Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen"

Transcriptie

1 Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Ingrepen en besluitvorming Verhuizen Beheer woning en woonomgeving Financiële regelingen Tot slot

3 1. Inleiding Voor u ligt het Sociaal plan van UWOON. Dit Sociaal plan is van toepassing voor huurders die te maken krijgen met sloop of renovatie van hun woning. In dit Sociaal plan zijn de rechten en plichten van huurders en UWOON opgenomen. Daarbij zijn de wettelijke regels van het huurrecht inbegrepen. Het volgende beleid is ook voor huurders die vallen onder dit Sociaal Plan van toepassing, tenzij duidelijk anders vermeld Algemene huurvoorwaarden UWOON ZAV-beleid UWOON Huisvestingsverordeningen gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk en Oldebroek Regionale urgentieregeling Noord-Veluwe Uitvoeringsregels Inkomenstoetsing Dit Sociaal plan is tot stand gekomen in samenspraak met de huurdersorganisaties De Betere Woning, De Groene Draad en Woonwijs. 3

4 2. Ingrepen en besluitvorming 2.1 Mogelijke ingrepen Het Sociaal plan is van toepassing op twee soorten ingrepen met betrekking tot een woning: Sloop: de woning waarin de huurder woont verdwijnt. Renovatie: er vinden werkzaamheden in de woning plaats die niet kunnen worden uitgevoerd wanneer de huurder daarin woont. 2.2 Besluitvorming en informatie Wanneer UWOON plannen heeft voor de sloop van woningen of een renovatie, dan worden betrokken huurders op de volgende manier geïnformeerd: UWOON stelt de huurdersorganisatie schriftelijk op de hoogte van de sloop- en renovatieplannen. De huurdersorganisatie heeft het recht om advies over de plannen uit te brengen. De plannen om woningen te slopen worden vastgelegd in een sloopbesluit dat door het bestuur van UWOON wordt vastgesteld. Een besluit tot sloop of renovatie wordt door UWOON genomen na overleg met de gemeente en de huurdersorganisatie en een eventuele bewonerscommissie. De beslissing over de noodzaak tot verhuizen bij een renovatie wordt weergegeven in een renovatievoorstel volgens artikel 7:220 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. UWOON stelt huurders tenminste een half jaar voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk op de hoogte van het definitieve besluit tot sloop. De huurder wordt dan ook geïnformeerd over de peildatum (de datum waarop de rechten volgens het Sociaal plan ingaan) en zijn rechtspositie (o.a. huurgewenning). UWOON stelt huurders tenminste een half jaar voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk op de hoogte van het definitieve besluit tot renovatie. De huurder wordt dan ook geïnformeerd over de peildatum (de datum waarop de rechten volgens het Sociaal plan ingaan) en zijn rechtspositie. 2.3 Begeleiding van huurders Voor de begeleiding van huurders benoemt UWOON een vast contactpersoon. UWOON organiseert tenminste één bewonersavond om huurders te informeren en de plannen door te spreken. Als er in het complex een bewonerscommissie aanwezig is dan wordt deze betrokken. UWOON brengt een huisbezoek aan alle betrokken huurders om eventuele vragen van huurders door te spreken. Bij de aankondiging van het huisbezoek wijst UWOON de huurders op de beschikbare informatie en ontvangt de huurder het Sociaal plan. Bovendien wijst UWOON de huurder er op dat deze zich kan laten bij staan door een persoon naar keuze, bijvoorbeeld een familielid of een lid van de huurdersorganisatie of bewonerscommissie. Bij het huisbezoek worden in ieder geval de volgende punten besproken: De procedure en de voorlopige planning De rechten en plichten van huurders, zoals op grond van het Sociaal plan als op grond van de wet Een inventarisatie van de woonwensen De stadsvernieuwingsstatus en de daarbij behorende mogelijkheden op de woningmarkt Een toelichting op de werking van het woonruimteverdeelsysteem De mogelijkheden om te verhuizen naar een wisselwoning 4

5 Informatie over zelf aangebrachte voorzieningen Informatie over de verdere ondersteuning en begeleiding 5

6 3. Verhuizen 3.1 Mogelijke situaties Afhankelijk van het project kunnen zich voor huurders drie situaties voordoen: De huurder keert terug naar een nieuwbouwwoning binnen het project De huurder keert terug naar de huidige woning De huurder keert niet terug 3.2 Terugkeer naar een nieuwbouwwoning binnen het project Als een huurder wil terug keren naar een nieuwbouwwoning binnen het project, zijn er twee situaties mogelijk: De huurovereenkomst wordt voortgezet. Dit gebeurt als de nieuwbouwwoning wordt gebouwd op dezelfde plaats als de oude woning en qua omvang daaraan gelijk is. De huurovereenkomst wordt beëindigd. Dit gebeurd als de nieuwbouwwoning op een andere plek wordt gebouwd en/of qua omvang niet gelijk is aan de oude woning. Daar waar mogelijk zet UWOON de huurovereenkomst voort. Indien een nieuwe huurovereenkomst wordt aangegaan zijn de vereisten van passend toewijzen volgens de Woningwet 2015 van toepassing. Huishoudens met recht op huurtoeslag komen alleen in aanmerking voor een woning tot de geldende aftoppingsgrens van de huurtoeslag (de hoogte hiervan is afhankelijk van de huishoudenssamenstelling). Als de huurovereenkomst niet kan worden voortgezet, zegt de huurder in principe zelf zijn huurovereenkomst op. Dit gebeurt op het moment dat hij/zij nieuwe woonruimte heeft gevonden. Is dit zes maanden voor de start van het project nog niet gebeurd, dan zegt UWOON de huurovereenkomst op, op grond van dringend eigen gebruik (artikel 7:274 lid 1 sub c en lid 3 Burgerlijk Wetboek). Tijdens de sloop/nieuwbouw krijgt de huurder van UWOON indien nodig de beschikking over een wisselwoning. De huurder is verplicht om deze te accepteren. De wisselwoning wordt door UWOON schoon en voorzien van vloer-, wand- en raambekleding opgeleverd. Aanpassingen aan een woning die op basis van een WMO-indicatie nodig zijn worden overgebracht naar de wisselwoning of daar opnieuw aangebracht. Een huurder mag ook zelf tijdelijke woonruimte regelen. Een huurder heeft twee weken de tijd om van de eigen woning naar de wisselwoning te verhuizen. Voor terugkeer van de wisselwoning naar de nieuwe woning heeft een huurder twee weken de tijd. UWOON houdt de huurder op de hoogte van de planning van het project. Minimaal één maand tevoren hoort de huurder wanneer hij de sleutels krijgt van de wisselwoning of de nieuwbouwwoning. Een huurder die binnen het project verhuist van een sloopwoning naar een nieuwbouwwoning behoudt zijn inschrijftijd. 3.3 Terugkeer naar de gerenoveerde woning De huurovereenkomst wordt bij terugkeer naar de gerenoveerde woning voortgezet. Tijdens de renovatie krijgt de huurder van UWOON de beschikking over een wisselwoning. De huurder is verplicht om deze te accepteren. De wisselwoning wordt door UWOON schoon en voorzien van vloer-, wand- en raambekleding opgeleverd. Aanpassingen aan een woning die op basis van een WMO-indicatie nodig zijn worden overgebracht naar de wisselwoning of daar opnieuw aangebracht. Een huurder mag ook zelf tijdelijke woonruimte regelen. Een huurder heeft twee weken de tijd om van de eigen woning naar de wisselwoning te verhuizen. Voor terugkeer van de wisselwoning naar de gerenoveerde woning heeft een huurder twee weken de tijd. 6

7 UWOON houdt de huurder op de hoogte van de planning van het project. Minimaal één maand tevoren hoort de huurder wanneer hij de sleutels krijgt van de wisselwoning of de gerenoveerde woning. 3.4 Geen terugkeer Als de huurder niet wil terugkeren naar een nieuwbouwwoning of een gerenoveerde woning, zegt de huurder in principe zelf zijn huurovereenkomst op. Dit gebeurt op het moment dat hij/zij nieuwe woonruimte heeft gevonden. Is dit zes maanden voor de start van het project nog niet gebeurd, dan zegt UWOON de huurovereenkomst op, op grond van dringend eigen gebruik (artikel 7:274, lid 1 sub d Burgerlijk Wetboek). Huurders krijgen stadsvernieuwingsurgentie. Deze urgentie geldt niet voor woningen boven de liberalisatiegrens (de bovengrens voor de huurtoeslag). De stadsvernieuwingsurgentie is geldig vanaf de peildatum tot de datum start sloop of renovatie. Een huurder zoekt in principe zelf naar een vervangende woning. Indien gewenst kan de huurder hierbij door UWOON worden begeleid. Een huurder met stadsvernieuwingsurgentie heeft voorrang op andere reguliere woningzoekenden van UWOON met uitzondering van de populaire woningen. Dit zijn woningen waarop meer reacties binnenkomen dan gebruikelijk. Het aantal verschilt per gemeente en wordt gepubliceerd op de website De vereisten van passend toewijzen uit de Woningwet 2015 zijn van toepassing. Huishoudens met recht op huurtoeslag komen alleen in aanmerking voor een woning tot de geldende aftoppingsgrens van de huurtoeslag (de hoogte hiervan is afhankelijk van de huishoudenssamenstelling). Huishoudens zonder recht op huurtoeslag mogen in principe op alle woningen tot de liberalisatiegrens reageren. Voor de woningen tot de aftoppingsgrens hebben huishoudens met recht op huurtoeslag echter voorrang, ongeacht of zij stadsvernieuwingsurgentie hebben. De stadsvernieuwingsurgentie heeft betrekking op de woningen in het werkgebied van UWOON. Wanneer een huurder zes maanden na de peildatum nog geen nieuwe woning heeft gevonden of geaccepteerd, gaat UWOON in gesprek met deze huurder. Wanneer een huurder in de drie maanden voorafgaand aan de start van de werkzaamheden nog geen woning heeft gevonden, biedt UWOON maximaal twee keer een passende woning aan. Wordt het aanbod geweigerd, dan start UWOON een procedure tot beëindiging van de huur. Voordat deze procedure wordt gestart, probeert UWOON alsnog in gesprek te komen met de huurder om een oplossing te vinden. Wanneer het niet mogelijk is om op tijd een passende woning te vinden, kunnen UWOON en de huurder afspraken maken over een tijdelijke woning met behoud van stadsvernieuwingsurgentie. Aan deze verlengde status wordt een definitieve einddatum gekoppeld. Een huurder die bij een terugkeeroptie in een project daar in eerste instantie geen gebruik van maakt, maar hiervan spijt krijgt, wordt beschouwd als spijtoptant. Spijtoptanten kunnen binnen één jaar na de definitieve verhuizing bij UWOON aangeven dat zij terug willen keren naar de oude wijk. Gezamenlijk wordt dan bekeken wat hier de mogelijkheden voor zijn. 7

8 4. Beheer woning en woonomgeving 4.1 Beheerplan Voor ieder project wordt een beheerplan voor de woningen en de woonomgeving opgesteld. Dit plan wordt gemaakt door UWOON in overleg met de gemeente. De huurders, huurdersorganisaties en bewonerscommissies worden geïnformeerd over dit beheerplan. In het beheerplan worden afspraken gemaakt over: Bewoonde woningen Lege woningen Lege bergingen Leegstandsbeheer Openbare ruimte Vuil Toezicht Informatievoorziening Partijen en contactpersonen 4.2 Staat van de woning bij vertrek De woning moet door de huurder bij de verhuizing schoon en leeg worden achtergelaten, conform de regels van de huurovereenkomst en de algemene huurvoorwaarden. Wordt de woning niet volgens bovenstaande norm opgeleverd, dan worden de door UWOON te maken kosten aan de huurder in rekening gebracht. Als UWOON een vergoeding geeft voor een zelf aangebrachte voorziening (ZAV), wordt in overleg met UWOON bepaald of de voorziening in de woning moet achterblijven. 8

9 5. Financiële regelingen 5.1 Algemeen De financiële regelingen gelden alleen voor huurders die in het project op de peildatum een huurcontract voor een zelfstandige woning voor onbepaalde tijd hebben. Vergoedingen worden binnen het project één keer per woonadres verstrekt. Uitbetaling van vergoedingen vindt plaats aan de hoofdhuurder op het huurcontract. Als er sprake is van huurachterstand of een andere vordering, wordt deze met de uit te keren vergoeding verrekend. Huurders die op basis van een gerechtelijk vonnis de woning moeten ontruimen, verliezen hun recht op herhuisvesting en bijbehorende financiële regelingen. 5.2 Huur Vanaf het sloopbesluit wordt in het project geen huurverhoging meer doorgevoerd. Tijdens de verhuisperioden betaalt de huurder slechts voor één woning huur, namelijk de huur van de woning waar hij heen verhuist. Bij een tussentijdse verhuizing naar een wisselwoning wordt bepaald welke woning de laagste huur heeft: de wisselwoning of de oude woning. De huurder betaalt de laagste huurprijs. Daarbij wordt wel de jaarlijkse reguliere huurverhoging toegepast. De huurder waarvan de kale huur bij een verplichte verhuizing als gevolg van sloop met meer dan 25,- stijgt, krijgt huurgewenning. Huurgewenning geldt niet bij renovatie. Huurgewenning als volgt berekend: Stap 1: berekening netto huurverschil (kale huur nieuwe woning mogelijke huurtoeslag) (kale huur oude woning mogelijke huurtoeslag) ===================================== netto huurverschil (min) = (uitkomst) Stap 2: berekening bedrag aan huurgewenning per jaar Eerste periode tot 1 januari: (netto huurverschil) x 100% Eerste kalender jaar: (netto huurverschil) x 75% Tweede kalender jaar: (netto huurverschil) x 50% Derde kalender jaar: (netto huurverschil) x 25% Vierde en volgende kalender jaren: (netto huurverschil) x 0% (geen huurgewenning meer) Als een huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag, dan wordt dit in de berekening meegenomen. De berekening wordt in principe eenmalig gemaakt op basis van de dan bekende inkomens- en huurtoeslag gegevens. Huurders die te maken krijgen met een inkomensstijging waardoor hun ontvangst van huurtoeslag vermindert kunnen zich éénmaal per jaar melden bij UWOON. Op basis van een nieuwe berekening past UWOON dan de huurgewenning aan. Het initiatief tot aanpassing ligt bij de huurder. 5.3 Verhuiskostenvergoeding Huurders die wegens sloop of renovatie hun woning moeten verlaten, komen in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding. De hoogte van het bedrag is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Voor huurders die verhuizen via een wisselwoning komt daar nog 525 bij (prijspeil 1 januari 2016). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De genoemde bijdragen worden verminderd met het bedrag dat door de gemeente als bijdrage of vergoeding in de kosten van verhuizing aan verhuurder wordt verstrekt. 9

10 Uitbetaling van de verhuiskostenvergoeding vindt plaats in twee termijnen. De eerste termijn (90% van het bedrag) ontvangt de huurder binnen twee weken nadat de huur is opgezegd; de tweede termijn (10%) binnen twee weken nadat de sleutels van de oude woning zijn ingeleverd. Als verhuisd wordt via een wisselwoning wordt de vergoeding uitbetaald in twee termijnen van 50%. De eerste termijn binnen twee weken nadat de huurder de sleutels van de wisselwoning heeft gekregen. De tweede termijn binnen twee weken nadat de huurder de sleutels van wisselwoning heeft ingeleverd. De hoogte voor de vergoeding van een ZAV wordt vastgesteld op basis van het reguliere ZAV-beleid. 10

11 6. Tot slot Als het Sociaal plan voor een individuele huurder onevenredig negatieve gevolgen heeft, kan hij beroep doen op de hardheidsclausule en UWOON vragen af te wijken van het Sociaal plan. Een huurder die een beroep wil doen op de hardheidsclausule kan hier schriftelijk een verzoek voor indienen bij UWOON. UWOON neemt binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek een besluit hierover. De uitslag van het besluit wordt de huurder binnen 30 dagen schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld. 11

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Sociaal statuut. Algemeen. Procedure bij sloop en ingrijpende verbetering

Sociaal statuut. Algemeen. Procedure bij sloop en ingrijpende verbetering Sociaal statuut Het sociaal statuut is belangrijk voor huurders die te maken krijgen met de sloop of renovatie van hun woning. In een sociaal statuut zijn de rechten van huurder vastgelegd. Er staan afspraken

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr. Tom Hom Collegevergadering 29 november2016 inlichtingen Hanneke de Zwart

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan (ASP) Publieksversie 2018

Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan (ASP) Publieksversie 2018 Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan (ASP) Publieksversie 2018 Het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan Groot onderhoud, renovatie of sloop? Wat gaat er gebeuren met uw

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

d.d Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers)

d.d Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) d.d. 18-06-2018 Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) Sociaal Plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) Uw portiekwoning aan de Spatterstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sociaal plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers)

Sociaal plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers) Sociaal plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers) d.d. 21-02-2019 Sociaal Plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers) Uw galerijwoning aan de Gele Lisstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over de sloop/nieuwbouw Moerbessenberg

Vragen & antwoorden over de sloop/nieuwbouw Moerbessenberg Vragen & antwoorden over de sloop/nieuwbouw Moerbessenberg Algemeen Portaal gaat de woningen aan de Moerbessenberg 2 t/m 64 (alleen even nummers) slopen en vervangen door nieuwbouw. De huidige duplexwoningen

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Hoe en wat... bij sloop van je huis

Hoe en wat... bij sloop van je huis Hoe en wat... bij sloop van je huis Hoe en wat... bij sloop van je huis Huizen slijten, net zoals kleren of auto s. Soms kunnen we versleten huizen opknappen en krijgen ze een nieuw leven. Maar als ze

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Woonstichting Hulst Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Woonstichting Hulst Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Woonstichting Hulst Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Josephwijk Roosendaal

Veelgestelde vragen Josephwijk Roosendaal Veelgestelde vragen Josephwijk Roosendaal Gildenbondstraat 2 t/m 48 (even) 1 t/m 9 en 13 t/m 59 (oneven) Tulpstraat 2 t/m 16 (even) en 15 t/m 29 (oneven) St.Josephstraat 31 t/m 35 en 57 t/m 61 (oneven)

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 3 2. Procedures en communicatie 5 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 8 4. Leefbaarheid 10 5. Vergoedingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en groot onderhoud Woningbouwvereniging Heerjansdam

Reglement inzake sloop, renovatie en groot onderhoud Woningbouwvereniging Heerjansdam Reglement inzake sloop, renovatie en groot onderhoud Woningbouwvereniging Heerjansdam Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1: Definities... 3 Artikel 2: Vaststelling en looptijd...

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Sociaal plan. Sloop & nieuwbouw Bloemenoordflats Waalwijk. Fase 2 Larixplein en Esdoornstraat

Sociaal plan. Sloop & nieuwbouw Bloemenoordflats Waalwijk. Fase 2 Larixplein en Esdoornstraat Sociaal plan Sloop & nieuwbouw Fase 2 Larixplein en Esdoornstraat U woont in een huurwoning die gesloopt wordt. Dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent en wat u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Sociaal statuut sloop

Sociaal statuut sloop Sociaal statuut sloop Inleiding Volgens de Woningwet stelt Casade een reglement op voor het slopen van woningen. Behalve een regeling over de verhuiskostenvergoeding, stelt de wet geen eisen aan de inhoud

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Sociaal plan. Sloop & nieuwbouw Bloemenoordflats Waalwijk. Fase 1 Distelplein en Valeriaanstraat

Sociaal plan. Sloop & nieuwbouw Bloemenoordflats Waalwijk. Fase 1 Distelplein en Valeriaanstraat Sociaal plan Sloop & nieuwbouw Bloemenoordflats Waalwijk Fase 1 Distelplein en Valeriaanstraat U woont in een huurwoning die gesloopt wordt. Dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weten waar u aan toe

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud De Woningstichting Gevestigd te Wageningen Olympiaplein 26, 6707 EN, Wageningen Telefoon: (0317) 47 16 00 E-mail: info@dewoningstichting.nl Internet: www.dewoningstichting.nl

Nadere informatie

Hoeveel woningen worden gesloopt en wat komt daar voor terug?

Hoeveel woningen worden gesloopt en wat komt daar voor terug? Doorstart vernieuwing Bomenwijk Waarom kiest Vestia voor sloop/nieuwbouw en niet voor renovatie? Als woningcorporatie is het onze taak om te zorgen voor voldoende woningen van goede kwaliteit passend bij

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Definitief Sociaal Plan Woonservice IJsselland. Herstructurering 95 Pégé woningen De Ooi

Definitief Sociaal Plan Woonservice IJsselland. Herstructurering 95 Pégé woningen De Ooi Definitief Sociaal Plan Woonservice IJsselland Herstructurering 95 Pégé woningen De Ooi November 2017 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming

Nadere informatie

Reglement inzake. sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake. sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Huisvesting Vredewold Versie : december 2016 Status : Definitief 4 april 2017 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 3 2. Procedures en

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud per december 2017

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud per december 2017 Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud per december 2017 Inhoudsopgave en inleiding 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief zes flats Bloemenoord

Nieuwsbrief zes flats Bloemenoord Nieuwsbrief zes flats Bloemenoord Op woensdag 28 maart 2018 hebben we aan alle huurders van de zes flats aan de Valeriaanstraat, Esdoornstraat, het Larixplein en Distelplein aangekondigd dat we het voornemen

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Reglement sloop, renovatie en gemengde projecten

Sociaal Statuut. Reglement sloop, renovatie en gemengde projecten Sociaal Statuut Reglement sloop, renovatie en gemengde projecten inhoud Sociaal Statuut Reglement sloop, renovatie en gemengde projecten Artikel 1. Definities 4 Artikel 2. Looptijd en Vaststelling 5 Artikel

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt 1 Artikel 1 - Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: Gemengd Project Groot Onderhoud Huurder Planbesluit

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Woningbouwstichting (WBS) Cothen heeft te maken met verschillende type vastgoedprojecten. Het kan gaan om sloop, renovatie van of (groot) onderhoud aan woningen.

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD Vastgesteld d.d. 13 april 2017 Goedgekeurd door de RvC d.d. 24 april 2017 Dit reglement vervangt het huidige Sociaal statuut. 1 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1 Geldigheid 3

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid Sociaal Statuut Renswoude, maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal statuut 1. Algemeen 1.1 Geldigheid sociaal statuut 1.2 Begripsbepaling 1.3 Overleg en informatie 1.4 Hardheidsclausule 2. De ingrepen 2.1 Sloop/samenvoeging

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud van woningstichting Laurens Wonen

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud van woningstichting Laurens Wonen Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud van woningstichting Laurens Wonen Versie: 1 Datum: 17 januari 2017 Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht

Nadere informatie

Bijlage 1: Veelgestelde vragen

Bijlage 1: Veelgestelde vragen Bijlage 1: Veelgestelde vragen Sloop & nieuwbouw Corantijnstraat en Paramaribostraat in Leiden April 2019 1. Achtergrond 1.1 Wat is Portaal van plan? Portaal heeft het plan de drie complexen aan de Corantijn-

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Kaderafspraken sloop en renovatie sociale huurwoningen. Amersfoort

Kaderafspraken sloop en renovatie sociale huurwoningen. Amersfoort Kaderafspraken sloop en renovatie sociale huurwoningen Amersfoort 2019-2023 De Alliantie regio Amersfoort Portaal HuurdersBelangenVereniging de Alliantie regio Amersfoort Hestia Gemeente Amersfoort Amersfoort,

Nadere informatie

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN FEBRUARI 2017 1 Inhoudsopgaven 1. Algemene bepalingen 2. Algemeen 3. Proces en procedure bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie 4. Communicatie 5. Financiële regelingen

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

Reglement Inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud van Stichting Wonen Midden-Delfland

Reglement Inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud van Stichting Wonen Midden-Delfland Reglement Inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud van Stichting Wonen Midden-Delfland Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen

Nadere informatie

Sociaal Statuut Den Haag bij actiegebiedaanwijzing

Sociaal Statuut Den Haag bij actiegebiedaanwijzing Sociaal Statuut Den Haag bij actiegebiedaanwijzing 2018-2022 Bestemd voor de woningcorporaties Haag Wonen, Staedion en Vestia en hun huurders in Den Haag Sociaal Statuut Den Haag bij actiegebiedaanwijzing

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua

Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua 2015-2018 Noordwijkerhout, oktober 2015 Sociaal Statuut Woningstichting Sint Antonius van Padua Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 1.1. Doel Sociaal Statuut 1.2.

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Sociaal Plan. Willem de Zwijgerlaan oneven. auteur: Marco Breur juni Sociaal Plan Willem de Zwijgerlaan juni

Sociaal Plan. Willem de Zwijgerlaan oneven. auteur: Marco Breur juni Sociaal Plan Willem de Zwijgerlaan juni Sociaal Plan Willem de Zwijgerlaan 205-411 oneven auteur: Marco Breur juni 2018 1 Inhoudsopgave Sociaal Plan Willem de Zwijgerlaan 1. Inleiding pag. 3 2. Algemene afspraken pag. 4 3. Sociaal Plan pag.

Nadere informatie

SJHT. Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud. Definitief 2017

SJHT. Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud. Definitief 2017 SJHT Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Definitief 2017 Status Behandeld met Projectbeheerderscommissie d.d.: 16-01-2017 Behandeld met Managementteam d.d.: 19-01-2017 Behandeld met

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

woonstede ... oeig SOCIAAL STATUUT WOONSTEDE

woonstede ... oeig SOCIAAL STATUUT WOONSTEDE woonstede... oeig SOCIAAL STATUUT WOONSTEDE Auteur: Daphne Groenevelt-Timmer Opdrachtgever: Woonstede Versie: 6 Versiedatum: 29 juli 2019 2 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie