SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014"

Transcriptie

1 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014

2 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw. Voor de huurders van deze woningen heeft dit grote gevolgen. Zij krijgen te maken met de sloop van hun woning en zijn daardoor genoodzaakt te verhuizen. Dit sociaal plan regelt de rechten van deze bewoners bij deze wijkvernieuwing. Het sociaal plan is tot stand gekomen in het overleg tussen de Belangencommissie het Gijmink en Viverion. 2. Voor wie geldt het sociaal plan Het sociaal plan t Gijmink geldt voor de huurders, die een huurcontract voor onbepaalde tijd hebben van de hieronder vermelde woningen van Viverion: Acaciastraat 1, 3 t/m 79 en 2, 4 t/m 64 Berkenstraat 1, 3 t/m 31 en 2, 4 t/m 52 Beukenstraat 1, 3 t/m 71 J.M. de Bruynstraat 1, 3 t/m 51 en 2, 4 t/m 86 Eikenweg 10, 10a t/m 14, 14a Gondalaan 70, 72 t/m 76 Lindelaan 37, 39 t/m 83 en 22,22a,24,24a en 70, 72 t/m 124 Magnoliastraat 1, 3 t/m 11 Meidoornstraat 1, 3 t/m 63, 2, 2a, 4 t/m 76 Oude Haaksbergerweg 49, 51 t/m 55 en 61, 63 t/m 91 Dr. Schaepmanstraat 53a, 55 t/m 95 en 18, 18a t/m 80 W. v.d. Sluisstraat 1, 3 t/m 15 en 25, 27 t/m 71 en 2, 4 t/m 16, 22, 24 t/m Wanneer geldt het sociaal plan Het sociaal plan treedt in werking op 1 juli 2004 en geldt totdat alle huurders van de te slopen woningen definitief geherhuisvest zijn. Hiermee bedoelen we dat ze zijn verhuisd naar een andere woning van hun eigen keuze, niet zijnde een tijdelijke wisselwoning. De wijk wordt gefaseerd vernieuwd. De individuele rechten voor de huurder op herhuisvesting en vergoeding treden pas in werking als de fase, waartoe zijn/haar huurwoning behoort, formeel van start is gegaan en de huurder over deze start is geïnformeerd. Op deze gefaseerde aanpak is één belangrijke uitzondering van toepassing. Een aantal onderdelen van dit sociaal plan gelden ook voor huurders van latere fases, die nog niet formeel van start zijn gegaan, als de huurder binnen de wijk verhuist naar een gereedgekomen nieuwe woning in een eerdere fase. Het betreft hier de volgende onderdelen: 4. Informatie en voorlichting 8. Tegemoetkomingen/vergoedingen 9. Huurgewenningsregeling 10. ZAV-vergoedingen 1

3 4. Informatie en voorlichting Viverion zorgt voor voldoende en tijdige informatie aan huurders en andere wijkbewoners over de voortgang en de uitvoering van het project. Viverion stelt voor de begeleiding van de huurders een vaste contactpersoon aan. De huurder ontvangt schriftelijk informatie van Viverion over de sloopdatum en de verdere procedure, zo spoedig mogelijk nadat de definitieve sloopdatum voor de betreffende fase is vastgesteld. De huurders ontvangen deze schriftelijke informatie minimaal een jaar voor de geplande sloopdatum. De contactpersoon van Viverion bezoekt de huurders binnen een maand nadat de sloopdatum is bekend gemaakt. In het huisbezoek komen tenminste de volgende onderwerpen aan de orde: uitleg rechten en plichten sociaal plan, inclusief de vergoedingen inventariseren woonwensen huurder en de wensen om terug te keren in de wijk informatie over de verschillende mogelijkheden voor definitieve huisvesting informatie over de regels en mogelijkheden m.b.t. wisselwoningen uitleg procedure woningtoewijzing inventariseren van de door de huurder zelf aangebrachte verbeteringen in de te slopen woning De gemaakte afspraken worden schriftelijk aan huurder bevestigd. De huurder heeft vervolgens twee weken de gelegenheid om aan te geven of hij instemt met de vastgelegde afspraken. De huurder ontvangt minimaal zes maanden voor de datum van de geplande start van de sloop de formele schriftelijke huuropzegging van Viverion. De contactpersoon van Viverion is te bereiken op U kunt voor vragen ook op werkdagen tussen en uur terecht op onze vestiging aan de Rozenstraat 2 in Goor. 2

4 5. Herhuisvesting De huurder van een te slopen woning heeft het recht op voorrang voor een andere huurwoning of koopwoning van Viverion. Deze voorrang geldt ook voor de nieuw te bouwen huur- en koopwoningen in het Gijmink. Als er meer gegadigden zijn voor een woning, wordt deze toegewezen op basis van de volgende voorrangsregeling: 1. de huurder uit de betreffende fase van de wijkvernieuwing heeft voorrang boven huurders uit vorige en volgende fasen; 2. daarna komen huurders aan de beurt uit een vorige fase, die nog geen definitieve vervangende huisvesting hebben aanvaard; 3. vervolgens zijn huurders aan de beurt uit de daarop volgende fase en daarna de fase daaropvolgend, enzovoort; 4. daarna zijn spijtoptanten aan de beurt. Een huurder die in het kader van het sociaal plan definitief is verhuisd naar een woning buiten het Gijmink en binnen één jaar na de verhuizing aangeeft toch alsnog te willen terugkeren naar het Gijmink kan worden aangemerkt als spijtoptant. 5. pas daarna komen andere woningzoekenden aan de beurt. Bij gelijkwaardige kandidaten gaat de huurder met de langste woonduur in de te slopen woning voor; bij eenzelfde woonduur bepaalt het lot. Indien de huurder na de ingangsdatum van dit sociaal plan binnen het Gijmink verhuist naar een andere huurwoning, wordt bij het bepalen van de woonduur de bewoningstermijn van beide woningen samengevoegd Op deze voorrangsregeling is één uitzondering mogelijk: aan een woningzoekende, waarvoor in het kader van de urgentieprocedure van Viverion een verhuisindicatie is afgegeven en die daarvoor is aangewezen op specifieke schaarse woonruimte, kan voorrang worden verleend boven de voorrangsregeling in dit sociaal plan. De huurder zoekt zelf een andere definitieve woning door te reageren op het woningaanbod dat Viverion wekelijks bekend zal maken. De huurder dient te voldoen aan de selectievoorwaarden, die voor deze woning kunnen gelden ten aanzien van inkomen, huishoudinggrootte of leeftijd, met uitzondering van de inkomensvoorwaarde ten aanzien van de inkomensgrens van ; deze is voor de herhuisvestingkandidaten uit het 't Gijmink niet van toepassing. De contactpersoon van Viverion biedt zo nodig hulp/ begeleiding bij het vinden van een andere woning. 3

5 6. Verhuizen / afspraken over de te slopen woning De huurder van een te slopen woning krijgt vanaf de ingangsdatum van het sociaal plan, voor de fase waarvan zijn woning deel uitmaakt, tegelijk met de jaarlijkse huurverhoging een korting op de huurprijs die overeenkomt met de hoogte van de huurverhoging in het betreffende jaar, waardoor de maandlasten per saldo niet meer stijgen. Deze korting wordt achteraf uitbetaald bij beëindiging van de huurovereenkomst. Aan de huurder, die in het kader van dit sociaal plan een definitieve vervangende woonruimte aanvaardt, en de huur van de slopen woning opzegt, wordt ter voorkoming van dubbele huurlasten- over de laatste 13 dagen van de huurovereenkomst van de opgezegde woning geen huur berekend. Viverion zal in de periode vanaf de bekendmaking van de sloopplannen alle noodzakelijke dagelijkse onderhoudswerkzaamheden en reparaties uitvoeren conform de regels van het normale klachtenonderhoud. Viverion houdt zich het recht voor om vanaf twee maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke sloop van de woning slechts noodreparaties uit te voeren en die werkzaamheden te doen die noodzakelijk zijn om de woning veilig en wind-en waterdicht te houden. In voorkomende gevallen zal hierover altijd met de betreffende huurder overleg worden gepleegd. Vanaf het moment dat de sloopdatum is vastgesteld zal Viverion in de woning geen ingrepen meer uitvoeren die naar hun aard en omvang als ingrijpend kunnen worden beschouwd. De huurder blijft tot zijn verhuisdatum verantwoordelijk voor het normale huurdersonderhoud voor zover dit in redelijkheid van de huurder verlangd kan worden en voor zover het nalaten van dit onderhoud gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de wind- en waterdichtheid van de woning. Als de huurder vertrekt uit de te slopen woning zal hij/zij de woning schoon, veilig en wind- en waterdicht achterlaten. De woning moet in principe voor kortdurende bewoning geschikt blijven. Na toestemming van Viverion mogen de gordijnrails en gordijnen en/of zonwering en aangebrachte erfafscheidingen achtergelaten worden. 4

6 7. Verhuizen / wisselwoning Huurders van een te slopen woning die terugkeren naar een nieuw te bouwen huur- of koopwoning in de betreffende fase of de volgende fase van het Gijmink, hebben in afwachting van de nieuwbouw in de betreffende fase, recht op een tijdelijk verblijf in een wisselwoning. Viverion biedt de huurder een wisselwoning aan en houdt daarbij, voor zover mogelijk, rekening met specifieke omstandigheden van de huurder die van invloed kunnen zijn op de soort wisselwoning, de soort inrichting en de plaats van de wisselwoning. Viverion is voor de wisselwoningen afhankelijk van de vrijkomende woningen in het woningbezit en het reeds beschikbare wisselwoningenbestand. Daarom is er geen keuze en krijgt de huurder maximaal twee keer een wisselwoning aangeboden. Viverion voorziet de woning van de volgende basisinrichting: vloerbedekking, wandafwerking, gordijnen en vitrage, verwarming, basisverlichting (1 bolletje per ruimte) en aansluitingen voor: gas- of elektrisch kooktoestel, wasmachine, telefoon en voor antennesysteem. De wisselwoning wordt voor de oplevering aan de huurder goed schoon gemaakt. Bij intrek en vertrek van de huurder stellen woningstichting en huurder samen een opnamestaat op. De huurder betaalt voor de wisselwoning de netto huurprijs van de oude woning. Als de huurprijs van de wisselwoning lager is dan de huurprijs van de oude woning dan betaalt huurder de lagere huurprijs van de wisselwoning. Voor de levering van goederen en diensten(servicekosten) is de huurder de werkelijke kosten verschuldigd. Huurder krijgt 13 dagen de gelegenheid om van de oude woning te verhuizen naar de wisselwoning en 13 dagen om van de wisselwoning te verhuizen naar de nieuwe woning. Over deze perioden wordt geen dubbele huur berekend. Huurder betaalt alleen de huur van de woning waar hij naartoe verhuist. Als huurder zelf een andere tijdelijke huisvesting vindt en geen gebruik maakt van zijn recht op een wisselwoning, wordt zijn huurcontract en daarmee de huurbetaling tijdelijk stopgezet, totdat de vervangende nieuwbouw gereed is. Huurder ontvangt in dat geval een vergoeding van 1187,- als tegemoetkoming in de kosten voor het regelen van deze eigen tijdelijke huisvesting. 5

7 8. Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten De huurder, die in het kader van dit sociaal plan een definitieve vervangende woonruimte aanvaardt, heeft recht op een tegemoetkoming in de kosten in verband met het verhuizen en herinrichten. Onder deze kosten wordt verstaan: kosten voor het stofferen van de woning, binnenschilderwerk, tuininrichting, verhuizen en aansluitkosten voor diverse voorzieningen. De tegemoetkoming bedraagt 5906,-. Een huurder, die terugkeert in een nieuwe woning in de wijk en daarvoor tijdelijk verhuist naar een wisselwoning, heeft recht op een aanvullende tegemoetkoming in de kosten van de extra verhuizing. Deze aanvullende tegemoetkoming bedraagt 589,00. De hoogte van de tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten en de aanvullende tegemoetkoming in de kosten van de extra verhuizing naar de wisselwoning worden jaarlijks door verhuurder aangepast op basis van de consumentenprijsindex van het CBS. De eerstvolgende aanpassing is op 1 januari Als de huurder direct vanuit de te slopen woning verhuist naar een definitieve vervangende woonruimte, ontvangt de huurder 70% van de tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten nadat de huurovereenkomst van de te slopen woning schriftelijk is opgezegd. Het resterende bedrag van de tegemoetkoming ontvangt de huurder nadat de te verlaten woning volgens de opleveringseisen van de verhuurder is opgeleverd. Als de huurder in verband met terugkeer in de nieuwbouw tijdelijk verhuist naar een wisselwoning, ontvangt de huurder 70% van de tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten twee weken voordat hij de sleutels van de nieuwe woning ontvangt. Het resterende bedrag van de tegemoetkoming ontvangt de huurder nadat de te verlaten wisselwoning volgens de opleveringseisen van de verhuurder is opgeleverd. De aanvullende tegemoetkoming in de kosten van de extra verhuizing naar de wisselwoning wordt uitbetaald nadat de huurder de huurovereenkomst van de te slopen woning schriftelijk heeft opgezegd. Viverion brengt eventuele openstaande vorderingen op de vergoeding in mindering. De vergoeding wordt rechtstreeks betaald aan de huurder en niet in mindering gebracht op een eventuele sociale uitkering. 6

8 9. Huurgewenningsregeling Indien de huurder definitief verhuist naar een andere huurwoning van Viverion en de huurprijs van de nieuwe woning na verrekening van de Huurtoeslag tenminste 59,- per maand hoger is dan die van de oude woning na verrekening van Huurtoeslag, dan vindt er gedurende maximaal drie jaar (36 maanden) huurgewenning plaats. Ter beperking van de uitgaven voor huurgewenning gelden een drempel en een maximum voor het basisbedrag waarover de huurgewenning wordt berekend. Het drempelbedrag huurgewenning bedraagt 59,-. Het maximale basisbedrag huurgewenning bedraagt na aftrek van het drempelbedrag 154,-. Deze bedragen worden jaarlijks aangepast op basis van de consumentenprijsindex van het CBS. De eerstvolgende aanpassing is op 1 januari Het basisbedrag huurgewenning is gelijk aan het verschil tussen de nieuwe huur en oude huur na verrekening Huurtoeslag, minus het drempelbedrag, maar nooit meer dan het maximum van 154,-. De berekening hiervoor is als volgt: Nieuwe huur A Huurtoeslag over de nieuwe huur B Saldo A-B = C Oude huur D Huurtoeslag over de oude huur E Saldo D-E = F Verschil C F = G Af: drempel 56,- G 57 = H Aftopping op het plafondbedrag H = max. 146 I Basisbedrag huurgewenning I De hoogte van de huurgewenning is gedurende de eerste 12 maanden na de ingangsdatum van de huurovereenkomst gelijk aan 75% van het basisbedrag huurgewenning; het 2 e jaar 50% en het 3 e jaar 25%. Voor de hoogte van de huurprijs wordt bij de nieuwe woning uitgegaan van de huurprijs die geldt op de ingangsdatum van de huurovereenkomst van de nieuwe woning. En bij de oude woning van de huurprijs die geldt op de datum waarop de huurovereenkomst van de te slopen woning met de huurder is beëindigd. De huurgewenning is niet van toepassing op nietsubsidiabele servicekosten. Om te kunnen bepalen of een huurder voor de nieuwe woning aanspraak kan maken op Huurtoeslag en hoe hoog deze Huurtoeslag is, geeft huurder de contactpersoon van Viverion alle gegevens over inkomen en spaartegoeden van zijn huishouden, die nodig zijn om de Huurtoeslag aan te vragen. Indien uit de gegevens blijkt dat huurder aanspraak kan maken op Huurtoeslag, dan is de huurder als hij in aanmerking wil komen voor huurgewenning- verplicht tegelijk met de aanvraag huurgewenning een aanvraag Huurtoeslag in te dienen bij de belastingdienst. In dat geval kan de hoogte van de huurgewenning pas definitief worden vastgesteld, nadat de definitieve beschikking Huurtoeslag is ontvangen. In afwachting hiervan kan Viverion in overleg met huurder bij wijze van voorschot een voorlopig huurgewenning berekenen, welke gebaseerd wordt op de voorlopige beschikking Huurtoeslag. Tussentijdse wijzigingen tijdens de looptijd van de huurgewenningsregeling in de hoogte van de huurprijs van de nieuwe woning of in de hoogte van de toegekende Huurtoeslag leiden niet tot een bijstelling van de toegekende huurgewenning. Uitbetaling geschiedt in maandelijkse termijnen. 7

9 De huurgewenning is alleen van toepassing op de eerstvolgende woning na uitplaatsing. Als de huurder bij vertrek uit de te slopen woning eerst naar een wisselwoning gaat, geldt de huurgewenning voor de eerste woning die na het verblijf in de wisselwoning wordt betrokken. De huurgewenning eindigt tussentijds bij beëindiging van de huurovereenkomst van de nieuwe woning gedurende de looptijd van de huurgewenningsregeling. Bij verhuizing in het kader van dit sociaal plan naar een nieuwbouw-huurwoning in het nieuwe Gijmink zal bij de eerste drie jaarlijkse huurverhogingen, die plaatsvinden na de ingangsdatum van de huurovereenkomst, het huurverhogingspercentage maximaal gelijk zijn aan het inflatiepercentage van het voorgaande jaar. 10. Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) Huurders die zelf veranderingen in hun woning hebben aangebracht mogen deze uit de woning verwijderen en/of meenemen voor zover het verwijderen van de ZAV geen gevaar of hinder oplevert voor derden. De huurder van de te slopen woning heeft recht op een vergoeding voor een zelf aangebrachte verandering (ZAV), indien: De ZAV aard- en nagelvast is en aan de woning is verbonden (badkamer, sanitair, keuken); De ZAV een verbetering of toevoeging aan de woning inhoudt, die leidt tot een wijziging in de woningwaardering en daardoor van invloed is op de huurprijs; De ZAV is aangebracht voor 3 juli De ZAV is aangebracht door de huurder zelf of anders de huurder kan aantonen dat hij/zij de ZAV tegen een vergoeding heeft overgenomen van de vorige huurder. De huurder de laatste huurder met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is voor de betreffende woning waarin de ZAV is aangebracht. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld op basis van de waardebepaling van de ZAV, waarbij rekening wordt gehouden met de technische staat en de afschrijving. Indien verhuurder en huurder geen overeenstemming bereiken over de hoogte van de vergoeding wordt deze bindend vastgesteld door een onafhankelijk taxateur. De kosten van de taxatie zijn voor rekening van verhuurder. Door het uitkeren van een vergoeding wordt de voorziening eigendom van verhuurder. Voor verfraaiingen en luxe afwerkingen die niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, zoals wand- en vloerafwerkingen, worden geen vergoedingen verstrekt. 8

10 11. Dienstverlening De contactpersoon van Viverion helpt huurders bij procedures en regelingen, die te maken hebben met de wijkvernieuwing Gijmink en met dit sociaal plan. Viverion zorgt ervoor dat voorzieningen in het kader van de wet voorzieningen gehandicapten (WVG) die in de oude woning zijn aangebracht voor de huidige bewoners, voor zover nog noodzakelijk in de nieuwe woning, kosteloos worden overgezet naar de nieuwe woning. Dit geldt eveneens als huurder eerst naar een wisselwoning verhuist. 12. Maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid Viverion draagt zorg voor een beheerplan en veiligheidsplan dat tot doel heeft dat de wijk schoon, heel en veilig is voor, tijdens en na de wijkvernieuwing. Het beheer- en veiligheidsplan is klaar voor de start van de sloop van de woningen in fase 1. Hierbij betrekt Viverion de gemeente, de politie, de nutsbedrijven en de bewoners. Deze partijen zetten zich in voor de leefbaarheid van de wijk. In het veiligheidsplan wordt ondermeer omschreven welke maatregelen Viverion neemt ten aanzien van de sanering van asbesthoudende materialen en welke eisen verhuurder stelt aan aannemers ten aanzien van de veiligheid van wijkbewoners tijdens de uitvoering van de sloop en nieuwbouw. In het kader van de leefbaarheid zal Viverion vrijkomende woningen zolang mogelijk verhuren op basis van tijdelijke huur- en gebruikscontracten. Als tijdelijk verhuur niet meer lukt zal Viverion de woning leeg laten staan en afsluiten. Zo mogelijk kan Viverion besluiten het betreffende blok woningen alvast te slopen. 13. Hardheidsclausule Een huurder die in bijzondere omstandigheden verkeert en die door de uitwerking van dit sociaal plan onevenredig nadelige gevolgen ondervindt kan een beroep doen op de hardheidsclausule. Viverion kan besluiten voor de betreffende huurder in gunstige zin van het sociaal plan af te wijken en aanvullende maatregelen te nemen. De huurder zal Viverion schriftelijk informeren over de aard van de problemen. Viverion informeert de huurder zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken schriftelijk over de beslissing. 14. Evaluatie en aanpassing sociaal plan Het sociaal plan is totstandgekomen door overleg tussen Viverion en de Belangencommissie t Gijmink. Viverion en de Belangencommissie het Gijmink kunnen zonodig aanvullende afspraken per fase van het wijkvernieuwingsproject aan het sociaal plan toevoegen. Indien wijzigingen in wet- of regelgeving veranderingen in het sociaal plan noodzakelijk maken dan worden deze zo spoedig mogelijk in het sociaal plan opgenomen. Na afronding van iedere fase van de wijkvernieuwing zullen Viverion en de BCG de werking van het sociaal plan evalueren. 9

11 Bijlage sociaal plan Overzicht fasering en voorlopig planning ingangsjaar sociaal plan Fasering Woningen Voorlopig ingangsjaar SOCIAAL PLAN Fase 1 Beukenstraat 1 t/m 71 Acaciastraat 22 t/m 48 Afgerond Gondalaan 70 t/m 76 Fase 2 Acaciastraat 2 t/m 20, 50 t/m 64 Acaciastraat 1 t/m 79 Berkenstraat 2 t/m 32 Afgerond Fase 3 Berkenstraat 1 t/m 31, 34 t/m 52 W. v.d. Sluisstraat 22 t/m 60, 25 t/m 71 (voorheen fase 4) Lindelaan 70 t/m 88, Gijminkplein (voorheen fase 5) Afgerond Afgerond Fase 4 W. v.d. Sluisstraat 1 t/m 15, 2 t/m 16 Afgerond Fase 6 Lindelaan 37 t/m 83, 90 t/m 124 J.M. de Bruynstraat 1 t/m 51 Eikenweg 10 t/m 14a Afgerond Fase 7 J.M. de Bruynstraat 2 t/m 86 Afgerond Fase 8 Meidoornstraat 1 t/m 63 Afgerond Fase 9 Lindelaan 22 t/m 24a Meidoornstraat 2 t/m 76 Oude Haaksbergerweg 49 t/m 91 Magnolialaan 1 t/m Fase 10 Dr. Schaepmanstraat 18 t/m 80 Dr. Schaepmanstraat 53a t/m De fasen 3, 4A en 5 zijn in maart 2007 samengevoegd tot één fase. Deze samenvoeging is met name van belang bij de toepassing van de voorrangsregeling (hoofdstuk 5). 10

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN (ZELFSTANDIGE EN ONZELFSTANDIGE WONINGEN) De ondergetekenden; 1. ZOwonen, gevestigd te Sittard, hierna te noemen ZOwonen 2. Huurdersvereniging Geleen gevestigd te

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = =

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = = pçåá~~äéä~å qéåäéüçéîéî~åêéåçî~íáéáåeççêåéåmìêãéêéåçékç léöéã~~âíçççê~ñçéäáåöeìêéåéåhçééå aéñáåáíáéîéîéêëáéokpiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~ççkçknujmqjomnn fåüçìçëçéö~îé 1. INLEIDING...3 2. KADER...4 3. ALGEMEEN...5

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sloop. Casade

Sociaal Statuut Sloop. Casade Sociaal Statuut Sloop Casade Vastgesteld d.d.: 3 oktober 2005 6 e indexering en aanpassing per: april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Algemeen... 2 2.2. Toepasselijkheid... 2 3. Besluit tot sloop... 3

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond - Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond 1. Inleiding Het onderstaande vernieuwd sociaal plan is het model dat de Woonbond hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Sociaal Statuut Woongroep Marenland

Sociaal Statuut Woongroep Marenland Sociaal Statuut Woongroep Marenland Woongroep Marenland, Postbus 27, 9900 AA Appingedam Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 3. Algemeen... 5 4. Procedure bij sloop... 5 5. Herhuisvesting... 6 6.

Nadere informatie

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN FEBRUARI 2017 1 Inhoudsopgaven 1. Algemene bepalingen 2. Algemeen 3. Proces en procedure bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie 4. Communicatie 5. Financiële regelingen

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Volgnummer Datum :... :... Overeenkomst Eigenaar Verhuurder (verder Verhuurder) met Huurder betreffende Werk door of namens Verhuurder aan de woning van Huurder,

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Walcheren Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft u een

Nadere informatie

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder,

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder, Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf plaats Kerkrade datum 4 augustus 2015 ons kenmerk HBN/MSS onderwerp verhuizen naar nieuwe woning Beste huurder, Op 22 juli hebben

Nadere informatie

Reglement Sloop, renovatie, groot en planmatig onderhoud

Reglement Sloop, renovatie, groot en planmatig onderhoud 1. Algemene bepalingen Artikel 1 - Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: Reguliere huurovereenkomst: een huurovereenkomst voor woonruimte in de zin van artikel 7:233 BW, Sloop: Renovatie:

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD Vastgesteld d.d. 13 april 2017 Goedgekeurd door de RvC d.d. 24 april 2017 Dit reglement vervangt het huidige Sociaal statuut. 1 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Cl avi $ Sociaal Plan Herhuisvesting Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Geldig voor de woningen en woonomgeving in de straten: Baandijk, Kerkhoflaan, Goudsbloemstraat, Tulpstraat,

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

SALLANDWONEN. Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

SALLANDWONEN. Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud SALLANDWONEN Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud 20-12-2016 Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud/ SallandWonen, 20 december 2016 1. Algemene bepalingen Artikel 1 -

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt 1 Artikel 1 - Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: Gemengd Project Groot Onderhoud Huurder Planbesluit

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen. Hoe eerder u opzegt, hoe beter. Zo

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Schouwen-Duiveland Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting Inhoudsopgave 1. Opzeggen van de huur... 4 1.1 Opzegging door TBV Wonen... 4 1.2 Opzegging door de huurder... 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie

Sociaal Plan bij renovatie Sociaal Plan bij renovatie Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH De ondergetekenden; 1. Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op!

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Wat uw reden ook is, u heeft waarschijnlijk meer aan uw hoofd dan het opzeggen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie