1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014."

Transcriptie

1 Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen: Art. 1 Algemeen 1.1 Partijen zijn zich bewust van het feit dat sloop/nieuwbouw en renovatie een ingrijpende gebeurtenis is voor de betrokken huurder. Partijen streven er gezamenlijk dan ook naar het gehele proces zo goed mogelijk te laten verlopen, daarbij tevens lettend op individuele situaties van huurders. Dit sociaal statuut geldt voor woningen die worden gesloopt en voor woningen die dermate ingrijpend worden verbeterd/gerenoveerd dat de huurders de woningen tijdelijk moeten verlaten. In dit statuut mag voor sloop dan ook ingrijpende verbetering/renovatie worden gelezen. 1.2 Het sociaal statuut is alleen van toepassing op huurders die: Een huurcontract hebben voor onbepaalde tijd; Bij de gemeente op hetzelfde adres staan ingeschreven; En in de woning feitelijk woonachtig zijn. 1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december Wijziging of verlenging van deze regeling zal in gezamenlijk overleg plaatsvinden. 1.5 De regels in dit sociaal statuut zijn aanvullend of overeenstemmend met de bestaande wet- en regelgeving. Naast deze regeling blijven vanzelfsprekend alle wettelijke rechten van de huurder van kracht en zal de verhuurder deze respecteren. In deze regeling staan met name de zaken die de verhuurder bovenwettelijk wil regelen. 1.6 Elke huurder die met herhuisvesting te maken krijgt, ontvangt van de verhuurder een populaire versie van dit sociaal statuut. Art. 2 Procedure bij sloop 2.1 Per (deel)complex neemt de verhuurder een sloopbesluit' en stelt de sloopdatum vast. De periode tussen het sloopbesluit en de geplande sloopdatum is minimaal 18 maanden. In geval van calamiteiten waardoor de woningen met spoed dienen te worden gesloopt, kan deze periode worden verkort. 2.2 Het sloopbesluit wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 18 maanden voor de geplande sloopdatum schriftelijk aan de huurders meegedeeld. Daarbij worden de I Het hier bedoelde sloopbesluit is een beslissing van de corporatie en mag niet worden verward met de sloopvergunning die door de gemeente wordt afgegeven. Het sloopbesluit wordt altijd genomen in overleg met de gemeente. Wij gaan er van uit dat op dat moment, indien gewenst, ook de gemeentelijke vergunning verstrekt is om tijdelijk te verhuren op basis van de leegstandswet. En dat op dat moment er voldoende zicht is op het tijdig gereed komen van de nieuwbouwplannen, zodat de herhuisvesting niet te vroeg start.

2 huurders direct op de hoogte gesteld van de rechten die zij kunnen ontlenen aan dit sociaal statuut en vanaf welke datum deze rechten gelden: de peildatum." De verhuurder streeft er naar de huurders in een zo vroeg mogelijk stadium van zijn plannen op de hoogte te stellen. Zo mogelijk vijf jaar voor de datum van een mogelijke ingreep. De verhuurder zal duidelijk zijn wat betreft een noodzakelijk voorbehoud. 2.3 De verhuurder gaat vanaf 18 maanden voor de geplande sloopdatum tot uiterlijk de peildatum op huisbezoek bij de huurders. Doel van het bezoek is: De huurder te informeren over de procedure in het kader van het sloopbesluit; De huurder te informeren over zijn rechten en plichten, op basis van ondermeer dit sociaal statuut en het beleid voor door de huurder zelfaangebrachte voorzieningen; Het inventariseren van de woonwensen van de huurder en het aangeven van de mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen; Het uitleggen van de procedure voor woningtoewijzing; Het inventariseren van aanwezige woningaanpassingen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Het bespreken van specifieke kenmerken van de woning en/of het huishouden, waaronder tevens wordt verstaan sociale en medische urgentie, hoogte van het inkomen en andere persoonlijke gegevens. De huurder mag zich laten bijstaan door een derde. Alle afspraken die gemaakt worden tijdens het individuele huisbezoek worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door huurder en verhuurder. 2.4 De medewerker die namens de verhuurder de huurder heeft bezocht, blijft indien mogelijk gedurende het hele herhuisvestingsproces de vaste contactpersoon voor de huurder. 2.5 De huurders van woningen waarvoor een sloopbesluit is genomen, komen vanaf de peildatum in aanmerking voor een eenmalige tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten en vervangende woonruimte. 2.6 De kale huurprijs van de te slopen woningen wordt vanaf de peildatum bevroren. 2.7 Om de leefbaarheid in de (deel)complexen zoveel mogelijk te waarborgen, kunnen leegkomende woningen (vanaf het sloopbesluit) voor een passend huurniveau tijdelijk worden verhuurd op basis van de leegstandswet, waarbij de tijdelijke huurders geen aanspraak kunnen maken op het sociaal statuut. Hiermee wordt in de regel zes maanden voor de sloopdatum gestopt. 2.8 Huurders die de huurovereenkomst opzeggen van een woning die nog (tijdelijk) wordt verhuurd, dienen de woning op te leveren in een verhuurbare staat, conform de regeling voor andere huurwoningen van de verhuurder. 2.9 Huurders die de huurovereenkomst opzeggen van een woning die niet meer (tijdelijk) wordt verhuurd, dienen de woning veilig en wind- en waterdicht achter te laten (waterpunten en gaskranen laten zitten, geen open riool, geen vloerdelen verwijderen e.d.). De huurder mag geen huisvuil en huisraad achterlaten. Gordijnen mogen achterblijven Huuropzegging: indien niet tijdig andere woonruimte is gevonden of er is niet adequaat gereageerd op de afspraken over herhuisvesten, wordt uiterlijk zes maanden voor aanvang van de sloopdatum de huur formeel door de verhuurder opgezegd. De huurder ontvangt een aangetekende brief waarin vermeld staat dat in 2 Op de peildatum begint de actieve herhuisvesting. De peildatum ligt, afhankelijk van de verwachte duur van de herhuisvesting, meestal tussen de twaalf en achttien maanden voor de sloopdatum. Sociaal Statuut 1 januari december

3 verband met voorgenomen sloop van de woning de huurovereenkomst wordt beëindigd. In deze brief wordt tevens zo mogelijk een finaal aanbod gedaan: twee passende woningen. Bij deze brief zal een akkoordverklaring gevoegd worden die door de huurder voor akkoord dient te worden ondertekend. Indien deze verklaring niet wordt ondertekend door de huurder of niet op tijd wordt ingeleverd, gaat de verhuurder er van uit dat de huurder niet akkoord gaat met de opzegging van de huur. De verhuurder zal de zaak dan voorleggen aan de kantonrechter en deze beslist of de huurovereenkomst beëindigd mag worden. Art. 3 Herhuisvesting 3.1 Alle huurders van de te slopen woningen hebben voorrang bij de toewijzing van passende vrijkomende corporatiewoningen in de gemeente Velsen. Bij de toewijzing wordt uitgegaan van een in beginsel gelijkwaardige woning: gestapelde bouw is gestapelde bouw, eengezinswoning is eengezinswoning. Benedenwoningen zijn bestemd voor ouderen. Toewijzing van zorgwoningen gebeurt alleen op indicatie van het C.I.Z. (Centrum Indicatiestelling Zorg). De voorrang geldt ook bij de toewijzing van vervangende nieuwbouw-woningen, zowel in de huur als in de koop. Hierbij geldt dat een huurder die terugkeert naar de plek van de oude woning (recht van terugkeer) voorrang heeft op de overige herhuisvestingskandidaten. Binnen elke categorie is de woonduur bepalend voor de volgorde van toewijzing. 3.2 Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht bij toewijzing van een andere woning van een plaatselijke woningcorporatie. 3.3 Na ingangsdatum van een nieuw huurcontract of na overdracht sleutel van de huurwoning, stopt de huur van de te verlaten woning. De bewoner krijgt maximaal een maand de tijd de oude woning te verlaten, zonder dat men nog huur voor de oude woning dient te betalen. Art. 4 Tegemoetkoming voor verhuis- en herinrichtingskosten 4.1 Huurders die hun woning moeten verlaten vanwege sloop, hebben vanaf de peildatum recht op een eenmalige tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten. Voor de hoogte van deze tegemoetkoming wordt onderscheid gemaakt tussen uitverhuizers en terugkeerders. Omdat terugkeerders in regel meer kosten moeten maken. 4.2 Corporaties stellen vooraf per project een totaalbudget vast voor de tegemoetkoming voor verhuis- en herinrichtingskosten. Dit budget wordt bepaald door het aantal woningen in het (deel)complex te vermenigvuldigen met 5.688,92 (tegemoetkoming oud sociaal statuut, prijspeil 1 januari 2010). Met ingang van 1 januari 2011 wordt dit bedrag jaarlijks aangepast volgens de door CBS gepubliceerde consumentenprijsindex. 4.3 De uitverhuizer heeft recht op een tegemoetkoming gelijk aan het bedrag in het huidige sociaal statuut (per 1 januari 2010 vastgesteld op 5.688,92) minus 100. Het bedrag voor de uitverhuizer komt dan uit op 5.588,92 (prijspeil januari 2010). Uitzondering: huurders die hun woning definitief verlaten tussen de interne vaststelling van het initiatiefplan (bij renovatie) en de peildatum of de interne vaststelling van het initiatiefplan na akkoord van de gemeente (bij sloop/nieuwbouw) en de peildatum, hebben recht op eenmalig een tegemoetkoming van 20 % van de bovengenoemde tegemoetkoming; zij hebben niet de overige rechten van dit sociaal statuut. Dit onder Sociaal Statuut 1 januari december

4 de uitdrukkelijke voorwaarde dat de woning nog tijdelijk mag worden verhuurd op basis van een leegstandsvergunning van de gemeente. 4.4 De hoogte van de tegemoetkoming voor de terugkeerder kan per project verschillen en wordt door de corporaties bepaald aan de hand van de inschatting hoeveel huurders terugkeren en hoeveel uitverhuizen in relatie tot het beschikbare projectbudget. Hier kan als uitgangspunt 80/20 worden gehanteerd, waarbij wordt verondersteld dat 20% terugkeert in de nieuwbouw en 80% definitief uitverhuist. Deze verhouding kan ook anders worden ingevuld, wat consequenties heeft voor de hoogte van de vergoeding van de terugkeerders. Als de individuele corporatie dit onderscheid te weinig vindt, dan behoudt deze zich het recht om hier binnen de kaders van het vastgestelde projectbudget mee te "spelen". Voor het bepalen van de vergoeding kan worden gevarieerd met de verhoudingspercentages uitverhuizer/ terugkeerder (bijvoorbeeld 50/50 of 30/70). Voorwaarde is wel dat het bedrag voor de uitverhuizer in alle situaties identiek is ( 5.588,92, prijspeil 2010). Hieronder een voorbeeldberekening: Complex A, 10 woningen (VOORBEELD) Om het budget te bepalen zeggen de corporaties dat 80% (8 huurders) als uitverhuizer wordt aangemerkt. De overige 20% (2) wordt gezien als terugkeerder in de nieuwbouw. Voor het projectbudget houdt dit het volgende in: Totaal projectbudget is vastgesteld op: ,20 (10 * 5.688,92) 80% van 10 = 8 woningen krijgt ieder 5.588,92 = ,36 20% van 10 = 2 woningen = ,20 -/ ,36 = ,84/2 = 6.088,92 per woning Verschil vergoeding uitverhuizer I terugkeerder is 500 Complex B, 10 woningen (VOORBEELD) Om het budget te bepalen zeggen de corporaties dat 20% (2 huurders) als uitverhuizer wordt aangemerkt. De overige 80% (8) wordt gezien ars terugkeerder in de nieuwbouw. Voor het projectbudget houdt dit het volgende in: Totaal projectbudget is vastgesteld op: ,20 (10 * 5.688,92) 20% van 10 = 2 woningen krijgt ieder 5.588,92 = ,84 80% van 10 = 8 woningen = ,20 -/ ,84 = ,36 / 8 = 5.713,92 per woning Verschil vergoeding uitverhuizer / terugkeerder is Het recht op de tegemoetkoming vervalt als de huurder de woning niet op de geplande en afgesproken datum heeft verlaten, tenzij dit aantoonbaar niet zijn schuld is. 4.6 Conform wettelijke grondslag worden (onkosten)vergoedingen niet in mindering gebracht op sociale uitkeringen. 4.7 Uitbetaling van de tegemoetkomingen van uitverhuizers (artikel 4.3): - bij opzegging van de huurovereenkomst wordt 80% van het totaal uit te keren bedrag uitbetaald; - bij inlevering van de sleutels wordt de overige 20% uitgekeerd. De tegemoetkomingen zullen door de verhuurder op een door de huurder aan te geven bank- of girorekening worden gestort. Sociaal Statuut 1 januari december

5 4.8 Uitbetaling van de tegemoetkomingen voor terugkeerders (artikel 4.4) bij terugkeer naar een nieuwbouwwoning in het (deel)complex. Deze tegemoetkoming wordt in twee termijnen uitbetaald. - bij verhuizing naar de wisselwoning wordt de tegemoetkoming van de uitverhuizer (zie artikel 4.3) uitbetaald in twee termijnen: 80% bij opzegging van de huurovereenkomst 20% bij inlevering van de sleutels van de oude woning - Bij terugkeer naar de nieuwbouw wordt het restant van de tegemoetkoming voor terugkeerders uitbetaald (zie hiervoor de voorbeeldberekeningen bij artikel 4.4) De tegemoetkomingen zullen door de verhuurder op een door de huurder aan te geven bank- of girorekening worden gestort. 4.9 Alle uit te betalen tegemoetkomingen worden door de verhuurder verrekend met eventueel openstaande vorderingen. Art. 5 Regeling met betrekking tot wisselwoningen 5.1 Indien nodig voor de realisatie van de herhuisvesting kan een woningcorporatie besluiten tot het beschikbaar stellen van wisselwoningen. Dit wordt per project bepaald. In dat geval hebben huurders die vanwege sloop hun woning moeten verlaten, maar nog niet hun intrek kunnen nemen in de definitieve woning, recht op een wisselwoning. Dit geldt voor bewoners die terug willen keren naar de nieuwbouw. 5.2 De verhuurder zorgt er voor dat de wisselwoning schoon en gestoffeerd (vloerbedekking, behang en/of stucwerk en/of schilderwerk en gordijnen) beschikbaar komt en is voorzien van verwarming. 5.3 Indien de huur van de wisselwoning hoger is dan de huur van de oude woning, geldt de huur van de oude woning als huur van de wisselwoning. De wisselwoning krijgt wel een reguliere huurverhoging per 1 juli. 5.4 Indien een wisselwoning van toepassing is, zal een terugkeerovereenkomst dienen te worden getekend. Het is in principe niet mogelijk in de wisselwoning te blijven wonen. Als de terugkeerafspraak niet nagekomen wordt, bijvoorbeeld doordat de bewoner tussentijds andere woonruimte heeft gevonden, zullen de gemaakte kosten (vloerbedekking, behang en/of stucwerk en/of schilderwerk en gordijnen) en de eventuele korting op de huurprijs alsnog (met terugwerkende kracht) in rekening worden gebracht. De wisselwoning dient schoon opgeleverd te worden. Als de "wissel"huurder schade heeft aangericht in de woning, zal de schade door hem moeten worden vergoed. Sociaal Statuut 1 januari december

6 Art. 6 Vergoedingen voor zelf aangebrachte voorzieningen 6.1 Huurders die zelf voorzieningen in hun woning hebben aangebracht, mogen deze uit de woning verwijderen en meenemen, onverminderd hun verplichting om de woning op te leveren met volledige uitrusting (bijvoorbeeld sanitair, radiatoren, deuren e.d.) en bezemschoon achter te laten, zoals zij bij de aanvang van de huur hebben aangetroffen. 6.2 De huurder heeft recht op een vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen, op basis van gelijkwaardigheid aan hetgeen in de betreffende woning geldend is, voor zover de voorzieningen: - door de huurder zijn aangebracht met schriftelijke toestemming van de verhuurder; zijn aangebracht vóórdat de huurder op de hoogte is gesteld van de mogelijke sloop; - aard- en nagelvast zijn; - volgens het woningwaarderingsstelsel een verbetering van de woning betekenen; - de materiaal- en installatiekosten met facturen kunnen worden aangetoond; - de waarde van de in aanmerking komende voorzieningen wordt berekend op basis van een afschrijving conform het ZAV-beleid; - in technisch goede staat verkeren. Art. 7 Dienstverlening ten behoeve van de huurders 7.1 Er kan regelmatig een spreekuur gehouden worden tijdens de uitvoering van de plannen, waar huurders terecht kunnen met vragen. 7.2 De verhuurder zal de huurders waar nodig behulpzaam zijn bij procedures en regelingen, bijvoorbeeld bij de aanvraag voor huurtoeslag voor de nieuwe woning. 7.3 De vertrekkende huurder draagt er zelf zorg voor dat gas, water, licht, CAI en telefonie (telefoon/internet) wordt afgesloten in de woning die wordt achtergelaten. De verhuurder ziet daarop toe. 7.4 Aanpassingen voor gehandicapten uit de oude woningen worden, indien technisch mogelijk, overgebracht naar de nieuwe woning zonder extra kosten voor de bewoner. 7.5 De verhuurder kan voor de huurder de verhuizing verzorgen door een professioneel verhuisbedrijf tegen een concurrerend tarief. 7.6 Na het sloopbesluit zullen de huurders schriftelijk regelmatig op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken. Art 8 Leefbaarheid 8.1 De betrokken partijen zetten zich vanaf het sloopbesluit extra in voor de leefbaarheid van de buurt en de (deel)complexen. 8.2 De leeggekomen woningen worden zo mogelijk nog tijdelijk verhuurd om de periode van leegstand zo kort mogelijk te maken. 8.3 Om de woningen er zo bewoond mogelijk uit te laten zien, wordt gevraagd aan de vertrekkende bewoners de gordijnen te laten hangen of zorgt de verhuurder ervoor dat passende maatregelen worden getroffen. 8.4 De verhuurder zorgt voor containers voor het afval en maakt hiertoe afspraken. Sociaal Statuut 1 januari december

7 8.5 In geval van overlast maakt de verhuurder afspraken met betrokken partijen (zoals de politie, gemeente Velsen en ReinUnie) om de veiligheid te waarborgen en de vervuiling. 8.6 De verhuurder is telefonisch goed bereikbaar voor vragen en klachten van bewoners. Dit zowel tijdens kantooruren als in noodgevallen daarbuiten. 8.7 De verhuurder houdt minimaal één informatieavond voor de huurders. Als het voor het goed verlopen van het herhuisvestingproces noodzakelijk wordt geacht, vraagt de verhuurder aan de aanwezigen tot een vertegenwoordiging van de betreffende huurders te komen. Met deze vertegenwoordiging wordt overleg gepleegd conform de eisen van de Overlegwet. Art. 9 Geschillencommissie Geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van deze Regeling, kunnen schriftelijk en gemotiveerd worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de verhuurder. Art. 10 Hardheidsclausule 10.1 Als het sociaal statuut voor een huurder gevolgen heeft die onevenredig ongunstiger zijn dan voor de andere huurders, of als het voor het goed verlopen van het herhuisvestingproces noodzakelijk wordt geacht, kan de verhuurder afwijken van dit sociaal statuut. Een tegemoetkoming wordt in beginsel verleend in de vorm van diensten en/of materialen. IJmuiden, 3 februari 2011 De huurdersraden en directeur van de vier Velsense corporaties Sociaal Statuut 1 januari december 2014 Namens Woningbedrijf Velsen

8 Bijlage 1. TIJDSBALK Minimaal 18 maanden voor sloopdatum: Verhuurder neemt een sloopbesluit en stelt sloopdatum vast. Dit is een intern besluit. Verhuurder vraagt een vergunning aan de gemeente om tijdelijk te mogen verhuren op basis van de leegstandswet. Wanneer er nu al iemand de huur op zegt, krijgt de huurder 20% van de totale tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten.. Verhuurder start met huisbezoeken, zodat de herhuisvesting vanaf de peildatum (zie hierna) direct opgestart kan worden. Verhuurder stelt in overleg met de gemeente de peildatum vast. Vanaf deze datum begint de actieve herhuisvesting en hebben huurders recht op een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten. Wanneer er nu al iemand de huur op zegt, krijgt de huurder 100% van de totale tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten. (te verdelen in 80% bij huuropzegging en 20% bij inleveren van de sleutels) De kale huurprijs wordt vanaf de peildatum bevroren Minimaal 6 maanden voor de sloopdatum Verhuurder zegt de overgebleven huurders het huurcontract op (formele opzegging) Verhuurder doet de overgebleven huurders zo mogelijk een finaal aanbod Minimaal 1 dag voor de sloopdatum Alle woningen zijn leeg en iedereen is gehuisvest hetzij definitief hetzij in een wisselwoning. S o c i a

9 al Statuut 1 januari december

10 Bijlage 2 BEGRIPPENLIJST Voor het goed kunnen begrijpen van de inhoud van dit Sociaal Statuut is het zinvol om de betekenis van enkele al dan niet bekende begrippen nader te omschrijven. Hieronder is een opsomming gemaakt van de belangrijkste begrippen, met daarachter een korte toelichting. Bewonerscommissie: door de Huurdersraad erkende commissie van bewoners uit het betreffende (deel)complex met als taak de belangenbehartiging van bewoners. (Deel) Complex:aantal woningen of woongebouwen (of een deel er van) in een straat of in een aantal aangrenzende straten, die als één bouwproject is gerealiseerd en die (bouwkundig) bij elkaar horen. Herhuisvesting: noodzakelijke verhuizing naar een andere woning als de oorspronkelijke woning moet worden gesloopt of gerenoveerd. Huurder:degene die op grond van een huurovereenkomst met verhuurder het gebruik (genot) van een woning heeft. Gelijkwaardige woning:een woning die qua woningtype (eengezinswoning, etagewoning etc.), minimaal gelijkwaardig is aan de woning die de huurder achterlaat, waarbij de verhuurder tevens tracht de woonomgeving in acht te nemen. Renovatie: het gedeeltelijk vernieuwen van de woning door veranderingen aan te brengen of door de woning te vergroten Peildatum: datum waarop de herhuisvesting officieel van start gaat. Vanaf deze datum komen de betreffende bewoners in aanmerking voor de bijdragen en tegemoetkomingen uit dit Sociaal Statuut. Sloop: afbraak van één (of enkele (deel) complexen), waarbij de huidige huurders elders worden geherhuisvest. Sloopbesluit: het definitieve besluit tot sloop dat door de verhuurder (ook) schriftelijk aan de huurder wordt meegedeeld. Sloopwoning: een woning, waarvoor door de verhuurder definitief is besloten over te gaan tot sloop. Herstructureringsurgentie:urgentie die wordt toegekend aan huurders die betrokken zijn bij stedelijke vernieuwing en die als gevolg hiervan hun woning moeten verlaten. Wisselwoning: woning bestemd voor tijdelijke bewoning, voor huurders die te maken hebben met een sloop en terugkeren naar een woning op de te slopen locatie. Uitverhuizer de huurder die vanuit de te slopen of renoveren woning definitief vertrekt naar een andere woning. Terugkeerder:de huurder die vanuit de te slopen of renoveren woning naar een andere woning vertrekt en uiteindelijk terugkeert in de nieuwbouw op dezelfde locatie. Sociaal Statuut 1 januari december

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sloop. Casade

Sociaal Statuut Sloop. Casade Sociaal Statuut Sloop Casade Vastgesteld d.d.: 3 oktober 2005 6 e indexering en aanpassing per: april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Algemeen... 2 2.2. Toepasselijkheid... 2 3. Besluit tot sloop... 3

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees eerst de toelichting. 1. Betreft: Woning Gebouw Te verhuren adres: 2. De ondergetekende Naam en voorletters: Straat en huisnummer:

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemeen 5 3. Plangebied, duur en looptijd van het sociaal plan 6 4. Procedure

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Overleg en informatie 1.1 overleg met Huurdersraad en/of bewonerscommissies 1.2 informatie aan huurders 2. Voorrangsverklaring en passende woning

Nadere informatie

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond - Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond 1. Inleiding Het onderstaande vernieuwd sociaal plan is het model dat de Woonbond hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie

Sociaal Plan bij renovatie Sociaal Plan bij renovatie Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH De ondergetekenden; 1. Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Inhoud Waarom dit Sociaal Plan? 3 Definities 4 Bewonersvertegenwoordiging

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1 Geldigheid 3

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2014 Sociaal Statuut Acantus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 2. Algemeen

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen Herstructureringsregeling Inleiding RWS wil de diversedoelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden.sommigedelen van het woningbezitkenmerkenzich door teruglopendetechnischekwaliteit.

Nadere informatie

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Cl avi $ Sociaal Plan Herhuisvesting Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Geldig voor de woningen en woonomgeving in de straten: Baandijk, Kerkhoflaan, Goudsbloemstraat, Tulpstraat,

Nadere informatie

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid Sociaal Statuut Renswoude, maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal statuut 1. Algemeen 1.1 Geldigheid sociaal statuut 1.2 Begripsbepaling 1.3 Overleg en informatie 1.4 Hardheidsclausule 2. De ingrepen 2.1 Sloop/samenvoeging

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting Inhoudsopgave 1. Opzeggen van de huur... 4 1.1 Opzegging door TBV Wonen... 4 1.2 Opzegging door de huurder... 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN bij herstructurering DE ONDERGETEKENDEN; 1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Sociaal Statuut Amersfoort De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Amersfoort, december 2006 Inhoudsopgave Convenant 3 1. Algemeen 3 1.1 Geldigheid

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullend individueel contract bij Sociaal Plan: in een sociaal plan zijn alle collectieve

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS

RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS Sociaal Statuut Inleiding Het Sociaal Statuut is een raamovereenkomst tussen Woonkracht10 en de huurders van Woonkracht10. Deze raamovereenkomst bevat

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Volgnummer Datum :... :... Overeenkomst Eigenaar Verhuurder (verder Verhuurder) met Huurder betreffende Werk door of namens Verhuurder aan de woning van Huurder,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN (ZELFSTANDIGE EN ONZELFSTANDIGE WONINGEN) De ondergetekenden; 1. ZOwonen, gevestigd te Sittard, hierna te noemen ZOwonen 2. Huurdersvereniging Geleen gevestigd te

Nadere informatie

1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014.

1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014. Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Hoofdstuk 1 Verantwoording 1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam Sociaal Plan ParkStad juli 2005 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de positie

Nadere informatie

Notulen. Afwezig : Mevrouw v.d.dool Notulist(e) : Lenie Brussé

Notulen. Afwezig : Mevrouw v.d.dool Notulist(e) : Lenie Brussé Notulen Vergadering : Klankbordgroep Bergambacht Centrumgebied Datum : 14 februari 2011 Locatie : Kantoor QuaWonen te Bergambacht Aanwezig : Mevrouw G.M. Stigter Mevrouw M. Heikoop Mevrouw C.M. de Keiser

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE GEMEENTE AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE 1. Betreft woning gebouw Adres(straat + huisnummer) 2. Naam en voorletters aanvrager: _ Straat en huisnummer: _ Postcode

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer:

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer: AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van T.a.v. de afdeling Amersfoort

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Plaatselijk bekend: Naam en voorletters: Straat en huisnummer:

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Plaatselijk bekend: Naam en voorletters: Straat en huisnummer: (Lees u voor het invullen van dit formulier eerst de toelichting) Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Nr. (in te vullen door de gemeenten) Aan Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder,

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder, Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf plaats Kerkrade datum 4 augustus 2015 ons kenmerk HBN/MSS onderwerp verhuizen naar nieuwe woning Beste huurder, Op 22 juli hebben

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

SOCIAAL PROJECTPLAN. 302 portieketagewoningen, 42 benedenbovenwoningen en 37 garages

SOCIAAL PROJECTPLAN. 302 portieketagewoningen, 42 benedenbovenwoningen en 37 garages SOCIAAL PROJECTPLAN > Platanenlaan 1-47, Florastraat 55-79 en 7-53, Pieterverhagenlaan 17-95, 62-108 en 2-60, Esdoornstraat 6-36 en 1-47, Plantage 154-160, Olmenstraat 2-48, Eikenstraat

Nadere informatie