sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48"

Transcriptie

1 sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemeen 5 3. Plangebied, duur en looptijd van het sociaal plan 6 4. Procedure bij sloop en ingrijpende verbetering 7 5. Financiële regelingen en tegemoetkomingen 9 6. Procedure voor herhuisvesting Informatie en communicatie Leefbaarheid en beheer Hardheidsclausule Geschillenregeling 17 Bijlage Begripsbepalingen 19 3

4 1. Inleiding Patrimonium Barendrecht heeft in 2010 een uitgebreid onderzoek naar de woon- en technische staat van het appartementengebouw aan de Notenhof uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is in februari 2011 besloten om dit complex te slopen en hiervoor levensloopbestendige appartementen terug te bouwen. Bij sloop hoort een goed sociaal plan voor de betrokken huurders. Het is van belang dat de huurders in een vroeg stadium zekerheid hebben over hun rechten en plichten als het gaat om bijvoorbeeld begeleiding, herhuisvesting en financiële vergoedingen. Patrimonium, de BewonersRaad en vijf huurders hebben het sociaal plan gezamenlijk opgesteld en afgerond. Hierin zijn de rechten en plichten van huurders en verhuurder vastgelegd, maar ook regelingen en vergoedingen die ervoor zorgen dat de betrokken bewoners op een soepele manier kunnen verhuizen naar een andere, voor hen passende, woning. Overleg en informatie Patrimonium heeft de huurders zo spoedig mogelijk over het voornemen om de woningen te slopen geïnformeerd. De wijze waarop het overleg met de huurders(vertegenwoordigers) wordt gevoerd en informatie wordt gegeven, is uitgewerkt in dit sociaal plan. Er worden ondermeer afspraken tussen Patrimonium en de BewonersRaad gemaakt over: informeren van de huurder over zijn rechten en plichten, mede op basis van dit sociaal plan; informeren over de mogelijkheden voor herhuisvesting en tijdelijke huisvesting, subsidie en vergoedingen; leefbaarheid voor en tijdens het bouwproces. Per fase wordt, in overleg met de BewonersRaad, bepaald op welke manier Patrimonium de huurders informeert. Afspraken De directeur-bestuurder van Patrimonium Barendrecht heeft het sociaal plan vastgesteld op 31 mei Op 1 juni hebben de directeur-bestuurder van Patrimonium en de voorzitter van de BewonersRaad het sociaal plan ondertekend. Dit sociaal plan krijgen alle huurders van de Notenhof. Patrimonium Barendrecht BewonersRaad Patrimonium Barendrecht Marja van Leeuwen directeur-bestuurder Arie Nootenboom voorzitter 4

5 2. Algemeen 2.1 De in dit sociaal plan opgenomen rechten en plichten zijn alleen van toepassing op hoofdhuurders, inclusief de leden van hun huishouding die: een huurcontract voor onbepaalde tijd hebben; bij de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven staan; daadwerkelijk in de woning wonen. 5

6 3. Plangebied, duur en looptijd van het sociaal plan 3.1 Het sociaal plan heeft betrekking op huurders van het te slopen appartementencomplex aan de Notenhof 7-48 (even en oneven). 3.2 Het sociaal plan treedt per 1 juli 2011 in werking en heeft een looptijd van drie jaar, gerekend van het moment van ondertekening. Het sociaal plan wordt desgewenst na voorafgaand overleg verlengd met een periode van een jaar. 3.3 Patrimonium en de BewonersRaad evalueren in het najaar 2012 het sociaal plan. Patrimonium en de BewonersRaad hebben het recht om tussentijds voorstellen tot wijzigingen te doen, als omstandigheden daartoe aanleiding geven. 6

7 4. Procedure bij sloop en ingrijpende verbetering 4.1 Patrimonium informeert haar huurders mondeling of schriftelijk zo spoedig mogelijk over: het besluit om woningen te slopen, de verdere planning, en de relevante rechten en plichten. Patrimonium verstrekt alle huurders een exemplaar van het sociaal plan. 4.2 Het besluit om een complex of woningen te slopen wordt zo spoedig mogelijk genomen; minimaal achttien maanden voor de datum dat het complex of de woning leeg opgeleverd dient te worden. Dit besluit deelt Patrimonium mondeling of schriftelijk aan huurders mee. 4.3 De kale huurprijs van de woning in het appartementengebouw aan de Notenhof wordt per 1 juli 2011 bevroren. 4.4 Patrimonium maakt een afspraak voor een huisbezoek aan de huurders. Patrimonium maakt deze afspraak direct na het voorgenomen besluit tot sloop of uiterlijk achttien maanden voor de vastgestelde sloopdatum. Doel van dit bezoek: informeren van de huurder over het besluit en de verdere procedure voor de sloop; informeren van de huurder over zijn rechten en plichten, mede op basis van dit sociaal plan; informeren over de mogelijkheden voor her- en tijdelijke huisvesting, subsidie en vergoedingen; inventariseren van de woonwensen van de huurder en aangeven van de mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen; inventariseren van aanwezige woningaanpassingen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); bespreken van specifieke kenmerken van de toekomstige woning en/of het huishouden, zoals medische urgentie, hoogte van het inkomen en andere persoonlijke gegevens, voor zo ver deze van belang zijn voor de herhuisvesting. 4.5 Van het gesprek tijdens het huisbezoek wordt een verslag gemaakt met het formulier woonwenseninventarisatie. De huurder krijgt een afschrift van dit verslag. Als de huurder het niet eens is met de verslaglegging kan er binnen twee weken op de verslaglegging gereageerd worden. Het formulier 7

8 woonwenseninventarisatie wordt door een medewerker van Patrimonium en de huurder getekend. De huurder krijgt een kopie van het formulier. 4.6 De medewerker die namens Patrimonium de huurder heeft bezocht blijft, indien mogelijk, gedurende het hele proces de contactpersoon voor de huurder. 4.7 Is de huurder, minimaal zes maanden voordat het complex of de woning leeg opgeleverd dient te worden, er niet in geslaagd om vervangende woonruimte te vinden, dan zegt Patrimonium per aangetekende brief de huurovereenkomst aan de huurder op. 4.8 De huurder draagt er zorg voor dat de op te leveren woning veilig, heel, leeg en opgeruimd (bezemschoon) wordt opgeleverd. Als de woning tijdelijk wordt verhuurd, bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld vloerbedekking, gordijnen en inboedel aan de tijdelijke huurder ter overname aan te bieden. Ziet de tijdelijke huurder af van overname, dan dient de huurder de woning alsnog leeg en bezemschoon op te leveren. Voor woningen die kort voor de sloop worden opgeleverd, en niet tijdelijk verhuurd worden, geldt dat deze woningen in overleg met Patrimonium leeg opgeleverd worden. Patrimonium zal in dat geval de regels voor de oplevering versoepelen. 8

9 5. Financiële regelingen en tegemoetkomingen 5.1 Huurders van zelfstandige woonruimte, die vanwege de herstructurering hun woning door sloop moeten verlaten, hebben conform dit sociaal plan recht op een eenmalige tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten van (prijspeil 1 maart 2011). Wanneer de huurder tijdelijk gebruik maakt van een (gestoffeerde) wisselwoning, dan ontvangt de huurder een extra tegemoetkoming van Patrimonium stelt de hiervoor genoemde verhuis- en inrichtingskosten van beschikbaar vanaf de dag dat het sociaal plan in werking treedt en de woning wordt opgezegd. De vergoeding wordt per bank of giro uitbetaald in twee termijnen: 90% bij inlevering huuropzegging en 10% nadat de woning op correcte wijze geheel ontruimd is, conform artikel 4.8, en na het inleveren van de sleutels aan de opzichter van Patrimonium. 5.3 Huurders die verhuizen vóór het in werking treden van dit sociaal plan, hebben geen recht op een tegemoetkoming conform de regeling zoals in artikel 5.1 van dit sociaal plan is opgenomen. 5.4 De hoogte van het bedrag van de tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten van huurders van zelfstandige woonruimte, zoals genoemd in artikel 5.1, kan jaarlijks bij ministeriële regeling worden geïndexeerd met het percentage waarmee de consumentenprijzen in het voorafgaande jaar zijn gestegen. 5.5 Gedurende de looptijd van het sociaal plan beperkt Patrimonium de dubbele woonlasten bij verhuizing vanwege de herstructurering zoveel mogelijk, door de laatste maand huur van de te verlaten woning niet in rekening bij huurders te brengen. 5.6 Huurders die vallen onder dit sociaal plan worden door Patrimonium vrijgesteld van betaling van leges voor herhuisvestingsverklaring, en de administratiekosten voor het nieuwe huurcontract. 5.7 Heeft Patrimonium nog een vordering openstaan bij de huurder, dan kan Patrimonium het te vorderen bedrag in mindering brengen op de tegemoetkoming. Dit wordt vooraf schriftelijk aan de huurder medegedeeld. 9

10 5.8 Heeft de huurder zelf voorzieningen of veranderingen aangebracht in zijn huurwoning en vooraf hiervoor al dan niet schriftelijk toestemming aangevraagd bij Patrimonium, dan kan hij hiervoor een vergoeding vragen van Patrimonium. De zelf aangebrachte voorzieningen of veranderingen, zoals een nieuwe keuken, toetst Patrimonium aan de richtlijnen en het beleid dat Patrimonium hiervoor hanteert. Voldoet de voorziening hieraan, dan keert Patrimonium aan de huurder een vergoeding uit, conform haar beleid Zelf veranderingen aanbrengen. De vergoeding geldt voor materialen en niet voor arbeid. De hoogte van de vergoeding wordt op basis van de waarde van de voorziening, rekening houdend met veroudering en afschrijving, naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld. 5.9 De huurhoogte van een wisselwoning is, tot en met de oplevering van de laatste nieuwbouwwoning aan de Notenhof, maximaal gelijk aan de huur van de te verlaten woning, maar wordt gedurende de bewoningsperiode wel met de jaarlijkse huuraanpassingen verhoogd, zoals ook in de te verlaten woning het geval zou zijn geweest. Hiervoor wordt geen rekening gehouden met eventuele huurmatigingen of bevriezingen van de te verlaten woning als gevolg van de herstructureringsmaatregelen De wisselwoningperiode duurt tot het opleveren van de laatste nieuwbouwwoning aan de Notenhof. Wil de huurder wachten op een woning in het centrum (gebied 8 en 9) dan wordt de wisselwoningovereenkomst omgezet naar een reguliere huurovereenkomst. Vanaf dat moment betaalt de huurder de reguliere huurprijs Bewoners aan wie de woning, op basis van de Leegstandswet met een tijdelijke huisvestingsvergunning, in verhuur wordt gegeven tot aan de sloop van de woning, komen niet in aanmerking voor een vervangende woning, herhuisvesting, urgentie of verhuiskostenvergoeding. Dit sociaal plan is voor deze huurders niet van toepassing. 10

11 6. Procedure voor herhuisvesting 6.1 Bij herhuisvesting wordt, met inachtneming van het hier onderstaande, zoveel mogelijk rekening gehouden met de woonwensen van de huurder zoals die zijn geïnventariseerd met het formulier woonwenseninventarisatie tijdens het huisbezoek. Patrimonium streeft ernaar om huurders zoveel mogelijk in een keer te laten verhuizen naar een permanente woning. Het gebruik van een wisselwoning wordt zoveel mogelijk vermeden. 6.2 De huurder die vanwege sloop moet verhuizen, dient passend te worden gehuisvest en krijgt een herhuisvestingsverklaring als bedoeld in artikel 12 van de overeenkomst Woonruimteverdeling Stadsregio Rotterdam 2005 (in het vervolg de Overeenkomst genoemd), met een zoekprofiel. Uitgangspunt is dat de woningtypen die zijn opgenomen in het zoekprofiel vergelijkbaar zijn met de huidige woning, waarbij er geen sprake is van een wooncarrière. De in artikel 12 van de Overeenkomst genoemde corporatie die wegens een voorgenomen ingreep aan een woning de bewoner moet herhuisvesten, geeft aan deze bewoner een herhuisvestingsverklaring af. Deze verklaring wordt niet eerder dan achttien maanden vóór de geplande datum van de sloop afgegeven. Een herhuisvestingsverklaring geeft voorrang binnen een aanbodmodel of een distributiemodel. Alle gemeenten en woningcorporaties in de stadsregio erkennen een door een corporatie afgegeven herhuisvestingsverklaring. Deze verklaring kent twee fasen: een eerste fase van zelf zoeken in het regionale aanbodmodel en een tweede fase van actieve bemiddeling: De eerste fase van zelf zoeken duurt bij herhuisvesting negen maanden. De tweede fase van actieve bemiddeling duurt bij herhuisvesting zes maanden. Daarna is er eventueel nog een derde fase voor een juridisch traject. Hoewel eerst zelf zoeken ook bij herhuisvesting uitgangspunt blijft, mag een woningzoekende met een herhuisvestingsverklaring in bijzondere gevallen ook direct door de desbetreffende corporatie in de tweede fase geplaatst en actief bemiddeld worden. Een herhuisvestingsverklaring bevat een zoekprofiel voor een gelijkwaardige woning: met dezelfde kenmerken als de woning die verlaten moet worden. Als een woningzoekende met een herhuisvestingverklaring een dergelijke, gelijkwaardige woning accepteert, behoudt hij de eerder opgebouwde inschrijfduur, op dezelfde wijze als een woningzoekende met een urgentieverklaring. Als een woningcorporatie een woningzoekende met een herhuisvestingsverklaring direct voor een andere woning buiten het aanbodmodel om bemiddelt, en het betreft een duidelijke stap in een gewenste wooncarrière (bijvoorbeeld van flatwoning naar eengezinswoning), dan behoudt de woningzoekende de eerder opgebouwde inschrijfduur niet. 11

12 6.3 Reageren meerdere huurders op dezelfde woning van Patrimonium, dan krijgt de huurder met de langste woonduur de woning aangeboden. 6.4 De in artikel 6.2 genoemde herhuisvestingsverklaring is niet van toepassing op koopwoningen en woningen buiten de stadsregio. Huurders die willen verhuizen naar een koopwoning of een woning buiten de stadsregio Rotterdam, regelen dat zelf. Patrimonium heeft geen invloed op de toewijzing van deze woningen. 6.5 Uitgangspunt bij herhuisvesting is keuzevrijheid; huurders bepalen zelf op welke woning zij willen reageren. Daarbij maken ze zelf de keuze of zij op een goedkope woning met minder kwaliteit of een duurdere woning met meer kwaliteit reageren. Voor huurders die door Patrimonium bemiddeld worden, geldt de landelijke huurquote als norm. Deze norm is in de begripsbepalingen nader omschreven. 6.6 Huurders spannen zich in om zelf actief op zoek te gaan naar een voor hen passende woning. Huurders die daartoe niet in staat zijn kunnen, tijdens het gesprek voor de woonwenseninventarisatie, Patrimonium vragen om hen te bemiddelen naar een andere passende woonruimte. 6.7 Wordt vanwege herstructurering de woning gesloopt en wil de huurder terugkeren, mits het inkomend passend is, naar een nieuwbouwwoning in de eigen wijk, dan krijgt de huurder een herstructureringsurgentie voor een wisselwoning met recht op bemiddeling en terugkeer naar een passende woning in de nieuwbouw. 6.8 De huurder krijgt een wisselwoning die zo veel mogelijk vergelijkbaar is aan de oude woning. De wisselwoning is voorzien van een verwarmingsinstallatie, vloerbedekking, gordijnen en afgewerkte wanden. 6.9 De huurder dient na het beschikbaar komen van de wisselwoning de sloopwoning binnen één maand te verlaten en de wisselwoning te betrekken. 12

13 6.10 Huurders die gekozen hebben voor permanente herhuisvesting en daar naderhand spijt van hebben, kunnen dat binnen één jaar na de verhuizing schriftelijk aangeven bij Patrimonium. Patrimonium zal deze huurders bemiddelen naar een passende woning in de oude wijk. 13

14 7. Informatie en communicatie 7.1 Patrimonium informeert periodiek en actief alle bewoners van het complex Notenhof en de BewonersRaad. Deze informatie wordt op een duidelijke, transparante wijze aan alle bewoners in het sloopcomplex gegeven via de algemene informatiemiddelen, bijvoorbeeld via een mailing, een nieuwsbrief of de website. 7.2 Patrimonium voert gedurende de periode van herhuisvesting en herstructureringsactiviteiten periodiek overleg met de bewoners, gemeente en de BewonersRaad. In dit overleg worden in ieder geval de leefbaarheid en de maatregelen die hierop betrekking hebben besproken. 14

15 8. Leefbaarheid en beheer 8.1 Patrimonium blijft het noodzakelijk onderhoud aan de woningen, of de bij de woningen horende buiten ruimten, uitvoeren gedurende de periode dat er nog huurders in het te slopen complex wonen. Investeringen worden zoveel mogelijk vermeden. Er wordt eerder voor reparatie gekozen, dan voor vervanging. Patrimonium draagt er zorg voor dat lege woningen een bewoonde aanblik krijgen en behouden. 8.2 In de aanloop van het proces, en tijdens de uitvoering, blijft Patrimonium zich inzetten zoals gebruikelijk voor het beheer en de leefbaarheid van het te slopen complex. Patrimonium betrekt betrokkenen en betreffende instanties zoals bewoners, ondernemers, brandweer, politie, maatschappelijke organisaties en huurdersorganisaties bij het leveren van de noodzakelijke inspanningen om veiligheid en leefbaarheid op een aanvaardbaar peil te houden. De leefbaarheid en veiligheid wordt meegenomen in de projectplannen Leegkomende woningen in het sloopcomplex worden zo veel mogelijk gebruikt voor tijdelijke verhuur tot een moment zo dicht mogelijk bij de daadwerkelijke start van de sloop. Uitzonderingen op deze afspraak zijn slechts mogelijk als de sloop volgens planning binnen zes maanden na start van de uitplaatsing zal beginnen of de woning gezien de (woon-) technische staat feitelijk onbewoonbaar is. 8.5 Patrimonium spant zich maximaal in zodat de sloop- en nieuwbouwactiviteiten niet tot aantasting leidt van de leefkwaliteit en de sociale veiligheid in de buurt. Patrimonium zorgt voor goede afspraken met bouwbedrijven, bewoners, politie, maatschappelijke organisaties en de gemeente Barendrecht. 8.6 Patrimonium stelt vanaf een nog nader te bepalen datum een grofvuilcontainer ter beschikking en zorgt voor het legen van deze container. 15

16 9. Hardheidsclausule 9.1 Heeft een huurder als gevolg van de herstructurering met bijzondere omstandigheden te kampen die ten tijde van de vaststelling van het sociaal plan niet voorzien waren, of waarvan een huurder onevenredig nadeel ondervindt, dan kan de huurder Patrimonium schriftelijk verzoeken van het sociaal plan af te wijken of bijzondere maatregelen in het belang van de huurder te treffen. Patrimonium handelt dit verzoek binnen twee maanden af. 9.2 Binnen vier weken na ontvangst van een dergelijk verzoek wordt de huurder door Patrimonium uitgenodigd het verzoek toe te lichten. Binnen vier weken na de toelichting deelt Patrimonium de beslissing op het verzoek schriftelijk aan de huurder mee. 9.3 De huurder kan binnen vier weken tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Geschillenadviescommissie. 9.4 Patrimonium zorgt ervoor dat de huurder, tijdens het huisbezoek, wordt gewezen op wat in deze hardheidsclausule is bepaald over bijzondere omstandigheden. 16

17 10. Geschillenregeling 10.1 Klachten en geschillen over de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van dit sociaal plan kunnen schriftelijk en gemotiveerd worden voorgelegd aan de directeur-bestuurder van Patrimonium Tegen de beslissing van de directeur-bestuurder van Patrimonium kan bezwaar worden ingediend bij de Geschillenadviescommissie. De gemotiveerde beslissing van de commissie is bindend voor alle partijen. Het reglement van de Geschillenadviescommissie is verkrijgbaar bij Patrimonium Klachten en geschillen die conform bestaande (wettelijke) bezwaar- en beroepsprocedures van of via de bestaande klachtenregeling van Patrimonium kunnen worden afgehandeld, of inmiddels zijn afgehandeld, worden niet door de Geschillenadviescommissie in behandeling genomen. 17

18 18

19 Bijlage Begripsbepalingen Patrimonium Woonvereniging Patrimonium Barendrecht BewonersRaad Patrimonium Barendrecht, BewonersRaad De BewonersRaad behartigt bij Patrimonium, op bedrijfsniveau, de belangen van alle huurders van Patrimonium Barendrecht. De BewonersRaad is, als huurdersorganisatie, de formele overlegpartner van Patrimonium, zoals beschreven in de Overlegwet. Bewoner Degene die op het adres van de woning is ingeschreven in de gemeentelijke basis administratie (GBA) van de gemeente Barendrecht. Complex Een verzameling van geografisch/organisatorisch bij elkaar horende woningen en/of woongebouwen op basis van een door Patrimonium gehanteerde indeling. Eengezinswoning Een woning waarbij er geen sprake is van een onder- of bovengelegen woning. Geschillenadviescommissie (GAC) Deze onafhankelijke commissie is door vijf corporaties in de regio Rotterdam opgericht en behandelt geschillen tussen huurders en verhuurders. Deze commissie behandelt ook geschillen tussen partijen, die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van dit sociaal plan. De werkwijze van de GAC is vastgelegd in een reglement. Dit reglement is verkrijgbaar via Patrimonium. Correspondentieadres GAC: Geschillenadviescommissie Postbus AA Berkel en Rodenrijs Hardheidsclausule De bepaling die de uitzondering op het bepaalde in het sociaal statuut formuleert. 19

20 Herhuisvesting Het opnieuw huisvesten van personen die vanwege de herstructurering hun huidige woning moeten verlaten. Herhuisvestingsverklaring (urgentie) Een herhuisvestingverklaring (ook wel een urgentieverklaring genoemd) is een verklaring die huurders recht geeft op voorrang op woningen die voldoen aan het zoekprofiel. Hiermee hebben zij een voorrangspositie op niet-urgente woningzoekenden. Deze urgentie wordt achttien maanden voor de sloop verstrekt. Herstructurering Het opnieuw inrichten van een gebied, meestal door renovatie of sloop en nieuwbouw, en de herinrichting van de openbare ruimte. Huurder Degene die, op grond van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met Patrimonium, gerechtigd is in een woning uit het woningbezit van Patrimonium te wonen, op het adres van die woning is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Barendrecht en daadwerkelijk op het adres woonachtig is. Met huurder in het sociaal plan wordt bedoeld de huurder van Patrimonium Barendrecht met een huurwoning in het sloopcomplex. Huurquote De huurquote geeft aan welk deel van het besteedbaar (netto) inkomen, dat een huishouden uitgeeft aan de huur, als acceptabel wordt gezien. Dit zijn de netto huurlasten als percentage van het netto inkomen. De huurquote is gebaseerd op de normen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) en het Ministerie van VROM bij de berekening van huurtoeslag: Eenpersoonshuishouden Tweepersoonshuishouden Gezin Primaire doelgroep 30% 25% 20% Tot modaal 35% 30% 25% Inkomenstabel Doelgroep Max. inkomen 2010 Alleenstaand tot 65 jaar Meerpersoonshuishouden tot 65 jaar Alleenstaand 65-plus Meerpersoonshuishouden 65-plus

21 Inschrijvingsduur De periode dat de huurder van een zelfstandige woning, of diens partner, staat ingeschreven bij Woonnet Rijnmond. Meergezinswoning Woningen opgenomen in woongebouwen, waarbij sprake is van meerdere, boven elkaar gelegen, woningen. Bijvoorbeeld een flat, etagewoning, beneden- of bovenwoning, portiekwoning of maisonnette. Passende huurwoning Een vergelijkbare woning als de huidige huurwoning, of een andere woning waarvoor een huurder met huishoudgrootte en inkomen in aanmerking komt volgens de Overeenkomst Woonruimteverdeling Stadsregio Rotterdam Besluit beheer sociale huursector (BBSH) In dit besluit staan regels voor organisaties werkzaam in de volkshuisvesting (de toegelaten instellingen). Leegstandswet Op basis van deze wet kunnen woningen tijdelijk worden verhuurd in geval van voorgenomen sloop en bij ingrijpende herstructurering en renovatie. De huurbescherming uit het Burgerlijk wetboek wordt hiermee buiten werking gesteld. Wet op het Overleg Huurder Verhuurder (WOHV) of Overlegwet Deze wet geeft huurdersorganisaties, die aan de wet voldoen, een overleg-, informatie- en adviesrecht. Sociaal plan Een afsprakenkader waarin praktische afspraken en aanvullende rechten en plichten van huurders van Patrimonium Barendrecht en de verhuurder zijn opgenomen voor het te slopen complex. Sloop Het volledig afbreken van bestaande woningen om ruimte te maken voor nieuwbouw. Sloopbesluit Het besluit van Patrimonium en de gemeente Barendrecht, waarin is bepaald dat een woning voor herstructurering gesloopt zal worden. Tijdelijke verhuur Het (ver)huren van een woning voor een korte periode. Vaak is de einddatum bij het ingaan van de verhuur bekend. 21

22 Vergelijkbare woningen Vergelijkbare woningen zijn woningen in een door de bewoner gewenste wijk binnen de stadsregio Rotterdam, die overeenkomen met de huidige woning qua woningtype, kameraantal, woningoppervlak, uitrusting, onderhoudstoestand en woonlasten. Daarbij wordt een redelijke marge in acht genomen. Verhuur op basis van de Leegstandswet, met een tijdelijke verhuurvergunning Huren zonder huurbescherming voor een afgebakende periode van maximaal twee tot vijf jaar. Verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding Financiële vergoeding bij actieve uitverhuizing en herhuisvesting van huurders op wie het sociaal plan van toepassing is. Verhuurder Woonvereniging Patrimonium Barendrecht en/of haar eventuele rechtsopvolger(s). Wisselwoning Woning voor tijdelijke verhuur om de periode tussen het verlaten van de huidige woning en het betrekken van een nieuwbouwwoning in de eigen wijk te overbruggen. Woning De woonruimte die, op grond van de huisvestingsverordening van de gemeente Barendrecht, als een zelfstandige woongelegenheid kan worden aangemerkt. Woonduur De periode dat de hoofdhuurder, van een zelfstandige woning, op het huidige adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Woonwenseninventarisatie Een inventarisatie van wensen van huurders voor een vervangende woning door Patrimonium. Zelf aangebrachte verandering of voorziening Een door de huurder zelf aangebrachte verandering of voorziening in of aan de woning, die niet zonder beschadiging verwijderd en/of meegenomen kan worden naar een andere woning. 22

23 Contactgegevens Patrimonium Barendrecht Bezoekadres: Londen LA Barendrecht Postadres: Postbus AA Barendrecht T (0180) I E Contactpersoon Monique van Schaik (sociaal projectleider) T (0180) E BewonersRaad Postadres: Postbus DA Barendrecht T (0180) E Woonnet Rijnmond I: 23

24 Patrimonium Barendrecht 1 juni

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN FEBRUARI 2017 1 Inhoudsopgaven 1. Algemene bepalingen 2. Algemeen 3. Proces en procedure bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie 4. Communicatie 5. Financiële regelingen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Overleg en informatie 1.1 overleg met Huurdersraad en/of bewonerscommissies 1.2 informatie aan huurders 2. Voorrangsverklaring en passende woning

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen

Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Nieuwsbrief herstructurering Van Kleefstraat en omgeving te Huissen Bewonersavond 20 april 2011 Wanneer gaat er wat gebeuren? Dit is waarschijnlijk de st gestelde vraag op de bewonersavond van 20 april

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Voorwoord: Woningcorporaties streven naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar woningen op korte maar zeker ook

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47 Sociaal Plan Binnenhofjes 3 Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, 36-82 en 1-47 1 2 sociaal plan Binnenhofjes 3, maart 2016 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua

Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua 2015-2018 Noordwijkerhout, oktober 2015 Sociaal Statuut Woningstichting Sint Antonius van Padua Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 1.1. Doel Sociaal Statuut 1.2.

Nadere informatie

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = =

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = = pçåá~~äéä~å qéåäéüçéîéî~åêéåçî~íáéáåeççêåéåmìêãéêéåçékç léöéã~~âíçççê~ñçéäáåöeìêéåéåhçééå aéñáåáíáéîéîéêëáéokpiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~ççkçknujmqjomnn fåüçìçëçéö~îé 1. INLEIDING...3 2. KADER...4 3. ALGEMEEN...5

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting Inhoudsopgave 1. Opzeggen van de huur... 4 1.1 Opzegging door TBV Wonen... 4 1.2 Opzegging door de huurder... 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 Doel 2 1.2 Begrippenlijst 3 2. Regelingen waarbij sprake is van beëindiging van het bestaande huurcontract (bij sloop) 2.1 Algemene Uitgangspunten 5 2.2 Verhuizen voor

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Inhoud Waarom dit Sociaal Plan? 3 Definities 4 Bewonersvertegenwoordiging

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Cl avi $ Sociaal Plan Herhuisvesting Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Geldig voor de woningen en woonomgeving in de straten: Baandijk, Kerkhoflaan, Goudsbloemstraat, Tulpstraat,

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland artikel 1: Definities 1.1 Voor toepassing van het bij dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal Plan Rhoon 18 juli 2017

Sociaal Plan Rhoon 18 juli 2017 Sociaal Plan Rhoon 18 juli 2017 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. In geval wijzigingen huurders nadelig zijn voor huurders zal Woonvisie naar redelijkheid

Nadere informatie

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen Herstructureringsregeling Inleiding RWS wil de diversedoelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden.sommigedelen van het woningbezitkenmerkenzich door teruglopendetechnischekwaliteit.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sloop. Casade

Sociaal Statuut Sloop. Casade Sociaal Statuut Sloop Casade Vastgesteld d.d.: 3 oktober 2005 6 e indexering en aanpassing per: april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Algemeen... 2 2.2. Toepasselijkheid... 2 3. Besluit tot sloop... 3

Nadere informatie

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland 2013-2017 Zaanstad/Wormerland, 1 januari 2013 Vooraf Dit convenant over stedelijke vernieuwing in Zaanstad en Wormerland, kortweg Convenant

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie