Sociaal Statuut Sloop. Casade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Statuut Sloop. Casade"

Transcriptie

1 Sociaal Statuut Sloop Casade Vastgesteld d.d.: 3 oktober e indexering en aanpassing per: april 2013

2 Inhoud 1. Inleiding Algemeen Toepasselijkheid Besluit tot sloop Besluitvorming Huisbezoek Jaarlijkse huurverhogingen Toepassing sociaal statuut Lege woningen Huuropzegging Onderhoud Informatiemap Vervangende huisvesting bij sloop Inschrijving Stadsvernieuwingsurgentie Urgentie-plus Reageren Toewijzen Aangepaste woning Terugkomgarantie Geen dubbele huur Inleveren sleutels Tegemoetkomingen en vergoedingen bij sloop Vaste tegemoetkoming Uitbetaling vaste tegemoetkoming Verhuizen (variabele tegemoetkoming) Zelf aangebrachte voorzieningen (variabele tegemoetkoming) Bijzondere ZAV s (variabele tegemoetkoming) Gordijnen (variabele tegemoetkoming) Uitbetaling variabele tegemoetkoming Algemeen Als de woning verlaten wordt Mutatieprocedure Leeg opleveren Erfafscheidingen Achtergelaten zaken Asbest Service en dienstverlening bij sloop... 11

3 7.1. Afvoer materiaal Inzet wijkmeester Verhuisdozen Verhuiskaarten Informatiepunt Leefbaarheid bij sloop woningen Geschillenregeling Inwerkingtreding Bijlage A... 13

4

5 1. Inleiding Casade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar woningen op langere termijn. Het slopen van meerdere complexen (of delen daarvan) en het realiseren van vervangende nieuwbouw kunnen daarvoor nodig zijn. Een ingrijpend iets, vooral voor de huurders van de woningen die gesloopt worden en hun woonomgeving. Dit sociaal statuut heeft tot doel de randvoorwaarden die in dat proces van belang zijn helder weer te geven. Dit draagt bij aan een goede communicatie over dat proces en alle aspecten die daarbij een rol spelen. Daarnaast geeft het statuut zekerheden aan klanten van Casade die met dit proces te maken krijgen. Over de inhoud van dit sociaal statuut heeft Casade overeenstemming bereikt met de Stichting Huurdersbelangen WLS. Dit statuut heeft betrekking op woningen die gesloopt moeten worden. Dit statuut heeft geen betrekking op het renoveren van woningen. Als woningen op een dusdanig niveau gerenoveerd moeten worden dat verhuizing van de huurders aan de orde is, zal op basis van dit statuut een apart sociaal statuut worden vastgesteld Sociaal Statuut sloop woningen

6 2. Algemeen 2.1. Definities Voor toepassing van het bij dit reglement bepaalde wordt verstaan onder: a. Het statuut: Het reglement dat door Casade conform artikel 11 g lid 2 van het Besluit Beheer Sociale Huursector is vastgesteld waarbij door Casade de hoogte van de bijdragen in de kosten van verhuizing bij sloop worden vastgesteld. b. Sloop: het slopen van huurwoningen en het vervangen daarvan door volledig nieuw vastgoed c. Woongelegenheid: een woning, standplaats, woonwagen en een instelling waarin aan tenminste 5 personen duurzaam verblijf en verzorging wordt verschaft Toepasselijkheid 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle projecten waarbij woongelegenheden van Casade gesloopt moeten worden. 2.2 Dit reglement is niet van toepassing op huurovereenkomsten die naar hun aard van korte duur zijn zoals wisselwoningen, noodwoningen en dergelijke. Sociaal Statuut sloop woningen

7 3. Besluit tot sloop 3.1. Besluitvorming Een besluit om in de (nabije) toekomst over te gaan tot sloop van een complex woningen of een deel daarvan, wordt genomen door de directeur/bestuurder van Casade. Bij dat besluit wordt de datum aangegeven vanaf wanneer dit statuut van toepassing is voor betrokken woningen en haar huurders. Gestreefd wordt naar een periode van 18 maanden tussen het moment van besluit en (aanvang van) feitelijke sloop. Het sloopbesluit kan een bepaalde fasering omvatten, die gevolgen heeft voor de herhuisvesting van betrokken huurders. Direct na het nemen van een besluit tot sloop wordt iedere huurder daarover persoonlijk geïnformeerd. Daarbij ontvangt deze huurder in ieder geval een afschrift van dit sociaal statuut. De mededeling vindt plaats onder vermelding van de datum waarop de sloop feitelijk zal plaatsvinden Huisbezoek Zo spoedig mogelijk na het nemen van een sloopbesluit, wordt de betrokken huurder bezocht door een medewerker van Casade. Doel van dat bezoek is onder meer: a. De huurder (verder) te informeren over de te volgen procedure b. De huurder (verder) te informeren over zijn rechten en plichten c. Het inventariseren van (woon-)wensen van de huurder en het aangeven van de mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen d. Het inventariseren van eventuele door de huurder zelf aangebracht veranderingen in en aan de woning en het bezien of die in beginsel in aanmerking komen voor een vergoeding. e. Inventariseren bijzondere voorzieningen doelgroepen f. Inventariseren behoefte aan extra begeleiding g. Aanpassingen in het kader van de wet Voorzieningen Gehandicapten h. Bijzondere omstandigheden anderszins Jaarlijkse huurverhogingen Vanaf het sloopbesluit, blijft de netto huur van de woning gehandhaafd op het bedrag dat op dat moment van toepassing is. Jaarlijkse huurverhogingen worden dan niet meer doorgevoerd Toepassing sociaal statuut Vanaf het moment zoals aangegeven bij het sloopbesluit is dit sociaal statuut met al haar rechten en plichten van toepassing op de huurders van de woningen waarop dat besluit van toepassing is, voor zover die huurders beschikken over een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Huurders van sloopwoningen die een huurovereenkomst voor bepaalde tijd of een bruikleenovereenkomst aangegaan zijn of aangaan voor het gebruiken van een eerder vrij gekomen woning, al dan niet tegen betaling van een gebruiksvergoeding, kunnen aan dit sociaal statuut geen rechten ontlenen Lege woningen Met het oog op de leefbaarheid in de wijk waarin de te slopen woningen staan, worden zo mogelijk vrijkomende woningen verhuurd op basis van een huurovereenkomst voor Sociaal Statuut sloop woningen

8 bepaalde tijd of in gebruik gegeven op basis van een bruikleenovereenkomst voor een bepaalde periode. Naarmate de datum van de voorgenomen sloop dichterbij komt, kan hiervan worden afgeweken door een woning direct onbruikbaar voor bewoning te maken, het dichtplanken daaronder begrepen Huuropzegging De huurovereenkomst van een te slopen woning wordt door Casade uiterlijk zes maanden vóór de beoogde datum van sloop opgezegd. Dit als formele stap om de overeenkomst te beëindigen, maar ook om de medewerking van de betreffende huurders aan het plan definitief te bepalen. De opzegging van de huurovereenkomst gaat overeenkomstig artikel 4.3. van dit statuut gepaard met een specifiek aanbod voor een vervangende woning Onderhoud Tot het moment van feitelijke sloop krijgen de woningen sober onderhoud. Alleen het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd, waarbij de woningen wind- en waterdicht worden gehouden en waarbij voldaan wordt aan alle noodzakelijk veiligheidseisen. De gekozen onderhoudsoplossingen zijn sober, doch doelmatig en er onder meer op gericht om geen vervolgschade te laten optreden voor de huurders. Reparatieverzoeken kunnen op de gebruikelijke wijze gemeld worden en worden tegen voornoemde achtergrond afgewikkeld. Doel hiervan is dat de woning bewoonbaar blijft, hetgeen ook voor de woonomgeving geldt Informatiemap Alle huurders van de te slopen woningen ontvangen direct na het sloopbesluit een opbergmap. Daarin zitten naast het sociaal statuut, alle op dat moment beschikbare informatie over het project. De opbergmap kan verder gebruikt worden om alle informatie en papieren die tijdens het sloopproces beschikbaar komen, op te bergen. Sociaal Statuut sloop woningen

9 4. Vervangende huisvesting bij sloop Casade zorgt binnen haar vermogen voor vervangende huisvesting voor huurders die hun woning moeten verlaten in verband met de sloop daarvan en die beschikken over een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarbij zijn de volgende spelregels van toepassing: 4.1. Inschrijving De huurders worden direct ingeschreven als woningzoekende. Zij betalen geen inschrijfgeld, ook niet als hun inschrijving na een jaar verlengd moet worden. Als inschrijfdatum geldt de datum waarop het besluit tot sloop is genomen, tenzij de huurders al eerder als woningzoekende ingeschreven staan. De huurders ontvangen een bewijs van inschrijving. Als de huurder eerder ingeschreven staat, dan zal hij de opgebouwde wachttijd behouden nadat herhuisvesting heeft plaatsgevonden Stadsvernieuwingsurgentie De huurders worden vanaf het moment van inschrijven direct als stadsvernieuwingsurgent aangemerkt. Daardoor komen zij met voorrang op andere (gewone en urgente) woningzoekenden in aanmerking voor vervangende woonruimte, mits in de advertentie is aangegeven dat stadsvernieuwingsurgenten bij concrete woningen van Casade voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Als uitgangspunt neemt Casade dat 50% van de voor de doelgroep beschikbare woningen geadverteerd wordt voor de stadsvernieuwingsurgenten. Stadsvernieuwingsurgenten kunnen overigens ook reageren op woningen die niet voor stadsvernieuwingsurgenten geadverteerd zijn. Omdat bij de toewijzing van die woningen de gebruikelijke toewijzingscriteria van toepassing zijn, krijgen zij dan echter voor die woningen geen voorrang op andere woningzoekenden Urgentie-plus Huurders van te slopen woningen die zes maanden vóór de datum waarop de sloop feitelijk volgens planning moet plaatsvinden nog geen vervangende huisvesting hebben, worden vanaf dat moment aangemerkt als stadsvernieuwingsurgenten - plus. Zij krijgen dan een passend aanbod voor vervangende woonruimte Reageren Huurders die opnieuw woonruimte van Casade gaan huren, dienen te reageren op het aanbod zoals geadverteerd door Casade. Voor zover huurders elders huisvesting wensen, heeft Casade geen mogelijkheden voor bemiddeling. Zij zal in dat geval wel de weg aangeven hoe men voor de huisvesting elders in aanmerking kan komen Toewijzen Bij het toewijzen van woningen hanteert Casade de gebruikelijke toewijzingsregels ten aanzien van bijvoorbeeld de gezinsgrootte, leeftijd hoofdhuurder en relatie tussen inkomen en huurprijzen. Sociaal Statuut sloop woningen

10 Op het voorgaande wordt alleen een uitzondering gemaakt voor degene die met een te hoog inkomen in een goedkope woning woont die gesloopt moet worden. In zo n geval kan deze huurder ook reageren op andere goedkope woningen. Naar eigen keuze kan de huurder ook reageren op een woning met een hogere huurprijs dan die van zijn huidige woning, mits zijn inkomen bij die hogere huurprijs past. Wanneer op het geadverteerde woningaanbod voor stadsvernieuwingsurgenten meerdere stadsvernieuwingsurgenten reageren, geldt de volgende voorrangsregeling: 1. inschrijfdatum (oudere datum gaat vóór een jongere datum) 2. bij gelijke inschrijfdatum gaan huurders van 65 jaar en ouder voor op jongere huurders 3. bij gelijke inschrijfdatum bij huurders boven of onder de 65 jaar gaan huurders met de langste woonduur voor 4. vanaf 6 maanden voor een geplande sloopdatum hebben de betreffende huurders een stadsvernieuwingsurgentie-plus en gaan voor op de overige stadsvernieuwingsurgenten Als er sprake is van een fasering van het sloopplan, gelden deze voorrangsregels per aangewezen fase Aangepaste woning Indien de woning die verlaten wordt aangepast is met subsidie in het kader van de Wet Maatschapplelijke Ondersteuning ( WMO ), ( voorheen WVG), wordt indien nodig - eenzelfde aanpassing uitgevoerd in de vervangende woning. Gebruikte materialen en voorzieningen worden daartoe zoveel als mogelijk is hergebruikt Terugkomgarantie Desgewenst krijgen individuele huurders een terugkomgarantie. Op basis daarvan komt men met voorrang op andere woningzoekenden in aanmerking voor één van de woningen die gebouwd worden op de locatie waarop voorheen de woning van de betrokken huurder stond. De terugkomgarantie is alleen mogelijk als voldaan wordt aan de toewijzingscriteria voor de woningen die teruggebouwd worden. Het al dan niet gebruik willen maken van de terugkomgarantie wordt definitief vastgelegd op het moment dat de verhuur van de nieuwe woningen start. Indien binnen één complex meerdere huurders gebruik willen maken van de terugkomgarantie, of meer huurders van de terugkomgarantie gebruik willen maken dan het aantal woningen dat teruggebouwd wordt, bepaalt het lot wie van hen de eerste keuze krijgt voor een nieuw te bouwen woning Geen dubbele huur Indien een betrokken huurder opnieuw een woning van Casade gaat huren, eindigt de betaling van de huur van de woning die gesloopt wordt op de dag voorafgaande aan de dag, waarop de huurovereenkomst van de vervangende woning ingaat. De huurovereenkomst voor de oude woning loopt door tot en met de onder 4.9 bedoelde inlevering van de sleutels. Indien een betrokken huurder een huurwoning van een andere verhuurder dan Casade gaat betrekken of een koopwoning, eindigt de betaling van de huur van de woning die Sociaal Statuut sloop woningen

11 gesloopt wordt op de dag voorafgaande aan de dag, waarop de huurovereenkomst van de nieuwe woning ingaat respectievelijk de dag, waarop de sleuteloverdracht van de koopwoning plaatsvindt Inleveren sleutels Om huurders voldoende tijd te geven om de nieuwe woning in te richten en te verhuizen, geldt als richttijd dat de sleutels van de oude woning twee maanden na de sleuteluitreiking van de nieuwe woning ingeleverd dienen te worden. Sociaal Statuut sloop woningen

12 5. Tegemoetkomingen en vergoedingen bij sloop Aan huurders die moeten verhuizen omdat hun woning gesloopt wordt, keert Casade een tegemoetkoming uit voor de kosten van verhuizing en herinrichting van de vervangende woning. Daarbij gelden de volgende spelregels: 5.1. Vaste tegemoetkoming De vaste tegemoetkoming in kosten bedraagt 5.658,00 voor een zelfstandige woongelegenheid. Deze tegemoetkoming is vastgesteld bij de inwerkingtreding van het sociaal statuut en wordt jaarlijks geïndexeerd met de door het CBS vast te stellen consumentenprijsindex Uitbetaling vaste tegemoetkoming 75% van de tegemoetkoming wordt uitbetaald binnen veertien dagen nadat de toewijzing van de vervangende woning is geaccepteerd en de huur van de te verlaten woning is opgezegd. Het resterende gedeelte van de tegemoetkoming wordt uitbetaald binnen 14 dagen na inlevering van de sleutels van de te verlaten woning. De eventuele aanvullende tegemoetkoming voor het gebruik maken van de terugkomgarantie als bedoeld in de tweede alinea van 5.3. wordt uitbetaald binnen 14 dagen na ondertekening van de huurovereenkomst van de nieuwe woning. De onder het vorige lid genoemde bijdragen worden verminderd met het bedrag dat door de gemeente of overheidsdiensten als bijdrage of vergoeding in de kosten van verhuizing aan huurder wordt verstrekt Verhuizen (variabele tegemoetkoming) Casade biedt de huurders van te slopen woningen aan de verhuizing voor hen te regelen door een erkend verhuisbedrijf. Het inpakken van dozen en het ophangen van lampen en dergelijke valt hier niet onder en moet door de huurders zelf gedaan worden. Indien de huurders hiervan gebruik maken, betalen zij een bijdrage van 883,50, die in mindering gebracht wordt op de in 5.1. genoemde tegemoetkoming. Indien gebruik gemaakt wordt van de terugkomgarantie kan Casade ook de verhuizing regelen door een erkend verhuisbedrijf. Indien huurders gebruik maken van de terugkomgarantie en géén gebruik maken van het door Casade te regelen verhuisbedrijf, ontvangen zij een aanvullende tegemoetkoming van 552, Zelf aangebrachte voorzieningen (variabele tegemoetkoming) Voor de op bijlage A genoemde zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV s) keert Casade een vergoeding uit, volgens de normen zoals die daarbij zijn aangegeven. Ten aanzien van de afschrijving van de nieuwwaarde wordt bij de berekening van de vergoeding per jaar 1/10 gedeelte op de normbedragen in mindering gebracht. Als een ZAV ouder is dan 10 jaar vindt geen vergoeding meer plaats. ZAV s die aangebracht zijn na het nemen van het sloopbesluit als bedoeld in artikel 3.1, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Sociaal Statuut sloop woningen

13 Bij de eindopname wordt vastgesteld welke zelfaangebrachte voorzieningen zich nog in de woning bevinden, op basis waarvan de hoogte van de variabele tegemoetkoming definitief vastgesteld wordt Bijzondere ZAV s (variabele tegemoetkoming) Er zijn situaties waarin de huurder van een te slopen woning een andere zelfaangebrachte voorziening in of aan de woning aangebracht heeft dan op bijlage A genoemd. Als die zelfaangebrachte voorziening aard en nagelvast aan de woning verbonden is en daarin dus moeten achterblijven, vindt vergoeding van de oorspronkelijke investering plaats, met inachtneming van de afschrijvingsregeling als in artikel 5.4. bedoeld. De investering moet door middel van een originele factuur aangetoond worden Gordijnen (variabele tegemoetkoming) De vertrekkende huurder behoeft gordijnrails met glas- en overgordijnen niet uit de woning te verwijderen. Indien deze zaken achterblijven, ontvangt de huurder een extra vergoeding daarvoor van 53,50. Een en ander wordt bij de eindopname vastgesteld Uitbetaling variabele tegemoetkoming De variabele tegemoetkomingen wordt uitbetaald binnen veertien dagen na het inleveren van de sleutels van de woning die men verlaat Algemeen Alle betalingen vinden plaats door overmaking op de bank- of girorekening van de betrokken huurder. Indien Casade een vordering op de huurders heeft vanwege huurschuld of anderszins, wordt die vordering verrekend met de uit te betalen tegemoetkoming. Sociaal Statuut sloop woningen

14 6. Als de woning verlaten wordt Bij het verlaten van een woning die gesloopt moet worden, gelden de volgende spelregels Mutatieprocedure Voor zover hierna niet anders wordt aangegeven, is de gebruikelijke mutatieprocedure zoals die door Casade gehanteerd wordt, ook van toepassing op woningen die gesloopt moeten worden. Bij de toezending van het sociaal statuut vindt ook toezending van de brochure plaats die over verhuizen gaat Leeg opleveren De huurder dient de woning leeg, bezemschoon en vrij van ongedierte achter te laten. De huurder is gerechtigd alle zaken die hij in en aan de woning aangebracht heeft, er uit en er van te verwijderen. Hij is gerechtigd daaruit ook zaken te verwijderen, die hij met een eventuele vergoeding van de zijde van Casade aangebracht heeft. In dat geval vindt geen vergoeding plaats overeenkomstig de artikelen 5.4. en 5.5. De afvalcontainers dienen bij oplevering leeg te zijn. Casade zorgt voor het inleveren van de containers bij de gemeente. Van de oplevering van de woning wordt een verslag gemaakt, dat namens Casade en door de vertrekkende huurder ondertekend wordt. Daarna worden de sleutels in ontvangst genomen door de rayonopzichter Erfafscheidingen Erfafscheidingen hoeven door huurders niet verwijderd te worden. Over het eventueel verwijderen van gezamenlijke erfafscheidingen, dienen wederzijdse buren samen afspraken te maken Achtergelaten zaken Indien in afwijking van het hetgeen hiervoor geregeld is, zaken in en bij de woning worden achtergelaten die de huurder daaruit zou moeten verwijderen, verwijdert Casade die zaken op kosten van de vertrekkende huurder, als: - de achtergelaten zaken gevaar op kunnen leveren voor omliggende woningen - er sprake is van achtergelaten klein chemisch afval of huisvuil - de achtergelaten zaken aantoonbaar leiden tot hogere sloopkosten. Deze kosten worden in mindering gebracht op de tegemoetkoming Asbest Zelfaangebrachte voorzieningen die met toestemming van Casade aangebracht zijn en die asbesthoudend zijn, mogen door de vertrekkende huurder worden achtergelaten en worden in opdracht van Casade en op haar kosten bij de sloop verwijderd. Sociaal Statuut sloop woningen

15 7. Service en dienstverlening bij sloop Op meerdere vlakken geeft Casade ondersteuning bij het verhuizen. Huurders kunnen van de volgende voorzieningen naar eigen behoefte gebruik maken Afvoer materiaal Indien uit meerdere te slopen woningen een grotere hoeveelheid af te voeren materiaal vrijkomt, stelt Casade een container daarvoor beschikbaar. Indien individuele huurders vrijkomend materiaal zelf bij de milieustraat / gemeentewerf afgeven, worden de kosten daarvan onder overlegging van de betalingsbewijzen vergoed Inzet wijkmeester Huurders ouder dan 55 jaar en gehandicapten kunnen maximaal twee dagdelen (= 8 uren) gebruik maken van de inzet van een van de wijkmeester van Casade voor ondersteunende activiteiten in de vorm van het demonteren in de oude woning en weer monteren in de vervangende woning van zaken in en aan de woning bevestigd, dan wel in het verlengde daarvan liggende werkzaamheden. Indien hiervan gebruik gemaakt wordt, dient dat tenminste twee weken voor de gewenste datum doorgegeven te worden Verhuisdozen Voor degenen die geen gebruik maken van een verhuisbedrijf, stelt Casade gedurende vier weken verhuisdozen beschikbaar Verhuiskaarten Naast de voorzieningen die via TNT-Post mogelijk zijn, stelt Casade 50 verhuiskaarten beschikbaar om familie, vrienden en bekende te informeren over de op handen zijnde verhuizing. Deze worden direct na ontvangst van de akkoordverklaring aan betrokken huurder aangereikt Informatiepunt In de directe omgeving van de te slopen of de te renoveren woningen richt Casade zo mogelijk - een informatiepunt in, dat op bepaalde tijden geopend is voor iedereen om informatie te verkrijgen over het sloop- en nieuwbouwproject. Een dergelijk informatiepunt wordt alleen ingericht als de grootte van het project dat redelijkerwijze met zich meebrengt en geen andere voorziening beschikbaar is. Sociaal Statuut sloop woningen

16 8. Leefbaarheid bij sloop woningen Casade streeft naar een zo kort mogelijk tijdspad tussen besluit tot sloop en feitelijke uitvoering daarvan. De beperkte mogelijkheden van herhuisvesting kunnen tot een langere periode leiden. Om de leefbaarheid in de omgeving waar woningen gesloopt moeten worden zo goed mogelijk te houden, worden de volgende maatregelen getroffen: 1. Gordijnen laten hangen tegen vergoeding (zie artikel 5.6.). Op het moment dat huurders ze niet laten hangen, zorgt Casade voor gordijnen. 2. Achterpaden waar mogelijk afsluiten, zodat onbevoegden niet bij leegstaande woningen kunnen komen. 3. Waar nodig toezicht op het complex verscherpen door bewaking. 4. Een centraal aanspreekpunt aanwijzen, waarbij ongewenste ontwikkelingen en feiten gemeld kunnen worden. 5. Handhavingsafspraken met politie: extra surveillance. 6. Om kraken en ongewenste bewoning te voorkomen, worden leeggekomen woningen zo mogelijk tijdelijk verhuurd of in bruikleen gegeven. Naarmate de datum van voorgenomen sloop dichterbij komt, zullen de woningen voor gebruik onklaar gemaakt worden. Tevens worden dan veiligheidsmaatregelen getroffen, bijvoorbeeld in de vorm van het dichtplanken van woningen. Afhankelijk van de omstandigheden zal Casade nadere besluiten nemen over de intensivering van het wijkbeheer, zodat ongewenste invloeden op de leefbaarheid zo veel als mogelijk is worden voorkomen. 9. Geschillenregeling Geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met dit sociaal statuut, worden voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie van Casade. Een klachtenformulier is verkrijgbaar in het kantoor van Casade. 10. Inwerkingtreding Dit sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 oktober 2005, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli Dat heeft feitelijk tot gevolg dat alle huurders van te slopen woningen die na 30 juni 2005 een vervangende woning toegewezen hebben gekregen, recht hebben op de vergoedingen die in dit statuut genoemd zijn. Aan het sociaal statuut kunnen per project rechten ontleend worden vanaf het moment dat het bestuur van Casade tot sloop heeft besloten. Sociaal Statuut sloop woningen

17 11. Bijlage A Vergoedingenlijst Zelfaangebrachte voorzieningen ZAV: Vergoeding: Opmerkingen Rolluiken 77,50 per m1 Indien achtergelaten Zonwering 49,50 per m1 Indien achtergelaten Aanbouw / garage in steen 165,50 per m2 Indien achtergelaten uitgevoerd Serre 83,00 per m2 Indien achtergelaten Dubbele beglazing 7,50 per m2 Tuinmuren / erfafscheiding 38,50 per m1 Indien achtergelaten Eigen CV - installatie 3.864,50 Indien achtergelaten Eigen keuken 994,50 Indien achtergelaten Volledig ingerichte badkamer 1.104,00 Indien achtergelaten (wanden, vloer en sanitair) Volledig ingerichte toilet 387,00 Indien achtergelaten (wanden, vloer en sanitair) Houten vloer / parket 28,00 per m2 Indien achtergelaten Laminaat vloeren 10,50 per m2 Indien achtergelaten Tegelvloer begane grond 28,00 per m2 Wastafel in slaapkamer of douche 66,50 Indien achtergelaten Indien achtergelaten brengt met zich mee, dat vergoeding alleen plaatsvindt als deze voorziening achterblijft in / aan de woning. Een en ander wordt bij de eindopname vastgesteld. Sociaal Statuut sloop woningen

Sociaal Statuut Renovatie. Casade

Sociaal Statuut Renovatie. Casade Sociaal Statuut Renovatie Casade Vastgesteld d.d.: 21 februari 2006 indexering en aanpassing per: juni 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemeen...Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Inhoud Waarom dit Sociaal Plan? 3 Definities 4 Bewonersvertegenwoordiging

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland artikel 1: Definities 1.1 Voor toepassing van het bij dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij ingrijpende woningverbetering

Sociaal Statuut. bij ingrijpende woningverbetering Sociaal Statuut Emmen, 7 maart 2011 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur/lid raad van bestuur: de heer

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47 Sociaal Plan Binnenhofjes 3 Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, 36-82 en 1-47 1 2 sociaal plan Binnenhofjes 3, maart 2016 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder,

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder, Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf plaats Kerkrade datum 4 augustus 2015 ons kenmerk HBN/MSS onderwerp verhuizen naar nieuwe woning Beste huurder, Op 22 juli hebben

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Spelregels bij het aanpassen van een woning van de Noordwijkse Woningstichting Versie 100913 Inhoud 1. Veranderingen in en rond een huurwoning...2 2. Roerende en onroerende

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullend individueel contract bij Sociaal Plan: in een sociaal plan zijn alle collectieve

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD Vastgesteld d.d. 13 april 2017 Goedgekeurd door de RvC d.d. 24 april 2017 Dit reglement vervangt het huidige Sociaal statuut. 1 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Als u de huur opzegt De huuropzegging Opzegtermijn Bevestiging opzegging/definitieve datum huurbeëindiging Huuropzegging bij overlijden

Als u de huur opzegt De huuropzegging Opzegtermijn Bevestiging opzegging/definitieve datum huurbeëindiging Huuropzegging bij overlijden Als u de huur opzegt Voor de exacte voorwaarden van de huuropzegging verwijzen wij u naar de huurovereenkomst en de Algemene en bijzondere huurvoorwaarden. Ook kunt u de informatie vinden op onze website:

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Overleg en informatie 1.1 overleg met Huurdersraad en/of bewonerscommissies 1.2 informatie aan huurders 2. Voorrangsverklaring en passende woning

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging inhoud huurbeëindiging 3 Opzeggen van de huur 3 Bevestiging huuropzegging 4 Vertrekkersenquête 5 Wijzigingen van de woning 5 Regels voor schoon en leeg opleveren 5

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2014 2018 Hoofdstuk 1 Verantwoording 1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014. 1.2 Huurdersvereniging

Nadere informatie

1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014.

1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014. Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Hoofdstuk 1 Verantwoording 1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron:

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: http://wettenoverheidnl Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet

Nadere informatie

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Inhoudsopgave 3 Spelregels voor het zelf aanbrengen of veranderen van voorzieningen in uw woning 4 Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen Herstructureringsregeling Inleiding RWS wil de diversedoelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden.sommigedelen van het woningbezitkenmerkenzich door teruglopendetechnischekwaliteit.

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen Verhuizen Wat u moet weten als u gaat verhuizen Inhoudsopgave 5 6 7 8 9 10 11 De huur opzeggen De huuropzegging intrekken Uw woning opleveren Overname Heeft u iets veranderd? Wel of geen inspectie van

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie