Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016."

Transcriptie

1 Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd t.o.v. de vorige versie: - Toevoeging paragraaf huurgewenning - Aanpassing verhuiskostenvergoeding naar prijspeil

2 Inhoud Inleiding 2 1. Algemeen 3 2. Als uw woning wordt gesloopt 5 3. Als uw woning wordt gerenoveerd 7 4. Als uw woning wordt verbeterd 9 5. Als uw woning te koop wordt aangeboden 11 1

3 Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben op een goede woning in een prettige woonomgeving. Vele huurders zullen dus de komende jaren te maken krijgen met: sloop, renovatie (de woning moet tijdelijk worden ontruimd), of woningverbetering (de woning moet niet worden ontruimd), verkoop. Het is onvermijdelijk dat bewoners last kunnen hebben van de werkzaamheden aan hun woning. De woningcorporaties van Parkstad Limburg willen echter dat hun huurders hiervan zo weinig mogelijk schade of nadeel ondervinden. Daarom hebben de woningcorporaties van Parkstad Limburg afspraken gemaakt met de Stichting Woonconsumenten Parkstad Limburg. Deze brochure gaat over afspraken bij mogelijke herhuisvesting, tijdelijke huisvesting, vergoedingen en ondersteuning. Deze afspraken gelden als basisafspraken; dit wil zeggen dat tussen de woningcorporatie en de huurdersorganisatie op lokaal niveau andere afspraken kunnen worden gemaakt. De op lokaal niveau te maken afspraken mogen echter nooit leiden tot lagere vergoedingen of een slechtere positie van de huurders. De Stichting Woonconsumenten Parkstad Limburg en de Woningcorporaties Parkstad Limburg hebben de afspraken, zoals beschreven in deze brochure, vastgelegd in een convenant en ondertekend op 20 december Over de inspraak van de huurders wordt een Samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Woonconsumenten Parkstad Limburg gesloten. De brochure is zo ingedeeld, dat u gemakkelijk de informatie kunt vinden die voor u van toepassing is. Na een kort hoofdstuk, met informatie voor alle huurders, worden de verschillende situaties besproken. Wat kunt u verwachten bij: sloop, renovatie, woningverbetering, of verkoop. In het uitgebreide "Sociaal Statuut" vindt u de officiële en artikelgewijze formulering van de afspraken. Dit uitgebreide Sociaal Statuut ligt ter inzage bij de woningcorporaties van Parkstad Limburg en de huurdersorganisaties. 2

4 1. Algemeen Voor wie en hoe lang? De afspraken gelden voor alle complexen van de woningcorporaties waar herstructurering (sloop, renovatie en verbetering) aan de orde is. De afspraken worden telkens gemaakt voor één jaar. Als alle partijen tevreden zijn over de werking dan wordt de overeenkomst vanzelf met een jaar verlengd. Snel duidelijkheid Wanneer uw woning gerenoveerd, ingrijpend verbeterd of gesloopt wordt, zal de woningcorporatie u dat zo spoedig mogelijk schriftelijk laten weten. De woningcorporatie geeft geen financiële vergoeding voor verbeteringen die u aanbrengt na deze schriftelijke kennisgeving. Leefbaarheid In wijken waar gesloopt of ingrijpend verbeterd wordt, kan de leefbaarheid onder druk komen te staan. De woningcorporaties en de huurdersorganisaties maken afspraken om in die omstandigheden de veiligheid te bevorderen en overlast, vandalisme, vervuiling en verpaupering zoveel mogelijk te voorkomen, voor zover dat binnen hun invloedssfeer ligt. Daar hoort ook bij: dat de termijn tussen het verhuizen van de bewoners en de sloop zo kort mogelijk blijft; dat de woningcorporatie zorgt dat er vitrage of gordijnen hangen in leegstaande huizen, zodat ze er niet zo verlaten uitzien; dat de woningcorporatie zorgt dat een bouwhek geplaatst wordt zodra een blok woningen helemaal leeg staat. Het hek blijft staan tot de werkzaamheden beginnen; dat de woningcorporatie met huurders of hun vertegenwoordiging afspraken maakt over het dichttimmeren van woningen, als een blok niet in zijn geheel kan worden aangepakt; dat huurders zelf moeten zorgen dat huisvuil en/of alle huisraad is verwijderd als zij na het einde van de huurovereenkomst vertrekken. De woningcorporatie kan bemiddelen bij het inschakelen van een ophaaldienst, als een huurder dat door zijn leeftijd of gezondheidstoestand zelf niet kan. Onderhoud Woningen waarvan bekend is dat zij binnen 5 jaar gesloopt, gerenoveerd of verbeterd worden, zullen sober worden onderhouden. Geriefverbeteringen worden niet meer aangebracht. De woningcorporatie zorgt ervoor dat de gezondheid en veiligheid van de huurders en de leefbaarheid gewaarborgd blijven, voor zover dat redelijkerwijs de woningcorporatie toegerekend kan worden. Dit betekent dat u altijd reparatieverzoeken in kunt dienen en dat de woningcorporatie die zoals gebruikelijk afhandelt. Ook zal nog schilderwerk worden uitgevoerd om te voorkomen dat woningen er verveloos bij komen te staan. Begeleiding Voor informatie en begeleiding stelt de woningcorporatie contactpersonen aan. Ook wordt een informatievoorziening in de wijk geregeld, als daaraan behoefte bestaat. Uitbetaling van vergoedingen De vergoedingen worden 1 maand vóór de daadwerkelijke verhuizing of ingrijpende woningverbetering voor 75% uitbetaald. Uiteraard moet de huurder dan wel de overeenkomst met de woningcorporatie hebben getekend. Nadat de huurder de woning heeft opgeleverd en de sleutels (tijdelijk) heeft ingeleverd bij de woningcorporatie, wordt de resterende 25% uitbetaald. Het is mogelijk dat in individuele beëindigingsovereenkomsten andere betalingsvoorwaarden voor vergoedingen zijn opgenomen. De voorwaarden in de overeenkomst zijn dan de geldende voorwaarden. De huurder die niet instemt met opzegging ontvangt de vergoeding pas na het definitieve vonnis van de rechter en bij het einde van de huur. 3

5 De verhuiskostenregeling is in 2010 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties past jaarlijks het minimumbedrag aan. De woningcorporatie kan u aanbieden om in plaats van de vergoeding de verhuizing voor u te regelen en uw nieuwe woning van binnen te schilderen en te stofferen. De woningcorporatie mag dit aanbod doen. U bent vrij om dit aanbod te accepteren of om de minimumvergoeding te vragen. Het kan zijn dat u door de renovatie ook geld krijgt van uw gemeente. Daarmee behoud u toch het recht op de verhuiskostenvergoeding van de woningcorporatie. Wel kan de corporatie de bijdrage verlagen met het bedrag dat u van de gemeente krijgt. Bij sommige renovatiewerkzaamheden is een verhuizing niet noodzakelijk en is er dus geen sprake van een verhuiskostenvergoeding. Dit kan de corporatie vermelden in het renovatievoorstel. 4

6 2. Als uw woning wordt gesloopt Per (deel-)complex dat gesloopt wordt, neemt het bestuur van de woningcorporatie, na overleg met de Huurdersbelangenvereniging (HBV), een intern sloopbesluit. Er wordt een extern sloopbesluit genomen op het moment dat de sloopdatum wordt vastgesteld. Nadat het externe sloopbesluit is genomen worden de huurders hierover rechtstreeks door de woningcorporatie geïnformeerd. De termijn tussen het externe sloopbesluit en de geplande sloopdatum zal ongeveer één jaar zijn. Huisbezoek Alle huurders van een complex dat gesloopt wordt, krijgen huisbezoek van een medewerker van de woningcorporatie, die namens de woningcorporatie met u komt praten. U krijgt dan nadere informatie over uw rechten en plichten en die van de woningcorporatie. Ook wordt gesproken over de procedure in het kader van het sloopbesluit. De medewerker van de woningcorporatie zal ook de voorzieningen die u heeft aangebracht inventariseren en eventuele vragen en problemen die u heeft, met u bespreken. U heeft te allen tijde het recht zich tijdens deze huisbezoeken door iemand te laten bijstaan. Overeenkomst Alle afspraken die tijdens de huisbezoeken worden gemaakt, evenals de rechten en plichten die in het Sociaal Statuut staan, zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen de woningcorporatie en de betrokken huurders worden vastgelegd. U ontvangt de schriftelijke overeenkomst binnen één week na het huisbezoek en kunt het dan ondertekenen. U krijgt uiteraard een kopie om te bewaren. Geen huurverhoging Wanneer voor een (deel-)complex het sloopbesluit is genomen, wordt de netto huur in dat complex niet meer verhoogd. Vergoedingen Vanaf het moment dat de sloopdatum bekend wordt gemaakt, komen huurders die hiermee te maken hebben in aanmerking voor vergoedingen. Vergoedingen voor voorzieningen Voor zelf aangebrachte voorzieningen, waarvan de huurder schriftelijke toestemming van de woningcorporatie kan overleggen, zal de woningcorporatie een redelijke vergoeding overeenkomen als die voorzieningen een verbetering van de woning betekenen èn zijn aangebracht vóór het sloopbesluit. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op een gebruikelijke nieuwwaarde van de voorzieningen, minus de afschrijving. Huurders mogen de voorzieningen ook zelf verwijderen en meenemen. Tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten Indien de huurder ten gevolge van sloop zijn woning zal moeten verlaten heeft hij recht op een eenmalige vergoeding van 5.892,- (peildatum 1 maart 2016). In deze vergoeding zijn opgenomen: herinrichtingskosten; verhuiskosten (inclusief verhuiskosten P.T.T. CAI en dergelijke). De woningcorporatie zal de aantoonbare kosten van eventuele opslag van huisraad betalen. Indien blijkt dat bij gedwongen verhuizing extra kosten voor de CAI-aansluiting gemaakt moeten worden, dan zal de woningcorporatie ook hiervoor de werkelijk aantoonbare kosten betalen. 5

7 Herhuisvesting Vanaf het moment dat de woningcorporatie het externe sloopbesluit heeft genomen kunt u voor wat betreft het bezit van de woningcorporatie rekenen op voorrang bij: toewijzing van een woning bij de samenwerkende corporaties van Thuis in Limburg; eventuele (vervangende) nieuwbouw; eventuele verkoop van leegkomende woningen; herhuisvesting binnen dezelfde wijk. De voorrang dient te passen binnen de criteria van de geldende woonruimteverdeling zoals grootte en type woning, huurprijs, huurtoeslag, enz. Zodra uw wensen voor herhuisvesting bekend zijn, zal de woningcorporatie ervoor zorgen dat u voorrang krijgt binnen het aanbod van de samenwerkende corporaties in Parkstad van Thuis in Limburg. Het is echter verstandig dat u ook zelf op zoek gaat naar vergelijkbare woningen bij andere woningcorporaties. Ook de verhuizing dient u zelf te regelen. Als uw nieuwe woning om medische redenen aangepast moet worden, probeert de woningcorporatie u een passende woning aan te bieden. Zonodig zal zij aanvullende voorzieningen treffen. Als u door de herhuisvesting dubbele huur moet betalen, dan zal de woningcorporatie gedurende maximaal 1 maand het hoogste huurbedrag voor eigen rekening nemen. Uw woning verlaten Na het externe sloopbesluit gelden andere regels voor huurders die hun huurovereenkomst beëindigen. U hoeft de woning niet terug te brengen in een verhuurbare staat. Wel moet u de woning helemaal ontruimen en zorgen dat wind en regen geen vrij spel hebben. Ook moet u zorgen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan door instortingsrisico, ontbrekende gas- en waterkranen of ongedierte. U mag zelf aangebrachte voorzieningen meenemen. Aanrecht, binnendeuren enz. dienen echter in de woning te blijven. Huurgewenning De huur van de nieuwe woning kan hoger zijn dan de huidige huur. In sommige situaties kan er sprake zijn van huurgewenning. Huurgewenning wil zeggen dat de corporatie gedurende drie jaar een maandelijkse tegemoetkoming doet in de huur. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet de nieuwe huur 50,- per maand of meer bedragen dan de oude huur. De maximale huurverhoging waarbij verhuurder een huurgewenningsbijdrage betaald is 180,- per maand, terwijl de huurder de eerste 50,- van de hogere huur zelf betaald. De bijdrage bedraagt: - het eerste jaar (nieuwe huur minus oude huur min 50,-) x 75% - het tweede jaar (nieuwe huur minus oude huur min 50,-) x 50% - het derde jaar (nieuwe huur minus oude huur min 50,-) x 25% 6

8 3. Als uw woning wordt gerenoveerd De woningcorporatie neemt een besluit wanneer de werkzaamheden aan een (deel-)complex zullen starten. De startdatum wordt in goed overleg met de bewoners vastgesteld. De woningcorporatie informeert de huurdersorganisatie over het besluit. Huisbezoek De huurders van alle woningen die gerenoveerd worden, krijgen bezoek van een medewerker van de woningcorporatie, die namens de woningcorporatie met u komt praten. U krijgt dan nadere informatie over wat er met uw woning gaat gebeuren. Het kan nodig zijn dat u tijdens de werkzaamheden ergens anders gaat wonen of dat u definitief gaat verhuizen. Al uw wensen worden dan besproken. Ook krijgt u informatie over de procedure, uw rechten en plichten en die van de woningcorporatie. De medewerker van de woningcorporatie zal ook de voorzieningen die u heeft aangebracht inventariseren en eventuele vragen en/of problemen die u heeft, met u bespreken. U heeft het recht zich tijdens deze huisbezoeken door iemand te laten bijstaan. Op basis van uw wensen zoals door u naar voren zijn gebracht tijdens het huisbezoek, zal de woningcorporatie een persoonlijk voorstel voor u maken. Een medewerker van de woningcorporatie komt dan weer bij u op bezoek. Tijdens dit huisbezoek worden afspraken gemaakt over herhuisvesting of tijdelijke huisvesting en over de vergoedingen. Ook wordt aan u gevraagd of u akkoord gaat met de renovatie. Wanneer uw huurovereenkomst beëindigd moet worden, wordt ook dat besproken. Tenslotte wijst de medewerker van de woningcorporatie u ook op de mogelijkheden van (sociale) begeleiding. Overeenkomst Alle afspraken die tijdens de huisbezoeken worden gemaakt, evenals de rechten en plichten die in het Sociaal Statuut staan, zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen de woningcorporatie en u worden vastgelegd. U ontvangt de schriftelijke overeenkomst binnen één week na het huisbezoek en kunt het dan ondertekenen. U krijgt uiteraard een kopie om te bewaren. Vergoedingen De huurder komt vanaf het besluit voor uitvoering van de renovatie in aanmerking voor de volgende vergoedingen: Vergoedingen voor voorzieningen Voor zelf aangebrachte voorzieningen, waarvan de huurder schriftelijke toestemming van de woningcorporatie kan overleggen, zal de woningcorporatie een redelijke vergoeding overeenkomen als die voorzieningen een verbetering van de woning betekenen én zijn aangebracht vóór het renovatiebesluit. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op een gebruikelijke nieuwwaarde van de voorzieningen, minus de afschrijving. Huurders mogen de voorzieningen ook zelf verwijderen en meenemen. Uiteraard worden alleen vergoedingen verstrekt voor voorzieningen die daadwerkelijk door de renovatie ongedaan worden gemaakt dan wel tot schade zullen leiden. Schade De vergoeding voor schade als gevolg van de uitvoering bij renovatie wordt bepaald op basis van de werkelijke schade per onderdeel. De vergoeding voor elk onderdeel bedraagt: Voor vloerbedekking: maximaal 870,- (of een deel hiervan)* Voor stoffering: maximaal 213,- (of een deel hiervan)* Voor schilderwerk: maximaal 1.060,- (of een deel hiervan)* Totaal maximaal 2.143,- * Indien aan een onderdeel geen of maar geringe schade wordt aangericht dan wordt dus ook geen of maar een deel van de vergoeding betaald. Indien de huurder besluit vrijwillig te verhuizen en na 7

9 de renovatie niet meer terug te keren naar zijn woning, ontvangt hij de maximale vergoedingen voor vloerbedekking, stoffering en schilderwerk zijnde 2.143,-. Verhuiskosten Als de huurder na de renovatie niet terugkeert in de woning, heeft hij recht op een verhuisvergoeding van 1.142,-. Als de huurder na renovatie wel terugkeert in de woning heeft hij recht op een vergoeding voor twee verhuizingen zijnde 2.283,-. Extra bijdrage Als de huurder, als gevolg van de ingrijpende renovatie, niet kan terugkeren naar zijn woning, heeft hij recht op een extra bijdrage van 706,-. Herhuisvesting Vanaf het moment dat de woningcorporatie het renovatiebesluit genomen heeft kunt u, voor wat betreft het bezit van de woningcorporatie, rekenen op voorrang bij: de toewijzing van een woning; eventuele (vervangende) nieuwbouw; eventuele verkoop van leegkomende woningen; herhuisvesting binnen dezelfde wijk. De voorrang dient te passen binnen de criteria van de geldende woonruimteverdeling zoals grootte en type woning, huurprijs, huurtoeslag, enz. De woningcorporatie zal zorgen voor een passend aanbod, zodra uw wensen voor herhuisvesting bekend zijn. U zult echter ook zelf op zoek moeten gaan naar vergelijkbare woningen bij andere woningcorporaties. Ook de verhuizing dient u zelf te regelen. Als uw nieuwe woning om medische redenen aangepast moet worden, probeert de woningcorporatie u een passende woning aan te bieden. Zonodig zal zij aanvullende voorzieningen treffen. Als u door de herhuisvesting dubbele huur moet betalen, dan zal de woningcorporatie gedurende maximaal 1 maand het hoogste huurbedrag voor eigen rekening nemen. Wisselwoning Tijdens de renovatie zult u in een andere woning moeten gaan wonen, een wisselwoning. Deze woning heeft vloerbedekking en gordijnen en de wanden zijn behangen of gelatext. U moet wel huur betalen voor deze wisselwoning. U betaalt voor de wisselwoning nooit meer huur dan dat u voor uw oude woning betaalde. Bij een wisselwoning is de woningcorporatie alleen verplicht om één keer een vergoeding voor de verhuiskosten te betalen. Dit geldt ook bij verhuizing naar een tijdelijke woning die wordt verhuurd op grond van de leegstandswet. Opslag meubelen Als u ervoor kiest om tijdelijk ergens anders te gaan wonen, dan komt u in aanmerking voor een vergoeding voor eventuele opslag van uw meubelen op basis van de werkelijke kosten. U komt dan niet in aanmerking voor een overlastvergoeding. Van u wordt gevraagd maatregelen te treffen om schade aan uw goederen te voorkomen. U moet de aanwijzingen van de woningcorporatie of door haar ingeschakelde personen opvolgen. Als er toch iets beschadigd wordt door de schuld van de woningcorporatie dan wordt dat hersteld of vervangen. Alleen als herstel onmogelijk is, wordt de schade vergoed. 8

10 4. Als uw woning wordt verbeterd De woningcorporatie neemt een besluit wanneer de werkzaamheden aan een (deel-)complex zullen starten. De startdatum wordt in goed overleg met de bewoners vastgesteld. De woningcorporatie informeert de huurdersorganisatie over het besluit. Huisbezoek De huurders van alle woningen die worden verbeterd krijgen bezoek van een medewerker van de woningcorporatie, die namens de woningcorporatie met u komt praten. U krijgt dan nadere informatie over wat er met uw woning gaat gebeuren. Ook krijgt u informatie over de procedure, uw rechten en plichten en die van de woningcorporatie en wordt aan u gevraagd of u akkoord gaat met de voorgestelde woningverbetering. De medewerker van de woningcorporatie zal ook de voorzieningen die u heeft aangebracht inventariseren en eventuele vragen en problemen die u heeft, met u bespreken. U heeft het recht zich tijdens deze huisbezoeken door iemand te laten bijstaan. Voordat de werkzaamheden starten zal de woningcorporatie met de huurder een woningverbeteringsovereenkomst sluiten. Daarin staat wat er in de woning zal worden aangepakt en welke gevolgen dat zal hebben voor de huurprijs. Verbeteringen die gepaard gaan met huurverhoging zullen alleen met instemming van de huurder plaatsvinden. Overeenkomst Alle afspraken die tijdens de huisbezoeken worden gemaakt, evenals de rechten en plichten die in het Sociaal Statuut staan, zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen de woningcorporatie en u worden vastgelegd. U ontvangt de schriftelijke overeenkomst binnen één week na het huisbezoek en kunt het dan ondertekenen. U krijgt uiteraard een kopie om te bewaren. Overlast U hoort tijdig vóór de uitvoering van de werkzaamheden welke overlast u kunt verwachten en hoe lang alles duurt. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u klachten hebben, laat dat dan weten aan de woningcorporatie. Handel dit soort zaken niet rechtstreeks af met de aannemer. Vergoedingen De huurder komt vanaf het besluit voor uitvoering van de woningverbetering in aanmerking voor de volgende vergoedingen: Vergoedingen voor voorzieningen Voor zelf aangebrachte voorzieningen die door de woningverbetering niet gehandhaafd kunnen blijven, waarvan de huurder schriftelijke toestemming van de woningcorporatie kan overleggen, zal de woningcorporatie een redelijke vergoeding overeenkomen als die voorzieningen een verbetering van de woning betekenen én zijn aangebracht vóór het verbeteringsbesluit. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op een gebruikelijke nieuwwaarde van de voorzieningen, minus de afschrijving. Overlastvergoeding U heeft recht op een overlastvergoeding, als u tijdens de woningverbeteringen in uw woning blijft wonen. De mate van overlast wordt per complex in overleg met de huurdersorganisatie vastgesteld. Op basis daarvan wordt in overleg de hoogte van de vergoeding bepaald. Schade De vergoeding voor schade als gevolg van de uitvoering bij woningverbetering wordt bepaald op basis van de werkelijke schade per onderdeel. 9

11 De vergoeding voor elk onderdeel bedraagt: Voor vloerbedekking: maximaal 870,- (of een deel hiervan)* Voor stoffering: maximaal 213,- (of een deel hiervan)* Voor schilderwerk: maximaal 1.060,- (of een deel hiervan)* Totaal maximaal 2.143,- * Indien aan een onderdeel geen of maar geringe schade wordt aangericht dan wordt dus ook geen of maar een deel van de vergoeding betaald. Opslag meubelen Als u ervoor kiest om tijdelijk ergens anders te gaan wonen, dan komt u in aanmerking voor een vergoeding voor eventuele opslag van uw meubelen op basis van de werkelijke kosten. U komt dan niet in aanmerking voor een overlastvergoeding. Van u wordt gevraagd maatregelen te treffen om schade aan uw goederen te voorkomen. U moet de aanwijzingen van de woningcorporatie of door haar ingeschakelde personen opvolgen. Als er toch iets beschadigd wordt door de schuld van de woningcorporatie dan wordt dat hersteld of vervangen. Alleen als herstel onmogelijk is, wordt de schade vergoed. Liever een ander huis? Als u beter naar een wisselwoning kunt gaan om medische of sociale redenen, dan zorgt de woningcorporatie daarvoor. Hetzelfde geldt als u nachtdiensten heeft of thuis werkt en daardoor veel last zult hebben van de werkzaamheden aan uw woning. Een medewerker van de woningcorporatie zal tijdens een huisbezoek hier afspraken met u over maken. Zou u zelf besluiten toch liever te verhuizen naar een andere woning van de woningcorporatie, dan kunt u voorrang krijgen als er geen huurders zijn die hun huis vanwege sloop of renovatie moeten verlaten. U heeft dan geen recht op vergoedingen. 10

12 5. Als uw woning te koop wordt aangeboden Wanneer er plannen zijn om woningen of complexen te verkopen, dan zal dat met de huurders of hun vertegenwoordigers worden besproken. Als u een woning huurt die de woningcorporatie zal verkopen, dan bent u niet verplicht om te kopen. U kunt gewoon onder dezelfde voorwaarden blijven huren. De woning wordt in dat geval pas verkocht als u zelf besluit te verhuizen. Bij het verkopen van woningen zal de woningcorporatie zich houden aan de bepalingen die de overheid hiervoor heeft gesteld en aan de afspraken die de woningcorporatie hierover maakt met de huurdersorganisatie. Tevens zal de woningcorporatie de richtlijnen volgen zoals die zijn neergelegd in de Bedrijfstakcode van Woningcorporaties. Als een huurder binnen een bepaalde, door de woningcorporatie aangegeven, termijn niet ingaat op het aanbod tot koop, dan heeft de woningcorporatie het recht te besluiten om het aanbod tot koop van die woningen of complexen na verloop van de bepaalde termijn te laten vervallen. Het prijspeil van de genoemde bedragen is 1 maart Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met een medewerker van de woningcorporatie. 11

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie

Sociaal Plan bij renovatie Sociaal Plan bij renovatie Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH De ondergetekenden; 1. Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN bij herstructurering DE ONDERGETEKENDEN; 1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS

RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS Sociaal Statuut Inleiding Het Sociaal Statuut is een raamovereenkomst tussen Woonkracht10 en de huurders van Woonkracht10. Deze raamovereenkomst bevat

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN (ZELFSTANDIGE EN ONZELFSTANDIGE WONINGEN) De ondergetekenden; 1. ZOwonen, gevestigd te Sittard, hierna te noemen ZOwonen 2. Huurdersvereniging Geleen gevestigd te

Nadere informatie

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Volgnummer Datum :... :... Overeenkomst Eigenaar Verhuurder (verder Verhuurder) met Huurder betreffende Werk door of namens Verhuurder aan de woning van Huurder,

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen Herstructureringsregeling Inleiding RWS wil de diversedoelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden.sommigedelen van het woningbezitkenmerkenzich door teruglopendetechnischekwaliteit.

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij woningverbetering

uw rechten en plichten bij woningverbetering uw rechten en plichten bij woningverbetering 2017 www.lefier.nl Lefier gaat uw woning verbeteren. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt verbeterd. inleiding Lefier

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Sociaal Statuut Woongroep Marenland

Sociaal Statuut Woongroep Marenland Sociaal Statuut Woongroep Marenland Woongroep Marenland, Postbus 27, 9900 AA Appingedam Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 3. Algemeen... 5 4. Procedure bij sloop... 5 5. Herhuisvesting... 6 6.

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullend individueel contract bij Sociaal Plan: in een sociaal plan zijn alle collectieve

Nadere informatie

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT Als je in een huurwoning woont die gerenoveerd wordt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent en wat je van ons kunt verwachten. Dat vertellen

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN

OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN m.b.t. SLOOP. te VAALS / LEMIERS / VIJLEN Ondergetekenden: 1. Woningstichting Vaals, gevestigd te Vaals, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur, de heer J.W.M.

Nadere informatie

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing.

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Sociaal Plan Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

Sociaal statuut Heilust fase 3

Sociaal statuut Heilust fase 3 Sociaal statuut Heilust fase 3 Jan-Pieter Bovendorp 13-1-2014 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Leefbaarheid 4 3 Onderhoud 5 4 Procedure voor herhuisvesting en verlaten oude woning 5 5 Vergoedingen huurders

Nadere informatie

Sociaal Statuut Leiden

Sociaal Statuut Leiden Sociaal Statuut Leiden Inhoud Bladzijde Overwegingen 2 1. Begripsbepaling 3 2. Voorlichting en begeleiding 5 3. Stadsvernieuwingsurgentie 7 4. Woningverbetering 8 5. Woningverbetering met kortdurende uithuisplaatsing

Nadere informatie

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Huurrecht en gebiedsontwikkeling 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Waar raken huurrecht en gebiedsontwikkeling elkaar? Onderwerpen Voorbereidingsfase 1. Communicatie met bewoners 2. Renovatie

Nadere informatie

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie)

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie) Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie) MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanleiding In artikel 11g van het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) is een

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2014 2018 Hoofdstuk 1 Verantwoording 1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014. 1.2 Huurdersvereniging

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30

De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat. 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 De regelingen met betrekking tot groot onderhoud in bewoonde staat 35L260_De regelingen.indd 1 24-04-2009 10:01:30 Inleiding Voor u liggen de (financiële) regelingen met betrekking tot groot onderhoud

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN FEBRUARI 2017 1 Inhoudsopgaven 1. Algemene bepalingen 2. Algemeen 3. Proces en procedure bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie 4. Communicatie 5. Financiële regelingen

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 Doel 2 1.2 Begrippenlijst 3 2. Regelingen waarbij sprake is van beëindiging van het bestaande huurcontract (bij sloop) 2.1 Algemene Uitgangspunten 5 2.2 Verhuizen voor

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

Concept nieuw sociaal statuut Lefier

Concept nieuw sociaal statuut Lefier Concept nieuw sociaal statuut Lefier Inleiding Het onderstaand (vernieuwd) sociaal statuut is een overeenkomst dat Lefier hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond - Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond 1. Inleiding Het onderstaande vernieuwd sociaal plan is het model dat de Woonbond hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid Sociaal Statuut Renswoude, maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal statuut 1. Algemeen 1.1 Geldigheid sociaal statuut 1.2 Begripsbepaling 1.3 Overleg en informatie 1.4 Hardheidsclausule 2. De ingrepen 2.1 Sloop/samenvoeging

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting Inhoudsopgave 1. Opzeggen van de huur... 4 1.1 Opzegging door TBV Wonen... 4 1.2 Opzegging door de huurder... 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Toelichting Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Algemeen So Dit is een verkorte weergave van het Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol voor Nieuwegein.

Nadere informatie