Sociaal plan Warmunda

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal plan Warmunda"

Transcriptie

1

2 Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen Startdatum herhuisvesting: de peildatum Huisbezoeken Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen Verhuizen naar een definitieve woning met stadsvernieuwingsurgentie Wat is een passende woning Inschrijving als woningzoekende en reageren op een woning Terugkeergarantie en de wisselwoning individuele bewonersbegeleiding Financiële regelingen bij sloop 4.1 Verhuiskostenvergoeding Dubbele woonlasten bij verhuizing Huurprijs oude woning wordt bevroren Huurprijs van de nieuwe woning 5.1 Regeling aangepaste aanvangshuur bij stadsvernieuwingsurgentie Het opleveren van de oude woning 6.1 Oplevering oude woning Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen Geschillen Bijlage 1: beslisboom regeling aangepaste aanvangshuur bij stadsvernieuwingsurgentie Bijlage 2: rekenvoorbeelden regeling aangepaste aanvangshuur stadsvernieuwingsurgentie Sociaal plan september

3 Hoofdstuk 1 Wat is een sociaal plan Sloop/nieuwbouw heeft ingrijpende gevolgen voor een huurder. De plek waar mensen prettig wonen, waar zij thuis zijn, moet worden ingeruild voor een nieuwe woning. Bij sloop/nieuwbouw hebben bewoners dan ook veel vragen. Moet ik tijdelijk of definitief verhuizen? Voor welke vergoedingen kom ik in aanmerking? Op welke hulp kan ik rekenen? Hoe moet ik mijn woning opleveren? Wat wordt de huur van de nieuwe woning? Deze en veel andere vragen worden beantwoord in het sociaal plan. Hierin staan de rechten en plichten die verhuurder en huurder hebben bij een sloop/nieuwbouwproces. Het sociaal plan van Warmunda is tot stand gekomen in overleg met bewonersplatform Warmondig. De basis is de wet en regelgeving vanuit de huurwet en het Basis Sociaal Statuut. Het Basis Sociaal Statuut is een overeenkomst van de corporaties en hun huurderplatforms in de gemeente Teylingen. Hierin is opgenomen wat er in ieder geval aan de orde moeten komen in een sociaal plan van een corporatie. Hoofdstuk 2 Algemeen 2.1 Partijen Bij een sloop-/nieuwbouwproject wordt een overeenkomst opgesteld en ondertekend door Warmunda en de individuele huurder. In de overeenkomst staat de peildatum, de verwachte sloopdatum en het adres van de woning. Beide partijen tekenen voor akkoord van het sociaal plan. De huurder moet bij de gemeente staan ingeschreven op het betreffende adres en daar daadwerkelijk woonachtig zijn. 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum De startdatum van de herhuisvesting wordt in een sociaal plan de peildatum genoemd. Het sociaal plan met alle rechten en plichten is voor de huurder(s) vanaf de peildatum van toepassing. De exacte peildatum wordt door Warmunda vastgesteld en staat genoemd in de overeenkomst die Warmunda met de huurder sluit. De peildatum ligt ten minste 1,5 jaar voor de sloopdatum, zodat bewoners voldoende tijd hebben om op zoek te gaan naar een passende woning. 2.3 Huisbezoeken Rond de peildatum maakt Warmunda met alle huurders in het project een afspraak voor een persoonlijk gesprek bij de bewoner thuis. In dit gesprek wordt het sociaal plan doorgenomen en eventuele vragen beantwoord. Daarnaast brengen we de woonwensen in kaart om een beeld te krijgen wat een passende woning is. Hoofdstuk 3 Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen Bij een verhuisverplichting heeft een huurder twee mogelijkheden: 1. Definitief verhuizen naar een andere woning met stadsvernieuwingsurgentie. 2. Verhuizen naar een andere woning als tijdelijke oplossing (wisselwoning), in afwachting van terugkeer naar een nieuw te bouwen woning in het project. Sociaal plan september

4 3. 2 Verhuizen naar een definitieve woning met stadsvernieuwingsurgentie De hoofdbewoner die de woning moet verlaten vanwege sloop krijgt vanaf de peildatum een stadsvernieuwingsurgentie. Met een stadsvernieuwingsurgentie kan een huurder zich met voorrang inschrijven voor een passende woning (zie 3.3). De stadsvernieuwingsurgentie is tot 12 maanden voor de geplande sloopdatum alleen geldig voor huurwoningen in de gemeente Teylingen (Warmond, Sassenheim en Voorhout). Het laatste jaar voor de geplande sloopdatum wordt de urgentie uitgebreid naar alle gemeenten waar huurwoningen worden aangeboden via WoningNet in de regio Holland Rijnland. Als stadsvernieuwingsurgent is de huurder tot zes maanden voor de sloop zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een andere woning. Als een huurder tot zes maanden voor de sloop nog geen andere woning heeft, zal Warmunda maximaal twee keer een passende woning aanbieden. De officiële stadsvernieuwingsurgentieverklaring krijgt een bewoner van de regionale urgentiecommissie Holland Rijnland. In de stadsvernieuwingsurgentieverklaring staat in elk geval vermeld: De persoonsgegevens van de stadsvernieuwingsurgent. De omvang van het huishouden van de stadsvernieuwingsurgent. De ingangsdatum en de periode waarvoor de stadsvernieuwingsurgentieverklaring geldig is. Het zoekprofiel, dat wil zeggen een beschrijving van de gemeente en het woningtype waarvoor de stadsvernieuwingsurgentie van toepassing is. De mededeling aan de stadsvernieuwingsurgente, waarin staat dat indien hij of zij tot zes maanden voor de sloop nog geen andere woning heeft, door Warmunda maximaal twee keer een passende woonruimte wordt aangeboden die in overeenstemming is met het zoekprofiel. 3.3 Wat is een passende woning De urgentie geldt voor een passende woning. Een passende woning is: Een woning die qua grootte vergelijkbaar is met de huidige woning. Hierbij stelt Holland Rijnland dat een huurder geen wooncarrière mag maken. Wat betekent dat de huurder urgentie krijgt voor een vergelijkbare woning of kleiner. Woont u nu in een vierkamerwoning, komt u in aanmerking voor een vierkamerwoning of kleiner. Woont u nu in een eengezinswoning dan kunt u verhuizen naar een eengezinswoning met eenzelfde aantal kamers of kleiner. Een woning die past bij uw leeftijd en gezinssamenstelling. Een voorbeeld hiervan is een seniorenwoning. Een woning met een huurprijs die bij uw inkomen past. Vanaf 1 januari 2016 moeten corporaties passend toewijzen. Dat betekent dat er een relatie wordt gelegd tussen de huurprijs van de aangeboden woningen en het huishoudinkomen dat de nieuwe huurder maximaal mag hebben. Huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens komen in aanmerking voor een goedkopere huurwoning met een huurprijs tot maximaal 618,24 (prijspeil 2015). Huishoudens met een inkomen boven de huurtoeslaggrens komen in aanmerking voor een huurwoning vanaf 618,25 (prijspeil 2015). Meer informatie kunt u vinden op internet met de zoekterm norm passend toewijzen of passendheidsnorm. Sociaal plan september

5 Tijdens een huisbezoek worden op basis van persoonlijke factoren de mogelijkheden tot herhuisvesting bepaald. Persoonlijke factoren zijn onder andere uw huidige woning, uw leeftijd, het huishoudinkomen en erg belangrijk: uw woonwensen. Dit gebeurt volgens de huisvestingsverordening die geldt voor de regio Holland Rijnland. Huurders waarvoor in de huidige woning voorzieningen op grond van de WMO en/of de AWBZ zijn aangebracht, komen in aanmerking voor een woning met een vergelijkbaar voorzieningenniveau. 3.4 Inschrijving als woningzoekende en reageren op een woning Het actuele woningaanbod staat op de website Om te reageren op een woning moet een huurder staan ingeschreven bij WoningNet Holland Rijnland. Inschrijven kan via de genoemde website en kost 10 per jaar. Warmunda komt u tegemoet in de inschrijfkosten door bovenop de wettelijke verhuiskostenvergoeding 30 uit te keren, gelijk aan drie inschrijfjaren. De inschrijving vervalt zodra de huurder een sociale huurwoning accepteert van één van de woningcorporaties of andere verhuurders via Woningnet Holland Rijnland. De inschrijving vervalt ook als de inschrijfkosten en/of verlengingskosten niet worden betaald. 3.5 Terugkeergarantie en de wisselwoning Wordt er bij de nieuwbouw een voor u passende woning (zie 3.3) gebouwd, dan geeft Warmunda bewoners die definitief zijn verhuisd naar een andere woning, met een huurcontract voor onbepaalde tijd, alsnog de kans om terug te keren. Tot de nieuwe woningen definitief worden verhuurd geeft Warmunda u terugkeergarantie. Warmunda vraagt u bijtijds of u hier voor in aanmerking wilt komen. Weet een huurder van te voren dat hij/zij wilt terug keren in een van de nieuw te bouwen woningen, mits het een passende woning betreft (zie 3.3), kan gebruik worden gemaakt van een wisselwoning. Dit is een tijdelijke woning om de periode van sloop en bouw te overbruggen alvorens definitief te verhuizen naar een van de nieuwe woningen binnen het project. Het beschikbaar stellen van een wisselwoning gebeurt onder de volgende voorwaarden: 1. Warmunda stelt een door haar aangewezen woning beschikbaar. 2. De huurovereenkomst voor de oude woning wordt beëindigd. 3. Voor de wisselwoning wordt een tijdelijke huurovereenkomst aangegaan. 4. Voor de duur van het gebruik van de wisselwoning is de huurder een vergoeding verschuldigd die niet hoger is dan de netto huur van de te verlaten woning. Dit is exclusief eventuele servicekosten voor de wisselwoning. 5. De wisselwoning wordt eenvoudig gestoffeerd, gesausd en aangesloten op de nutsvoorzieningen. De woning is voorzien van een verwarmingstoestel en warm watervoorziening. De verbruikskosten voor de nutsvoorzieningen, gas, licht en water zijn voor rekening van de huurder. 6. De huurder krijgt twee weken de gelegenheid om naar de wisselwoning te verhuizen. Tijdens deze twee weken wordt voor slechts één woning huur betaald. Heeft een huurder meer tijd nodig dan zijn de dubbele woonlasten voor eigen rekening. 7. De huurder verbindt zich om de wisselwoning binnen een maand te verlaten zodra de nieuwe woning gereed en aan de huurder is opgeleverd. 8. In de overeenkomst voor de wisselwoning is opgenomen dat de huurder een huurovereenkomst aangaat voor de nieuwe woning zodra deze gereed is. In de overeenkomst staat onder andere de aanvangshuur van de nieuwe woning. Sociaal plan september

6 9. Bij verhuizing van de wisselwoning naar de nieuwbouw woning krijgt de huurder een maand lang de beschikking over beide woningen. Tijdens deze maand is de huurder alleen de huur verschuldigd van de nieuwe woning. 3.6 Individuele bewonersbegeleiding Als Stadsvernieuwingsurgent moet de huurder zelf zoeken en reageren op het woningaanbod van Woningnet. Op verzoek kan Warmunda ondersteunen bij het zoeken naar een andere woning. De geboden begeleiding hangt af van de wensen en mogelijkheden van de bewoners en kan bestaan uit: Begeleiding bij het inschrijven en gebruiken van Woningnet. Begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe woning. De huurder op de hoogte stellen van vrijgekomen woningen van Warmunda. Begeleiding bij de huuropzegging en het tekenen van een nieuw huurcontract. Informeren over huurtoeslag en vergoedingen. Extra ondersteuning en advies voor oudere bewoners of bewoners met een medische indicatie. Maatwerk waar nodig. Hoofdstuk 4 Financiële regelingen bij sloop 4.1 Verhuiskostenvergoeding Bij een gedwongen verhuizing komt de huurder vanaf de peildatum in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding. Dit is een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten. Voor ieder huishouden geldt slechts eenmaal het recht op de verhuiskostenvergoeding. De minimale vergoeding is wettelijk vastgelegd en wordt jaarlijks vastgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De verhuiskostenvergoeding bedraagt eenmalig 5.857,- (prijspeil 1 maart 2015) plus 30 als tegemoetkoming in de inschrijfkosten bij Woningnet Holland Rijnland. De verhuiskostenvergoeding wordt jaarlijks per 1 maart vastgesteld door de Rijksoverheid. De vergoeding wordt als volgt uitgekeerd in geval de huurder definitief verhuist: Een 1 e termijn van 4.300,- uit te betalen direct na ontvangst van de schriftelijke huuropzegging. De 2 e termijn van 1.587,- ontvangt de huurder nadat de sleutels zijn ingeleverd en de oude woning op de juiste wijze is opgeleverd. De verhuiskostenvergoeding bij het gebruik maken van een wisselwoning is dezelfde als voor huurders die definitief verhuizen. Echter wordt deze vergoeding in drie termijnen uitgekeerd: Een 1 ste termijn van 1187,- bij inleveren van de sleutel van de te slopen woning. Een 2 de termijn van 3500,- bij oplevering van de nieuwbouw woning en het tekenen van het contract voor de nieuwbouw woning. De 3 de termijn van 1200,- bij inleveren van de sleutels van de wisselwoning en na correct opleveren van de wisselwoning. De vergoeding die aan de huurder wordt uitgekeerd is fiscaal niet belast en wordt netto beschikbaar gesteld. De verhuiskostenvergoeding wordt door Warmunda gebruikt om achterstallige vorderingen zoals huurachterstand te verrekenen. Sociaal plan september

7 4.2 Dubbele woonlasten bij verhuizing Tijdens de verhuisperiode komt u mogelijk voor dubbele woonlasten te staan. Warmunda komt u hierin als volgt tegemoet: Bij definitieve verhuizing krijgt u een maand lang de beschikking over beide woningen. Tijdens deze maand bent u alleen de huur verschuldigd van de nieuwe woning. Bij de verhuizing naar een tijdelijke wisselwoning krijgt u twee weken de beschikking over beide woningen. Tijdens deze twee weken bent u alleen de huur verschuldigd van de oude woning. Heeft een huurder meer tijd nodig zijn de dubbele woonlasten voor eigen rekening. 4.3 Huurprijs oude woning wordt bevroren De huurprijs van de te slopen woningen wordt vanaf de peildatum bevroren. Hoofdstuk 5 Huurprijs van de nieuwe woning 5.1 Regeling aangepaste aanvangshuur bij stadsvernieuwingsurgentie Bij gedwongen verhuizing door een sloop/nieuwbouwproject kunnen huurders voor een flinke huursprong komen te staan. Warmunda en Warmondig hebben de handen ineengeslagen om tot een structurele oplossing te komen om een te grote huursprong enigszins te beperken. Dit heeft geleid tot de regeling aangepaste aanvangshuur bij stadsvernieuwingsurgentie. De huurder die in verband met stadsvernieuwing verhuist kan vanaf de peildatum in aanmerking komen voor de regeling aangepaste aanvangshuur. In de regeling betaalt de huurder voor de nieuwe woning het zelfde percentage van de maximaal redelijke huur als hij/zij voor de huidige woning betaalt. Gerekend wordt netto huur exclusief eventuele servicekosten. Een voorbeeld: een huurder betaalt voor de huidige woning 400 per maand en de maximaal redelijke huur is 600. Dan betaalt de huurder 66% van de maximaal redelijke huur. Voor de nieuwe woning gaat de huurder ook 66% van de maximaal redelijke huur betalen. (Voor een persoonlijke berekening kunt u contact opnemen met Warmunda.) Voor de regeling gelden de volgende voorwaarden: 1. De huurder heeft het sociaal plan met Warmunda ondertekend. 2. De huurder woont in een woning van Warmunda en verhuist naar een woning van Warmunda. 3. De huurder heeft een totaal gezinsinkomen van maximaal (prijspeil 2015). Dit is de inkomensgrens voor een sociale huurwoning. Wanneer huurders een inkomen hebben boven deze grens betalen ze de reguliere huurprijs. 4. De reguliere huurprijs van de nieuwe woning is niet hoger dan de sociale huurprijsgrens van 710,68 per maand (prijspeil 2015). 5. De huur van de nieuwe woning wordt minimaal 60% van de maximaal redelijke huur. 6. De huursprong, het verschil tussen de oude en de nieuwe huur, is minimaal 50: Is de huursprong groter dan 50, dan is de regeling van toepassing. Is de huursprong kleiner dan 50, dan wordt de nieuwe huurprijs de oude huurprijs + de minimale huursprong van 50 (met een maximum van de reguliere huurprijs). 7. Deze regels zijn ook van toepassing als een huurder gebruik maakt van een wisselwoning en/of daarna de terugkeergarantie. In bijlage 1 staat een schema waarin een huurder kan zien of hij/zij in aanmerking komt voor de regeling aangepaste aanvangshuur bij stadsvernieuwingsurgentie. In bijlage 2 staat een aantal rekenvoorbeelden. Sociaal plan september

8 Hoofdstuk 6 Het opleveren van de oude woning 6.1 Oplevering oude woning Bij de huuropzegging moet de woning worden opgeleverd volgens de algemene huurvoorwaarden van Warmunda. Bij een huuropzegging maakt Warmunda een afspraak met de huurder voor een voorinspectie. Bij de voorinspectie wordt afgesproken hoe de woning moet worden opgeleverd, wat verwijderd moet worden en wat kan achterblijven. Zodra bekend is dat een woning wordt gesloopt kan Warmunda soepeler zijn bij de oplevering en kunnen in bepaalde gevallen dingen achterblijven als stoffering, een cv-installatie, enzovoorts. Warmunda draagt zorg voor de eindopname van gas, water en elektra. De bewoner is zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van aangegane contracten met energieleveranciers of andere partijen voor gehuurde apparaten, voorzieningen en overige leveringen van (nuts)bedrijven. 6.2 Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen Bij een huuropzegging kan een huurder recht hebben op een vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen conform het ZAV-beleid van Warmunda. Voorwaarde hierbij is dat Warmunda vooraf en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de zelf aangebrachte voorziening. De vergoeding is van toepassing op voorzieningen die de waarde van de woning verhogen zoals een cv-installatie of een tweede toilet. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd (afschrijving) en kwaliteit van de voorziening. Hoofdstuk 7 Geschillen Als een huurder wordt geconfronteerd met bijzondere omstandigheden waarin dit Sociaal Plan niet voorziet, dan wel omstandigheden die voor huurder onevenredig zware gevolgen hebben, kan de huurder Warmunda schriftelijk verzoeken in zijn of haar geval van dit Sociaal Plan af te wijken of aanvullende maatregelen te treffen. Geschillen die voortvloeien uit afspraken, toepassing, uitvoering en/of interpretatie van dit Sociaal Plan kunnen schriftelijk en gemotiveerd worden voorgelegd aan een door beide partijen aan te wijzen, onafhankelijke, mediator (bemiddelaar). Op dit Sociaal Plan is het Nederlands Recht van toepassing. Naast dit Sociaal Plan blijven alle regelingen op basis van de geldende huurwetgeving en het Besluit Beheer Sociale Huursector, gemeentelijke woonruimteverordening alsmede de Huisvestingsverordening Holland Rijnland van kracht. Wanneer deze kaders wijzigen kan dit van invloed zijn op dit Sociaal Plan. Sociaal plan september

9 Bijlage 1: beslisboom regeling aangepaste aanvangshuur bij stadsvernieuwingsurgentie Stadsvernieuwingsurgentie en verhuizen naar woning Warmunda? Nee Geen recht op aangepaste huurprijs. Ja Totale gezinsinkomen lager dan ? (Prijspeil 2015.) Nee Geen recht op aangepaste huurprijs. Ja Huur van de nieuwe woning lager dan 710,68? (Prijspeil 2015). Nee Geen recht op aangepaste huurprijs. Ja Huidige huur meer dan 60% van de maximale huurprijs? Ja Nee De nieuw huur wordt 60% van de maximale huurprijs met een minimale huursprong van 50. Is de huursprong tussen oude en nieuwe huur groter dan 50? Ja Nee De nieuw huurprijs wordt de oude huur + 50 (met een maximum van de reguliere huurprijs). U gaat voor de nieuwe woning het zelfde percentage van maximale huurprijs betalen als u voor de huidige woning betaalt met een minimale huursprong van 50. Sociaal plan september

10 Bijlage 2: rekenvoorbeelden regeling aangepaste aanvangshuur bij stadsvernieuwingsurgentie Voorbeeld 1: hoog inkomen Meneer Blok heeft een inkomen van en betaalt 570 per maand voor de oude woning. Hij gaat een nieuwe woning huren met een reguliere huurprijs van 651. Hij komt niet in aanmerking voor een aangepaste huurprijs, omdat het totale gezinsinkomen hoger is dan (prijspeil 2015). Vanwege de stadsvernieuwingsurgentie heeft meneer Blok, ondanks een te hoog inkomen, wel recht op een sociale huurwoning. Voorbeeld 2: vrijesectorwoning Familie de Leeuw heeft een gezinsinkomen van en de huur van de oude woning is 651. Zij gaan een nieuwe woning huren in de vrije sector met een huur van 735. De familie komt niet in aanmerking voor een aangepaste huurprijs, omdat de huur van de nieuwe woning hoger is dan 710,68 (prijspeil 2015) en het hierdoor een vrije sector woning is. Voorbeeld 3: huidige huurpercentage hoger dan 60% Familie Kort heeft een gezinsinkomen van en de huur van de oude woning is 450, dat is 65% van de maximale huurprijs. De nieuwe woning heeft een maximale huurprijs van 800 en de reguliere huurprijs voor deze woning is 640, dat is 80% van de maximale huurprijs. Familie Kort gaat voor de nieuwe woning 65% van de maximale huurprijs betalen, gelijk aan het huurpercentage van de oude woning. De huur voor de nieuwe woning wordt 65% van 800, dat is 520 per maand. Voorbeeld 4: huidige huurpercentage lager dan 60% Familie Bohari heeft een gezinsinkomen van De huur van de oude woning is 420, dat is 55% van de maximale huurprijs. De nieuwe woning heeft een maximale huurprijs van 800 en de reguliere huurprijs voor deze woning is 640, dat is 80% van de maximale huurprijs. Familie Bohari gaat voor de nieuwe woning 60% van de maximale huurprijs betalen, het minimale percentage. De huur voor de nieuwe woning wordt 60% van 800, dat is 480 per maand. Voorbeeld 5: minimale huursprong 50 Familie De Vries heeft een gezinsinkomen van en de huur van de oude woning is 560, dat is 75% van de maximale huurprijs. De nieuwe woning heeft een maximale huurprijs van 800 en de reguliere huurprijs voor deze woning is 640, dat is 80% van de maximale huurprijs. Familie De Vries gaat voor de nieuwe woning 75% van de maximale huurprijs betalen, omdat ze voor de nieuwe woning het zelfde huurpercentage gaat betalen als voor de oude woning. De huur voor de nieuwe woning wordt 75% van 800, dat is 600. Echter moet de minimale huursprong 50 zijn, dus wordt de nieuwe huur de oude huur van en dat is 610 per maand. Sociaal plan september

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal statuut. Algemeen. Procedure bij sloop en ingrijpende verbetering

Sociaal statuut. Algemeen. Procedure bij sloop en ingrijpende verbetering Sociaal statuut Het sociaal statuut is belangrijk voor huurders die te maken krijgen met de sloop of renovatie van hun woning. In een sociaal statuut zijn de rechten van huurder vastgelegd. Er staan afspraken

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

d.d Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers)

d.d Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) d.d. 18-06-2018 Sociaal plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) Sociaal Plan Spatterstraat 23 t/m 45 (oneven nummers) Uw portiekwoning aan de Spatterstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sociaal plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers)

Sociaal plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers) Sociaal plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers) d.d. 21-02-2019 Sociaal Plan Gele Lisstraat 1 t/m 143 (oneven nummers) Uw galerijwoning aan de Gele Lisstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Achterkant en voorkant beginnen op de volgende pagina.

Achterkant en voorkant beginnen op de volgende pagina. Achterkant en voorkant beginnen op de volgende pagina. www.vernieuwingpeperstraat.nl Introductie Omdat u in een huurwoning woont die gesloopt wordt, wilt u natuurlijk weten waar u aan toe bent. Wat u

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over de sloop/nieuwbouw Moerbessenberg

Vragen & antwoorden over de sloop/nieuwbouw Moerbessenberg Vragen & antwoorden over de sloop/nieuwbouw Moerbessenberg Algemeen Portaal gaat de woningen aan de Moerbessenberg 2 t/m 64 (alleen even nummers) slopen en vervangen door nieuwbouw. De huidige duplexwoningen

Nadere informatie

Hoe en wat... bij sloop van je huis

Hoe en wat... bij sloop van je huis Hoe en wat... bij sloop van je huis Hoe en wat... bij sloop van je huis Huizen slijten, net zoals kleren of auto s. Soms kunnen we versleten huizen opknappen en krijgen ze een nieuw leven. Maar als ze

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Deze afspraken gelden alleen voor de hoofdcontractant die een huurovereenkomst heeft bij ProWonen.

Deze afspraken gelden alleen voor de hoofdcontractant die een huurovereenkomst heeft bij ProWonen. Afspraken bij Sloop Sloop Voor u als huurder waarvan de woning wordt gesloopt, is het van belang te weten welke stappen u doorloopt en wanneer. Met de afspraken bij sloop begeleiden wij u hierbij. Wij

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Bijlage 1: Veelgestelde vragen

Bijlage 1: Veelgestelde vragen Bijlage 1: Veelgestelde vragen Sloop & nieuwbouw Corantijnstraat en Paramaribostraat in Leiden April 2019 1. Achtergrond 1.1 Wat is Portaal van plan? Portaal heeft het plan de drie complexen aan de Corantijn-

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Definitief Sociaal Plan Woonservice IJsselland. Herstructurering 95 Pégé woningen De Ooi

Definitief Sociaal Plan Woonservice IJsselland. Herstructurering 95 Pégé woningen De Ooi Definitief Sociaal Plan Woonservice IJsselland Herstructurering 95 Pégé woningen De Ooi November 2017 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Sociaal plan. Flats Van Speykstraat Lisse. 31 oktober 2016

Sociaal plan. Flats Van Speykstraat Lisse. 31 oktober 2016 Sociaal plan Flats Van Speykstraat Lisse 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 1.1 Doel Sociaal Plan 3 1.2 Sociaal Statuut 3 1.3 Voor wie is dit Sociaal Plan? 3 2. De Historie 4 3. Projectgroep

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

Sociaal Plan. sloop/nieuwbouw Jacob Geelbuurt Oost voor bewoners van fase 1 en fase 2

Sociaal Plan. sloop/nieuwbouw Jacob Geelbuurt Oost voor bewoners van fase 1 en fase 2 Sociaal Plan sloop/nieuwbouw Jacob Geelbuurt Oost voor bewoners van fase 1 en fase 2 Juni 2019 inhoud Afspraken voor uw herhuisvesting 3 1. Stadsvernieuwingsurgentie 7 2. Semi-stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Hoeveel woningen worden gesloopt en wat komt daar voor terug?

Hoeveel woningen worden gesloopt en wat komt daar voor terug? Doorstart vernieuwing Bomenwijk Waarom kiest Vestia voor sloop/nieuwbouw en niet voor renovatie? Als woningcorporatie is het onze taak om te zorgen voor voldoende woningen van goede kwaliteit passend bij

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47 Sociaal Plan Binnenhofjes 3 Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, 36-82 en 1-47 1 2 sociaal plan Binnenhofjes 3, maart 2016 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

Sociaal plan. Sloop & nieuwbouw Bloemenoordflats Waalwijk. Fase 1 Distelplein en Valeriaanstraat

Sociaal plan. Sloop & nieuwbouw Bloemenoordflats Waalwijk. Fase 1 Distelplein en Valeriaanstraat Sociaal plan Sloop & nieuwbouw Bloemenoordflats Waalwijk Fase 1 Distelplein en Valeriaanstraat U woont in een huurwoning die gesloopt wordt. Dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weten waar u aan toe

Nadere informatie

Veel gestelde vragenlijst

Veel gestelde vragenlijst Veel gestelde vragenlijst Sloop & nieuwbouw Corantijnstraat en Paramaribostraat in Leiden Versie 2 - Augustus 2019 1. Achtergrond 1.1 Wat is Portaal van plan? Portaal heeft het plan de drie complexen aan

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2018 Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Josephwijk Roosendaal

Veelgestelde vragen Josephwijk Roosendaal Veelgestelde vragen Josephwijk Roosendaal Gildenbondstraat 2 t/m 48 (even) 1 t/m 9 en 13 t/m 59 (oneven) Tulpstraat 2 t/m 16 (even) en 15 t/m 29 (oneven) St.Josephstraat 31 t/m 35 en 57 t/m 61 (oneven)

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland 2013-2017 Zaanstad/Wormerland, 1 januari 2013 Vooraf Dit convenant over stedelijke vernieuwing in Zaanstad en Wormerland, kortweg Convenant

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder,

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder, Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf plaats Kerkrade datum 4 augustus 2015 ons kenmerk HBN/MSS onderwerp verhuizen naar nieuwe woning Beste huurder, Op 22 juli hebben

Nadere informatie

Sociaal plan. Sloop & nieuwbouw Bloemenoordflats Waalwijk. Fase 2 Larixplein en Esdoornstraat

Sociaal plan. Sloop & nieuwbouw Bloemenoordflats Waalwijk. Fase 2 Larixplein en Esdoornstraat Sociaal plan Sloop & nieuwbouw Fase 2 Larixplein en Esdoornstraat U woont in een huurwoning die gesloopt wordt. Dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent en wat u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT WAT HOUDT DAT IN 4 Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat 4 Voorrang op woningen in de WoningNet krant

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes II. Hemerkenstraat 3 67 Regelandisstraat 2 32 en 36 82

Sociaal Plan Binnenhofjes II. Hemerkenstraat 3 67 Regelandisstraat 2 32 en 36 82 Sociaal Plan Binnenhofjes II Hemerkenstraat 3 67 Regelandisstraat 2 32 en 36 82 1 2 sociaal plan Binnenhofjes II, september 2014 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

Sociaal Plan. Willem de Zwijgerlaan oneven. auteur: Marco Breur juni Sociaal Plan Willem de Zwijgerlaan juni

Sociaal Plan. Willem de Zwijgerlaan oneven. auteur: Marco Breur juni Sociaal Plan Willem de Zwijgerlaan juni Sociaal Plan Willem de Zwijgerlaan 205-411 oneven auteur: Marco Breur juni 2018 1 Inhoudsopgave Sociaal Plan Willem de Zwijgerlaan 1. Inleiding pag. 3 2. Algemene afspraken pag. 4 3. Sociaal Plan pag.

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Sociaal Statuut Leiden

Sociaal Statuut Leiden Sociaal Statuut Leiden Inhoud Bladzijde Overwegingen 2 1. Begripsbepaling 3 2. Voorlichting en begeleiding 5 3. Stadsvernieuwingsurgentie 7 4. Woningverbetering 8 5. Woningverbetering met kortdurende uithuisplaatsing

Nadere informatie

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen.

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen. CONCEPT SOCIAAL STATUUT Rechten en plichten bij sloop, renovatie en verkoop Inleiding Dit Sociaal Statuut is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de rechten en plichten van individuele huurders

Nadere informatie

Voorwoord. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing.

Voorwoord. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd. Oudere woningen worden gerenoveerd of vervangen door

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua

Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua 2015-2018 Noordwijkerhout, oktober 2015 Sociaal Statuut Woningstichting Sint Antonius van Padua Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 1.1. Doel Sociaal Statuut 1.2.

Nadere informatie

stadsvernieuwing Banne-Zuid

stadsvernieuwing Banne-Zuid www.eigenhaard.nl 200300345_Banne_Zuid.indd 40-1 stadsvernieuwing Banne-Zuid 20-10-2006 12:01:25 inhoudsopgave Stadsvernieuwing Banne-Zuid 4 Wat houdt dat in: stadsvernieuwingskandidaat? 6 Hoe zoekt u

Nadere informatie

Sociaal plan herstructurering

Sociaal plan herstructurering Sociaal plan herstructurering Datum: 22 februari 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definities... 4 2. Invloed van bewoners, voorlichting en persoonlijk contact... 5 1. Informatie en voorlichting...

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie