Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011

2 Inhoudsopgave Inleiding pag Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing 5 5. Tegemoetkoming verhuis- en inrichtingskosten 6 6. Wisselwoning 7 7. Huurgewenning 7 8. Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV) 7 9. Extra voorzieningen Leefbaarheid Communicatie en informatie Hardheidsclausule en geschillenregeling 8 Definities Algemeen Sociaal Statuut Sloop: raamwerk voor sloopprojecten van verhuurder, waarin algemeen geldende regels zijn vastgelegd. Met deze regels wil de verhuurder de belangen waarborgen van de bewoners die met de genoemde projecten te maken krijgen. Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85: uitwerking van het Algemeen Sociaal Statuut Sloop, waarin voor de Steenstraat 15 t/m 85 nadere afspraken zijn gemaakt die passen binnen het genoemde statuut. Huurder: een natuurlijk persoon met wie verhuurder een huurovereenkomst heeft afgesloten. Verhuurder: Woningstichting Volksbelang te Wijk bij Duurstede WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning In de Wet maatschappelijke ondersteuning staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Het gaat daarbij om het wegnemen van hindernissen in en om het huis, in het plaatselijk vervoer en in het ontmoeten van anderen. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. ZAV: Zelf Aangebrachte Verandering Bij zelf aangebrachte veranderingen gaat het niet over kleine aanpassingen zoals het boren van gaatjes voor gordijnrails of het vervangen van badkameraccessoires, maar over veranderingen die ingrijpender van aard zijn, zoals het verwijderen van een binnenmuur, het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer, het aanbrengen van dubbel glas. WoningNet: organisatie die voor verschillende corporaties de vrijkomende woningen via de woningkrant en via de website publiceert. Huur-inkomen tabel: tabel met huur- en inkomensgrenzen die geldt voor woningzoekenden die reageren op woningen in de woningkrant. Deze tabel wordt jaarlijks per 1 januari aangepast. Woonduur: de tijd dat huurder in de huidige woning woont, vanaf de inschrijfdatum in de Gemeentelijke Basis Administratie. 2

3 Bemiddeling: het selecteren van een kandidaat voor ter verdeling beschikbare woonruimte op grond van diens inschrijvingsgegevens. De woning wordt buiten het systeem om toegewezen. Ministerie van BZK: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Wisselwoning: woning die direct bewoonbaar is, waar huurders tijdelijk kunnen wonen in de periode tussen het verlaten van de te slopen woning en het gereed komen van de definitieve woning. Huurgewenning: Een bijdrage om de huurstijging van de oude kale huurprijs naar de nieuwe kale huurprijs geleidelijk te laten verlopen. 3

4 Inleiding Op 24 november 2008 heeft Woningstichting Volksbelang het besluit genomen om de woningen aan de Steenstraat 15 t/m 85 te vervangen door nieuwbouw. Aan dit besluit liggen volkshuisvestelijke, technische en financiële overwegingen ten grondslag. Motivering De woningen Steenstraat 15 t/m 85 bereiken in 2012 het einde van hun economische levensduur. De woontechnische kwaliteit is laag. De woningen voldoen niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. De woningen en flats zijn toe aan groot onderhoud, zijn slecht geïsoleerd, hebben een onpraktische indeling en er is geen lift in de flat aanwezig. Om de flats te renoveren en aanpassingen te doen, moet Volksbelang veel geld in de woningen investeren. Met deze investeringen wordt de levensduur van de woningen maar met 25 jaar verlengd. Volksbelang heeft gekeken wat de kosten zijn bij renovatie en bij nieuwbouw. Hieruit is naar voren gekomen dat de kosten van renovatie niet opwegen tegen de kosten en verbeteringen bij nieuwbouw. Met nieuwbouw kan Volksbelang de woningen weer voor een periode van ten minste 50 jaar verhuren. De woningen voldoen hiermee ook weer aan de eisen en wensen van deze tijd. Met nieuwbouw bereik je veel meer resultaat op het gebied van duurzaamheid dan mogelijk is bij renovatie. Daarnaast levert Volksbelang met deze nieuwbouw een bijdrage aan het volkshuisvestelijk beleid. De nieuwbouw past binnen de visie die de gemeente ontwikkeld heeft voor de Engk. Zoals landelijk heeft ook Wijk bij Duurstede te maken met vergrijzing. Ouderen willen zo lang mogelijk in de eigen woning en woonomgeving blijven wonen. Door deze nieuwbouw realiseert Volksbelang ook voor deze doelgroep weer een passend aanbod op de markt. Tegelijkertijd blijft een deel van de woningen bereikbaar voor bewoners die afhankelijk zijn van de huurtoeslag. Besluitvorming Dit sociaal plan is tot stand gekomen in overleg met bewoners van de Steenstraat. Het sociaal plan heeft als doel om rechten van huurders vast te leggen en regels af te spreken met betrekking tot de herhuisvesting en vergoedingen. Een ander belangrijk doel is om te zorgen voor een eenduidige en heldere communicatie naar alle betrokken partijen. Het sociaal plan is een nadere invulling van het Algemeen Sociaal Statuut Sloop juni Dit Sociaal Statuut is op 11 december 2009 ondertekend door Woningstichting Volksbelang, de Huurdersbelangenvereniging Krommerijn en de gemeente Wijk bij Duurstede. 4

5 1 Algemeen 1.1 Dit sociaal plan treedt in werking met ingang van de peildatum van 1 april 2011 en geldt tot het totale project is afgerond. 1.2 Dit sociaal plan is geldig voor huurders van de Steenstraat 15 t/m 85 met een huurcontract voor onbepaalde tijd. 1.3 De regelingen zoals beschreven in het algemeen sociaal statuut sloop van juni 2009 zijn op dit sociaal plan van toepassing. Wanneer een regeling in het sociaal plan afwijkt van de regeling in het sociaal statuut, dan geldt de regeling in dit sociaal plan. 2 Procedure 2.1 De periode tussen de peildatum zoals genoemd in artikel 1.1 en de startdatum van de sloopwerkzaamheden is ten minste 12 maanden. 2.2 Minimaal 12 maanden voor de geplande sloopwerkzaamheden gaat verhuurder bij huurder op huisbezoek. Doel van dit bezoek is: a. De huurder te informeren over de procedure rondom sloop en nieuwbouw b. De huurder te informeren over zijn/haar rechten en plichten, mede op basis van dit sociaal plan. c. Inventariseren van de woonwensen van de huurder en het aangeven van de mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen. d. Inventariseren van woningaanpassingen in het kader van WMO en/of ZAV. e. Inventariseren van mogelijke knelpunten in de persoonlijke situatie bij de huurder. Alle afspraken gemaakt tijdens de individuele huisbezoeken worden schriftelijk vastgelegd. 2.3 De kale huurprijs van de woning wordt, vanaf de datum waarop het sociaal plan in werking treedt, niet verhoogd. 3 Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 3.1 Zodra de huurder tijdelijke of vervangende huisvesting heeft gevonden zegt hij de huur van zijn huidige woning schriftelijk op. Verhuurder maakt met huurder een afspraak voor een voor- en eindcontrole. Tijdens de eindcontrole levert huurder de sleutels in. 3.2 Huurder zorgt ervoor dat de woning veilig, leeg, opgeruimd (bezemschoon) en winden waterdicht opgeleverd wordt. Huurder mag geen huisraad of andere goederen, waaronder vuil, achterlaten in de woning, de berging of de algemene ruimte. 3.3 Huurders die het huurcontract opzeggen met ingang van een datum gelegen voor de peildatum zoals genoemd in artikel 1.1, dienen de woning op te leveren in verhuurbare staat, conform de regelingen bij de verhuurder. Zij kunnen geen beroep doen op de regelingen en vergoedingen uit dit sociaal plan. 3.4 Negen maanden voor de sloopdatum ontvangt huurder een aangetekende brief van verhuurder. Met deze aangetekende brief zegt verhuurder officieel de huur op. 4 Herhuisvesting en woningtoewijzing 4.1 Alle huurders met een contract voor onbepaalde tijd krijgen een volkshuisvestelijke urgentie. Met deze urgentie hebben huurders voorrang bij het toewijzen van vrijkomende woningen in de regio Utrecht, die in de Woningkrant worden aangeboden. 4.2 Huurders hebben het recht om terug te keren naar de nieuwbouw aan de Steenstraat. Wanneer huurder wil terugkeren, kan huurder dit kenbaar maken tijdens het huisbezoek. 4.3 De urgentie voor de Steenstraat 51 t/m 85 (fase 1) gaat in op 1 april De urgentie voor de Steenstraat 15 t/m 49 (fase 2) gaat in op 1 september Voor huurders geldt een aangepaste huur-inkomen tabel. De gemeente informeert de huurders schriftelijk over deze huur-inkomen tabel. 5

6 4.5 Binnen de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen huurders wooncarrière maken (bijvoorbeeld van een maisonnette/benedenwoning naar een eengezinswoning). Buiten de gemeente Wijk bij Duurstede, maar binnen de regio Utrecht kunnen huurders reageren op een passende woning (een woning die qua woningtype vergelijkbaar is met de huidige woning). Wanneer huurders buiten de regio Utrecht willen gaan wonen, kan verhuurder slechts bemiddelen. 4.6 Als voor een bepaalde woning meerdere kandidaten met recht op voorrang binnen dezelfde regio zijn, dan vindt de toewijzing van de woning plaats op basis van de afgiftedatum van de urgentieverklaring. Als er voor een bepaalde woning meerdere kandidaten met dezelfde afgiftedatum zijn, dan vindt de toewijzing plaats op basis van woonduur. De kandidaat met de langste woonduur komt als eerste in aanmerking. 4.7 Via WoningNet kunnen huurders met voorrang zelf vervangende woonruimte zoeken. Op verzoek kan verhuurder daarbij adviseren. 4.8 De verhuurder neemt de inschrijfkosten van de woningzoekende voor haar rekening. 4.9 Als de huurder zes maanden voor de sloopdatum nog geen vervangende woonruimte heeft gevonden, zal verhuurder via bemiddeling een eenmalig, passend woningaanbod doen De urgentie vervalt door acceptatie van een woning in de nieuwbouw of door het definitief verhuizen naar een woning buiten de Steenstraat 15 t/m Huurders die kiezen voor vervangende huisvesting, maar daar later spijt van krijgen en toch willen terugkeren naar de nieuwbouw, kunnen dit alsnog aangeven bij de verhuurder. Tot drie weken na het verschijnen van de verhuuradvertentie van de nieuwbouw, kunnen zij met voorrang een woning in de nieuwbouw uitzoeken. Daarbij geldt dat huurders uit wisselwoningen en huurders die nog aan de Steenstraat wonen de eerste keus hebben en dan pas de spijtoptanten. Er wordt geen extra tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten verstrekt. 5 Tegemoetkoming verhuis- en inrichtingskosten 5.1 Huurders die hun woning definitief moeten verlaten vanwege de sloop hebben vanaf de peildatum recht op de volgende tegemoetkomingen: a. een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten van 5.396,- (prijspeil ). b. huurders die gebruik maken van een wisselwoning moeten twee keer verhuizen. Zij ontvangen een extra tegemoetkoming van 1.000,-. c. administratiekosten voor het tekenen van het huurcontract (zowel voor de wisselwoning als voor de definitieve woning) brengt verhuurder niet in rekening. d. Bij verhuizing van de huidige woning naar vervangende huisvesting of naar een wisselwoning krijgt huurder maximaal één maand de tijd om te verhuizen. Dit geldt ook voor verhuizing van de wisselwoning naar de nieuwbouw. Verhuurder zorgt ervoor dat de huurder deze periode geen dubbele huur betaalt. e. Na opzegging van het huidige contract ontvangt huurder 85% (= 4.586,60) van de verhuis- en herinrichtingskosten. De overige 15% (= 809,40) ontvangt huurder na verlaten van de woning. In geval van een wisselwoning krijgt huurder de toegekende tegemoetkoming in drie termijnen uitbetaald. Het eerste deel van 30% (= 1.918,80) ontvangt huurder na opzegging van het huidige contract. Na opzegging wisselwoning ontvangt huurder 55% (= 3.517,80). Het derde deel van 15% (= 959,40) ontvangt huurder na het verlaten van de wisselwoning. f. De in dit artikel genoemde verhuis- en inrichtingskosten wordt jaarlijks per 1 maart, te beginnen met 1 maart 2012, verhoogd met een door het ministerie van BZK vastgestelde percentage. Dit geldt niet voor de extra tegemoetkoming voor de wisselwoning. g. Het recht op de tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten vervalt als de huurder de woning niet op de overeengekomen datum of op de juiste wijze oplevert, tenzij dit aantoonbaar niet aan de huurder kan worden toegerekend. 6

7 6 Wisselwoning 6.1 Als huurders willen terugkeren naar de nieuwbouw biedt verhuurder, indien van toepassing, tijdelijke huisvesting aan in de vorm van een wisselwoning. 6.2 De verhuurder zorgt ervoor dat de wisselwoning schoon, eenvoudig gestoffeerd (gordijnen, vloer en wandbekleding) en gesausd of behangen beschikbaar komt. 6.3 De netto huur van de wisselwoning bedraagt maximaal de huur van de oude (huidige) woning. 6.4 De kosten voor gas, water, elektra, eventuele servicekosten en abonnementskosten voor televisie, internet en vaste telefoon in de wisselwoning zijn voor rekening van de huurder. De aansluitkosten van televisie, internet en vaste telefoon zijn voor de verhuurder. 6.5 Huurder dient na gebruik de wisselwoning schoon en in ongewijzigde staat op te leveren. 6.6 De huur van de wisselwoning is verschuldigd tot de sleuteloverdracht van de nieuwe woning. Op deze datum eindigt eveneens de bijdrage in het huurprijsverschil zoals genoemd in lid 3 van dit artikel. 7 Huurgewenning 7.1 Huurders die terugkeren naar de nieuwbouw en huurders die definitief verhuizen naar een woning binnen het eigen woningbezit van verhuurder komen in aanmerking voor huurgewenning, mits het verschil tussen de oude en nieuwe huur minimaal 25,- is. 7.2 De huurgewenningsregeling betreft het eerste jaar een bijdrage van 80%, het tweede jaar 60%, het derde jaar 40% en het vierde jaar 20% van het verschil tussen de oude en de nieuwe huur. De nieuwe huur betreft de netto huur zoals vermeld in het huurcontract van de nieuwe woning. 7.3 Huurders die recht hebben op huurtoeslag, moeten eerst huurtoeslag aanvragen voor de nieuwe woning. Dit bedrag brengt verhuurder in mindering op de huurgewenning. 7.4 De huurgewenningsregeling geldt tot aan de liberalisatiegrens (= 652,52 prijspeil ). Wanneer de nieuwe huur hoger is dan de liberalisatiegrens, is het bedrag boven deze grens volledig voor rekening van huurder. 8 Zelf Aangebrachte Verandering (ZAV) 8.1 Huurders die zelf voorzieningen in hun woning hebben aangebracht mogen deze bij een definitieve verhuizing naar een andere woning uit de woning verwijderen en meenemen. Hier verstrekt verhuurder geen vergoeding voor. Huurder moet de woning in redelijke staat opleveren. 8.2 Wanneer huurders een zelfaangebrachte voorziening in de woning willen achterlaten en vooraf geen toestemming hebben gevraagd, wordt verzocht dit aan te geven bij het huisbezoek. Verhuurder beoordeelt of de voorziening in de woning mag achterblijven. Hiervoor wordt geen vergoeding verstrekt. 8.3 Voorzieningen die huurders zelf hebben aangebracht met goedkeuring van de verhuurder, vergoedt de verhuurder volgens de ZAV regeling. 9 Extra voorzieningen 9.1 Verhuurder is de huurders behulpzaam bij procedures en regelingen waaronder de aanvraag voor huurtoeslag. 9.2 WMO aanpassingen uit de oude woning brengt verhuurder, indien mogelijk, over naar de nieuwe woning zonder extra kosten of het opnieuw moeten doorlopen van procedures. Indien dit niet mogelijk is vraagt verhuurder in overleg met de gemeente zo nodig nieuwe voorzieningen aan. 9.3 Huurder kan tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van het dienstenpakket van Verhuisbedrijf UTS van der Lee. Iedere huurder ontvangt hiervan een informatiepakket. Huurder is vrij in zijn keuze. Verhuurder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de diensten van UTS van der Lee. 7

8 10 Leefbaarheid 10.1 Alle betrokken partijen zetten zich voorafgaand en tijdens de uitvoering van het project in voor de leefbaarheid in en rond de woningen Verhuurder neemt het initiatief tot het maken van een beheerplan, waarmee de leefbaarheid en veiligheid gedurende het gehele project bewaakt wordt. Dit beheerplan komt tot stand in overleg met Denktengk, gemeente, politie en interim Vastgoedbeheer Woningen die leeg komen worden op basis van de leegstandswet tijdelijk verhuurd of via anti-kraak aangeboden. Interim Vastgoedbeheer verzorgt de tijdelijke verhuur en anti-kraak. De tijdelijke bewoners komen niet in aanmerking voor de regelingen in het sociaal plan Tot het moment waarop de woningen worden gesloopt blijft verhuurder het noodzakelijke onderhoud uitvoeren. Het onderhoud zal sober en doelmatig zijn. Hierbij gaat reparatie voor vervanging. Daarbij verliest verhuurder de veiligheid niet uit het oog. 11 Communicatie en informatie 11.1 Huurders worden door verhuurder tijdig en goed op de hoogte gehouden van de planontwikkeling, de planning, de uitvoering en mogelijke overlast Afhankelijk van de aard van de informatieverstrekking, vindt communicatie plaats aan de hand van bewonersbijeenkomsten, huisbezoeken, informatiebrieven, nieuwsbrieven, telefonisch contact of de website Verhuurder is (telefonisch) goed bereikbaar voor huurders met vragen en klachten over de planontwikkeling en het sociaal plan. 12 Hardheidsclausule en geschillenregeling 12.1 Indien een huurder geconfronteerd wordt met bijzondere omstandigheden waarin het Algemeen Sociaal Statuut Sloop en het Sociaal Plan niet voorzien, danwel met omstandigheden die voor huurder onevenredig negatieve gevolgen hebben, dan kan na overleg door partijen worden gekozen voor een andere passende oplossing, in afwijking of ter aanvulling op de regels in het Algemeen Sociaal Statuut Sloop en het Sociaal Plan Huurder dient naar aanleiding van lid 1 van dit artikel schriftelijk en gemotiveerd te verzoeken om in zijn of haar geval van het Algemeen Sociaal Statuut Sloop of het Sociaal Projectplan af te wijken of aanvullende maatregelen te treffen Verhuurder zal een verzoek als beschreven in lid 2 van dit artikel in behandeling nemen en huurder uiterlijk binnen vier weken schriftelijk informeren over de beslissing. Als verhuurder het verzoek van huurder (deels) niet overneemt, zal verhuurder dit met redenen omkleed schriftelijk mededelen Indien in relatie tot de inhoud of de uitwerking van het Algemeen Sociaal Statuut Sloop en/of Sociaal Plan een geschil tussen de huurder en verhuurder ontstaat, kan een beroep worden gedaan op de Geschillencommissie van verhuurder. Echter, in eerste instantie zal de volgende werkwijze worden gehanteerd: a. huurder dient een schriftelijke klacht in bij de directie van verhuurder b. de directie van verhuurder zal de klacht schriftelijk beantwoorden c. daarna staat de weg open naar de Geschillencommissie Het vastgestelde reglement Geschillencommissie van verhuurder is van toepassing. 8

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN FEBRUARI 2017 1 Inhoudsopgaven 1. Algemene bepalingen 2. Algemeen 3. Proces en procedure bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie 4. Communicatie 5. Financiële regelingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = =

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = = pçåá~~äéä~å qéåäéüçéîéî~åêéåçî~íáéáåeççêåéåmìêãéêéåçékç léöéã~~âíçççê~ñçéäáåöeìêéåéåhçééå aéñáåáíáéîéîéêëáéokpiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~ççkçknujmqjomnn fåüçìçëçéö~îé 1. INLEIDING...3 2. KADER...4 3. ALGEMEEN...5

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 Doel 2 1.2 Begrippenlijst 3 2. Regelingen waarbij sprake is van beëindiging van het bestaande huurcontract (bij sloop) 2.1 Algemene Uitgangspunten 5 2.2 Verhuizen voor

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47 Sociaal Plan Binnenhofjes 3 Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, 36-82 en 1-47 1 2 sociaal plan Binnenhofjes 3, maart 2016 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sloop. Casade

Sociaal Statuut Sloop. Casade Sociaal Statuut Sloop Casade Vastgesteld d.d.: 3 oktober 2005 6 e indexering en aanpassing per: april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Algemeen... 2 2.2. Toepasselijkheid... 2 3. Besluit tot sloop... 3

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond - Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond 1. Inleiding Het onderstaande vernieuwd sociaal plan is het model dat de Woonbond hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting Inhoudsopgave 1. Opzeggen van de huur... 4 1.1 Opzegging door TBV Wonen... 4 1.2 Opzegging door de huurder... 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie

Sociaal Plan bij renovatie Sociaal Plan bij renovatie Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH De ondergetekenden; 1. Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD Vastgesteld d.d. 13 april 2017 Goedgekeurd door de RvC d.d. 24 april 2017 Dit reglement vervangt het huidige Sociaal statuut. 1 Inleiding Op grond

Nadere informatie

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Voorwoord: Woningcorporaties streven naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar woningen op korte maar zeker ook

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving

Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Cl avi $ Sociaal Plan Herhuisvesting Herstructurering Lievenspolder woningen en woonomgeving Geldig voor de woningen en woonomgeving in de straten: Baandijk, Kerkhoflaan, Goudsbloemstraat, Tulpstraat,

Nadere informatie

Sociaal plan. Flats Van Speykstraat Lisse. 31 oktober 2016

Sociaal plan. Flats Van Speykstraat Lisse. 31 oktober 2016 Sociaal plan Flats Van Speykstraat Lisse 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 1.1 Doel Sociaal Plan 3 1.2 Sociaal Statuut 3 1.3 Voor wie is dit Sociaal Plan? 3 2. De Historie 4 3. Projectgroep

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullend individueel contract bij Sociaal Plan: in een sociaal plan zijn alle collectieve

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt 1 Artikel 1 - Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: Gemengd Project Groot Onderhoud Huurder Planbesluit

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder,

Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf. Beste huurder, Aan de bewoners van de flats Pasweg 7, 13, 15, 19, 21, 23 en 27 Landgraaf plaats Kerkrade datum 4 augustus 2015 ons kenmerk HBN/MSS onderwerp verhuizen naar nieuwe woning Beste huurder, Op 22 juli hebben

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN (ZELFSTANDIGE EN ONZELFSTANDIGE WONINGEN) De ondergetekenden; 1. ZOwonen, gevestigd te Sittard, hierna te noemen ZOwonen 2. Huurdersvereniging Geleen gevestigd te

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen project Wherepark

Veelgestelde vragen project Wherepark Veelgestelde vragen project Wherepark Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden. Heeft u een vraag en staat deze niet in de lijst? Neem dan contact op met Anita Snel, Consulent Wonen & Leefbaarheid

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud De Woningstichting Gevestigd te Wageningen Olympiaplein 26, 6707 EN, Wageningen Telefoon: (0317) 47 16 00 E-mail: info@dewoningstichting.nl Internet: www.dewoningstichting.nl

Nadere informatie

OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN

OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN m.b.t. SLOOP. te VAALS / LEMIERS / VIJLEN Ondergetekenden: 1. Woningstichting Vaals, gevestigd te Vaals, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur, de heer J.W.M.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie