ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN"

Transcriptie

1 ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011

2 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer Huurbevriezing Verhuizing naar een definitieve woning elders Stadsvernieuwingsurgentie Spijtoptanten Terugkeer in vervangende nieuwbouw Wisselwoning Definitief verblijf in wisselwoning Toewijzing nieuwbouwwoningen Huurwoningen Koopwoningen 8 5. Tegemoetkoming in de kosten Uitbetaling tegemoetkoming in de kosten Definitieve verhuizers Verhuizing naar een wisselwoning en terugkeer in de nieuwbouw 9 6. Huurgewenning 9 7. Opleveren oude woning 9 8. Leefbaarheid 9 9. Hardheidsclausule 10 Bijlagen: Huurovereenkomst wisselwoning 2

3 1 Inleiding Dit algemeen sociaal plan is in 2010 tot stand gekomen in goed overleg tussen Huurdersbelangen Kennemer Wonen, huurdersorganisatie SHOE, huurdersorganisatie Duinstee, huurdersorganisatie HVW, huurdersorganisatie Li-Ak, huurdersorganisatie HVU en Kennemer Wonen. De huurdersorganisaties en Kennemer Wonen verwachten met dit algemeen sociaal plan aan huurders duidelijkheid te geven en voor huurders belangrijke zaken goed te hebben geregeld. Dit algemeen sociaal plan is van toepassing op alle projecten waarin sprake is van herstructurering van huurwoningen in het gehele werkgebied van Kennemer Wonen. Dit plan en de hierin omschreven rechten en plichten gelden voor huurders in sloop/nieuwbouwprojecten die: een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben met Kennemer Wonen; staan ingeschreven bij de gemeente op het betreffende adres; feitelijk woonachtig zijn op dat adres ; Stadsvernieuwingsurgentie wordt ook niet verstrekt wanneer sprake is van onrechtmatige bewoning. Dit algemeen sociaal plan is uitgangspunt bij elk herstructureringsroject van Kennemer Wonen. Wanneer in een project sprake is van specifieke omstandigheden, dan is het mogelijk om het algemeen sociaal plan daarop aan te passen of aan te vullen. In overleg met de betreffende bewonerscommissie en Kennemer Wonen wordt dan een specifiek sociaal plan opgesteld. Dat is pas geldig nadat dit door Kennemer Wonen is vastgesteld. 3

4 2. Informatie en voorlichting Kennemer Wonen hecht bij herstructureringsprojecten grote belang aan de inbreng van huurders. Indien er geen bewoners-/projectcommissie aanwezig is, zal Kennemer Wonen zich ervoor inspannen dat deze wordt opgericht. Deze commissie wordt geacht een representatieve afvaardiging te zijn van de betrokken huurders. Als er geen vertegenwoordiging ontstaat, kan de huurdersorganisatie of een vertegenwoordiging hieruit in de gelegenheid worden gesteld om op te treden als belangenbehartiger. Kennemer Wonen, gemeente en bewonersvertegenwoordigers zullen bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium informeren over het voornemen tot herstructurering. Alvorens gesprekken in de buurt worden gestart over de toekomst(plannen) van het complex, zal de bewoners-/projectcommissie op de hoogte worden gesteld van het algemeen sociaal plan en zal Kennemer Wonen dit plan met de bewoners-/projectcommissie doornemen. Wanneer deze niet aanwezig is, dan wordt het plan doorgenomen met de huurdersorganisatie of een vertegenwoordiging hieruit. In overleg met de bewoners-/projectcommissie, zorgt Kennemer Wonen er in ieder geval voor dat: één of meerdere contactpersonen worden aangesteld. Dit zijn medewerkers van Kennemer Wonen bij wie huurders met vragen terecht kunnen; regelmatig nieuwsbrieven verschijnen, waarinb ewoners worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen; huurders persoonlijk en schriftelijk geïnformeerd worden over zaken die voor hen persoonlijk van belang zijn; bewonersbijeenkomsten georganiseerd worden, waarin huurders over belangrijke zaken worden geïnformeerd en de gelegenheid krijgen om hun mening kenbaar te maken en daarover in gesprek te gaan; het sociaal plan dat voor hen van toepassing is onder alle huurders verspreid wordt. In de fase tussen het definitieve besluit voor de aanpak en de uitvoering, zal met iedere huurder individueel een gesprek gevoerd worden, een zogenaamd huisbezoek. Tijdens het huisbezoek komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde: algemene informatie over de planontwikkeling; informatie en uitleg over het sociaal plan; inventarisatie herhuisvesting (definitief elders / wisselwoning); vergoeding ZAV's overige relevante zaken, waaronder oplossingen voor persoonlijke omstandigheden. Nadat overeenstemming is bereikt met tenminste 70% van de huurders wordt het sociaal plan vastgesteld. Het sociaal plan treeds in werking met ingang van (datum) en geldt tot de laatste bewoner een definitieve woning betrokken heeft. 3. Stappenplan Een herstructureringsproject kan worden onderverdeeld in een aantal opeenvolgende fasen: 1. Haalbaarheidsfase Deze fase start vanuit het strategisch voorraadbeheer en signalen die wij krijgen. In deze fase wordt bij Kennemer Wonen intern bepaald of een project gestart wordt. Vervolgens onderzoekt Kennemer Wonen de mogelijkheden en haalbaarheid voor de uitvoering van een herstructureringsproject. Wordt de keuze gemaakt om een project te starten, dan wordt intern een projectteam samengesteld die conform de opdracht met het project aan het werk gaat. 4

5 2. Voorlopig ontwerpfase In deze fase wordt de basis gelegd voor de nieuwe ontwikkeling. De stukken die opgesteld worden zijn: een stedebouwkundig plan een inventarisatie van de woonwensen van de huidige huurders een programma van eisen voor de nieuwbouwwoningen door Kennemer Wonen, gebaseerd op ons strategisch voorraadbeheer, inclusief mogelijke woningdifferentiatie algemeen c.q. specifiek sociaal plan financiering en planning In deze fase wordt een eerste bewonersbijeenkomst georganiseerd. De zittende huurders worden geïnformeerd over de plannen van Kennemer Wonen en een bewoners- /projectcommissie wordt opgericht. Kennemer Wonen houdt een eerste inventarisatie onder haar huurders wie terug wil keren in de nieuwbouw en wie definitief wil gaan verhuizen, wanneer het sociaal plan van kracht wordt. Deze fase kan langere tijd vergen en eindigt met een definitief sloopbesluit en de vaststelling van het sociaal plan. Tegelijkertijd wordt het voorlopig ontwerp van de woningen opgesteld., in samenspraak met de bewoners-/projectcommissie. 3. Definitief ontwerpfase In deze fase wordt het definitief ontwerp van de woningen opgesteld, in samenspraak met de bewoners-/projectcommissie. Daarnaast wordt de planning en realisatie uitgewerkt. De huurof koopprijzen worden vastgesteld en de woningtoewijzing wordt geregeld. De peildatum voor de start van de sloop wordt vastgesteld. Het sloopbesluit wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 maanden voor de geplande sloopdatum, schriftelijk aan de huurders meegedeeld. Het sociaal plan treedt in werking, zodat de definitieve bewonerskeuzes gemaakt kunnen worden. Kennemer Wonen komt binnen twee maanden nadat het sloopbesluit genomen is bij iedere huurder op huisbezoek, waarbij het sociaal plan en alle overige zaken benoemd in artikel 2 individueel besproken worden. Bij de gemeente wordt voor de zittende huurders een stadsvernieuwingsurgentie aangevraagd. Kennemer Wonen zal ook formeel de huuropzegging namens de verhuurder doen. Alle zittende huurders met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd worden aan herhuisvesting geholpen. Huurders met een tijdelijke huurovereenkomst in het kader van de leegstandswet wordt door Kennemer Wonen de huur opgezegd. Deze fase eindigt met een complex dat volledig leeg is opgeleverd. 4. Uitvoeringsfase In deze fase vindt de daadwerkelijke sloop plaats en wordt de nieuwbouw gestart. De bewoners die een wisselwoning bewonen en terug keren in de nieuwbouw worden door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De woningen worden toegewezen. De bewoners worden uitgenodigd om keuzes te maken voor keuken en sanitair. Er worden ook kijkdagen georganiseerd. Deze fase eindigt met het opleveren van de woningen en het uitreiken van de sleutels. 5. Nazorgfase Eventuele tekortkomingen, zogenaamde opleverpunten, worden hersteld. Het project wordt geëvalueerd en wordt afgerond. 4. Herhuisvesting / terugkeer Huurders die als gevolg van de sloop van hun woning moeten verhuizen, kunnen kiezen om: te verhuizen naar een definitieve woning elders; te verhuizen naar een wisselwoning in afwachting van terugkeer naar een nieuwe woning in de nieuwbouw. De huurovereenkomst met de huurder van wie de woning gesloopt gaat worden, wordt opgezegd. Kennemer Wonen dient een opzegtermijn van tenminste drie en maximaal zes maanden aan te houden. 5

6 4.1 Huurbevriezing Na vaststelling van het sociaal plan wordt de huurders van te slopen woningen met technisch noodzakelijke uitplaatsing, in afwachting van de ingreep, geen (jaarlijkse) huurverhoging meer in rekening gebracht. 4.2 Verhuizing naar definitieve woning elders De huurder krijgt de mogelijkheid om met een stadvernieuwingsurgentie te verhuizen naar andere woonruimte. De stadsvernieuwingsurgentie kan worden aangevraagd vanaf de peildatum van het project. Het recht op een stadsvernieuwingsurgentie vervalt zodra de huurder: een koop- of huurovereenkomst heeft gesloten voor andere passende woonruimte of; te kennen heeft gegeven dat hij/zij wil blijven wonen in de wisselwoning of; de te slopen woning niet verlaat en elk aanbod voor andere woonruimte heeft afgewezen; zijn/haar intrek heeft genomen in een wisselwoning en tot oplevering van de laatste woning in het project geen gebruik heeft gemaakt van hem of haar aangeboden woonruimte Stadsvernieuwingsurgentie Aan huurders wordt de mogelijkheid geboden om zelf gedurende een half jaar een geschikte vervangende woning te vinden, via het aanbod in de woningkrant die wekelijks verschijnt. De herstructureringsurgent heeft in principe voorrang op andere woningzoekenden binnen de regio Noord Kennemerland. Wanneer het niet lukt om binnen een half jaar andere woonruimte te vinden, worden nog maximaal twee gelijksoortige passende woningen aangeboden door Kennemer Wonen met in achtneming van de vigerende Huisvestingsverordening. Als de stadvernieuwingsurgent vlak voor de sloopdatum nog geen andere woning heeft geaccepteerd, kan de verhuurder besluiten om, buiten het toewijzingssysteem om, éénmalig een passende woning aan te bieden. Als ook deze woning geweigerd wordt, zal Kennemer Wonen de rechter verzoeken de huurovereenkomst te ontbinden, zonder dat vervangende woonruimte wordt aangeboden. Nadat een huurder een woning geaccepteerd heeft met een stadsvernieuwingsurgentie, behoudt deze de opgebouwde inschrijftijd. Wanneer een woning geaccepteerd wordt, waarvoor gebruik gemaakt moest worden van de opgebouwde inschrijftijd, in plaats van de stadsvernieuwingsurgentie, vervalt de opgebouwde inschrijftijd wel. In Uitgeest is het optiemodel van toepassing. Kennemer Wonen zal huurders met een stadvernieuwingsurgentie in een periode van maximaal twaalf maanden, actief maximaal drie maal een vergelijkbare woning aanbieden. Wanneer meerdere standsvernieuwingsurgenten naar een woning van eenzelfde optie willen verhuizen, zal bij vrijkomst van woningen, de toewijzing om-en-om gaan naar een stadsvernieuwingsurgentie en wachtenden op de optielijst. Maximaal drie maanden voor de sloopdatum kan hiervan afgeweken worden. Als de stadsvernieuwingsurgent vlak voor de sloopdatum nog geen andere woning heeft geaccepteerd, wordt voor een vierde en laatste maal een passende woning aangeboden. Als ook deze woning geweigerd wordt, zal Kennemer Wonen de rechter verzoeken de huurovereenkomst te ontbinden, zonder dat vervangende woonruimte wordt aangeboden. Huurders met een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen van ,00 (prijspeil 2011) of meer, kunnen eveneens aanspraak maken op woonruimte met een huurprijs tot de huurtoeslaggrens. Deze toewijzingen vallen binnen de 10% ruimte die corporaties hebben om woningen toe te wijzen aan huishoudens met een inkomen boven de genoemde grens. De huurovereenkomst van de oude woning eindigt vanaf de datum van het beschikbaar stellen van de te betrekken woning. De huurder kan na het beëindigen van de huurovereenkomst nog maximaal één maand gebruik maken van de oude woning. Hiervoor wordt geen huur in rekening gebracht. 6

7 4.2.2 Spijtoptanten Huurders die naar een definitieve woning verhuisd zijn, maar toch graag terug willen keren in de nieuwbouw, kunnen gebruik maken van de spijtoptantenregeling. Zij dienen hiervoor schriftelijk een verzoek in te dienen bij Kennemer Wonen. Terugkeer is alleen mogelijk voor nog niet toegewezen nieuwbouwwoningen. Spijtoptanten hebben dan voorrang op reguliere woningzoekenden (optiehouders). Spijtoptanten hebben dan geen recht meer op tegemoetkomingen in de kosten en krijgen, indien van toepassing, geen korting op de huurprijs of kunnen een beroep doen op huurgewenning. Deze spijtoptantenregeling is niet van toepassing op koopwoningen in de nieuwbouw. 4.3 Terugkeer in vervangende nieuwbouw Wanneer er sprake is van vervangende nieuwbouw, dan hebben de huurders van de te slopen woning voorrang bij de toewijzing van een passende woning in het project en recht op vervangende passende woonruimte conform de criteria uit de Regionale Huisvestingsverordening die van kracht. De hierin gestelde regels ten aanzien van de passendheid zijn van toepassing. De huurders van de te slopen woningen krijgen in het huisbezoek, voorafgaand aan de peildatum gelegenheid zich aan te melden voor terugkeer in de nieuwbouw. Als er sprake is van terug naar de vervangende nieuwbouw, vindt de toewijzing van woonruimte plaats volgens de opgegeven voorkeuren van bewoners voor woonruimte binnen het project en daarbinnen in volgorde van woonduur. De overige woningen worden toegewezen volgens het dan geldende woonruimteverdelingssysteem. Overigens hebben huurders die definitief naar andere woonruimte verhuizen, voorrang op huurders die naar een wisselwoning verhuizen Wisselwoning Huurders die willen terugkeren in de nieuwbouw, worden tijdelijk gehuisvest in een wisselwoning. De wisselwoning wordt aangeboden door Kennemer Wonen. Kennemer Wonen streeft ernaar een gelijkwaardige woning aan te bieden als wisselwoning, maar alle woningen, met uitzondering van eengezinswoningen, in de regio Noord Kennemerland (in de gehele regio IJmond) worden passend geacht als wisselwoning. Beschikbare wisselwoningen in de buurt worden bij voorkeur aangeboden aan huishoudens met schoolgaande kinderen en ouderen met een buurtgebonden sociaal netwerk. Huurders waarvoor in de huidige woning voorzieningen op grond van de Wet Maatschappelijke Onderneming (WMO) zijn aangebracht, kunnen een wisselwoning huren met een vergelijkbaar voorzieningenniveau. Kennemer Wonen draagt zorg voor het, indien mogelijk, overzetten van de aanwezige voorzieningen, dan wel voor het aanbrengen van die voorzieningen. Een wisselwoning wordt door Kennemer Wonen schoon opgeleverd; Een wisselwoning is voorzien van een verwarmingstoestel in de woonkamer, een warmwatervoorziening, een douche of bad, vloerbedekking en gordijnen. Als de netto huur van de wisselwoning hoger is dan de netto huur van de oude woning, dan ontvangt de huurder daarvoor een vergoeding, ter grootte van het verschil tussen de oude huur en die van de wisselwoning. De huurder betaalt voor de wisselwoning daardoor dezelfde netto huurprijs als voor de oude woning. Voor servicekosten wordt geen vergoeding gegeven. Door Kennemer Wonen worden geen administratiekosten in rekening gebracht bij het tekenen van de huurovereenkomst voor de wisselwoning. De huurovereenkomst van de oude woning eindigt vanaf de datum van het beschikbaar stellen van de wisselwoning. De huurder kan na het beëindigen van de huurovereenkomst nog maximaal één maand gebruik maken van de oude woning. Hiervoor wordt geen huur in rekening gebracht. De huur voor de wisselwoning is verschuldigd tot de ingangsdatum van de huurovereenkomst van de nieuwe woning. Op deze datum eindigt ook de vergoeding in het huurprijsverschil (derde bullet). Vanaf deze datum kan de huurder nog gedurende maximaal één maand kosteloos gebruik maken van de wisselwoning Definitief verblijf in de wisselwoning Het kan voorkomen dat huurders zo tevreden zijn in de wisselwoning, dat zij daar graag definitief willen blijven wonen. In de meeste gevallen kan dat. Een verzoek daartoe moet schriftelijk gedaan worden bij Kennemer Wonen. De volgende voorwaarden zijn dan van toepassing: 7

8 Een verzoek hiertoe kan schriftelijk ingediend worden tot het moment dat huurder keuzes maakt voor sanitair, keuken e.d. voor de nieuwbouwwoning. Kennemer Wonen geeft binnen twee weken schriftelijk uitsluitsel over het verzoek. Als besloten wordt tot definitief verblijf in de wisselwoning, dan wordt een nieuwe huurovereenkomst gesloten voor onbepaalde tijd. Deze komt dan in de plaats van de tijdelijke huurovereenkomst. Hiervoor worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Als de werkelijke huurprijs van de woning hoger is dan de huurprijs die voor de wisselwoning betaald wordt, dan wordt de huurprijs verhoogt met ingang van de eerste van maand voorafgaand aan het verzoek, door de vergoeding te laten vervallen. Huurders die besluiten definitief in de wisselwoning te blijven wonen, betalen een tegemoetkoming in de kosten voor de stoffering van de woning. Het te betalen bedrag is in verhouding met de gedane investering en er wordt rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van drie jaar. 4.4 Toewijzing nieuwbouwwoningen Huurwoningen Kennemer Wonen streeft er naar om huurders die terugkeren in de nieuwbouw zoveel mogelijk te huisvesten op basis van hun woonwensen. De werkwijze die daarbij gevolgd wordt is: Iedere huurder geeft een, door Kennemer Wonen aan te geven, aantal voorkeuren op; Bij gelijke woonwensen heeft degene met de langste woonduur de eerste keuze; De overgebleven woningen worden geadverteerd in de woningkrant van het SVNK (worden geadverteerd als nieuwe optie). Eventuele spijtoptanten hebben voorrang op reguliere woningzoekenden, zolang er nog beschikbare woningen zijn. Huurders van een nieuwbouwwoning krijgen vier weken voor de oplevering schriftelijk de definitieve opleverdatum door via Kennemer Wonen Koopwoningen Wanneer in de nieuwbouw ook koopwoningen worden gerealiseerd, hebben huurders voorrang bij de koop van zo'n nieuwbouwwoning. Huurders hebben geen recht op verlaging van de koopprijs of andere bijzondere voordelen. De te verkopen woningen worden verkocht tegen de marktwaarde, mits er sprake is van bijzondere koopconstructies. De marktwaarde van de woningen wordt door een beëdigd makelaar/taxatuur bepaald. Kennemer Wonen informeert huurders over de voorwaarden voor verkoop, eventuele koopconstructies en dergelijke. 5 Tegemoetkoming in de kosten Huurders die als gevolg van de sloop moeten verhuizen, ontvangen van Kennemer Wonen een eenmalige tegemoetkoming in de kosten. Deze tegemoetkoming kan worden gebruikt voor onder meer het verhuizen en het stofferen en inrichten van de woning en eventuele tuin en dergelijke. Voor de hoogte van de tegemoetkoming maakt het niet uit of de huurder definitief naar een woning elders verhuist of tijdelijk gebruik maakt van een wisselwoning. De tegemoetkoming in de kosten bedraagt 5.396,00 (prijspeil maart 2011). Deze vergoeding wordt jaarlijks per 1 maart geïndexeerd conform de richtlijnen van het ministerie van VROM. De datum van inwerkingtreding van het sociaal plan is bepalend voor de hoogte van de tegemoetkoming voor alle huurders van het betreffende herstructureringsproject. Naast deze tegemoetkoming worden, met uitzondering van eventuele vergoeding in het kader van het "Huis in eigen hand"-beleid van Kennemer Wonen, geen aanvullende bijdragen verstrekt. Bij verhuizing maakt men kosten voor de verhuizing zelf, de inrichting van de nieuwe woning, maar ook voor zaken als omzetten van aansluitingen voor gas/water/licht, tot en met de postzegels op de verhuisberichten. Hiervoor geldt dat geen aparte vergoedingen worden toegekend. In de bijdrage in de verhuis- en herinrichtingskosten alsook de extra tegemoetkoming worden dat soort kosten geacht inbegrepen te zijn. Omgekeerd zijn er een paar kostenposten die Kennemer Wonen op zich zal nemen. Dit zijn: - de inschrijfkosten voor SVNK omdat stadsvernieuwingskandidaten ingeschreven moeten worden; (dit geldt niet voor het optiemodel, omdat klanten daar bemiddeld worden) - administratiekosten voor de huurovereenkomst van de nieuwe woning; 8

9 - eventueel huurbevriezing van de oude woning: na vaststelling van het sociaal plan zal de jaarlijkse huurverhoging, in afwachting van de ingreep, niet meer in rekening gebracht worden; - (in voorkomende gevallen) maximaal een maand dubbele huur. Het betreft hier de huur van de oude woning. 5.1 Uitbetaling tegemoetkoming in de kosten Definitieve verhuizers: Huurders ontvangen 50% van de tegemoetkoming zo spoedig mogelijk nadat zij de huur opgezegd hebben van de te slopen woning. Huurders ontvangen de resterende 50% zo spoedig mogelijk nadat de sleutels van de te slopen woning zijn ingeleverd. Een eventuele huurachterstand wordt in mindering gebracht op de tweede uitbetaling van de te verstrekken tegemoetkoming Verhuizing naar een wisselwoning en terugkeer in de nieuwbouw Huurders ontvangen 50% van de tegemoetkoming zo spoedig mogelijk nadat zij de huur opgezegd hebben van de te slopen woning. Huurders ontvangen de resterende 50% zo spoedig mogelijk na ondertekening van de huurovereenkomst van de nieuwbouwwoning. Een eventuele huurachterstand wordt in mindering gebracht op de uitbetalingen van de te verstrekken tegemoetkoming. 6 Huurgewenning Zie bijgevoegde aparte notitie 7. Opleveren oude woning Wanneer huurder een andere woning (definitief of wisselwoning) accepteert, wordt ook de huur van de te slopen woning opgezegd. Er wordt een afspraak gemaakt met een opzichter voor een vooropname van de woning, later gevolgd door de eindopname op de dag dat u de sleutels inlevert. De algemene richtlijnen die gelden voor het opleveren van de oude woning zijn: De woning wordt leeg, veilig en bezemschoon opgeleverd. Waterpunten en gaskranen moet een huurder laten zitten. Huurder mag geen vloerdelen, sanitair e.d. meenemen uit de woning. Bij het inleveren van de sleutels worden de meterstanden van gas, water en elektra gezamenlijk opgenomen. Huurder dient zelf door te geven dat zijn contract met de betreffende nutsbedrijven wordt beëindigd. Kennemer Wonen zorgt voor het afsluiten. Er komt geen nieuwe huurder in de woning, in verband met herstructurering, zodat huurder geen overname kan regelen. Kennemer Wonen geeft geen vergoeding voor eventuele overnames. Huurder mag vitrages en gordijnen, in overleg met de opzichter, in de woning achterlaten. 8. Leefbaarheid Het vertrek van huurders uit een straat of buurt kan ten koste gaan van de leefbaarheid. Kennemer Wonen wil de leefbaarheid zo lang mogelijk zo goed mogelijk houden en zal waar nodig maatregelen treffen na overleg of in afstemming met de bewonerscommissie. Waar Kennemer Wonen in ieder geval op zal letten is dat: Woningen die leegkomen nadat het sloopbesluit is genomen, zo lang mogelijk tijdelijk verhuurd worden. Wanneer tijdelijke verhuur niet meer mogelijk is, zal Kennemer Wonen zolang mogelijk in gebruik geven. Wanneer het ook niet meer mogelijk is om woningen in gebruik te geven, worden maatregelen getroffen om gevaar en illegale ingebruikneming van de woning tegen te gaan. Om leegstaande woningen er bewoond uit te laten zien, wordt vertrekkende huurders gevraagd om gordijnen en vitrages te laten hangen. Anders plaatst Kennemer wonen raambekleding. Kennemer Wonen verwijdert regelmatig de post uit de leegstaande woningen. Kennemer Wonen zorgt ervoor dat, indien van toepassing, tuinen bijgehouden worden. Kennemer Wonen is in alle gevallen van overlast aanspreekpunt. 9

10 9. Hardheidsclausule Een huurder kan door de herstructurering worden geconfronteerd met een bijzondere omstandigheid, waarin dit sociaal plan niet voorziet. Het kan ook zijn dat er omstandigheden zijn, waarbij de negatieve gevolgen voor de huurder onevenredig zijn. In deze gevallen kan de betreffende huurder Kennemer Wonen schriftelijk verzoeken in zijn/haar geval van het sociaal plan af te wijken en/of aanvullende maatregelen te treffen. Kennemer Wonen neemt dit verzoek in behandeling en zal binnen twee nadat het verzoek is ontvangen de huurder schriftelijk, en met redenen onderbouwd, informeren over de beslissing. 10

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan

Algemeen Sociaal Plan Algemeen Sociaal Plan Afspraken tussen corporaties, Samenwerkende Haarlemse Huurdersorganisaties en de gemeente over de positie van bewoners bij sloop en nieuwbouw in Haarlem Inhoudsopgave 1. Woord vooraf

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan. Voor sloop/nieuwbouwprojecten Oosterpoort. Vastgesteld 12 juli 2010

Algemeen Sociaal Plan. Voor sloop/nieuwbouwprojecten Oosterpoort. Vastgesteld 12 juli 2010 Algemeen Sociaal Plan Voor sloop/nieuwbouwprojecten Oosterpoort Vastgesteld 12 juli 2010 Algemeen Sociaal Plan voor sloop/nieuwbouwprojecten herzien 12 juli 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Invloed, informatie

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan. Raamwerk voor herstructureringsprojecten van sociale verhuurders in Haarlem

Algemeen Sociaal Plan. Raamwerk voor herstructureringsprojecten van sociale verhuurders in Haarlem Algemeen Sociaal Plan Raamwerk voor herstructureringsprojecten van sociale verhuurders in Haarlem Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Algemeen Sociaal Plan 4 2.1 De partijen 4 2.2 Definities 4 2.3 Reikwijdte

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38

WWW.WONINGBELANG.NL. Sociaal Project Plan. Augustus 2013. Amundsenstraat 2 t/m 40 (040) 208 38 38 WWW.WONINGBELANG.NL Sociaal Project Plan Augustus 2013 Amundsenstraat 2 t/m 40 Woningbelang Waalreseweg 25, Valkenswaard info@woningbelang.nl www.woningbelang.nl (040) 208 38 38 Openingstijden: maandag

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

HIER KUNT U OP REKENEN

HIER KUNT U OP REKENEN PROJECTMATIG ONDERHOUD EN/OF VERBETERING VAN UW WONING HIER KUNT U OP REKENEN vastgesteld 12 juli 2010 Inhoud Inleiding 3 1 Informatie en voorlichting 4 2 Tegemoetkoming en vergoedingen 6 3 Huurprijs 7

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47 Sociaal Plan Binnenhofjes 3 Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, 36-82 en 1-47 1 2 sociaal plan Binnenhofjes 3, maart 2016 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Voorwoord: Woningcorporaties streven naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar woningen op korte maar zeker ook

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

onen INFORMATIE OVER woningruil

onen INFORMATIE OVER woningruil onen INFORMATIE OVER woningruil woningruil Zou u graag een andere huurwoning willen? In deze regio is dat niet zo makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Wilt u sneller aan een andere huurwoning komen,

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

sociaal statuut niveauverbetering

sociaal statuut niveauverbetering sociaal statuut niveauverbetering 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz.3 2. Kader sociaal statuut blz.4 3. Niveauverbetering blz. 5 3.1 Wat verstaat Lefier StadGroningen onder niveauverbetering? 3.2 Procedure

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting Inhoudsopgave 1. Opzeggen van de huur... 4 1.1 Opzegging door TBV Wonen... 4 1.2 Opzegging door de huurder... 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr. Tom Hom Collegevergadering 29 november2016 inlichtingen Hanneke de Zwart

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemeen 5 3. Plangebied, duur en looptijd van het sociaal plan 6 4. Procedure

Nadere informatie

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Inhoud Waarom dit Sociaal Plan? 3 Definities 4 Bewonersvertegenwoordiging

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 Doel 2 1.2 Begrippenlijst 3 2. Regelingen waarbij sprake is van beëindiging van het bestaande huurcontract (bij sloop) 2.1 Algemene Uitgangspunten 5 2.2 Verhuizen voor

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sloop. Casade

Sociaal Statuut Sloop. Casade Sociaal Statuut Sloop Casade Vastgesteld d.d.: 3 oktober 2005 6 e indexering en aanpassing per: april 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Algemeen... 2 2.2. Toepasselijkheid... 2 3. Besluit tot sloop... 3

Nadere informatie

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = =

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = = pçåá~~äéä~å qéåäéüçéîéî~åêéåçî~íáéáåeççêåéåmìêãéêéåçékç léöéã~~âíçççê~ñçéäáåöeìêéåéåhçééå aéñáåáíáéîéîéêëáéokpiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~ççkçknujmqjomnn fåüçìçëçéö~îé 1. INLEIDING...3 2. KADER...4 3. ALGEMEEN...5

Nadere informatie

Verhuisplan Hart voor Tilburg

Verhuisplan Hart voor Tilburg Vogeltjesbuurt Verhuisplan Hart voor Tilburg Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Sloopbesluit 3 Inleiding 2. Van huisbezoek tot vervangende huisvesting 4 2.1 Het huisbezoek 4 2.2 Hoe verder na het huisbezoek?

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Sociaal plan Schoonhoven Noord Blok 7. s Heerenbergstraat 12a t/m 24b

Sociaal plan Schoonhoven Noord Blok 7. s Heerenbergstraat 12a t/m 24b Sociaal plan Schoonhoven Noord Blok 7 s Heerenbergstraat 12a t/m 24b INGANGSDATUM: 15 FEBRUARI 2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 4 1.1 AANLEIDING VOOR HET SOCIAAL PLAN 4 1.2 INHOUD VAN HET SOCIAAL PLAN 4

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

Kleinschalige informatiebijeenkomsten Sociaal plan en klankbordgroep Vragen over de sloop en renovatie

Kleinschalige informatiebijeenkomsten Sociaal plan en klankbordgroep Vragen over de sloop en renovatie Kleinschalige informatiebijeenkomsten Op 23, 24 en 26 maart jongstleden heeft Singelveste AlleeWonen kleinschalige informatiebijeenkomsten gehouden voor de bewoners van de noordelijk gelegen straten in

Nadere informatie

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen Herstructureringsregeling Inleiding RWS wil de diversedoelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden.sommigedelen van het woningbezitkenmerkenzich door teruglopendetechnischekwaliteit.

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven.

Als twee of meer huishoudens met elkaar overeen komen om van woning te ruilen. De verhuurders én de gemeenten moeten hier toestemming voor geven. Woningruil Een woning vinden in deze regio is niet makkelijk. De wachtlijsten zijn vaak lang. Een snellere mogelijkheid om aan een andere huurwoning te komen kan zijn om met iemand van woning te ruilen.

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN

SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN SOCIAAL PLAN HERSTRUCTURERING ZOWONEN (ZELFSTANDIGE EN ONZELFSTANDIGE WONINGEN) De ondergetekenden; 1. ZOwonen, gevestigd te Sittard, hierna te noemen ZOwonen 2. Huurdersvereniging Geleen gevestigd te

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1 Geldigheid 3

Nadere informatie