pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = =

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = ="

Transcriptie

1 pçåá~~äéä~å qéåäéüçéîéî~åêéåçî~íáéáåeççêåéåmìêãéêéåçékç léöéã~~âíçççê~ñçéäáåöeìêéåéåhçééå aéñáåáíáéîéîéêëáéokpiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~ççkçknujmqjomnn

2 fåüçìçëçéö~îé 1. INLEIDING KADER ALGEMEEN RENOVATIE BESLUIT TOT RENOVATIE VOORLICHTING EN INFORMATIE Aankondiging renovatiewerkzaamheden Bewonersbijeenkomst Huisbezoek Contactpersoon Informatie over status en voortgang van het project COMPLEXGEWIJZE RENOVATIE HUURPRIJSSTELLING VERGOEDING ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN (ZAV) RENOVATIE VAN WONINGEN ZONDER NOODZAKELIJKE UITPLAATSING EN ONTRUIMING ALGEMEEN INSTEMMING MET WERKZAAMHEDEN FINANCIËLE REGELINGEN Kozijnwijziging Vloervervanging RENOVATIE VAN WONINGEN MET NOODZAKELIJKE UITPLAATSING EN ONTRUIMING ALGEMEEN INSTEMMING MET WERKZAAMHEDEN STADIA VAN RENOVATIE Renovatiebestemming Renovatiebesluit HERHUISVESTING Keuze voor een wisselwoning Keuze voor permanente andere huisvesting Herstructureringsurgent Zelf reageren Directe bemiddeling Administratiekosten nieuwe huurovereenkomst Beperking dubbele woonlasten Huurprijs wisselwoning AANDACHTSGROEPEN BIJZONDERE ONDERSTEUNING TEGEMOETKOMING IN DE VERHUIS- EN INRICHTINGSKOSTEN LEEFBAARHEID EN ONDERHOUD ONDERHOUD VAN DE WONING OPLEVERING VAN DE WONING BIJ MUTATIE TIJDELIJK BEHEER ONRECHTMATIGE BEWONING BEWONERSCOMMISSIE OVERIGE BEPALINGEN GESCHILLENREGELING HARDHEIDSCLAUSULE UITKERENDE INSTANTIES EVALUATIE EN BIJSTELLING BELANGRIJKE TERMIJNEN BEGRIPPENLIJST...17 LNV O pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn

3 1. Inleiding lãçéâï~äáíéáíî~åçéïçåáåöîççêê~~ççéééáäíéüçìçéåãçéífåíéêã~êáëeçéâëíééåëçãëíçí êéåçî~íáéî~åïçåáåöéåçîéêö~~åks~~âîáåçíçáíéä~~íëáåüéíâ~çéêî~åééåöêççíëåü~äáöé~~åé~â î~åééåïáàâiäììêíçñâéêåkfåíéêã~êáëeçéâëíééåáëòáåüéêî~åäéïìëíç~íçáíîééääéíéâéåíîççêçé ÜììêÇÉêëî~åÇÉòÉïçåáåÖÉåÉåÜÉÅÜíÇ~åççâï~~êÇÉ~~åÜÉíî~ëíäÉÖÖÉåî~åÇÉéçëáíáÉIêÉÅÜíÉåÉå éäáåüíéåî~åòçïéäçéüììêçéêë~äëfåíéêã~êáëeçéâëíééå~äëîéêüììêçéêkeáéêíçéáëãéí~çîáéëî~åçé séêéåáöçéeììêçéêëçêö~åáë~íáéëaé_ççöeseaé_ççöfééåpçåá~~ämä~åçéöéëíéäçkeéípçåá~~ämä~å ÄáÉÇíÜììêÇÉêëÇìáÇÉäáàâÜÉáÇçîÉêï~íòáàâìååÉåîÉêï~ÅÜíÉåî~åfåíÉêã~êáëeçÉâëíÉÉåï~ååÉÉêÜìå ïçåáåööéêéåçîééêçïçêçík aáíççåìãéåíáëüéíä~ëáëpçåá~~ämä~åç~íî~åíçéé~ëëáåöáëçéüéíêéåçîéêéåî~åïçåáåöéåéå ÖÉäÇí~äëìáíÖ~åÖëéìåíîççêÇÉçéëíÉääáåÖî~åëéÉÅáÑáÉâÉpçÅá~~ämä~ååÉåK^ÑïáàâáåÖî~åÜÉíÄ~ëáë pçåá~~ämä~åâ~å~ääééåáåçîéêäéöãéíseaé_ççök fåüéípçåá~~ämä~åïçêçéåîééääéöêáéééåöéäêìáâíklãüéíöçéçíéâìååéåäéòéåïçêçíáå ÜççÑÇëíìâUÉÉåçîÉêòáÅÜíÖÉÖÉîÉåî~åÇÉîÉêëÅÜáääÉåÇÉÖÉÄêìáâíÉÄÉÖêáééÉåãÉíÇÉÇÉÑáåáíáÉçÑ çãëåüêáàîáåök s~åçáípçåá~~ämä~åáëééåäéâåçéíéîéêëáéiï~~êáåçéäéä~åöêáàâëíéáåñçêã~íáéîççêüììêçéêëëí~~ík LNV P pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn

4 2. Kader eéípçåá~~ämä~åäáàêéåçî~íáéüééñí~äëççéäçéêéåüíéåî~åüììêçéêëî~åïççåêìáãíéî~ëííéäéööéå ÉåêÉÖÉäë~ÑíÉëéêÉâÉåãÉíÄÉíêÉââáåÖíçíÇÉãçÖÉäáàâÉÜÉêÜìáëîÉëíáåÖÉåîÉêÖçÉÇáåÖÉåáåÜÉíÖÉî~ä î~åêéåçî~íáékbéå~åçéêäéä~åöêáàâççéäáëáåüççñçäáàåéåééåééåçìáçáöééåüéäçéêéåçããìåáå~íáé å~~ê~ääéäéíêçââéåé~êíáàéåíéäéïéêâëíéääáöéåk ráíö~åöëéìåíç~~êäáàáëçéäéëí~~åçéïéíjéåêéöéäöéîáåöçéä~åçéäáàâiêéöáçå~~äéåäçâ~~äåáîé~ìk aéäéä~åöêáàâëíéòáàåw_ìêöéêäáàâtéíäçéâieììêëìäëáçáéïéíieìáëîéëíáåöëïéíitçåáåöïéíitéíçéüéí lîéêäéöeììêçéêëséêüììêçéêëiêéöáçå~äéüìáëîéëíáåöëîéêçêçéåáåöiéêéëí~íáé~ñëéê~âéåíìëëéåüéí `çääéöéî~å_ìêöéãééëíéêéåtéíüçìçéêëî~åöéãééåíéeççêåéåmìêãéêéåçéåçéåçêéçê~íáéëk fåçáéåïáàòáöáåöéåçéäéëí~~åçéïéíjéåêéöéäöéîáåöçïáåöéåçêéåüíéäáàâî~å~~êçòáàåiïçêçéåçéòé ÇáêÉÅíÇççêÖÉîçÉêÇáåÜÉípçÅá~~ämä~åÉåÇÉìáíïÉêâáåÖÇ~~êî~åK aáípçåá~~ämä~åöéäçíîççê~ääéüììêçéêëî~åfåíéêã~êáëeçéâëíééåçáéçéçéééáäç~íìãïçåéåáåééå ïçåáåöiï~~êîççêfåíéêã~êáëeçéâëíééåééåêéåçî~íáéäéëäìáíüééñíöéåçãéåéåçáéééåüììêåçåíê~åí ÜÉÄÄÉåîççêçåÄÉé~~äÇÉíáàÇIíÉåòáàÇÉÜììêÇÉêçéÇáÉÇ~íìãêÉÉÇëÉÉå~åÇÉêÉïçåáåÖÜÉÉÑí ~~åî~~êçkléçéééáäç~íìããçéíçéüììêçéêçéüéíäéíêéññéåçé~çêéëáåçéöéãééåíéäáàâé Ä~ëáë~Çãáåáëíê~íáÉëí~~åáåÖÉëÅÜêÉîÉåKaÉêÉÅÜíÉåÇáÉ~~åÜÉípçÅá~~ämä~åâìååÉåïçêÇÉåçåíäÉÉåÇI òáàååáéíçîéêçê~~öä~~êk_áàçîéêäáàçéåî~åçéüììêçéêå~çéééáäç~íìãáëüéípçåá~~ämä~ååáéíä~åöéê î~åíçéé~ëëáåök låçéêëí~~åçéééêëçåéåâìååéåöééå~~åëéê~~âã~âéåçéçéêéöéäáåöéåòç~äëçéöéåçãéåáåçáí pçåá~~ämä~åw eììêçéêëî~åö~ê~öéë eììêçéêëãéíééåüììêçîéêééåâçãëíäéçêáàñëêìáãíélâ~åíççêêìáãíé eììêçéêëãéíééåüììêçîéêééåâçãëíå~~êçé~~êçî~åâçêíéçììê _ÉïçåÉêëãÉíÉÉåÄêìáâäÉÉåçîÉêÉÉåâçãëíî~åíáàÇÉäáàâÉ~~êÇ LNV Q pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn

5 3. Algemeen 3.1 Renovatie oéåçî~íáéïéêâò~~ãüéçéåäéëí~~åìáíüéíöéçééäíéäáàâîéêåáéìïéåî~åäéé~~äçéçåçéêçéäéåî~åçé ïçåáåöçççêîéê~åçéêáåöçñíçéîçéöáåökaéîéêüììêçéêò~äüáéêçîéêééåêéçéäáàâîççêëíéäççéå~~åçé ÜììêÇÉêK^äëTMBî~åÇÉÜììêÇÉêëî~åÉÉåÄçìïâìåÇáÖÉÉÉåÜÉáÇ~ââççêÇáëIïçêÇíçîÉêÖÉÖ~~åíçí êéåçî~íáékeéípçåá~~ämä~åáëç~åî~åíçéé~ëëáåök aêáåöéåçéïéêâò~~ãüéçéåeöêççíçåçéêüçìçfòáàåçåçéêüçìçëïéêâò~~ãüéçéåçáéåáéíòçåçéêå~çééä ~~åçéäçìïâìåçáöéëí~~íî~åçéïçåáåöíçíå~üéíéáåçéî~åçéüììêíéêãáàåâìååéåïçêçéå ìáíöéëíéäçkaéòéïéííéäáàâéêéöéäáåöáëåáéí~ääééåî~åíçéé~ëëáåöäáàçêáåöéåçéêéé~ê~íáéëiã~~êççâ ÄáàïÉêâò~~ãÜÉÇÉåÇáÉíçíÜÉêëíÉäî~åëÅÜ~ÇÉçÑíÉêîççêâçãáåÖî~åëÅÜ~ÇÉòáàåÄÉÇçÉäÇKaÉÜììêÇÉê áëîéêéäáåüíçãçéòéïéêâò~~ãüéçéåíéöéççöéåkeáéêîççêáëöééåêéçéäáàâîççêëíéäî~å fåíéêã~êáëeçéâëíééååççáökeéípçåá~~ämä~åáëüáéêåáéíî~åíçéé~ëëáåök 3.2 Besluit tot renovatie béåêéåçî~íáéäéëäìáíïçêçíçççêfåíéêã~êáëeçéâëíééåöéåçãéåkfåüéíêéåçî~íáéäéëäìáíïçêçí ÄÉé~~äÇçÑÇÉïÉêâò~~ãÜÉÇÉåìáíÖÉîçÉêÇâìååÉåïçêÇÉåã íçñòçåçéêåçççò~âéäáàâéìáíéä~~íëáåö ÉåçåíêìáãáåÖKjÉíÜÉíåÉãÉåî~åÜÉíêÉåçî~íáÉÄÉëäìáíïçêÇíççâÇÉéÉáäÇ~íìãî~ëíÖÉëíÉäÇKs~å~Ñ ÇÉéÉáäÇ~íìãíêÉÉÇíÜÉípçÅá~~ämä~åáåïÉêâáåÖK ^ÑÜ~åâÉäáàâî~åÇÉçãî~åÖÉåÇççêäççéíáàÇî~åÇÉêÉåçî~íáÉâ~åÄÉëäçíÉåïçêÇÉåçãÄÉíêçââÉå ÜììêÇÉêëIçãïçåÉåÇÉåÉå~åÇÉêÉÄÉä~åÖÜÉÄÄÉåÇÉåçéîÉêëÅÜáääÉåÇÉã~åáÉêÉåíÉáåÑçêãÉêÉåK 3.3 Voorlichting en informatie Aankondiging renovatiewerkzaamheden aéäéïçåéêëî~åïçåáåöéåçáéééåêéåçî~íáéäéëíéããáåöüéääéåiïçêçéåäáååéåíïééïéâéåå~üéí êéåçî~íáéäéëäìáíëåüêáñíéäáàâçéçéüççöíéöéäê~åüíçîéêüéíîççêåéãéåíçíçéíçéâçãëíáöéêéåçî~íáé î~åüìåïçåáåöéåîá~ééåòçöéå~~ãçéëí~êíäêáéñkfåçéòéëí~êíäêáéñïçêçíçåçéê~åçéêéçé ééáäç~íìãéåçéöééä~åçéêéåçî~íáéç~íìãöéãéäçkeéípçåá~~ämä~åã~~âíáåíéöê~~äçééäìáíî~åçé áåñçêã~íáéçáé~~åçéüììêçéêëïçêçíîéêëíêéâík fåçéåçããìåáå~íáéïçêçéåçéîçäöéåçéò~âéåîéêïççêçw ÇÉ~~êÇî~åÇÉïÉêâò~~ãÜÉÇÉå ÇÉÄÉëÅÜáâÄ~~êÜÉáÇî~åîççêòáÉåáåÖÉåáåÇÉïçåáåÖ ïéäâéîéêíêéââéåáåçéïçåáåöeíáàçéäáàâfåáéíäéëåüáâä~~êòáàåáåîéêä~åçãéíìáíîçéêáåö ïéêâò~~ãüéçéå Bewonersbijeenkomst aéüììêçéêëéåçéeììêçéêëîéêéåáöáåöïçêçéåìáíöéåççáöçîççêééåäéïçåéêëäáàééåâçãëíkqáàçéåë ÇÉÄÉïçåÉêëÄáàÉÉåâçãëíòìääÉåÇÉÄÉíêçââÉåÜììêÇÉêëÉåÜììêÇÉêëîÉêÉåáÖáåÖÖÉ åñçêãééêçïçêçéå çîéêçéïéêâò~~ãüéçéåéåçéêéåüíéåéåéäáåüíéåî~åçéüììêçéêëifåíéêã~êáëeçéâëíééåéå~åçéêé ÄÉíêçââÉåé~êíáàÉåK Huisbezoek léîéêòçéââ~åçéüììêçéêáåçáîáçìééääéòçåüíïçêçéåçççêééåãéçéïéêâéêî~å fåíéêã~êáëeçéâëíééåîççêééåîéêçéêéìáíäéöéåãçöéäáàâéâåéäéìåíéåíéäéëéêéâéåk^äëüéíééå êéåçî~íáéãéíåçççò~âéäáàâéìáíéä~~íëáåöéåçåíêìáãáåöäéíêéñíáëééåüìáëäéòçéâçåçéêçééäî~åçé éêçåéçìêéiòáééìåírkqkok LNV R pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn

6 3.3.4 Contactpersoon fåíéêã~êáëeçéâëíééåëé~åíòáåüáåçãíéòçêöéåç~íüéí~~åí~äåçåí~åíééêëçåéåîççêçéüììêçéê ÖÉÇìêÉåÇÉÇÉêÉåçî~íáÉïÉêâò~~ãÜÉÇÉåÄÉéÉêâíÄäáàÑíK Informatie over status en voortgang van het project fåíéêã~êáëeçéâëíééåáåñçêãééêíçéäéíêçââéåüììêçéêëêéöéäã~íáöçîéêçéîççêíö~åöî~åüéí éêçàéåíkeáéêäáàïçêçíççâçééä~ååáåöî~åçéïéêâò~~ãüéçéåéåçéãçöéäáàâéçîéêä~ëíçáé çåçéêîçåçéåâ~åïçêçéåäéåçéãçk 3.4 Complexgewijze renovatie ^äëééåïçåáåöçåçéêçééäáëî~åééåäçìïâìåçáöéééåüéáçezãééêç~ånmïçåáåöéåfáëëéê~âéî~å ÅçãéäÉñã~íáÖÉêÉåçî~íáÉKfåÇáÉåTMBî~åÇÉÜììêÇÉêëáåëíÉãíãÉíÇÉÅçãéäÉñã~íáÖÉêÉåçî~íáÉI ïçêçíçéòéçççêfåíéêã~êáëeçéâëíééåìáíöéîçéêçkfåçáíöéî~äâìååéåáåçáîáçìéäéüììêçéêëåáéí ~ÑòáÉåî~åÇÉêÉåçî~íáÉïÉêâò~~ãÜÉÇÉåK téêâò~~ãüéçéå~~åçéäáååéåòáàçéî~åçéïçåáåöçáéåççáöòáàåîççêüéíáåëí~åçüçìçéå ÉåLçÑêÉ~äáëÉêÉåî~åÅçääÉÅíáÉîÉîççêòáÉåáåÖÉåïçêÇÉåíÉ~ääÉåíáàÇÉìáíÖÉîçÉêÇKaÉÜììêÇÉê ãçéíçéòéïéêâò~~ãüéçéåöéççöéåk 3.5 Huurprijsstelling s~å~ñsã~~åçéåîççêçéöééä~åçéêéåçî~íáéç~íìãîéêüççöífåíéêã~êáëeçéâëíééåçéåéííçüììêéêáàë Eâ~äÉÜììêFî~åïçåáåÖÉåÇáÉÖÉêÉåçîÉÉêÇïçêÇÉååáÉíãÉÉêíçíÇÉêÉåçî~íáÉáëìáíÖÉîçÉêÇK aéüììêéêáàëî~åöéêéåçîééêçéïçåáåöéåïçêçí~~åöéé~ëí~~åüéíåáéìïéåçãñçêíéå âï~äáíéáíëåáîé~ìkléä~ëáëî~åçéåáéìïéëáíì~íáéòìääéåçééìåíéååçåñçêãüéíïçåáåöï~~êçéêáåöëj ëíéäëéäettpfäéé~~äçïçêçéåkaéüììêîéêüçöáåöãçéíáåêéçéäáàâéîéêüçìçáåöëí~~åíçíçéçççêçé îéêüììêçéêöéã~~âíéîéêäéíéêáåöëâçëíéåiï~~êäáàâçëíéåçáéöéòáéåâìååéåïçêçéå~äëêéöìäáéê çåçéêüçìçlîéêî~åöáåöåáéíãééöéåçãéåïçêçéåkaéüììêîéêüçöáåöïçêçíäéêéâéåçîçäöéåëçé êéöéäëî~åüéíçççêçéeììêåçããáëëáéî~ëíöéëíéäçé?_éäéáçeììêîéêüçöáåöå~tçåáåöîéêäéíéêáåö?k fåçáéåçéüììêçéêäéòï~~êüééñííéöéåçéç~~êìáíîçäöéåçéüììêîéêüçöáåöâ~åçéòéöéíçéíëí EÄáååÉåPã~~åÇÉåå~ÜÉíÖÉêÉÉÇâçãÉåî~åÇÉïÉêâò~~ãÜÉÇÉåFïçêÇÉåÄáàaÉeììêÅçããáëëáÉE_t ~êíorriäáçnéåofk 3.6 Vergoeding Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) fåçáéåüììêçéêëòéäñîéê~åçéêáåöéåüéääéå~~åöéäê~åüíáåüìåïçåáåöçáéçççêêéåçî~íáéïçêçéå îéêåáéíáöçiçåíî~åöéåçéüììêçéêëç~~êîççêéîéåíìééäééåîéêöçéçáåöåçåñçêãüéíw^sjäéäéáçî~å fåíéêã~êáëeçéâëíééåkwáàâìååéåçéòéîéêöçéçáåö~~åîê~öéåãéíäéüìäéî~åééå~~åîê~~öñçêãìäáéê îççêîéêöçéçáåöî~åòéäñ~~åöéäê~åüíéîéê~åçéêáåöéåkfåíéêã~êáëeçéâëíééåäéü~åçéäíîéêîçäöéåëçé Ä~ëáëî~åÉÉåáåëéÉÅíáÉÇÉòÉ~~åîê~ÖÉåKaÉÄÉîáåÇáåÖÉåî~åÇÉòÉáåëéÉÅíáÉïçêÇÉåëÅÜêáÑíÉäáàâ î~ëíöéäéöçéåçççêäéáçéé~êíáàéåçåçéêíéâéåçk aéêéöéäáåöî~åìáíäéí~äáåöéåîéêêéâéåáåöáëáçéåíáéâ~~åçéêéöéäáåöîççêçéîéêüìáëâçëíéåj îéêöçéçáåökw^sûëãçöéåîéêïáàçéêçïçêçéåáåçáéåçáíöééåöéî~~êlüáåçéêçéäéîéêíîççêçéêçéåk ráíöéëäçíéåî~åîéêöçéçáåöéåòáàåw^sûëçáéöéã~ââéäáàâîéêïáàçéêçâìååéåïçêçéåkfåçáéåüììêçéêë òéäñîéê~åçéêáåöéåüéääéå~~åöéäê~åüíáåüìåïçåáåöçáéíáàçéåëçéêéåçî~íáéjïéêâò~~ãüéçéå îéêïáàçéêçãçéíéåïçêçéåiáëüììêçéêòéäñîéê~åíïççêçéäáàâîççêüéíîéêïáàçéêéåéåéîéåíìééä íéêìöéä~~íëéåk LNV S pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn

7 4. Renovatie van woningen zonder noodzakelijke uitplaatsing en ontruiming 4.1 Algemeen fåçáéåáåöêáàééåçéã~~íêéöéäéåéåîççêòáéåáåöéåçáéçéâï~äáíéáíî~åééåïçåáåöîéêäéíéêéåéålçñ ÜÉíïççåÖÉåçíîÉêÜçÖÉååçÇáÖòáàåIò~äfåíÉêã~êáëeçÉâëíÉÉåçîÉêÖ~~åíçíêÉåçî~íáÉî~åÇÉïçåáåÖK aéáåöêéééåâìååéåòçç~åáöòáàåç~íçéíéêéåçîéêéåïçåáåöäéïççåä~~êääáàñííáàçéåëçéìáííé îçéêéåïéêâò~~ãüéçéåkaéî~ëíëíéääáåöçñééåïçåáåöäéïççåä~~êääáàñííáàçéåëçéìáííéîçéêéå ïéêâò~~ãüéçéåïçêçíçççêfåíéêã~êáëeçéâëíééåöéåçãéåáåçîéêäéöãéíçéeììêçéêëîéêéåáöáåöçñ ÉîÉåíìÉÉäÇÉ_ÉïçåÉêëÅçããáëëáÉK 4.2 Instemming met werkzaamheden _áàêéåçî~íáéïéêâò~~ãüéçéåòçåçéêåçççò~âéäáàâéìáíéä~~íëáåöïçêçíçéüììêçéêáåçéöéäéöéåüéáç ÖÉëíÉäÇçã~~åíÉÖÉîÉåçÑãÉå~äÇ~ååáÉíîççêÇÉêÉåçî~íáÉïÉêâò~~ãÜÉÇÉåáå~~åãÉêâáåÖïáä âçãéåiíéåòáàäéüçìçî~åçéîéáäáöüéáçéålçñüéíïççåöéåçíòçåçéêçéáåöêéééåçççê fåíéêã~êáëeçéâëíééååáéíöéö~ê~åçééêçâ~åïçêçéåkeòáéççâéìåípkqf fåçáéåçéüììêçéêå~~ñêçåçáåöî~åçéïéêâò~~ãüéçéåáåüéíåçãéäéñ~äëåçöééåîéêòçéâççéííçí ìáíîçéêáåöî~åçéïéêâò~~ãüéçéåiáëfåíéêã~êáëeçéâëíééååáéíîéêéäáåüíçéòéìáííéîçéêéåk^äëçé ÜììêÇÉêÄÉêÉáÇáëÇÉãÉÉêâçëíÉåíÉîÉêÖçÉÇÉåIïçêÇÉåÇÉïÉêâò~~ãÜÉÇÉåçéÉÉåÇççê fåíéêã~êáëeçéâëíééåíéäéé~äéåãçãéåíìáíöéîçéêçkaéüììêçéêãçéíòçêöéåç~íçéâçëíéåîççêçé ëí~êíî~åçéïéêâò~~ãüéçéå~~åfåíéêã~êáëeçéâëíééåòáàåäéí~~äçk 4.3 Financiële regelingen sççêééå~~åí~äïéêâò~~ãüéçéåâ~åçéüììêçéêééåíéöéãçéíâçãáåöçåíî~åöéåîççê îéêî~åöáåöëâçëíéåî~åüéêáåêáåüíáåökaéîéêöçéçáåöéåòáàåî~ëíéäéçê~öéåîççê~ääéäéïçåéêëï~~ê ÇÉïÉêâò~~ãÜÉÇÉåéä~~íëîáåÇÉåIçåÖÉ~ÅÜíçÑãÉåïÉäçÑÖÉÉåâçëíÉåã~~âíKbêÜçÉîÉåÖÉÉååçí~Dë çîéêäéöçíéïçêçéåkméêêéåçî~íáééêçàéåíò~äfåíéêã~êáëeçéâëíééåî~ëíëíéääéåçñéêééåîéêöçéçáåö ïçêçíîéêëíêéâíéåüçéüççöçéîéêöçéçáåöò~ääéçê~öéåk aéîéêöçéçáåöäéçê~~öíãáåáã~~ä NMMIJJÉåÉêáëÖÉÉåã~ñáãìãKaÉîÉêÖçÉÇáåÖÉåïçêÇÉåÄÉí~~äÇ ÄáàÇÉëí~êíî~åÇÉïÉêâò~~ãÜÉÇÉåKfåÇáÉåÇÉîÉêî~åÖáåÖÉÉåÖÉêáÉÑîÉêÄÉíÉêáåÖÄÉíêÉÑíçéîÉêòçÉâ î~åçéüììêçéêiç~åò~äöééåîéêöçéçáåöïçêçéåîéêëíêéâík Kozijnwijziging aéîéêöçéçáåöäáàééåâçòáàåïáàòáöáåöäéçê~~öí OMIOSéÉêâçòáàåéäìë OMIOSéÉêãO ê~~ãçéééêîä~âeéêáàëééáäomnnfk_áàééåïáàòáöáåöî~åçéäêééçíéã~~íî~åãééêç~årbïçêçíéê ~äíáàçééåîéêöçéçáåöîéêëíêéâíkfåçáéåçéüççöíéî~åüéíâçòáàåãáåçéêç~årbïáàòáöíîáåçíéê ÖÉÉåîÉêÖçÉÇáåÖéä~~íëK hçòáàåéåî~åçéäéêöáåöéåòçäçéêâçãéååáéíîççêééåîéêöçéçáåöáå~~åãéêâáåökfåçáéåöééå îéêöçéçáåöïçêçíîéêëíêéâíeäáàîççêäééäç~äëçéã~íéåöéäáàâääáàîéåföéäçíççâöééåãáåáãìã îéêöçéçáåök Vloervervanging aéîéêöçéçáåöäáàééåîéêî~åöáåöî~åçéîäçéêäéçê~~öí NOISSéÉêîÉêî~åÖÉåãOEéêáàëéÉáäOMNNFK LNV T pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn

8 5. Renovatie van woningen met noodzakelijke uitplaatsing en ontruiming 5.1 Algemeen fåçáéåáåöêáàééåçéã~~íêéöéäéåéåîççêòáéåáåöéåçáéçéâï~äáíéáíî~åééåïçåáåöîéêäéíéêéåéålçñ ÜÉíïççåÖÉåçíîÉêÜçÖÉååçÇáÖòáàåIò~äfåíÉêã~êáëeçÉâëíÉÉåçîÉêÖ~~åíçíêÉåçî~íáÉî~åÇÉïçåáåÖK aéáåöêéééåâìååéåòçç~åáöòáàåç~íçéíéêéåçîéêéåïçåáåööéüééääééöçéöéäéîéêçãçéíïçêçéå ÉåÖÉÇìêÉåÇÉÇÉêÉåçî~íáÉåáÉíÄÉïççåÄ~~êáëK_ÉïçåÉêëïçêÇÉåÇ~åíáàÇÉäáàâÖÉÜìáëîÉëíáåÉÉå ïáëëéäïçåáåökaéî~ëíëíéääáåöçñééåïçåáåöäéïççåä~~êääáàñííáàçéåëçéìáííéîçéêéå ïéêâò~~ãüéçéåïçêçíçççêfåíéêã~êáëeçéâëíééåöéåçãéåáåçîéêäéöãéíçéeììêçéêëîéêéåáöáåöéå ÉîÉåíìÉÉäÇÉ_ÉïçåÉêëÅçããáëëáÉK ^äëfåíéêã~êáëeçéâëíééåééåêéåçî~íáéäéëäìáíãéíåçççò~âéäáàâéìáíéä~~íëáåöéåçåíêìáãáåöîççê ïçåáåöéåüééñíöéåçãéåiïçêçéåçéüììêçéêëî~åçéòéïçåáåöéåãéíééåçîéêééåâçãëíîççê çåäéé~~äçéíáàçiüéêëíêìåíìêéêáåöëìêöéåíkaéòéüììêçéêëâìååéåî~å~ñçéééáäç~íìãçáéäéâéåç ÖÉã~~âíïçêÇíîá~ÇÉëí~êíÄêáÉÑ~~åëéê~~âã~âÉåçéÜÉípçÅá~~ämä~åoÉåçî~íáÉK 5.2 Instemming met werkzaamheden _áàêéåçî~íáéïéêâò~~ãüéçéåãéíåçççò~âéäáàâéìáíéä~~íëáåöéåçåíêìáãáåöáëçéüììêçéêåáéíîêáàçã ~~åíéöéîéåçñãéå~äç~ååáéíîççêçéêéåçî~íáéïéêâò~~ãüéçéåáå~~åãéêâáåöïáäâçãéåk 5.3 Stadia van renovatie qïééäéöêáéééåòáàåäáàçéêéåçî~íáéî~åïçåáåöéåî~åäéä~åöiíéïéíéåwêéåçî~íáéäéëíéããáåöéå êéåçî~íáéäéëäìáík Renovatiebestemming tçåáåöéåçáéòçáåöêáàééåçãçéíéåïçêçéå~~åöéé~âíç~íüììêçéêëüìåïçåáåöçãíéåüåáëåüé êéçéåéåöéüééäãçéíéåçåíêìáãéåâêáàöéåééêëíééåêéåçî~íáéäéëíéããáåöksççêïçåáåöéåãéíééå êéåçî~íáéäéëíéããáåööéäçíç~íüéíåçöåáéíçìáçéäáàâáëï~ååééêçéêéåçî~íáééêéåáéëéä~~íëö~~í îáåçéåkfåçáíëí~çáìãâìååéåçéüììêçéêëî~åçéäéíêéññéåçéïçåáåöéååçööééå~~åëéê~~âã~âéå çéçéêéöéäáåöéåìáíüéípçåá~~ämä~åoéåçî~íáékbéååçååêééíêéåçî~íáéäéëäìáíîçäöíä~íéêk aéäéïçåéêëî~åçéòéïçåáåöéåéåçéeììêçéêëîéêéåáöáåöïçêçéåëåüêáñíéäáàâçéçéüççöíé ÖÉÄê~ÅÜíî~åÇÉîççêÖÉåçãÉåêÉåçî~íáÉÄÉëíÉããáåÖKeÉípçÅá~~ämä~åoÉåçî~íáÉã~~âíáåíÉÖê~~ä ÇÉÉäìáíî~åÇÉáåÑçêã~íáÉÇáÉ~~åÜÉåïçêÇíîÉêëíêÉâíK tçåáåöéåãéíééåêéåçî~íáéäéëíéããáåöãéíåçççò~âéäáàâéìáíéä~~íëáåöéåçåíêìáãáåöçáéîêáà âçãéåiïçêçéåáåéêáååáééçéåáéìïîéêüììêçkfåçé~çîéêíéåíáéïçêçíå~çêìââéäáàâ~~åöéöéîéåç~í ÇÉïçåáåÖÉÉåêÉåçî~íáÉÄÉëíÉããáåÖÜÉÉÑíKaÉåáÉìïÉÜììêÇÉêëïçêÇÉåîççê~ÑÖ~~åÇ~~åÇÉ çåçéêíéâéåáåöî~åçéüììêçîéêééåâçãëíåçöã~~äëçéçáíñéáíöéïéòéåkséêçéêçåíî~åöéåòáà ÇÉòÉäÑÇÉáåÑçêã~íáÉ~äëÇÉçîÉêáÖÉÄÉïçåÉêëÉåïçêÇÉåòáàÄÉÜ~åÇÉäÇÖÉäáàâÄÉÜ~åÇÉäÇ~äëÇÉçîÉêáÖÉ ÜììêÇÉêëK Renovatiebesluit k~ç~íçéç~íìãî~åçéêéåçî~íáéïéêâò~~ãüéçéåáëíéäéé~äéåiò~äüéíêéåçî~íáéäéëäìáíçççê fåíéêã~êáëeçéâëíééåïçêçéåöéåçãéåk_éíêçââéåüììêçéêëiçéeììêçéêëîéêéåáöáåöiçãïçåéåçéåéå ~åçéêéäéä~åöüéääéåçéåïçêçéåëåüêáñíéäáàâçéçéüççöíéöéëíéäçî~åüéíêéåçî~íáéäéëäìáíçççêééå ëí~êíäêáéñãéíç~~êáåîéêãéäççéééáäç~íìãîççêüéípçåá~~ämä~åk LNV U pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn

9 wçëåéäãçöéäáàâå~çéòéëí~êíäêáéñïçêçíéêééåäéïçåéêëäáàééåâçãëíöéüçìçéåï~~êáåüéíäéëäìáíi ÇÉÖÉîçäÖÉåIÜÉíÜÉêÜìáëîÉëíáåÖéêçÅÉëÉåÇÉçîÉêáÖÉéêçÅÉÇìêÉëïçêÇÉåíçÉÖÉäáÅÜíKlçâïçêÇíÜÉí pçåá~~ämä~åäéëéêçâéåéåïçêçí~~åöéöéîéåï~~êüììêçéêëîççêîê~öéåöéçìêéåçéüéííê~àéåí íéêéåüíâìååéåkfåöéî~äî~åêéåçî~íáéãéíåçççò~âéäáàâéìáíéä~~íëáåöçåíî~åöíçéüììêçéê ãáåáã~~änoã~~åçéåîççêçéöééä~åçéêéåçî~íáéç~íìãçéëí~êíäêáéñk 5.4 Herhuisvesting ^äëçéïçåáåöòçáåöêáàééåçïçêçí~~åöéé~âíéåçéäéïçåéêëãçéíéåçéïçåáåöíáàçéäáàâîéêä~íéåi ïçêçíééåïáëëéäïçåáåöäéëåüáâä~~êöéëíéäçkeììêçéêëâìååéåéêççâîççêâáéòéåçãééêã~åéåí ÉäÇÉêëÄáååÉåÇÉÖÉãÉÉåíÉÖÉÜìáëîÉëííÉïçêÇÉåKwáàâêáàÖÉåÇ~åÇÉëí~íìëî~å ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖëìêÖÉåíK Keuze voor een wisselwoning lãçéíéåüåáëåüéåçççò~âéäáàâéìáíéä~~íëáåöéåçåíêìáãáåöãçöéäáàâíéã~âéåâêáàöéåçéüììêçéêë î~åçéíéêéåçîéêéåïçåáåöéåééåïáëëéäïçåáåöíéêäéëåüáââáåööéëíéäçkaéüììêçéêëçåíî~åöéå ÜáÉêîççêÉÉåïáëëÉäïçåáåÖçîÉêÉÉåâçãëíï~~êáåáëçéÖÉåçãÉåÇ~ííÉêìÖÖÉâÉÉêÇò~äïçêÇÉåå~~êÇÉ ÖÉêÉåçîÉÉêÇÉïçåáåÖK aé~~åöéäççéåïáëëéäïçåáåöáëé~ëëéåçîççêçéöéòáåëöêççííéiêéâéåáåöüçìçéåçãéíçéééêáççé ï~~êáåçéüììêçéêöéäêìáâãçéíã~âéåî~åçéïáëëéäïçåáåökaéïáëëéäïçåáåöáëëåüççåiëçäéêéå ÇçÉäã~íáÖÖÉëíçÑÑÉÉêÇÉåîççêòáÉåî~åîÉêï~êãáåÖK aéïáëëéäïçåáåöïçêçíáåéêáååáééãééêçéêéâéêéå~äëïáëëéäïçåáåööéäêìáâíkfåçáéåçéüììêçéêî~å ÇÉïáëëÉäïçåáåÖÇÉä~~íëíÉÖÉÄêìáâÉêáëÉåÇÉòÉïÉåëíáåÇÉïáëëÉäïçåáåÖíÉÄäáàîÉåïçåÉåIâ~åÉÉå îéêòçéâüáéêíçéïçêçéåáåöéçáéåçkfåíéêã~êáëeçéâëíééåò~äç~åééåäéëäáëëáåöåéãéåçñçáíîéêòçéâ ÖÉÜçåçêÉÉêÇò~äïçêÇÉåK Keuze voor permanente andere huisvesting s~å~ñçéééáäç~íìãïçêçíçéüììêçéêçáéüéêëíêìåíìêéêáåöëìêöéåíáëäáååéåqã~~åçéåçççê fåíéêã~êáëeçéâëíééåìáíöéåççáöçîççêééåöéëéêéâksççêçéöéëéêéââéåïçêçíééåöéëéêéâëéêçíçåçä çéöéëíéäçkfåüéíéêçíçåçäïçêçííéîéåëééåîéêíêçìïéåëêçäöéåêéøéêçîççêüììêçéêëkráíö~åöëéìåí Ç~~êÄáàáëÇ~íÜÉíÖÉëéêÉâÄáàÇÉÜììêÇÉêíÜìáëéä~~íëîáåÇíK eéíöéëéêéâç~åïéäüìáëäéòçéâüééñíçéîçäöéåçéççéäéåw ÇÉÜììêÇÉêå~ÇÉêÉáåÑçêã~íáÉîÉêëíêÉââÉåçîÉêÇÉêÉÅÜíÉåÉåéäáÅÜíÉåî~åÇÉÜììêÇÉêX ÉåîÉêÜììêÇÉêÉåÇÉéêçÅÉÇìêÉáåÜÉíâ~ÇÉêî~åÜÉíêÉåçî~íáÉÄÉëäìáíX áåîéåí~êáëéêéåî~åçéãçöéäáàâéâåéäéìåíéåäáàçéüììêçéêx áåîéåí~êáëéêéåî~åïççåïéåëéåî~åçéüììêçéêx ÇÉéêçÅÉÇìêÉïçåáåÖíçÉïáàòáåÖX ÇÉÖÉîçäÖÉåîççêÉîÉåíìÉäÉÜììêíçÉëä~ÖX ÄÉëéêÉâÉåî~åÉîÉåíìÉäÉçéíáÉëX î~ëíëíéääéåî~åçéüìáëüçìçéåöêççííék aéüììêçéêüééñíüéíêéåüíòáåüíáàçéåëçéòéüìáëöéëéêéââéåçééáöéåâçëíéåíéä~íéåäáàëí~~åçççê ÉÉåÇÉêÇÉKaÉòÉÇÉêÇÉãçÉíãÉÉêÇÉêà~êáÖòáàåK ^ääé~ñëéê~âéåçáéíáàçéåëçéáåçáîáçìéäéüìáëöéëéêéââéåïçêçéåöéã~~âíiéîéå~äëçéêéåüíéåéå éäáåüíéåçáéáåçáípçåá~~ämä~åëí~~åîéêãéäçiïçêçéåçççêfåíéêã~êáëeçéâëíééåëåüêáñíéäáàâ î~ëíöéäéöçéåçççêäéáçéé~êíáàéåçåçéêíéâéåçk LNV pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn

10 LNV pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn NM fåééåòçîêçéöãçöéäáàâëí~çáìãî~åçéçåíïáââéäáåöî~åééååçååêééíéêçàéåíïçêçíçççê fåíéêã~êáëeçéâëíééåééåççëëáéêçåçéêòçéâöéç~~åå~~êçéíéüéêüìáëîéëíéåççéäöêçéékeáéêäáàòáàå ÖÉÖÉîÉåë~äëÜìáëÜçìÇÉåë~ãÉåëíÉääáåÖIáåÖ~åÖëÇ~íìãÜììêçîÉêÉÉåâçãëíáåîÉêÄ~åÇãÉíïççåÇììêI áåâçãéåëéçëáíáééåçéêöéäáàâéî~åäéä~åöçãééåêéøéäíáàçëé~çîççêüéêüìáëîéëíáåöíéâìååéå ìáíòéííéåk Herstructureringsurgent fåíéêã~êáëeçéâëíééåîéêäééåíîççêê~åö~~åçéöéåéçáéçéüéíãçãéåíî~åçéééáäç~íìã~äëüììêçéê îççêçåäéé~~äçéíáàçïççå~åüíáöáëáåçéíéêéåçîéêéåïçåáåökwáàïçêçéåüéêëíêìåíìêéêáåöëìêöéåík aéêéöéäëüáéêçãíêéåíòáàåçéöéåçãéåáåçéüìáëîéëíáåöëîéêçêçéåáåöî~åçéçéëäéíêéññéåçé ÖÉãÉÉåíÉKeììêÇÉêëâìååÉåÄáàÜÉíòçÉâÉåå~~êÉÉååáÉìïÉïçåáåÖêÉâÉåÉåçéÜìäéî~å fåíéêã~êáëeçéâëíééåk fåíéêã~êáëeçéâëíééåëíêééñíéêå~~êçéòéíéüéêüìáëîéëíéåüììêçéêëãéíîççêê~åöééåé~ëëéåçé ïçåáåö~~åíéäáéçéåäáååéåüìåçìçéïáàâiîççêòçîéêüáéêêìáãíéîççêáëkaáíöéäçíîççêòçïéä âççé~äëüììêkmê~âíáëåüöéòáéåáëçáíééåëíêéîéåã~~êâ~ååáéí~äíáàçïçêçéåöéö~ê~åçééêçk fåíéêã~êáëeçéâëíééåëé~åíòáåüáåçãééåé~ëëéåçéïáëëéäïçåáåöiç~åïéäé~ëëéåçéîéêî~åöéåçé ïççåêìáãíéíéîáåçéåk^äëçéüììêçéêïéáöéêíüáéê~~åãééíéïéêâéåiáëfåíéêã~êáëeçéâëíééå ÖÉêÉÅÜíáÖÇÉÉåîçêÇÉêáåÖíçíÄÉØáåÇáÖáåÖî~åÇÉÜììêçîÉêÉÉåâçãëí~~åÇÉêÉÅÜíÉêîççêíÉäÉÖÖÉåK aáíãéíáå~åüíåéãáåöî~åçéöéäçéåçéêéöéäëk eéêëíêìåíìêéêáåöëìêöéåíéåâìååéåçéíïééã~åáéêéååáéìïéïççåêìáãíéîéêâêáàöéåiå~ãéäáàâçççê òéäñçéïçåáåö~çîéêíéåíáéëíéêé~öéêéåçñîá~çáêéåíéäéãáççéäáåökeéíêéåüíçé ÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖëìêÖÉåíáÉîÉêî~äíçéÜÉíãçãÉåíÇ~íÇÉÜììêÇÉêÉÉåÜììêJçÑâççéçîÉêÉÉåâçãëí ÜÉÉÑíÖÉëäçíÉåîççêÉÉå~åÇÉêÉïççåêìáãíÉçÑíÉêìÖâÉÉêíå~~êÇÉÖÉêÉåçîÉÉêÇÉïçåáåÖK Zelf reageren _ÉïçåÉêëêÉ~ÖÉêÉåçé~ÇîÉêíÉåíáÉëî~åïçåáåÖÉåáåÇÉÄÉíêÉÑÑÉåÇÉÖÉãÉÉåíÉKwáàîççêòáÉåòÉäÑáå ÜìåÄÉÜçÉÑíÉK_áàÜÉíçéÇÉòÉïáàòÉêÉ~ÖÉêÉåçéïçåáåÖÉåÖÉäÇÉåÇÉêÉÖìäáÉêÉëéÉäêÉÖÉäëÉå áåâçãéåëjéåäééñíáàçëåêáíéêá~kaççêçéëí~íìëî~åüéêëíêìåíìêéêáåöëìêöéåíéåïçêçí~~åçéòé ÄÉïçåÉêëãÉíîççêê~åÖÇÉïçåáåÖIï~~êòáàÜìåÄÉä~åÖëíÉääáåÖîççêÜÉÄÄÉåä~íÉåÄäáàâÉåI ~~åöéäççéåk béåüììêçéêâ~åççâòéäñçéòçéâö~~åå~~ê~åçéêéïççåêìáãíéiüììêç~åïéäâççékfåç~íöéî~ä ÜÉÉÑífåíÉêã~êáëeçÉâëíÉÉåÖÉÉåÄÉãçÉáÉåáëãÉíÜÉíÜììêJçÑâççéíê~àÉÅíK Directe bemiddeling ráíéêäáàâ~åüíã~~åçéåîççêçéöééä~åçéêéåçî~íáéç~íìãüéäéífåíéêã~êáëeçéâëíééåãéíüéíòçéâéå å~~êîéêî~åöéåçéïççåêìáãíékfåíéêã~êáëeçéâëíééåeçñééå~åçéêéïçåáåöåçêéçê~íáéfäáéçííéå ÜççÖëíÉÇêáÉïçåáåÖÉå~~åáåÇÉÖÉãÉÉåíÉÉåÄáàîççêâÉìêáåÇÉÜìáÇáÖÉâÉêåï~~êãÉåïççå~ÅÜíáÖ áëéåçáéáåêéçéäáàâüéáçéåäáääáàâüéáç~~åëäìáíéåäáàçéïççåïéåëéåî~åüéíäéíêéññéåçé ÜìáëÜçìÇÉåK ^äëìáíö~åöëéìåíïçêçéåçéáåâçãéåëjéåäééñíáàçëåêáíéêá~eéåáåçáéåî~åíçéé~ëëáåö ÜìáëÜçìÇÉåÖêççííÉFÖÉÜ~åíÉÉêÇòç~äëÇÉòÉÄáàÜÉíêÉÖìäáÉêîÉêÜìêÉåî~åÜÉíîêáàÖÉâçãÉå ïçåáåö~~åäççöéäçéåk_áàçáêéåíéäéãáççéäáåöäéíéâéåíüéíç~íçéòéïçåáåöéååáéíïçêçéå ~~åöéäççéåîá~üéíêéöáçå~äéïççåêìáãíéîéêçééäëóëíééãk

11 aéééêáççéî~å~åüíã~~åçéåáëééåìáíéêëíéíéêãáàåéåò~äãéíéåáöéñäéñáäáäáíéáíïçêçéå ÖÉÜ~åíÉÉêÇKfåÇáÉåÉêòáÅÜçãëí~åÇáÖÜÉÇÉåîççêÇçÉåï~~êÄáà~ÅíáÉîÉÄÉãáÇÇÉäáåÖçéÉÉåÉÉêÇÉê íáàçëíáéöéïéåëíáëiò~äçéäéãáççéäáåöééêçéêöéëí~êíïçêçéåk ^ääéüéêëíêìåíìêéêáåöëìêöéåíéåâêáàöéåïççåêìáãíé~~åöéäççéåçççêfåíéêã~êáëeçéâëíééåçñçççê ÉÉå~åÇÉêÉïçåáåÖÅçêéçê~íáÉKfåÇáíä~~íëíÉÖÉî~äÜÉÉÑífåíÉêã~êáëeçÉâëíÉÉåÖÉÉåÄÉãçÉáÉåáëãÉí ÇÉÜììêîççêï~~êÇÉåK Administratiekosten nieuwe huurovereenkomst fåíéêã~êáëeçéâëíééåò~äüéêëíêìåíìêéêáåöëìêöéåíéåöééå~çãáåáëíê~íáéâçëíéåáåêéâéåáåöäêéåöéåäáà ÜÉí~ÑëäìáíÉåî~åÉÉååáÉìïÉÜììêçîÉêÉÉåâçãëíK t~ååééêééåüììêçéêééåçîéêééåâçãëíëäìáíãéíééå~åçéêéïçåáåöåçêéçê~íáéöéäçéåçé îççêï~~êçéåî~åäéíêéññéåçéîéêüììêçéêéåò~äfåíéêã~êáëeçéâëíééåçéòéâçëíéåîéêöçéçéåiï~~êäáà ÇÉîÉêÖçÉÇáåÖåáÉíÜçÖÉêò~äòáàåÇ~åÇÉâçëíÉåÇáÉfåíÉêã~êáëeçÉâëíÉÉåáåêÉâÉåáåÖÄêÉåÖíK Beperking dubbele woonlasten t~ååééêîççêçéüììêçéêîéêî~åöéåçéïççåêìáãíéäéëåüáâä~~êáëiò~äçéüììêçéêçéüììêçéòéööéå ãéíáå~åüíåéãáåöî~åçéöéäêìáâéäáàâéçéòéöíéêãáàåî~åouç~öéåkeéíëíêéîéåáëçãíéîççêâçãéå Ç~íÇÉîÉêíêÉââÉåÇÉÜììêÇÉêëïçêÇÉåÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇãÉíÇìÄÄÉäÉÜììêKa~~êçãïçêÇíå~ÜÉí áåäéîéêéåî~åçéëäéìíéäëî~åçéíéêéåçîéêéåïçåáåöiçåçéêçîéêäéööáåöî~åüéíåáéìïé ÜììêÅçåíê~ÅíIÇÉçîÉêä~ééáåÖî~åÇÉÜììêâïáàíÖÉëÅÜçäÇÉåIãÉíÉÉåã~ñáã~äÉíÉêãáàåî~å å ã~~åçkbéåéå~åçéêïçêçíîéêêéâéåçîá~çééáåç~ñêéâéåáåö Huurprijs wisselwoning fëçéüììêî~åçéïáëëéäïçåáåöüçöéêç~åçéüììêî~åçéçìçéïçåáåöiç~åò~äçéüììêî~åçéçìçé ïçåáåööéäçéå~äëçéüììêî~åçéïáëëéäïçåáåökaáíöéäçíòçä~åöçéòéïçåáåö~äëïáëëéäïçåáåöçççê ÇÉÜììêÇÉêïçêÇíÖÉÄêìáâíKfëÇÉÜììêî~åÇÉïáëëÉäïçåáåÖä~ÖÉêÇ~åÇÉÜììêî~åÇÉçìÇÉïçåáåÖI Ç~åò~äÇÉä~~ÖëíÉÜììêÖÉäÇÉå~äëÇÉÜììêî~åÇÉïáëëÉäïçåáåÖK fåçáéåçéüììêçéêî~åçéïáëëéäïçåáåöçéä~~íëíéöéäêìáâéêáëéåçéòéïéåëíáåçéïáëëéäïçåáåöíé ÄäáàîÉåïçåÉåIâ~åÉÉåîÉêòçÉâÜáÉêíçÉïçêÇÉåáåÖÉÇáÉåÇKfåíÉêã~êáëeçÉâëíÉÉåò~äÇ~åÉÉå ÄÉëäáëëáåÖåÉãÉåçÑÇáíîÉêòçÉâÖÉÜçåçêÉÉêÇò~äïçêÇÉåKaÉÜììêî~åÇÉïáëëÉäïçåáåÖò~äÇ~å ïçêçéå~~åöéé~ëí~~åüéíåáéìïéåçãñçêíéåâï~äáíéáíëåáîé~ìkléä~ëáëî~åçéåáéìïéëáíì~íáé òìääéåçééìåíéååçåñçêãüéíïçåáåöï~~êçéêáåöëëíéäëéäïçêçéåäéé~~äçk aéüììêîéêüçöáåöãçéíáåêéçéäáàâéîéêüçìçáåöëí~~åíçíçéçççêçéîéêüììêçéêöéã~~âíé îéêäéíéêáåöëâçëíéåiï~~êäáàâçëíéåçáéöéòáéåâìååéåïçêçéå~äëêéöìäáéêçåçéêüçìçlîéêî~åöáåö åáéíãééöéåçãéåïçêçéåkaáíïçêçíäéêéâéåçîçäöéåëçéêéöéäëî~åüéíçççêçéeììêåçããáëëáé î~ëíöéëíéäçé?_éäéáçeììêîéêüçöáåöå~tçåáåöîéêäéíéêáåö?k 5.5 Aandachtsgroepen fåíéêã~êáëeçéâëíééåéêâéåíîççê~äëåçöíïéé~~åç~åüíëöêçéééåiíéåäéüçéîéï~~êî~åçéîççêü~åç ~ÅíáÉïçêÇíçåÇÉêåçãÉåIíÉïÉíÉåçìÇÉêÉåÉåÖÉÜ~åÇáÅ~éíÉåKaÉòÉâêáàÖÉåëéÉÅá~äÉ~~åÇ~ÅÜíÄáà ÜÉêÜìáëîÉëíáåÖK lìçéêéå fåíéêã~êáëeçéâëíééåã~~âíiáåë~ãéåëéê~~âãéíçéöéãééåíéi~ñëéê~âéåãéíòçêöáåëíéääáåöéåîççê ÜÉííáàÇÉäáàâÜìáëîÉëíÉåî~åçìÇÉêÉåáåïççåòçêÖÅçãéäÉñÉåK LNV NN pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn

12 déü~åçáå~éíéå bêïçêçéå~ñëéê~âéåöéã~~âíçîéêüéêüìáëîéëíáåöî~åöéü~åçáå~éíéåçáéééå~~åöéé~ëíéïçåáåö îéêä~íéåklçâïçêçéå~ñëéê~âéåöéã~~âíçîéêéîéåíìéäéîéêî~åöáåöçñîéêüìáòáåöî~å ïçåáåö~~åé~ëëáåöéåáåçéåáéìïéïçåáåöéåçéâçëíéåçáéüáéêãééöéé~~êçö~~åk fåíéêã~êáëeçéâëíééåéåçéäéíêéññéåçéöéãééåíéíêéññéåüáéêîççêöéò~ãéåäáàâêéöéäáåöéåk bñíê~üìäé~~åçìçéêéåéåöéü~åçáå~éíéå fåíéêã~êáëeçéâëíééåëíéäíiáåçáéåüáéêáååáéíçéééå~åçéêéïáàòéâ~åïçêçéåîççêòáéåi çåçéêëíéìåáåöíéêäéëåüáââáåöîççêâäéáåéâäìëàéëçáéêçåççéîéêüìáòáåöå~~êçéåáéìïéïçåáåö ÇáÉåÉåíÉÖÉÄÉìêÉåKeÉíÄÉíêÉÑíâäìëëÉåÇáÉÇÉÄÉíêçââÉåÜììêÇÉêëòÉäÑåáÉíãÉÉêâìååÉåìáíîçÉêÉåK 5.6 Bijzondere ondersteuning eììêçéêëâìååéåîéêòçéâéåçãäáàòçåçéêéçåçéêëíéìåáåöiáåçáéåòáàáåéêçääéãéåâçãéå~äëöéîçäö î~åçéåçççò~âéäáàâéîéêüìáòáåökaéòéäáàòçåçéêéçåçéêëíéìåáåöïçêçíëäéåüíëöéäççéåáåçáé ëáíì~íáéëï~~êáåöééå~åçéêéãçöéäáàâüéçéåîççêü~åçéåòáàåéåïçêçíáåéêáååáééáåçéîçêãî~å ÇáÉåëíÉåÉåÖçÉÇÉêÉåîÉêëíêÉâíKfåíÉêã~êáëeçÉâëíÉÉåÄÉççêÇÉÉäí~~åîê~ÖÉåîççêÇÉòÉÄáàòçåÇÉêÉ çåçéêëíéìåáåöéåçê~~öíòçêöîççêçéêé~äáë~íáék 5.7 Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten aéüììêçéêëçáéïéöéåëçéêéåçî~íáéçáéåéåíéîéêüìáòéåeå~~êééåïáëëéäïçåáåöçñ~åçéêòáàçëféå î~ääéåçåçéêçáípçåá~~ämä~åiâçãéåééåã~äáöáå~~åãéêâáåöîççêééåíéöéãçéíâçãáåöáåçé îéêüìáëjéåáåêáåüíáåöëâçëíéåkaáíäéçê~öääáàñíöéçìêéåçéçéöéüéäéééêáççéîççêçéäéíêéññéåçé ÜììêÇÉêî~åâê~ÅÜíKaáíÜçìÇíáåÇ~íÜÉíÄÉÇê~Öå~çåíî~åÖëíî~åÇÉëí~êíÄêáÉÑåáÉíãÉÉêïçêÇí ÖÉ åçéñééêçk fåíéêã~êáëeçéâëíééåã~~âíöéäêìáâî~åçéïéííéäáàâéééåã~äáöéîéêüìáëâçëíéåîéêöçéçáåöe_t ~êíáâéäoomäáçrhsfiïéäâé RKPVSIJÄÉÇê~~ÖíEéêáàëéÉáäNJPJOMNNIçéÇáíÄÉÇê~ÖáëÖÉÉå_qtî~å íçéé~ëëáåöfk TRBî~åÇÉíÉÖÉãçÉíâçãáåÖïçêÇíÄÉí~~äÇÄáàÇÉëÅÜêáÑíÉäáàâÉçéòÉÖÖáåÖî~åÇÉïçåáåÖÉå ~ÅÅÉéí~íáÉî~åÉÉå~åÇÉêÉïçåáåÖKfåÇáÉåfåíÉêã~êáëeçÉâëíÉÉååçÖÉÉåîçêÇÉêáåÖçéÇÉÜììêÇÉê ÜÉÉÑíIò~äfåíÉêã~êáëeçÉâëíÉÉåÇÉçéÉåëí~~åÇÉîçêÇÉêáåÖîÉêêÉâÉåÉåãÉíÇÉîÉêÖçÉÇáåÖK aéüììêçéêçåíî~åöíçéêéëíéêéåçéorbå~áåäéîéêáåöî~åçéëäéìíéäëéåçéçéäéîéêáåöî~åçéíé îéêä~íéåïçåáåöçéîççêï~~êçéç~íçéîçäöéåçé~ñëéê~âéåçîéêçéçéäéîéêáåöòáàåå~öéâçãéåw ÇÉïçåáåÖÇáÉåíëÅÜççåIÜÉÉäÉåîÉáäáÖ~ÅÜíÉêÖÉä~íÉåíÉïçêÇÉåKt~íÉêéìåíÉåÉå Ö~ëâê~åÉåÇáÉåÉåíÉÄäáàîÉåòáííÉåIáåëí~ää~íáÉëÇáÉåÉåáåí~ÅííÉòáàåIîäçÉêÇÉäÉåãçÖÉå åáéíîéêïáàçéêçïçêçéåéåçéïçåáåöãçéíîççêâçêíçìêéåçéäéïçåáåööéëåüáâíòáàåx ÖçêÇáàåÉåIê~áäëÉåòçåïÉêáåÖãçÖÉåÄäáàîÉåòáííÉåX ÉêÑ~ÑëÅÜÉáÇáåÖÉåãçÖÉå~ÅÜíÉêÖÉä~íÉåïçêÇÉåK aéüììêçéêçåíî~åöíüéíä~~íëíéöéçééäíéî~åçéîéêöçéçáåöåáéíáåçáéåw ÜáàÇÉïçåáåÖåáÉíÜÉÉÑíîÉêä~íÉåçéÇÉ~ÑÖÉëéêçâÉåÇ~íìãX ÜáàÇÉïçåáåÖåáÉíÜÉÉÑí~ÅÜíÉêÖÉä~íÉåòç~äëçîÉêÉÉåÖÉâçãÉåX fåíéêã~êáëeçéâëíééåééåîçêçéêáåöçéüéãüééñík fåíéêã~êáëeçéâëíééåò~äáåçéòéöéî~ääéåçáíä~~íëíéöéçééäíéî~åçéîéêöçéçáåöîéêêéâéåéåãéí ÉîÉåíìÉÉäÇççêÜ~~êåççÇò~âÉäáàâíÉã~âÉåâçëíÉåÉåLçÑÇÉÉîÉåíìÉÉäçéÉåëí~~åÇÉîçêÇÉêáåÖK k~üéíçåíî~åöéåî~åçéëí~êíäêáéñò~äfåíéêã~êáëeçéâëíééåòçîééä~äëãçöéäáàâã~~íïéêâîéêêáåüíéå çãíéîççêâçãéåç~íçååççáöéeáåå~ëëçfâçëíéåïçêçéåöéã~~âíkeéíêéåüíçéééåíéöéãçéíâçãáåö áåçéâçëíéåîéêî~äí~äëéêëéê~âéáëî~åï~åéêéëí~íáéî~åçéüììêçéêk LNV NO pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn

13 6. Leefbaarheid en onderhoud fåééåïáàâï~~êêéåçî~íáééä~~íëîáåçíiáëüéíî~åäéä~åöéñíê~~~åç~åüííéäéëíéçéå~~åçé äééñä~~êüéáçáåçéïáàâka~~êçãòìääéå~ääéäéíêçââéåé~êíáàéåáåçéïáàâòáåüáåòéííéåîççêçé äééñä~~êüéáçkeáéêäáàáëüéíå~çêìââéäáàâçéäéççéäáåöçéüììêçéêëéåäéä~åöüéääéåçéå~åíáéñíé ÄÉíêÉââÉåKaÉåÉíïÉêâé~êíåÉêëÄÉëí~~åìáíîÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÉêëî~åÇÉÖÉãÉÉåíÉI fåíéêã~êáëeçéâëíééåiéçäáíáéiçéséêéåáöçéeììêçéêëçêö~åáë~íáéëaé_ççöiéîéåíìéäé eììêçéêëîéêéåáöáåöéåéå_éïçåéêëåçããáëëáéëiéåçîéêáöéã~~íëåü~éééäáàâééålçñ ïéäòáàåëáåëíéääáåöéå. fåíéêã~êáëeçéâëíééååééãíç~~êíçéíáàçáöüéíáåáíá~íáéñiìáíéêäáàâçéüéíãçãéåíç~íüéípçåá~~ä mä~åî~åâê~åüíïçêçíezééáäç~íìãfk 6.1 Onderhoud van de woning eéíç~öéäáàâëçåçéêüçìç~~åïçåáåöéåãéíééåêéåçî~íáéäéëíéããáåöïçêçííçíüéíãçãéåíî~å êéåçî~íáéçéçéöéäêìáâéäáàâéïáàòéìáíöéîçéêçklçâüéíéä~åã~íáöçåçéêüçìçiêéâéåáåöüçìçéåçãéí ÇÉíçÉâçãëíáÖÉêÉåçî~íáÉIïçêÇíìáíÖÉîçÉêÇKeÉíçåÇÉêÜçìÇïçêÇíëçÄÉêÉåÇçÉäã~íáÖìáíÖÉîçÉêÇÉå ÜÉíÖÉëÅÜáÉÇíçéÄ~ëáëî~åêÉé~ê~íáÉîÉêòçÉâÉåî~åÄÉïçåÉêëK_áàÇÉìáíîçÉêáåÖÖ~~íêÉé~ê~íáÉîççê îéêî~åöáåök séêüììêçéê oéé~ê~íáéîéêòçéâéåïçêçéåìáíöéîçéêçîçäöéåëüéíêéöìäáéêéâä~åüíéåçåçéêüçìçíçí íéåãáåëíéíïééã~~åçéåîççê~ñö~~åç~~åêéåçî~íáéxç~~êå~áåçîéêäéöãéíüììêçéêk s~å~ñüéíãçãéåíî~åçéëí~êíäêáéñïçêçéåéêöééåáåöêáàééåçéïçåáåöîéêäéíéêáåöéå ãééêìáíöéîçéêçk ráíòçåçéêáåöéåçéöêçåçî~åãéçáëåüåçççò~âéäáàâé~~åé~ëëáåöéåéåéêöééå ~äíéêå~íáéîéïççåêìáãíéäéëåüáâä~~êáëeíéêäéççêçéäáåöî~åfåíéêã~êáëeçéâëíééåfk aéîéêüììêçéêüééñíçéáåëé~ååáåöëîéêéäáåüíáåöçéïçåáåöéåéêåáéíîéêï~~êäççëçäáàíé ä~íéåëí~~åk eììêçéê aéüììêçéêääáàñííçíçéîéêüìáëç~íìãîéê~åíïççêçéäáàâîççêüéíåçêã~äéüììêçéêçåçéêüçìçîççê òçîéêçáíáå~ääéêéçéäáàâüéáçîéêä~åöçâ~åïçêçéåk 6.2 Oplevering van de woning bij mutatie _áàêéåçî~íáéäéëíéããáåö sççêïçåáåöéåï~~êçéééåêéåçî~íáéäéëíéããáåöêìëíiöéäçéåçéåçêã~äéêéöéäëäáàãìí~íáékaé çåçéêüçìçëïéêâò~~ãüéçéåçáéfåíéêã~êáëeçéâëíééåìáíîçéêíäáàãìí~íáéêáåüíéåòáåüîççêå~ãéäáàâ çéáåëí~åçüçìçáåökeáéêäáàïçêçéåçççêfåíéêã~êáëeçéâëíééåöééåéñíê~áåîéëíéêáåöéåãééêöéç~~åk _áàêéåçî~íáéäéëäìáí wáé~êíáâéärkt ^ÑëäìáíÉåï~íÉêIÖ~ëÉåÉäÉâíê~ aéüììêçéêáëòéäñîéê~åíïççêçéäáàâîççêüéí~ñëäìáíéåî~åçéåìíëîççêòáéåáåöéåéåçççêöéîéåî~åçé ãéíéêëí~åçéåk LNV NP pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn

14 6.3 Tijdelijk beheer ^äëçåçéêçééäî~åçéìáíïéêâáåöî~åçééä~ååéåïçêçíçççêfåíéêã~êáëeçéâëíééåáåë~ãéåïéêâáåö ãéíçéäéíêçââéåé~êíáàéåééåäéüééêéä~åçéöéëíéäçkeéíççéäî~åüéíäéüééêéä~åáëüéíêéöéäéåî~å íáàçéäáàâäéüééêáåéåêçåçüéíåçãéäéñkw~âéåçáéç~~êáåïçêçéåî~ëíöéäéöçòáàåçåçéêãééê ã~~íêéöéäéåéåíéêãáàåéåíéå~~åòáéåî~åw ÜÉíäÉÉÑÄ~~êÜçìÇÉåî~åÜÉíÅçãéäÉñîççêêÉåçî~íáÉX ÜçÉíÉÜ~åÇÉäÉåIãÉíå~ãÉáåÇÉä~~íëíÉã~~åÇÉåîççêêÉåçî~íáÉX íçéòáåüíáåçéïáàâlçéüéíåçãéäéñx ÜÉííÉÖÉåÖ~~åî~åîÉêîìáäáåÖX ÜÉííÉÖÉåÖ~~åî~åÜÉååÉééä~åí~ÖÉëX ÜÉííÉÖÉåÖ~~åî~åçåêÉÅÜíã~íáÖÉÄÉïçåáåÖX ÄÉêÉáâÄ~~êÜÉáÇî~åÇÉëíê~íÉåX ÜÉíÄÉéÉêâÉåî~åçîÉêä~ëíÇççêïÉêâò~~ãÜÉÇÉåK fåíéêã~êáëeçéâëíééåçê~~öíòçêöîççêééåêéöéäã~íáöçîéêäéöíìëëéåé~êíáàéåçáéòáåüöéçìêéåçéüéí éêçàéåíäéòáöüçìçéåãéíüéíäéüééêî~åïçåáåöéåéåïççåçãöéîáåöiòç~äëçééçäáíáéiçéöéãééåíé ÉåÜììêÇÉêëîÉêíÉÖÉåïççêÇáÖáåÖK 6.4 Onrechtmatige bewoning fåééåïáàâï~~êêéåçî~íáééä~~íëîáåçíiîáåçíëçãëçåêéåüíã~íáöéäéïçåáåöéä~~íëk^äë çåêéåüíã~íáöéîéêüììêöéåçåëí~íééêçïçêçíiïçêçíüáéêíéöéåçéöéíêéçéåkfåçáéåçåêéåüíã~íáöé îéêüììêïçêçíöéåçåëí~íééêçîéêî~ääéåçéêéåüíéåî~åçéüììêçéêòç~äëüáéêäçîéåçãëåüêéîéåk 6.5 Bewonerscommissie qáàçéåëçéééêëíéäéïçåéêëäáàééåâçãëíâìååéåüììêçéêëòáåü~~åãéäçéåçãòáííáåöíéåéãéåáåééå ÄÉïçåÉêëÅçããáëëáÉKaÉÄÉïçåÉêëÅçããáëëáÉáëÄÉÇçÉäÇçãÖÉÇìêÉåÇÉÇÉïÉêâò~~ãÜÉÇÉå~äë îéêíéöéåïççêçáöáåöçéíéíêéçéåî~å~ääéüììêçéêëî~åüéíäéíêéññéåçéåçãéäéñkfåçé ÄÉïçåÉêëÅçããáëëáÉïçêÇÉåÇ~ÖÉäáàâëÉçåÇÉêïÉêéÉåÄÉëéêçâÉåòç~äëÄáàîççêÄÉÉäÇÇÉäÉÉÑÄ~~êÜÉáÇ íáàçéåëçéïéêâò~~ãüéçéåçñééåéñíê~ëåüççåã~~âäéìêíkfåíéêã~êáëeçéâëíééåëíéäíeéñíê~fäìçöéí íéêäéëåüáââáåöîççêüììêçéêëçáéòáåüáåééååçãéäéñçêö~åáëéêéåáåééåäéïçåéêëåçããáëëáéiáåçáéå ÉêÖÉÉåÜììêÇÉêëîÉêÉåáÖáåÖáëKsççêÇáíÉñíê~ÄìÇÖÉíÇáÉåíÇÉÄÉïçåÉêëÅçããáëëáÉÉÉåÖÉãçíáîÉÉêÇÉ ÄÉÖêçíáåÖáåKaÉã~íÉî~åé~êíáÅáé~íáÉïçêÇíéÉêéêçàÉÅíî~ëíÖÉäÉÖÇáåÉÉåé~êíáÅáé~íáÉéä~åKaÉ çîéêâçéééäéåçéseaé_ççöâ~åíéîéåë~äë~~åëéêééâéìåíñìåöéêéåîççêçéäéïçåéêëåçããáëëáék LNV NQ pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn

15 7. Overige bepalingen 7.1 Geschillenregeling fåçáéåéêééåöéëåüáäíìëëéåé~êíáàéåçåíëí~~íçîéêçéíçéé~ëëáåöiìáíîçéêáåöéåáåíéêéêéí~íáéî~åçáí pçåá~~ämä~åiçáéåíçéòéâä~åüíáåééêëíéáåëí~åíáéíéïçêçéåîççêöéäéöç~~åçéçáêéåíáéî~å fåíéêã~êáëeçéâëíééåk fåçáéåçáíöéëåüáäiå~îççêäéööáåö~~åçéçáêéåíáéiääáàñíäéëí~~åâ~åçáíöéëåüáäëåüêáñíéäáàâéå ÖÉãçíáîÉÉêÇïçêÇÉåîççêÖÉäÉÖÇ~~åÇÉêÉÖáçå~äÉÖÉëÅÜáääÉåÅçããáëëáÉK jééêäáàòçåçéêüéçéåãéíäéíêéââáåöíçíçéâä~åüíéååçããáëëáéëí~~åáåüéíêéöäéãéåíî~åçé êéöáçå~äéöéëåüáääéååçããáëëáéiç~íçé~~åîê~~öâ~åïçêçéåîéêâêéöéåäáàçéîéêüììêçéêk 7.2 Hardheidsclausule fåçáéåééåüììêçéê~äëöéîçäöî~åçéêéåçî~íáéïçêçíöéåçåñêçåíééêçãéíäáàòçåçéêé çãëí~åçáöüéçéåï~~êáåüéípçåá~~ämä~ååáéíîççêòáéíiçñáåçáéåíçéé~ëëáåöî~åçáípçåá~~ämä~å ÖÉîçäÖÉåÜÉÉÑíîççêÉÉåÜììêÇÉê~~åòáÉåäáàâçåÖìåëíáÖÉêòáàåÇ~åîççê~åÇÉêÉÜììêÇÉêëIâ~åÇÉ ÜììêÇÉêfåíÉêã~êáëeçÉâëíÉÉåëÅÜêáÑíÉäáàâîÉêòçÉâÉåáåòáàåçÑÜ~~êÖÉî~äî~åÜÉípçÅá~~ämä~å~ÑíÉ ïáàâéåçñ~~åîìääéåçéã~~íêéöéäéåíéåéãéåk aáíîéêòçéâïçêçíòçëéçéçáöãçöéäáàâççåüìáíéêäáàâäáååéåòéëïéâéåå~çåíî~åöëíî~åüéípçåá~~ä mä~åáåöéçáéåçäáàçéçáêéåíáéî~åfåíéêã~êáëeçéâëíééåkfåíéêã~êáëeçéâëíééåò~äééåçéêöéäáàâ îéêòçéâáåäéü~åçéäáåöåéãéåéåòçëéçéçáöãçöéäáàâiççåüìáíéêäáàâäáååéåîáéêïéâéåå~ç~íüéí îéêòçéâáëçåíî~åöéåiçéüììêçéêëåüêáñíéäáàâéåãéíêéçéåéåçãâäééççéäéëäáëëáåöãééçéäéåk 7.3 Uitkerende instanties bêïçêçéåçççêfåíéêã~êáëeçéâëíééåòçãçöéäáàâ~ñëéê~âéåöéã~~âíãéíìáíâéêéåçéáåëí~åíáéëiòçç~í ÉêÖÉÉåîÉêÖçÉÇáåÖÉåáåãáåÇÉêáåÖÖÉÄê~ÅÜíïçêÇÉåçéìáíâÉêáåÖÉåî~åÜììêÇÉêëK 7.4 Evaluatie en bijstelling fåíéêã~êáëeçéâëíééåéåseaé_ççöëéêéâéå~ñç~íüéípçåá~~ämä~åéäâéíïééà~~êïçêçí ÖÉØî~äìÉÉêÇÉåòçåçÇáÖÄáàÖÉëíÉäÇKeÉí~~åÖÉé~ëíÉpçÅá~~ämä~åáëåáÉíãÉÉêÖÉäÇÉåÇîççêêÉÉÇë ÄÉëí~~åÇÉéä~ååÉåÉåïçêÇíåáÉíãÉííÉêìÖïÉêâÉåÇÉâê~ÅÜííçÉÖÉé~ëíK LNV NR pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn

16 8. Belangrijke termijnen fåüéípçåá~~ämä~åoéåçî~íáéïçêçéåçáîéêëéíéêãáàåéåöéåçéãçkaéòéëí~~åüáéêçåçéêåçöã~~äëçé ÉÉåêáàW aéáåö~åöëç~íìãî~åüéípçåá~~ämä~åezééáäç~íìãfïçêçíçççêfåíéêã~êáëeçéâëíééåäáà ÜÉíåÉãÉåî~åÜÉíêÉåçî~íáÉÄÉëäìáíî~ëíÖÉëíÉäÇK _áååéåoïéâéåå~üéíäéëäìáííçíêéåçî~íáéïçêçéåüììêçéêëëåüêáñíéäáàâçéçéüççöíé ÖÉÄê~ÅÜíçîÉêÇÉíçÉâçãëíáÖÉêÉåçî~íáÉî~åÜìåïçåáåÖÉåÉåÇÉéÉáäÇ~íìãK s~å~ñçéééáäç~íìãïçêçíçéüììêçéêäáååéåqã~~åçéåìáíöéåççáöççççê fåíéêã~êáëeçéâëíééåîççêééåöéëéêéâk eììêçéêëçåíî~åöéåáåöéî~äî~åêéåçî~íáéãéíåçççò~âéäáàâéìáíéä~~íëáåöìáíéêäáàâno ã~~åçéåîççêçéöééä~åçéêéåçî~íáéç~íìãëåüêáñíéäáàâéáåñçêã~íáéçîéêüéí êéåçî~íáéäéëäìáíezëí~êíäêáéñfk ráíéêäáàâuã~~åçéåîççêçéöééä~åçéêéåçî~íáéç~íìãüéäéífåíéêã~êáëeçéâëíééåãéíüéí òçéâéåå~~êîéêî~åöéåçéïççåêìáãíék s~å~ñsã~~åçéåîççêçéöééä~åçéêéåçî~íáéç~íìãîéêüççöífåíéêã~êáëeçéâëíééåçé åéííçüììêéêáàëeâ~äéüììêfî~åïçåáåöéåçáéöéêéåçîééêçïçêçéååáéíãééêíçíçé êéåçî~íáéáëìáíöéîçéêçk oéé~ê~íáéîéêòçéâéåïçêçéåìáíöéîçéêçîçäöéåëüéíêéöìäáéêéâä~åüíéåçåçéêüçìçíçí íéåãáåëíéoã~~åçéåîççê~ñö~~åç~~åêéåçî~íáéxç~~êå~áåçîéêäéöãéíüììêçéêk t~ååééêîççêçéüììêçéêîéêî~åöéåçéïççåêìáãíéäéëåüáâä~~êáëiò~äçéüììêçéêçéüììê çéòéööéåãéíáå~åüíåéãáåöî~åçéöéäêìáâéäáàâéçéòéöíéêãáàåî~åouç~öéåk LNV NS pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn

17 LNV pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn NT 9. Begrippenlijst _ÉãáÇÇÉäáåÖ aáíäéíéâéåíç~ífåíéêã~êáëeçéâëíééåë~ãéåãéíçéüììêçéêçéòçéâö~~íå~~êééå~åçéêéïçåáåök fåíéêã~êáëeçéâëíééåäáéçííéåüççöëíéçêáéïçåáåöéå~~åçáéå~~êêéçéäáàâüéáçéåäáääáàâüéáç ~~åëäìáíéåäáàçéïççåïéåëéåî~åçéäéíêéññéåçéüììêçéêk _ÉïçåÉêëÅçããáëëáÉ aéäéïçåéêëåçããáëëáéáëäéççéäççãöéçìêéåçéçéïéêâò~~ãüéçéå~äëîéêíéöéåïççêçáöáåöçéíé íêéçéåî~å~ääéüììêçéêëî~åüéíäéíêéññéåçéåçãéäéñkfåçéäéïçåéêëåçããáëëáéïçêçéåç~öéäáàâëé çåçéêïéêééåäéëéêçâéåòç~äëäáàîççêäééäççéäééñä~~êüéáçíáàçéåëçéïéêâò~~ãüéçéåçñééåéñíê~ ëåüççåã~~âäéìêík _çìïâìåçáöéééåüéáç qáéåçñãééêïçåáåöéåï~~êíìëëéåééåòéâéêéë~ãéåü~åöäéëí~~í _êìáâäééåçîéêééåâçãëíî~åíáàçéäáàâé~~êç bêáëöééåëéê~âéî~åééåüììêçîéêééåâçãëíòçç~íéêåççáíééåäéêçééâ~åïçêçéåöéç~~åçé ÜììêÄÉëÅÜÉêãáåÖÉåçåíêìáãáåÖëÄÉé~äáåÖÉåKaÉÇììêî~åÇÉçîÉêÉÉåâçãëíáëçéîççêÜ~åÇåáÉí ÅçåÅêÉÉííÉÄÉé~äÉåIï~~êÇççêÇÉòÉIÇáÉãÉÉëí~äî~åâçêíÉêÉÇììêáëIÇÉêÜ~äîÉïçêÇí~~åÖÉÖ~~åîççê çåäéé~~äçéíáàçk `çãéäéñ fåçáéåçéïçåáåöçåçéêçééäáëî~åééåäçìïâìåçáöéééåüéáçáëéêëéê~âéî~åééååçãéäéñk déü~åçáå~éíéå fåíéêã~êáëeçéâëíééåö~~íìáíî~åüììêçéêëãéíééåäáåü~ãéäáàâééålçñîéêëí~åçéäáàâéäéééêâáåöçáé îçäöéåëçétkjklk~~åëéê~~ââìååéåã~âéåçéïçåáåö~~åé~ëëáåöéåk eéêüìáëîéëíáåö kçççò~âéäáàâéîéêüìáòáåöå~~êééå~åçéêéïçåáåöáåçáéåçéççêëéêçåâéäáàâéïçåáåööéêéåçîééêç ãçéíïçêçéåï~~êäáàåçççò~âéäáàâéìáíéä~~íëáåöéåçåíêìáãáåöåççáöáëk eéêëíêìåíìêéêáåö béåáåíéöê~äé~~åé~âî~åééååçãéäéñiäììêíiïáàâçñâéêåãéí~äëççéäééåíçéâçãëíäéëíéåçáöé ëáíì~íáéíéåêéøêéåk eìáëüçìçéåöêççííé déòáåëë~ãéåëíéääáåöäáàîéêüìáòáåööéåçåíêçäééêçáåçéöéãééåíéäáàâéä~ëáë~çãáåáëíê~íáék eììêäéîêáéòáåö aéåéííçüììêïçêçíî~å~ñééåî~ëíöéëíéäçéç~íìãåáéíãééêîéêüççöçk eììêçéê aéeãéçéfüììêçéêáëçéöéåéçáéééåüììêçîéêééåâçãëíáë~~åöéö~~åãéífåíéêã~êáëeçéâëíééåéå òáàåçñü~~êüççñçîéêääáàñüééñíçéüéíäéíêéññéåçé~çêéëk

18 LNV pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn NU eììêçéêëîéêéåáöáåö béåüììêçéêëîéêéåáöáåöîéêíéöéåïççêçáöíáåüéí~äöéãééå ååçãéäéñkbéåüììêçéêëîéêéåáöáåöâ~å îééääéíéâéåéåîççêééååçãéäéñk_ìáíéåüéíüììêöéçééäíéjçìëáåçéïçåáåöjâ~åîééäöéç~~å ïçêçéå~~åçéäééñä~~êüéáçáåçéçåãáççéääáàâéçãöéîáåöksééä~äáëéêë~ãéåïéêâáåöãéíäîk~åçéêé ÜììêÇÉêëçêÖ~åáë~íáÉëáåÜÉíïáàâçîÉêäÉÖKlçââ~åÇÉÜììêÇÉêëçêÖ~åáë~íáÉòÉäÑ~ÅíáîáíÉáíÉåçåíéäççáÉå îççêçééáöéåäéçéåk eììêçîéêééåâçãëíîççêçåäéé~~äçéíáàç aáíäéöêáéïçêçíöéäêìáâíîççêúåçêã~äéûüììêçîéêééåâçãëíéåî~åòéäñëí~åçáöéïççåêìáãíéiçáéîççê çåäéé~~äçéíáàçòáàå~~åöéö~~åk eììêçîéêééåâçãëíå~~êçé~~êçî~åâçêíéçììê eéíö~~íüáéêçãíáàçéäáàâéüììêçîéêééåâçãëíéåkeáéêáåòáàåå~çêìââéäáàâéîççêï~~êçéåçéöéåçãéå çåçéê~åçéêéãéíäéíêéââáåöíçíçéçììêî~åçéçîéêééåâçãëíkeììêçéêëãéíééåçéêöéäáàâé ÜììêçîÉêÉÉåâçãëíÜÉÄÄÉåÖÉÉåÜììêÄÉëÅÜÉêãáåÖK jìí~íáé eéíîêáàâçãéåî~åçéüììêïçåáåöçççêçéòéööáåöî~åçéüììêçîéêééåâçãëík lìçéêéå fåíéêã~êáëeçéâëíééåö~~íìáíî~åüììêçéêëçáétmà~~êçñçìçéêòáàåk m~ëëéåçéîéêî~åöéåçéïççåêìáãíé béåïçåáåöçáéèì~ïçåáåöíóééé~ëëéåçáëîççêçéüìáëüçìçéåöêççííéçéçéééáäç~íìãk méáäç~íìã fåö~åöëç~íìãî~åüéípçåá~~ämä~åkaéòéç~íìãïçêçííéöéäáàâãéíüéíêéåçî~íáéäéëäìáíî~ëíöéëíéäçk oéçéäáàâîççêëíéä fåüéíêéçéäáàâîççêëíéäîççêêéåçî~íáéëí~~íáåáéçéêöéî~äüéíîçäöéåçéîéêãéäçw ÇÉ~~êÇî~åÇÉïÉêâò~~ãÜÉÇÉå ÇÉåççÇò~~âî~åÇÉãÉÇÉïÉêâáåÖî~åÇÉÜììêÇÉê ÇÉÑáå~åÅáØäÉÅçåëÉèìÉåíáÉëÉåÇÉÜììêéêáàëîÉêÜçÖáåÖîççêÇÉîÉêÜììêÇÉê ÇÉãçÖÉäáàâÜÉáÇî~åÉÉåîÉêî~åÖÉåÇÜììêçÄàÉÅíîççêÇÉÜììêÇÉêáåÇáÉååçÇáÖ çîéêáöéçãëí~åçáöüéçéåçáéééåêçäëééäéå oéåçî~íáé oéåçî~íáéïéêâò~~ãüéçéåäéëí~~åìáíüéíöéçééäíéäáàâîéêåáéìïéåî~åäéé~~äçéçåçéêçéäéåî~åçé ïçåáåöçççêîéê~åçéêáåöçñíçéîçéöáåök oéåçî~íáéäéëäìáí sççêïçåáåöéåï~~êîççêééåêéåçî~íáéäéëäìáíáëöéåçãéåiáëüéíçìáçéäáàâç~íòáàäáååéåééå î~ëíöéëíéäçéééêáççéöéêéåçîééêçòìääéåïçêçéåk^äëüéíêéåçî~íáéäéëäìáíáëöéåçãéåöéäçéåîççêçé ÄÉïçåÉêëãÉíÉÉåÜììêçîÉêÉÉåâçãëíîççêçåÄÉé~~äÇÉíáàÇÇÉ~Ñëéê~âÉåìáíÇáípçÅá~~ämä~åK oéåçî~íáéäéëíéããáåö sççêïçåáåöéåãéíééåêéåçî~íáéäéëíéããáåööéäçíç~íçéòéïçåáåöéåçéíéêãáàåöéêéåçîééêç òìääéåö~~åïçêçéåkaéééêáççéáëåáéíî~ëíöéëíéäçk

19 eéêëíêìåíìêéêáåöëìêöéåí eéêëíêìåíìêéêáåöëìêöéåíòáàåçáéüììêçéêëçáéééåüììêçîéêééåâçãëíîççêçåäéé~~äçéíáàçüéääéåéå ïçåéåáåééåïçåáåöï~~êîççêééåêéåçî~íáéäéëäìáíãéíåçççò~âéäáàâéìáíéä~~íëáåöéåçåíêìáãáåöáë ÖÉåçãÉåÉåÉÉåpçÅá~~ämä~åáëÖçÉÇÖÉâÉìêÇKeììêÇÉêëÇáÉÜÉêëíêìÅíìêÉêáåÖëìêÖÉåíòáàåÜÉÄÄÉå îççêê~åöäçîéååáéíìêöéåíéïçåáåöòçéâéåçéåk pí~êíäêáéñ béåäêáéñï~~êáåçéüììêçéêïçêçíãééöéçééäçç~íüéíêéåçî~íáéäéëäìáíçççêçéîéêüììêçéêáë ÖÉåçãÉåK s~ëíöçéçäéüééêçéê oáëáåçäéüééêçéêî~åäééöëí~~åçî~ëíöçéçk séêéåáöçéeììêçéêëçêö~åáë~íáéëaé_ççö séêéåáöçéeììêçéêëesefçé_ççöáëééåâçéééäî~åçêö~åáë~íáéëî~åüììêçéêëïéêâéåçáåüéí îéêüììêöéäáéçî~åfåíéêã~êáëeçéâëíééåka~íòáàåçéöéäáéçéåeççêåimìêãéêéåçéåt~íéêä~åçk_áà ÇÉÄÉëíììêëäÉÇÉåÉåáåÇÉäÉÇÉåê~~ÇòáàåÇÉÜììêÇÉêëáåÇÉîÉêÜììêÖÉÄáÉÇÉåîÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇçé Ä~ëáëî~åÜÉí~~åí~äïçåáåÖÉåK tççåçììê aéçå~ñöéäêçâéåééêáççéï~~êáåééåüììêçéêçéüìáçáöéïççåêìáãíéòéäñëí~åçáöäéïççåíéåçéç~í ~ÇêÉëáåÖÉëÅÜêÉîÉåëí~~íáåÇÉdÉãÉÉåíÉäáàâÉ_~ëáë~Çãáåáëíê~íáÉK w^s wéäñ^~åöéäê~åüíéséê~åçéêáåöéåk LNV pçåá~~ämä~åoéåçî~íáéiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~çççknujmqjomnn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt 1 Artikel 1 - Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: Gemengd Project Groot Onderhoud Huurder Planbesluit

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD

REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD REGLEMENT INZAKE SLOOP, RENOVATIE EN (GROOT) ONDERHOUD Vastgesteld d.d. 13 april 2017 Goedgekeurd door de RvC d.d. 24 april 2017 Dit reglement vervangt het huidige Sociaal statuut. 1 Inleiding Op grond

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud De Woningstichting Gevestigd te Wageningen Olympiaplein 26, 6707 EN, Wageningen Telefoon: (0317) 47 16 00 E-mail: info@dewoningstichting.nl Internet: www.dewoningstichting.nl

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Reglement Sloop, renovatie, groot en planmatig onderhoud

Reglement Sloop, renovatie, groot en planmatig onderhoud 1. Algemene bepalingen Artikel 1 - Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: Reguliere huurovereenkomst: een huurovereenkomst voor woonruimte in de zin van artikel 7:233 BW, Sloop: Renovatie:

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

SALLANDWONEN. Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

SALLANDWONEN. Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud SALLANDWONEN Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud 20-12-2016 Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud/ SallandWonen, 20 december 2016 1. Algemene bepalingen Artikel 1 -

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Overleg en informatie 1.1 overleg met Huurdersraad en/of bewonerscommissies 1.2 informatie aan huurders 2. Voorrangsverklaring en passende woning

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de:

Sociaal plan. Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Sociaal plan Herstructurering woningen en woonomgeving van de: Appelbloesemstraat 1 t/m 32 e+o, Cameliastraat 1 t/m 34 e+o, Clematisstraat 1 t/m 32 e+o, Floraplein 16 t/m 69 e+o, Papaverstraat 1 t/m 32

Nadere informatie

Kader Sociaal Plan Portaal Nijmegen

Kader Sociaal Plan Portaal Nijmegen Kader Sociaal Plan Portaal Nijmegen Inhoud 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Voorlichting, begeleiding en bewonersbetrokkenheid 4. Herstructureringsindicatie en terugkeergarantie 5. Vergoedingsregeling

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

Sociaal Plan Renovatie zonder uitplaatsing

Sociaal Plan Renovatie zonder uitplaatsing Basis Sociaal Plan Renovatie zonder uitplaatsing In dit document staat het proces beschreven indien sprake is van een renovatie zonder uitplaatsing van de huurders Datum bestuursvergadering 7 juli 2014

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie

Sociaal Plan bij renovatie Sociaal Plan bij renovatie Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH De ondergetekenden; 1. Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Reglement inzake. sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake. sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Besproken met: Huurdersbelangenvereniging d.d. 05-09-2016 Gemeente Boxtel d.d. 29-09-2016 Vastgesteld: directeur-bestuurder d.d. 04-10-2016 Goedgekeurd:

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Sociaal Plan Sloop. In dit document staat beschreven hoe het proces verloopt indien sprake is van sloop en nieuwbouw van woningen.

Sociaal Plan Sloop. In dit document staat beschreven hoe het proces verloopt indien sprake is van sloop en nieuwbouw van woningen. Basis Sociaal Plan Sloop In dit document staat beschreven hoe het proces verloopt indien sprake is van sloop en nieuwbouw van woningen. datum bestuursbesluit 14 april 2014 versie definitief auteur Esther

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullend individueel contract bij Sociaal Plan: in een sociaal plan zijn alle collectieve

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

Sociaal Statuut Woongroep Marenland

Sociaal Statuut Woongroep Marenland Sociaal Statuut Woongroep Marenland Woongroep Marenland, Postbus 27, 9900 AA Appingedam Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 3. Algemeen... 5 4. Procedure bij sloop... 5 5. Herhuisvesting... 6 6.

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Proces 100% deelname renovatie. Christian Schellekens (VBTM Advocaten) 7 november 2011 NOTITIE

Proces 100% deelname renovatie. Christian Schellekens (VBTM Advocaten) 7 november 2011 NOTITIE NOTITIE Van: Christian Schellekens (VBTM Advocaten) In deze notitie ga ik in op de procedures die de verhuurder moet volgen met het uitvoeren van dringende werkzaamheden en het verwezenlijken van een renovatie.

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemeen 5 3. Plangebied, duur en looptijd van het sociaal plan 6 4. Procedure

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij Herstructurering

Sociaal Statuut bij Herstructurering Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij Herstructurering Samen werken aan beter wonen mei 2009 Sociaal Statuut bij Herstructurering Samen werken aan beter Wonen Algemeen kader In dit Sociaal Statuut bij

Nadere informatie

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN bij herstructurering DE ONDERGETEKENDEN; 1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen

Nadere informatie

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN FEBRUARI 2017 1 Inhoudsopgaven 1. Algemene bepalingen 2. Algemeen 3. Proces en procedure bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie 4. Communicatie 5. Financiële regelingen

Nadere informatie

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Voorwoord: Woningcorporaties streven naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar woningen op korte maar zeker ook

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Sociale regeling. bij grootonderhoud en renovatie. Sociale regeling bij groot onderhoud en renovatie 1

Sociale regeling. bij grootonderhoud en renovatie. Sociale regeling bij groot onderhoud en renovatie 1 Sociale regeling bij grootonderhoud en renovatie Sociale regeling bij groot onderhoud en renovatie 1 Inhoud Inleiding 3 1. Voorstel voor werkzaamheden 4 1.1 Renovatie 4 1.2 Groot onderhoud 5 2. Geriefsverbeteringen

Nadere informatie

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen Herstructureringsregeling Inleiding RWS wil de diversedoelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden.sommigedelen van het woningbezitkenmerkenzich door teruglopendetechnischekwaliteit.

Nadere informatie

HIER KUNT U OP REKENEN

HIER KUNT U OP REKENEN PROJECTMATIG ONDERHOUD EN/OF VERBETERING VAN UW WONING HIER KUNT U OP REKENEN vastgesteld 12 juli 2010 Inhoud Inleiding 3 1 Informatie en voorlichting 4 2 Tegemoetkoming en vergoedingen 6 3 Huurprijs 7

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Regionaal Sociaal Statuut Krimpenerwaard. Voor sloop, renovatie en planmatig onderhoud

Regionaal Sociaal Statuut Krimpenerwaard. Voor sloop, renovatie en planmatig onderhoud Regionaal Sociaal Statuut Krimpenerwaard Voor sloop, renovatie en planmatig onderhoud Uitgave 3 Ingangsdatum 11 december 2014 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer I Algemeen Doelgroep sociaal plan Communicatie

Nadere informatie

Sociale regeling. bij groot onderhoud en renovatie. Sociale regeling bij groot onderhoud en renovatie 1

Sociale regeling. bij groot onderhoud en renovatie. Sociale regeling bij groot onderhoud en renovatie 1 Sociale regeling bij groot onderhoud en renovatie Sociale regeling bij groot onderhoud en renovatie 1 Inhoud Inleiding 3 1. Voorstel voor werkzaamheden 4 1.1 Renovatie 4 1.2 Groot onderhoud 5 2. Geriefsverbeteringen

Nadere informatie

Concept nieuw sociaal statuut Lefier

Concept nieuw sociaal statuut Lefier Concept nieuw sociaal statuut Lefier Inleiding Het onderstaand (vernieuwd) sociaal statuut is een overeenkomst dat Lefier hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

Sociaal Plan April 2011

Sociaal Plan April 2011 Sociaal Plan April 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemeen 1.1 Begripsbepalingen 4 1.2 Geldigheid Sociaal Plan 6 1.3 Hardheidsclausule 6 2. De ingrepen 2.1 Ingrijpend groot onderhoud met woningverbetering/ingrijpende/

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid Sociaal Statuut Renswoude, maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal statuut 1. Algemeen 1.1 Geldigheid sociaal statuut 1.2 Begripsbepaling 1.3 Overleg en informatie 1.4 Hardheidsclausule 2. De ingrepen 2.1 Sloop/samenvoeging

Nadere informatie

sociaal statuut 2017 Lefier postbus JC Groningen (+31)

sociaal statuut 2017 Lefier postbus JC Groningen (+31) sociaal statuut 2017 Lefier postbus 7104 9701 JC Groningen (+31) 088 20 33 000 info@lefier.nl www.lefier.nl 2 inleiding Het onderstaand vernieuwd sociaal statuut is een overeenkomst die Lefier hanteert

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2014 Sociaal Statuut Acantus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 2. Algemeen

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij Herstructurering

Sociaal Statuut bij Herstructurering Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij Herstructurering Samen werken aan beter wonen mei 2009 2 Sociaal Statuut bij Herstructurering Samen werken aan beter Wonen Algemeen kader In dit Sociaal Statuut bij

Nadere informatie

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B

Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Sociaal Plan Korrelbeton Plan 1 Jolinkstraat 2a t/m 8b Prins Hendrikstraat 118 A, B, C t/m 144 A, B, C Prins Hendrikstraat 146 A, B t/m 160 A, B Inhoud Waarom dit Sociaal Plan? 3 Definities 4 Bewonersvertegenwoordiging

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

Renovatie Sterflats. Vragen bewonersavond 25 september. Verhuizing - wisselwoningen. informatie over de 2- en 3-kamerappartementen.

Renovatie Sterflats. Vragen bewonersavond 25 september. Verhuizing - wisselwoningen. informatie over de 2- en 3-kamerappartementen. Renovatie Sterflats Vragen bewonersavond 25 september Verhuizing - wisselwoningen Waarom is de renovatie dit keer in onbewoonde staat? Na de renovatie in Ster 3 bleek dat het onmogelijk is om te renoveren

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting

SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting SOCIAAL PLAN TOBIAS ASSERLAAN afspraken over rechten en plichten bij herhuisvesting Inhoudsopgave 1. Opzeggen van de huur... 4 1.1 Opzegging door TBV Wonen... 4 1.2 Opzegging door de huurder... 4 1.3 Hoe

Nadere informatie

Sociaal plan. Sloop en herontwikkeling van de woningen:

Sociaal plan. Sloop en herontwikkeling van de woningen: Sociaal plan Sloop en herontwikkeling van de woningen: Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7 oneven, hierna te noemen

Nadere informatie

Basis sociaal plan. Onderlegger bij het opstellen van de rechten en plichten van huurder en verhuurder bij een projectspecifiek plan.

Basis sociaal plan. Onderlegger bij het opstellen van de rechten en plichten van huurder en verhuurder bij een projectspecifiek plan. Basis sociaal plan Onderlegger bij het opstellen van de rechten en plichten van huurder en verhuurder bij een projectspecifiek plan. December 2015 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven

Nadere informatie

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland artikel 1: Definities 1.1 Voor toepassing van het bij dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2014 2018 Hoofdstuk 1 Verantwoording 1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014. 1.2 Huurdersvereniging

Nadere informatie

1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014.

1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting R&B Wonen op 11 maart 2014. Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Hoofdstuk 1 Verantwoording 1.1 Vaststelling Stichting R&B Wonen 1.1.1 Dit Sociaal Plan is vastgesteld door de directeur-bestuurder van Stichting

Nadere informatie