Sociaal Statuut bij Herstructurering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Statuut bij Herstructurering"

Transcriptie

1 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij Herstructurering Samen werken aan beter wonen mei 2009

2 Sociaal Statuut bij Herstructurering Samen werken aan beter Wonen Algemeen kader In dit Sociaal Statuut bij Herstructurering ', hierna aangeduid als 'Sociaal Statuut', beschrijft Woonstad Rotterdam het beleid ten aanzien van uitplaatsing, herhuisvesting en, voorzover van toepassing, terugkeer van huurders van zelfstandige woningen die worden gesloopt, (ingrijpend) verbeterd en/of samengevoegd. Het Sociaal Statuut heeft betrekking op herhuisvesting (het aanbieden van een nieuwe woning), recht op terugkeer (voor zover van toepassing), ondersteuning bij het verhuizen, vergoedingen en het beheer van leeggekomen woningen. Het Sociaal Statuut regelt tevens het beschikbaar stellen van een wisselwoning, indien een terugkeerrecht naar een gerenoveerde of nieuwbouwwoning van toepassing is. In het geval van woningverbetering in bewoonde staat heeft de regeling betrekking op vergoeding wegens ongerief, leefbaarheid en het zoveel als mogelijk voorkomen van overlast tijdens uitvoering van werkzaamheden. Het Sociaal Statuut is van toepassing op huurders van woningen van Woonstad Rotterdam, die in het bezit zijn van een huurcontract voor onbepaalde tijd. Het Sociaal Statuut is niet van toepassing op huurders van bedrijfsruimten of voor woningeigenaren. Voor hen gelden andere afspraken. Dit Sociaal Statuut is van toepassing op toekomstige herstructureringprojecten en geldt niet voor reeds aangevangen projecten met inbegrip van toekomstige fasen van herstructurering waarvoor reeds een sociaal statuut, of vergelijkbare regeling, is overeengekomen. Deze eerder gemaakte afspraken blijven van kracht, tenzij partijen met wederzijds goedvinden besluiten om lopende afspraken en regelingen integraal door dit Sociaal Statuut te vervangen. Doelstellingen Het Sociaal Statuut biedt een samenhangend pakket maatregelen met de volgende doelen: 1 zorg te dragen voor een goede positie van de huurder tijdens de herstructurering en het herhuisvestingsproces in brede zin ; 2 de leefbaarheid in het complex en de directe omgeving daarvan tijdens de ontwikkeling en de uitvoering van de plannen op peil te houden; 3 duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten van Woonstad Rotterdam en van huurders; 4 een gelijk beleid te voeren voor alle huurders van Woonstad Rotterdam; 5 de keuzemogelijkheden van de huurders te vergroten; 6 het sloop/nieuwbouw- of woningverbeteringsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen; 7 maatwerk te leveren indien dat noodzakelijk is. 2

3 Inhoudsopgave Samen werken aan beter Wonen Artikel 1. Algemeen 4 Artikel 2. Leefbaarheid en veiligheid 5 Artikel 3. Huurverhoging en onderhoud bewoonde woningen 6 Artikel 4. Voorlichting, communicatie, begeleiding en inventarisatie Bewonerswensen 6 Artikel 5. Garantie op terugkeer 7 Artikel 6. Tijdelijke herhuisvesting 7 Artikel 7. Definitieve herhuisvesting 8 Artikel 8. Aanpassing van de mutatieprocedure, ondersteuning bij het verhuizen 10 Artikel 9. Woningverbetering in bewoonde staat 11 Artikel 10. Maatwerk, vergoedingen en administratiekosten 12 Artikel 11. Hardheidsclausule 13 Artikel 12. Indexering 13 Artikel 13. Geschillen 13 Trefwoordenlijst 14 Bijlage I: Vergoedingsregeling voor zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) 15 3

4 Artikel 1. Algemeen 1.1 Met herstructurering wordt bedoeld: 1 ingrijpende woningverbetering; 2 sloop/nieuwbouw; 3 het samenvoegen van woningen. 1.2 Het Sociaal Statuut treedt in werking met ingang van 01 juli Het Sociaal Statuut wordt indien nodig geactualiseerd. 1.3 De regiodirecteur van de Woonstad Rotterdam-regio, waarin de betrokken woningen liggen, is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit Sociaal Statuut. 1.4 Het Sociaal Statuut heeft betrekking op huurders van woningen die deel uitmaken van een herstructurering. Onder huurder wordt verstaan: een natuurlijke persoon waarmee Woonstad Rotterdam een overeenkomst van huur en verhuur heeft gesloten, die bij de Gemeentelijke Basis Administratie van de gemeente Rotterdam op dat adres staat ingeschreven en daar zijn of haar hoofdverblijf heeft. 1.5 Zo mogelijk drie jaar voorafgaande aan de geplande aanvangsdatum van de herstructurering, maar in ieder geval voorafgaande aan een bestuurlijk sloopbesluit en/of een bestuurlijk besluit tot woningverbetering of samenvoeging, maakt Woonstad Rotterdam haar voornemen tot herstructurering aan de huurders bekend via een aankondiging herstructurering. 1.6 Bij sloop en nieuwbouw treedt dit Sociaal Statuut in werking zodra een door Woonstad Rotterdam genomen sloopbesluit is gecombineerd met een besluit verhuurstop: de peildatum verhuurstop. Deze peildatum wordt zo gekozen dat bewoners tenminste 12 maanden de tijd hebben om vervangende woonruimte te zoeken. In bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het herhuisvesten van veel grote gezinnen of ouderen, kan de start van de herhuisvesting (peildatum verhuurstop) vervroegd worden ingezet. Bij ingrijpende woningverbetering wordt eveneens een (complexgebonden) peildatum verhuurstop vastgesteld, die geldt als de startdatum voor de toepassing van dit Sociaal Statuut. 1.7 Woonstad Rotterdam informeert huurders regelmatig en tijdig over alle voor hen relevante zaken met betrekking tot een specifieke herstructurering. 4

5 1.8 Woonstad Rotterdam houdt zich bij de toepassing van dit Sociaal Statuut aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Indien wijziging van deze regelgeving consequenties heeft voor het Sociaal Statuut, volgt zo spoedig mogelijk na het intreden van deze gewijzigde regelgeving aanpassing van het sociaal statuut. Artikel 2. Leefbaarheid en veiligheid 2.1 Voorafgaand aan de herstructurering en tijdens de uitvoering is er ruime aandacht voor de leefbaarheid. De leefbaarheid en veiligheid, zowel binnen als buiten woningen waar geherstructureerd gaat worden, kan onder druk komen te staan. Daarom spant Woonstad Rotterdam zich, samen met de andere betrokkenen en verantwoordelijke partijen, in om bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de woningen en de woonomgeving en voert met betrekking tot de leefbaarheid in de wijk regelmatig overleg met de bewoners en met (gemeentelijke) instanties. Woonstad Rotterdam draagt zorg voor toezicht op de woningen. De gemeente ziet toe op de leefbaarheid en de veiligheid in de openbare ruimte. Onverminderd de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte maakt Woonstad Rotterdam met de gemeente en met de vertegenwoordiging van de huurders afspraken over het toezien op en schoonhouden van de directe woonomgeving en de rol die de huurdersvertegenwoordiging daarbij kan vervullen. Woonstad Rotterdam zal indien nodig een bewakingsdienst inschakelen. 2.2 Ter handhaving van de leefbaarheid zal Woonstad Rotterdam indien nodig: 1 extra toezien op complexen, buurten en straten; 2 de woonomgeving schoonhouden; 3 handhavingsafspraken maken met politie, toezichthouders, Roteb en/of bewakingsdienst(en). 2.3 Ten aanzien van leeggekomen woningen zal Woonstad Rotterdam: 1 vanaf de verhuurstop tot kort voor de sloop zorgdragen voor het schoonhouden en waar nodig verlichten van portieken en andere gemeenschappelijke ruimten; 2 zorgen dat lege woningen zo lang mogelijk een bewoond uiterlijk houden (waaronder het ophangen van gordijnen in lege woningen en het verwijderen van post uit lege woningen); 3 leeggekomen woningen ontoegankelijk en onbewoonbaar maken, waaronder het onbruikbaar maken en ontmantelen van de voorzieningen (keuken, toilet, badkamer), het afsluiten van nutsvoorzieningen en het dichttimmeren of dichtmetselen van de woning; 4 woningen met blokverwarming blijven verwarmen en niet eerder, dan nadat hele portieken of aaneengesloten delen van een complex leeg zijn, de blokverwarming afkoppelen; 5 het portiek afsluiten, zodra alle woningen in een portiek leeg zijn; 6 de woningen zo snel mogelijk slopen, zodra een sloopcomplex of woonblok leeg is. 2.4 Indien langdurige leegstand van het complex wordt voorzien, worden lege woningen tijdelijk in gebruik 5

6 gegeven; indien daartoe wordt overgegaan, worden er heldere beheerafspraken gemaakt. 2.5 Woonstad Rotterdam treft de nodige beheermaatregelen ten aanzien van een braakliggende locatie, waarover Woonstad Rotterdam privaatrechtelijke zeggenschap heeft. Hierbij zijn diverse mogelijkheden, zoals het gladstrijken en inzaaien van een terrein of het geven van een tijdelijke bestemming aan het terrein, waarbij als randvoorwaarde geldt dat de kosten ervan de financiële haalbaarheid van het op deze locatie te realiseren project niet in gevaar mag brengen. Ten aanzien van een door Woonstad Rotterdam te ontwikkelen braakliggende locatie, waarbij de privaatrechtelijke zeggenschap bij een derde partij ligt, dringt Woonstad Rotterdam er bij deze derde partij op aan dat de hierboven aangegeven gedragslijn wordt gevolgd. 2.6 Woonstad Rotterdam spreekt met de uitvoerende aannemers af dat overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. Artikel 3. Huurverhoging en onderhoud bewoonde woningen 3.1 Na de peildatum verhuurstop worden woningen wind- en waterdicht en in technisch verantwoorde staat gehouden. Ingaande het jaar waarin de peildatum valt wordt de huur bevroren. Onderhoudswerkzaamheden worden uitsluitend nog uitgevoerd, indien zij strikt noodzakelijk zijn. Woonstad Rotterdam houdt zich hierbij aan de wettelijke voorschriften. 3.2 Indien de in lid 1 bedoelde werkzaamheden, gelet op de aanstaande herstructurering, te ingrijpend en/of te duur zijn, overlegt Woonstad Rotterdam met de huurder over een andere oplossing, waaronder versnelde uitplaatsing of verhuizing via een wisselwoning. Artikel 4. Voorlichting, communicatie, begeleiding en inventarisatie bewonerswensen 4.1 Het bestuur van Woonstad Rotterdam stelt een geplande aanvangsdatum vast voor de start van de werkzaamheden en een datum voor de start van de herhuisvesting (= peildatum verhuurstop ), zodanig dat bewoners tenminste 12 maanden de tijd hebben om vervangende woonruimte te zoeken. 4.2 Woonstad Rotterdam informeert de huurders zo spoedig en zo zorgvuldig mogelijk over plannen tot herstructurering en herhuisvesting. Daarbij worden alle huurders schriftelijk geïnformeerd en wordt een bewonersavond gehouden. 6

7 4.3 Wanneer bewoners tijdelijk of definitief hun woning moeten verlaten, bespreekt Woonstad Rotterdam tijdens een huisbezoek met de betreffende huurders alle persoonlijke gevolgen. Aan de hand van de gegevens en de woonwensen informeert Woonstad Rotterdam de huurder over diens mogelijkheden op de woningmarkt en worden afspraken gemaakt over de herhuisvesting. Ook huurders die in hun woning kunnen blijven wonen, maar aanzienlijke overlast zullen ondervinden van de werkzaamheden, worden thuis bezocht. Tijdens het huisbezoek: 1 ontvangt de huurder - afhankelijk van hetgeen van toepassing is - informatie over de plannen, de werkzaamheden en de planning ; 2 ontvangt de huurder alle relevante informatie over de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder; 3 worden de woonwensen van de huurder geïnventariseerd; 4 worden de zelf aangebrachte voorzieningen geïnventariseerd; 5 worden overige knelpunten en vragen besproken. Woonstad Rotterdam legt per brief alle tijdens het huisbezoek gemaakte afspraken vast, indien deze afwijken van hetgeen standaard van toepassing is. 4.4 Naast het huisbezoek zal Woonstad Rotterdam de volgende communicatiemiddelen inzetten om huurders te informeren over herstructurering en herhuisvesting: (nieuws)brieven, informatiebijeenkomst(en) en eventueel een inloopspreekuur. Artikel 5. Garantie op terugkeer 5.1 Een garantie op terugkeer naar een gerenoveerde en/of nieuwbouwwoning is een projectgebonden besluit. Indien van toepassing is dit besluit mede afhankelijk van 1 het aantal gerenoveerde en/of nieuwbouw woningen, waaronder het aantal bereikbare woningen; 2 het aantal beschikbare wisselwoningen; 3 het aantal huurders dat aanspraak wenst te maken op een terugkeergarantie. 5.2 Garantie op terugkeer naar een gerenoveerde en/of nieuwbouwwoning kan uitsluitend worden verleend aan huurders die voldoen aan het in 1.4 gestelde. Artikel 6. Tijdelijke herhuisvesting (maatwerk) 6.1 Woonstad Rotterdam stelt uitsluitend een wisselwoning (tijdelijke woning) beschikbaar aan huurders die, als gevolg van de herstructureringswerkzaamheden (waaronder ingrijpende woningverbetering), 7

8 hun woning (tijdelijk) moeten verlaten en aan wie een garantie op terugkeer (artikel 5) wordt verleend. 6.2 Garantie op terugkeer en het beschikbaar stellen van een wisselwoning betreft maatwerk, waarover per project afzonderlijk zal worden beslist en afspraken worden gemaakt. 6.3 Indien een wisselwoning ter beschikking wordt gesteld is deze tenminste van gelijke kwaliteit als de te verlaten woning. Een wisselwoning wordt voorzien van vloerbedekking, behang, gordijnen, verwarming en een warmwatervoorziening. De door Woonstad Rotterdam in de woning aangebrachte voorzieningen en stoffering blijven eigendom van Woonstad Rotterdam. De kale huurprijs van de wisselwoning is niet hoger dan de kale huurprijs van de woning die de huurder moet verlaten. De huurprijs van de wisselwoning wordt bij de jaarlijkse huurronde aangepast. Een terugkerende huurder mag een aangeboden wisselwoning eenmaal weigeren. 6.4 Ten behoeve van het gebruik van een wisselwoning wordt een tijdelijke huurovereenkomst afgesloten voor de duur van de werkzaamheden. Indien van toepassing, wordt tegelijk met het afsluiten van deze overeenkomst het huurcontract van de te verlaten woning beëindigd. Het huren van een wisselwoning is in alle gevallen tijdelijk, tenzij Woonstad Rotterdam er - om haar moverende redenen - mee instemt dat de huurder definitief in de wisselwoning blijft wonen. 6.5 Na afloop van de werkzaamheden zal de huurder uiterlijk op de afgesproken datum de wisselwoning verlaten en terugkeren naar een woning in het gerenoveerde, of nieuw gebouwde, complex. Bij het toewijzen van deze woning houdt Woonstad Rotterdam zoveel als mogelijk rekening met de wensen van de huurder. De huurder mag een aangeboden woning eenmaal weigeren. Indien de huurder geen van beide aanbiedingen accepteert, dan eindigt de huurovereenkomst voor de wisselwoning. Er bestaat geen recht op een derde aanbieding. 6.6 Indien Woonstad Rotterdam er mee instemt dat de huurder definitief in de wisselwoning blijft wonen, wordt het wisselwoningcontract beëindigd en wordt de huurder een nieuwe huurovereenkomst aangeboden, waarbij de huurprijs op een door Woonstad Rotterdam vastgesteld streefhuurniveau wordt gebracht. In deze situatie bestaat niet langer recht op een wisselwoning toeslag (art. 10, lid 2). Voor stoffering en aangebrachte voorzieningen wordt de huurder een bedrag van 1230,- (prijspeil 01 maart 2009) in rekening gebracht. Artikel 7. Definitieve herhuisvesting 7.1 Een huurder, wiens woning wordt gesloopt, samengevoegd en/of ingrijpend gerenoveerd, zodanig dat 8

9 herhuisvesting noodzakelijk is en die ten tijde van de peildatum verhuurstop beschikt over een huurcontract van onbeperkte duur, wordt passend bij diens zoekprofiel (onder meer qua gezinsinkomen en samenstelling) en binnen het kader van de van toepassing zijnde huisvestingsrichtlijnen en -verordeningen - een voorrangsrecht verleend op huurwoningen binnen het bezit van Woonstad Rotterdam, ofwel het bezit van een collega-corporatie. 7.2 Aan bovengenoemde huurders wordt door Woonstad Rotterdam niet eerder dan achttien (18) en uiterlijk twaalf (12) maanden voorafgaand aan de geplande start van de (sloop-) werkzaamheden een herhuisvestingverklaring verstrekt. Deze verklaring biedt een voorrangsrecht op andere woningzoekenden. De verklaring is geldig in alle gemeenten die zijn aangesloten bij de stadsregio Rotterdam. Daarnaast is binnen de Maaskoepel afgesproken dat de herhuisvestingverklaring beperkende afspraken, die verband houden met lokaal maatwerk, terzijde stelt. 7.3 Bij het vinden van herhuisvesting richt Woonstad Rotterdam zich naar de regels die hiervoor in Rotterdam gelden. 7.4 Inwonenden worden geacht met de hoofdhuurder mee te verhuizen; voor hen wordt geen herhuisvestingverklaring aangevraagd en zij worden evenmin actief bemiddeld bij het vinden van vervangende woonruimte. 7.5 Woonstad Rotterdam doet maximaal drie passende aanbiedingen. Een aanbieding is passend indien deze minimaal voldoet aan hetgeen is gesteld in het zoekprofiel dat voor de huurder is opgesteld en op basis waarvan een herhuisvestingverklaring is verstrekt. Aanbiedingen, weigeringen en weigeringsredenen worden schriftelijk vastgelegd. Over de weigeringsredenen wordt een rapport opgesteld met het oog op een eventuele huurbeëindigingsprocedure. Woningaanbiedingen vervallen, indien de huurder niet reageert binnen een nader af te spreken periode (bedenktijd). Wanneer de huurder als woonwens een andere wijk heeft aangegeven, maar Woonstad Rotterdam in de eigen wijk of een naastgelegen wijk een aanbieding kan doen, die voldoet aan het zoekprofiel dat voor de huurder is opgesteld en op basis waarvan een herhuisvestingverklaring is verstrekt, geldt deze aanbieding als een passende. 7.6 Zoveel als mogelijk en redelijk is, zal Woonstad Rotterdam bevorderen en zich inspannen om: 1 rekening te houden met individuele wensen van de te herhuisvesten bewoners en zal bevorderen dat bewoners, zoveel als mogelijk en redelijk is, uitzicht wordt geboden op een wooncarrière. De invulling kan bestaan uit bijvoorbeeld meer ruimte, een gewenste locatie en/of wijk, een betere uitrusting van de woning, betere geluidsisolatie of betere energie isolatie.; 9

10 2 huurders, die in een benedenwoning wonen, voorrang te geven bij de toewijzing van benedenwoningen; 3 voor bewoners, die aangeven in de omgeving van de te verlaten woning te willen blijven wonen, passend aanbod te vinden in de deelgemeente; 4 om de technische kwaliteiten van de aangeboden woning op het gebied van toegankelijkheid, veiligheid en aanpasbaarheid indien mogelijk in een redelijke relatie te laten staan tot de leeftijd van een of meer leden van het huishouden van de huurder (55 jaar en ouder) en/of tot de lichamelijke handicaps van een of meer leden; 7.7 Indien bewoners dit niet wensen, zal Woonstad Rotterdam geen definitieve woning aanbieden waarvoor op het moment van aanbieden plannen in ontwikkeling zijn om deze binnen tien jaar te slopen en/of ingrijpend te renoveren. 7.8 Woonstad Rotterdam zegt uiterlijk zes (6) maanden voor de geplande start van de herstructureringswerkzaamheden per aangetekende brief de huur op. De huurder dient binnen zes (6) weken schriftelijk mee te delen of hij toestemt in het beëindigen van de huurovereenkomst. Indien Woonstad Rotterdam en de huurder het binnen de gestelde termijn niet eens worden over het beëindigen van de huurovereenkomst van de te verlaten woning, dan zal Woonstad Rotterdam de rechter vragen zich uit te spreken over de datum van beëindiging van de huurovereenkomst en de datum van ontruiming van de woning. Artikel 8. Aanpassing van de mutatieprocedure, ondersteuning bij het verhuizen 8.1 Om dubbele huurbetaling te voorkomen geldt de datum van huuringang van de nieuwe woning of wisselwoning tevens als de datum van de huurbeëindiging van de te verlaten woning. 8.2 Is de huurder niet de laatste bewoner van de te verlaten woning (bijvoorbeeld omdat de woning ter tijdelijke bewoning wordt aangeboden), dan dient de woning in goede staat opgeleverd te worden. 8.3 Is de huurder de laatste bewoner van de te verlaten woning, dan gelden bij het opleveren van de woning de volgende regels: 1 de woning dient bezemschoon opgeleverd te worden; 2 de woning hoeft niet in de oude staat teruggebracht te worden; 3 vloerbedekking, zoals parket en plavuizen, mogen onder de voorwaarde dat het heel, schoon en niet asbesthoudend is, in de woning achterblijven; 4 plafond- en wandafwerking, zoals houten schrootjes of steenstrips, mogen onder de voorwaarde dat het heel, schoon en veilig is, in de woning achterblijven; 5 onderdelen die bij de woning of de vaste inboedel horen, bijvoorbeeld een aanrechtblok of sanitair, dan wel worden vergoed op basis van de regeling ZAV in bijlage I, mogen niet 10

11 ontbreken en moeten heel zijn; 6 elektra dient veilig en heel opgeleverd te worden (stopcontacten enz.). Losse uiteinden van elektriciteitsdraden dienen bijvoorbeeld voorzien te worden van kroonstenen; 7 plakplastic, stickers, posters e.d. dienen verwijderd te worden. De huurder mag zelf aangebrachte voorzieningen verwijderen, mits dit correct en veilig gebeurt en geen risico's oplevert op schade door lekkage, kortsluiting en dergelijke; 8 aanwezige apparaten, waaronder gaskachels en geisers, die de huurder toebehoren, dienen verwijderd te worden; 9 voorwerpen, zoals plantenbakken en zonneschermen, dienen uit de tuinen, van de balkons en van de gevel verwijderd te worden. 8.4 Na verrekening met openstaande posten, zal Woonstad Rotterdam een eventuele waarborgsom terugbetalen nadat de laatste inspectie heeft plaatsgevonden, de woning conform afspraken wordt opgeleverd en de sleutels zijn ingeleverd. 8.5 In zeer dringende sociale en/of medische omstandigheden, uitsluitend ter beoordeling van Woonstad Rotterdam, waarin een huurder niet in staat is de verhuizing zelf te organiseren, zal Woonstad Rotterdam waar mogelijk en redelijk hulp aanbieden in materiële en/of immateriële zin. Artikel 9. Woningverbetering in bewoonde staat 9.1 Bij woningverbetering in bewoonde staat wordt tussen Woonstad Rotterdam en de huurder een contract gesloten om alle afspraken die worden gemaakt schriftelijk vast te leggen. 9.2 Bij woningverbetering, waarbij het niet nodig is om de woning te ontruimen, treft Woonstad Rotterdam voorzieningen om de overlast voor de huurders waar mogelijk te beperken. Indien noodzakelijk wordt er in de nabije omgeving van de te verbeteren woningen een woning beschikbaar gesteld, waar huurders gebruik kunnen maken van sanitaire voorzieningen en die tijdens arbeidsuren door personeel van het uitvoerende bouwbedrijf gebruikt kan worden als rustruimte. 9.3 Bij (niet-ingrijpende) woningverbetering in bewoonde staat, waarbij beperkte inpandige aanpassing van de inboedel (bijv. gordijnen, behang enz.) noodzakelijk is, vergoedt Woonstad Rotterdam de huurder een vergoeding wegens ongerief van 565,= (prijspeil 2009). 9.4 Bij (ingrijpende) woningverbetering in bewoonde staat, waarbij substantiële inpandige aanpassing van de inboedel (bijv. vloerbedekking, gordijn, behang e.d.) in meerdere ruimten noodzakelijk is, vergoedt Woonstad Rotterdam de huurder een vergoeding wegens ongerief van 2.230,= (prijspeil 2009). 11

12 9.5 Het in lid 3 of 4 genoemde bedrag wordt binnen 4 weken na beëindiging van de werkzaamheden (oplevering van de woning) uitbetaald. 9.6 Indien ten behoeve van werkzaamheden een woning tijdelijk moet worden verlaten, waarbij een de inboedel (grotendeels) in de woning achterblijft, kan een van het bovenstaande afwijkende vergoeding worden overeengekomen (maatwerk). Artikel 10. Maatwerk, vergoedingen en administratiekosten 10.1 Woonstad beoordeelt in overleg met de huurder of maatwerk nodig is, afhankelijk van de specifieke situatie van de huurder Huurders die als gevolg van de herstructureringswerkzaamheden worden geherhuisvest komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten van 5.345,= (prijspeil 01 maart 2009). Huishoudens die tweemaal moeten verhuizen (eerst naar een tijdelijke en vervolgens naar een door Woonstad Rotterdam aangeboden definitieve woning), ontvangen een aanvullende verhuis- en inrichtingskostenvergoeding (wisselwoningtoeslag) van 530,=. (prijspeil 01 maart 2009) Nadat Woonstad Rotterdam de huuropzegging van de huurder heeft ontvangen wordt 70% van de verhuis- en inrichtingskostenvergoeding voldaan. Voor zover de huurder niet verhuist naar een wisselwoning wordt de resterende 30% voldaan nadat de sleutels van de te verlaten woning zijn ingeleverd en uit een laatste inspectie van de woning blijkt dat de woning correct is opgeleverd Indien de huurder verhuist naar een wisselwoning worden de resterende 30% van de verhuis- en inrichtingskostenvergoeding en de aanvullende wisselwoningtoeslag voldaan nadat de wisselwoning, waaronder wordt begrepen de door Woonstad Rotterdam aangebrachte voorzieningen en stoffering, correct is opgeleverd Indien Woonstad Rotterdam er onder verwijzing naar art. 6.6 mee instemt dat de huurder definitief in de wisselwoning blijft wonen, komt de wisselwoningtoeslag te vervallen en wordt de resterende 30% van de verhuis- en inrichtingskostenvergoeding verrekend met de vergoeding die de huurder betaalt voor overname van stoffering en aangebrachte voorzieningen ( 1.230,= / prijspeil 2009) Woonstad Rotterdam brengt geen administratiekosten in rekening voor het afsluiten van een huurcontract bij tijdelijke huisvesting in een wisselwoning van Woonstad Rotterdam of bij definitieve 12

13 herhuisvesting in een woning van Woonstad Rotterdam. Woonstad Rotterdam vergoedt eventuele administratiekosten van een andere corporatie Als de huurder verhuist naar een andere woning, hetzij van Woonstad Rotterdam, hetzij van een andere corporatie, dan hoeft hij gedurende de laatste maand geen dubbele huur te betalen; voor de te verlaten woning hoeft de laatste maand geen huur te worden betaald. Bij tijdelijke herhuisvesting geldt deze regeling, zowel voor het verhuizen naar de wisselwoning, als voor het terugverhuizen naar de terugkeerwoning Woonstad Rotterdam biedt huurders, die moeten verhuizen bij herstructurering, een tegemoetkoming in de kosten van zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV). In dit Sociaal Statuut wijkt Woonstad Rotterdam in gunstige zin af van standaardbepalingen en richtlijnen inzake ZAV. Binnen de werking van dit Sociaal Statuut is een vergoedingsregeling ZAV van kracht, zoals opgenomen in Bijlage I Vanaf de datum dat Woonstad Rotterdam huurders een aankondiging herstructurering heeft gezonden of hen op andere wijze heeft geïnformeerd over een voornemen tot sloop of ingrijpende woningverbetering geldt ten aanzien van zelf aangebrachte voorzieningen dat deze: 1 bij het verlaten van de woning door de huurder ongedaan worden gemaakt; 2 in geen geval voor een vergoeding in aanmerking komen. Artikel 11. Hardheidsclausule 11.1 Dit Sociaal Statuut beschrijft de algemene beleidskaders die van toepassing zijn op bewoners, die worden geconfronteerd met vertrek vanwege herstructurering. Vanwege deze noodgedwongen verhuizing wordt in dit Sociaal Statuut waar nodig afgeweken van normale regelingen en procedures. Waar evenwel het Sociaal Statuut hiervan niet expliciet afwijkt, blijven de gebruikelijke regels van kracht Indien, naar het oordeel van Woonstad Rotterdam, een huurder door het Sociaal Statuut niettemin onevenredig in zijn belangen wordt geschaad, ofwel deze regeling leidt tot een onredelijke uitkomst voor de huurder, kan de regiodirecteur (zie art. 1, lid 3) van dit Sociaal Statuut afwijken. Artikel 12. Indexering Alle in dit Sociaal Statuut genoemde bedragen worden jaarlijks op 01 maart aangepast met gebruikmaking van het inflatiepercentage van het voorafgaande jaar (CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie). 13

14 Artikel 13. Geschillen 13.1 Op dit Sociaal Statuut is het Nederlands recht van toepassing Bezwaren tegen de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van dit Sociaal Statuut kunnen worden voorgelegd aan het Bestuur en/of de geschillencommissie, waarbij Woonstad Rotterdam is aangesloten. 14

15 Trefwoordenlijst aankondiging herstructurering artikel 1,5, 10,9 en Bijlage I administratiekosten artikel 10,6 benedenwoning artikel 7,6 bereikbare woning artikel 5,1 communicatie artikel 1,7 communicatiemiddelen artikel 4,4 dubbele huur artikel 8,1 en 10,7 geschillen artikel 13 herhuisvesting, definitief artikel 7 herhuisvesting, tijdelijk artikel 6 herhuisvestingsverklaring artikel 7,2, 7,4 en 7.5 huisbezoek artikel 4,3 en 4,4 huurprijs wisselwoning artikel 6,3 en 6,6 inwonende artikel 7,4 leefbaarheid artikel 2 onderhoud artikel 3 overlast artikel 2,6, 4,3 en 9,1 passend aanbod artikel 7.5 peildatum verhuurstop artikel 1,6, 3,1, 4,1 en 7,1 terugkeergarantie/-recht artikel 5 en 6,1 tijdelijke huurovereenkomst artikel 6,4 tijdelijke bewoning artikel 2,4 en 8,2 veiligheid artikel 2 vergoedingen artikel 10 vergoeding wegens ongerief artikel 9,3 en 9,4 verhuis- en inrichtingskostenvergoeding artikel 10 voorrang artikel 7,1 en 7,2 weigeren woning artikel 6,3 en 6,5 wisselwoning artikel 6 en artikel 10 wisselwoning, huurcontract artikel 6,5 en 6,6 wisselwoning, huurprijs artikel 6,3 en 6,6 zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) artikel 10,8 en Bijlage I zoekprofiel, passendheidscriteria artikel 7,1, 7,5 en

16 Bijlage I: Vergoedingsregeling voor zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) In deze bijlage wordt beschreven wanneer er sprake is van een zelf aangebrachte voorziening (ZAV), wat de vergoedingsregeling inhoudt en wanneer er aanspraak gemaakt kan worden op deze vergoedingsregeling. Het betreft een uitwerking van artikel 10, lid 8 uit het Sociaal Statuut. Definitie zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV): Door de huurder in of aan de woning aangebrachte voorzieningen van technische aard ter verbetering van de bouwfysische en/of installatietechnische en/of sanitaire en/of woontechnische kwaliteit, niet zijnde verfraaiingen. Zelf aangebrachte voorzieningen, waarvoor een vergoeding mogelijk is: 1 bad 2 (extra) berging 3 bijkeuken 4 boiler, als het geen huurtoestel is 5 cv-installatie 6 dakisolatie 7 dakkapel 8 dakraam 9 douche 10 dubbele beglazing 11 hoogrendementsketel, voor zover niet als vervanging van een bestaande hoogrendementsketel 12 inbraakbeveiliging, als het aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen voldoet 13 keukenblok en aanrecht, als ze inbouwapparatuur bevatten 14 serre (gemetseld) 15 uitbreiding standaard keukenblok en aanrecht 16 zonneboiler 17 zonnepanelen Enkele voorbeelden van voorzieningen, die niet onder de noemer zelf aangebrachte voorzieningen vallen, zijn: tuininrichting, parket en wandbekleding. Geldigheid: Het algemene beleid van Woonstad Rotterdam met betrekking tot zelf aangebrachte voorzieningen is van toepassing. Aanspraken op vergoeding: In het algemene beleid komen uitsluitend huurders, die voor het aanbrengen schriftelijk toestemming hebben gevraagd en verkregen, bij het verlaten van de woning in aanmerking voor een vergoeding van een zelf aangebrachte voorziening. 16

17 Uitbreiding van het algemene beleid in dit Sociaal Statuut: Huurders die voorafgaande aan een aankondiging herstructurering door Woonstad Rotterdam een zelf aangebrachte voorziening hebben aangelegd en hiervoor geen toestemming hebben gevraagd, kunnen niettemin onder de volgende voorwaarden aanspraak maken op de vergoedingsregeling: 1 De voorziening voldoet aan de actuele technische kwaliteitsnormen; 2 Voor de zelf aangebrachte voorziening zou, indien deze was aangevraagd, volgens de op dat moment geldende regels, toestemming zijn verleend. Bevriezing ZAV-vergoedingsregeling na aankondiging herstructurering : Voorzieningen, die zijn aangebracht na aankondiging herstructurering, vallen buiten de hierboven genoemde uitbreiding van de vergoedingsregeling en worden niet vergoed. Vergoeding voor de zelf aangebrachte voorziening : Om de hoogte van de vergoeding te kunnen bepalen, wordt de waarde van de zelf aangebrachte voorziening vastgesteld. Die waarde is de som van de aankoopkosten en de installatiekosten (mits door een professioneel bedrijf aangebracht), verminderd met een standaardbedrag voor de verwijderde standaardvoorziening (indien van toepassing). De kosten moeten aan de hand van schriftelijke stukken worden aangetoond. De vergoeding voor de zelf aangebrachte voorziening is een percentage van de waarde van deze zelf aangebrachte voorziening. De hoogte wordt vastgesteld op basis van onderstaande afschrijvingsstaffel. Leeftijd aangebrachte Hoogte vergoeding voorziening 1 jaar 80% van de waarde 2 jaar 60% van de waarde 3 jaar 55% van de waarde 4 jaar 45% van de waarde 5 jaar 40% van de waarde 6 jaar 30% van de waarde 7 jaar 20% van de waarde 8 jaar 10% van de waarde 9 jaar en meer geen vergoeding Woonstad Rotterdam behoudt zich het recht voor bij zelf aangebrachte voorzieningen die in een buitengewoon luxe vorm zijn of worden uitgevoerd, beperkingen in de vergoeding te hanteren. Na betaling van de vergoeding gaat het eigendomsrecht van de voorziening over op Woonstad Rotterdam. 17

Sociaal Statuut bij Herstructurering

Sociaal Statuut bij Herstructurering Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij Herstructurering Samen werken aan beter wonen mei 2009 2 Sociaal Statuut bij Herstructurering Samen werken aan beter Wonen Algemeen kader In dit Sociaal Statuut bij

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert

Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Sloop en Groot onderhoud reglement Goed Wonen Gemert Overeengekomen tussen Goed Wonen Gemert, Stichting Huurdersbelang Gemert-Bakel en gemeente Gemert-Bakel Versie: maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014

Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Sociaal Convenant Datum: 1 juli 2014 Artikel 1 Algemeen Wij begrijpen dat de sloop, renovatie of groot onderhoud van uw woning ingrijpend is. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij afspraken

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden

Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Sociaal Statuut voor de vernieuwing van Slotjes-Midden Artikel 1 OVERWEGINGEN 1.1 De gemeente Oosterhout en Thuisvester hebben in overleg met bewoners een plan ontwikkeld voor vernieuwing van de wijk Slotjes-Midden.

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Zelf aangebrachte woningveranderingen

Zelf aangebrachte woningveranderingen thuis in wonen! Zelf aangebrachte woningveranderingen Woningveranderingen In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij

Nadere informatie

STEUNPUNT WONEN Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam

STEUNPUNT WONEN Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam STEUNPUNT WONEN Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam STEUNPUNT WONEN Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam Afspraken over proces herhuisvesting financiën renovatie Voorwoord 6 Opbouw Basis sociaal

Nadere informatie

REGELING ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN

REGELING ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN REGELING ZELF AANGEBRACHTE VERANDERINGEN Woonstichting Gendt, 1 september 2012 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Soorten wijzigingen... 4 3. Aanvraag... 6 4. Vergoedingen... 7 5. Overname... 8 6.

Nadere informatie

Sociaal Statuut Woongroep Marenland

Sociaal Statuut Woongroep Marenland Sociaal Statuut Woongroep Marenland Woongroep Marenland, Postbus 27, 9900 AA Appingedam Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 3. Algemeen... 5 4. Procedure bij sloop... 5 5. Herhuisvesting... 6 6.

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen

Overeenkomstherstructureringsregeling. De ondergetekenden; Algemeen Herstructureringsregeling Inleiding RWS wil de diversedoelgroepen ook in de toekomst verantwoorde huisvesting en een goed leefklimaat bieden.sommigedelen van het woningbezitkenmerkenzich door teruglopendetechnischekwaliteit.

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen

Sociaal Plan blad 1. regionaal & betrokken. Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Algemeen Sociaal Plan blad 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde) Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Aanvullend individueel contract bij Sociaal Plan: in een sociaal plan zijn alle collectieve

Nadere informatie

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan www.eigenhaard.nl uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan inhoudsopgave Verbouwen? 4 Toestemming van Eigen Haard 6 Spelregels 9 Verhuizen 10 Stappenplan 12 Uitgave november 2007

Nadere informatie

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet

Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Sloopreglement van de WBVG, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet Voorwoord: Woningcorporaties streven naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar woningen op korte maar zeker ook

Nadere informatie

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Volgnummer Datum :... :... Overeenkomst Eigenaar Verhuurder (verder Verhuurder) met Huurder betreffende Werk door of namens Verhuurder aan de woning van Huurder,

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat

Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat Renovatie in Bewoonde Staat 2014-2017 Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat 1. Inleiding 3 2. Ondertekening 4 3. Ingrepen in bewoonde staat 5 3.1 Welke ingrepen? 5 4. Vergoedingsregeling 6 4.1 Voorwaarden

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1 Geldigheid 3

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt

Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt Reglement inzake sloop, renovaties en (groot) onderhoud Woonstichting SSW De Bilt 1 Artikel 1 - Definities 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: Gemengd Project Groot Onderhoud Huurder Planbesluit

Nadere informatie

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015

Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Renovatie maisonnetteflats Oldenbarnevelderweg Barneveld 2012-2015 Het sociaal plan in het kort: de afspraken, rechten en plichten van de bewoners en Woningstichting Barneveld De bewoners van de maisonnetteflats

Nadere informatie

Sociaal Statuut Acantus

Sociaal Statuut Acantus Sociaal Statuut Acantus bij wijkvernieuwing, groot onderhoud, kwaliteitsverbetering, isolatie en sloop van woningen Ingangsdatum: 1 juli 2014 Sociaal Statuut Acantus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 2. Algemeen

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Procedures en communicatie 3. (Tijdelijke) Vervangende huisvesting 4. Leefbaarheid 5. Vergoedingen 6. Slotbepalingen

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Spelregels versie 2 (december 2013)

Spelregels versie 2 (december 2013) Spelregels versie 2 (december 2013) Wonen op maat U huurt een woning van St. Joseph en heeft nog een woonwens. Dat kan uiteenlopen van een dakraam, zonnepanelen op het dak of een nieuwe erfafscheiding.

Nadere informatie

Beleidsregels Leegstandwet

Beleidsregels Leegstandwet Beleidsregels Leegstandwet Datum: 28 april 2009 Burgemeester en wethouders van Soest; Gelet op artikel 1.3, vierde lid Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet; Overwegende

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie

Sociaal Plan bij renovatie Sociaal Plan bij renovatie Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH De ondergetekenden; 1. Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = =

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = = pçåá~~äéä~å qéåäéüçéîéî~åêéåçî~íáéáåeççêåéåmìêãéêéåçékç léöéã~~âíçççê~ñçéäáåöeìêéåéåhçééå aéñáåáíáéîéîéêëáéokpiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~ççkçknujmqjomnn fåüçìçëçéö~îé 1. INLEIDING...3 2. KADER...4 3. ALGEMEEN...5

Nadere informatie

Sociaal Plan m.b.t. sloop

Sociaal Plan m.b.t. sloop Sociaal Plan m.b.t. sloop De ondergetekenden: 1. Maasvallei, statutair gevestigd te Maastricht, ten dezen vertegenwoordigd door de heer A.L.F.M. Crijns, directeur/bestuurder, hierna te noemen Maasvallei

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS

RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS RAAMOVEREENKOMST TUSSEN WOONKRACHT10 EN HAAR HUURDERS Sociaal Statuut Inleiding Het Sociaal Statuut is een raamovereenkomst tussen Woonkracht10 en de huurders van Woonkracht10. Deze raamovereenkomst bevat

Nadere informatie

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemeen 5 3. Plangebied, duur en looptijd van het sociaal plan 6 4. Procedure

Nadere informatie

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE

REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE REGLEMENT SLOOP & RENOVATIE ONDERGETEKENDE Beter Wonen Vechtdal, gevestigd en kantoorhoudende te Hardenberg aan De Stelling 7 te Hardenberg, hierna te noemen 'verhuurder', rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

sociaal statuut niveauverbetering

sociaal statuut niveauverbetering sociaal statuut niveauverbetering 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz.3 2. Kader sociaal statuut blz.4 3. Niveauverbetering blz. 5 3.1 Wat verstaat Lefier StadGroningen onder niveauverbetering? 3.2 Procedure

Nadere informatie

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud Op grond van artikel 55b lid 1 van de Woningwet zijn woningcorporaties verplicht om een reglement op te stellen inzake het slopen en treffen van ingrijpende

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud

Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Reglement sloop, renovatie en (groot) onderhoud Stichting Wonen Wateringen l Reglement sloop, renovatie en (groot)onderhoud 1 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 - Definities... 3 Artikel

Nadere informatie

afspraken bij collectieve woningverbetering

afspraken bij collectieve woningverbetering afspraken bij collectieve woningverbetering contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! U wilt graag uw woning aanpassen aan uw eigen wensen. Prima, dat is zeker mogelijk. Iedereen wil immers graag wonen in een huis dat naar zijn zin is. Wij helpen

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

Kan ik mijn woning aanpassen?

Kan ik mijn woning aanpassen? Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV s) U wilt prettig wonen. U wilt zich thuis voelen in een woning die bij u past. Dat begrijpen wij. Wilt u uw keuken moderniseren of een wasmachineaansluiting? Dan geven

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? buitengewoon Dat kan altijd! Inhoudsopgave Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! 3 Niet noodzakelijke aanpassingen 1. U brengt zelf verbeteringen aan 5...een vergoeding achteraf

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie