C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland"

Transcriptie

1 C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland Zaanstad/Wormerland, 1 januari 2013

2 Vooraf Dit convenant over stedelijke vernieuwing in Zaanstad en Wormerland, kortweg Convenant Stedelijke Vernieuwing, heeft betrekking op alle sociale huurwoningen van woningcorporaties in Zaanstad en Wormerland. In dit convenant zijn afspraken opgenomen tussen de Zaanse woningcorporaties en hun bewonersraden die gaan over situaties als sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovaties. Situaties waarbij de bewoners de woning moeten verlaten en daarmee stadsvernieuwingsurgent worden. Corporaties en bewonersvertegenwoordigers leggen via dit convenant de basis voor sociale plannen die gaan over rechten, plichten en vergoedingen voor bewoners die te maken krijgen met stedelijke vernieuwing. Hoewel stedelijke vernieuwing onzekerheid en kosten met zich meebrengt, zijn alle partijen in Zaanstad en Wormerland corporaties, huurders maar ook de gemeenten - gebaat bij een kwalitatief goede woningvoorraad. Een opgeknapte woning of een nieuwbouwwoning leidt tot verhoging van het woongenot. Dit convenant geldt voor de duur van vier jaren: van 1 januari 2013 tot 1 januari De vorige afspraken over stedelijke vernieuwing toen nog gevat in het document Stedelijke Kaderafspraken - liepen formeel tot 31 december 2011, maar bleven nog geldig tot het moment waarop de nieuwe afspraken via dit convenant zijn ingegaan. Met ingang van 1 januari 2013 zullen de afspraken in het document Stedelijke Kaderafspraken dan ook vervallen. De afspraken in dit convenant zijn gebaseerd op het Convenant Woonruimteverdeling Zaanstad Verder is uiteraard de Overlegwet van toepassing. Op basis van de Overlegwet zijn de corporaties verplicht voor enkele onderwerpen, waaronder stedelijke vernieuwing, overleg te hebben met of gekwalificeerd advies te vragen aan hun bewonersvertegenwoordigers. 2

3 Inhoudsopgave pagina 1. Stadsvernieuwingsurgentie 4 2. Peildatum 4 Leefbaarheid en sociaal beheer 3. Herhuisvesting 5 Zelf zoeken Wisselwoningen Europese Beschikking Herhuisvesting bij sloop Herhuisvesting bij renovatie Behouden van de woonduur Voorrang voor stadsvernieuwingskandidaten 4. Financiële tegemoetkoming en vergoedingen Slotbepalingen 11 Tussentijdse aanpassingen Hardheidsclausule 3

4 Partijen: 1. Parteon, gevestigd in Wormerveer, vertegenwoordigd door haar directeur/bestuurder de heer C. van Boven; 2. Woningstichting Rochdale, gevestigd in Zaandam, vertegenwoordigd door haar directeur de heer P. Vreke; 3. ZVH, gevestigd in Zaandam, vertegenwoordigd door haar directeur/bestuurder de heer F.A.M. van Dooren; 4. Eigen Haard, gevestigd in Amsterdam, vertegenwoordigd door haar directeur de heer P. Hildering; 5. WORMERWONEN, gevestigd in Wormerland, vertegenwoordigd door haar directeur de heer S. Timmerman hierna te noemen de corporaties en 1. Vereniging Bewonersraad Parteon, kantoorhoudende in Zaandijk, vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer M. Wessel; 2. Gebiedsraad Rochdale, kantoorhoudende in Amsterdam, vertegenwoordigd door haar voorziter de heer R.A. Brands; 3. Bewonersraad ZVH, Belangenvereniging voor bewoners van ZVH-woningen, kantoorhoudende in Zaandam, vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer B. Regter; 4. Huurdersfederatie ALERT, kantoorhoudende in Amsterdam, vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer J.H. ten Have; 5. Huurdersvereniging Huurders voor Huurders, kantoorhoudende in Wormerland, vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer D. Wijnands; hierna te noemen de bewonersraden maken afspraken met elkaar over de rechten en plichten van bewoners, die te maken krijgen met stedelijke vernieuwing en op basis daarvan stadsvernieuwingsurgent zijn geworden. Partijen baseren zich daarbij op inhoud van de Stedelijke Kaderafspraken waarvoor dit voorliggende convenant in de plaats is gekomen. Een convenant doet meer recht aan het feit dat de corporaties en de bewonersraden een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben bij stedelijke vernieuwing. 1 Stadsvernieuwingsurgentie Op het moment dat corporaties besluiten om te gaan slopen of renoveren - een ingreep waarbij het technisch gezien onmogelijk is om in de woning te blijven wonen - dan lichten zij de gemeente hierover in. Huishoudens die te maken krijgen met sloop of renovatie en daarom hun woning (tijdelijk) dienen te verlaten, krijgen van de gemeente een stadsvernieuwingsurgentie. Ook wanneer sprake is van samenvoegen of splitsen van woningen of wanneer het gaat om een functiewijziging van een complex kan de gemeente het betreffende huishouden een stadsvernieuwingsurgentie toekennen. Alleen legale huurders, in het bezit van een huurcontract voor onbepaalde tijd, komen in aanmerking voor stadsvernieuwingsurgentie. Een belangrijke voorwaarde is ook dat de 4

5 huurder, op wiens naam het huurcontract staat, de woning ook daadwerkelijk bewoont. In geval van tijdelijke verhuur, op welke basis dan ook, zal de gemeente geen stadsvernieuwingsurgentie verstrekken. Dit gebeurt ook niet als sprake is van onrechtmatige bewoning. De gemeente stelt de betrokken woningcorporatie op de hoogte van het feit dat zij de stadsvernieuwingsurgentie heeft toegekend aan de huishoudens. De woningcorporatie zorgt er vervolgens voor dat het huishouden als woningzoekende wordt ingeschreven in WoningNet. 2 Peildatum De Zaanse woningcorporaties streven er naar dat zij minimaal één jaar en maximaal twee jaar voor sloop of herstructurering een peildatum vaststellen. Een peildatum geeft het moment aan dat de gemeente aan de betrokken bewoners een stadsvernieuwingsurgentie kan toekennen. Vanaf de peildatum gelden alle rechten en plichten die in dit convenant zijn opgenomen. Echter, er kunnen zich om verschillende redenen uitzonderingen met betrekking tot deze termijn voordoen. Deze termijn kan langer zijn dan twee jaar als sprake is van grote stadsvernieuwingsprojecten. Als de betreffende corporatie dit van te voren weet, dan vraagt zij de gemeente om goedkeuring voor de verlenging van deze tweejarige termijn. Op het moment dat de corporatie de peildatum heeft vastgesteld, zal zij dit schriftelijk melden aan het College van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad of Wormerland. De gemeente bekijkt vervolgens of het project, waarvoor de corporatie een peildatum heeft bepaald, aan alle voorwaarden voldoet. Het gaat dan om de voorwaarden die in het Convenant Woonruimteverdeling 2011 Zaanstad zijn genoemd. De corporatie heeft als inspanningsverplichting om aan de gemeente een sloop- danwel ingrijpend verbeteringsplan te overleggen, waarin is aangegeven om hoeveel en welke woningen het gaat, wanneer de ingreep is gepland en hoeveel en welke woningen door de vervangende nieuwbouw/ingrijpende verbetering worden gerealiseerd. Ook van belang is uiteraard of de corporatie een Sociaal Plan heeft opgesteld. Als beide plannen (Verbeterings- en Sociaal Plan) voldoen aan de gemeentelijke eisen, dan besluit de gemeente dat zij stadsvernieuwingsurgentie toekent aan de huurders die te maken krijgen met herstructurering of sloop en om die reden hun woning dienen te verlaten. De corporatie meldt tenslotte aan haar eigen huurders dat zij stadsvernieuwingsurgent zijn geworden en welke planning en procedure gevolgd gaat worden. Voordat een corporatie een peildatum bepaalt, meldt zij eerst aan de collegacorporaties in de Zaanstreek dat zij herstructureringsplannen heeft. Dit om o.a. af te stemmen dat niet teveel stadsvernieuwingsurgenten tegelijkertijd naar een vervangende woning zoeken. De corporaties melden aan elkaar wat de voorgenomen tijdsplanning is, het aantal te slopen/te verbeteren woningen, het aantal en type nieuw te bouwen woningen en de voorziene herhuisvestingsbehoefte (zoals type woning, huurprijs, locatie). Vanaf de peildatum tot aan de renovatie of sloop, zal de corporatie bij de stadsvernieuwingskandidaten geen huurverhoging meer in rekening brengen. 5

6 Leefbaarheid, sociaal beheer, participatie en communicatie De corporaties vinden het belangrijk om de buurt waar sloop of renovatie gepland staat leefbaar te houden. Tijdelijke verhuur van woningen waar de stadsvernieuwingskandidaten al uit vertrokken zijn, is één van de maatregelen die corporaties nemen. Dit om lang leeg staan van woningen en daarmee verloedering van de buurt te voorkomen. Echter, ook met tijdelijke bewoning is het van belang dat de corporatie in de gaten houdt wat er in de buurt gebeurt, zodat zij tijdig op negatieve ontwikkelingen kan inspelen. De maatregelen die de corporatie in ieder geval wil treffen, legt zij vast in het Sociaal Plan voor het betreffende project. In dit Sociaal Plan zal de corporatie altijd iets opnemen over het tijdelijk beheer van de te herstructureren woningen. Ook neemt de corporatie in het Sociaal Plan op hoe en op welke momenten zij haar huurders c.q. de stadsvernieuwingsurgenten, op de hoogte houdt. Dat inbreng van huurders in het traject gewenst en volgens de Overlegwet noodzakelijk is, is al op pagina 2 van dit Convenant aan de orde geweest. Ook over de inbreng van de huurders bij de stadsvernieuwingsplannen zal de corporatie in het Sociaal Plan melden wat zij op basis van o.a. de Overlegwet - van haar huurders verwacht. 3 Herhuisvesting Na het vaststellen van de peildatum legt de corporatie huisbezoeken af bij de huurders die stadsvernieuwingsurgent zijn geworden. Tijdens dit huisbezoek informeren de corporatiemedewerkers de huurder over wat de corporatie gaat doen met hun woning, hoe de huurder aan vervangende woonruimte komt en welke ondersteuning de corporatie daar bij biedt. Zelf zoeken Stadsvernieuwingsurgenten in Zaanstad en Wormerland kunnen zelf via WoningNet met voorrang vervangende woonruimte zoeken. De corporatie schrijft de huurders in bij WoningNet en neemt de inschrijfkosten voor haar rekening. Stadsvernieuwingsurgenten kunnen gaan zoeken naar een andere woning als zij van WoningNet een bewijs van inschrijving hebben ontvangen. Dit kan ook een woning zijn in een andere gemeente. Met de uitplaatsende corporatie kan de stadsvernieuwingskandidaat zijn eventuele verhuiswensen naar een andere gemeente bespreken, zodat samen bekeken kan worden wat de verschillende mogelijkheden zijn. Als een stadsvernieuwingsurgent tijdens het huisbezoek aangeeft dat hij niet zelf kan zoeken, dan kan de corporatie hulp bieden. In ieder geval zullen de corporaties hun hulp aanbieden aan oudere huurders of huurders met een beperking. Deze hulp kan variëren van begeleiding bij het zoeken via het systeem van WoningNet tot bemiddeling door de corporatie naar een specifieke (zorg-)woning. Mocht de stadsvernieuwingsurgent zes maanden voor de sloop- of renovatiedatum nog geen vervangende woonruimte hebben gevonden, dan zal de corporatie meehelpen in de zoektocht. De stadsvernieuwingsurgent kan dit laatste half jaar zelf blijven zoeken, maar de corporatie zal ook vervangende woonruimte aanbieden. De corporatie doet een aanbod op basis van de woonwensen van het huishouden. Echter, in deze periode gaat het om een eenmalige aanbieding die de stadsvernieuwingsurgent in principe niet mag weigeren. 6

7 In de zoektocht naar een andere woning geldt dat de woning die een stadsvernieuwingsurgent kiest, moet passen bij de omvang van het huishouden. Bij de nieuwe huisvesting van stadsvernieuwingskandidaten geldt namelijk de bezettingsnorm zoals genoemd in het Convenant Woonruimteverdeling 2011 Zaanstad. Onder bezettingsnorm wordt verstaan de huishoudensgrootte in verhouding tot het kamertal van een woning. In een enkel geval kan het zo zijn dat een corporatie besluit om, in het voordeel van de stadsvernieuwingsurgent, af te wijken van deze norm. Wisselwoningen Naast het zelf zoeken naar een andere woning kan de corporatie besluiten om wisselwoningen beschikbaar te stellen. Dit is het geval wanneer de woning wordt gerenoveerd en deze ingreep kortdurend is (lees: gemiddeld een half jaar). Vaak worden de woningen in het te renoveren complex of in de buurt daarvan als wisselwoning ingezet. De corporatie biedt deze woning eenvoudig gestoffeerd aan, zodat de huurder hier geen kosten voor hoeft te maken. Voor de wisselwoning sluit de corporatie met de stadsvernieuwingsurgent een tijdelijk huurcontract. Het oude huurcontract houdt tijdens de renovatie niet op te bestaan. Na de verbeteringsingreep kan de corporatie het oude huurcontract door laten lopen of een nieuw contract aanbieden. Zo lang het om dezelfde woning gaat met dezelfde plattegrond blijft de opgebouwde woonduur gewoon in stand (zie ook de tekst over behouden van de woonduur op pagina 8). Deze mogelijkheid geldt ook voor de stadsvernieuwingsurgenten met een hoger inkomen dan Op moment van terugkeer naar de eigen woning wordt het huurcontract van de wisselwoning ontbonden. Door de renovatie zal het in sommige gevallen zo zijn dat de corporatie de huurprijs naar boven zal bijstellen. Mocht van een verhoging van de huurprijs sprake zijn, dan zal de corporatie dit, voordat zij aan de ingreep begint, kenbaar maken aan de huurder. Voor de wisselwoning geldt verder dat als de huur van de wisselwoning toch hoger is dan die van de oude woning, dan wordt de oude huur bij de huurder in rekening gebracht en neemt de corporatie die uitplaatst het huurprijsverschil voor rekening. Europese Beschikking Met ingang van 1 januari 2011 zijn de regels veranderd met betrekking tot de inkomensgroepen die toegang hebben tot de sociale huurwoningvoorraad. Deze verandering is opgelegd door een beschikking van de Europese Commissie. Vanaf deze datum kunnen huishoudens met een inkomen boven (prijspeil 1 januari 2012) niet meer terecht in een sociale huurwoning met een huurprijs tot 664,66 (prijspeil 1 januari 2012). Echter, de corporaties in de Zaanstreek hebben besloten om voor de stadsvernieuwingsurgenten een uitzondering te maken. Voor deze groep geldt dat zij, ongeacht hun inkomen, met voorrang kunnen zoeken naar een andere huurwoning waarvan de huurprijs onder de 664,66 ligt. Herhuisvesting bij sloop In het geval van sloop hebben stadsvernieuwingskandidaten bij herhuisvesting in principe twee keuzen: ze kunnen terugkeren naar de nieuwbouw of ze kunnen zich definitief elders vestigen. 1. Mocht de stadsvernieuwingskandidaat de wens hebben om terug te keren naar de nieuwbouw, dan maakt de stadsvernieuwingsurgent dit kenbaar tijdens het huisbezoek dat de corporatiemedewerker bij hem aflegt. In de tussentijd zoekt de 7

8 stadsvernieuwingsurgent zelf met voorrang via WoningNet naar vervangende woonruimte. Hij betrekt deze woning met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd - in afwachting van oplevering van de nieuwbouw. Voor deze periode geldt geen huurcompensatie (huurprijsverschil tussen de oude woning en deze woning). Het betreffende huishouden kan dan uiteraard besluiten om uiteindelijk toch in de woning te blijven waar men ten behoeve van de ingreep is ingetrokken. 2. Wanneer het huishouden met stadsvernieuwingsurgentie definitief kiest voor een andere woning, dan kan dit huishouden met voorrang via WoningNet op een andere woning reageren. Ook in deze situatie kan het huishouden na oplevering van de nieuwbouw alsnog besluiten om terug te keren naar de nieuwbouw. Vanzelfsprekend geldt ook bij deze keuze voor herhuisvesting geen huurcompensatie. Terugkeer naar de nieuwbouw geldt zo lang de voorraad strekt. De nieuwbouwvoorraad sociale huurwoningen zal in de meeste gevallen kleiner zijn dan de hoeveelheid die voorheen op dezelfde plek stond. De toewijzing bij terugkeer vindt plaats op volgorde van de woonduur. Hiervoor geldt de woonduur die het huishouden voor de peildatum heeft opgebouwd. Of een huishouden kan terugkeren naar de nieuwbouw is ook afhankelijk van de hoogte van het inkomen ten opzichte van de inkomensgrens die vanaf 1 januari 2011 door de Europese Commissie is opgelegd. Voor stadsvernieuwingskandidaten met een hoger inkomen dan (prijspeil 1 januari 2012) geldt bij de eerste keer verhuizen deze inkomensgrens niet. Zij kunnen daarom met voorrang terecht in een andere sociale huurwoning. Met deze verhuizing verzilveren zij hun stadsvernieuwingsurgentie. Mochten deze huurders, nadat zij hun stadsvernieuwingsurgentie hebben verzilverd, alsnog besluiten om terug te keren naar de nieuwbouw, dan geldt wel de inkomensvoorwaarde zoals deze vanuit Europa is opgelegd. Echter, de Zaanse corporaties willen rekening houden met de groep huishoudens met een middeninkomen. Deze groep heeft minder alternatieve huisvestingsmogelijkheden dan de groep huishoudens met een hoog inkomen. De Zaanse corporaties hebben daarom de inkomensgrens verhoogd naar (prijspeil 1 januari 2012). Dit betekent dat alle huurders met een inkomen tot na verzilvering van de stadsvernieuwingsurgentie alsnog terecht kunnen in de nieuwbouwvoorraad sociale huurwoningen zo lang de voorraad strekt. Herhuisvesting in geval van renovatie In het geval van renovatie, waardoor bewoners de woning dienen te verlaten en daardoor stadsvernieuwingsurgent worden, kan herhuisvesting op bijna dezelfde twee mogelijkheden gebeuren als bij sloop. Tijdens de woningverbetering kan de stadsvernieuwingsurgent kiezen voor twee huisvestingsmogelijkheden: 1. De stadsvernieuwingsurgent kiest ervoor om via WoningNet met voorrang definitief te verhuizen naar een andere woning elders. 2. De stadsvernieuwingsurgent kiest voor terugkeer naar de oude woning (of een vergelijkbare woning in hetzelfde complex). Dat betekent dat de stadsvernieuwingsurgent te maken krijgt met tijdelijke huisvesting in een door de betreffende corporatie geregelde wisselwoning (zie ook de tekst op pagina 6 over wisselwoningen). 8

9 Behouden van de woonduur In de meeste gevallen zal de stadsvernieuwingsurgent bij sloop/nieuwbouw zijn woonduur kwijt raken. De redenatie hierachter is dat de stadsvernieuwingsurgent na sloop óf in een nieuwbouwwoning terecht is gekomen (op de plek van de oude woning) of op basis van zijn voorrangspositie via WoningNet een andere woning elders naar wens gevonden heeft. Op korte termijn zal dit huishouden dan geen behoefte hebben aan een andere woning. Vanaf het moment dat de stadsvernieuwingsurgent zich definitief gevestigd heeft naar wens, kan deze nieuwe woonduur gaan opbouwen. Bij renovatie kan de stadsvernieuwingsurgent in de meeste gevallen zijn opgebouwde woonduur behouden. Dit is het geval waarbij de stadsvernieuwingsurgent er voor kan kiezen om terug te keren naar de oude woning en zich daarom tijdelijk vestigt in een wisselwoning. Bij terugkeer naar de oude woning gaat het om fysiek dezelfde woning, ook al is eventueel sprake van een aangepaste huurprijs in het bestaande huurcontract. Behoud van woonduur geldt niet wanneer bij renovatie sprake is van een ingrijpende plattegrondwijziging en de woning is een stuk groter geworden. In dit geval maakt de stadsvernieuwingskandidaat wooncarrière. De stadsvernieuwingsurgent krijgt voor de grotere woning dan een nieuw huurcontract waardoor de opgebouwde woonduur vervalt. Tijdelijk behoud woonduur Voor voormalige stadsvernieuwingskandidaten geldt dezelfde regeling als voor de reguliere huurder die op basis van woonduur een sociale huurwoning heeft geaccepteerd. Binnen een periode van vijf jaar na het ingaan van het huurcontract kunnen zij wanneer zij spijt hebben van hun woningkeuze omzien naar een andere sociale huurwoning. Zij kunnen bij het zoeken naar een andere woning nog gebruik maken van de woonduur die zij hadden toen zij op de sociale huurwoning reageerden die achteraf niet bleek te bevallen. Bij het zoeken naar een andere sociale huurwoning geldt de inkomensnorm volgens de Europese Beschikking. Voorrang voor stadsvernieuwingskandidaten De belangrijkste regel in de volgordebepaling bij herhuisvesting is dat stadsvernieuwingsurgenten voorrang hebben boven reguliere woningzoekenden. Bij de volgordebepaling zoals hieronder beschreven gaan we bij wijze van voorbeeld uit van een woning in een bepaalde wijk van Zaanstad of Wormerland. Wie van de woningzoekenden komt daarvoor als eerste in aanmerking? 1. Als eerste komen voor deze woning de stadsvernieuwingskandidaten uit dezelfde wijk in aanmerking. Mocht de stadsvernieuwingsurgent geïnteresseerd zijn in vervangende woonruimte in de eigen wijk, dan heeft hij daar voorrang boven stadsvernieuwingsurgenten uit andere wijken van Zaanstad of uit Wormerland. Echter, zijn er meerdere stadsvernieuwingsurgenten in een wijk geïnteresseerd in vervangende woonruimte in de eigen wijk, dan gelden de volgende selectiecriteria. sloopdatum (de sloopdatum die het eerst nadert gaat voor de sloopdatum die verder weg ligt) woonduur (de stadsvernieuwingsurgent met de langste woonduur gaat voor de kandidaat met een korte woonduur) leeftijd van de bewoner (waarbij de oudste stadsvernieuwingsurgent voor een jongere gaat). 9

10 2. Als er geen gegadigde stadsvernieuwingskandidaat uit dezelfde wijk de beschikbare woning accepteert, dan tellen als eerste de stadsvernieuwingsurgenten van elders uit Zaanstad en Wormerland als gegadigden. De volgorde binnen deze groep geïnteresseerden wordt net als voor de voorrang binnen een zelfde wijk (zie hierboven) bepaald op basis van de volgende criteria: sloopdatum (de sloopdatum die het eerst nadert gaat voor de sloopdatum die verder weg ligt) woonduur (de stadsvernieuwingsurgent met de langste woonduur gaat voor de kandidaat met een korte woonduur) leeftijd van de bewoner (waarbij de oudste stadsvernieuwingsurgent voor een jongere gaat). Op het moment dat een stadsvernieuwingskandidaat uit de Zaanstreek niet geïnteresseerd is in de betreffende woning in Zaanstad of Wormerland, dan kunnen stadsvernieuwingsurgenten uit andere gemeenten van de Stadsregio Amsterdam voor de woning in aanmerking komen. Als er geen stadsvernieuwingskandidaat is die de woning accepteert, dan komen tenslotte de reguliere woningzoekenden voor de woning in aanmerking. De Genieweg-formule De corporaties hebben de Genieweg-formule ontwikkeld voor oudere bewoners die stadsvernieuwingsurgent zijn geworden en een woonduur hebben opgebouwd van 20 jaren of meer. Deze bewoners raken bij stadsvernieuwing in de meeste gevallen hun woonduur kwijt als zij zich ten behoeve van de ingreep definitief elders vestigen. Alhoewel zij in hun nieuwe woning opnieuw woonduur opbouwen kan deze te gering zijn om na enkele jaren aanspraak te kunnen maken op een gelijkvloerse (senioren-)woning. De Genieweg-formule voorkomt dit. Oudere huurders kunnen, wanneer zij dit willen, een bijlage krijgen bij het huurcontract dat zij aangaan vlak na de stadsvernieuwingsingreep. In de bijlage staan afspraken over een verhuizing op termijn. Op het moment dat het aan de orde is zal de corporatie deze oudere huurders bemiddelen naar een gelijkvloerse (senioren-)woning. 4 Financiële tegemoetkomingen en vergoedingen Bewoners die vanwege sloop of ingrijpende woningverbetering moeten verhuizen, maken daarbij kosten. Het is redelijk dat de verhuurder bijdraagt in die kosten. Van overheidswege is vastgesteld welk minimumbedrag de verhuurder dient bij te dragen in de verhuis- en herinrichtingskosten. De Zaanse corporaties bieden een iets ruimere vergoeding aan: per 1 maart 2012 gaat het om Ieder jaar per 1 maart zal de verhuiskostenvergoeding worden bijgesteld aan de hand van het dan geldende inflatiepercentage. Op welk moment de corporaties dit bedrag uitkeren aan de stadsvernieuwingsurgent leggen de corporaties vast in het Sociaal Plan. De einddatum van het huurcontract is bepalend voor de hoogte van de verhuiskostenvergoeding. Als de einddatum van het huurcontract na het indexatiemoment ligt, dan krijgt de stadsvernieuwingsurgent de geïndexeerde verhuiskostenvergoeding. Mocht een huishouden te maken krijgen met een dubbele verhuizing, dus in het geval van een wisselwoning, dan zullen de Zaanse corporaties de huurder hierin ondersteunen. Dit kan o.a. 10

11 het aanbieden van verhuisservice zijn, óf een extra financiële tegemoetkoming ten bedrage van 563 (prijspeil 1 maart 2012). In het Sociaal Plan zal de corporatie aangeven op welke manier zij de stadsvernieuwingsurgent bij een eventuele dubbele verhuizing ondersteunt. Voor de definitieve woning geldt de huurprijs die ervoor staat. Stadsvernieuwingskandidaten krijgen van de corporaties daar geen korting of andere tegemoetkoming in de huur voor. Kostenposten die de betrokken corporatie op zich zal nemen in het geval van stadsvernieuwing zijn: de inschrijfkosten voor WoningNet omdat vanwege de registratie alle stadsvernieuwingskandidaten ingeschreven dienen te worden de jaarlijkse verlengingskosten van de inschrijving bij WoningNet tot het moment dat de stadsvernieuwingskandidaat de definitieve woning (huur of koop) heeft betrokken administratiekosten voor het huurcontract van de nieuwe woning en eventueel van de wisselwoning; eventueel het verschil tussen de huur van de oude woning en de huur van de wisselwoning eventueel huurbevriezing van de oude woning: na de peildatum zal de jaarlijkse huurverhoging, in afwachting van de ingreep, niet meer in rekening gebracht worden. (in voorkomende gevallen) maximaal een maand dubbele huur. Het betreft hier de huur van de oude woning. Let wel: administratiekosten zijn niet hetzelfde als de waarborgsom, en die laatste wordt uiteraard niet vergoed. 11

12 5 Slotbepalingen Dit convenant bevat afspraken die de gezamenlijke corporaties met elkaar en met de bewonersraden maken. Specifieke uitwerkingen van de afspraken leggen de corporaties vast in het Sociaal Plan dat zij voor ieder stadsvernieuwingsproject opstellen. Tussentijdse aanpassingen Het is mogelijk dat zich gedurende de looptijd van dit convenant nieuwe ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op de afspraken die in dit document zijn vastgelegd. De corporaties zullen dan in overleg treden met de bewonersraden. In dit overleg zullen partijen bespreken in hoeverre de ontwikkelingen de gemaakte afspraken beïnvloeden en op welke manier de gemaakte afspraken eventueel zullen worden aangepast. Hardheidsclausule In individuele gevallen of op grond van individuele omstandigheden, is het mogelijk om in beperkte mate af te wijken van de afspraken in dit convenant. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de nieuwe woonsituatie naar verhouding grote negatieve consequenties voor de bewoner met zich mee blijkt te brengen die vooraf niet ingeschat waren. De betreffende corporatie zal zich inzetten om alsnog tot een goede oplossing voor deze individuele situatie te komen. De bewoner die een beroep wil doen op de hardheidsclausule meldt zijn klacht schriftelijk aan de betreffende corporatie. Mocht de corporatie daar niet naar tevredenheid van het huishouden mee omgaan, dan kan het huishouden zich wenden tot de Geschillencommissie. Geschillencommissie De Geschillencommissie bestaat uit: een onafhankelijk voorzitter, een lid benoemd uit de kring van huurders en een lid benoemd uit de kring van verhuurders. In alle gevallen waarin de huurder niet tevreden is over de dienstverlening van een medewerker van de corporatie of een derde die in opdracht handelt van de corporatie, wordt de klacht eerst voorgelegd aan de betreffende corporatie. Het kan gebeuren dat een huurder niet tevreden is over of het niet eens is met de afhandeling van de ingediende klacht. De klacht is dan uitgegroeid tot een geschil. Een geschil kan schriftelijk worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, T.a.v. Secretaris Geschillencommissie, Postbus 22, 1520 AA in Wormerveer. De Geschillencommissie bemiddelt alleen tussen de corporatie en de huurder, niet tussen huurders onderling. Zij brengt advies uit aan de directie van de corporatie over wat er met het geschil moet gebeuren. Het is geen bindend advies. De corporatie zal hier in de praktijk alleen gemotiveerd van afwijken. Als een huurder hiertegen bezwaar wil maken, dan kan hij of zij zich richten tot het kantongerecht. 12

13 Partijen verklaren het convenant Stedelijke Vernieuwing geldig voor de periode 1 januari 2013 tot 1 januari 2017 Parteon Vereniging Bewonersraad Parteon de heer C. van Boven de heer H.M. Wessel Woningstichting Rochdale Gebiedsraad Rochdale de heer P. Vreke de heer R.A. Brands Woningstichting Eigen Haard Huurdersfederatie ALERT De heer P. Hildering De heer J.H. ten Have WORMERWONEN Huurdersvereniging Huurders voor Huurders De heer S. Timmerman de heer D. Wijnands ZVH Bewonersraad ZVH, Belangenvereniging voor bewoners van ZVH-woningen de heer F.A.M. van Dooren de heer B. Regter Zaanstad, 1 januari

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam Sociaal Plan ParkStad juli 2005 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de positie

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr. Tom Hom Collegevergadering 29 november2016 inlichtingen Hanneke de Zwart

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Inhoudsopgave 2 Overeenkomst 3 1 Algemeen 5 1.1 Geldigheid Stedelijke overeenkomst 5 1.2 Overleg en informatie 6 1.3

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemeen 5 3. Plangebied, duur en looptijd van het sociaal plan 6 4. Procedure

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47

Sociaal Plan Binnenhofjes 3. Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, en 1-47 Sociaal Plan Binnenhofjes 3 Regelandisstraat 3-67 Van Ummenstraat 2 32, 36-82 en 1-47 1 2 sociaal plan Binnenhofjes 3, maart 2016 Inleiding Dieze-Oost is een wederopbouwwijk die in de jaren 50 is gebouwd.

Nadere informatie

Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders

Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg juni 2012 Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Dit boekje met Amsterdamse afspraken bij

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014

SOCIAAL PLAN. 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN 1 januari 2014 SOCIAAL PLAN T GIJMINK 1. Inleiding In 2004 zijn de voorbereidingen voor de wijkvernieuwing van het Gijmink gestart. De 507 huurwoningen worden in 10 fases vervangen door nieuwbouw.

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = =

pçåá~~ä=éä~å= qéå=äéüçéîé=î~å=êéåçî~íáé=áå=eççêå=éå=mìêãéêéåç=ékç= = = = = = = = = = = = = = = = pçåá~~äéä~å qéåäéüçéîéî~åêéåçî~íáéáåeççêåéåmìêãéêéåçékç léöéã~~âíçççê~ñçéäáåöeìêéåéåhçééå aéñáåáíáéîéîéêëáéokpiî~ëíöéëíéäçáåçáêéåíáéê~~ççkçknujmqjomnn fåüçìçëçéö~îé 1. INLEIDING...3 2. KADER...4 3. ALGEMEEN...5

Nadere informatie

Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua

Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua Sociaal Statuut Sint Antonius van Padua 2015-2018 Noordwijkerhout, oktober 2015 Sociaal Statuut Woningstichting Sint Antonius van Padua Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 1.1. Doel Sociaal Statuut 1.2.

Nadere informatie

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing.

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Sociaal Plan Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

stadsvernieuwing Banne-Zuid

stadsvernieuwing Banne-Zuid www.eigenhaard.nl 200300345_Banne_Zuid.indd 40-1 stadsvernieuwing Banne-Zuid 20-10-2006 12:01:25 inhoudsopgave Stadsvernieuwing Banne-Zuid 4 Wat houdt dat in: stadsvernieuwingskandidaat? 6 Hoe zoekt u

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen

1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen Tablis Wonen OVEREENKOMST SOCIAAL PLAN bij herstructurering DE ONDERGETEKENDEN; 1. Stichting Tablis Wonen, gevestigd te Sliedrecht, ten deze vertegenwoordigd door de heer H.J. Bleijerveld, directeur, hierna te noemen

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN FEBRUARI 2017 1 Inhoudsopgaven 1. Algemene bepalingen 2. Algemeen 3. Proces en procedure bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie 4. Communicatie 5. Financiële regelingen

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn.

Basisvoorwaarden. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard moet u minimaal 18 jaar zijn. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen.

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen. CONCEPT SOCIAAL STATUUT Rechten en plichten bij sloop, renovatie en verkoop Inleiding Dit Sociaal Statuut is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de rechten en plichten van individuele huurders

Nadere informatie

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH

Sociaal Plan bij renovatie en sloop. Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Sociaal Plan bij renovatie en sloop Als bedoeld in artikel 11 g lid 2 BBSH Versie januari 2010 De ondergetekenden; 1. Woningstichting Dinteloord, gevestigd te Dinteloord, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Toolbox Herhuisvesting

Toolbox Herhuisvesting juli 2006 Afdeling Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid bij sloop en verbetering Samenstelling Arie de Zeeuw Juli 2006 Pagina 2 Gemeente Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 2 Overleg en informatie 6 2.1 Participatie

Nadere informatie

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen;

Basisvoorwaarden. uw broodwinning een ander redelijk belang hebt om hier te wonen; Bent u op zoek naar een sociale huurwoning in de Hoeksche Waard? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij zijn dé aanbieder van sociale huurwoningen in de Hoeksche Waard. Hoe het systeem werkt en verdere

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT WAT HOUDT DAT IN 4 Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat 4 Voorrang op woningen in de WoningNet krant

Nadere informatie