Bijlage 1 Sociaal Plan de Banne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1 Sociaal Plan de Banne"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Sociaal Plan de Banne Inhoud 1. Inleiding 1.1 Werkwijze 1.2 Meer informatie 2. Geldigheid sociaal plan de Banne 3. Uitgangspunten herhuisvesting 4. De mogelijke ingrepen 4.1 Sloop 4.2 Ingrijpende renovatie 4.3 Kleine renovatie 4.4 Verhuizen in verband met overlast 4.5 Verkoop van sociale huurwoningen 5. Herhuisvesting 5.1 Voorlichting en huisbezoeken 5.2 Overige bewonersbegeleiding 5.3 Herhuisvestinggaranties 5.4 Rechten bij het zoeken naar een andere woning 5.5 Een passende woning 5.6 Verhuizen naar een woning die gesloopt wordt Recht op vergoeding 6.1 Verhuis- en herinrichtingskosten 6.2 Huurgewenning 6.3 Specifieke regelingen 7. Fysiek beheer 8. Participatie Bijlagen Bijlage 1: Huursubsidie Bijlage 2: Stadsvernieuwingbetrokkenen Bijlage 3: Toewijzingsregels Bijlage 4: Aanvullende financiële vergoedingen NB Aan dit Sociaal Plan kunnen geen rechten worden ontleend. Het Sociaal Plan is een samenvatting van bestaande regelingen en wetgeving. De teksten van deze regelingen en wetten zijn maatgevend.

2 98 1. Inleiding Dit Sociaal Plan hoort bij het Plan van Aanpak de Banne. Dit plan is in januari 2002 in de stadsdeelrad van Amsterdam-Noord vastgesteld en heeft tot doel de Banne tot een aantrekkelijk woonwijk te maken voor huidige en toekomstige bewoners. Hierbij gaat het niet alleen om het verbeteren of vernieuwen van de woningvoorraad, maar ook om het verbeteren en uitbreiden van sociale voorzieningen en om maatregelen op het gebied van werkgelegenheid. Een integrale aanpak van de wijk dus, die in 1999 in gang is gezet door het stadsdeel en de woningcorporaties in de Banne. Daarnaast omvat het Plan van Aanpak een aantal maatregelen voor de verbetering en de intensivering van het beheer van de openbare ruimte. Dit sociale plan beschrijft de positie van bewoners die vanwege de aanpak van hun woning (tijdelijk) moeten verhuizen of hierdoor extreme overlast ondervinden. Meer specifiek worden in dit sociaal plan de volgende dingen omschreven: de procedure bij uitplaatsing van bewoners de verschillende regelingen en instrumenten die de gemeente en de corporaties aanbieden bij het faciliteren van het proces rondom de herstructurering van wijken bewonersbegeleiding en informatieverschaffing 1. Werkwijze De basis voor dit Sociaal Plan zijn de stedelijke kaderafspraken De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie Deze kaderafspraken hebben betrekking op de inhoud van sociale plannen die, tot 2007, op lokaal niveau (project, buurt- of stadsdeelniveau) worden of zijn opgesteld. Dit kader is vastgesteld in het Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg (AVO), waarin de gemeente, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de Amsterdamse Huurdervereniging zitting hebben. Het belangrijkste uitgangspunt bij het opstellen van deze afspraken is dat de rechtspositie van bewoners in heel Amsterdam gelijk is. Van dit stedelijk kader kan op lokaal niveau niet worden afgeweken. Wel hebben de corporaties en het stadsdeel de mogelijkheid om aanvullende afspraken te maken en maatwerk te leveren, voor zover dit niet strijdig is met de stedelijk overeengekomen regels. Behalve op het stedelijk kader is het sociaal plan ook gebaseerd op gesprekken met het bewonersplatform de Banne (vertegenwoordigd door de bewonersgroep de Banne en De Woonbond), de woningcorporaties met bezit in de Banne en Nieuwendam-Noord, andere betrokken instellingen als buurtbeheren, Opbouwwerk Noord en op het concept Basis Sociaal Plan de Banne en het sociaal plan Nieuwendam-Noord. 1.2 Meer informatie Voor algemene vragen over de plannen in uw buurt of voor een exemplaar van de Stedelijke Kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie kunt terecht bij het projectbureau de Banne, telefoonnummer Voor vragen over uw woning, of het wooncomplex waarin u woont, kunt u het best contact opnemen met uw verhuurder. Patrimonium OLYMPUS Groep Zomers Buiten Woningbedrijf Amsterdam Eigen Haard PWV-Wonen Rochdale Het Oosten AWV De Dageraad Overige informatie over wonen en huren in Amsterdam is verkrijgbaar bij: wooninformatiecentrum De Zuiderkerk Zuiderkerkhof 72 Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam tel.: De Zuiderkerk is geopend maandag t/m vrijdag uur, maandag vanaf uur, donderdag tot uur. Internet:

3 2. Geldigheid Sociaal Plan de Banne Het Sociaal Plan de Banne volgt het stedelijke kader en de afspraken die daarin zijn gemaakt. Indien de partijen die deze afspraken hebben gemaakt besluiten tot uitbreiding of verbetering van het stedelijke maatregelenpakket, dan wordt het Sociaal Plan de Banne daarop aangepast. Wijzigingen worden wel eerst voorgelegd aan het Opdrachtteam de Banne. Op die onderdelen waar het Sociaal Plan de Banne verder gaat dan de stedelijke afspraken blijven de regels uit het Sociaal Plan de Banne in dat geval van kracht. Het Sociaal Plan de Banne geldt voor het hele vernieuwingsgebied de Banne, zoals dit is vastgesteld in het Plan van Aanpak de Banne. Dit Sociaal Plan de Banne is een bijlage bij het Plan van Aanpak, onderdeel Nota van Wijzigingen en Aanpassingen. Het Sociaal Plan de Banne geldt voor alle huurders van woningcorporaties die te maken hebben met sloop- en renovatie-ingrepen in de Banne. Omdat particuliere eigenaren - anders dan de woningcorporaties - geen bevoegdheid hebben om bewoners een voorrangspositie op de woningmarkt te geven zullen deze de herhuisvesting van bewoners moeten uitbesteden aan een partij die medeopsteller is van het Sociaal Plan. Het stadsdeel geeft aan particuliere eigenaren alleen toestemming voor ingrijpende renovatie of sloop en nieuwbouw indien zij het Sociaal Plan onderschrijven. Daarmee is ook de positie van huurders van particuliere woningen bij vernieuwingsingrepen zeker gesteld en geldt dit sociaal plan ook voor hen. algemene regelgeving wijzigt, wijzigt de informatie in het Sociaal Plan ook. Het gaat hier om: de Huursubsidiewet de Leegstandswet de Wet bevordering eigenwoningbezit (koopsubsidie) de Beleidsovereenkomst Wonen Amsterdam de Huisvestingsverordening Gemeente Amsterdam 1999 het Convenant Woonruimteverdeling tussen de Gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van woningcorporaties 1999 de Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing Amsterdam 2001 het Aanvullend Convenant Erfpacht 2001 de Amsterdamse Middensegment Hypotheek de Verordening op het Woonlastenfonds de Verordening tijdelijke verhuur het Draaiboek woonruimteverdeling 2001 de Uitvoeringsinstructies Woonruimteverdeling de Amsterdamse Leidraad voor participatie bij wijkvernieuwing 2001 Voor informatie of vragen over deze verordeningen en regelgeving kunt u terecht bij de Stedelijke Woningdienst Amsterdam. NB. De regels uit dit Sociaal Plan gelden voor legale bewoners. Als hoofdbewoners niet legaal de woning bewonen, dan kunnen zij tijdens het huisbezoek van de corporatie bespreken welke mogelijkheden tot herhuisvesting zijn. 99 In dit sociaal plan worden de rechten en plichten van bewoners en woningcorporaties omtrent sloop en herhuisvesting vastgelegd. Dat neemt niet weg dat daarnaast in overleg tussen corporaties, bewonersgroepen en het stadsdeel aanvullend afspraken gemaakt kunnen worden. Denk daarbij aan afspraken over beheer, onderhoud, informatievoorziening, begeleiding e.d. Naast afspraken staat er algemene informatie over regelgeving in dit Sociaal Plan. Indien deze

4 Uitgangspunten herhuisvesting Als het, vanwege sloop of ingrijpende renovatie van uw woning, nodig is dat u geherhuisvest moet worden, gelden de volgende uitgangspunten: I iedereen die dat wil, kan in de Banne blijven wonen. II het vernieuwingsproces wordt bepaald door het tempo van de herhuisvesting. Als blijkt dat een goede herhuisvesting binnen de huidige planning niet mogelijk is, wordt de planning aangepast. III het woningbouwprogramma is de eerste jaren gericht op doorstroming binnen de wijk en moet perspectief bieden aan de huidige bewoners. IV Corporaties en stadsdeel spannen zich in om bewoners zo goed mogelijk en in één keer te herhuisvesten. De nieuwe woning voldoet aan de wensen van de te herhuisvesten bewoners en is passend bij het inkomen en huishoudsamenstelling. Na afloop van het uitplaatsingproces wordt onderzocht of de uitplaatsing naar wens is verlopen. 4. De mogelijke ingrepen Bij de herstructurering van de Banne zijn er verschillende ingrepen die gevolgen hebben voor de bewoners en hun woonsituatie: sloop ingrijpende renovatie (waarbij bewoners niet in hun woning kunnen blijven wonen) kleine renovatie (waarbij men wel in de woning kan blijven) geen ingreep in de woning, maar overlast van herstructureringswerkzaamheden in de buurt verkoop van sociale huurwoningen 4.1 Sloop De plannen om een complex te slopen moeten worden bekrachtigd in een definitief sloopbesluit. Dit definitieve sloopbesluit wordt genomen door de stadsdeelraad Amsterdam-Noord. Bewoners hebben hier inspraak op. Als het sloopbesluit is genomen stelt de Stedelijke Woningdienst namens het college van B&W de peildatum vast. Na de peildatum start de herhuisvesting van bewoners waarop in hoofdstuk 5 wordt ingegaan. Vanaf de peildatum heeft u eventueel recht op vergoedingen Sloopbesluit en peildatum De peildatum ligt 1,5 jaar voor de geplande ingreep. Vanaf deze datum krijgen de bewoners de status van (semi)stadsvernieuwingskandidaat en hebben bewoners recht op eventuele vergoedingen. Bewoners die vóór de peildatum verhuizen hebben géén recht op een verhuiskostenvergoeding. Bewoners krijgen ruim 1,5 jaar van tevoren schriftelijk bericht over de geplande datum van de ingreep in hun wooncomplex. Bewoners worden na vaststelling van het sloopbesluit schriftelijk door stadsdeel en corporatie geïnformeerd over het sloopbesluit, een eventueel besluit tot ingrijpende renovatie, de peildatum en hun rechtspositie zoals die staat omschreven in dit sociaal plan. Na de vastgestelde peildatum worden bij alle bewoners die niet kunnen terugkeren op hun woning huisbezoeken afgelegd door een begeleider van de desbetreffende corporatie.

5 De corporaties streven er naar dat op de peildatum met alle bewoners contact is gelegd en dat zij op de hoogte zijn van hun stadsvernieuwingsstatus en zoekprofiel. Deze zijn nodig om te reageren op het woningaanbod Verhuurzaken De netto huur wordt vanaf de peildatum bevroren voor de zittende huurders. De woning moet bij verhuizing in verhuurbare staat worden achtergelaten. Corporaties waarborgen de leefbaarheid in complexen en zullen daartoe indien mogelijk vrijkomende woningen tijdelijk verhuren. Tijdelijk verhuurde woningen worden voor een passend huurniveau verhuurd, dat betekent dat de huurprijs in sommige gevallen mede wordt bepaald door de verhuurbaarheid Opleveren van de woning Bewoners moeten bij verhuizing hun woning in verhuurbare staat achterlaten. Hierover worden tussen de huurder en de verhuurder apart afspraken gemaakt. Huurders die zelf voorzieningen in hun woning hebben aangebracht, mogen deze uit de woning verwijderen en meenemen. Hierbij blijft van de kracht de verplichting om de woning op te leveren met volledige uitrusting (bijvoorbeeld sanitair, radiatoren, deuren en dergelijke) en bezemschoon achter te laten. Een stadsvernieuwingskandidaat die zijn woning moet verlaten kan mogelijk aanspraak maken op een vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen. Bewoners dienen hiervoor contact op te nemen met de corporatie. Ook als bewoners plannen hebben om veranderingen in hun woning aan te brengen, is het verstandig dat zij van te voren contact opnemen met hun corporatie. 4.2 Ingrijpende renovatie Onder een ingrijpende renovatie wordt een renovatie verstaan die niet tijdens bewoning uitgevoerd kan worden en waardoor u uw woning dus tijdelijk moet verlaten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het samenvoegen van woningen of het anders indelen van de woning. Of een renovatie al dan niet tijdens bewoning uitgevoerd kan worden, wordt bepaald door de corporatie. Afhankelijk van de situatie kunnen legale hoofdbewoners eventueel: - terugkeren in de eigen woning, mits passend bij huishoudensamenstelling en inkomen of - terugkeren naar een passende woning in het complex (zolang de voorraad strekt) of - definitief verhuizen als stadsvernieuwingskandidaat naar een andere woning. Per project worden de mogelijkheden bekeken. Als de bewoner(s) na de renovatie kunnen terugkeren in hun oude woning, biedt de corporatie een wisselwoning aan. Een wisselwoning is dus bedoeld voor mensen die tijdelijk hun huis uit moeten. Wisselwoningen worden alleen ingezet als de periode niet langer dan één jaar is (bij hoogniveaurenovatie kan dit tot twee jaar verlengd worden). In een wisselwoningcontract tussen de corporatie en de huurder worden afspraken gemaakt over de huur en duur van het verblijf in de wisselwoning en over een eventuele vergoeding bij later opleveren van de vernieuwde woning. De wisselwoning is gestoffeerd en geschilderd of behangen. De huur van de wisselwoning is nooit hoger dan de huur van de oude woning, tenzij de bewoner daar geen bezwaar tegen heeft. Hoe uw herhuisvesting bij een ingrijpende renovatie verloopt, staat in een brief die u van uw woningcorporatie krijgt. Vervolgens komt de begeleider persoonlijk langs om uw situatie en wensen met u te bespreken. Mocht dan blijken dat het in uw geval toch beter is om definitief te verhuizen, dan wordt u alsnog stadsvernieuwingskandidaat. In alle andere gevallen zoekt de woningcorporatie een geschikte en gelijkwaardige wisselwoning voor u. Bij terugkeer naar uw opgeknapte woning kan de huur omhoog zijn gegaan. Dit zal de verhuurder tijdig, en minimaal vóór de planning van de tijdelijke huisvesting aan u kenbaar maken. Wanneer de nieuwe huur te hoog wordt voor uw inkomen, kan bekeken worden of u in aanmerking komt voor huursubsidie. Bij een ingrijpende renovatie geldt een verhuiskostenvergoeding die gelijk is aan de vergoeding bij sloop ( 4500,-). 101

6 102 De afspraken rond vaststelling van de peildatum en verhuurzaken zijn dezelfde als bij sloop (zie hoofdstuk ). De bewoner krijgt voor de verhuizing naar de wisselwoning ten minste twee weken de tijd. 4.3 Kleine renovatie Een kleine renovatie gebeurt tijdens bewoning. Er is vaak sprake van overlast waaruit onvermijdbare herinrichtingskosten voortvloeien. Afhankelijk van het type werkzaamheden wordt door de corporatie een vergoeding uitgekeerd en wel als volgt: 500,- bij minimaal twee van de volgende werkzaamheden: het aanleggen van nieuwe standleidingen of wijziging van de maatvoering van kozijnen de vervanging van het plafond en/of de wandafwerking in een woonvertrek het opheffen van technische gebreken aan de keukeninstallatie of aan de sanitaire ruimte 1400,- bij het verbeteren of het aanbrengen van de keuken of sanitaire ruimte het bouwkundig wijzigen van de vertrekken het wijzigen van het aantal vertrekken Bij het plaatsen van uitsluitend centrale verwarming of dubbele beglazing is geen tegemoetkoming beschikbaar. Deze vergoedingen worden overigens alleen uitgekeerd aan bewoners die op de woning blijven. Bewoners die vrijwillig verhuizen, terwijl dat niet technisch noodzakelijk is, komen niet in aanmerking voor een vergoeding. 4.4 Verhuizen in verband met overlast Wanneer de buurt wordt vernieuwd, kunnen bewoners van woningen die net buiten de grote ingrepen vallen, natuurlijk gewoon in hun woning blijven. Als bewoners toch aantoonbaar last hebben van de werkzaamheden in de directe omgeving, kunnen zij altijd contact opnemen met de verhuismedewerker van de woningcorporatie. Eventueel kunnen zij in aanmerking komen voor de status van stadsvernieuwingsbetrokkene. Stadsvernieuwingsbetrokkenen verhuizen op vrijwillige basis en krijgen geen verhuiskostenvergoeding. Zij hebben wel een bepaalde voorrangspositie bij het zoeken naar een andere woning (voorrang op gewone woningzoekenden, maar na stadsvernieuwingskandidaten en medische en sociale voorrangskandidaten). In Bijlage 4 staat kort omschreven hoe de volgorde bij woningtoewijzing wordt bepaald. 4.5 Verkoop van sociale huurwoningen De corporaties in de Banne hebben de intentie om een aantal huurwoningen als koopwoning aan te bieden. Verkoop van sociale huurwoningen aan individuele kopers kan alleen met toestemming van de Stedelijke Woningdienst, het stadsdeel en de corporatie. Enkele aandachtspunten hierbij zijn: Een huurder kan nooit verplicht worden tot kopen. Ook in een complex dat aangewezen is voor verkoop kunnen bewoners die niet willen kopen, gewoon blijven wonen / huren. Voordat tot verkoop wordt overgegaan, vindt een informatiebijeenkomst plaats waar bewoners vragen kunnen stellen over verkoop en de gevolgen van verkoop. Tussen corporaties, huurders en kopers worden afspraken gemaakt over de samenwerking op het gebied van leefbaarheid, onderhoud aan het complex en servicekosten. Indien er sprake is van verkoop van huurwoningen in een complex en als bewoners geïnteresseerd zijn in het kopen van zo n woning, dan kan de verhuismedewerker adviseren over hoe dat het best aangepakt kan worden. Daarnaast kan het tijdens de vernieuwingsoperatie gebeuren dat corporatie complexen aan elkaar overdoen. Uiteraard worden de bewoners van dit complex hierover tijdig op de hoogte gesteld. Verkoop van een heel complex aan een andere eigenaar (corporatie of particuliere eigenaar) heeft geen directe gevolgen voor de bewoner.

7 5.Herhuisvesting Dit hoofdstuk gaat in op de procedures, rechten en plichten bij herhuisvesting. Deze procedures, rechten en plichten gelden zowel voor bewoners die moeten verhuizen omdat hun woning wordt gesloopt, als voor bewoners die moeten verhuizen omdat hun woning ingrijpend wordt gerenoveerd. De vergoedingen komen aan de orde in hoofdstuk Voorlichting en huisbezoeken Stap 1 Brief nummer 1 De eerste brief over herhuisvesting bevat informatie over de geplande datum van ingreep en de aankondiging van het huisbezoek dat door de begeleider aan de bewoners op korte termijn zal plaatsvinden over de herhuisvesting en andere zaken die voor de bewoner van belang zijn. Bij de brief wordt informatie gegeven over de procedure van herhuisvesting, het sociaal plan, rechten en plichten van de bewoner, waar men terecht kan voor vragen, hulp en begeleiding en allerlei praktische zaken en tips. Stap 2 Het eerste bezoek Het eerste bezoek aan de bewoner ten behoeve van de herhuisvesting wordt verzorgd door een medewerker van de corporatie. Tenminste binnen twee maanden na verzending van Brief 1 wordt de bewoner bezocht. De medewerker legt het aanbodmodel uit en inventariseert de woonwens. Stap 3 Brief nummer 2 De uitkomsten van het gesprek worden vastgelegd op een daarvoor ontworpen formulier. Een kopie van het formulier wordt voorzien van een bevestigingsformulier en aan de bewoner toegezonden. Stap 3a Eventueel 2 e bezoek Indien gewenst en noodzakelijk kan er een 2 e bezoek plaatsvinden. Stap 3b Moeilijk in te vullen woonwens Indien het de bewoner na 6 maanden nog niet gelukt is om geschikte woonruimte te vinden, wordt met de inzet van de corporatie naar passende woonruimte gezocht. Stap 4 Overeenstemming Zodra met de bewoner overeenstemming is bereikt, worden alle afspraken schriftelijk in een overeenkomst vastgelegd. Deze hebben betrekking op: datum van oplevering van de woning de staat van de woning bij oplevering de procedure van oplevering uitbetalingen en vergoedingen in het kader van Zelfaangebrachte voorzieningen andere zaken die met de bewoner zijn overeengekomen 2.2. Overige bewonersbegeleiding Stadsvernieuwingskandidaten zoeken in principe zelf via het aanbodsysteem naar een nieuwe woning, maar dit sluit een actieve bemiddelende rol van de verhuurder niet uit. Verhuurders leveren de bewoners hierbij maatwerk. Mensen die dat nodig hebben, kunnen een extra beroep doen op de verhuismedewerkers van de corporaties. De geboden begeleiding hangt af van de wensen en mogelijkheden van de bewoners. De extra begeleiding kan bestaan uit de volgende onderdelen: Begeleiding bij het zoeken naar een passende woning in de woningkrant en het inschrijven voor een woning. Indien inschrijven onvoldoende resultaat oplevert, kunnen corporaties woningen actief aanbieden aan de bewoner. Begeleiding bij huuropzegging, tekenen van een huurcontract, het aanvragen van huursubsidie en het aanvragen van vergoedingen. Bieden van maatwerk als individuele bewoners in de knel komen bij herstructurering. Informatiepunt in de wijk Bewoners die door de vernieuwing van de Banne (tijdelijk) moeten verhuizen of bewoners die 103

8 104 geconfronteerd worden met bouwactiviteiten in de buurt zullen zich wellicht afvragen hoe het nou precies zit met de toekomst van hun wijk en/ of hun eigen woonsituatie. Ondanks de informatie die regelmatig wordt verstrekt, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsbrieven, kunnen zij met vragen rondlopen. Daarom wordt er een informatiecentrum in de wijk geopend. Het informatiecentrum in de wijk houdt op vaste tijden spreekuur. Daar kunnen bewoners terecht met al hun vragen over de werkzaamheden in het kader van het Plan van Aanpak de Banne en het Sociaal Plan. Voor specifieke vragen over hun complex kunnen zij terecht bij hun woningcorporatie. Wanneer en waar dit informatiecentrum in de Banne wordt geopend, kunt u ter zijner tijd lezen in de Bannekrant. Maatwerk voor ouderen en mindervaliden Mensen boven de 65 jaar en mindervaliden die hulp nodig hebben bij de verhuizing, kunnen extra hulp krijgen bij het in- en uitpakken van de spullen, bij het schoonmaken van het nieuwe huis en zonodig bij aanpassingen en klussen in de nieuwe woning. De begeleider van de woningcorporatie weet bij wie u in de buurt bepaalde hulp kunt krijgen en op welke extra vergoeding u eventueel recht hebt. Indien gewenst kunnen ouderen en mindervalide bewoners extra hulp en begeleiding krijgen bij het zoeken naar een andere woning. Indien nodig wordt contact gezocht met andere hulpverlenende instanties. Op grond van een handicap kan een bewoner in aanmerking komen voor een woning met aangepaste voorzieningen, of een zogenaamde MIVAof WIBO-woning. Dit type woningen wordt in eerste instantie toegewezen aan medisch geïndiceerden en aan bewoners van 60 jaar en ouder. Stichting Tot en Met kan hiervoor een indicatie verlenen. Ouderen en / of mindervaliden die van woningen met reeds aangepaste voorzieningen naar een nieuwe woning moeten verhuizen, moeten voor dezelfde voorzieningen in hun nieuwe woning opnieuw een aanvraag indienen bij Stichting Tot en Met. Aan het opnieuw aanbrengen van aangepaste voorzieningen zijn voor de bewoner geen kosten verbonden. Met vragen kunnen bewoners terecht bij hun corporatie. Indien noodzakelijk kan de verhuismedewerker de aanvraagprocedure voor aangepaste voorzieningen begeleiden. 3.3 Herhuisvestinggarantie a. Garantie op passend aanbod in de Banne De corporaties garanderen dat stadsvernieuwingskandidaten uit de Banne altijd een passend aanbod krijgen in de Banne (Banne-Oost, Banne- Noord en Banne-Zuid, inclusief de nieuwbouwlocatie Marjoleinterrein). b. Spijtoptantenregeling bij verhuizing buiten de Banne. De corporaties garanderen dat stadsvernieuwingskandidaten die hebben gekozen voor herhuisvesting buiten de wijk de Banne en daarvan spijt krijgen de mogelijkheid hebben om terug te keren naar een passende woning in de Banne. Deze bewoners dienen dit binnen een jaar na verhuizing bekend te maken bij de corporatie van herkomst. Op basis van de oude woonduur kunnen zij een tweede maal (maar dan als doorstromer) reageren op vrijkomende huurwoningen in de Banne. Zij kunnen drie jaar van deze mogelijkheid gebruik maken. Er wordt niet een tweede keer een bijdrage in de verhuiskosten uitgekeerd. Daarnaast geldt ook de regeling dat bewoners die buiten het stadsdeel Amsterdam-Noord zijn verhuist en daar spijt van krijgen de mogelijkheid hebben om terug te keren naar dit stadsdeel. Zij maken dit binnen een jaar aan de woningcorporatie van herkomst bekend. Op basis van hun oude woonduur (en als doorstromer) kunnen zij reageren op vrijkomende woningen in Amsterdam-Noord. Er wordt niet een tweede keer een bijdrage in de verhuiskosten uitgekeerd. c. Informatievoorsprong en voorrang bij huur en koop in het vernieuwingsgebied Partijen stellen belangstellende bewoners uit de Banne als eerste op de hoogte van vrijkomend aanbod aan nieuwbouw- en gerenoveerde woningen (huur en koop) in het betreffende vernieuwingsgebied. Belangstellende bewoners uit

9 de Banne kunnen hier als eerste op intekenen. Bewoners uit de vernieuwingsgebieden de Banne en Nieuwendam-Noord worden ook als eerste op de hoogte gesteld van vrijkomend aanbod aan nieuwbouwwoningen in de Bongerd en het Twiske. toewijzingsvolgorde bij nieuwbouw huurwoningen in de Banne De volgordebepaling naar voorrang bij huurwoningen wordt: 1. Stadsvernieuwingskandidaten uit de Banne die daar tenminste vijf jaar wonen. 2. Extra-kansers (zie regel 5.3.d) 3. Overige stadsvernieuwingskandidaten uit de Banne 4. Stadsvernieuwingskandidaten uit de rest van Amsterdam-Noord die daar tenminste vijf jaar wonen. 5. Overige stadsvernieuwingskandidaten. toewijzingsvolgorde bij nieuwbouw koopwoningen in de Banne Ten aanzien van koopwoningen geldt dat verkoopmateriaal als eerste verspreid wordt onder de belangstellende stadsvernieuwingskandidaten uit de Banne en extra-kansers. Deze stadsvernieuwingskandidaten kunnen hier eveneens als eerste op intekenen. De verkopende partij stelt de criteria voor de volgordebepaling bij toewijzing van koopwoningen vast. toewijzingsvolgorde bij nieuwbouw huurwoningen in de Bongerd en het Twiske De volgordebepaling naar voorrang bij huurwoningen wordt: 1. Stadsvernieuwingskandidaten uit Nieuwendam-Noord en de Banne die daar tenminste vijf jaar wonen. 2. Overige stadsvernieuwingskandidaten uit Nieuwendam-Noord en de Banne 3. Stadsvernieuwingskandidaten uit de rest van Amsterdam-Noord die daar tenminste vijf jaar wonen. 4. Overige stadsvernieuwingskandidaten. toewijzingsvolgorde bij nieuwbouw koopwoningen in de Bongerd en het Twiske Ten aanzien van koopwoningen geldt dat verkoopmateriaal als eerste verspreid wordt onder de belangstellende stadsvernieuwingskandidaten uit Nieuwendam-Noord en de Banne. Deze stadsvernieuwingskandidaten kunnen hier eveneens als eerste op intekenen. De verkopende partij stelt de criteria voor de volgordebepaling bij toewijzing van koopwoningen vast. d. Extra-kansregeling voor een nieuwbouwwoning Indien stadsvernieuwingskandidaten uit de Banne die daar al vijf jaar wonen door omstandigheden niet in aanmerking komen voor een nieuwbouwwoning in het betreffende vernieuwingsgebied kunnen zij indien gewenst een extra kans krijgen op latere nieuwbouw in het betreffende vernieuwingsgebied. Genoemde bewoners worden dan eerst naar keuze elders geherhuisvest - op basis van hun stadsvernieuwingsstatus -, maar kunnen nog tot drie jaar na de uitplaatsing opteren voor een nieuwbouwwoning in het vernieuwingsgebied van herkomst. Zij dienen dit op moment van uitplaatsing aan te geven en komen op een extrakanslijst te staan. De latere nieuwbouw wordt vervolgens in eerste instantie aangeboden aan stadsvernieuwingskandidaten die op dat moment stadsvernieuwingskandidaat zijn. In tweede instantie wordt deze nieuwbouw aangeboden aan de kandidaten op de extra-kanslijst. Criteria voor het bepalen van de onderlinge volgorde van de extra-kansers zijn passendheid en oude woonduur. Indien een bewoner in het kader van de extra-kansregeling in aanmerking komt voor een nieuwbouwwoning kan niet opnieuw aanspraak maken op een bijdrage in de verhuiskosten. Deze wordt één maal verstrekt. Samenvattend: de volgordebepaling van stadsvernieuwingskandidaten voor nieuwbouwwoningen in de Banne is als volgt: 1. stadsvernieuwingskandidaten uit het vernieuwingsgebied die er al vijf jaar wonen 2. extra-kansers uit het betreffende vernieuwingsgebied die elders wonen en in de drie voorgaande jaren wegens sloop-nieuwbouw of hoogniveau-renovatie niet konden terugkeren in het betreffende vernieuwingsgebied 105

10 overige stadsvernieuwingskandidaten uit de Banne 4. stadsvernieuwingskandidaten uit de rest van het stadsdeel die er al vijf jaar wonen. 5. overige stadsvernieuwingskandidaten 5.4 Rechten bij het zoeken naar een andere woning Bij vernieuwingsingrepen waarbij bewoners niet langer op de woning kunnen blijven omdat deze wordt gesloopt of ingrijpend verbeterd krijgen zij voorrang op de woningmarkt. Zij krijgen de zogenaamde status van stadsvernieuwingskandidaat. Deze geeft het recht om in Amsterdam met voorrang te reageren op vrijkomend aanbod van de Amsterdamse corporaties. Op basis van hun woonduur (dus niet hun voorrang) kunnen zij tevens reageren op vrijkomend aanbod van de corporaties in de regio (het ROA-gebied). De status van stadsvernieuwingskandidaat stelt de bewoner in staat met voorrang passende huisvesting te vinden. Passend wil in dit geval zeggen dat de verhouding tussen inkomen en huur en die tussen huishoudgrootte en woninggrootte voldoet aan de gemeentelijke regels. Bij inschrijving op een woning uit de woningkrant wordt volgens de stedelijke regelgeving de volgorde vastgesteld waarin de kandidaten in aanmerking komen (zie Bijlage 3). Inwoners (en inwonende kinderen boven de 18 jaar) kunnen in sommige gevallen semi-stadsvernieuwingskandidaat worden en als voorrangskandidaat reageren op een beperkt deel van het aanbod. Zij ontvangen geen tegemoetkoming in de verhuiskosten. oude woning. Dat kan te maken hebben met het bouwjaar en de kwaliteit van de woning, of met de hoogte van uw inkomen. Als de hoogte van uw nieuwe huur een probleem is, heeft u misschien recht op huursubsidie. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw woningcorporatie of bij de Stedelijke Woningdienst. In Bijlage 2 wordt in grote lijnen de werking van huursubsidie uitgelegd. Misschien is het voor u aantrekkelijker om een andere woning te kopen. De begeleider van uw woningcorporatie kan u adviseren hoe u dat het beste kunt aanpakken. Ook wanneer u liever naar een verzorgingshuis of een andere bijzondere woonvorm verhuist, kunt u dat met uw begeleider bespreken. 5.6 Verhuizen naar een woning die gesloopt wordt Om te voorkomen dat bewoners ongewild twee keer wegens sloop of ingrijpende renovatie zouden moeten verhuizen, geven corporaties in de woningadvertentie of bij de directe bemiddeling aan, of er voornemens zijn om de woning te slopen, ook als dat op wat langere termijn is. Ondanks deze voorzorgmaatregelen kan het toch voorkomen dat bewoners ongewild opnieuw te maken krijgen met stedelijke vernieuwingsingrepen. Afgesproken wordt dat bewoners die binnen een termijn van 5 jaar weer ongewild stadsvernieuwingskandidaat worden, wederom recht hebben op een verhuiskostenvergoeding. 5.5 Een passende woning Een stadsvernieuwingskandidaat verhuist naar een passende woning. Passend betekent dat de woning past bij uw huishoudsamenstelling en uw inkomen. Houdt u er dus rekening mee dat u niet altijd een even grote woning kunt terugkrijgen. Als uw kinderen bijvoorbeeld de deur uit zijn, heeft u geen recht meer op een vier- of vijfkamer woning, ook al heeft u die nu wel. De huur van de nieuwe woning kan hoger liggen dan die van uw

11 6. Recht op vergoeding 6.1 Verhuis- en herinrichtingvergoeding Bij sloop en ingrijpende renovatie komen legale hoofdbewoners in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten van 4500,-. Alleen bewoners die ná de peildatum verhuizen ontvangen een verhuiskostenvergoeding. De tegemoetkoming wordt na oplevering van de oude woning door de corporatie overgemaakt aan de huurder. Een eventuele huurachterstand wordt hiermee verrekend. Bij een niet ingrijpende renovatie biedt de woningcorporatie, afhankelijk van het soort verbeteringen, een vergoeding van 500,- of 1400,- (zie hiervoor ook hoofdstuk 4.3). 6.2 Huurgewenning Er is een huurgewenningsbijdrage voor huurders met een inkomen tussen de grens van de individuele huursubsidie en de ziekenfondsgrens die bij verhuizing een huursprong maken van meer dan 50,- per maand. De bijdrage bedraagt het eerste jaar 75% van het verschil tussen de oude en nieuwe huur minus 50,- in het tweede jaar 50% van het verschil tussen de oude huur en de nieuwe huur minus 50,- en in het derde jaar 25% van het verschil tussen de oude huur en nieuwe huur minus 50,-. De bijdrage wordt betaald door de uitplaatsende corporatie. Bij een huursprong van 180,- of meer geldt een maximum bijdrage van 130,- ( 180,- minus 50,-). verhuizen naar een passende kleinere woning, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van ruim Huursubsidie Huurders die een te hoge huur betalen in verhouding tot hun inkomen, komen eventueel op grond van de Huursubsidiewet in aanmerking voor huursubsidie. De bewoner moet zelf de huursubsidie aanvragen. Dit kan zowel bij de corporatie als bij het ministerie van VROM. Hoe huursubsidie werkt wordt in hoofdlijnen uitgelegd in bijlage 3. Woonlastenfonds In het kader van de armoedebestrijding heeft de gemeente met ingang van 1 juli 1998 het Woonlastenfonds ingesteld. Het Woonlastenfonds richt zich alleen op bewoners die in aanmerking komen voor huursubsidie. In sommige gevallen is een bijdrage uit het Woonlastenfonds mogelijk voor afvalstoffenheffing, kwaliteitskorting (het deel van de huur dat niet gesubsidieerd wordt), onroerend goedbelasting en watergeld. Voor meer informatie over het Woonlastenfonds kunnen bewoners terecht bij de Stedelijke Woningdienst Specifieke regelingen Van groot naar beter Deze regeling is bedoeld om mensen die te groot wonen, te stimuleren om een kleinere woning te betrekken, zodat meer grotere woningen vrij komen voor grote gezinnen. Grote gezinnen met lage inkomens hebben nog steeds de langste wachtlijst om een passende woning te krijgen. Mensen die geen stadsvernieuwingskandidaat zijn (en dus niet per se hoeven te verhuizen door sloop of ingrijpende renovatie) en tijdens de buurtverbeteringsoperatie vrijwillig van een vier- of meerkamerwoning die te groot is voor hun huishouden,

12 108 7.Beheer De herinrichting van de Banne zal een grote impact hebben op alle bewoners in de Banne, niet alleen op bewoners wiens woning wordt gesloopt. Ook bewoners waarvan de woning wel blijft staan, zullen overlast ondervinden van de sloopen bouwwerkzaamheden. Het is daarom belangrijk dat corporaties en stadsdeel extra aandacht aan beheer van wooncomplexen en openbare ruimte besteden. Uitgangspunt voor het beheer tijdens de herstructureringsperiode is dat de leefbaarheid in alle fasen van de herstructurering gewaarborgd blijft. Het accent zal daarbij in eerste instantie liggen op Banne-Zuid, maar ook in Banne-Noord zal extra aandacht aan beheermaatregelen worden gegeven. Voor de wooncomplexen betekent dit onder meer dat de corporaties in Banne-Noord onder andere zorg dragen voor schilderwerk en extra schoonhouden van entrees en trappenhuizen. In Banne-Zuid zal zolang mogelijk normaal onderhoud worden uitgevoerd (inbraakwerende voorzieningen, onderhoud entrees en trappenhuizen en graffitiverwijdering), echter zonder investeringen voor de lange termijn. Niet alleen fysiek zal de herstructurering voor veel overlast zorgen, maar ook sociaal. Met name mensen uit Banne-Zuid zullen in Banne-Noord komen wonen. Corporaties en Stadsdeel willen ervoor zorgen dat deze nieuwe bewoners makkelijk in de bestaande buurt kunnen worden opgenomen. Zij zullen dit doen door burencontact te stimuleren en door het verbeteren van toezicht, waardoor eventuele knelpunten snel kunnen worden opgelost. Ook in de Banne-Zuid worden extra maatregelen genomen. Onder meer wordt gedacht aan het tijdelijk oprichten van een Buurt Service Team, met werknemers die in de Banne worden geworven. Dit team zal extra onderhoud uitvoeren aan de openbare ruimte en aan gebouwen, (bijvoorbeeld scholen). Te denken valt aan schoonhouden aanbiedlocaties VIS, afval inzamelen bij minder validen en ouderen, verwijderen van graffiti, signaleren van problemen in de buurt) kunt u contact opnemen met het Stadsdeel of met het Buurtbeheer Banne-Noord of Banne-Zuid. 8. Bewonersparticipatie Bewoners zijn bij uitstek deskundig op het gebied van hun eigen leefomgeving: zij zijn lokaaldeskundigen. Hun inbreng in herontwikkelingsplannen kan de kwaliteit hiervan aanmerkelijk verbeteren. Het eerste doel van participatie is dan ook de verbetering van de plannen. Daarnaast is stedelijke vernieuwing een ingrijpend proces voor bewoners. Het is daarom ook van belang om hen bij de plannen te betrekken en het draagvlak voor de vernieuwing groot te houden. Hier volstaat niet alleen formele inspraak om betrokkenen goed op de hoogte te houden. Andere interactieve vormen van overleg en communicatie zijn nodig. Ook is het van belang dat bewoners uit verschillende bevolkinggroepen actief bij de concrete invulling van de plannen betrokken worden. Hoe bewonersparticipatie in de Banne precies geregeld is staat in de nota Participatieen Communicatie in de Banne. Deze kunt u opvragen bij het projectbureau. Met vragen of voor meer informatie over beheer

13 Bijlage 1 Regelgeving rondom stadsvernieuwingsbetrokkenen Bewoners die hun woning niet noodzakelijkerwijs hoeven te ontruimen, maar die ernstige overlast ondervinden van herstructureringsingrepen kunnen stadsvernieuwingsbetrokkenen worden. Ook het willen realiseren van bepaalde volkshuisvestelijke doelen in een buurt kan aanleiding zijn om de bewoners van een woningcomplex tot stadsvernieuwingsbetrokkenen te maken. Of bewoners stadsvernieuwingsbetrokkenen kunnen worden is afhankelijk van of het complex waarin hun woning gelegen is, is aangewezen als een zogenaamd herstructureringscomplex. stadsvernieuwingsbetrokkenen mogen als voorrangskandidaat een sociale huurwoning in het eigen stadsdeel zoeken. Ze krijgen geen verhuiskostenvergoeding. Dit laatste omdat stadsvernieuwingsbetrokkenen niet, zoals stadsvernieuwingskandidaten, vanwege de ingrepen echt uitgeplaatst moeten worden. In de praktijk zal men vaak in een aangewezen herstructureringscomplex zowel met stadsvernieuwingskandidaten als stadsvernieuwingsbetrokkenen te maken hebben. Procedure aanwijzen herstructureringscomplex De procedure voor het aanwijzen van een herstructureringscomplex is in de verordening te vinden onder de begripsomschrijving herstructureringscomplex: Art 1. Begripsbepalingen Herstructureringscomplex: door Burgemeester en Wethouders op grond van deze huisvestingsverordening, na advies van het dagelijks bestuur van een stadsdeel, aangewezen complexen waarvan de bewoners vanwege ernstige overlast van stadsvernieuwings- en herstructureringsingrepen of vanwege het realiseren van volkshuisvestingsdoelstellingen, beide te bepalen in overleg tussen het dagelijks bestuur van een stadsdeel en corporaties, als stadsvernieuwingsbetrokkenen voorrang kunnen krijgen. Stapsgewijs ziet de procedure er als volgt uit: I Stadsdeel en corporaties overleggen welke complexen zij willen voordragen aan Burgemeester en Wethouder voor (de status van) herstructureringscomplex. Om te weten welke situaties van ernstige overlast en volkshuisvestingsdoelstellingen hiervoor bijvoorbeeld in aanmerking komen, kan men het document Richtlijnen voor het aanwijzen van herstructureringscomplexen (Federatie en SWD) raadplegen. II Het dagelijks bestuur van het stadsdeel brengt vervolgens advies uit aan Burgemeester en Wethouders om het betreffende complex als herstructureringscomplex aan te wijzen. Dit moet goed beargumenteerd gebeuren. Voor de motivatie kan gebruik worden gemaakt van het voornoemde document met richtlijnen. III Burgemeester en Wethouders zullen het advies van het dagelijks bestuur van het stadsdeel, mits het goed beargumenteerd is, marginaal toetsen. Al het advies niet goed beargumenteerd is, zal een uitvoerigere toets plaatsvinden. Na de toets wijzen B & W het betreffende complex al dan niet als herstructureringscomplex aan. De datum van het B & W-besluit geldt als peildatum voor de voorrangsverklaring voor de stadsvernieuwingsbetrokkenen in dit complex. De voorrangsverklaring is geldig voor de duur van het project, tot een maximum van twee jaar. Vervolgfase Hierna start de fase van voorlichting aan de bewoners en het verstrekken van voorrangsverklaringen. In het B&W-besluit staat vermeld wie deze voorlichting verstrekt (welke corporatie of welk stadsdeel) en welke corporatie aan geïnteresseerde bewoners uit het complex op verzoek een voorrangsverklaring verstrekt. Met betrekking tot dit laatste zijn de corporaties met als bij de stadsvernieuwingskandidaten daartoe gemandateerd. 109

14 110 Net zoals bij stadsvernieuwingskandidaten bericht de corporatie aan de SWD op een vastgesteld formulier aan wie een voorrangsverklaring is verstrekt. Richtlijnen voor de werkwijze rond voorrangsverklaringen en voorlichting is te vinden in het Draaiboek Woonruimteverdeling (Half)jaarlijks zal over de stadsvernieuwingsbetrokkenen worden gerapporteerd. Uitvoering De regels voor de verdere uitvoering zijn neergelegd in het Draaiboek Woonruimteverdeling Hierin is over stadsvernieuwingsbetrokkenen opgenomen dat: alleen belangstellende die op de peildatum legale hoofdbewoner waren, (d.w.z. met huurcontract/huisvestingsvergunning), in aanmerking komen voor een voorrangsverklaring stadsvernieuwingsbetrokkene. Het hanteren van de peildatum bepaalt dat de opvolgende bewoners die na de verhuizing van de s stadsvernieuwingsbetrokkene in de woning komen, geen stadsvernieuwingsbetrokkenen kunnen worden; kandidaten zich kunnen melden vanaf de peildatum, tot uiterlijk 3 maanden voor de einddatum (termijndatum). De einddatum geeft het einde van de voorrang aan. Dit betekent dat bewoners die zich op een later moment dan de peildatum melden, korter dan 2 jaar voorrang hebben. N.B. Bewoners hoeven niet te verhuizen, ze mogen wel; de voorrang altijd tot de einddatum geldt, ook als de overlast op grond waarvan ze het kregen, na een jaar niet meer bestaat; de termijn verlengd kan worden. Hiervoor is een nieuw B&W-besluit nodig. Er wordt dan geen nieuwe peildatum gegeven, om te voorkomen dat bij dezelfde woning meerdere voorrangsverklaringen achter elkaar worden afgegeven; de betrokken corporatie de voorrang laat vervallen na het verstrijken van de einddatum en de bewoners hierover informeert; een nieuwe peildatum wel wordt gegeven als het complex overgaat in een echt stadsvernieuwingscomplex waarvoor uitplaatsing noodzakelijk is. Zoeken naar een woning Stadsvernieuwingsbetrokkenen kunnen hun voorrang alleen verzilveren in het eigen stadsdeel: hun voorrang geeft ze het recht om vóór alle gewone doorstromers en starters voor een sociale huurwoning in hun eigen stadsdeel in aanmerking te komen. Wanneer de bewoners graag naar een ander stadsdeel willen, kan dat dus niet met de voorrangsverklaring stadsvernieuwingsbetrokkene: in andere stadsdelen reageren deze bewoners als gewone doorstromers op een woning. In de volgordebepaling komen stadsvernieuwingsbetrokkenen pas in aanmerking na respectievelijk slachtoffers van calamiteiten, stadsvernieuwingskandidaten, medische voorrangskandidaten en sociale voorrangskandidaten. Stadsvernieuwingsbetrokkenen kunnen met hun daadwerkelijke woonduur zoeken. Na de einddatum vervalt de voorrang. Particulieren Ook particuliere panden kunnen aangewezen worden als herstructureringscomplex. een dergelijk complex zal dan worden opgenomen in het advies van het dagelijks bestuur van het stadsdeel aan Burgemeester en Wethouders. De bij dit advies betrokken corporatie(s) zal (zullen) dan aan de bewoners een voorrangsverklaring als stadsvernieuwingsbetrokkene verstrekken. Ook voor de bewoner uit het particuliere pand geldt dat hij/zij zijn/haar voorrang alleen kan verzilveren d.m.v. een keuze voor een sociale huurwoning in het eigen stadsdeel. (uit: VIM 99/004 van de Stedelijke Woningdienst)

15 Bijlage 2 Huursubsidie Voor het gebruik van huursubsidie gelden de volgende voorwaarden: 1. u bent 18 jaar of ouder; 2. 2 uw woning is passend voor uw situatie; 3. u en uw medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of verblijven rechtmatig in Nederland. Een medebewoner is iemand die bij u in huis woont en geen onderhuurder is. Voor onderhuurders gelden andere regels; 4. iedereen die in uw woning woont, staat bij de gemeente ingeschreven op het adres waarvoor u subsidie vraagt; 5. u huurt een zelfstandige woning; 6. uw huurprijs is niet te hoog of te laag; 7. uw inkomen is niet te hoog. Hierna vindt u meer informatie over de voorwaarden 5,6 en 7. Voorwaarde 5: een zelfstandige woning Een zelfstandige woning, dat wil in het algemeen zeggen: een woonruimte met een eigen voordeur en voorzien van een eigen toilet, wasruimte en keuken. Ook als u een woonwagen huurt, kunt u in aanmerking komen voor huursubsidie. Woont u op kamers? Dan heeft u geen recht op huursubsidie. In sommige gevallen is huursubsidie ook mogelijk als u in een woning woont voor begeleid wonen of groepswonen voor ouderen. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij uw verhuurder. Voorwaarde 6: uw inkomen/vermogen is niet te hoog U kunt alleen huursubsidie krijgen als uw inkomen onder een bepaalde grens lag. Welke grens dat is, is afhankelijk van uw situatie. Zie de inkomenstabel. Ligt het inkomen boven een bepaalde grens, dan heeft u in het algemeen geen recht op huursubsidie. Het gaat om het bruto-inkomen. Heeft u medebewoners, dan moet u hun inkomen bij uw eigen inkomen optellen. Heeft u inwonende kinderen die jonger zijn dan 23 jaar en inkomen hebben? Dan hoeft u alleen het bedrag te tellen dat boven de 4.100,- uitkomt. 111 (deze inkomensgrenzen gelden tot en met 30 juni 2002 kunnen per jaar wijzigen. Voor de meest actuele inkomensgrenzen kunt u terecht bij uw woningcorporatie, of het ministerie van VROM op

16 Voor de hoogte van het vermogen gelden tot voor 2002 de volgende grenzen: Het inkomen zoals dat voor de huursubsidie geldt, is aanzienlijk lager dan het bruto inkomen dat op de jaaropgaaf van u en/ of uw medebewoners staat. Het bruto inkomen mag namelijk worden verlaagd met: 12% van het bruto loon met een minimum van 119 en een maximum van indien u het hele jaar gewerkt heeft, of 487 indien u het hele jaar niet gewerkt heeft (in geval van een uitkering). Voorwaarde 7: uw huurprijs is niet te hoog of te laag 112 Voor de huursubsidie geldt dat u altijd zelf een deel van de huur betaald. Welk deel dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie. In ieder geval geldt: hoe hoger uw inkomen, hoe hoger het bedrag dat u zelf betaald. Voor de huursubsidie moet u uitgaan van de kale huurprijs. Deze huurprijs moet binnen bepaalde grenzen vallen. Zie de tabel hieronder (bron ministerie van VROM)

17 Bijlage 3 Toewijzingsregels De toewijzingsregels zijn te vinden in de Huisvestingsverordening 1999 van de Stedelijke Woningdienst. Hierin zijn de normen voor de verhouding huurinkomen en woninggrootte-huishoudgrootte opgenomen. De hier genoemde bedragen gelden vanaf 1 juli Huur-Inkomensnormen Vanaf 1 juli 2001 zijn voor toewijzing van woonruimte de volgende huur-inkomensgrenzen van kracht op huurwoningen. De huur- en inkomensgrenzen worden jaarlijks op 1 juli door B & W aangepast ofwel geïndexeerd. Bezettingsnormen Voor woningen met een kale maandhuur van beneden de 452,42 geldt dat de grootte van de woning moet passen bij de gezinsgrootte. Bij een kale maandhuur van meer dan 452,42 geldt geen beperking op het maximaal aantal kamers per toegewezen woning. Bij de toewijzing van woningen aan stadsvernieuwingskandidaten gelden per 1 juli 2001 voor de volgende maximale normen voor woningbezetting: 113 Let op: Corporaties mogen ook strengere bezettingsnormen hanteren/labellen. De advertenties in de Woningnetkrant geven de vereiste bezettingsnormen per woning aan.

18 114 Toewijzingsvolgorde 1. Huishoudens die met absolute voorrang gehuisvest moeten worden (calamiteiten); Stadsvernieuwingskandidaten op volgorde dan de datum van de voorrangsverklaring; indien meerdere stadsvernieuwingskandidaten opteren voor dezelfde woning, wordt voorrang gegeven aan de stadsvernieuwingskandidaat die aantoonbaar beschikt over een woonduur van meer dan 5 jaar in het stadsdeel waar de woonruimte gelegen is boven stadsvernieuwingskandidaten uit een ander stadsdeel. Als meerdere stadsvernieuwingskandidaten met een gelijke woonduur reageren op een woning, wordt de volgorde bepaald door de geplande sloopdatum. Als meerdere stadsvernieuwingskandidaten met eenzelfde woonduur én met dezelfde geplande sloopdatum reageren, gaat de oudste in leeftijd voor. 2. In bijzondere omstandigheden kunnen partijen bij deze overeenkomstig overleg van het hier gestelde afwijken; 3. Medische en sociale voorrangskandidaten op volgorde van de datum van de voorrangsverklaring; 4. stadsvernieuwingsbetrokkenen; 5. doorstromers en starters op volgorde van woonduur, respectievelijk inschrijfduur. (bron: Stedelijke woningdienst van Amsterdam)

19 Bijlage 4 Aanvullende financiële vergoedingen Tegemoetkoming van groot naar beter Er geldt een aparte stimuleringsregel bij een verhuizing van een grote naar een kleine woning, als de verhuizing geen verband houdt met de ingrepen in de woning. De tegemoetkoming bedraagt 2718,50. Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan: - het gaat om een sociale huurwoning; - het belastbaar inkomen bedraagt maximaal ,81; - de huurprijs van de achter te laten woning bedraagt maximaal 425,19; - de achter te laten woning heeft tenminste vier kamers, heeft een woonoppervlak van tenminste 60 m² en is te groot voor het huishouden volgens de bezettingsnormen van de Huisvestingsverordening; - de achter te laten woning wordt verhuurd door een verhuurder welke partij is in het afgesloten Convenant Woonruimteverdeling 1999; - de woning die wordt betrokken heeft maximaal 3 kamers, heeft een oppervlakte van minder dan 60 m² en is passend voor het huishouden volgens de bezettingsnormen. Deze laatste drie vereisten zijn niet van toepassing als de te betrekken woning een huur heeft van meer dan 425,19, een koopwoning (niet zijnde een voormalige huurwoning) is of gelegen is buiten Amsterdam. De inkomens- en huurprijzen zijn de sinds 1 januari 1999 geldende bedragen. Deze worden jaarlijks op 1 juli door B & W geïndexeerd. Meer informatie over deze regeling kan met krijgen bij de Stedelijke Woningdienst (tel: of via Woonlastenfonds In het kader van de armoedebestrijding heeft de gemeente Amsterdam het Woonlastenfonds ingesteld. Uit het fonds worden bepaalde woonlasten gesubsidieerd. Het gaat om de volgende woonlasten: - de afvalstoffenheffing (AH) - de kwaliteitskorting (het deel van de huur dat niet gesubsidieerd wordt) - de onroerende zaakbelasting (OZB) - het watergeld Wanneer komt men in aanmerking voor een bijdrage? - Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het woonlastenfonds, moet men in ieder geval huursubsidie ontvangen voor het tijdvak 1 juli juni De rekenhuur moet hoger zijn dan 298,59. De rekenhuur is het bedrag waarover huursubsidie is berekend (uw kale huur en het deel van de servicekosten waarover u subsidie heeft ontvangen) - Uw rekenhuur en uw rekeninkomen moeten binnen bepaalde grenzen liggen. De rekenhuur en het rekeninkomen zijn de bedragen waarover huursubsidie is berekend. - Wanneer een huishouden een aangepaste woning betrekt vanwege een handicap, of het huishouden omvat tenminste drie medebewoners onder de 18 jaar, dan geldt als maximale rekenhuur het bedrag van 541,36. - Het vermogen op 1 januari 2000 mag niet hoger zijn dan 4.537,80 Als men huursubsidie ontvangt, bekijkt de afdeling Huursubsidie of men ook in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Woonlastenfonds. De bijdrage uit het Woonlastenfonds wordt berekend door de Afvalstoffenheffing, de Kwaliteitskorting, de aanslag Onroerend zaakbelasting en het watergeld op te tellen. Van dit totale bedrag worden kwijtscheldingen afgetrokken. 115

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1.

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Inhoudsopgave 2 Overeenkomst 3 1 Algemeen 5 1.1 Geldigheid Stedelijke overeenkomst 5 1.2 Overleg en informatie 6 1.3

Nadere informatie

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam Sociaal Plan ParkStad juli 2005 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de positie

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

stadsvernieuwing Banne-Zuid

stadsvernieuwing Banne-Zuid www.eigenhaard.nl 200300345_Banne_Zuid.indd 40-1 stadsvernieuwing Banne-Zuid 20-10-2006 12:01:25 inhoudsopgave Stadsvernieuwing Banne-Zuid 4 Wat houdt dat in: stadsvernieuwingskandidaat? 6 Hoe zoekt u

Nadere informatie

Toolbox Herhuisvesting

Toolbox Herhuisvesting juli 2006 Afdeling Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid bij sloop en verbetering Samenstelling Arie de Zeeuw Juli 2006 Pagina 2 Gemeente Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 2 Overleg en informatie 6 2.1 Participatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid Sociaal Statuut Renswoude, maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal statuut 1. Algemeen 1.1 Geldigheid sociaal statuut 1.2 Begripsbepaling 1.3 Overleg en informatie 1.4 Hardheidsclausule 2. De ingrepen 2.1 Sloop/samenvoeging

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem 2009

Sociaal Plan Jeruzalem 2009 2009 Informatie Bewoners die huren bij Rochdale en vragen hebben kunnen contact opnemen met Marga Baruch afdeling Projectparticipatie, via telefoonnummer 020-398 64 59, op maandag en dinsdag van 13.00

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT WAT HOUDT DAT IN 4 Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat 4 Voorrang op woningen in de WoningNet krant

Nadere informatie

BELEIDSREGELS HERHUISVESTING. BIJ SLOOP EN RENOVATIE.

BELEIDSREGELS HERHUISVESTING. BIJ SLOOP EN RENOVATIE. BELEIDSREGELS HERHUISVESTING. BIJ SLOOP EN RENOVATIE. Gemeente Amstelveen Oktober 2004 [Beleidsregel herhuisvesting bij sloop en renovatie.doc] F005 ICT Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Sociaal Statuut Amersfoort De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Amersfoort, december 2006 Inhoudsopgave Convenant 3 1. Algemeen 3 1.1 Geldigheid

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen.

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen. CONCEPT SOCIAAL STATUUT Rechten en plichten bij sloop, renovatie en verkoop Inleiding Dit Sociaal Statuut is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de rechten en plichten van individuele huurders

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Samenvatting Omgangscode 2005-2010

Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Samenvatting Omgangscode 2005-2010 Dit is een samenvatting van de rechten en plichten van huurders die betrokken zijn bij herstructurering of grotere onderhoudsprojecten en de wijze waarop partijen met

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13 Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 2 2. Het project en de ingreep 3 3. Herhuisvesting 5 4. Wat is een passende woning? 11 5. Financiële regelingen 13 6. Overige afspraken 16 7. Planning 18 8. Nuttige adressen

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland 2013-2017 Zaanstad/Wormerland, 1 januari 2013 Vooraf Dit convenant over stedelijke vernieuwing in Zaanstad en Wormerland, kortweg Convenant

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN

SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN SOCIAAL STATUUT WONING VERBETERING EN GROOTONDERHOUD STERFLATSCOMPLEX HOORN De ondergetekenden: 1. IntermarisHoeksteen, gevestigd te Hoorn, vertegenwoordigd door: [**] en 2. Huurdersvereniging Sterflats,

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht

Gemeente Papendrecht Gemeente Papendrecht BELEIDSREGELS REGIONALE VOORRANGSREGELING WOONRUIMTEVERDELING Regeling nr. : (voorkeur) Vastgesteld in collegevergadering : 05-04-2005 Laatste wijziging (+ nr. raadsbesluit) : 05-04-2005

Nadere informatie

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing.

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Sociaal Plan Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda

Beleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda Gemeente Gouda Beleidsregels toewijzen woonwagenstandplaatsen Gouda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI

SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI Sloop- en nieuwbouw: Straatsburgflat 1a en 1 t/m 120 De Gasperiflat 1a en 1 t/m 120, Churchillflat 1 t/m 120 Voor akkoord: Namens de bewonerscommissie Euro-Parel, voorzitter,

Nadere informatie

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer HV D G W versie april 2012 5 Deel 1 De belangrijkste afspraken uit het Sociaal Statuut Palenstein

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Volgnummer Datum :... :... Overeenkomst Eigenaar Verhuurder (verder Verhuurder) met Huurder betreffende Werk door of namens Verhuurder aan de woning van Huurder,

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

basis sociaal plan

basis sociaal plan Het Basis Sociaal Plan is het fundament voor een op maat gemaakt sociaal plan per project. In dit Basis Sociaal Plan hebben Eigen Haard en de Huurdersfederatie Alert de basis garantie vastgelegd voor bewoners

Nadere informatie