BELEIDSREGELS HERHUISVESTING. BIJ SLOOP EN RENOVATIE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSREGELS HERHUISVESTING. BIJ SLOOP EN RENOVATIE."

Transcriptie

1 BELEIDSREGELS HERHUISVESTING. BIJ SLOOP EN RENOVATIE. Gemeente Amstelveen Oktober 2004 [Beleidsregel herhuisvesting bij sloop en renovatie.doc] F005 ICT

2 Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 HOOFDSTUK 2 OVERLEG EN INFORMATIE Participatie Informatie Communicatie- en participatieplan 4 HOOFDSTUK 3 BEHEER 5 HOOFDSTUK 4 GROTE BOUWKUNDIGE INGREPEN Start van het proces: Besluit tot sloop en peildatum, afgeven stadsvernieuwingsurgenties Bewonersbegeleiding Verhuismogelijkheden van sv-kandidaten Vervallen woonduur Terugkeren of doorschuiven binnen de buurt Verhuizen naar elders Wisselwoning Tijdelijke verhuur Huuropzegging en ontruimingstitel Verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding Huuraftopping/huurgewenning 11 BIJLAGEN 11 1 Peilbesluit 12 2 Tijdelijke verhuur 13

3 Pagina 3 van 12 HOOFDSTUK 1. INLEIDING. Deze beleidsregels herhuisvesting vormen het uitgangspunt voor corporaties die in vernieuwingsgebieden sociale statuten maken voor hun huurders. De corporaties die akkoord zijn met deze beleidsregels krijgen het mandaat om stadsvernieuwingsurgenties af te geven aan huurders in een vernieuwingsgebied. De beleidsregels vormen derhalve ook de beleidsregels die gelden bij het uitvoeren van deze bevoegdheid namens het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen. Houvast in een onzekere periode. Als voor een gebied een vernieuwingsplan wordt ontwikkeld, gaan de bewoners een onzekere periode tegemoet. Vooral als hun woning wordt gesloopt of ingrijpend gerenoveerd. De bewoners willen weten waar zij aan toe zijn. Als er dan nog niet gezegd kan worden in welke woning ze terecht komen, dan willen ze toch in ieder geval de garantie dat er straks op een zorgvuldige wijze met hun belangen zal worden omgegaan. Afspraken daarover kunnen worden gemaakt in een sociaal statuut. Daarin kan worden vastgelegd hoe men de overlast kan beperken, wat de rechten zijn van de bewoners die hun huis uit moeten, welke procedures gevolgd zullen worden, en wat de inzet is van de corporatie en de gemeente om het proces zo veel mogelijk naar ieders tevredenheid te laten verlopen. Bij het opstellen van een sociaal statuut zijn corporatie en bewoners niet geheel vrij in het maken van afspraken. Zij zijn hierbij gebonden door de gemeentelijke huisvestingsverordening en het regionale woonruimteverdelingsbeleid. Een sociaal statuut en deze beleidsregels. Een sociaal statuut komt tot stand in overleg tussen corporaties en bewoners. Daarbij komt aan de orde: Wat is de rol van bewoners en bewonersbehartigers bij de aanpak van dit specifieke gebied? Waarom zijn de voorgestelde veranderingen aan de woningen en de woonomgeving wenselijk? Hoe vinden deze veranderingen plaats? Wat wordt gedaan ten behoeve van een heldere en duidelijke communicatie? Welke afspraken zijn gemaakt over de positie van bewoners tijdens het stadsvernieuwingsproces? Welke extra aandacht krijgen kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een beperking? Hoe is het beheer tijdens de ingrepen geregeld? Veel van deze onderwerpen komen langs in deze beleidsregels. Maar een sociaal plan zal daarnaast sterk ingaan op de specifieke lokale omstandigheden. Een proces van stedelijke vernieuwing duurt vaak jaren. In een sociaal statuut zal dan ook altijd het voorbehoud gemaakt moeten worden van veranderde regelgeving en afspraken.

4 Pagina 4 van 12 HOOFDSTUK 2. OVERLEG EN INFORMATIE. Paragraaf 2.1 Participatie. Belanghebbende bewoners zullen in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij het stadsvernieuwingsproces. Al voorafgaand aan de planfase worden zij, op basis van een eerste probleemstelling, geraadpleegd. Paragraaf 2.2. Informatie. De verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening bij vernieuwingsingrepen ligt bij de opdrachtgevers. Dit zijn meestal de corporatie en/of de gemeente. Zij verzorgen de informatievoorziening over de vernieuwing aan bewoners. Wanneer het een groot vernieuwingsproject betreft, bijvoorbeeld de herstructurering van een wijk, trekken gemeente en corporatie gezamenlijk op bij de informatievoorziening Vertegenwoordigers van bewoners(organisaties) kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren over de gewenste informatievoorziening. Paragraaf 2.3. Communicatie- en participatieplan. In een vroeg stadium wordt aangegeven hoe overleg en participatie worden geregeld. Dat kan door het opstellen van een communicatie- en participatieplan. Daarbij wordt vastgelegd: binnen welke randvoorwaarden bewoners invloed kunnen uitoefenen. het moment waarop de informatie wordt gegeven de communicatiemiddelen die worden ingezet (schriftelijk, informatiebijeenkomsten, huisbezoeken e.d.) Wanneer welke informatie Eén tot anderhalf jaar voor de sloop of renovatie wordt bij de betreffende bewoners door de corporatie een huisbezoek afgelegd, waarbij op de persoon gerichte informatie kan worden gegeven en knelpunten kunnen worden gesignaleerd. HOOFDSTUK 3. BEHEER. Tijdens het vernieuwingsproces zal er extra aandacht nodig zijn voor het fysiek beheer van het gebied. De gemeente en corporaties hebben verschillende verantwoordelijkheden om de leefbaarheid tijdens de vernieuwingsingreep op peil te houden. Zij kunnen door vertegenwoordigers van bewoners gevraagd en ongevraagd worden geadviseerd over de gewenste beheermaatregelen.

5 Pagina 5 van 12 In een beheerplan kunnen gemeente en corporaties de volgende zaken vast leggen: Regeling voor klachten, meldpunt voor klachten. Informatie aan omwonenden. Afspraken over intensief fysiek beheer van woningen, tuinen en straten. Specifieke maatregelen zoals verlichting, plaatsen van afvalcontainers e.d. Extra dienstverlening in de vorm van toezicht en onderhoud binnen het vernieuwingsgebied. Tijdelijke verhuur van leegkomende woningen. Duur van het project. HOOFDSTUK 4. GROTE BOUWKUNDIGE INGREPEN. Bij een grote bouwkundige ingreep kunnen de bewoners niet in de woning blijven, uitplaatsing is om technische redenen noodzakelijk. Het kan daarbij gaan om sloop, grootschalige renovatie, of het samenvoegen van woningen. De bewoners krijgen de status van stadsvernieuwingskandidaat, waarbij zij de volgende verhuismogelijkheden krijgen : voorrang bij toewijzing in heel Amstelveen; indien mogelijk terugkeer in de oude woning (bijsloop en samenvoeging blijft de oude woning niet bestaan); zolang de voorraad strekt een andere woning binnen het vernieuwingsgebied, al dan niet via een wisselwoning. Paragraaf 4.1. Start van het proces: Besluit tot sloop en peildatum, afgeven stadsvernieuwingsurgenties. Besluit tot sloop Als de woningen gesloopt worden, neemt de gemeente een sloopbesluit. Onderdeel van het sloopbesluit is een gedetailleerde planning en fasering. Voor zo'n besluit wordt genomen is er maatschappelijk overleg geweest en hebben de diverse bewoners en belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen. Vooral bij grotere projecten zal ook duidelijk gemaakt moeten worden op welke wijze het herhuisvesten van de bewoners mogelijk is. Daartoe stellen de corporaties zo spoedig mogelijk na het afleggen van de huisbezoeken een planning voor de herhuisvesting op. Als de woningen niet gesloopt worden, wordt geen sloopbesluit genomen. Wel besluit de gemeente d.m.v. een sloop/herstructureringsbesluit akkoord te gaan met de uitplaatsing van bewoners ten behoeve van de verbetering van de woningen. Peildatum / Uitplaatsingsperiode De peildatum is de datum waarop met de uitplaatsingen in het kader van de herhuisvesting wordt gestart. Vanaf deze datum hebben bewoners die verhuizen ook recht op verhuiskostenvergoeding. Voordat een peildatum wordt vastgesteld is altijd een sloopbesluit of renovatiebesluit nodig. De peildatum ligt één tot anderhalf jaar voor de start van de sloop. Tot een langere periode kan worden besloten indien hiermee wisselwoningen kunnen worden gecreëerd. De peildatum wordt vastgesteld door de gemeente, in overleg met de corporatie.

6 Pagina 6 van 12 Op de overwegingen die een rol spelen bij de vaststelling van het peilbesluit wordt ingegaan in bijlage 1. Mandatering voorrang aan stadsvernieuwingskandidaten. De corporaties die door B&W zijn gemandateerd om zelf voorrangsverklaringen aan stadsvernieuwingskandidaten te verstrekken zullen volgens deze beleidsregels werken. Het mandaat geldt alleen wanneer de betreffende corporatie in het aangewezen complex woningen een sloop-nieuwbouwproject, een renovatieproject of een daarmee gelijkgesteld project uitvoert (of doet uitvoeren). De betrokken corporatie geeft jaarlijks aan de gemeente in een kort verslag weer hoe de bevoegdheid is uitgeoefend en tot welke resultaten dit heeft geleid. Afwijzing. Bewoners, of juist niet-bewoners, die worden afgewezen voor een stadsvernieuwingsstatus krijgen namens de eigenaar een afwijsbrief. De corporaties sturen deze beschikking namens B&W. Iedere afwijzing namens B&W dient gemotiveerd te geschieden. Een motivatie kan bijvoorbeeld zijn dat de bewoner illegaal woonachtig is op het betreffende adres. Ook moet er altijd in staan, dat ingevolge de Wet Algemeen Bestuursrecht bezwaar aangetekend kan worden door zich binnen 6 weken te richten tot B&W. Paragraaf 4.2. Bewonersbegeleiding. Bij grote bouwkundige ingrepen moeten de bewoners hun woning - tijdelijk of definitief - verlaten. Ze krijgen de stadsvernieuwingsstatus. De woningcorporatie zal regelmatig contact hebben met de bewoners die willen terugkeren of doorschuiven binnen het vernieuwingsgebied, om hen op de hoogte te houden van de voortgang, verhuisdata e.d. Stadsvernieuwingskandidaten die naar elders willen verhuizen zoeken in principe zelf via het aanbodsysteem een nieuwe woning, maar een actieve bemiddelende rol van de verhuurder zal in een aantal gevallen nodig zijn. Verhuurders leveren de bewoners hierbij maatwerk. De geboden begeleiding begint meestal met informatiebijeenkomsten en een informatieboekje. Rond de peildatum volgt een huisbezoek van de corporatie. In dit huisbezoek inventariseert de corporatie de wensen van de bewoners, bespreekt de herhuisvestingmogelijkheden in het gebied en daarbuiten en legt WoningNet uit. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de bewoner (inkomen, huishoudsamenstelling, leeftijd en woonduur). De bewoner ontvangt een brief van de corporatie waarin staat welke herhuisvestingsmogelijkheden passen bij de persoonlijke factoren van de bewoner. Als in een later stadium deze herhuisvestingmogelijkheden wijzigen, bijvoorbeeld door veranderde regelgeving of door uitstel van de sloopdatum, wordt de bewoner hiervan weer schriftelijk op de hoogte gesteld. Na het huisbezoek meldt de corporatie de bewoner als stadsvernieuwingskandidaat aan bij WoningNet.

7 Pagina 7 van 12 De begeleiding die na het huisbezoek wordt geboden hangt af van de wensen en mogelijkheden van de bewoner om zelf een woning te kunnen zoeken. Deze kan bestaan uit de volgende onderdelen: 1.Begeleiding bij het zoeken naar een passende woning in WoningNet Magazine en het inschrijven voor een woning. 2.Indien het inschrijven onvoldoende resultaat oplevert: het actief aanbieden van woningen door de verhuurder. Het gaat daarbij om woningen die gelijkwaardig/vergelijkbaar zijn aan de woningen die via Woningnet worden aangeboden. 3.Begeleiding bij huuropzegging, tekenen van huurcontract en het aanvragen van huursubsidies en vergoedingen. 4.Het bieden van maatwerk als individuele bewoners in de knel komen. Maatwerk voor ouderen en mindervalide bewoners. Indien gewenst kunnen ouderen en mindervalide bewoners extra hulp en begeleiding krijgen bij het zoeken naar een andere woning. Indien nodig wordt contact gezocht met andere hulpverlenende instanties. De corporaties bekijken daarnaast op projectniveau of er ouderen en mindervalide bewoners zijn die begeleiding nodig hebben bij de verhuizing of de inrichting van de woning. Indien nodig bieden de corporaties maatwerk. Toewijzingsvolgorde. Conform Artikel 7 van het Convenant Woningmarkt Nieuwe stijl d.d. 24 februari 2000 wordt de voorrangskandidaat (stadsvernieuwingskandidaat of kandidaat met medisch/sociale urgentie) waarvan de geldigheidsduur van de verleende urgentie het eerste verstrijkt bovenaan de kandidatenlijst geplaatst. Voorts wordt de volgorde binnen de categorie stadsvernieuwingskandidaten bepaald door de sloopdatum. Als eerste komen stadvernieuwingskandidaten aan de beurt waarvan de woning het eerst gesloopt moet worden. Indien meerdere kandidaten met eenzelfde sloopdatum opteren voor dezelfde woning, gaat de bewoner met de langste woonduur voor. Gerichte woningaanbiedingen. Wanneer stadsvernieuwingskandidaten in het aanbodstelsel geen succes hebben, zullen op zeker moment gerichte aanbiedingen (maximaal drie) moeten worden gedaan. De begeleidende medewerker van de corporatie kan de kandidaat hiertoe inschrijven op een woning in het aanbodsysteem. Het moment waarop dat moet gebeuren zal per kandidaat moeten worden bepaald. Daarbij geldt als algemeen uitgangspunt dat alle kandidaten op de sloopdatum bemiddeld dienen te zijn. Weigeringen en reserveren van een woning Gedurende de periode dat de sv - kandidaten meedoen in het aanbodsysteem hebben weigeringen geen invloed op de mogelijkheid om opnieuw voor een woning te opteren. Indien alle gerichte woningaanbiedingen worden geweigerd, kan een ontruimingsprocedure worden gestart om de voortgang van het vernieuwingsproces mogelijk te maken. Hiervoor is de eigenaar verantwoordelijk. De eigenaar reserveert voor betrokkene een woning en krijgt hiermee een ontruimingstitel voor de bewoner. Er wordt slechts tot reservering van een woning overgegaan als de eigenaar de mogelijkheid heeft de bewoner binnen één maand langs juridische weg te doen ontruimen.

8 Pagina 8 van 12 Paragraaf 4.3. Verhuismogelijkheden van sv-kandidaten Vervallen woonduur De bewoners die hun woning moeten verlaten, kunnen kiezen voor: blijven wonen (of terugkeren) in het vernieuwingsgebied, of definitief verhuizen naar elders. Teneinde vooraf helderheid te verschaffen over het al dan niet vervallen van de woonduur bij verhuizingen wordt hier bij dit onderwerp stilgestaan. Centraal staat het begrip woonduur uit de huisvestingsverordening Amstelveen. Hierin staat : Woonduur is de totale, aaneengesloten duur van bewoning van de achter te laten woonruimte, zoals vastgelegd in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, dan wel blijkend uit het eigendomsbewijs of de huurovereenkomst. De gegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn doorslaggevend Vertaling van het begrip woonduur in de praktijk van renovatie en sloop betekent het volgende: De woonduur blijft gehandhaafd als de bewoner op de huidige woning blijft wonen of daarheen, (via een wisselwoning) terugkeert; De woonduur vervalt als de bewoner binnen een renovatiecomplex doorschuift bij sloop; bij renovatie als men verhuist naar een woning buiten het complex. Deze uitleg van het begrip woonduur wordt ook gehanteerd door Amsterdam en de Amsterdamse corporaties. Ook de Geschillencommissie Woonruimteverdeling van de Amstelland en Meerlanden kan zich vinden in deze aanpak Terugkeren of doorschuiven binnen de buurt De mogelijkheden binnen het gebied verschillen per locatie. Soms zullen er veel sociale huurwoningen teruggebouwd worden, maar als de woningen gesloopt worden ten behoeve van een andere functie, dan is terugkeer helemaal niet mogelijk. Toewijzing woningen binnen het vernieuwingsgebied Binnen het vernieuwingsgebied is de volgorde van de kandidaten: De oorspronkelijke bewoner van de woning (alleen bij een renovatie die niet betrokken is bij een samenvoeging). Bewoners die via een wisselwoning terugkeren. (Zij weten bij het betrekken van de wisselwoning veelal naar welke woning ze terugkeren). Bewoners die met één keer verhuizen kunnen doorschuiven; Bewoners met wie ten tijde van de uitplaatsing hebben aangegeven terug te willen keren in het vernieuwingsgebied. Dit laatste komt alleen voor als er ten tijde van de uitplaatsing te weinig nieuwbouw in het vernieuwingsgebied is en als het zich laat aanzien dat in een later stadium een substantieel aantal woningen zal overblijven voor deze groep. Ook binnen deze groepen moet de volgorde worden bepaald. Bij de bewoners die doorschuiven is de geplande sloopdatum het eerste selectiecriterium. Daarna de woonduur in het vernieuwingsgebied. Bij de bewoners die al dan niet via een wisselwoning terugkeren, speelt die sloopdatum geen rol meer, want de woningen zijn al gesloopt. Binnen deze groepen is de woonduur in het vernieuwingsgebied dus het enige criterium.

9 Pagina 9 van 12 Met de sv-kandidaten die in het vernieuwingsgebied doorschuiven of terugkeren wordt vaak maanden voor de oplevering afgesproken naar welke woning ze gaan. Deze woningen worden niet geadverteerd in de woningkrant. Woningen die overblijven nadat kandidaten uit het vernieuwingsgebied aan de beurt zijn geweest komen in de woningkrant. Daar geldt dan de normale volgorde: Overige sv-kandidaten en sociaal medisch urgenten. Overige kandidaten die op de reguliere wijze via woon- en inschrijfduur meedingen naar een woning. Spijtoptanten. Stadsvernieuwingskandidaten die hebben gekozen voor herhuisvesting buiten het stadsvernieuwingsgebied en daarvan spijt krijgen, hebben de kans om terug te keren naar een woning in het gebied van herkomst. Deze bewoners dienen dit binnen een jaar na verhuizing bekend te maken bij de corporatie van herkomst. Op basis van de oude woonduur kunnen zijn dan (als doorstromer) reageren op vrijkomende huurwoningen in het gebied waar zij vandaan komen. Zij kunnen drie jaar van deze mogelijkheid gebruik maken. Er wordt niet een tweede keer een bijdrage in de verhuiskosten uitgekeerd. Koopwoningen ontwikkeld door de corporaties. Stadsvernieuwingskandidaten worden als eerste op de hoogte gesteld van het aanbod aan nieuwbouw koopwoningen binnen het eigen vernieuwingsgebied. Zij kunnen hier eveneens als eerste op intekenen. Dat kan betekenen dat men twee keer moet verhuizen, want de woning die men koopt als men sv-kandidaat wordt, wordt vaak pas opgeleverd na de sloop van de huidige woning Verhuizen naar elders De bewoners die willen verhuizen naar elders zoeken in het aanbodsysteem een woning. De stadsvernieuwingsstatus stelt hen in staat in Amstelveen met voorrang passende huisvesting te vinden binnen het vrijkomend aanbod van de Amstelveense corporaties. Passend wil in dit geval zeggen dat de verhouding tussen inkomen en huur en die tussen huishoudensgrootte en woninggrootte voldoet aan de gemeentelijke regels. Bewoners kunnen ook zoeken naar een woning in de Regio Amsterdam of daarbuiten. Buiten Amstelveen geldt de voorrangsstatus echter niet. Paragraaf 4.4 Wisselwoning Als bewoners willen terugkeren naar hun eigen woning biedt de corporatie tijdelijke huisvesting in een gestoffeerde wisselwoning aan. Soms kan men ook via een wisselwoning terugkeren naar een andere woning in het vernieuwingsgebied. Daarnaast krijgen de bewoners vaak de mogelijkheid goederen tijdelijk op te slaan, bijvoorbeeld in een container. In een wisselwoningcontract tussen corporatie en huurder worden afspraken gemaakt over huur, duur van het verblijf in de wisselwoning. De netto huur van de wisselwoning is nooit hoger dan de netto huur van de oude woning. De bewoner krijgt voor de verhuizing tenminste twee weken de tijd.

10 Pagina 10 van 12 Paragraaf 4.5. Tijdelijke verhuur. In bepaalde gevallen is het niet zinvol woningen op de normale manier te verhuren, bijv. als ze over enige tijd zullen worden gesloopt of gerenoveerd. In dergelijke gevallen kan verhuur aan een tijdelijke huurder een betere oplossing zijn dan het reeds vroegtijdig onklaar maken van de woning. Met de tijdelijke verhuur kan, zodra er duidelijkheid is over de planning van het vernieuwingsproces in onderling overleg worden begonnen. De overwegingen die hierbij een rol spelen zijn gelijk aan die overwegingen die een rol spelen bij het vaststellen van de peildatum, zie hiervoor bijlage 1. De mogelijkheid tot tijdelijke verhuur wordt gegeven in de Leegstandswet. Ingeval van tijdelijke verhuur wordt een tijdelijk huurcontract met de huurder gesloten. Dit geeft geen recht op huurbescherming, vervangende huisvesting of de status als stadsvernieuwingskandidaat. De verhuurder is verplicht om bij de gemeente een vergunning voor tijdelijke verhuur aan te vragen. Eén en ander op basis van artikel 15 van de Leegstandswet. Paragraaf 4.6. Huuropzegging en ontruimingstitel. Stadsvernieuwingskandidaten hebben een zeer grote voorrangspositie ten opzichte van andere woningzoekenden. Toch kan het voorkomen dat een bewoner er niet in slaagt naar tevredenheid een woning te vinden en dat adequate aanbiedingen van de corporatie worden geweigerd. Om te voorkomen dat het vernieuwingsproces daardoor vertraging oploopt moet degene die een verbeterings- of sloopplan wil uitvoeren een rechtsgrond of titel hebben om over de woning te kunnen beschikken. Daarom zullen corporaties met sloop- of verbeterplannen hun huurders de huur moeten opzeggen op grond van dringend eigen gebruik. Paragraaf 4.7. Verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding. Stadsvernieuwingskandidaten komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van de corporatie in de verhuis en herinrichtingskosten. Corporaties en bewoners maken daartoe afspraken in het sociaal statuut. Paragraaf 4.8. Huuraftopping/huurgewenning. Beleid is dat bewoners die dat willen kunnen terugkeren naar het vernieuwingsgebied. Om dit mogelijk te maken, maken corporaties en huurders afspraken over huuraftopping, dan wel huurgewenning.

11 Pagina 11 van 12 BIJLAGEN 1. PEILBESLUIT De peildatum is de datum waarop met de uitplaatsingen in het kader van de herhuisvesting wordt gestart. Vanaf deze datum hebben bewoners die verhuizen ook recht op verhuiskostenvergoeding. Voordat een peildatum wordt vastgesteld is altijd een sloopbesluit of renovatiebesluit nodig. De peildatum ligt één tot anderhalf jaar voor de start van de sloop. Tot een langere periode kan worden besloten indien hiermee wisselwoningen kunnen worden gecreëerd. De peildatum wordt vastgesteld door de gemeente, in overleg met de corporatie. Een langere termijn dan de hiervoor genoemde anderhalf jaar maakt het herhuisvesten van de bewoners niet makkelijker en heeft wel een aantal grote nadelen. Bij het maken van een sociaal statuut komt het nog wel eens voor dat bewoners pleiten voor zo'n langere periode. De begrijpelijke redenatie is dan: Als de woningen toch gesloopt worden, maak dan de mensen die weg willen nu vast stadsvernieuwingskandidaat, zodat ze nu al om zich heen kunnen kijken. Het is daarom goed hier de belangrijkste nadelen te noemen: Alleen kandidaten met goed te realiseren woonwensen verhuizen eerder. Kandidaten met moeilijker te realiseren wensen komen toch pas aan de beurt na svkandidaten die in een complex wonen dat eerder wordt gesloopt. Het niet meer regulier verhuren van de woningen benadrukt het naderende einde van de woningen. Hierdoor zullen ook de mensen die niet zo snel kunnen verhuizen minder investeren in de fysieke en sociale omgeving. Als deze periode langer duurt dan noodzakelijk dreigt verloedering. Hoe eerder men begint met uitplaatsen, hoe groter de kans is dat de sloopdatum om een of andere reden wordt uitgesteld. De woningen worden langer onttrokken aan de reguliere verhuur Alleen indien met een langere uitplaatsingsperiode voor het herstructurerings- gebied noodzakelijk wisselwoningen kunnen worden gerealiseerd, kan in overleg met de gemeente tot een langere uitplaatsingsperiode worden besloten. 2. TIJDELIJKE VERHUUR. De Afdeling Vergunningen van de Sector veiligheid, vergunningen en handhaving is belast met de uitvoering van de verordening op de Tijdelijke Verhuur (op basis van de Leegstandswet). Een vergunning voor tijdelijke verhuur is een noodoplossing voor gevallen, waarin van de eigenaar in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij zijn woning op de normale wijze verhuurt. Voor bepaalde categorieën leegstaande woonruimte in Amstelveen kan de eigenaar (of zijn vertegenwoordiger) een vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen. In die gevallen is het dan ook een instrument om nodeloze leegstand te voorkomen. De woning dient op het moment van ingang van de vergunning leeg te staan. De vergunning kan niet worden afgegeven ten behoeve van "zittende" bewoners. In onderstaand overzicht is te zien in welke gevallen een vergunning kan worden aangevraagd, en wat de minimale geldigheidsduur van de vergunning is.

12 Pagina 12 van 12 Woonruimte waarvoor een vergunning tijdelijke verhuur kan worden aangevraagd. Woningen die ingrijpend gerenoveerd zullen worden. Woningen die gesloopt zullen worden. Woonruimte in gebouwen. Minimale maximale geldigheidsduur vergunning. 6 maanden - 24 maanden 6 maanden - 24 maanden 12 maanden - 24 maanden De vergunning wordt voor dezelfde woning (of hetzelfde gebouw) slechts éénmaal verleend en wel voor de duur van twee jaar. Een vergunning kan worden verlengd. Voor deze verlenging dient opnieuw een aanvraag te worden ingediend. De maximale geldigheidsduur, inclusief eventuele verlenging(en), is 36 maanden. De maximale huurprijs bedraagt 80% van de maximaal redelijke huurprijs volgens het Besluit Huurprijzen Woonruimte (puntenstelsel). De aldus berekende huurprijs -of een lager bedrag indien de eigenaar dat voorstelt - komt op de vergunning te staan. In het huurcontract, dat verhuurder en huurder sluiten, dienen te worden vermeld: het nummer van de vergunning; de geldigheidsduur van de vergunning; de huurprijs die op de vergunning staat. De normale huurbeschermingsregels zijn niet van toepassing. Voldoet het huurcontract echter niet aan de hierboven genoemde eisen, dan geldt de normale huurbescherming wèl. Ook bij een tijdelijke huurovereenkomst zijn de verhuurder en huurder gebonden aan een opzegtermijn. Voor de verhuurder is deze termijn minimaal drie maanden; voor de huurder minstens één maand. De verhuurder is vrij in de keuze van een huurder. De vergunning is nodig ook als voor de betreffende woning geen huisvestingsvergunning vereist is, anders geniet de huurder huurbescherming en is ontruiming in de regel niet mogelijk op korte termijn en zonder het aanbieden van vervangende woonruimte. Aanvragen voor een vergunning in het kader van de Leegstandswet ( de tijdelijke verhuurvergunning ) moeten bij de afdeling vergunningen van de sector Veiligheid, vergunningen en handhaving worden ingediend.

Toolbox Herhuisvesting

Toolbox Herhuisvesting juli 2006 Afdeling Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid bij sloop en verbetering Samenstelling Arie de Zeeuw Juli 2006 Pagina 2 Gemeente Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 2 Overleg en informatie 6 2.1 Participatie

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1.

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Inhoudsopgave 2 Overeenkomst 3 1 Algemeen 5 1.1 Geldigheid Stedelijke overeenkomst 5 1.2 Overleg en informatie 6 1.3

Nadere informatie

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam Sociaal Plan ParkStad juli 2005 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de positie

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid Sociaal Statuut Renswoude, maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal statuut 1. Algemeen 1.1 Geldigheid sociaal statuut 1.2 Begripsbepaling 1.3 Overleg en informatie 1.4 Hardheidsclausule 2. De ingrepen 2.1 Sloop/samenvoeging

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Sociaal Statuut Amersfoort De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Amersfoort, december 2006 Inhoudsopgave Convenant 3 1. Algemeen 3 1.1 Geldigheid

Nadere informatie

Beleidsregels Leegstandwet

Beleidsregels Leegstandwet Beleidsregels Leegstandwet Datum: 28 april 2009 Burgemeester en wethouders van Soest; Gelet op artikel 1.3, vierde lid Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet; Overwegende

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen definitief 25-09-2009 1 Inleiding De Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid voor eigenaren om bepaalde leegstaande woningen tijdelijk te

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem 2009

Sociaal Plan Jeruzalem 2009 2009 Informatie Bewoners die huren bij Rochdale en vragen hebben kunnen contact opnemen met Marga Baruch afdeling Projectparticipatie, via telefoonnummer 020-398 64 59, op maandag en dinsdag van 13.00

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland 2013-2017 Zaanstad/Wormerland, 1 januari 2013 Vooraf Dit convenant over stedelijke vernieuwing in Zaanstad en Wormerland, kortweg Convenant

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer HV D G W versie april 2012 5 Deel 1 De belangrijkste afspraken uit het Sociaal Statuut Palenstein

Nadere informatie

Huisvestingsverordening artikel Urgent woningzoekenden 1. Burgemeester en wethouders kunnen een in het register* ingeschreven woningzoekende

Huisvestingsverordening artikel Urgent woningzoekenden 1. Burgemeester en wethouders kunnen een in het register* ingeschreven woningzoekende 2 3 Huisvestingsverordening artikel 2.5.1 Urgent woningzoekenden 1. Burgemeester en wethouders kunnen een in het register* ingeschreven woningzoekende urgent verklaren, waarbij de volgende voorwaarden

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen.

Er is een aantal verschillende soorten ingrepen mogelijk. Hieronder een kort overzicht en de belangrijkste afspraken en regelingen. CONCEPT SOCIAAL STATUUT Rechten en plichten bij sloop, renovatie en verkoop Inleiding Dit Sociaal Statuut is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de rechten en plichten van individuele huurders

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN

ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN ALGEMEEN SOCIAAL PLAN VOOR HERSTRUCTURERINGSPROJECTEN KENNEMER WONEN 2011 INHOUD Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Informatie en voorlichting 4 3. Stappenplan 4 4. Herhuisvesting / terugkeer 5 4.1 Huurbevriezing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

STEUNPUNT WONEN Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam

STEUNPUNT WONEN Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam STEUNPUNT WONEN Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam STEUNPUNT WONEN Basis voor een Sociaal Plan in Rotterdam Afspraken over proces herhuisvesting financiën renovatie Voorwoord 6 Opbouw Basis sociaal

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48

sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 sociaal plan Notenhof Voor huurders van Patrimonium Barendrecht aan de Notenhof 7 tot en met 48 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Algemeen 5 3. Plangebied, duur en looptijd van het sociaal plan 6 4. Procedure

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 19

Uitvoeringsinstructie 19 Uitvoeringsinstructie 19 Vaststellen peildatum sloop- en renovatieprojecten Datum van ingang: Relatie met de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Artikel 14 Urgentie Artikel 15 lid

Nadere informatie

stadsvernieuwing Banne-Zuid

stadsvernieuwing Banne-Zuid www.eigenhaard.nl 200300345_Banne_Zuid.indd 40-1 stadsvernieuwing Banne-Zuid 20-10-2006 12:01:25 inhoudsopgave Stadsvernieuwing Banne-Zuid 4 Wat houdt dat in: stadsvernieuwingskandidaat? 6 Hoe zoekt u

Nadere informatie

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing.

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Sociaal Plan Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3

1.1 Doel Sociaal Statuut Kerckebosch Begrippenlijst 3 Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1.1 Doel 2 1.2 Begrippenlijst 3 2. Regelingen waarbij sprake is van beëindiging van het bestaande huurcontract (bij sloop) 2.1 Algemene Uitgangspunten 5 2.2 Verhuizen voor

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN TRIVIRE BIJ SLOOP Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Overleg en informatie 1.1 overleg met Huurdersraad en/of bewonerscommissies 1.2 informatie aan huurders 2. Voorrangsverklaring en passende woning

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014

Woonstad Rotterdam. Sociaal Statuut bij herstructurering. 1 maart 2014 Woonstad Rotterdam Sociaal Statuut bij herstructurering 1 maart 2014 1 Inhoudsopgave Sociaal statuut bij herstructurering 1 Artikel 1. Algemeen 2 Artikel 2. Communicatie, participatie en begeleiding 3

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond

Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond - Vernieuwd Algemeen Sociaal Plan Woonbond 1. Inleiding Het onderstaande vernieuwd sociaal plan is het model dat de Woonbond hanteert als uitgangspunt voor de regeling van de rechten van individuele huurders

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Kleinschalige informatiebijeenkomsten Sociaal plan en klankbordgroep Vragen over de sloop en renovatie

Kleinschalige informatiebijeenkomsten Sociaal plan en klankbordgroep Vragen over de sloop en renovatie Kleinschalige informatiebijeenkomsten Op 23, 24 en 26 maart jongstleden heeft Singelveste AlleeWonen kleinschalige informatiebijeenkomsten gehouden voor de bewoners van de noordelijk gelegen straten in

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Bijlage 3 Was/Wordt tabel 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015

Bijlage 3 Was/Wordt tabel 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 Bijlage 3 Was/Wordt tabel 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 NB. betreft alleen de belangrijke wijzigingen en niet de tekstuele wijzigingen Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Bijlage 1 Sociaal Plan de Banne

Bijlage 1 Sociaal Plan de Banne Bijlage 1 Sociaal Plan de Banne Inhoud 1. Inleiding 1.1 Werkwijze 1.2 Meer informatie 2. Geldigheid sociaal plan de Banne 3. Uitgangspunten herhuisvesting 4. De mogelijke ingrepen 4.1 Sloop 4.2 Ingrijpende

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

Sociaal plan. Flats Van Speykstraat Lisse. 31 oktober 2016

Sociaal plan. Flats Van Speykstraat Lisse. 31 oktober 2016 Sociaal plan Flats Van Speykstraat Lisse 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 1.1 Doel Sociaal Plan 3 1.2 Sociaal Statuut 3 1.3 Voor wie is dit Sociaal Plan? 3 2. De Historie 4 3. Projectgroep

Nadere informatie

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1

Het Sociaal Plan. Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Het Sociaal Plan Het Sociaal Plan, d.d. 01-09-2008 1 Inleiding Voor u ligt het Sociaal Plan, dat is vastgesteld op 1 september 2008 door het bestuur van Woonstichting Centrada en tot stand is gekomen na

Nadere informatie

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen.

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden. De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven; overwegende dat: dat

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 63559 14 juli 2015 Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015 In deze beleidsregels wordt beschreven hoe het college

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht

Gemeente Papendrecht Gemeente Papendrecht BELEIDSREGELS REGIONALE VOORRANGSREGELING WOONRUIMTEVERDELING Regeling nr. : (voorkeur) Vastgesteld in collegevergadering : 05-04-2005 Laatste wijziging (+ nr. raadsbesluit) : 05-04-2005

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie