Toolbox Herhuisvesting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toolbox Herhuisvesting"

Transcriptie

1 juli 2006 Afdeling Stedelijke Vernieuwing en Woonbeleid bij sloop en verbetering Samenstelling Arie de Zeeuw

2 Juli 2006 Pagina 2 Gemeente Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 2 Overleg en informatie Participatie en informatie Communicatie- en participatieplan 6 3 Beheer 7 4 Twee soorten ingrepen 8 5 Lichte bouwkundige ingreep 9 6 Grote bouwkundige ingrepen Start van het proces: Besluit tot sloop en peildatum Bewonersbegeleiding Verhuismogelijkheden van sv-kandidaten Inwoners en thuiswonende kinderen Wisselwoning Samenvoegen Tijdelijke verhuur Huuropzegging en ontruimingstitel Verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding Huurgewenning 15 7 Maatwerkregeling 16 Inlichtingen 17 Bijlage: Relevante onderdelen uit het Draaiboek woonruimteverdeling

3 Juli 2006 Pagina 3 Gemeente Amsterdam 1 Inleiding Deze toolbox is een verzameling van regels, afspraken en gewoonten, die in Amsterdam bestaan rond de positie van bewoners in vernieuwingsgebieden. Het begrip vernieuwingsgebied mag hier ruim worden opgevat, want ook als er om een andere reden woningen worden gesloopt, hebben de bewoners met dezelfde zaken te maken. De Toolbox is oorspronkelijk bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van sociale plannen, maar blijkt ook heel praktisch bij het inwerken van corporatie- en stadsdeelmedewerkers die te maken krijgen met sloop en verbetering, en voor ieder ander die een compleet beeld wil hebben van hoe in Amsterdam wordt omgegaan met de (rechten van) bewoners die te maken hebben met sloop of verbetering. Met deze Toolbox wordt de regelgeving niet vastgesteld. Dat gebeurt elders, in de Huisvestingsverordening, Het Convenant Woonruimte Bemiddeling, Uitvoeringsinstructies, Kaderafspraken etc. Al deze harde afspraken zijn uitgewerkt in het Draaiboek Woonruimtebemiddeling (zie bijlage). Houvast in een onzekere periode Als voor een gebied een vernieuwingsplan wordt ontwikkeld, gaan de bewoners een onzekere periode tegemoet. Vooral als hun woning wordt gesloopt of ingrijpend gerenoveerd. De bewoners willen weten waar zij aan toe zijn. Als er dan nog niet gezegd kan worden in welke woning ze terecht komen, dan willen ze toch in ieder geval de garantie dat er straks op een zorgvuldige wijze met hun belangen zal worden omgegaan. Afspraken daarover kunnen worden gemaakt in een sociaal plan. Daarin kan worden vastgelegd hoe men de overlast kan beperken, wat de rechten zijn van de bewoners die hun huis uit moeten, welke procedures gevolgd zullen worden, en wat de inzet is van de corporatie, het stadsdeel en de gemeente om het proces zo veel mogelijk naar ieders tevredenheid te laten verlopen. Bij het opstellen van een sociaal plan zijn stadsdeel, corporatie en bewoners niet geheel vrij in het maken van afspraken. Het woonruimteverdelingsbeleid overschrijdt de grens van de stadsdelen, zoals ook de bewoners dat vaak doen bij hun verhuizing. Bijna alle afspraken over woonruimteverdeling worden stedelijk gemaakt, met als voordeel dat niet in ieder vernieuwingsgebied het wiel opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Voor het maken van een sociaal plan is het dan wel noodzakelijk een goed overzicht te hebben van alle bestaande regels en afspraken. In 1999 heeft de Stedelijke Woningdienst de eerste Toolbox voor het maken van sociale plannen uitgegeven. In 2003 is hij grondig herzien, omdat in dat jaar veel

4 Juli 2006 Pagina 4 Gemeente Amsterdam regelgeving ingrijpend is gewijzigd. De wijzigingen in deze 3 e versie zijn veel minder ingrijpend. Compleet beeld Niet alle regelingen en afspraken zijn in de toolbox zelf opgenomen. We maken ook gebruik van het Draaiboek Woonruimte Bemiddeling. Daarin staan alle uitvoeringsafspraken tussen de en de woningcorporaties. Vrijwel alle regelgeving en afspraken omtrent woonruimteverdeling in Amsterdam komen in dit draaiboek samen. Op lokaal niveau kan niet worden afgeweken van hetgeen in het draaiboek is vastgelegd. Het draaiboek wordt bij iedere verandering in de regelgeving geactualiseerd. Een recente uitvoering van het Draaiboek Woonruimteverdeling kan goed van dienst zijn bij het omschrijven van de rechten van bewoners in een sociaal plan. Maar het draaiboek is niet met dit doel gemaakt. Er staan ook uitvoeringsafspraken in die niet van toepassing zijn in het betreffende gebied, of die voor de meeste bewoners niet interessant of te gedetailleerd zijn. Achterin deze Toolbox zijn de relevante hoofdstukken van het draaiboek als bijlage toegevoegd. Hiermee geeft deze Toolbox een compleet beeld van alle regels en afspraken over de positie van bewoners in vernieuwingsgebieden. Relatie tot Amsterdamse Kaderafspraken In maart 2002 kwamen de 'Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie ' tot stand, een overeenkomst tussen de gemeente Amsterdam, De Amsterdamse woningcorporaties, de Huurdersvereniging Amsterdam en de stadsdelen. Deze kaderafspraken hebben tot doel te voorkomen dat bij de ontwikkeling van sociale plannen op buurt- of stadsdeelniveau de rechtspositie van bewoners in ieder vernieuwingsgebied anders is. Overeengekomen is dat van deze afspraken niet op lokaal niveau zal worden afgeweken. De kader afspraken zijn gemaakt voor een periode van 5 jaar. Maar het onderwerp is niet statisch. Als landelijke of stedelijke kaders wijzigen is dat van invloed op de overeenkomst. De kaderafspraken zijn verwerkt in deze Toolbox en in het Draaiboek Woonruimteverdeling. Een sociaal plan en deze toolbox Een sociaal plan komt tot stand in overleg met corporaties, stadsdeel, bewoners en ondernemers. Daarbij komt aan de orde: - Wat is de rol van bewoners en bewonersbehartigers bij de aanpak van dit specifieke gebied? - Waarom zijn de voorgestelde veranderingen aan de woningen en de woonomgeving wenselijk? - Hoe vinden deze veranderingen plaats? - Wat wordt gedaan ten behoeve van een heldere en duidelijke communicatie?

5 Juli 2006 Pagina 5 Gemeente Amsterdam - Welke afspraken zijn gemaakt over de positie van bewoners tijdens de operatie? - Welke extra aandacht krijgen kwetsbare groepen, zoals ouderen? - Hoe is het beheer tijdens de ingrepen geregeld? (Hoe worden bouwplaatsen beveiligd, wat is afgesproken over de inzet van politie en reiniging?) Veel van deze onderwerpen komen langs in deze toolbox. Maar een sociaal plan zal daarnaast sterk ingaan op de specifieke lokale omstandigheden. Een proces van stedelijke vernieuwing duurt vaak jaren. In een sociaal plan zal dan ook altijd het voorbehoud gemaakt moeten worden van veranderde regelgeving en afspraken.

6 Juli 2006 Pagina 6 Gemeente Amsterdam 2 Overleg en informatie 2.1 Participatie en informatie Belanghebbende bewoners zullen in een vroegtijdig stadium worden betrokken. De verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening bij vernieuwingsingrepen ligt bij de opdrachtgevers. Dit zijn meestal de corporatie en/of het stadsdeel. Zij verzorgen de informatievoorziening over de vernieuwing aan bewoners, zonodig gezamenlijk. Relevante vertegenwoordigers van bewoners(organisaties) kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren over de gewenste informatievoorziening. 2.2 Communicatie- en participatieplan In het sociaalplan wordt aangegeven hoe overleg en participatie worden geregeld. Dat kan ook door te verwijzen naar een communicatie- en participatieplan. Daarbij wordt vastgelegd: - binnen welke randvoorwaarden bewoners invloed kunnen uitoefenen. - het moment waarop de informatie wordt gegeven - de communicatiemiddelen die worden ingezet (schriftelijk, informatiebijeenkomsten, huisbezoeken e.d.) - de talen waarin de informatie wordt gegeven. Wanneer welke informatie Voordat het plan voor sloop/nieuwbouw of renovatie is vastgesteld stellen opdrachtgevers belanghebbende bewoners op de hoogte van de voortgang. Daarbij worden de voorgestelde veranderingen aan de woningen en de woonomgeving gemotiveerd, wordt gewezen op de mogelijkheden om wijzigingen aan te brengen en wordt de bewoners inzicht gegeven in het totaal aan herhuisvestingsmogelijkheden. Tenminste anderhalf jaar voor de sloop of renovatie worden bewoners op de hoogte gesteld van de stand van zaken door middel van een informatieavond, een voorlichtingsboekje e.d. Eén tot anderhalf jaar voor de sloop of renovatie wordt bij de betreffende bewoners een huisbezoek afgelegd. Dat kan nog voor de peildatum zijn, maar niet voordat het OGA de peildatum heeft vastgesteld. Tijdens het huisbezoek kan op de persoon gerichte informatie worden gegeven en knelpunten kunnen worden gesignaleerd (zie pagina 11).

7 Juli 2006 Pagina 7 Gemeente Amsterdam 3 Beheer Tijdens het vernieuwingsproces zal er extra aandacht nodig zijn voor het fysiek beheer van het gebied. Stadsdelen en corporaties hebben verschillende verantwoordelijkheden om de leefbaarheid tijdens de vernieuwingsingreep op peil te houden. Zij kunnen door vertegenwoordigers van bewoners gevraagd en ongevraagd worden geadviseerd over de gewenste beheermaatregelen. In een beheerplan leggen stadsdeel en corporaties de volgende zaken vast: - Regeling voor klachten, meldpunt voor klachten. - Informatie aan omwonenden. - Afspraken over intensief fysiek beheer van woningen, tuinen en straten. - Specifieke maatregelen zoals verlichting, plaatsen van afvalcontainers e.d. - Extra dienstverlening in de vorm van toezicht en onderhoud binnen het vernieuwingsgebied. - Tijdelijke verhuur van leegkomende woningen. - Duur van het project.

8 Juli 2006 Pagina 8 Gemeente Amsterdam 4 Twee soorten ingrepen In een sociaal plan wordt de positie besproken van bewoners die te maken hebben met allerlei bouwkundige ingrepen die - veelal complexgewijs aan hun woningen kunnen plaatsvinden. Het kan daarbij gaan om sloop, ingrijpende renovatie, woningverbetering, samenvoeging, e.d. Natuurlijk is van groot belang welke doelstelling men wil bereiken met de ingreep. Dit zal in de communicatie met de bewoners een belangrijke rol spelen. Voor de verhuismogelijkheden van de bewoners is het echter niet van belang wat de achterliggende drijfveer was. Daarbij maakt het niet uit of sprake is van stedelijke vernieuwing, verbreding van een weg, bouwvalligheid of behoefte tot differentiatie van de woningvoorraad. De mogelijkheden van de bewoners hangen vooral af van de vraag of de bewoner (al dan niet tijdelijk) moet verhuizen, dus of de ingreep wel of niet tijdens bewoning kan plaatsvinden. Overzicht ingrepen en daarmee samenhangende rechten Ingreep Status bewoner Verhuismogelijkheid Lichte bouwkundige ingrepen zonder technisch noodzakelijke uitplaatsing. Zoals complexgewijze woningverbetering Geen status - Uitvoering gebeurt tijdens bewoning - Indien mogelijk en gewenst kunnen bewoners binnen het complex doorschuiven - Soms kan het gewenst zijn dat een bewoner op grond van medische of sociale redenen naar elders verhuist. Die bewoner kan dan op grond van de maatwerkregeling een woning aangeboden krijgen. Grote bouwkundige ingrepen waarbij uitplaatsing technisch noodzakelijk is. Zoals - Sloop - Samenvoeging - Renovatie SV-kandidaat - Voorrang bij toewijzing in heel Amsterdam - Indien mogelijk terugkeer op de oude woning (Bij sloop en samenvoeging blijft de oude woning niet bestaan) - Zolang de voorraad strekt een andere woning binnen het vernieuwingsgebied, al dan niet via een wisselwoning

9 Juli 2006 Pagina 9 Gemeente Amsterdam 5 Lichte bouwkundige ingreep Bij een lichte bouwkundige ingreep blijft de huurrelatie tussen huurder en verhuurder in stand. De bewoners kunnen op de woning blijven of een noodzakelijke ontruiming blijft beperkt tot een paar weken. In dat laatste geval gaan de bewoners tijdelijk naar een wisselwoning. Soms is het mogelijk dat men met één keer verhuizen kan doorschuiven naar een woning in het complex, die al klaar is. In dat laatste geval blijft men de opgebouwde woonduur behouden, alsof men op de oude woning is blijven wonen. Men komt niet in aanmerking voor de stadsvernieuwingsstatus. Over de wijziging van de kwaliteit en de huur vindt overleg plaats tussen corporaties en bewoners. Ook uit lichte ingrepen hebben de bewoners vaak onvermijdbare herinrichtingskosten. In de Amsterdamse Kaderafspraken voor Sociale Plannen bij Sloop en Renovatie zijn daarover afspraken gemaakt.

10 Juli 2006 Pagina 10 Gemeente Amsterdam 6 Grote bouwkundige ingrepen Bij een grote bouwkundige ingreep kunnen de bewoners niet op de woning blijven. Het kan daarbij gaan om sloop, renovatie, of het samenvoegen van woningen. 6.1 Start van het proces: Besluit tot sloop en peildatum Besluit tot sloop of renovatie Het besluit tot sloop van de woningen maakt meestal onderdeel uit van een Investeringsbesluit (ook wel fase 3 besluit genoemd). Afhankelijk van het project wordt dit besluit genomen door het stadsdeel of de centrale stad. Onderdeel van het Investeringsbesluit is een gedetailleerde planning en fasering. Voor zo'n besluit wordt genomen is er maatschappelijk overleg geweest en hebben de diverse bewoners en belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen. Vooral bij grotere projecten zal ook duidelijk gemaakt moeten worden op welke wijze het herhuisvesten van de bewoners mogelijk is. Daartoe kunnen corporaties en stadsdeel een herhuisvestingsplan opstellen, maar dat zal niet altijd gebeuren. Dit herhuisvestingsplan kan onderdeel zijn van het Investeringsbesluit. Niet altijd is sprake van een Investeringsbesluit (een dergelijk besluit is bij renovatie bijvoorbeeld vaak niet nodig). Peildatum De peildatum is de datum waarop met de uitplaatsingen in het kader van de herhuisvesting wordt gestart. Vanaf deze datum hebben bewoners die verhuizen ook recht op verhuiskostenvergoeding. Voordat een peildatum wordt vastgesteld is altijd een investeringsbesluit o.i.d. nodig (zie bovenstaande paragraaf). De peildatum ligt één tot anderhalf jaar voor de start van de sloop. De peildatum wordt vastgesteld door het Ontwikkelingsbedrijf (namens B&W), na overleg met de corporatie en het stadsdeel. Uitplaatsingsperiode De uitplaatsingsperiode - de tijd tussen de peildatum en de sloopdatum is normaal gesproken 1 jaar. Bij grote complexen, of bij complexen met veel ouderen of grote gezinnen, kan ook worden gekozen voor 1½ jaar. Een langere termijn maakt het herhuisvesten van de bewoners niet makkelijker en heeft wel een aantal grote nadelen.

11 Juli 2006 Pagina 11 Gemeente Amsterdam 6.2 Bewonersbegeleiding Bij grote bouwkundige ingrepen moeten de bewoners hun woning - tijdelijk of definitief - verlaten. Ze krijgen de stadsvernieuwingsstatus. De woningcorporatie zal regelmatig contact hebben met de bewoners die willen terugkeren of doorschuiven binnen het vernieuwingsgebied, om hen op de hoogte te houden van de voortgang, verhuisdata e.d. Stadsvernieuwingskandidaten die naar elders willen verhuizen zoeken in principe zelf via het aanbodsysteem een nieuwe woning, maar een actieve bemiddelende rol van de verhuurder zal in een aantal gevallen nodig zijn. Verhuurders leveren de bewoners hierbij maatwerk. De geboden begeleiding begint meestal met informatiebijeenkomsten en een informatieboekje. Rond de peildatum volgt een huisbezoek van de corporatie. In dit huisbezoek inventariseert de corporatie de wensen van de bewoners, bespreekt de herhuisvestingmogelijkheden in het gebied en daarbuiten en legt Woningnet uit. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de bewoner (inkomen, huishoudsamenstelling, leeftijd en woonduur). Na het huisbezoek meldt de corporatie de bewoner als stadsvernieuwingskandidaat aan bij woningnet. De corporatie bevestigt de bewoner schriftelijk dat hij als stadsvernieuwingskandidaat kan reageren op het woningaanbod. De begeleiding die na het huisbezoek wordt geboden hangt af van de wensen en mogelijkheden van de bewoner om zelf een woning te kunnen zoeken. Deze kan bestaan uit de volgende onderdelen: 1. Begeleiding bij het zoeken naar een passende woning in WoningNet Magazine en het inschrijven voor een woning. 2. Indien het inschrijven onvoldoende resultaat oplevert: het actief aanbieden van woningen door de verhuurder. Het gaat daarbij om woningen die gelijkwaardig/vergelijkbaar zijn aan de woningen die via Woningnet worden aangeboden. 3. Begeleiding bij huuropzegging, tekenen van huurcontract en het aanvragen van huurtoeslag en vergoedingen. 4. Het bieden van maatwerk als individuele bewoners in de knel komen. Maatwerk voor ouderen en mindervalide bewoners Indien gewenst kunnen ouderen en mindervalide bewoners extra hulp en begeleiding krijgen bij het zoeken naar een andere woning. Indien nodig wordt contact gezocht met andere hulpverlenende instanties. De corporaties bekijken daarnaast op projectniveau of er ouderen en mindervalide bewoners zijn die begeleiding nodig hebben bij de verhuizing of de inrichting van de woning. Indien nodig bieden de corporaties maatwerk.

12 Juli 2006 Pagina 12 Gemeente Amsterdam 6.3 Verhuismogelijkheden van sv-kandidaten De bewoners die hun woning moeten verlaten, kunnen kiezen voor: blijven wonen (of terugkeren) in het vernieuwingsgebied, of definitief verhuizen naar elders Terugkeren of doorschuiven binnen de buurt. De mogelijkheden binnen het gebied verschillen per locatie. Soms zullen er veel sociale huurwoningen teruggebouwd worden, maar niet bij alle sloop is terugkeer mogelijk. In het Draaiboek Woonruimtebemiddeling is vastgelegd in welke volgorde men in aanmerking komt voor de woningen. Binnen de Amsterdamse woonruimteverdeling hebben grotere huishoudens voorrang op de wat grotere woningen. Nieuwe woningen zijn meestal wat ruimer, en dat zou er toe kunnen leiden dat kleine huishoudens niet voor nieuwbouw in aanmerking kunnen komen. Om er voor te zorgen dat deze terugkeer toch mogelijk is gelden voor hen soms afwijkende normen (zie het draaiboek). Later terugkeren Indien stadsvernieuwingskandidaten die al vijf jaar in het vernieuwingsgebied wonen, niet in aanmerking kunnen komen voor een nieuwbouwwoning in het betreffende gebied kan hen soms de mogelijkheid worden geboden terug te keren naar nieuwbouw die later wordt opgeleverd. Als een corporatie een dergelijke mogelijkheid aanbiedt gebeurt dat binnen de Maatwerkregeling. Koopwoningen Stadsvernieuwingskandidaten worden als eerste op de hoogte gesteld van het aanbod aan nieuwbouw koopwoningen binnen het eigen vernieuwingsgebied. Zij kunnen hier eveneens als eerste op intekenen. Dat kan betekenen dat men twee keer moet verhuizen, want de woning die men koopt als men sv-kandidaat wordt, wordt vaak pas opgeleverd na de sloop van de huidige woning. Voor tijdelijke huisvesting kan men zelf zorgen: Men kan gewoon als stadsvernieuwingskandidaat reageren op de woningen in WoningNet Magazine. In een enkel geval kan het mogelijk zijn dat de corporatie een wisselwoning aanbiedt. Twee keer verhuizen is soms te voorkomen door bewoners de voorrang bij koopwoningen al te geven als ze nog geen sv-kandidaat zijn. Wel moet dan hoogstwaarschijnlijk zijn dat ze dat binnenkort zullen worden.

13 Juli 2006 Pagina 13 Gemeente Amsterdam Verhuizen naar elders De bewoners die willen verhuizen naar elders zoeken in het aanbodsysteem een woning. De stadsvernieuwingsstatus stelt hen in staat in Amsterdam met voorrang passende huisvesting te vinden binnen het vrijkomend aanbod van de Amsterdamse corporaties. Passend wil in dit geval zeggen dat de verhouding tussen inkomen en huur en die tussen huishoudensgrootte en woninggrootte voldoet aan de gemeentelijke regels. In het Draaiboek Woonruimtebemiddeling staat omschreven hoe de toewijzing van de woningen is geregeld. Wie kan op welke woning reageren. In welke volgorde komen de belangstellenden, welke eisen worden gesteld aan inkomen en huishoudenssamenstelling enz. Bewoners kunnen ook zoeken naar een woning in de Regio Amsterdam of daarbuiten. In WoningNet wordt aangegeven of stadsvernieuwingskandidaten uit de regio voorrang hebben op de geadverteerde woning. Passend aanbod in de nabije omgeving. De bewoners reageren zelf op vrijkomende woningen in de woningkrant. De corporaties garanderen dat daarin voldoende passend aanbod staat in de nabije omgeving. Lukt het de bewoners niet zelf om via de krant een passende woning in de omgeving te bemachtigen dan kan de corporatie ook actief een woning aanbieden. Voor Noord en Zuidoost betekent nabije omgeving een passend aanbod in het stadsdeel, voor de Westelijke Tuinsteden betekent dit een passend aanbod in de Westelijke Tuinsteden. Voor andere delen van de stad betekent nabije omgeving indien mogelijk het stadsdeel. Verhuizen naar een woning die gesloopt wordt Om te voorkomen dat bewoners ongewild twee keer wegens sloop of renovatie moeten verhuizen geven corporaties in de woningadvertentie aan of er voornemens zijn om de woning te slopen. 6.4 Inwoners en thuiswonende kinderen. In sommige gevallen kunnen inwoners, of nog thuiswonende kinderen, ook in aanmerking komen voor een zelfstandige woning. Daarmee kan vaak worden voorkomen dat grotere huishoudens waarvan valt te verwachten dat ze binnen afzienbare tijd zullen krimpen voor grote woningen opteren. De inwoners of inwonende kinderen krijgen de status van semi-sv-kandidaat. Ook dat is een voorrangspositie bij het zoeken naar woonruimte, maar hun mogelijkheden zijn beperkt, want ze mogen niet op alle woningen reageren (zie Draaiboek Woonruimtebemiddeling).

14 Juli 2006 Pagina 14 Gemeente Amsterdam 6.5 Wisselwoning Als bewoners willen terugkeren op hun eigen woning biedt de corporatie tijdelijke huisvesting in een gestoffeerde wisselwoning aan. Soms kan men ook via een wisselwoning terugkeren naar een andere woning in het vernieuwingsgebied. Daarnaast krijgen de bewoners vaak de mogelijkheid goederen tijdelijk op te slaan, bijvoorbeeld in een container. In een wisselwoningcontract tussen corporatie en huurder worden afspraken gemaakt over huur, duur van het verblijf in de wisselwoning en een eventuele vergoeding bij later opleveren van de vernieuwde woning. De netto huur van de wisselwoning is nooit hoger dan de netto huur van de oude woning. De bewoner krijgt voor de verhuizing tenminste 2 weken de tijd. 6.6 Samenvoegen Bij het samenvoeging van een woning met (een deel van) een andere woning kunnen niet beide bewoners terugkeren. Maar in veel gevallen ook niet één van de twee. Het doel van de samenvoeging is veelal het bieden van mogelijkheden aan grotere huishoudens. Een één of tweepersoons huishouden zal dan ook niet kunnen terugkeren als de oppervlakte van de samengevoegde woning zodanig is dat een groter huishouden voorrang heeft. 6.7 Tijdelijke verhuur In bepaalde gevallen is het niet zinvol woningen op de normale manier te verhuren, bijv. als ze over enige tijd zullen worden gesloopt of gerenoveerd. In dergelijke gevallen kan verhuur aan een tijdelijke huurder een betere oplossing zijn dan het reeds vroegtijdig onklaar maken van de woning. Met de tijdelijke verhuur kan vanaf 2 jaar voor de geplande sloopdatum worden begonnen (½ jaar voor de peildatum). Eerder beginnen met tijdelijke verhuur heeft bijna altijd meer nadelen dan voordelen. De mogelijkheid tot tijdelijke verhuur wordt gegeven in de Leegstandswet. Ingeval van tijdelijke verhuur wordt een tijdelijk huurcontract met de huurder gesloten. Dit geeft geen recht op huurbescherming, vervangende huisvesting of de status als stadsvernieuwingskandidaat. Een huisvestingsvergunning is in al deze gevallen niet vereist. Wel is de verhuurder verplicht om bij de gemeente een tijdelijke verhuurvergunning aan te vragen. Meer informatie over het betreffende beleid van de gemeente Amsterdam is te vinden in de notitie Tijdelijke Verhuur van de Dienst Wonen.

15 Juli 2006 Pagina 15 Gemeente Amsterdam 6.8 Huuropzegging en ontruimingstitel Stadsvernieuwingskandidaten hebben een zeer grote voorrangspositie ten opzichte van andere woningzoekenden. Toch kan het voorkomen dat een bewoner er niet in slaagt naar tevredenheid een woning te vinden en dat adequate aanbiedingen van de corporatie worden geweigerd. Om te voorkomen dat het vernieuwingsproces daardoor vertraging oploopt moet degene die een verbeterings- of sloopplan wil uitvoeren een rechtsgrond of titel hebben om over de woning te kunnen beschikken. Daarom zullen corporaties met sloop- of verbeterplannen hun huurders de huur moeten opzeggen op grond van dringend eigen gebruik. 6.9 Verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding Stadsvernieuwingskandidaten komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming in de verhuis en herinrichtingskosten. De eerste termijn wordt gewoonlijk uitbetaald bij opzegging van de huurovereenkomst; de tweede termijn wordt uitbetaald na de lege oplevering van de woning. De corporatie zorgt voor uitbetaling. De tegemoetkoming wordt eenmalig verstrekt; bewoners die een wisselwoning betrekken ontvangen hiervoor geen extra vergoeding. In stedelijke vernieuwingsgebieden krijgt de corporatie de kosten voor een deel door de gemeente vergoed Huurgewenning Stadsvernieuwingskandidaten die moeten verhuizen naar een veel duurdere woning kunnen in een aantal gevallen in aanmerking komen voor huurgewenning. Dit is onderdeel van de Kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop- en renovatie (zie ook het draaiboek). Deze huurgewenning kunnen zij aanvragen bij de uitplaatsende corporatie (de eigenaar van de te slopen of te renoveren woningen).

16 Juli 2006 Pagina 16 Gemeente Amsterdam 7 Maatwerkregeling Er bestaan geen regelingen meer voor sv-kandidaten die zijn verhuisd en spijt hebben van hun keuze, of voor sv-kandidaten die nu niet naar nieuwbouw in de buurt kunnen, maar in de toekomst mogelijk wel, of voor een enkeling die de kleine ingreep niet tijdens bewoning aan kan. Een corporatie kan deze, of andere, mogelijkheden wel aanbieden, maar dat gebeurt dan binnen de vrije beleidsruimte die de corporatie heeft binnen de Maatwerkregeling. Corporaties kunnen 5% van hun bezit toewijzen zonder rekening te houden met de toewijzingsvolgorde zoals die in het Draaiboek Woonruimtebemiddeling is vastgelegd. Voor woningen die binnen de maatwerkregeling worden toegewezen gelden wel de gewone passendheidsafspraken over huishoudensgrootte en inkomen.

17 Juli 2006 Pagina 17 Gemeente Amsterdam Inlichtingen Inlichtingen over vaststellen peildatum en begeleiding bewoners: Ontwikkelingsbedrijf Weesperstraat 430 Postbus 1105, 1000 BC Amsterdam Afdeling Procesbegeleiding Bewoners Henk Klein, telefoon Tom de Kool, telefoon Inlichtingen over positie en rechten van bewoners: Jodenbreestraat 25 Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam Afdeling SV&W, Arie de Zeeuw telefoon Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Sloterkade 137 Postbus AR Amsterdam Jeroen Rous Telefoon Inlichtingen over tijdelijke verhuur: Afdeling SV&W, Arie de Zeeuw telefoon Aanvragen tijdelijke verhuur vergunning: Afdeling Vergunning en Handhaving Telefoon Inlichtingen over verhuis- en herinrichtingskosten: Afdeling Financieel Beheer Telefoon

18 Gemeente Amsterdam bij de sloop en verbetering Bijlage Relevante onderdelen uit het Draaiboek woonruimteverdeling Sloop en Verbetering 2 Zoekprofiel voorrangskandidaten 12 Tijdelijke verhuur 14 Bijlage pagina 1

19 Gemeente Amsterdam Toolbox herhuisvesting bij de sloop en verbetering Draaiboek Woonruimteverdeling hoofdstuk 21: Sloop en verbetering Definities Complex: Een aaneengesloten groep woonruimten die als eenheid is aangewezen. Verbetering: Woningaanpak waarbij groot onderhoud aan het casco plaatsvindt en/of woontechnische verbeteringen worden gerealiseerd. Renovatie: Ingrijpende woningverbetering, Samenvoeging: Ingreep waarbij (een deel van) een woning samengevoegd wordt met (een deel van) een andere woning of bedrijfsruimte. Dit kan zowel horizontaal als verticaal zijn. Sloopdatum: De datum waarop volgens planning gestart zal worden met de sloop, renovatie of verbouw. Verschillende ingrepen In dit hoofdstuk wordt de positie besproken van bewoners die te maken hebben met allerlei bouwkundige ingrepen die -veelal complexgewijze- aan de woningen kunnen plaatsvinden. Het kan daarbij gaan om sloop, ingrijpende renovatie, woningverbetering, samenvoeging, e.d. Voor de verhuismogelijkheden van de bewoners is niet van belang wat de achterliggende drijfveer was om tot deze ingreep te komen. Het maakt niet uit of sprake is van stedelijke vernieuwing, de bouw van een metro, bouwvalligheid of behoefte tot differentiatie van de woningvoorraad. De mogelijkheden van de bewoners hangen vooral af van de vraag of de bewoner (al dan niet tijdelijk) moet verhuizen, dus of de ingreep wel of niet tijdens bewoning kan plaatsvinden. Bijlage pagina 2 Dit is een onderdeel van het Draaiboek Woonruimtebemiddeling van januari Kijk bij twijfel voor een actuele versie op de pro-site van de :

20 Gemeente Amsterdam Toolbox herhuisvesting bij de sloop en verbetering Overzicht ingrepen en samenhangende rechten Ingreep Status bewoner Verhuismogelijkheid Grote bouwkundige ingrepen waarbij uitplaatsing technisch noodzakelijk is. Zoals - Sloop - Samenvoeging - Renovatie Lichte bouwkundige ingrepen zonder technisch noodzakelijke uitplaatsing. Zoals complexgewijze woningverbetering. SV-kandidaat geen status - Voorrang bij toewijzing in heel Amsterdam - Indien mogelijk terugkeer op de oude woning. (Bij sloop en samenvoeging blijft de oude woning niet bestaan). - Zolang de voorraad strekt een andere woning binnen het complex al dan niet via een wisselwoning. - Uitvoering gebeurt tijdens bewoning. - Indien mogelijk en gewenst kunnen bewoners binnen het complex doorschuiven. - Verhuizen naar elders kan indien gewenst op grond van medische of sociale redenen binnen de maatwerkregeling corporaties. Bij een technisch noodzakelijke uitplaatsing kan gedacht worden aan het vervangen van vloeren, herindeling van de woning, ingrijpende veranderingen aan technische installaties, etc. De corporatie bepaalt of de uitvoering tijdens bewoning kan plaatsvinden. A. GROTE BOUWKUNDIGE INGREPEN, STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT De peildatum markeert het begin van de uitplaatsingperiode. Voor de start van de uitplaatsingen wordt deze peildatum namens B&W vastgesteld door het Ontwikkelingsbedrijf. Het Ontwikkelingsbedrijf doet dat niet op eigen initiatief. De corporatie meldt aan het Ontwikkelingsbedrijf welk complex zij gaat aanpakken (aantal woningen, adressen en huisnummers). Tevens wordt de geplande sloopdatum gemeld. Het Ontwikkelingsbedrijf stelt in overleg met stadsdeel en de corporatie een peildatum vast. Deze datum ligt tussen 1 en 1½ jaar voor de sloopdatum. Verhuiskostenvergoeding Vanaf de peildatum hebben vertrekkende bewoners recht op verhuiskostenvergoeding. Huur in uitplaatsingperiode Vanaf de peildatum wordt de netto huur voor de zittende bewoners bevroren. Tijdelijke verhuur Bijlage pagina 3 Dit is een onderdeel van het Draaiboek Woonruimtebemiddeling van januari Kijk bij twijfel voor een actuele versie op de pro-site van de :

21 Gemeente Amsterdam Toolbox herhuisvesting bij de sloop en verbetering Corporaties waarborgen de leefbaarheid in complexen en zullen daartoe indien mogelijk vrijkomende woningen tijdelijk verhuren. (Zie het hoofdstuk Tijdelijke Verhuur) Mandatering voorrang aan stadsvernieuwingskandidaten De corporaties die het convenant hebben ondertekend zijn door B&W gemandateerd om zelf voorrangsverklaringen aan (semi-) stadsvernieuwingskandidaten te verstrekken. Het mandaat geldt alleen wanneer de betreffende corporatie in het aangewezen complex woningen een sloopnieuwbouwproject, een renovatieproject of een daarmee gelijkgesteld project uitvoert (of doet uitvoeren). Stadsvernieuwingskandidaten en semi-stadsvernieuwingskandidaten Rechtmatige bewoners die in verband met een grote bouwkundige ingreep moeten worden uitgeplaatst, krijgen de status van stadsvernieuwingskandidaat of semi-stadsvernieuwingskandidaat. Met behulp van de verzamelde gegevens bepaalt de corporatie of een bewoner daadwerkelijk in aanmerking komt voor herhuisvesting en zo ja, als sv-kandidaat of semi-sv-kandidaat. Dit leidt tot het volgende schema: woonduur <1 jaar 1 tot 2 jr > 2 jaar > 5 jaar Hoofdbewoner van een woning 1 Vaststellen woonduur Met vergunning 2 SV Datum vergunning Zonder vergunning 2 Afwijzen Semi SV Uitsluitend BR. SV alleen indien >2 jaar zelfstandig Niet zelfstandig wonende pensionbewoners en bewoners van niet tot woning verbouwde bedrijfsruimte inwonende kinderen, inwoners Tijdelijke Verhuur Afwijzen Afwijzen Semi Semi Afwijzen Semi Tijdelijke verhuur Afwijzen Afwijzen Afwijzen Afwijzen In principe BR, maar ook anders aantoonbaar 1 Een tot zelfstandige woning verbouwde bedrijfsruimte moet een echte woning zijn, met eigen keuken, wc, gas enz. Registratie als bedrijfsruimte maakt voor de herhuisvesting niets uit. 2 Bij niet vergunningplichtige woningen bijvoorbeeld in Zuid Oost - kan hier i.p.v. vergunning gelezen worden: 'een huurcontract voor onbepaalde tijd'. Bijlage pagina 4 Dit is een onderdeel van het Draaiboek Woonruimtebemiddeling van januari Kijk bij twijfel voor een actuele versie op de pro-site van de :

22 Gemeente Amsterdam Toolbox herhuisvesting bij de sloop en verbetering Legaal wonen De corporatie beoordeelt de bewoners van te slopen c.q. te renoveren woningen op legaal wonen (of zij in aanmerking komen voor vervangende huisvesting) conform artikel uit de Huisvestingsverordening en de regeling Wonen zonder huisvestingsvergunning bij sloop of verbetering' (Uitvoeringsinstructie 11). Het gaat daarbij alleen om bewoners. Als is vastgesteld dat iemand er niet woont wordt hij niet geholpen, ongeacht of hij in het bezit is van een huurcontract en/of een vergunning. Afwijzing Bewoners, of juist niet-bewoners, die worden afgewezen en die (mogelijk) aanspraak maken op de (semi-) SV-status krijgen namens de eigenaar een afwijsbrief. Bij woningen in gemeentebezit, ook van stadsdelen, gebeurt deze afwijzende beschikking namens B&W. In gevallen waarin de corporaties zijn gemandateerd, sturen zij deze beschikking namens B&W. Iedere afwijzing namens B&W dient gemotiveerd te geschieden. Veelal zal dat zijn met een verwijzing naar de regeling 'Wonen zonder huisvestingsvergunning bij sloop of verbetering'. Ook moet er altijd in staan, dat ingevolge de Wet Algemeen Bestuursrecht bezwaar aangetekend kan worden door zich binnen 6 weken te richten tot B&W. Voorrangsverklaring De corporatie verstrekt voorrangsverklaringen aan de daarvoor in aanmerking komende bewoners en stuurt het aanhangend formulier naar het Ontwikkelingsbedrijf, afdeling Procesbegeleiding. Bewonersbegeleiding Stadsvernieuwingskandidaten zoeken in principe zelf via het aanbodsysteem een nieuwe woning, maar dit sluit een actieve bemiddelende rol van de verhuurder niet uit. Verhuurders leveren de bewoners hierbij maatwerk. De geboden begeleiding begint met een huisbezoek van de corporatie. In dit huisbezoek inventariseert de corporatie de wensen van de bewoners en bespreekt de herhuisvestingmogelijkheden in het gebied en daarbuiten. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de bewoner (inkomen, huishoudsamenstelling, leeftijd en woonduur). De bewoner ontvangt een brief van de corporatie waarin staat welke herhuisvestingmogelijkheden passen bij de persoonlijke factoren van de bewoner. Als in een later stadium deze herhuisvestingmogelijkheden wijzigen, bijvoorbeeld door veranderde regelgeving of door uitstel van de sloopdatum, wordt de bewoner hiervan weer schriftelijk op de hoogte gesteld. Na het huisbezoek hangt de geboden begeleiding af van de wensen en mogelijkheden van de bewoner om zelf een woning te kunnen zoeken. Deze kan bestaan uit de volgende onderdelen: 1. Begeleiding bij het zoeken naar een passende woning in de woningkrant en het inschrijven op woningen. 2. Omdien het inschrijven onvoldoende resultaat oplevert: het actief aanbieden van woningen door de verhuurder Bijlage pagina 5 Dit is een onderdeel van het Draaiboek Woonruimtebemiddeling van januari Kijk bij twijfel voor een actuele versie op de pro-site van de :

23 Gemeente Amsterdam Toolbox herhuisvesting bij de sloop en verbetering 3. Begeleiding bij huuropzegging, tekenen van huurcontract en het aanvragen van subsidies en vergoedingen. 4. Het bieden van maatwerk als individuele bewoners in de knel komen. Maatwerk voor ouderen en mindervalide bewoners Indien gewenst kunnen ouderen en mindervalide bewoners extra hulp en begeleiding krijgen bij het zoeken naar een andere woning. Indien nodig wordt contact gezocht met andere hulpverlenende instanties. De corporaties bekijken daarnaast op projectniveau of er ouderen en mindervalide bewoners zijn die begeleiding nodig hebben bij de verhuizing of de inrichting van de woning. Indien nodig bieden de corporaties maatwerk. Aanbodstelsel (Semi-) Stadsvernieuwingskandidaten kunnen meedraaien in het aanbodstelsel. Zij hebben binnen het stelsel een voorrangspositie. Toewijzingsvolgorde In de toewijzingsvolgorde is er geen verschil tussen de SV-kandidaten en de semi-sv-kandidaten. Ze komen na de huishoudens die vanwege een calamiteit met absolute voorrang moeten worden gehuisvest en voor de overige voorrangskandidaten aan de beurt. Indien meerdere (semi-)sv-kandidaten gelijktijdig voor dezelfde woning opteren wordt de onderlinge volgorde als volgt bepaald: Stadsvernieuwingskandidaten die op de geplande sloopdatum langer dan 5 jaar als hoofdbewoner in het stadsdeel van de te verhuren woning wonen hebben voorrang op andere (semi- )stadsvernieuwingskandidaten. Daarna is de sloopdatum van belang. Als eerste komen (semi-)svkandidaten aan de beurt waarvan de woning het eerst gesloopt moet worden (Bij (semi-)sv-kandidaten is de voorrangsdatum gelijk aan de sloopdatum). Indien meerdere kandidaten met eenzelfde sloopdatum opteren voor dezelfde woning, gaat de bewoner met de langste woonduur voor; indien er meerdere kandidaten zijn met dezelfde woonduur, dan bepaalt de leeftijd de toewijzingsvolgorde: de kandidaat met de oudste geboortedatum wordt het eerst geholpen. Woonoppervlakte Wat betreft de woonoppervlakte van de woning waarvoor men in aanmerking kan komen is er wel een verschil tussen SV-kandidaten en semi-sv-kandidaten. De semi-sv-kandidaten krijgen hetzelfde zoekprofiel als sociale en medische voorrangskandidaten (zie hoofdstuk zoekprofiel voorrangskandidaten). Hierdoor komen ze alleen in aanmerking voor woningen die in relatie tot de grootte van het huishouden niet al te ruim zijn. Voor de SV-kandidaten geld soms juist een verruiming: - Eén of twee persoonshuishoudens kunnen in aanmerking komen voor de woningen tot 80 m² als de te slopen of te renoveren woning een woonoppervlakte heeft van 60 m² of meer. Bijlage pagina 6 Dit is een onderdeel van het Draaiboek Woonruimtebemiddeling van januari Kijk bij twijfel voor een actuele versie op de pro-site van de :

24 Gemeente Amsterdam Toolbox herhuisvesting bij de sloop en verbetering - Drie- of vierpersoonshuishoudens kunnen in aanmerking komen voor de woningen vanaf 80 m² als de te slopen of te renoveren woning een woonoppervlakte heeft van tenminste 80 m². - Om er voor te zorgen dat nieuwbouw woningen ook voor kleine huishoudens haalbaar zijn kunnen één- en tweepersoonshuishoudens die willen verhuizen naar een nieuwe of gerenoveerde woning in aanmerking komen voor woningen tot 80 m², ongeacht de woonoppervlakte van de oude woning. Beneden, 1-hoog of bereikbaar met lift SV-kandidaten die: ouder dan 40 jaar zijn én langer dan 10 jaar zelfstandig woonachtig zijn op een benedenwoning óf een woning op 1-hoog of ouder dan 50 jaar zijn én langer dan 5 jaar zelfstandig woonachtig zijn op een benedenwoning óf een woning op 1-hoog kunnen in aanmerking komen voor woningen gelabeld: "Voorrang 65+/MI/WVG" Dit gebeurd door het veld MI aan te vinken. In het memoveld moet worden aangegeven dat het om een SV-kandidaat gaat die een benedenwoning moet verlaten. Gerichte woningaanbiedingen Wanneer stadsvernieuwingskandidaten in het aanbodstelsel geen succes hebben, zullen op zeker moment gerichte aanbiedingen moeten worden gedaan. De begeleidende medewerker van de corporatie of de begeleidende ambtenaar van het Ontwikkelingsbedrijf kan de kandidaat hiertoe inschrijven op een woning in het aanbodsysteem. Het moment waarop dat moet gebeuren zal per kandidaat moeten worden bepaald. Daarbij geldt als algemeen uitgangspunt dat alle kandidaten op de sloopdatum bemiddeld dienen te zijn. Aantal aanbiedingen In verband met een succesvolle ontruimingsprocedure zullen in beginsel 3 gerichte aanbiedingen moeten worden gedaan. Dat aantal kan evenwel tot één of twee worden beperkt indien: - Het gewenste woningtype zeer schaars is. Denk bijvoorbeeld aan een 5-kamerwoning op de begane grond; - In de voorafgaande periode één of meer woningen zijn geweigerd (Zie ook bij weigeren in het hoofdstuk Bemiddeling Voorrangskandidaten). Wanneer twee of meer woningen zijn geweigerd, kan worden volstaan met één gerichte aanbieding. Weigeringen Gedurende de periode dat de (semi-)sv-kandidaten meedoen in het aanbodsysteem hebben weigeringen geen invloed op de mogelijkheid om opnieuw voor een woning te opteren. Indien alle gerichte woningaanbiedingen worden geweigerd, dient een ontruimingsprocedure te worden gestart. Hiervoor is de eigenaar (corporatie of stadsdeel) verantwoordelijk. In overleg met het stadsdeel moet worden bepaald of en wanneer voor de kandidaat een woning wordt gereserveerd (i.v.m. de ontruimingsprocedure). Dat kan de laatst aangeboden woning zijn, maar ook Bijlage pagina 7 Dit is een onderdeel van het Draaiboek Woonruimtebemiddeling van januari Kijk bij twijfel voor een actuele versie op de pro-site van de :

25 Gemeente Amsterdam Toolbox herhuisvesting bij de sloop en verbetering een andere passende woning. Bij woningverbetering geldt dat een gerichte aanbieding een woning buiten het verbeterde complex kan betreffen, maar ook een verbeterde woning in het complex. Bij weigering van de laatste aanbieding wordt in principe een verbeterde woning in het complex gereserveerd. In alle gevallen geldt dat slechts tot reservering van een woning wordt overgegaan als de eigenaar de mogelijkheid heeft de bewoner binnen één maand langs juridische weg te doen ontruimen. Vervallen of behoud huidige woonduur Als stadsvernieuwingskandidaten verhuizen vervalt hun huidige woonduur, tenzij ze bij renovatie doorschuiven of (via een wisselwoning) terugkeren in het complex op een woning die niet is samengevoegd. Het is gewenst afspraken hierover vast te leggen (in bijvoorbeeld een bijlage bij het huurcontract). SV-kandidaten en nieuwe of gerenoveerde woningen Stadsvernieuwingskandidaten hebben een bijzonder positie bij de toewijzing van nieuwbouw- en gerenoveerde woningen. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen gemeente, corporaties, stadsdelen en Huurdersvereniging Amsterdam. Deze afspraken zijn vastgelegd in De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie Vernieuwingsgebied Volgens de kaderafspraken is het van belang of kandidaten wel of niet afkomstig zijn uit het vernieuwingsgebied waar nieuwbouw of gerenoveerde woningen worden opgeleverd. Bewoners die tenminste 5 jaar in het vernieuwingsgebied wonen komen met voorrang in aanmerking voor de woningen binnen het eigen vernieuwingsgebied. Let op. Het gaat hier niet persé om een Stedelijke vernieuwingsgebied. Doorschuiven of terugkeren kan ook gebeuren in vernieuwingsgebieden die niet behoren tot een stedelijke vernieuwingsgebied. Hoe groot een vernieuwingsgebied is hangt af van de lokale omstandigheden. Het vernieuwingsgebied wordt vastgesteld door het stadsdeel aan de hand van afspraken die stadsdeel en corporaties met de bewoners maken. Het kan gaan om een paar panden, een blok, een buurtcombinatie of een stedelijke vernieuwingsgebied. Over de gang van zaken binnen het vernieuwingsgebied vindt intensief overleg met de bewoners plaats. Toewijzing woningen binnen het vernieuwingsgebied 1. De oorspronkelijke bewoner van de woning (alleen bij een renovatie die niet betrokken is bij een samenvoeging). 2. SV-kandidaten die tenminste 5 jaar in het vernieuwingsgebied wonen. Binnen deze laatste groep is de volgorde - Bewoners die via een wisselwoning terugkeren. (Zij weten bij het betrekken van de wisselwoning veelal naar welke woning ze terugkeren). Bijlage pagina 8 Dit is een onderdeel van het Draaiboek Woonruimtebemiddeling van januari Kijk bij twijfel voor een actuele versie op de pro-site van de :

26 Gemeente Amsterdam Toolbox herhuisvesting bij de sloop en verbetering - Bewoners die met één keer verhuizen kunnen doorschuiven - Bewoners met wie ten tijde van de uitplaatsing is afgesproken dat zij recht op terugkeer hebben. Dit laatste komt alleen voor als er ten tijde van de uitplaatsing te weinig nieuwbouw in het vernieuwingsgebied is en als het zich laat aanzien dat in een later stadium een substantieel aantal woningen zal overblijven voor deze groep. Ook binnen deze groepen moet de volgorde worden bepaald. Bij de bewoners die doorschuiven is de geplande sloopdatum het eerste selectiecriterium. Daarna de woonduur in het vernieuwingsgebied. Bij de bewoners die -al dan niet via een wisselwoning- terugkeren, speelt die sloopdatum geen rol meer, want de woningen zijn al gesloopt. Binnen deze groepen is de woonduur in het vernieuwingsgebied dus het enige criterium. Met de sv-kandidaten die in het vernieuwingsgebied doorschuiven of terugkeren wordt vaak maanden voor de oplevering afgesproken naar welke woning ze gaan. Deze woningen worden niet geadverteerd in de woningkrant. Woningen die overblijven nadat kandidaten uit het vernieuwingsgebied aan de beurt zijn geweest komen in de woningkrant. Daar geldt dan de normale volgorde: Calamiteiten, SV-kandidaten die tenminste 5 jaar in het stadsdeel wonen (voor kandidaten uit de Westelijke Tuinsteden geldt: die al minsten 5 jaar in de Westelijke Tuinsteden wonen). Overige sv-kandidaten Etc. Wisselwoning In een wisselwoningcontract tussen corporatie en huurder worden afspraken gemaakt over huur, duur van het verblijf in de wisselwoning en een eventuele vergoeding bij later opleveren van de vernieuwde woning. De huur van de wisselwoning is nooit hoger dan de huur van de oude woning, tenzij de bewoner daar geen bezwaar tegen heeft. B. LICHTE BOUWKUNDIGE INGREPEN Uitvoering tijdens bewoning Lichte bouwkundige ingrepen (waarbij uitplaatsing dus technisch niet noodzakelijk is) kunnen in principe tijdens bewoning plaatsvinden. Doorschuiven binnen het complex Bij complexgewijze verbetering van niet ingrijpende aard kunnen de werkzaamheden toch behoorlijk Bijlage pagina 9 Dit is een onderdeel van het Draaiboek Woonruimtebemiddeling van januari Kijk bij twijfel voor een actuele versie op de pro-site van de :

27 Gemeente Amsterdam Toolbox herhuisvesting bij de sloop en verbetering overlast voor de bewoner(s) veroorzaken. Binnen een complex dat verbeterd wordt, kunnen huishoudens desgewenst doorschuiven naar een andere reeds opgeknapte passende woning in hetzelfde complex. De op de voorgaande woning opgebouwde woonduur blijft behouden. Indien het een vergunningplichtige woning betreft dient een huisvestingsvergunning te worden aangevraagd. Voorrang voor andere woonruimte De mogelijkheden om uitvoering tijdens bewoning te laten plaatsvinden zijn mede afhankelijk van de technische ingreep in de woning en grootte van het huishouden, de leeftijd van de bewoners en hun medische of sociale omstandigheden. Binnen de maatwerkregeling (5% regeling) zal het in een aantal gevallen wenselijk zijn om dergelijke huishoudens met voorrang andere woonruimte aan te bieden. HUURGEWENNING In sociale plannen en in de stedelijke kaderafspraken is vastgelegd dat aan stadsvernieuwingskandidaten die verplicht verhuizen naar een duurdere woning een huurgewenningsbijdrage wordt verstrekt. Dit geldt voor huurders die gezien hun inkomen niet in aanmerking kunnen komen voor een huurtoeslag, maar een inkomen hebben dat lager is dan ,00. Hoeveel bedraagt de huurgewenning? Huurgewenning wordt berekend over het verschil tussen de oude en de nieuwe huur min 50,00. Dit betekent dat over de eerste 50,00 geen huurgewenning wordt verstrekt. Er wordt uitgegaan van de rekenhuur en de bijdrage wordt gedurende de eerste drie jaar verstrekt. Het eerste jaar 75% over het verschil tussen de oude huur en de nieuwe huur minus 50,00 Het tweede jaar 50% over het verschil tussen de oude huur en de nieuwe huur minus 50,00 Het derde jaar 25% over het verschil tussen de oude huur en de nieuwe huur minus 50,00 Het maximum bedrag waarover huurgewenning wordt berekend, bedraagt 130,00. Is het huurverschil groter dan 180,00 dan wordt de huurgewenning berekend over 180,00 minus 50,00 = 130,00. Wie komt in aanmerking voor huurgewenning Iedere stadsvernieuwingskandidaat met een inkomen dat hoger is om in aanmerking te komen voor een huurtoeslag (zie onderstaande tabel) en ,-,en die verplicht verhuist naar een woning die meer dan 50,00 duurder is dan de huidige woning, komt in aanmerking voor huurgewenning. De regeling geldt ook voor huurders die als gevolg van renovatie geconfronteerd worden met een huursprong groter dan 50,00. Er moet wel sprake zijn van een verplicht renovatiepakket (dus geen keuzepakket). Tabel: Inkomensgrenzen huurgewenning (tot 1 juli 2006) Bijlage pagina 10 Dit is een onderdeel van het Draaiboek Woonruimtebemiddeling van januari Kijk bij twijfel voor een actuele versie op de pro-site van de :

28 Gemeente Amsterdam Toolbox herhuisvesting bij de sloop en verbetering Alleenstaanden tot 65 jaar met inkomen tussen ,00 en ,00 Meerpersoonshuishoudens tot 65 jaar met inkomen tussen ,00 en ,00 Alleenstaanden vanaf 65 jaar met inkomen tussen ,00 en ,00 Meerpersoonshuishoudens vanaf 65 jaar met inkomen tussen ,00 en ,00 Voorbeeld: Nieuwe rekenhuur is 350,00 Oude rekenhuur is 200,00 Verschil is 150,00 Af 50,00 Huurgewenning over 100,00 Eerste jaar 75% per maand = 900,00 per jaar Tweede jaar 50% per maand = 600,00 per jaar Derde jaar 25% per maand = 300,00 per jaar Totaal 1800,00 in drie jaar Bijlage pagina 11 Dit is een onderdeel van het Draaiboek Woonruimtebemiddeling van januari Kijk bij twijfel voor een actuele versie op de pro-site van de :

BELEIDSREGELS HERHUISVESTING. BIJ SLOOP EN RENOVATIE.

BELEIDSREGELS HERHUISVESTING. BIJ SLOOP EN RENOVATIE. BELEIDSREGELS HERHUISVESTING. BIJ SLOOP EN RENOVATIE. Gemeente Amstelveen Oktober 2004 [Beleidsregel herhuisvesting bij sloop en renovatie.doc] F005 ICT Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Inhoudsopgave 2 Overeenkomst 3 1 Algemeen 5 1.1 Geldigheid Stedelijke overeenkomst 5 1.2 Overleg en informatie 6 1.3

Nadere informatie

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam Sociaal Plan ParkStad juli 2005 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de positie

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1.

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem 2009

Sociaal Plan Jeruzalem 2009 2009 Informatie Bewoners die huren bij Rochdale en vragen hebben kunnen contact opnemen met Marga Baruch afdeling Projectparticipatie, via telefoonnummer 020-398 64 59, op maandag en dinsdag van 13.00

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN

SOCIAAL STATUUT BIJ HERSTRUCTURERING IN DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN SOCIAAL STATUUT BIJJ HERSTRUCTURERING IN I DE GEMEENTEN WEESP EN MUIDEN DE WONINGBOUW WEESP Inhoudsopgave Inleiding Begripsbepaling 1. Algemeen 1.1. Informatie 1.2. Beheer 1.3. Looptijd 2. De ingrepen

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort

Sociaal Statuut. Amersfoort. De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Sociaal Statuut Amersfoort De Alliantie Eemvallei Portaal Eemland Vereniging Huurdersbelangen Hestia Gemeente Amersfoort Amersfoort, december 2006 Inhoudsopgave Convenant 3 1. Algemeen 3 1.1 Geldigheid

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta

BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta BASIS SOCIAAL STATUUT Domesta bij herstructurering, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw Vastgesteld door MT d.d. 2 april 2007 Gewijzigde versie vastgesteld door MT d.d. 24 november 2008 Genoemde

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 19

Uitvoeringsinstructie 19 Uitvoeringsinstructie 19 Vaststellen peildatum sloop- en renovatieprojecten Datum van ingang: Relatie met de Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Artikel 14 Urgentie Artikel 15 lid

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13 Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 2 2. Het project en de ingreep 3 3. Herhuisvesting 5 4. Wat is een passende woning? 11 5. Financiële regelingen 13 6. Overige afspraken 16 7. Planning 18 8. Nuttige adressen

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6

2. Het sloopproces. Pagina 1 van 6 Basis sociaal plan (Geldig vanaf 5 september 2011, gedeeltelijk herzien XX oktober 2015) Dit Basis Sociaal Plan is vastgesteld na advies van de SHBW en in overleg met de gemeente Almelo. 1. Inleiding In

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid

Bijlage 1: Maatregelen ter bevordering van leefbaarheid Sociaal Statuut Renswoude, maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal statuut 1. Algemeen 1.1 Geldigheid sociaal statuut 1.2 Begripsbepaling 1.3 Overleg en informatie 1.4 Hardheidsclausule 2. De ingrepen 2.1 Sloop/samenvoeging

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI

SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI SOCIAAL PLAN PROJECT EUROPAREI Sloop- en nieuwbouw: Straatsburgflat 1a en 1 t/m 120 De Gasperiflat 1a en 1 t/m 120, Churchillflat 1 t/m 120 Voor akkoord: Namens de bewonerscommissie Euro-Parel, voorzitter,

Nadere informatie

Basis Sociaal Plan Woonvisie

Basis Sociaal Plan Woonvisie Basis Sociaal Plan Woonvisie Plan van aanpak bij sloop/nieuwbouw Juni 2014 NB. Wijzigingen in wet- en regelgeving prevaleren boven projectspecifieke afspraken. start uitvoering Voorwoord Woonvisie krijgt

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering)

Sociaal Statuut. bij. wijkvernieuwing (herstructurering) Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) Stadskanaal, december 2013 Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing (herstructurering) De ondergetekenden: 1. De Stichting Lefier, gevestigd Industrieweg

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Verhuiskostenreglement

Verhuiskostenreglement Verhuiskostenreglement Algemeen In dit Verhuiskostenreglement bij complexgewijze sloop, renovatie en/of woningverbetering, geeft Stichting Humanitas Huisvesting (verder te noemen Humanitas Huisvesting)

Nadere informatie

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016.

Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. Sociaal Statuut Parkstad Limburg Woningstichting Voerendaal Versie 2001, update 22 november 2016 Besproken met de Huurdersbelangenvereniging Voerendaal en goedgekeurd op 28 november 2016. De volgende wijzigingen

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN

SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN SOCIAAL STATUUT BIJ SLOOP EN INGRIJPENDE WOONRUIMTEVERBETERING VAN ONZELFSTANDIGE WOONEENHEDEN VAN SLS WONEN Ondergetekenden, SLS Wonen en Huurdersvereniging BRES hebben overeenstemming bereikt over de

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Sloopreglement Woonservice IJsselland

Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement Woonservice IJsselland Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Stichting Woonservice IJsselland te Doesburg Woonservice IJsselland streeft naar een woningvoorraad

Nadere informatie

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni

Inhoud. Sociaal Plan Wierden & Borgen juni SOCIAAL PLAN Inhoud 01. Algemene bepalingen... 3 02. Procedure bij sloop... 3 03. Vanaf de vooraankondiging... 3 04. Herhuisvesting... 4 05. Vergoedingen voor verhuis- en herinrichtingskosten... 5 06.

Nadere informatie

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren -

Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing - l escaut woonservice en WoningStichting Walcheren - Artikel 1 Algemeen 1.1 Het sociaal statuut treedt in werking op 10 september 2008. Er zal jaarlijks een evaluatie

Nadere informatie

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014.

1.3 Het sociaal statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en geldt tot en met 31 december 2014. Sociaal statuut bij herstructurering in Velsen De vier Velsense woningcorporaties en de huurders vertegenwoordigd door de officiële gesprekspartners van de woningcorporaties, komen het volgende overeen:

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT WAT HOUDT DAT IN 4 Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat 4 Voorrang op woningen in de WoningNet krant

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015

Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015 Sociaal Plan Maandagsewetering November 2015-1 - Inhoudsopgave 1. Introductie... - 3-2. Samenvatting tot nu toe... - 4-3. Projectgroep... - 4-4. Regelingen en tegemoetkomingen... - 6-4.1 Huurbevriezing...

Nadere informatie

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland

C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland C O N V E N A N T Stedelijke vernieuwing In Zaanstad en Wormerland 2013-2017 Zaanstad/Wormerland, 1 januari 2013 Vooraf Dit convenant over stedelijke vernieuwing in Zaanstad en Wormerland, kortweg Convenant

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT

SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER 1 juni 2009 SOCIAAL STATUUT MOLENBUURT WORMER De ondergetekenden: en 1. WORMERWONEN, gevestigd te Wormer, vertegenwoordigd door: Th.W. Krijnen, statutair directeur 2.

Nadere informatie

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing.

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Sociaal Plan Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Beleidsregels Leegstandwet

Beleidsregels Leegstandwet Beleidsregels Leegstandwet Datum: 28 april 2009 Burgemeester en wethouders van Soest; Gelet op artikel 1.3, vierde lid Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet; Overwegende

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer

onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Sloop- en renovatiereglement Ymere gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr. Tom Hom Collegevergadering 29 november2016 inlichtingen Hanneke de Zwart

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving Stadsvernieuwingsurgent Informatie en regelgeving 2 Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden. Inhoud Inleiding 1. Stadsvernieuwingsurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? 5 1.2 Wanneer

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders

Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg juni 2012 Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Dit boekje met Amsterdamse afspraken bij

Nadere informatie

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder

Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Sociaal Pakket voor Huurders bij sloopmaatregelen en renovatie door Verhuurder Dokkum/Leeuwarden, 17 maart 2016 Stichting Thús Wonen en Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland zijn zich bewust van

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

stadsvernieuwing Banne-Zuid

stadsvernieuwing Banne-Zuid www.eigenhaard.nl 200300345_Banne_Zuid.indd 40-1 stadsvernieuwing Banne-Zuid 20-10-2006 12:01:25 inhoudsopgave Stadsvernieuwing Banne-Zuid 4 Wat houdt dat in: stadsvernieuwingskandidaat? 6 Hoe zoekt u

Nadere informatie

Bijlage 3 Was/Wordt tabel 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015

Bijlage 3 Was/Wordt tabel 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 Bijlage 3 Was/Wordt tabel 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 NB. betreft alleen de belangrijke wijzigingen en niet de tekstuele wijzigingen Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD

REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD REGLEMENT BIJ RENOVATIE EN GROOT ONDERHOUD Zwolle, juni 2014 Inleiding Woningstichting SWZ is primair verhuurder van woningen in de sociale huursector. Deze woningen hebben onderhoud nodig. Dat kan het

Nadere informatie

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN

KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN KADER SOCIAAL PLAN ALGEMEEN FEBRUARI 2017 1 Inhoudsopgaven 1. Algemene bepalingen 2. Algemeen 3. Proces en procedure bij sloop/nieuwbouw en ingrijpende renovatie 4. Communicatie 5. Financiële regelingen

Nadere informatie

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer

sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer PALENSTEIN jouwplekinzoetermeer sociaal statuut palenstein zoetermeer HV D G W versie april 2012 5 Deel 1 De belangrijkste afspraken uit het Sociaal Statuut Palenstein

Nadere informatie

Bijlage 1 Sociaal Plan de Banne

Bijlage 1 Sociaal Plan de Banne Bijlage 1 Sociaal Plan de Banne Inhoud 1. Inleiding 1.1 Werkwijze 1.2 Meer informatie 2. Geldigheid sociaal plan de Banne 3. Uitgangspunten herhuisvesting 4. De mogelijke ingrepen 4.1 Sloop 4.2 Ingrijpende

Nadere informatie

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen definitief 25-09-2009 1 Inleiding De Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid voor eigenaren om bepaalde leegstaande woningen tijdelijk te

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht

Nadere informatie