SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus in zijn geheel, inclusief de documenten die erin zijn opgenomen als referentie. De Emittent kan niet burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot deze samenvatting in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de bepalingen van de Basisprospectusrichtlijn heeft geïmplementeerd, tenzij deze samenvatting, inclusief vertalingen daarvan, misleidend, onjuist of inconsistent is in vergelijking met de andere delen van het Basisprospectus. Wanneer een vordering in verband met de informatie uit het Basisprospectus voor een rechtbank van zulk een Lidstaat wordt gebracht, kan de eisende partij volgens de nationale wetgeving van de Lidstaat waar de zaak aanhangig wordt gemaakt, verplicht worden de kosten te dragen voor de vertaling van het Basisprospectus vóór de gerechtelijke procedure wordt aangevat. Beschrijving van de Emittent Credit Suisse werd opgericht op 5 juli 1856 en op 27 april 1883 geregistreerd voor een onbeperkte duur in het Handelsregister (registratienummer CH ) van het kanton Zurich onder de naam Schweizerische Kreditanstalt. De naam van Credit Suisse werd gewijzigd in Credit Suisse First Boston op 11 december Op 13 mei 2005 werden de Zwitserse banken Credit Suisse First Boston en Credit Suisse gefuseerd. Credit Suisse First Boston was de overblijvende juridische entiteit, en diens naam werd gewijzigd in Credit Suisse (door registratie in het handelsregister). Credit Suisse, een Zwitserse bank en een naamloze vennootschap (joint stock corporation) opgericht onder Zwitsers recht, is een 100% dochtervennootschap van Credit Suisse Groep. De maatschappelijke zetel van Credit Suisse is in Zurich, en Credit Suisse heeft bijkomende vestigingen en hoofdkantoren in London, New York, Hong Kong, Singapore en Tokyo. De maatschappelijke zetel van Credit Suisse is gelegen op Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland en het telefoonnummer is Beschrijving van de Effecten De Effecten zijn Yield Securities, Return Securities, Trigger Yield Securities, Enhanced Yield Securities, Enhanced Return Securities, Callable Yield Securities of Callable Return Securities, die elk hierna zijn omschreven. Woorden met een hoofdletter die in deze Samenvatting voorkomen, hebben dezelfde betekenis als die die er in de algemene voorwaarden van de Effecten aan wordt gegeven. Effecten worden door de Uitgever uitgegeven en kunnen notes of certificaten zijn. Het nominaal bedrag en de vervaldag van de Effecten is in de Definitieve Voorwaarden vastgesteld. De Effecten refereren naar een of meerdere aandelenindexen, inflatie-indexen, aandelen, grondstoffen of wisselkoersen zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden (elk een Onderliggend Actief ). Er is alleen een rente en/of premie betaalbaar als dit in de Definitieve Voorwaarden is vermeld. Tenzij de Definitieve Voorwaarden bepalen dat de Emittent een calloptie heeft met betrekking tot de Effecten, kunnen de Effecten enkel vóór de einddatum terugbetaald worden indien de Emittent in gebreke blijft of indien de betalingsverplichtingen of hedgingovereenkomsten van de Emittent onwettig zijn of ten gevolge van bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot de

2 Onderliggende Activa. Indien een calloptie is gespecificeerd, kan de Emittent sommige of alle Effecten aflossen op de data en tegen de bedragen vermeld in de Definitieve Voorwaarden. Indien zo gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, wordt een aanvraag ingediend tot de notering van de Effecten op de beur(s)(zen) die in de Definitieve Voorwaarden zijn bepaald. De algemene voorwaarden van de Effecten bevatten bepalingen met betrekking tot de niethandelsdagen, onderbrekingen en aanpassingen die elk van de Onderliggende Activa, de Niveaus, de timing en de berekeningen van de betalingen volgens de Effecten kunnen beïnvloeden. Yield Securities De rente- en/of premiebetalingen worden tegen de tarieven of voor de bedragen en op de data vermeld in de Definitieve Voorwaarden uitgevoerd. Indien er geen Knock-in-gebeurtenis (Knock-in Event) plaatsvindt, worden de Effecten op de Vervaldatum afgelost tegen het percentage van het nominaal bedrag dat in de Definitieve Voorwaarden is vermeld. Indien de Definitieve Voorwaarden bepalen dat er een Lock-ingebeurtenis (Lock-in Event) van toepassing is en er een Lock-in-gebeurtenis plaatsvindt, dan kan het gespecificeerde percentage worden aangepast. Indien er een Knock-in-gebeurtenis plaatsvindt, hangt het aflossingsbedrag dat aan het einde van de looptijd wordt betaald af van de Uiteindelijke Prijs (Final Price) van de Onderliggende Activa. Indien de Uiteindelijke Prijs van het Onderliggende Actief (of indien er meer dan een is, de Uiteindelijke Prijs van alle Onderliggende Activa) gelijk is aan of hoger is dan bovengenoemd of gespecificeerd percentage van de in de Definitieve Voorwaarden vermelde Uitoefenprijs (Strike Price), bedraagt het aflossingsbedrag het percentage van het nominale bedrag dat in de Definitieve Voorwaarden is vermeld. Indien de Definitieve Voorwaarden bepalen dat er een Lock-in-gebeurtenis van toepassing is en er een Lock-in-gebeurtenis plaatsvindt, dan kan het gespecificeerde percentage worden aangepast. Indien de Uiteindelijke Prijs van het Onderliggend Actief (of indien er meer dan een is, de Uiteindelijke Prijs van alle Onderliggende Activa) echter gelijk is aan of hoger is dan bovengenoemd of gespecificeerd percentage van de in de Definitieve Voorwaarden vermelde Uitoefenprijs, is het aflossingsbedrag gelijk aan het Knock-in-bedrag (Knock-in Amount), afhankelijk van een cap en/of floor, zoals vermeld in de Definitieve Voorwaarden. Het te betalen aflossingsbedrag (ongeacht of er al dan niet een Knock-in-gebeurtenis of een Lock-in-gebeurtenis heeft plaatsgevonden) kan ook aan een cap en/of floor zijn onderworpen, zoals vermeld in de Definitieve Voorwaarden. Indien het Onderliggend Actief uit een of meerdere aandelen bestaat, zullen de beleggers een aantal aandelen ontvangen in plaats van het Knock-in-bedrag (of indien er meer dan één Onderliggend Actief is, het slechtst presterende Onderliggend Actief of het best presterende Onderliggend Actief) plus een betaling in contanten in verhouding tot het aandelengedeelte, telkens zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. Om dergelijke aandelen te ontvangen, is het mogelijk dat beleggers een bericht van aflevering moeten voorleggen. Return Securities Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als voor de Yield Securities, behalve dat zij geen rente of premie voortbrengen, maar in de plaats daarvan de houders recht geven op een Uitkering/Uitkeringen (Payout), zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden. De Uitkering kan afhankelijk zijn van een calloptie of van een putoptie zodat de Uitkering volgens de voorwaarden van die optie wordt verricht. Indien uitdrukkelijk vermeld in de Definitieve Voorwaarden kunnen Uitkeringen die niet worden uitgevoerd omdat ze niet aan de Uitkeringsvoorwaarden voldoen, worden uitgesteld tot het ogenblik dat wel aan de voorwaarde is voldaan. De Uitkering kan van een cap en/of floor afhankelijk zijn. Na een Knock-in-gebeurtenis worden geen Uitkeringen meer gedaan.

3 Trigger Yield Securities Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als voor de Yield Securities, behalve dat indien er zich een Trigger-gebeurtenis (Trigger Event) heeft voorgedaan, de Effecten kort na de Triggergebeurtenis tegen het Trigger Barrier Redemption Amount worden uitbetaald, ongeacht of er al dan niet een Knock-in-gebeurtenis plaatsvindt. Enhanced Yield Securities Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als voor de Yield Securities, behalve dat indien er een Trigger-gebeurtenis optreedt de Effecten op de voorafbepaalde datum/data worden uitbetaald tegen het Trigger Barrier Redemption Amount, ongeacht of er al dan niet een Knock-ingebeurtenis plaatsvindt. In dit geval worden geen interesten noch premies meer uitbetaald. Enhanced Return Securities Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als voor de Return Securities, behalve dat indien er een Trigger-gebeurtenis optreedt de Effecten op de voorafbepaalde datum/data worden uitbetaald tegen het Trigger Barrier Redemption Amount, ongeacht of er al dan niet een Knock-ingebeurtenis plaatsvindt. Callable Yield Securities Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als voor de Yield Securities, behalve dat indien de Emittent zijn calloptie uitoefent, de Effecten op de voorafbepaalde datum/data tegen het Optional Redemption Amount worden uitbetaald, ongeacht of er al dan niet een Knock-ingebeurtenis plaatsvindt. Callable Return Securities Hiervoor gelden dezelfde bepalingen als voor de Yield Securities, behalve dat indien de Emittent zijn calloptie uitoefent, de Effecten op de voorafbepaalde datum/data tegen het Optional Redemption Amount worden uitbetaald, ongeacht of er al dan niet een Knock-ingebeurtenis plaatsvindt. Een Knock-in-gebeurtenis (Knock-in Event) doet zich voor wanneer het niveau (het Niveau ) van het Onderliggend Actief (i) gelijk is aan of lager is dan of gelijk is aan of hoger is dan, indien zo bepaald in de Definitieve Voorwaarden (ii) gelijk is aan of hoger is dan een specifiek percentage van de Uitoefenprijs (Strike Price) vermeld in de Definitieve Voorwaarden gemeten op specifieke data of gedurende een specifieke periode en door verwijzing naar slotniveaus of voortdurend gemeten niveaus, elk zoals uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden. Indien er meer dan één Onderliggend Actief is, bepalen de Definitieve Voorwaarden of de Knock-in-grens (Knock-in Barrier) door één, alle of het gemiddelde van de Niveaus van de Onderliggende Activa moet worden bereikt. Het Knock-in Bedrag (Knock-in Amount) is een percentage van het nominale bedrag (afhankelijk van een cap en/of een floor) gelijk aan de Slotprijs van het Onderliggend Actief (zijnde het Niveau ervan op de Final Fixing Date (Finale Vaststellingsdatum) of het gemiddelde van zijn Niveaus op elk van de eventuele Finale Middelingsdagen (Final Averaging Dates) (of indien er meer dan een Onderliggend Actief is, het slechts presterende Onderliggend Actief of het best presterende Onderliggend Actief), uitgedrukt als een percentage van de Uitoefenprijs, telkens zoals uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden. Een Lock-in-gebeurtenis (Lock-In Event) doet zich voor wanneer het Niveau van het Onderliggend Actief gelijk is aan of hoger is dan een gespecificeerd percentage van de Uitoefenprijs zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, gemeten op specifieke data of gedurende een specifieke periode en door verwijzing naar slotniveaus of voortdurend gemeten, zoals uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden. Indien er meer dan een Onderliggend Actief is, bepalen de Definitieve Voorwaarden of de Lock-in-drempel (Lock-In Threshold) moet worden bereikt door één, alle of door het gemiddelde van de Niveaus van de Onderliggende Activa.

4 Een Trigger-gebeurtenis (Trigger Event) doet zich voor wanneer het Niveau van het Onderliggend Actief gelijk is aan of hoger is dan, of gelijk is aan of lager is dan een specifieke Trigger-grens (Trigger Barrier) gemeten op specifieke data of gedurende een specifieke periode en door verwijzing naar slotniveaus of voortdurend gemeten, zoals uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden. Indien er meer dan één Onderliggend Actief is, bepalen de Definitieve Voorwaarden of de Trigger-grens (Trigger Barrier) door één, de best presterende, de slechtst presterende, alle of het gemiddelde van de Niveaus van de Onderliggende Activa moet worden bereikt. Indien het Onderliggend Actief uit aandelen bestaat en de fysieke levering wordt bepaald in de Definitieve Voorwaarden, in plaats van de betaling van het Knock-in-bedrag (Knock-In Amount), zal de Emittent zijn betalingsverplichting inlossen door het leveren van het aantal aandelen die in de Definitieve Voorwaarden zijn bepaald. Risicofactoren Risicofactoren met betrekking tot de Effecten Effecten zijn verbintenissen van de Emittent. Effectenhouders zijn blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent. De hoofdsom van effecten is niet beschermd tenzij (i) het Percentage van het Aflossingsbedrag (Redemption Amount Percentage) ten minste 100 percent van het Nominale Bedrag bedraagt en (ii) er geen Knock-in-gebeurtenis plaatsvindt. Zelfs wanneer het Percentage van het Aflossingsbedrag ten minste 100 percent bedraagt, is de hoofdsom van de effecten niet beschermd als een Knock-in-gebeurtenis plaatsvindt, behalve, (a) (b) in het geval van Enhanced Yield Securities, Enhanced Return Securities en Trigger Yield Securities, indien er een Trigger-gebeurtenis plaatsvindt en het Triggergrensaflossingsbedrag (Trigger Barrier Redemption Amount) ten minste 100 percent van het nominale bedrag bedraagt, of in het geval van Callable Yield Securities of Callable Return Securities indien de calloptie wordt uitgeoefend en het Optioneel Aflossingsbedrag (Optional Redemption Amount) ten minste 100 percent van het nominale bedrag bedraagt. Waar de hoofdsom van de Effecten niet beschermd is, zijn de beleggers blootgesteld aan het niveau van het betrokken Onderliggend Actief of, als er meer dan een Onderliggend Actief is, aan het slechts presterende of de best presterende Onderliggend Actief, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, en kunnen zij de waarde van geheel of een deel van hun belegging verliezen. Bescherming van de hoofdsom is niet toepasselijk indien de Effecten voor de vervaldag afgelost zijn. Het is mogelijk dat er zich geen secundaire markt voor de Effecten ontwikkelt of dat de secundaire markt niet liquide is. Dit kan de waarde van de Effecten verminderen. Beleggers moeten erop voorbereid zijn hun Effecten te houden tot op het moment van de aflossing. De Emittent kan, maar is er niet toe verplicht, Effecten op ieder moment aankopen tegen eender welke prijs en mag deze houden, herverkopen of annuleren. De enige manier waarop houders de waarde van een Effect te gelde kunnen maken vóór de vervaldag is door het te verkopen in de markt tegen de marktprijs van dat ogenblik, hetgeen kan resulteren in het feit dat de houder minder ontvangt dan het initieel belegde bedrag.

5 Indien het Onderliggend Actief/ de Onderliggende Activa negatief presteert/presteren gedurende de looptijd van de Effecten, kunnen de Effecten bovendien aanzienlijk beneden hun uitgifteprijs worden verhandeld, ongeacht of er een Knock-in heeft plaatsgevonden. Callopties die de Emittent heeft ten aanzien van Effecten kunnen de marktwaarde van de Effecten negatief beïnvloeden, en, indien de Emittent zijn calloptie uitoefent, is het mogelijk dat beleggers de aflossingsopbrengst niet kunnen herbeleggen tegen een rentevoet die vergelijkbaar is met het verwachte opbrengstpercentage van de afgeloste Effecten. Waar Effecten gelinkt zijn aan Onderliggende Activa, kan de Emittent de Effecten aflossen tegen de marktprijswaarde (fair market value) indien er zich bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot een Onderliggend Actief voordoen en indien hij bepaalt dat het onmogelijk is een passende aanpassing te doen aan de voorwaarden van de Effecten. Veranderingen in marktrente kunnen de waarde van vastrentende Effecten en de rentevoet op variabelrentende Effecten negatief beïnvloeden. Bij het maken van berekeningen en het nemen van beslissingen moeten zowel de Emittent als de Berekeningsagent te goeder trouw en op een commercieel aanvaardbare manier handelen, maar zij hebben geen agentuur- of trustverplichtingen ten aanzien van de beleggers, noch hebben zij fiduciaire verplichtingen ten aanzien van hen. In het bijzonder kunnen de Emittent en zijn verbonden entiteiten belang hebben in andere hoedanigheden (zoals andere zakenrelaties en activiteiten). Een belegging in Effecten is niet hetzelfde als een belegging in de Onderliggende Activa of effecten opgenomen in een relevante aandelenindex. Meer bepaald ontvangen beleggers geen dividenden behalve wanneer de relevante aandelenindex een total return index is De niveaus/prijzen van de Onderliggende Activa (en van effecten opgenomen in een aandelenindex) kunnen zowel dalen als stijgen en geven geen indicatie over vroegere of latere prestaties. Er kan geen zekerheid geboden worden met betrekking tot de toekomstige prestatie van eender welk Onderliggend Actief. De effecten kunnen complexe risico's, waaronder aandelenprijs-, krediet-, grondstof-, valuta-, rente-, politieke-, opkomende markten- en/of uitgifterisico's inhouden. Het te betalen bedrag dat toe te schrijven is aan een Onderliggend Actief waarop een Bevoegdheidsgebeurtenis (Jurisdictional Event) van toepassing is, kan verminderd worden indien de waarde van de opbrengsten van de hedgingovereenkomsten van de Emittent met betrekking tot dat Onderliggend Actief verminderd is als gevolg van verscheidene zaken (beschreven als Bevoegdheidsgebeurtenissen) met betrekking tot de risico s verbonden aan het (de) relevante land(en) vermeld in de Definitieve Voorwaarden. Waar een Onderliggend Actief een Proprietary Index is, kunnen de regels van de index aangepast worden door de Index Creator welke aanpassing nadelig kan zijn voor Effectenhouders. Noch de Emittent, noch de Index Creator of de relevante uitgever is verplicht om enige informatie met betrekking tot een Proprietary Index te publiceren, anders dan als vastgesteld in diens regels. De Emittent en de Index Creator zijn verbonden entiteiten en kunnen een belangenconflict hebben tussen hun verplichtingen als Emittent en als Index Creator, respectievelijk, en hun belangen in een andere hoedanigheid. Het niveau en de belastbare basis op de Effecten, en enige vermindering van zulke belasting, kunnen veranderen. Potentiële Effectenhouders dienen hun eigen belastingadviseurs te raadplegen om de fiscale gevolgen te bepalen van aankoop, eigendomsrecht, overdracht en aflossing of tenuitvoerlegging van de Effecten. Risicofactoren met betrekking tot de Emittent Het algemene risicobeheerbeleid van de Emittent is consistent met gelijkaardige functies van andere Credit Suisse Group entiteiten. De Emittent gelooft dat hij efficiënte procedures in

6 plaats heeft voor het beoordelen en het beheren van de risico s verbonden met zijn commerciële activiteiten. De Emittent kan niet alle ontwikkelingen van de markt of andere ontwikkelingen voorspellen en het risicobeheer van de Emittent kan niet volledig tegen alle soorten risico's beschermen.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten dient te worden genomen na bestudering van het volledige Basisprospectus,

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (gevestigd in de Staat Delaware)

onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (gevestigd in de Staat Delaware) SAMENVATTINGSNOTA gedateerd 9 november 2006 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Nederland en statutair gevestigd in Amsterdam) Uitgifte van Swing Notes voor

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Global Markets Product Risk Book

Global Markets Product Risk Book Marketing Communicatie Global Markets Product Risk Book Nederlandse versie Deze mededeling is niet opgesteld volgens de juridische vereisten die de onafhankelijkheid van het beleggingsonderzoek moeten

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN

IAS 18 IAS 18 OPBRENGSTEN IAS 18 OPBRENGSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art. 33, tweede lid K.B.

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

Goldman Sachs Traders

Goldman Sachs Traders Goldman Sachs Traders Met ingang van: Juli 2015 Advertentiebericht 4 Goldman Sachs Traders Inhoudsopgave Traders nader bekeken 8 Belangrijke informatie 17 Verklarende woordenlijst 27 Een belegging in

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR)

Nomura Balanced Index 100% Guaranteed Fund (EUR) Nomura Balanced Index Guaranteed Fund (EUR) Een kapitaal gegarandeerde investering gekoppeld aan een breed gespreide beleggingsstrategie met exposure naar staatsobligaties, bedrijfsobligaties, wereldwijde

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-DYNAMISCH Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP

Nadere informatie

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.

VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV. Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. VERKOOPPROSPECTUS (met bijlage en beheersreglement) Ethna-AKTIV Beheersmaatschappij: ETHENEA Independent Investors S.A. Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A. Versie: 23 maart 2015 1 Inhoud BEHEER, VERKOOP EN ADVISERING...3

Nadere informatie