SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes)"

Transcriptie

1 SAMENVATTING The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Prospectus en iedere beslissing om te beleggen in de Notes dient gebaseerd te zijn op een analyse van dit Prospectus in zijn geheel, met inbegrip van de documenten daarin opgenomen door middel van verwijzing. De Emittent zal niet burgerrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor deze samenvatting in enige Lidstaat van de Europese Economische Ruimte waarin de relevante bepalingen van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG) werden omgezet, tenzij deze samenvatting, met inbegrip van enige vertaling daarvan, misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer samen gelezen met de andere delen van dit Prospectus. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in dit Prospectus voor een rechtbank van zulke Lidstaat wordt gebracht, kan de eiser, onder de nationale wetgeving van die Lidstaat, gehouden worden de kosten te betalen voor de vertaling van het Prospectus alvorens de gerechtelijke procedure wordt opgestart. Beschrijving van de Emittent De Emittent (samen met haar dochtervennootschappen, de Emittent Groep) is een 100% dochteronderneming van The Royal Bank of Scotland Group plc (RBSG, samen met haar dochtervennootschappen geconsolideerd in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards, de Groep). RBSG is de holdingvennootschap van een grote mondiale banken financiëledienstengroep. De Groep heeft haar hoofdkwartier in Edinburgh en is actief in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en internationaal via haar drie voornaamste dochtervennootschappen, de Emittent, National Westminster Bank Plc (NatWest) en de Royal Bank of Scotland N.V. (RBS N.V.). De Emittent is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met hoofdzetel in Schotland. De Emittent en NatWest zijn beiden grote clearing banken in het Verenigd Koninkrijk. RBS N.V. is een bank die wordt gereguleerd door de Nederlandse Centrale Bank. In de Verenigde Staten is de dochteronderneming van de groep, Citizens Financial Group, Inc. een grote commerciële bankorganisatie. De Groep heeft een ruim en gediversifieerd klantenbestand en biedt een brede waaier van producten en diensten aan aan private, commerciële en grote vennootschaps- en institutionele cliënten. Op 30 juni 2010 had de Groep activa voor een waarde van in totaal GBP 1.582,1 miljard en een aandeelhouderskapitaal van GBP 76,8 miljard. Op die datum bedroegen de kapitaalratio s van de Groep een totaal kapitaalratio van 13,9 procent, een Core Tier 1 kapitaalratio van 10,5 procent, en een Tier 1 kapitaalratio van 12,8 procent. Op 30 juni 2010 had de Emittent activa voor een waarde van in totaal GBP 1.422,2 miljard en een aandeelhouderskapitaal van in totaal GBP 58,1 miljard. Op die datum had de Emittent een totaal kapitaalratio van 14,0 procent en een Tier 1 kapitaalratio van 10,3 procent. Beschrijving van de Notes De Notes worden uitgedrukt in de Gespecificeerde Munteenheid (Specified Currency) aangeduid in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden en de hoofdsom van de Notes kan zowel beschermd als niet beschermd zijn. De uitgifteprijs van elke Note zal worden gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Het bedrag dat zal worden betaald aan beleggers op de vervaldag kan gebonden zijn aan de prestatie van ofwel (i) een enkele index, een aandeel (dat een aandeel kan zijn in een beursverhandeld fonds), een wisselkoers, een grondstof (of relevant futures of forwards contract), overheidsobligatie (of relevant futures contract), fonds, inflatie-index of certificaat of (ii) een korf van indexen, aandelen (die aandelen kunnen zijn in beursverhandelde 1

2 fondsen), wisselkoersen, grondstoffen (of relevante futures of forwards contracten), overheidsobligaties (of relevante futures contracten), fondsen, inflatie-indexen of certificaten (of een combinatie van elk van deze), in elk geval zoals gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden (samen, de Onderliggenden en elk, een Onderliggende). Interest De Notes zijn al dan niet interestdragend. Opbrengst op Vervaldag Wanneer het Notes betreft waarvan de hoofdsom beschermd is en de Notes vervallen op de Vervaldag, dan zal de Emittent de beleggers een Finaal Aflossingsbedrag (Final Redemption Amount) betalen per Note dat gelijk is aan ofwel (A) 100 procent van het Nominale Bedrag of (B) het hoogste van (i) een bepaald percentage van het Nominale Bedrag (dat gelijk of groter zal zijn dan 100 procent maar minder kan zijn dan de Uitgifteprijs) gelijk aan het gespecificeerde niveau van bescherming van de hoofdsom van de Notes en (ii) het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met de Opbrengst. Wanneer het Notes betreft waarvan de hoofdsom niet beschermd is en de Notes vervallen op de Vervaldag, dan zal de Emittent aan beleggers een Finaal Aflossingsbedrag betalen per Note dat gelijk is aan het hoogste van (i) een bepaald percentage van het Nominaal Bedrag (dat lager zal zijn dan 100 procent maar gelijk of groter zal zijn dan nul, en minder kan zijn dan de Uitgifteprijs) gelijk aan het gespecificeerde niveau van bescherming van de hoofdsom van de Notes en (ii) het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met de Opbrengst. Opbrengst betekent de som van een bepaald percentage gelijk aan het gespecificeerde niveau van bescherming van de hoofdsom van de Notes en een bepaald percentage (gelijk aan de Deelneming die indicatief wordt gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) van de Onderliggende Prestatie, zoals hieronder uiteengezet. De Onderliggende Prestatie is onderworpen aan een minimum van nul. De Deelneming zal worden bepaald in het licht van de marktomstandigheden op of voor de Uitoefendag, maar zal niet lager zijn dan de minimum gespecificeerde Deelneming en zal worden ter kennis gebracht van beleggers in overeenstemming met Artikel 8 van de Prospectusrichtlijn. De Onderliggende Prestatie (indien enige) kan afhangen van het verschil tussen het finale Niveau (of waar Finaal Gemiddelde (Final Averaging) is gespecificeerd als toepasselijk in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, het wiskundig gemiddelde van de Niveaus op elk van de Data van Finaal Gemiddelde (Final Averaging Dates)) en het initiële of anders gespecificeerd Niveau (of waar Uitoefeningsgemiddelde (Strike Date Averaging) is gespecificeerd als toepasselijk in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, het wiskundig gemiddelde van de Niveaus op elk van de Uitoefeningsdata (Strike Date)) van een of meer Onderliggenden en het voorwerp kan uitmaken of anderszins kan worden beïnvloed door bovengrenzen, ondergrenzen, wegingen, deelneming of een leverage percentage, bepalingen van vroegtijdige beëindiging of prestatieparameters met betrekking tot een of meer Onderliggenden zoals kan gespecificieerd zijn in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. In sommige gevallen, kan de Onderliggende Prestatie een bepaald bedrag zijn. Datum van Finaal Gemiddelde betekent elke datum (indien enige) zo gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Niveau betekent (i) met betrekking tot een Indexonderliggende, de Referentieprijs (zoals gedefinieerd in Voorwaarde 7(c)), (ii) met betrekking tot een Aandelenonderliggende, de 2

3 Referentieprijs (zoals gedefinieerd in Voorwaarde 8(e)), (iii) met betrekking tot een Grondstoffenonderliggende, de Grondstofreferentieprijs (zoals gedefinieerd in Voorwaarde 11 (c) op de relevante Waarderingsdatum, Uitoefeninggemiddelde Datum of Datum van Finaal Gemiddelde, naargelang het geval, en (iv) met betrekking tot enige andere Onderliggende, het niveau, de prijs, de koers of gelijkaardige indicator gebruikt om de waarde van de relevante Onderliggende op de Waarderingstijd (indien enige) weer te geven op de relevante Waarderingsdatum, Uitoefeninggemiddelde Datum of Datum van Finaal Gemiddelde, naargelang het geval. Vervaldag betekent de datum zo gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Nominaal Bedrag betekent een bedrag gelijk aan de Gespecificeerde Waarde (Specified Denomination) bepaald in de Definitieve Voorwaarden. Deelneming betekent het deelnemingspercentage, onderworpen aan de minimumdeelneming uiteengezet in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Uitoefeningsgemiddelde Datum betekent elke datum (indien enige) zo gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Uitoefeningsdatum betekent de datum zo gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Waarderingsdatum betekent de datum (of, indien meer dan een, elke datum) zo gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Waarderingstijdstip betekent de tijd (indien enige) zo gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Vroegtijdige aflossing Tenzij anders bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, mogen de Notes enkel worden afgelost voor de vervaldag omwille van wanprestatie door de Emittent, de onwettigheid van de betalingsverplichtingen van de Emittent of diens hedgingovereenkomsten of bepaalde wijzigingen in de fiscale behandeling van de Emittent of met haar verbonden vennootschappen, in verband met de Notes of hun hedgingovereenkomsten met betrekking tot de Notes. In dat geval zal de Emittent elke Note aflossen tegen het vroegtijdig aflossingsbedrag, met name de marktwaarde (fair market value) van de Note onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop zij terugbetaalbaar werden (zonder hiervoor rekening te houden met enige zulke onwettigheid) verminderd met de kost van het opzeggen van zulke hedgingovereenkomsten (behalve in het geval van wanprestatie van de Emittent). Indien zo gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, zal aanvraag worden gedaan om de Notes toe te laten tot verhandeling op de Gereglementeerde Markt van de Londense beurs en/of op zulke andere of bijkomende beurzen of gereglementeerde markten als is gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Risicofactoren Risico s met betrekking tot de Emittent Beleggers worden blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent. Indien de Emittent failliet gaat of onvermogend wordt, kunnen bellegers een deel of het geheel van hun belegging verliezen. Toekomstige beleggers moeten zich bewust zijn dat de Emittent onderworpen is aan bepaalde algemene risico s met inbegrip van (maar zonder beperkt te zijn tot) instabiliteit van de wereldwijde 3

4 financiële markten, gebrek aan liquiditeit, verminderde waardering van activa en geopolitieke omstandigheden en, bijkomend, bepaalde risico s eigen aan de Emittent met inbegrip van (maar zonder beperkt te zijn tot), volledige nationalisatie en andere ontbindingsprocedures onder de Bankwet van 2009 (Banking Act of 2009) en risico s gerelateerd aan de toetreding tot de regeling voor bescherming van activa. Risico s met betrekking tot de Notes De bepalingen van de Notes kunnen voorzien dat het Finaal Aflossingsbedrag afhankelijk zal zijn van de Prestatie van de relevante Onderliggende(n) van zichzelf of henzelf of relatief tegenover andere Onderliggende(n). Bij Notes waarvan de hoofdsom beschermd is, is het Finaal Aflossingsbedrag (maar niet noodzakelijk enig Vervroegd Aflossingsbedrag (Early Redemption Amount)) van elke Note onderworpen aan het minimum van diens nominaal bedrag (dat lager kan liggen dan de Uitgifteprijs). Indien de Uitgifteprijs van de Notes hoger ligt dan 100 procent lopen beleggers het risico om een deel van hun investering te verliezen. Bij Notes waarvan de hoofdsom niet beschermd is, zal het Finaal Aflossingsbedrag geen 100 procent hoofdsombeschermd zijn (en elk Vervroegd Aflossingsbedrag is mogelijks geen 100 procent hoofdsombeschermd) en, in het geval dat de hoofdsom helemaal niet beschermd is, zal het Finaal Aflossingsbedrag nul zijn indien de Onderliggende Prestatie nul is. Beleggers lopen dientengevolge het risico hun belegging geheel of ten dele te verliezen. Een belegging in de Notes is niet hetzelfde als een belegging in de Onderliggende of enige of alle Onderliggende(n) (indien enige) of een belegging die rechtstreeks is verbonden met de Ondelriggende of enige of alle van de Onderliggende(n) (indien enige). In het bijzonder, indien de Onderliggende (indien enige) bestaat uit aandelen of indexen, en indien zo gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, kan de berekening van de Onderliggende Prestatie dividenden omvatten, anders zullen beleggers niet genieten van dergelijke dividenden. Verder, indien enige Onderliggende bestaat uit overheidsobligaties of certificaten, ontvangen beleggers mogelijks geen couponbetalingen die toerekenbaar zijn aan zulke overheidsobligaties of certificaten. Waar een Onderliggende een grondstof is, kunnen schommelingen in de prijs van de grondstof of de waarde van de Notes beïvloeden. De waarde van een grondstof is onderworpen aan het aanbod van, en/of de vraag voor, zulke grondstoffen en of er al dan niet alternatieven bestaan voor zulke grondstoffen. Huidige marktomstandigheden voor een grondstof vormen geen garantie voor de prestatie, vraag of aanbod van die grondstof in de toekomst. Het Niveau(s) van de Onderliggende(n) kunnen stijgen of dalen doorheen de looptijd van de Notes. Verder geven de Niveau(s) van enige Onderliggende(n) op enige specifieke datum mogelijk geen accuraat beeld van zijn/hun vroegere of toekomstige prestatie. De toekomstige prestatie van de Onderliggende(n) (indien enige) kan niet worden verzekerd. Zodoende, vooraleer in Notes te beleggen, zouden eventuele beleggers zorgvuldig moeten overwegen of een belegging gebaseerd op enige Onderliggende(n) gepast is voor hen. De Notes houden complexe risico s in, met inbegrip van, onder andere, aandelenkoersrisico s, kredietrisico s, renterisico s, wisselkoersrisico s, grondstofrisico s, inflatierisico s, funding risico s en/of politieke risico s. Waar de Notes verbonden zijn aan Onderliggenden die betrekking hebben op landen met een opkomende markteconomie, moeten beleggers zich bewust zijn dat het risico op het zich voordoen van en de ernst van de gevolgen door de hierin beschreven gevallen groter kunnen zijn dan deze zijn met betrekking tot meer ontwikkelde landen. 4

5 Het Finaal Aflossingsbedrag kan onderworpen zijn aan boven- of ondergrenzen of kan een vast bedrag zijn, en kan betaalbaar worden voor de Vervaldag (voor andere redenen dan illegaliteit of belasting). Het is niet mogelijk de prijs te voorspellen waaraan de Notes zullen verhandeld worden op de markt en of die markt liquide of illiquide zal zijn. De Emittent kan Notes aankopen, maar is daar niet toe verplicht, op eender welk moment in de open markt of door overname of een onderhandse overeenkomst. Enige Notes aangekocht op die manier kunnen aangehouden worden of opnieuw verkocht of overgedragen voor annulatie. De markt voor de Notes kan beperkt zijn. De enige manier waarop een houder waarde kan realiseren uit een Note voor de Vervaldag is door deze te verkopen op de markt aan wat dan de marktwaarde ervan is, hetgeen minder kan zijn dan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag. Wijzigingen in het Niveau van de Onderliggende(n) (indien deze voorkomen) kunnen de waarde van de Notes beïnvloeden. Bijgevolg is een belegging in de Notes enkel geschikt voor beleggers die (ofwel alleen ofwel in samenspraak met een geschikte financiële adviseur) in staat zijn de verdiensten en risico s van zulke belegging te evalueren en die voldoende middelen hebben om de verliezen te dragen die er uit kunnen voortkomen. De Emittent behoudt zich het recht voor de uitgifte en/of het aanbod van de Notes te annuleren om welke reden dan ook, hierbij inbegrepen (maar niet beperkt tot) indien (a) enige gebeurtenis zich voordoet die, volgens de Emittent, een belangrijke impact heeft op de uitgifte, of (b) de Deelneming minder is dan de minimum Deelneming bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, of (c) het aantal aanbiedingen minder is (of door de Emittent of enige Distributeur(s) wordt geacht waarschijnlijk minder te zullen zijn dan het aantal bepaald in de Definitieve Voorwaarden. In het geval van annulering zal de Emittent de aankoopprijs en enige commissie betaald door enige belegger terugbetalen zonder interest. Distributeur(s) kunnen een commissie aanrekenen, te betalen door de belegger, die niet groter is dan het percentage van de aankoopprijs van de aangekochte Notes zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Daarbovenop kan de Emittent een commissie betalen aan zulke Distributeur(s). Het niveau en de grondslag van de belasting op Notes en enige vrijstellingen van zulke belasting kunnen veranderen op elk moment. De waarde van enige belastingsvrijstelling zal afhangen van de individuele situatie van de belegger. De fiscale en reglementaire kwalificatie van de Notes kan veranderen tijdens hun bestaan. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor beleggers. Alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot een belegging in de Notes, dienen potentiële beleggers hun eigen financiële, fiscale en andere adviseurs te raadplegen voor zover zij dit nodig achten en zouden zij zorgvuldig hun beleggingsbeslissing moeten onderzoeken en overwegen in het licht van het voorgaande en van hun persoonlijke omstandigheden. De Emittent of één van zijn verbonden vennootschappen kan de sponsor of berekeningsagent zijn van (i) een Onderliggende of (ii) een of meer componenten van een Onderliggende (in elk geval, indien enige) waaraan de Notes zijn verbonden. Onder de regels van enige Onderliggende (of component van enige zulke Onderliggende) verschaft de rol van sponsor of berekeningsagent de Emittent (of één van zijn verbonden vennootschappen) een zekere vrijheid om bepaalde afwegingen te maken en beslissingen te nemen die het Niveau van zulke Onderliggende (of component van zulke Onderliggende) kunnen beïnvloeden. Dergelijke keuzevrijheid kan strijdig 5

6 zijn met de belangen van de houders van de Notes en kan een negatieve invloed uitoefenen op de waarde van de Notes. Potentiële beleggers dienen op te merken dat er specifieke risico s verbonden zijn aan beleggen in Notes die verbonden zijn met één of meer indexen of strategieën (elk een Eigen Index (Proprietary Index)) gecreëerd door de Emittent of één van zijn verbonden vennootschappen (de Indexsponsor), onder meer (maar niet beperkt tot) (i) de regels van een Eigen Index kunnen aangepast worden door de Indexsponsor); (ii) er kan geen garantie gegeven worden dat zulk een aanpassing niet nadelig zou zijn voor houders van de Notes; (iii) noch de Emittent, noch de Indexsponsor of de relevante uitgever is verplicht enige informatie te publiceren met betrekking tot een Eigen Index buiten hetgeen bepaald in zijn regels; en (iv) de Emittent en de Indexsponsor zijn verbonden entiteiten en kunnen een belangenconflict hebben tussen hun respectievelijke verplichtingen als Emittent en Indexsponsor, en hun belangen in een andere hoedanigheid. 6

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland.

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

[RENDEMENT / SAMENVATTING]

[RENDEMENT / SAMENVATTING] [RENDEMENT / SAMENVATTING] Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten (de "Effecten" of de "Certificaten") uitgegeven

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden: SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot dit Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gesteund zijn op het Basisprospectus als

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

SAMENVATTING. Waarschuwingen

SAMENVATTING. Waarschuwingen SAMENVATTING Waarschuwingen Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het basisprospectus (het "Basisprospectus") en dient samen te worden gelezen met het Basisprospectus en de toepasselijke

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren Samenvatting Het volgende is een samenvatting (de Samenvatting ) van de belangrijkste kenmerken en risico s verbonden aan Commerzbank Aktiengesellschaft (de Emittent, de Bank, of Commerzbank, samen met

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

SAMENVATTING. op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of

SAMENVATTING. op interest die verhoogt (Step-up Notes) of verlaagt (Step-Down Notes) van één interestperiode naar de andere; of SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V.") Emittenten

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNPP B.V.) Emittenten SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Elke beslissing om te beleggen in enige Effecten dient gebaseerd te worden op een bestudering van dit Basisprospectus

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland.

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland. SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden en iedere beslissing om te beleggen in de Effecten dient gebaseerd te zijn op de overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

Credit Suisse International

Credit Suisse International Definitieve voorwaarden van 13 mei 2009 Credit Suisse International Geregistreerd als vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in Engeland en Wales onder nr. 2500199 Zero Coupon Index-linked Principal

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer Uitkomen voor de beste resultaten DB Star Performer Gestimuleerd rendement Voordelen Hoe het werkt Simulatie aan de hand van historische gegevens geeft consistente resultaten op lange termijn Voordelen

Nadere informatie

Hollandse guru s over Hollandse aandelen. Erik Mauritz 30 Mei 2011

Hollandse guru s over Hollandse aandelen. Erik Mauritz 30 Mei 2011 Hollandse guru s over Hollandse aandelen Erik Mauritz 30 Mei 2011 Programma Introductie Fundamentele paneldiscussie Corné van Zeijl, Willem Burgers en Wim Gille Pauze Technische Analyse Royce Tostrams

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Soft Commodities Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de prijs van landbouwgrondstoffen. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op deze Basis Prospectus en elke beslissing om in de obligaties te beleggen dient te worden gebaseerd op de bestudering

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika)

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Synthesenota van [ ] 2007 Morgan Stanley (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Uitgever van Vastrentende Notes Serie 1448, met vervaldag in 2017,

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

SAMENVATTING. I: De Effecten. Type van Effecten: Vorm van de Effecten:

SAMENVATTING. I: De Effecten. Type van Effecten: Vorm van de Effecten: SAMENVATTING Deze Samenvattingsectie moet gelezen worden als een inleiding op het Prospectus. Iedere beslissing om in de Effecten (Securities) te beleggen moet gebaseerd zijn op een bestudering van het

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten dient te worden genomen na bestudering van het volledige Basisprospectus,

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (een emittent ) en Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (de garant ) SAMENVATTING van het basisprospectus gedateerd

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING

DEEL ÉÉN SAMENVATTING DEEL ÉÉN SAMENVATTING Deze Samenvatting is samengesteld uit informatieverplichtingen die ook bekend staan als "Rubrieken". Deze Rubrieken zijn opgesomd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat

Nadere informatie

6$0(19$77,1* (PLWWHQWHQ BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("%133%9")

6$0(19$77,1* (PLWWHQWHQ BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (%133%9) 6$0(19$77,1* 'H]HVDPHQYDWWLQJGLHQWDOVHHQLQOHLGLQJRSGLW%DVLVSURVSHFWXVJHOH]HQWHZRUGHQ(ONHEHVOLVVLQJRPWHEHOHJJHQLQ HQLJH(IIHFWHQGLHQWJHEDVHHUGWHZRUGHQRSHHQEHVWXGHULQJYDQGLW%DVLVSURVSHFWXVLQ]LMQJHKHHOPHWLQEHJULSYDQGH

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

rbs.nl/markets AEX Garantie Notes

rbs.nl/markets AEX Garantie Notes rbs.nl/markets AEX Garantie Notes Wanneer koopt u een AEX Garantie Note? Een AEX Garantie Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct waarmee u met een beperkt risico kunt beleggen in de AEX-Index. In

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Rabo High Yield Note op ING III

Rabo High Yield Note op ING III Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

AIRBAG SECURITY NOTES

AIRBAG SECURITY NOTES AIRBAG SECURITY NOTES Emittent: HSBC Bank plc, London (Website Prospectus van de Emittent: http://www.hsbc.com/investor-relations/fixed-incomesecurities/issuance-programmes) SCHULDINSTRUMENT MET EEN RISICO

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING De samenvatting is opgesteld op basis van openbaarmakingsverplichtingen die gekend zijn als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de Afdelingen A E (A.1 E.7). Deze samenvatting bevat

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

e m p e n Eu r o Fi n a n c i a l s Ce r t i f i c a a t Hoog rendement bij een licht stijgende aandelenmarkt

e m p e n Eu r o Fi n a n c i a l s Ce r t i f i c a a t Hoog rendement bij een licht stijgende aandelenmarkt De krediet- en liquiditeitscrisis die in 2007 begon heeft tot nu toe veel teweeggebracht. Ook buiten de Verenigde Staten, waar de problemen zijn ontstaan, hebben vele banken en verzekeraars te maken met

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

SAMENVATTING. KBC Bank NV. De Manager:

SAMENVATTING. KBC Bank NV. De Manager: SAMENVATTING Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding tot het Prospectus, en iedere beslissing om te investeren in de Obligaties, moet gebaseerd zijn op bestudering van het Prospectus in

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 ING Belgium International Finance (Luxembourg) 5Y EUR Phoenix Memory Autocallable Airbag Notes 05/18 gelinkt aan de STOXX Europe 600 Oil & Gas EUR Price index (SXEP) Dit gestructureerd product wordt gekwalificeerd

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015 Trigger Notes 2 De UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor de uitgifte van Structured

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient als inleiding op het Basisprospectus (het Basisprospectus ) te worden gelezen en iedere beslissing om in de Certificates te beleggen moet gebaseerd

Nadere informatie

6$0(19$77,1* De Groep is in meer dan 80 landen aanwezig en heeft meer dan 200.000 werknemers, waaronder 160.000 in Europa.

6$0(19$77,1* De Groep is in meer dan 80 landen aanwezig en heeft meer dan 200.000 werknemers, waaronder 160.000 in Europa. 6$0(19$77,1* 'H]HVDPHQYDWWLQJGLHQWDOVHHQLQOHLGLQJRSGLW%DVLVSURVSHFWXVJHOH]HQWHZRUGHQ(ONHEHVOLVVLQJRPWHEHOHJJHQLQ HQLJH(IIHFWHQGLHQWJHEDVHHUGWHZRUGHQRSHHQEHVWXGHULQJYDQGLW%DVLVSURVSHFWXVLQ]LMQJHKHHOPHWLQEHJULSYDQGH

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1 SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1 Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding tot dit Prospectus en iedere beslissing om te investeren in de Notes dient gebaseerd te zijn op een bestudering

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie