Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren"

Transcriptie

1 Samenvatting Het volgende is een samenvatting (de Samenvatting ) van de belangrijkste kenmerken en risico s verbonden aan Commerzbank Aktiengesellschaft (de Emittent, de Bank, of Commerzbank, samen met haar geconsolideerde dochtervennootschappen Commerzbank Groep of de Groep ) en de Notes die uitgegeven zullen worden onder het Programma. Deze Samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Prospectus. Elke beslissing van een belegger om te beleggen in een uitgifte van een Serie Notes tijdens de duur van dit Prospectus dient gebaseerd te zijn op een onderzoek van het volledige Prospectus, met inbegrip van de documenten opgenomen door middel van verwijzing en aanvullingen bij het Prospectus en de toepasselijke definitieve voorwaarden zoals bedoeld in art. 26 nr. 5 van de Verordening van de Commissie (EG) Nr. 809/2004 d.d. 29 april 2004 (de Definitieve Voorwaarden ). Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie vervat in dit Prospectus, eender welke aanvulling bij het Prospectus en de toepasselijke Definitieve Voorwaarden voor een rechtbank gebracht wordt, kan de belegger die de vordering indient, volgens het nationaal recht van deze rechtbank, verplicht zijn de kosten te dragen voor de vertaling van het Prospectus, eender welke aanvulling bij het Prospectus en de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, voor de aanvang van de gerechtelijke procedure. De Emittent die deze Samenvatting heeft opgesteld, met inbegrip van eender welke vertaling daarvan, en haar notificatie heeft verzocht zal burgerrechtelijke aansprakelijk gesteld kunnen worden, maar slechts wanneer de Samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer samen gelezen met de andere delen van dit Prospectus. Deze Samenvatting pretendeert niet volledig te zijn en is gebaseerd op, en wordt in zijn geheel gekwalificeerd door, de rest van dit Prospectus samen met, voor wat betreft de algemene voorwaarden van een bepaalde Serie Notes, de toepasselijk Definitieve Voorwaarden. Woorden en uitdrukkingen gedefinieerd of gebruikt in de Algemene Voorwaarden van Notes uitgegeven onder het Programma (de Algemene Voorwaarden ) of op een andere plaats in het Prospectus zullen dezelfde betekenis hebben in deze Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren De aankoop van de Notes uitgegeven onder het Programma brengt bepaalde risico s met zich mee die hieronder zijn samengevat. De specifieke risico s zijn gebaseerd op de aard van de Notes van tijd tot tijd uitgegeven en kunnen alleen uiteengezet worden in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, die bijgevolg telkens in aanmerking moeten genomen worden bij de beoordeling van de risico s. Een belegging in de Notes vereist een exacte kennis van de betrokken transactie. Beleggers dienen een redelijke kennis van, en ervaring in, financiële- en bedrijfszaken te hebben en ervaring te hebben in het beleggen in Notes verbonden aan bepaalde omstandigheden en referentie onderliggenden (underlyings), indien van toepassing, en kennis te hebben van de verbonden risico s. Toekomstige beleggers in de Notes hierbij aangeboden dienen hun actuele financiële situatie en beleggingsdoeleinden in overweging te nemen en steeds te overleggen met hun eigen financiële, juridische en fiscale adviseurs over de geschiktheid van deze Notes in het licht van hun persoonlijke situatie vooraleer zulke Notes te verwerven. Indien één of meerdere van de volgende risico s plaatsvindt, zou dit kunnen leiden tot een belangrijke vermindering in de prijs van de Notes of, in het ergste geval, tot een totaal verlies van de interesten en van de door de beleggers geïnvesteerde bedragen. 1

2 Risicofactoren verbonden aan de Notes Risicofactoren verbonden aan de Kredietverbinding (Credit Linkage) van de Notes De Notes die worden uitgegeven zijn verbonden aan één of meerdere entiteiten uit de private of publieke sector, al naar het geval, (de Referentie-Entiteiten ) en zijn bijgevolg onderworpen aan het zich voordoen van één of meerdere Kredietgebeurtenissen (Credit Events) (zoals hierin gedefinieerd) en kunnen ook onderworpen zijn aan Trigger Events (zoals hierin gedefinieerd) verbonden aan deze Referentie-Entiteiten (samen Credit Linkage Events ). Een kredietgebeurtenis doet zich voor wanneer tijdens de relevante Observatieperiode(s), bepaalde omstandigheden zich voordoen die economisch nadelige effecten hebben op een Referentie-Entiteit, in het bijzonder Faillissement (Bankruptcy), Ingebreke Blijven bij Betaling (Failure to Pay), Herstructurering (Restructuring), Vervroegde Opeisbaarheid van een Verbintenis (Obligation Acceleration), Weigering te Betalen/Moratorium (Repudiation/Moratorium) zoals uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden ( Kredietgebeurtenis ). Bovendien zouden de Definitieve Voorwaarden een mogelijke ingebreke blijven bij betaling kunnen voorzien. Een mogelijk ingebreke blijven bij betaling is geen Kredietgebeurtenis. Een Kredietgebeurtenis zal zich niettemin voordoen indien een Ingebreke Blijven van Betaling dreigt plaats te vinden omdat een gratieperiode onder de betalingsverplichting die tegen het einde van de Observatieperiode niet is verstreken, in aanmerking moet worden genomen overeenkomstig de Definitieve Voorwaarden ( Potentieel Ingebreke Blijven bij Betaling ) (Potential Failure to Pay). Indien in dit geval een Ingebreke Blijven bij Betaling uiteindelijk plaatsvindt na het verstrijken van een gratieperiode en/of een overeenkomstige verlengingsperiode onder de Notes (als gevolg van het overeenkomstige Potentieel Ingebreke Blijven bij Betaling), zal zulk Ingebreke Blijven bij Betaling, ondanks het feit dat het slechts na het einde van de relevante Observatieperiode heeft plaatsgevonden, beschouwd worden als een Kredietgebeurtenis die aan de Houders van Notes gemeld kan worden en dus gevolgen kan hebben op de Notes overeenkomstig de Definitieve Voorwaarden. Indien de Definitieve Voorwaarden een Potentiële Ingebreke Blijven bij Betaling niet voorzien, zal het risico dat een Ingebreke Blijven bij Betaling plaatsvindt nog groter zijn omdat gratieperiodes (indien van toepassing) onder de betalingsverplichting niet in aanmerking worden genomen, bijv. een Ingebreke Blijven bij Betaling zou onmiddellijk voorkomen indien betalingen over een bepaalde drempelbedrag niet worden betaald op het moment dat zij opeisbaar worden. Een trigger event doet zich voor wanneer gedurende de relevante Observatieperiode (i) de Credit Default Swap Spread verbonden aan de Referentie-Entiteit of één van de Referentie-Entiteiten hoger is dan een bepaald niveau, (ii) het gewogen gemiddelde van de Credit Default Swap Spread verbonden aan ieder van de Referentie-Entiteiten gelijk of hoger is dan een bepaald niveau, of (iii) de marktprijs van de Notes onder een bepaald niveau valt, ieder van deze niveaus zoals uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden ( Trigger Event ). De Credit Default Swap Spread is de prijs aangeboden op de markt betaalbaar voor een Hypothetische Credit Default Swap met een bepaalde vervaldag en nominale waarde (zoals uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden) die voor de respectieve kredietbescherming zorgen. Nadat zich een Credit Linkage Event heeft voorgedaan, is het mogelijk dat de Notes geen interest meer dragen of dat de interesten betaalbaar worden op een verminderde basis. In verband met Notes die geen kapitaalbescherming voorzien (de Afgeleide Notes ) (Derivative Notes), kunnen deze Credit Linkage Events bovendien leiden tot een aflossing op vervaldag of een vervroegde aflossing (i) tegen een Cash Verrekeningsbedrag (volgend op (a) (een) Kredietgebeutenis(sen)), een Spread Cash Verrekeningsbedrag of een Trigger Cash Verrekeningsbedrag (volgend op Trigger Events), naargelang het geval, (samen het Cash Verrekeningsbedrag ) of (ii) door 2

3 levering van een bepaald aantal obligaties, leningen of eender welke andere leverbare verbintenis van een Referentie-Entiteit ( Leverbare Verbintenis ) (Deliverable Obligation) gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden en in alle vrijheid geselecteerd door de Emittent. Bijgevolg maken toekomstige beleggers, door het kopen van Afgeleide Notes, ook een investeringsbeslissing in verband met de Referentie-Entiteit of de Referentie-Entiteiten, naargelang het geval. Het vaststellen van de Cash Verrekeningsbedrag kan gebaseerd worden op de marktwaarde van bepaalde Referentieverbintenissen van de betrokken Referentie-Entiteit. De waarde van de Referentieverbintenis(sen) of Leverbare Verbintenis(sen) kan, na het voorkomen van een Kredietgebeurtenis, aanzienlijk lager zijn dat hun hoofdbedrag. Bijgevolg kunnen terugbetalingen die op vervaldag moeten gebeuren niet of slechts tegen een verminderde basis worden verricht. Indien de Notes verbonden zijn aan een portfolio van Referentie-Entiteiten waarvan de Definitieve Voorwaarden een continue, berekende cash verrekening (cash settlement) voorzien volgend op iedere Kredietgebeurtenis die plaatsvindt in verband met de Referentie-Entiteiten, zullen de Notes het voorwerp zijn van een aanpassing van het (Vervroegde) Aflossingsbedrag ((Early) Redemption Amount) dat betaald zou worden indien geen Kredietgebeurtenis had plaatsgevonden, rekening houdend met de toepasselijke Finale Prijs (Final Price) voor de betrokken Referentieverbintenis. Na het zich voordoen van een Trigger Event kunnen de Definitieve Voorwaarden voorzien dat de berekening van het betaalbare bedrag gewoonlijk gebaseerd zal zijn op (i) de actuele marktwaarde van de Notes of (ii) de prestatie van één of meerdere Hypothetische Credit Default Swaps in verband met de Referentie-Entiteiten. Bijgevolg, indien zich een Credit Linkage Event voordoet met betrekking tot een Afgeleide Note, is het mogelijk dat beleggers slechts een deel van het geïnvesteerde kapitaal krijgen of dat zij een totaal verlies lijden van het geïnvesteerde kapitaal en een verlies van interest. Bovendien is er een herbeleggingsrisico. De gevolgen van Credit Linkage Events op de Notes kunnen vergroot worden, namelijk dat (i) waar de Hoofdsom (Principal Amount) van de Notes lager is dan de som van de Gewogen Bedragen (Weighted Amounts) van alle Referentie-Entiteiten, zullen Credit Linkage Events de betalingen onder de Notes niet aantasten proportioneel hun weging in de portfolio, maar met het absolute Gewogen Bedrag van de respectievelijke Referentie-Entiteit, of (ii) het Gewogen Bedrag van de respectievelijke Referentie-Entiteit wordt vermenigvuldigd met een factor. Verder kunnen Credit Linkage Events geen rechtstreeks effect hebben op de betalingen onder de Notes in gevallen waar Credit Linkage Events onder een bepaalde drempel niet in aanmerking komen. In het geval van (vervroegde) aflossing door fysieke levering moeten toekomstige beleggers op de hoogte zijn dat, als gevolg van deze fysieke levering, beleggers en hun investering niet langer afhankelijk zijn van de kredietwaardigheid van de Emittent maar van de waarde van de Leverbare Verbintenissen die werkelijk zijn geleverd. De waarde van ieder zulke verbintenis op deze manier geleverd zou in grote mate lager kunnen zijn dan het kapitaal geïnvesteerd door de belegger en zou, in extreme gevallen, zelfs gelijk kunnen zijn aan nul. Naast deze kredietverbinding (credit linkage), kunnen de Notes verbonden worden aan bepaalde onderliggenden (underlyings), namelijk het bedrag betaalbaar na aflossing en/of kunnen interestbetalingen op de Notes verbonden zijn aan de prestatie van bepaalde onderliggende activa zoals aandelen, aandelenkorven, munteenheden, munteenheden korven, interesten, interestvoet structuren, indexen en indexenkorven (de Referentie-Onderliggenden ). Aangezien de Notes, 3

4 boven hun credit linkage, een band voorzien met Referentie-Onderliggenden (linkage to Reference Underlyings) wordt het risico voor de investeerders, zoals hierboven beschreven, cumulatief of exponentieel verhoogd (voor verdere aspecten van risico s verbonden aan underlying linkage, zie Bijkomende Risico s in verband met de Notes met een Verbinding aan een Onderliggende (Underlying Linkage) hieronder). De Notes creëren geen juridische band tussen de houders van Notes (de Houders van Notes ) en de Referentie-Entiteiten, en de Houders van Notes zullen geen vorderingsrecht hebben tegen de relevante Referentie-Entiteit in het geval van enig verlies. Indien, gedurende de looptijd van de Notes de kredietwaardigheid van één of meerdere Referentie-Entiteiten zwaar verslechtert zonder dat zich een dreigende Credit Linkage Event voordoet, kan dit een wezenlijk ongunstig effect hebben op de marktprijs van de Notes. De correlatie tussen de Referentie-Entiteiten kan een invloed hebben op de marktprijs van de Notes die verbonden zijn aan meer dan één Referentie-Entiteit. Afhankelijk van de structuur van de Notes zal een verandering in correlatie een positief of negatief effect hebben op de marktwaarde van de Notes. De Definitieve Voorwaarden kunnen kredietratings van de specifieke Referentie-Entiteiten uitgegeven door private ratingsinstellingen uiteenzetten. Ondanks de uitgebreide toepassing ervan is een rating slechts een gecondenseerde maatregel om de capaciteit van een emittent om zijn betalingsverbintenissen na te komen, in te schatten. De factoren die de manier beïnvloeden waarop de ratings bepaald worden, zijn niet altijd transparant. De ratinginstellingen vermelden uitdrukkelijk dat hun rating gebruikt zou moeten worden als een bijstand in het voorbereiden, maar niet als een vervanging, van ieders eigen analyse. Als gevolg van fusies en andere gebeurtenissen kan de Referentie-Entiteit of, in het geval van meerdere Referentie-Entiteiten, kunnen de Referentie-Entiteiten binnen de portfolio van Referentie-Entiteiten veranderen en elk risico dat ontstaat als gevolg van deze verandering van Referentie-Entiteiten wordt gedragen door de Houders van Notes. De Uitgever, de Bepalingsagent (Determination Agent) en hun dochtervennootschappen kunnen in het bezit zijn van informatie over eender welke Referentie-Entiteit die niet openbaar beschikbaar of bekend is door de Houders van Notes en kan het voorwerp zijn van belangenconflicten. Algemene risico s in verband met de waarde van de Notes en verbonden beleggingskosten De markt voor obligaties uitgegeven door Duitse vennootschappen en banken wordt beïnvloed door economische- en marktomstandigheden in Duitsland en, in verschillende mate, door marktvoorwaarden, interestvoeten, wisselkoersen en inflatiepercentages in andere Europese en geïndustrialiseerde landen. Het is niet zeker dat zich een actieve markt zal ontwikkelen of behouden zal blijven voor alle Notes. Indien een actieve markt voor de Notes niet ontstaat of niet behouden blijft, zal dit een wezenlijk ongunstig effect hebben op de markt- of handelsprijs van de Notes en de mogelijkheid om op ieder moment de Notes te verkopen. Wanneer Notes gekocht en verkocht worden, brengt dit meerdere bijkomende kosten met zich mee (met inbegrip van transactiekosten, commissies en depositokosten) bovenop de actuele prijs van de Notes. Deze bijkomende kosten kunnen het winstpotentieel van de Notes aanzienlijk verminderen of zelfs uitsluiten. 4

5 In het geval van Fysieke Vereffening (Physical Settlement) kunnen beleggers gevraagd worden alle kosten, vergoedingen en belastingen verbonden aan de levering van de Leverbare Verbintenissen te dragen. Houders van Notes mogen er niet op rekenen dat zij in staat zijn transacties aan te gaan gedurende de looptijd van de Notes die het mogelijk zouden maken om iedere risico in verband met hun Notes uit te sluiten. Betalingen van interesten op de Notes, of winsten gerealiseerd door de Houder van Notes volgend op de verkoop of de terugbetaling van de Notes, zouden het voorwerp kunnen zijn van belastingen in diens land van herkomst of in andere landen waarin het vereist wordt belastingen te betalen. Iedere betaalde interest kan slechts worden belegd tegen de markt interestvoet toepasselijk van tijd tot tijd, die zich niet noodzakelijk zal ontwikkelen zoals verwacht. Indien de aankoop van Notes gefinancierd word via leningen en er een belangrijke vertraging of tekortkoming bij betalingen van de Uitgever ontstaat in verband met de Notes of indien zich een Credit Linkage Event voordoet of de prijs aanzienlijk daalt, zal de Houder van Notes niet alleen het opgeleverde verlies moeten aanvaarden, maar zal ook de interest moeten betalen op en de lening moeten terugbetalen. Dit kan het risico tot verlies aanzienlijk verhogen. Een Houder van Notes mag niet verwachten dat hij in staat zal zijn de lening terug te betalen of interesten op de lening te kunnen betalen op basis van transactiewinsten. De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Duits recht. Er kan geen zekerheid worden gegeven omtrent het gevolg van een mogelijke rechtelijke beslissing of wijziging van Duits recht of administratie praktijk na de datum van dit Prospectus. Betalingsrisico s niet verbonden aan de Kredietverbinding (Credit Linkage) van de Notes Als gevolg van afwisselende interestinkomsten zijn Houders van Notes niet in staat, op het moment dat ze deze kopen, om een definitieve opbrengst van Notes met variabele interestvoet vast te stellen. Omgekeerd variabele interestvoet Notes (reverse floating rate Notes) zijn ook het voorwerp van sterke prijsschommelingen, waardoor hun rendement op investering niet vergeleken kan worden met die van investeringen met een vaste interest. Veranderingen in markt interestvoeten hebben een wezenlijk grotere invloed op de prijzen van nulcoupon Notes dan op de prijzen van gewone Notes omdat de verlaagde uitgifteprijzen wezenlijk onder pari liggen, wat het gevolg is van de korting. Een houder van een Note in een vreemde munteenheid en een houder van Notes in dubbele munteenheden is blootgesteld aan het risico van een verandering in wisselkoersen die de opbrengst van deze Notes kan aantasten. De vervroegde aflossing van een Note zou kunnen leiden tot negatieve afwijkingen van de verwachte opbrengst en het bedrag van de terugbetaling van de Notes kan lager zijn dan de aankoopprijs betaald door de Houder van Notes en kan, bijgevolg, het geïnvesteerd kapitaal gedeeltelijk of volledig verloren worden. Bovendien is het mogelijk dat Houders van Notes de bedragen verkregen na de vervroegde terugbetaling beleggen slechts tegen een return die lager is dan de return van de terugbetaalde Notes. Bijkomende risico s in verband met Notes met een Verbinding aan een Onderliggende (Underlying Linkage) Investeringen in Notes, ongeacht enige credit linkage, waarvan de interestbetaling en/of het bedrag betaalbaar na aflossing, verbonden is aan de prestatie van een onderliggende (zoals aandelen, aandelenkorven, munteenheden, munteenheden korven, interestvoeten, interestvoet 5

6 structuren, indexen en indexenkorven), bevatten altijd het risico dat investeerders minder kunnen krijgen dan het geïnvesteerde bedrag of, in extreme gevallen, een totaal verlies kunnen lijden van hun bedrag en/of een verlies van interest. De Referentie-Onderliggende waar een Note mee verbonden is, kan het voorwerp zijn van aanzienlijke veranderingen omwille van hun samenstelling of fluctuaties in de waarden van hun bestanddelen. Een Note die naar meerdere Referentie-Onderliggenden verwijst kan een cumulatief of zelfs exponentieel toegenomen risico bevatten in vergelijking met een Note die slechts verbonden is aan één Referentie-Onderliggende. Houders van Notes zijn mogelijks niet in staat om zich te beschermen tegen deze verschillende risico s in verband met Notes. Een wezenlijke marktverstoring zou kunnen leiden tot een vervanging van de Referentie- Onderliggende of een vervoegde aflossing van de Note, zodat de risico s zich vroegtijdig realiseren of enige redelijke kansen verloren worden en nieuwe risico s zouden zich kunnen realiseren. Bovendien zal de waarde van een Note, aangezien deze afhankelijk is van één of meerdere Referentie-Onderliggenden, ook het voorwerp kunnen zijn van cumulatieve risico s in de secundaire markt. De prestatie van enige respectieve Referentie-Onderliggende is het voorwerp van een reeks verbonden factoren, met inbegrip van economische, financiële en politieke gebeurtenissen buiten de controle van de Emittent. Indien de formule gebruikt voor de berekening van het hoofdbedrag, premie en/of betaalbare interest met betrekking tot de Notes verbonden aan een onderliggende, een vermenigvuldigende factor, factor, maximum/minimum interest of terugbetalingsbeperkingen bevat, zal het effect van enige verandering in de toepasselijke Referentie-Onderliggende toenemen in verband met de betaalbare prijs. De historische prestatie van de Referentie-Onderliggende kan niet van belang beschouwd worden voor de toekomstige prestatie gedurende de looptijd van de Notes verbonden aan een onderliggende. De Emittent kan transacties sluiten voor eigen rekening of voor rekening van klanten, die ook verband houden met Referentie-Onderliggenden onder de Notes. Op of na de uitgiftedatum van zulke Notes, zou de Emittent of zijn dochtervennootschappen informatie kunnen krijgen in verband met de Referentie-Ondeliggenden die van belang zou kunnen zijn voor de houders van deze Notes en die niet openbaar toegankelijk is of bekend door de Houders van Notes. Risicofactoren in verband met Commerzbank Aktiengesellschaft De Emittent is onderworpen aan verschillende markt- en sectorspecifieke, zowel als bedrijfsspecifieke risico s, welke indien verwezenlijkt een belangrijke invloed zou kunnen hebben op de netto activa, financiële positie en rentabiliteitsprestatie van de Emittent en, bijgevolg, op de mogelijkheid van de Emittent om zijn verbintenissen onder de Notes na te komen. Deze risico s bevatten: - Economische omgeving - Intensieve concurrentie - Kredietrisico - Marktrisico - Verlaging van de rating van de Groep - Operationeel risico - Strategisch risico 6

7 - Risico voortvloeiend uit participaties aangehouden in andere vennootschappen - Reglementair risico Voor meer informatie over ieder van deze risico s zie Risicofactoren in verband met Commerzbank Aktiengesellschaft. 7

8 Algemene Beschrijving van het Programma Emittent (Issuer): Bepalingsagent (Determination Agent): Betalingsagenten (Paying Agents): Reglementaire Aangelegenheden (Regulatory Matters): Aard van de Notes (Type of Notes): Munteenheden (Currencies): Bedrag (Amount): Notering (Listing): Commerzbank Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, zal de Hoofdbetalingsagent (Principal Paying Agent) zijn. De Emittent kan andere banken van internationale standing aanduiden als Hoofdbetalingsagent of bijkomende Betalingsagenten. Enige uitgifte van Notes in een bepaalde munteenheid waarop bijzondere wetten, reglementen, richtlijnen, beleidslijnen en vereisten van centrale banken van toepassing zijn zullen enkel worden uitgegeven in omstandigheden waarin zulke wetten, reglementen, richtlijnen, beleidslijnen en vereisten van centrale banken van tijd tot tijd worden nageleefd. De Notes zijn gelinkt aan een of meer Referentie-Entiteiten en bijgevolg onderworpen aan het zich voordoen van een of meerdere Kredietgebeurtenissen en kunnen ook onderworpen zijn aan Trigger Events met betrekking tot deze Referentie-Entiteiten. Naast zulke Credit Linkage, kunnen de Notes ook gelinkt zijn aan Referentie-Onderliggenden, bijv. de bedragen betaalbaar onder de Notes zijn gelinkt aan de prestatie van bepaalde onderliggenden (zoals aandelen, aandelenkorven, munteenheden, munteenheid korven, interestvoeten, interestvoetstructuren, indexen en indexkorven). De Credit-Linkage en/of de link met Referentie-Onderliggenden kan beperkt worden tot de betaling van interest ( Principal Protected Notes ) of zulke Credit Linkage of link met Referentie- Onderliggenden kan ook van toepassing zijn op de betaling van hoofdsom ( Afgeleide Notes ). De relevante Definitieve Voorwaarden kunnen bepalen dat de Afgeleide Notes aflosbaar zijn in cash of door levering van een gegeven aantal van de Leverbare Verbintenis(sen). Onder voorbehoud van enige wettelijke of reglementaire beperkingen en vereisten van relevante centrale banken mogen Notes worden uitgegeven in Euro of zulke andere vrij overdraagbare munteenheid of munteenhedenunits (elk een "Alternatieve Munteenheid") zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. Tot (of het equivalent daarvan in een Alternatieve Munteenheid uitstaande op enig moment. Er zal een aanvraag worden ingediend voor notering van de Notes die zullen worden uitgegeven onder het Programme op de gereglementeerde markt (regulierter Markt) van de Beurs van Stuttgart (Baden-Württembergische Wertpapierbörse). Notes mogen ook genoteerd worden op enige andere beurs (een "Alternatieve Beurs") of mogen ongenoteerd zijn zoals gespecificeerd in de relevante Definitieve Voorwaarden. Verkoopsbeperkingen Er zijn beperkingen op de verkoop van Notes en de verspreiding van 8

9 (Selling Restrictions): promotiemateriaal zie "Verkoopsbeperkingen" op pagina

10 Samenvatting van de Algemene Voorwaarden van Notes uitgegeven onder het Programma (Programme Terms and Conditions of the Notes) Vorm van de Notes (Form of Notes): De Notes zullen worden uitgegeven aan toonder. Series van Notes waarop de C- Rules (zoals verder beschreven onder de hoofding "Selling Restrictions United States of America") van toepassing zijn, zullen worden vertegenwoordigd door een Permanent Global Note. Series van Notes waarop de D-Rules (zoals verder beschreven onder de hoofding "Selling Restrictions United States of America") van toepassing zijn, zullen initieel worden vertegenwoordigd door een Temporary Global Note. De Temporary Global Note zal worden omgewisseld voor een Permanent Global Note niet eerder dan 40 dagen na de relevante uitgiftedatum bij certificering van non-us beneficial ownership. Kredietverbinding (Credit-Linkage): Referentie-Entiteiten (Reference Entities): Kredietgebeurtenissen (Credit Events): Trigger Events (Trigger Events): De uit te geven Notes zijn gelinkt aan een of meer Referentie-Entiteiten en zijn bijgevolg onderworpen aan het zich voordoen van een of meer Credit Events en kunnen ook onderworpen zijn aan Trigger Events met betrekking tot deze Referentie-Entiteiten. Bijgevolg zullen de betaling van interest onder de Notes (in het geval van Notes met Bescherming van de Hoofdsom (Principal Protected Notes)) en de betaling van hoofdsom afhangen van het feit of een of meerdere Credit Linkage Events met betrekking tot een of meerdere Referentie-Entiteiten zich voordoen. De toepasselijke Definitieve Voorwaarden zullen een of meerdere Referentie- Entiteiten specificeren, die entiteiten uit de privé sector of publieke sector (bijv. soevereine staten) zullen zijn, en zullen informatie bevatten over de relevante Referentie-Entiteiten. De Referentie-Entiteit of de relevante portfolio van Referentie-Entiteiten kunnen onderworpen zijn aan aanpassing bij het zich voordoen van Opvolgingsgebeurtenissen (Succession Events). Wanneer zich een Opvolgingsgebeurtenis voordoet met betrekking tot enige Referentie-Entiteit, zal zulke Referentie-Entiteit worden vervangen door (een) Opvolger(s). De toepasselijke Definitieve Voorwaarden zullen bepalingen bevatten met betrekking tot de selectie van de Opvolger(s). De Definitieve Voorwaarden kunnen een of meerdere van de volgende Kredietgebeurtenissen voorzien: Faillissement, Ingebreke Blijven bij Betaling, Herstructurering, Vervroegde Opeisbaarheid van een Verbintenis, Weigering te Betalen/Moratorium, zoals gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Een Trigger Event doet zich voor indien gedurende de relevante Observatieperiode (i) de aanbiedingsprijs van de Credit Default Swap Spread gelinkt aan de Referentie-Entiteit of één van de Referentie-Entiteiten groter is dan een bepaald niveau, (ii) het gewogen gemiddelde van de Credit Default Swap Spreads gelinkt aan ieder van de Referentie-Entiteiten gelijk is aan of groter is dan een bepaald niveau, of (iii) de marktprijs van de Notes valt beneden een bepaald niveau, ieder 10

11 zulk niveau gespecificeerd zijnde in de Definitieve Voorwaarden. De aanbiedingsprijs voor een Credit Default Swap Spread is de marktprijs aangeboden betaalbaar voor een Hypothetische Credit Default Swap met een zekere vervaldag en nominaal bedrag (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) die de respectievelijke kredietbescherming levert. Kredietverbindingen van Intrestbetalingen (Credit-Linkage of Interest Payments): Kredietverbinding van Betaling van Hoofdsom (Credit- Linkage of Principal Payment): De Definitieve Voorwaarden kunnen bepalen dat in het geval van interestdragende Notes, de Credit Linkage van toepassing is op de interestbetalingen die gedaan dienen te worden onder de Notes. In zulk geval zullen de Notes (i) ophouden interest te dragen, of (ii) de interest zal worden aangepast overeenkomstig een formule die de gebeurtenis van een Credit Linkage Event weerspiegelt. In het geval van meer dan één Referentie-Entiteit, kunnen de Definitieve Voorwaarden bepalen dat ieder Credit Linkage Event de interestbetalingen die gedaan dienen te worden, zal beïnvloeden of dat één bepaald Credit Linkage Event onder meerdere zulke gebeurtenissen zulk effect zullen hebben. In ieder van de bovenstaande gevallen zullen de Definitieve Voorwaarden een interestaanpassingsformule voorzien en het wiskundig effect van de gebeurtenis van een Credit Linkage Event verklaren. Enkel in het geval van Afgeleide Notes kunnen de Definitieve Voorwaarden bepalen dat de Credit Linkage ook van toepassing is op betalingen van hoofdsom die gedaan dienen te worden onder de Notes, hetgeen betekent dat betaling van hoofdsom zal worden aangepast (met inbegrip van in bepaalde gevallen een aanpassing naar boven toe) overeenkomstig een formule die de gebeurtenis van een Credit Linkage Event weerspiegelt. In het geval van één Referentie-Entiteit of Nth-to-Default zullen de Notes vervroegd worden afgelost bij het zich voordoen van één en/of het Credit Event in verband met de Nde Referentie-Entiteit en/of Trigger Event, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. Ongeacht een Credit Event kan het aflossingsbedrag aangepast worden bij het zich voordoen van een Trigger Event overeenkomstig een bepaalde formule, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. De Afgeleide Notes kunnen aflosbaar zijn, ofwel in cash of door levering van een gegeven aantal van de Leverbare Verbintenis(sen) zoals gespecificeerd in de relevante Definitieve Voorwaarden. Ook de Definitieve Voorwaarden kunnen bepalen dat de Notes automatisch beëindigd worden en de Emittent zal geen aflossingsbetaling verschuldigd zijn bij het zich voordoen van een Kredietgebeurtenis indien het Aangepaste Bedrag van Hoofdsom verminderd is naar nul voor de eerste keer. Interest (Interest): Vastrentende Notes (Fixed Rate Notes): Vlotrentende Notes (Floating Rate Notes): De Definitieve Voorwaarden kunnen bepalen dat de Notes zijn uitgegeven als interestdragende of niet-interestdragende Notes (met inbegrip van Nulcoupon Notes). Vaste rente zal betaalbaar zijn op zulke basis als overeengekomen tussen de Emittent en de relevante dealer (als aangeduid in de toepasselijke Algemene Voorwaarden en de Definitieve Voorwaarden van iedere Serie Notes). Vlotrentende Notes zullen interest dragen op zulke basis als overeengekomen kan worden tussen de Emittent en de relevante verdeler (zoals uiteengezet in de toepasselijke Algemene Voorwaarden en de Definitieve Voorwaarden van iedere Serie Notes). De Marge, indien enige, met betrekking tot zulke variabele rente zal 11

SAMENVATTING. op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of

SAMENVATTING. op interest die verhoogt (Step-up Notes) of verlaagt (Step-Down Notes) van één interestperiode naar de andere; of SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika)

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Synthesenota van [ ] 2007 Morgan Stanley (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Uitgever van Vastrentende Notes Serie 1448, met vervaldag in 2017,

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA De volgende paragraaf moet gelezen worden als een inleiding tot de samenvatting indien de desbetreffende Lidstaat (Member State) de veranderingen aan de vereisten voor de

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION. The Summary of the Base Prospectus of the Programme

UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION. The Summary of the Base Prospectus of the Programme 1 UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION of The Summary of the Base Prospectus of the Programme 2 SAMENVATTING Deze samenvatting bevat informatie die overgenomen is uit het Basisprospectus.

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE De samenvatting bestaat uit informatie die moet worden meegedeeld op grond van Bijlage XXII bij gedelegeerde Verordening (EU) 486/2012 van 30 maart 2012 en gedelegeerde Verordening

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

SAMENVATTING. Waarschuwingen

SAMENVATTING. Waarschuwingen SAMENVATTING Waarschuwingen Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het basisprospectus (het "Basisprospectus") en dient samen te worden gelezen met het Basisprospectus en de toepasselijke

Nadere informatie

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,75 % Vastrentende Obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 Uitgifteprijs: 101,875 % Rendement 4,433 % (bruto

Nadere informatie

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Nadere informatie

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Pinguin NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs: 4,635% Netto

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door NV BEKAERT SA op alle 150.000 obligaties die een vaste interest opleveren van 6,75% per jaar, uitgegeven zijn op 16 april 2009 en een vervaldag hebben op

Nadere informatie

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Openbaar bod tot inschrijving in België van een obligatielening voor een totaal bedrag

Nadere informatie

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN DOORLOPENDE OBLIGATIELENING VAN TERRA² NV Wilgenlaan 39 8610 Kortemark RPR (Veurne) 0445.949.778 Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht www.terra2.be

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient als inleiding op het Basisprospectus (het Basisprospectus ) te worden gelezen en iedere beslissing om in de Certificates te beleggen moet gebaseerd

Nadere informatie

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van VANDEMOORTELE NV naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van 3,060% vastrentende obligaties met een nominale waarde per eenheid van EUR 1.000 met vervaldatum

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE - SERIES N034 XS1045269856.

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE - SERIES N034 XS1045269856. SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE - SERIES N034 XS1045269856. SAMENVATTINGEN BESTAAN UIT INFORMATIEVERPLICHTINGEN GEKEND ALS "ONDERDELEN". DEZE ONDERDELEN ZIJN GENUMMERD IN SECTIES A E (A.1 E.7). DEZE SAMENVATTING

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING afgekort D.E.M.E.

DREDGING, ENVIRONMENTAL & MARINE ENGINEERING afgekort D.E.M.E. DREDGNG, ENVRONMENTAL & MARNE ENGNEERNG afgekort D.E.M.E. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,145% vastrentende obligaties met vervaldatum 14 februari 2019 Bruto

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 9 september 2014. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie