SAMENVATTING. op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen uitgegeven worden onder het Basisprospectus. Dit is echter niet exhaustief. De samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding tot het Basisprospectus. Iedere beslissing om te investeren in de Effecten dient gebaseerd te zijn op de bestudering van het gehele Basisprospectus (met inbegrip van enige supplementen hiervan) en de relevante Definitieve Voorwaarden door de investeerder. Commerzbank Aktiengesellschaft (de "Emittent", de "Bank" of "Commerzbank"), samen met haar geconsolideerde dochtervennootschappen ("Commerzbank Group" of de "Group") kan enkel burgerrechterlijk aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot deze samenvatting met inbegrip van enige vertaling hiervan, indien deze misleidend, onjuist of inconsistent is, wanneer zij samen gelezen wordt met de andere delen van het Basisprospectus en de relevante Definitieve Voorwaarden. Wanneer een vordering met betrekking tot informatie opgenomen in dit Basisprospectus en de relevante Definitieve Voorwaarden voor de rechtbank wordt gebracht van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, kan de eiser, met toepassing van de nationale wetgeving van zulke lidstaat waar de vordering aanhangig wordt gemaakt, verplicht worden om de kosten te dragen van de vertaling van het Basisprospectus (met inbegrip van enige supplementen hiervan) en de relevante Definitieve Voorwaarden vooraleer de rechtsvorderingen worden ingesteld. SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN De mogelijke types van Effecten die mogen worden uitgegeven onder het Basisprospectus (en zoals verder bepaald in de relevante Definitieve Voorwaarden) zijn: 1. Notes met een hoofdsom (a) die recht geven: (i) (ii) (iii) (iv) (v) op interest aan een vaste interestvoet voor een of meerdere interestperiodes of voor de volledige looptijd van de Notes ("Notes met een Vaste Interestvoet"); op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of op interest aan een vlottende interestvoet ("Notes met een Vlottende Interestvoet"); of op interest waarbij de interestvoet of het interestbedrag te bepalen is op basis van een wisselkoers, een index, een obligatie, een aandeel, enig ander effect, een future, een fonds, een straddle, een grondstof, swaprente(s), rentevoet(en), enige andere onderliggende waarde, een portfolio of index bestaande uit een van het voorvermelde elementen en/of formule(s) voor enkele of alle interestperiodes, met dien verstande dat de interestperiodes voor dewelke de rentevoet of het interestbedrag niet op zulke manier is bepaald, een vlottende of vaste rentevoet kunnen hebben ("Interest Gestructureerde Notes" of "Interest Structured Notes"); of geen interest ("Zero Coupon Notes" of andere Notes die geen recht geven op interest); en (b) waarbij het aflossingsbedrag hetzij: (i) a pari is; of 1

2 (ii) (iii) (iv) een specifieke ratio beneden of onder pari; of wordt bepaald op basis van een wisselkoers, een index, een aandeel, een obligatie, enig ander effect, een future, een fonds, een straddle, een grondstof, swaprente(s), rentevoet(en), enige andere onderliggende, een portfolio of een index bestaande uit een van voorvermelde elementen en/of formule(s) ("Aflossing Gestructureerde Notes"), of gedeeltelijk of geheel kan bestaan uit effecten (met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, van een vennootschap anders dan de Emittent) in plaats van een betaling in contanten ("Reverse Convertible Notes" of andere Notes met verbintenissen tot leveren). 2. Certificaten met een vaste aflossingsdatum of onbeperkte certificaten zonder vaste aflossingsdatum ("Onbeperkte Certificaten") waarbij het aflossingsbedrag of de aanvullende betalingen of leveringen worden bepaald door verwijzing naar een wisselkoers, een index, een obligatie, een aandeel, een ander effect, een future, een fonds, een straddle, een grondstof, swaprente(s), rentevoet(en), een andere onderliggende waarde, een portfolio of een index bestaande uit een van voorvermelde elementen en/of formule(s). De relevante Definitieve Voorwaarden zullen ofwel aanduiden dat de Effecten niet kunnen worden terugbetaald vóór hun vastgestelde vervaldatum (behalve voor omstandigheden gespecificeerd in de Voorwaarden) of dat de Effecten terugbetaalbaar zijn naar keuze van de Emittent en/of houders van de Effecten door middel van een voorafgaande kennisgeving tijdens de opzegtermijn (indien voorhanden), naargelang het geval, of dat de Effecten zullen worden terugbetaald door middel van automatische vroegtijdige aflossing (afhankelijk van het zich voordoen van een gespecificeerde gebeurtenis). Onbeperkte Certificaten hebben geen vastgestelde vervaldatum en zullen terugbetaalbaar zijn naar keuze van de Emittent en de Certificaathouders mits voorafgaande kennisgeving tijdens de opzegtermijn (indien voorhanden). Alle relevante informatie met betrekking tot een specifieke uitgifte van Effecten zoals type en voorwaarden van het Effect, uitgifteprijs, uitgiftedatum, aflossing of interest of andere betalingsberekening of specificaties, onderliggende waarde(n) (indien voorhanden), marktverstoring, vereffeningsverstoring, aanpassingen, agenten, belastingen, specifieke risicofactoren, aanbieding, clearing systeem, ISIN of andere nationale effectcode(s), notering en enige verdere informatie zijn uiteengezet in de relevante Definitieve Voorwaarden. OVERZICHT VAN RISICOFACTOREN Er zijn risico's verbonden aan de aankoop van Effecten uitgegeven onder het Programma. Met betrekking tot Effecten die met het oog op hun specifieke structuur een speciale beschrijving vereisen van risicofactoren, zullen risicofactoren naast diegenen die hieronder zijn uiteengezet beschreven worden in de Definitieve Voorwaarden met betrekking tot zulke Effecten. Niemand zou de Effecten mogen aankopen, tenzij die persoon de werking van de Effecten en de mate waarin die persoon wordt blootgesteld aan eventueel verlies begrijpt. Elke potentiële koper van Effecten zou zorgvuldig moeten overwegen of de Effecten voor hem geschikt zijn, gezien zijn specifieke omstandigheden en financiële positie. In dit verband, zouden de investeerders moeten rekening houden met de risico's van een investering in de Effecten (zowel risico's met betrekking tot de Emittent als risico's met betrekking tot het type Effecten en/of eventuele onderliggende waarden) alsook de andere informatie opgenomen in dit Basisprospectus, enige supplementen en in de relevante Definitieve Voorwaarden. Het zich voordoen van een of meer van de risicofactoren vermeld in het Basisprospectus, enige supplementen en/of de relevante Definitieve Voorwaarden of van enige bijkomende risicofactoren kan leiden tot een belangrijk en voortdurend verlies en, afhankelijk van de structuur van het Effect, zelfs resulteren in het volledig verlies van het kapitaal geïnvesteerd door de investeerder. 2

3 Deze risicowaarschuwingen vervangen niet het advies van de bank van de investeerder of van juridische, bedrijfs- of belastingsadviseurs, dat in elk geval zou moeten verkregen worden door de investeerder teneinde in staat te zijn de gevolgen van een investering van de Effecten te kunnen evalueren. Investeringsbeslissingen zouden niet enkel mogen gemaakt worden op basis van de risicowaarschuwingen uiteengezet in dit Basisprospectus en de relevante Definitieve Voorwaarden, omdat zulke informatie niet als een vervanging kan dienen voor individueel advies en informatie gericht op de vereisten, doelstellingen, ervaring, kennis en omstandigheden van de betreffende investeerder. A. Risicofactoren met betrekking tot de Effecten De Effecten kunnen volatiele instrumenten zijn en het risico met zich mee brengen van een volledig of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal (met inbegrip van enige kosten). De Effecten kunnen niet voor alle investeerders een geschikte investering zijn. Iedere mogelijke investeerder moet de geschiktheid van de investering beoordelen in het licht van zijn eigen omstandigheden. In het bijzonder moet iedere mogelijke investeerder: (a) (b) (c) (d) (e) voldoende kennis en ervaring hebben om een betekenisvolle beoordeling te maken van de Effecten en de merites en risico's van een investering in de Effecten en de informatie opgenomen of geïncorporeerd door verwijzing in het Basisprospectus of enige relevante bijlage en alle informatie opgenomen in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden; toegang hebben tot, en kennis van, passende analytische instrumenten om een investering in de Effecten te beoordelen, evenals de impact die de Effecten zullen hebben op zijn globale investeringsportfolio, in het licht van zijn specifieke situatie; voldoende financiële middelen en liquiditeiten hebben om alle risico's van een investering in de Effecten te dragen; volledig de voorwaarden van de Effecten begrijpen en bekend zijn met het gedrag van enige relevante onderliggende waarde en de financiële marken; en in staat zijn om de mogelijke scenario's in verband met economische factoren, interestvoet factoren en andere factoren die de waarde van zijn investering kunnen beïnvloeden te beoordelen (alleen of met bijstand van een financieel adviseur) en in staat zijn om de economische risico's die ermee verband houden te dragen. 1. Algemene risico's De uitgifteprijs van de Effecten is gebaseerd op interne prijsmodellen van de Emittent en kan hoger zijn dan hun marktwaarde ten gevolge van de commissielonen en/of andere kosten met betrekking tot de uitgifte en verkoop van de Effecten (waaronder een marge betaald aan distributeurs of derden of ingehouden door de Emittent) alsook de bedragen met betrekking tot het indekken van de obligaties van de Emittent onder zulke Effecten, en enige prijs, waaraan een persoon bereid is om zulke Effecten te kopen in secundaire markttransacties kan lager zijn dan de uitgifteprijs van zulke Effecten. Bovendien kunnen de prijsmodellen van de betrokken marktparticipanten verschillen of een verschillend resultaat opleveren. Wanneer de Emittent of een dochteronderneming van of onderneming verbonden met de Emittent optreedt als index sponsor of Berekeningsagent (Calculation Agent) dan kunnen mogelijke belangenconflicten bestaan tussen de Berekeningsagent en de houders van de Effecten of de index sponsor en de houders van de Effecten. Bijkomend kunnen handelstransacties gesloten door de Emittent of dochtervennootschappen en verbonden ondernemingen leiden tot belangenconflicten die de waarde van de Effecten kunnen beïnvloeden. 3

4 Hedging activiteiten en andere verrichtingen aangegaan door de Emittent of dochtervennootschappen van of vennootschappen verbonden met de Emittent kunnen een wezenlijk negatief effect hebben op de waarde van de Effecten. Het is mogelijk dat investeerders niet in staat zijn om transacties aan te gaan die hun risico's in verband met de Effecten uitsluiten of beperken. De markt voor Effecten wordt beïnvloed door de economische en marktomstandigheden, rentevoeten, wisselkoersen en inflatiepercentages in Europa en andere geïndustrialiseerde landen en er kan geen garantie gegeven worden dat gebeurtenissen in Europa of elders geen marktvolatiliteit zullen veroorzaken of dat zulke volatiliteit geen ander ongunstig effect op de waarde van de Effecten zal hebben. De prijs van de Effecten zoals genoteerd door een marktmaker, indien voorhanden, is niet bepaald door het principe van vraag en aanbod en komt niet noodzakelijk overeen met de theoretische waarde van de Effecten. Er kan geen garantie gegeven worden dat er een market making voor de Effecten zal zijn. Zelfs indien een marktmaker regelmatig koop- en verkoopprijzen voor de Effecten van een uitgifte noteerde, neemt de Emittent geen juridische verplichting op met betrekking tot het niveau of notering van zulke prijzen. Bijgevolg mogen de investeerders er niet van uitgaan dat zij de Effecten kunnen verkopen tijdens hun looptijd op een zeker ogenblik of aan een zekere prijs. Het volume van het aanbod gespecifieerd in de relevante Definitieve Voorwaarden is geen indicatie van het volume van Effecten dat effectief zal worden aangeboden en investeerders mogen geen besluiten maken over de liquiditeit van de Effecten op de secundaire markt gebaseerd op het volume van het aanbod. Indien de aankoop van Effecten gefinancierd wordt door leningen en er is verzuim in betalingen van de Emittent met betrekking tot de Effecten of de prijs daalt aanzienlijk, dient de investeerder niet alleen het geleden verlies te aanvaarden, maar moet hij ook interest betalen en de lening aflossen. Investeerders zouden nooit mogen verwachten dat zij de lening inclusief de interest zullen kunnen terugbetalen met de betalingen op de Effecten of in het geval van een verkoop van de Effecten voor hun vervaldag met de opbrengst van zulke verkoop. De verbintenissen onder de Effecten vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke en niet gewaarborgde verbintenissen van de Emittent en nemen pari passu rang met alle andere niet gewaarborgde en niet achtergestelde verbintenissen van de Emittent (behalve voor wat betreft de uitzonderingen die van tijd tot tijd kunnen bestaan onder toepasselijk recht). In geval van insolvabiliteit van Commerzbank als Emittent, kunnen de houders van Effecten een deel of het geheel van hun aanspraken op de terugbetaling van hun geïnvesteerde kapitaal verliezen. De Effecten zijn noch gewaarborgd door het Deposito Beschermingsfonds van de Vereniging van Duitse banken (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.v.) noch door de Wet op het Deposito Beschermingsfonds en Beleggingsvergoedingen (Einlagensicherungsfonds- und Anlegerentschädigungsgesetz). Een downgrading van de kredietrating van de Emittent kan de waarde van de Effecten verminderen. Het is mogelijk dat een investeerder na een vervroegde aflossing van de Effecten slechts in staat is om het aflossingsbedrag te herinvesteren tegen significant ongunstige voorwaarden. De investeringsactiviteit van bepaalde investeerders zijn onderworpen aan reglementeringen inzake belegging of nazicht of reglementering door bepaalde overheden. 4

5 Indien voorzien in de Definitieve Voorwaarden moeten alle belastingen en andere lasten betaalbaar op het niveau van de Emittent of van de houders van de Effecten in verband met de Effecten gedragen worden door de houders van de Effecten. De Emittent zal geen bijkomende bedragen betalen aan de houders van de Effecten omwille van zulke belastingen of andere lasten. 2. Risico's met betrekking tot de speciale types van Effecten Bepaalde factoren die belangrijk zijn om de risico's te bepalen verbonden aan een investering in Effecten uitgegeven onder dit Basisprospectus zullen variëren afhankelijk van het type uitgegeven Effecten, bijvoorbeeld of het een Note of een Certificaat is en wat voor Note of Certificaat. Een belangrijk verschil tussen Notes met een Vlottende Interestvoet (Floating Rate Notes), Interest Gestructureerde Notes (Interest Structured Notes) en Notes met een Vaste Interestvoet (Fixed Rate Notes) is dat het interestinkomen op de Notes met een Vlottende Interestvoet en Interest Gestructureerde Notes niet op voorhand kan bepaald worden. Door het variërende inkomen kunnen investeerders de definitieve opbrengst van Notes met een Vlottende Interestvoet en Interest Gestructureerde Notes op het ogenblik van de aankoop niet bepalen, zodat hun winst op de investering niet kan vergeleken worden met de investeringen die een vaste rentevoet hebben. In tegenstelling tot de prijs van gewone Notes met een Vlottende Interestvoet, is de prijs van Reverse Floating Rate Notes sterk afhankelijk van de opbrengst van de Notes met een Vaste Interestvoet met dezelfde looptijd. Prijsschommelingen van Reverse Floating Rate Notes zijn parallel, maar zijn substantieel sterker dan die van Notes met een Vaste Interestvoet met een gelijkaardige looptijd. Veranderingen in marktrentevoeten hebben een substantieel grotere impact op de prijzen van Zero Coupon Notes dan op de prijzen van gewone Notes, omdat de gedisconteerde uitgifteprijzen substantieel onder pari zijn en omdat op deze Notes geen periodieke interestbetaling gebeurt gedurende hun looptijd. Door hun hefboomeffect, zijn Zero Coupon Notes een soort investering verbonden aan een specifiek hoog prijsrisico. Het rendement van Effecten met een geplafonneerde variabele rentevoet kan aanzienlijk lager zijn dan dat van een gelijkaardige Effecten zonder een plafond. De marktwaarden van Effecten uitgegeven aan een substantiële korting of premie gaan meer schommelen met betrekking tot algemene veranderingen in rentevoeten dan prijzen voor conventionele interestdragende Effecten. De potentiële vroegtijdige aflossing van Effecten kan leiden tot negatieve afwijkingen van de verwachte opbrengst en het aflossingsbedrag kan lager zijn dan de aankoopprijs betaald door de houder van zulk Effect of nul en dus kan het geïnvesteerde kapitaal gedeeltelijk of volledig verloren gaan. De Emittent kan in overeenstemming met de voorwaarden van de Effecten zoals uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden het recht hebben om aanpassingen te doen aan de voorwaarden van de Effecten of om de Effecten vervroegd te beëindigen wanneer zich bepaalde omstandigheden voordoen. Deze aanpassingen kunnen een negatief effect hebben op de waarde van de Effecten en het aflossingsbedrag. Het bedrag waartegen de Effecten worden afgelost in het geval van een vervroegde aflossing kan lager zijn dan het bedrag dat de houders van de Effecten zouden hebben ontvangen zonder zulk een vervroegde terugbetaling. Het aflossingsbedrag betaald in het geval van een vervroegde terugbetaling kan een verminderd zijn met bepaalde afwikkelingskosten die verband houden met een vervroegde aflossing. De Emittent kan het recht hebben om marktverstoringen of andere gebeurtenissen vast te stellen die kunnen leiden tot een uitstel van een berekening en/of van enige betalingen of leveringen en die de waarde van de Effecten kunnen aantasten. 5

6 Indien de Certificaten geen vaste looptijd hebben, maar onbepaald zijn, hangt hun looptijd af van een optionele aflossing gekozen door de houder van Effecten of de Emittent, naargelang het geval, indien erin voorzien is. Een houder van Effecten aangeduid, of met een onderliggende waarde, aangeduid in een vreemde munteenheid of waar de betaling gebeurt in een vreemde munteenheid en een houder van Notes gekoppeld aan een Dubbele Munt (Dual Currency Notes) wordt blootgesteld aan het risico van veranderingen in wisselkoers die een ongunstig effect kunnen hebben op de opbrengst van zulke Effecten. Wanneer het bedrag van de interest die betaald moet worden en/of andere bedragen die betaald moeten worden en/of activa die moet worden afgeleverd bij de aflossing van de Effecten wordt bepaald door een verwijzing naar een deelnemingsratio of een hefboomfactor, dan moeten investeerders er zich van bewust zijn dat het effect van wijzigingen in de prijs of het niveau van de onderliggende waarden die moeten worden betaald zal worden vergroot. Een investering in de Effecten houdt bijkomende belangrijke risico's in die niet verbonden zijn aan gelijkaardige investeringen in conventionele obligaties met een vaste of vlottende interestvoet. Indien de Definitieve Voorwaarden voor een bepaalde uitgifte van Effecten voorzien dat betalingen en/of leveringsverplichtingen afhankelijk zijn van een onderliggende waarde, kan de relevante onderliggende waarde en dus de betalingsverbintenissen en/of leveringsverbintenissen van de Emittent onder de Effecten onderworpen worden aan belangrijke veranderingen, zowel door schommelingen in waarde van onderliggende waarden of, in geval van een portfolio of index, de samenstelling van de index of portfolio. Indien de Definitieve Voorwaarden voor een bepaalde uitgifte van de Effecten voorzien dat de rentevoet of andere periodieke betalingen gekoppeld zijn aan één of meer onderliggende waarden, kan dit resulteren in een rentevoet of andere periodieke betaling die minder is dan hetgeen betaald dient te worden op een conventioneel schuldinstrument met een vaste interestvoet op hetzelfde ogenblik uitgegeven, met inbegrip van de mogelijkheid dat geen interest betaald zal worden of dat er geen periodieke betaling zal worden gemaakt en indien de hoofdsom gekoppeld is aan zulke onderliggende waarden, kan de te betalen hoofdsom minder zijn dan de oorspronkelijke aankoopprijs van zulk Effect met inbegrip van de mogelijkheid van totaal geen terugbetaling. De houder van een Effect kan alles of een belangrijk deel van de hoofdsom van zulke Effect verliezen (zowel bij betaling op de vervaldatum, als bij vroegtijdige aflossing), en, indien de hoofdsom verloren gaat, is het mogelijk dat er geen interest meer betaalbaar zal zijn op de Effect. De risico's verbonden aan het investeren in de Effecten omvatten zowel de risico's met betrekking tot de onderliggende waarde(n) als risico's die uniek zijn voor de Effecten als dusdanig. De onderliggende waarden waaraan de Effecten gekoppeld zijn, kunnen ophouden te bestaan of kunnen vervangen worden door andere onderliggende waarden. Bovendien is de waarde van de Effecten op de secundaire markt onderworpen aan grotere risico's dan de waarde van andere effecten, daar het afhankelijk is van één of verschillende onderliggende waarden. De prestaties van de onderliggende waarden is onderworpen aan een reeks factoren, met inbegrip van economische, financiële en politieke gebeurtenissen buiten de controle van de Emittent. De secundaire markt, indien voorhanden, voor de Effecten zal worden beïnvloed door een aantal factoren, ongeacht de kredietwaardigheid van de Emittent en de waarde van de respectievelijke onderliggende waarden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de volatiliteit van de respectievelijke onderliggende waarden, de resterende looptijd van zulke Effecten, het uitstaande bedrag van zulke Effecten en marktrentes. De Definitieve Voorwaarden kunnen voorzien dat, afhankelijk van de prestatie van de onderliggende waarde(n) of van een andere voorwaarde, de Effecten afgelost kunnen worden, in plaats van door een 6

7 contante betaling, door de levering van de onderliggende waarden, bepaalde van de onderliggende waarden, of andere effecten (het "Voorwerp van Fysieke Vereffening"). De belegger zal dan ook bij de aflossing van de Effecten door fysieke vereffening geen geldbedrag ontvangen (of slechts gedeeltelijke contante vereffening) maar wel het Voorwerp van de Fysieke Vereffening. De waarde van het Voorwerp van Fysieke Vereffening kan op het moment van de levering van het Voorwerp van Fysieke Vereffening substantieel lager zijn dan op het ogenblik van de aankoop van de Effecten (of dan het betaalde bedrag voor de aankoop van de Effecten), of dan op het ogenblik waarop beslist werd of fysieke of contante vereffening zou gebeuren, of op de waardeberekeningsdatum, indien voorhanden. Investeerders hebben geen vordering tegen de emittent van een onderliggende waarde met betrekking tot de verbintenissen van de Emittent onder de Effecten. De waarde van de respectievelijk onderliggende waarde(n) hangt af van een aantal onderlinge verbonden factoren, met inbegrip van economische, financiële en politieke gebeurtenissen buiten de controle van de Emittent. Bovendien, indien de gebruikte formule(s) om de hoofdsom, de premie, en/of interest te betalen of de leveringsverplichtingen met betrekking tot de Effecten te bepalen, naargelang het geval, een participatieratio of hefboomfactor omvat(ten), zal het effect van enige verandering in de respectievelijke onderliggende waarde(n) verhoogd worden. De historische ervaring van de respectievelijke onderliggende waarde(n) zou niet als een aanwijzing mogen beschouwd worden van de toekomstige prestaties van zulke onderliggende waarde(n) tijdens de duur van enig Effect. Bovendien kunnen er reglementaire en andere gevolgen verbonden zijn aan het bezit van bepaalde Effecten door bepaalde investeerders. Effecten verbonden aan een index of een korf van indices Effecten verbonden aan een index of een korf van indices kunnen een of meerder van volgende index specifieke factoren met zich meebrengen: de waarde van een index wordt berekend op basis van de waarde van de componenten ervan. Wijzigingen in de samenstelling van een index kunnen daarom de waarde van de Effecten en de bedragen betaalbaar onder de Effecten nadelig beïnvloeden; indien de componenten van een index enkel de prestatie van activa in bepaalde landen of bepaalde industrieën weerspiegelt, zijn investeerders blootgesteld aan een concentratierisico. In het geval van een ongunstige ontwikkeling in het relevante land of de industrie, kan de index disproportioneel worden aangetast door deze ongunstige ontwikkeling; investeerders moeten opmerken dat de selectie van een index niet is gebaseerd op verwachtingen of schattingen van de Emittent of de Berekeningsagent met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van de geselecteerde Index. Investeerders moeten daarom hun eigen inschattingen maken met betrekking tot de toekomstige prestaties van de componenten van een index en de index zelf op basis van hun eigen kennis en informatiebronnen; indien de Effecten zijn verbonden aan een prijsindex, hebben dividenden die worden uitbetaald geen stijging van het niveau van een prijs index tot gevolg. Investeerders participeren bijgevolg niet in enig dividend of andere distributies met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in een prijs index; het is mogelijk dat de Emittent geen invloed heeft over de samenstelling van de index door de index sponsor; de index sponsor neemt geen aansprakelijkheid op zich jegens de houders van de Effecten; het is mogelijk dat de onderliggende index geen erkende financiële index is, maar een index gecreëerd voor de uitgifte van het relevant Effect. De index sponsor van dergelijke indices is mogelijk 7

8 niet onafhankelijk van de Emittent en kan dus de belangen van de Emittent laten prevaleren boven de belangen van de houders van de Effecten; de index kan een blootstelling hebben aan een of meer munteenheden anders dan de munteenheid waarin de Effecten zijn uitgedrukt; kosten kunnen worden begrepen in de berekening van het index niveau die het index niveau kunnen verminderen ten nadele van de investeerder; en het indexniveau wordt mogelijk niet voortdurend geactualiseerd. Effecten verbonden aan aandelen of een korf van aandelen Effecten verbonden aan aandelen of een korf van aandelen brengen bijzondere risico's met zich mee, zoals het risico dat de relevante vennootschap insolvent wordt, het risico dat de prijs van de aandelen zal schommelen of risico's die verband houden met dividenden, risico's waarover de Emittent geen controle heeft. De prestaties van de aandelen hangt in betekenisvolle mate samen met de ontwikkelingen van de kapitaalmarkten, die op hun beurt afhangen van de algemene economische situatie en meer specifieke economische en politieke omstandigheden. Aandelen in vennootschappen met een lage of middelgrote marktkapitalisatie kunnen zelf het voorwerp uitmaken van grotere risico's (bijvoorbeeld in verband met hun volatiliteit of insolventie) dan het geval is voor aandelen in grotere vennootschappen. Daarenboven kunnen aandelen in vennootschappen met een lagere kapitalisatie uiterst illiquide zijn ten gevolge van lage handelsvolumes. Aandelen in vennootschappen met hun statutaire zetel of betekenisvolle bedrijfsactiviteiten in landen met een beperkte rechtszekerheid kunnen het voorwerp uitmaken van bijkomende risico's zoals, bijvoorbeeld, overheidsinterventies of nationalisaties die kunnen leiden tot een volledig of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde kapitaal of het kapitaal geïnvesteerd in een dergelijk land. Wanneer dergelijke risico's zich voordoen kan dit ook leiden tot het geheel of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde kapitaal voor de houders van de Effecten verbonden met dergelijke aandelen. De houders van de Effecten die verband houden met prijzen van aandelen ontvangen geen dividenden of andere distributies betaalbaar aan de houders van de onderliggende aandelen, in tegenstelling tot investeerders die rechtstreeks investeren in de onderliggende aandelen. Effecten verbonden aan een obligatie of obligaties Investeerders in Effecten verbonden aan een obligaties of verscheidene obligaties zijn niet enkel blootgesteld aan het kredietrisico met betrekking tot Commerzbank AG als Emittent van de Effecten, maar ook blootgesteld aan het kredietrisico met betrekking tot de emittenten van dergelijke onderliggende obligatie(s). Indien een emittent van een onderliggende obligatie zijn verbintenissen onder de obligaties niet stipt nakomt of een dergelijke emittent insolvent wordt dan kan dit leiden tot een volledig verlies van het kapitaal geïnvesteerd in de Effecten verbonden aan een dergelijke obligatie. Bijkomend moeten de investeerders er zich van bewust zijn dat een verslechtering van de kredietwaardigheid van een emittent van een onderliggende obligatie gedurende de looptijd van de Effecten kan leiden tot betekenisvolle prijsvermindering op de secundaire markt voor de Effecten. Effecten verbonden met grondstoffen Investeerders in Effecten verbonden met grondstoffen zijn onderworpen aan bijzondere prijsrisico's aangezien de prijzen van grondstoffen onderworpen zijn aan grote schommelingen. De prijzen van grondstoffen worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder, onder meer, de volgende factoren: 8

9 Een aantal producenten of producerende landen hebben organisaties of kartels gevormd om de aanvoer te reguleren en beïnvloeden bijgevolg prijzen. Handel in grondstoffen is ook onderworpen aan bepaalde reglementeringen opgelegd door de toezichthoudende overheden of markten die ook de prijsontwikkelingen kunnen beïnvloeden; Cyclische patronen in verband met aanbod en vraag naar effecten kan leiden tot sterke prijsschommelingen; Rechtstreekse investeringen in grondstoffen brengen kosten van opslag, verzekering en belasting met zich mee. Daarenboven worden geen interesten of dividenden betaald met betrekking tot grondstoffen; Inflatie of deflatie met betrekking tot de prijzen kan een sterk effect hebben op de prijsontwikkeling van grondstoffen; Grondstoffenmarkten kunnen zeer illiquide zijn en daarom niet in staat zijn snel en voldoende te reageren op wijzingen in de vraag en aanbod. In het geval van lage liquiditeit kunnen speculatieve investeringen van individuele marktparticipanten leiden tot prijsdistorties; Grondstoffen worden vaak geproduceerd in opkomende markten en kunnen het voorwerp uitmaken van vraag van geïndustrialiseerde landen. Dit aanbodpatroon brengt politieke risico's met zich mee die een betekenisvolle impact kunnen hebben op de prijs van grondstoffen en bijgevolg termijncontracten met betrekking tot grondstoffen; Ongunstige weersomstandigheden kunnen een negatieve impact hebben op het aanbod van bepaalde grondstoffen voor een volledig jaar. Een crisis van die aard kan leiden tot sterke en onberekenbare prijsschommelingen in termijncontracten met betrekking tot grondstoffen. Effecten verbonden aan een fonds of een korf van fondsen Bijzondere risico's van Effecten die verbonden zijn aan een of meer fondsen of een korf van fondsen als onderliggende waarden zijn onder meer de risico's dat: de prestatie van een fonds wordt in het algemeen verminderd door vergoedingen op het niveau van het fonds/de fondsen zelf evenals op het niveau van de investeringen van het fonds. Zulke vergoedingen kunnen de waarde van de Effecten nadelig beïnvloeden, evenals de bedragen die betaalbaar zijn onder de Effecten; onderliggende beleggingsfondsen kunnen in betekenisvolle mate beleggen in activa die niet liquide zijn. Dit kan leiden tot moeilijkheden bij het berekenen van de nettoactiefwaarde (NAW) en een aanzienlijke vertraging bij de terugbetaling van de Effecten, evenals tot een vermindering in de waarde van de investering en zelf tot een verkoop ervan; een belegginsfonds kan de nettoactiefwaarde met een vertraging publiceren. Dit kan resulteren in een uitstel van de uitbetaling onder de Effecten en negatieve gevolgen hebben voor de waarde van de Effecten; het is mogelijk dat een onderliggend beleggingsfonds geen of slechts een beperkt aantal fondseenheden aflost op de geplande tijden die relevant zijn voor de bepaling van het vereffeningsbedrag in contanten van de Effecten. Dit kan leiden tot een uitstel van de betaling van dergelijk vereffeningsbedrag in contanten onder de Effecten en kan de waarde van de Effecten negatief beïnvloeden; het is mogelijk dat de Effecten verbonden zijn met een beleggingsfonds dat alleen of hoofdzakelijk investeert in een bepaald land, een bepaalde industrie of bepaalde activaklassen. In geval van een ongunstige ontwikkeling van de relevante activaklasse of in een bepaald land of bepaalde industrie, is het mogelijk dat de waarde van het fonds disproportioneel wordt aangetast door deze negatieve ontwikkeling; de Effecten kunnen verboden zijn aan fondsen die uitgedrukt zijn in een andere munteenheid dan de munteenheid waarin de Effecten zijn of uitgedrukt of aan fondsen die investeren in activa die zijn 9

10 uitgedrukt in een andere munteenheid. Investeerders kunnen daarom betekenisvolle wisselrisico's lopen; fondsen die investeren in markten met een beperkte rechtszekerheid zijn onderhevig aan bepaalde risico's zoals, bijvoorbeeld overheidstussenkomsten die leiden tot een geheel of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde kapitaal of verlies van de toegang tot het geïnvesteerde kapitaal. Deze markten zijn mogelijk niet zo betrouwbaar gereglementeerd als andere. Effecten verbonden aan een hedge fonds Effecten die verbonden zijn aan fondseenheden die alternatieve investeringsstragieën met bijzondere risico's toepassen (hedge fondsen) (of een index die een hedge fonds vertegenwoordigen) zijn onderhevig aan hoge risico's. Deze risico's hangen af van de strategie en de onderliggende investeringen van het relevante hedge fonds en omvatten, onder meer, onvoldoende transparantie, een gebrek aan investeringsbeperkingen, concentratierisico's, leverage, het gebruik van afgeleide producten, short selling en verhandeling van illiquide instrumenten. Verdere risico's die verband houden met de onderliggende waarde en/of het type van de Effecten kunnen worden beschreven in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. 10

11 Samenvatting van de Informatie met betrekking tot Commerzbank Aktiengesellschaft en samenvatting van de risico's met betrekking tot Commerzbank Aktiengesellschaft Samenvatting van de Informatie met betrekking tot Commerzbank Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft is een vennootschap op aandelen opgericht naar Duits recht. De maatschappelijke zetel van de Bank bevindt zich in Frankfurt am Main en haar hoofdzetel is gelegen te Kaiserplatz, Frankfurt am Main, Federale Republiek Duitsland (telefoon: +49 (0) ). De Bank is ingeschreven in het handelsregister van de lagere regionale rechtbank (Amtsgericht) van Frankfurt am Main onder het nummer HRB Commerzbank is een van de grote Duitse banken voor de privé-sector. Haar producten en diensten voor kleinhandel en professionele klanten omvatten alle aspecten van de bankbedrijvigheid. De Bank is ook actief in gespecialiseerde domeinen gedeeltelijk opgevangen door haar bijkantoren zoals hypothecair bankieren en onroerend goed transacties, leasing en fondsenbeheer. Haar diensten zijn vooral toegespitst op het beheer van de rekeningen van de klanten en het afhandelen van betalingstransacties, leningen, spaar- en beleggingsplannen en ook op effectentransacties. Bijkomende financiële diensten worden aangeboden in het kader van de bank-verzekeringen strategie van samenwerking met toonaangevende bedrijven in sectoren die verband houden met financieringen, met inbegrip van stelsels voor terugbetaling van hypothecaire leningen (home loan saving schemes) en verzekeringsproducten. De operationele activiteiten van de Commerzbank Groep zijn gebundeld in vijf segmenten : Private en Professionele Klanten, Mittelstandsbank, Centraal & Oost Europa, Corporates & Markten en Commercieel Vastgoed. De professionele activiteiten van Commerzbank zijn vooral toegespitst op de Duitse markt. Wat Private Banking betreft, behoren Oostenrijk, Luxemburg, Singapore en Zwitserland tot de basismarkten en voor vennootschapsactiviteiten zijn die basismarkten vooral Europa, de VS en Azië. Samenvatting van de Risicofactoren met betrekking tot Commerzbank Aktiengesellschaft De emittent is onderhevig aan verscheidene risico's die specifiek zijn voor de markt en de sector, die indien ze werkelijkheid worden een aanzienlijke invloed zouden kunnen hebben op de netto activa, de financiële positie en de inkomstenprestaties van de Emittent en bijgevolg op het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen die voortkomen uit de Warrants na te komen. Het gaat onder meer om de volgende risico's: - Economische context - Intensieve concurrentie - Kredietrisico - Markrisico - Liquiditeitsrisico - Verlaging van de ratings van de Groep - Operationeel risico - Strategisch risico - Risico verbonden aan het aanhouden van participaties in andere vennootschappen - Risico verbonden aan de overname van Dresdner Bank AG - Reglementair risico. 11

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION. The Summary of the Base Prospectus of the Programme

UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION. The Summary of the Base Prospectus of the Programme 1 UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION of The Summary of the Base Prospectus of the Programme 2 SAMENVATTING Deze samenvatting bevat informatie die overgenomen is uit het Basisprospectus.

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

SAMENVATTING. Waarschuwingen

SAMENVATTING. Waarschuwingen SAMENVATTING Waarschuwingen Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het basisprospectus (het "Basisprospectus") en dient samen te worden gelezen met het Basisprospectus en de toepasselijke

Nadere informatie

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,75 % Vastrentende Obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 Uitgifteprijs: 101,875 % Rendement 4,433 % (bruto

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 9 september 2014. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. S.A. - Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten générales - Mars Maart

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE De samenvatting bestaat uit informatie die moet worden meegedeeld op grond van Bijlage XXII bij gedelegeerde Verordening (EU) 486/2012 van 30 maart 2012 en gedelegeerde Verordening

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die gedefinieerd worden in Voorwaarden van de Obligaties zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 23 april 2012 (het Prospectus) en iedere beslissing om te beleggen in de 4,50 % vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA De volgende paragraaf moet gelezen worden als een inleiding tot de samenvatting indien de desbetreffende Lidstaat (Member State) de veranderingen aan de vereisten voor de

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van VANDEMOORTELE NV naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van 3,060% vastrentende obligaties met een nominale waarde per eenheid van EUR 1.000 met vervaldatum

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Obligatie VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen

Nadere informatie

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Promotioneel document Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Het betreft een publiek aanbod in België en Luxemburg tot omruiling van EUR 150.000.000 6,75% vastrentende obligaties (BE0002167337)

Nadere informatie

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Hoofdstuk A: Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN UITGIFTE A.1 Waarschuwing Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot de basisprospectus. A.2 Toestemming voor gebruik van de basisprospectus

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING. door NV BEKAERT SA ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door NV BEKAERT SA op alle 150.000 obligaties die een vaste interest opleveren van 6,75% per jaar, uitgegeven zijn op 16 april 2009 en een vervaldag hebben op

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS ZEER OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Zeer offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

6$0(19$77,1* De Groep is in meer dan 80 landen aanwezig en heeft meer dan 200.000 werknemers, waaronder 160.000 in Europa.

6$0(19$77,1* De Groep is in meer dan 80 landen aanwezig en heeft meer dan 200.000 werknemers, waaronder 160.000 in Europa. 6$0(19$77,1* 'H]HVDPHQYDWWLQJGLHQWDOVHHQLQOHLGLQJRSGLW%DVLVSURVSHFWXVJHOH]HQWHZRUGHQ(ONHEHVOLVVLQJRPWHEHOHJJHQLQ HQLJH(IIHFWHQGLHQWJHEDVHHUGWHZRUGHQRSHHQEHVWXGHULQJYDQGLW%DVLVSURVSHFWXVLQ]LMQJHKHHOPHWLQEHJULSYDQGH

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie