SAMENVATTING. op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen uitgegeven worden onder het Basisprospectus. Dit is echter niet exhaustief. De samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding tot het Basisprospectus. Iedere beslissing om te investeren in de Effecten dient gebaseerd te zijn op de bestudering van het gehele Basisprospectus (met inbegrip van enige supplementen hiervan) en de relevante Definitieve Voorwaarden door de investeerder. Commerzbank Aktiengesellschaft (de "Emittent", de "Bank" of "Commerzbank"), samen met haar geconsolideerde dochtervennootschappen ("Commerzbank Group" of de "Group") kan enkel burgerrechterlijk aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot deze samenvatting met inbegrip van enige vertaling hiervan, indien deze misleidend, onjuist of inconsistent is, wanneer zij samen gelezen wordt met de andere delen van het Basisprospectus en de relevante Definitieve Voorwaarden. Wanneer een vordering met betrekking tot informatie opgenomen in dit Basisprospectus en de relevante Definitieve Voorwaarden voor de rechtbank wordt gebracht van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, kan de eiser, met toepassing van de nationale wetgeving van zulke lidstaat waar de vordering aanhangig wordt gemaakt, verplicht worden om de kosten te dragen van de vertaling van het Basisprospectus (met inbegrip van enige supplementen hiervan) en de relevante Definitieve Voorwaarden vooraleer de rechtsvorderingen worden ingesteld. SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN De mogelijke types van Effecten die mogen worden uitgegeven onder het Basisprospectus (en zoals verder bepaald in de relevante Definitieve Voorwaarden) zijn: 1. Notes met een hoofdsom (a) die recht geven: (i) (ii) (iii) (iv) (v) op interest aan een vaste interestvoet voor een of meerdere interestperiodes of voor de volledige looptijd van de Notes ("Notes met een Vaste Interestvoet"); op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of op interest aan een vlottende interestvoet ("Notes met een Vlottende Interestvoet"); of op interest waarbij de interestvoet of het interestbedrag te bepalen is op basis van een wisselkoers, een index, een obligatie, een aandeel, enig ander effect, een future, een fonds, een straddle, een grondstof, swaprente(s), rentevoet(en), enige andere onderliggende waarde, een portfolio of index bestaande uit een van het voorvermelde elementen en/of formule(s) voor enkele of alle interestperiodes, met dien verstande dat de interestperiodes voor dewelke de rentevoet of het interestbedrag niet op zulke manier is bepaald, een vlottende of vaste rentevoet kunnen hebben ("Interest Gestructureerde Notes" of "Interest Structured Notes"); of geen interest ("Zero Coupon Notes" of andere Notes die geen recht geven op interest); en (b) waarbij het aflossingsbedrag hetzij: (i) a pari is; of 1

2 (ii) (iii) (iv) een specifieke ratio beneden of onder pari; of wordt bepaald op basis van een wisselkoers, een index, een aandeel, een obligatie, enig ander effect, een future, een fonds, een straddle, een grondstof, swaprente(s), rentevoet(en), enige andere onderliggende, een portfolio of een index bestaande uit een van voorvermelde elementen en/of formule(s) ("Aflossing Gestructureerde Notes"), of gedeeltelijk of geheel kan bestaan uit effecten (met inbegrip van, zonder hiertoe beperkt te zijn, van een vennootschap anders dan de Emittent) in plaats van een betaling in contanten ("Reverse Convertible Notes" of andere Notes met verbintenissen tot leveren). 2. Certificaten met een vaste aflossingsdatum of onbeperkte certificaten zonder vaste aflossingsdatum ("Onbeperkte Certificaten") waarbij het aflossingsbedrag of de aanvullende betalingen of leveringen worden bepaald door verwijzing naar een wisselkoers, een index, een obligatie, een aandeel, een ander effect, een future, een fonds, een straddle, een grondstof, swaprente(s), rentevoet(en), een andere onderliggende waarde, een portfolio of een index bestaande uit een van voorvermelde elementen en/of formule(s). De relevante Definitieve Voorwaarden zullen ofwel aanduiden dat de Effecten niet kunnen worden terugbetaald vóór hun vastgestelde vervaldatum (behalve voor omstandigheden gespecificeerd in de Voorwaarden) of dat de Effecten terugbetaalbaar zijn naar keuze van de Emittent en/of houders van de Effecten door middel van een voorafgaande kennisgeving tijdens de opzegtermijn (indien voorhanden), naargelang het geval, of dat de Effecten zullen worden terugbetaald door middel van automatische vroegtijdige aflossing (afhankelijk van het zich voordoen van een gespecificeerde gebeurtenis). Onbeperkte Certificaten hebben geen vastgestelde vervaldatum en zullen terugbetaalbaar zijn naar keuze van de Emittent en de Certificaathouders mits voorafgaande kennisgeving tijdens de opzegtermijn (indien voorhanden). Alle relevante informatie met betrekking tot een specifieke uitgifte van Effecten zoals type en voorwaarden van het Effect, uitgifteprijs, uitgiftedatum, aflossing of interest of andere betalingsberekening of specificaties, onderliggende waarde(n) (indien voorhanden), marktverstoring, vereffeningsverstoring, aanpassingen, agenten, belastingen, specifieke risicofactoren, aanbieding, clearing systeem, ISIN of andere nationale effectcode(s), notering en enige verdere informatie zijn uiteengezet in de relevante Definitieve Voorwaarden. OVERZICHT VAN RISICOFACTOREN Er zijn risico's verbonden aan de aankoop van Effecten uitgegeven onder het Programma. Met betrekking tot Effecten die met het oog op hun specifieke structuur een speciale beschrijving vereisen van risicofactoren, zullen risicofactoren naast diegenen die hieronder zijn uiteengezet beschreven worden in de Definitieve Voorwaarden met betrekking tot zulke Effecten. Niemand zou de Effecten mogen aankopen, tenzij die persoon de werking van de Effecten en de mate waarin die persoon wordt blootgesteld aan eventueel verlies begrijpt. Elke potentiële koper van Effecten zou zorgvuldig moeten overwegen of de Effecten voor hem geschikt zijn, gezien zijn specifieke omstandigheden en financiële positie. In dit verband, zouden de investeerders moeten rekening houden met de risico's van een investering in de Effecten (zowel risico's met betrekking tot de Emittent als risico's met betrekking tot het type Effecten en/of eventuele onderliggende waarden) alsook de andere informatie opgenomen in dit Basisprospectus, enige supplementen en in de relevante Definitieve Voorwaarden. Het zich voordoen van een of meer van de risicofactoren vermeld in het Basisprospectus, enige supplementen en/of de relevante Definitieve Voorwaarden of van enige bijkomende risicofactoren kan leiden tot een belangrijk en voortdurend verlies en, afhankelijk van de structuur van het Effect, zelfs resulteren in het volledig verlies van het kapitaal geïnvesteerd door de investeerder. 2

3 Deze risicowaarschuwingen vervangen niet het advies van de bank van de investeerder of van juridische, bedrijfs- of belastingsadviseurs, dat in elk geval zou moeten verkregen worden door de investeerder teneinde in staat te zijn de gevolgen van een investering van de Effecten te kunnen evalueren. Investeringsbeslissingen zouden niet enkel mogen gemaakt worden op basis van de risicowaarschuwingen uiteengezet in dit Basisprospectus en de relevante Definitieve Voorwaarden, omdat zulke informatie niet als een vervanging kan dienen voor individueel advies en informatie gericht op de vereisten, doelstellingen, ervaring, kennis en omstandigheden van de betreffende investeerder. A. Risicofactoren met betrekking tot de Effecten De Effecten kunnen volatiele instrumenten zijn en het risico met zich mee brengen van een volledig of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal (met inbegrip van enige kosten). De Effecten kunnen niet voor alle investeerders een geschikte investering zijn. Iedere mogelijke investeerder moet de geschiktheid van de investering beoordelen in het licht van zijn eigen omstandigheden. In het bijzonder moet iedere mogelijke investeerder: (a) (b) (c) (d) (e) voldoende kennis en ervaring hebben om een betekenisvolle beoordeling te maken van de Effecten en de merites en risico's van een investering in de Effecten en de informatie opgenomen of geïncorporeerd door verwijzing in het Basisprospectus of enige relevante bijlage en alle informatie opgenomen in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden; toegang hebben tot, en kennis van, passende analytische instrumenten om een investering in de Effecten te beoordelen, evenals de impact die de Effecten zullen hebben op zijn globale investeringsportfolio, in het licht van zijn specifieke situatie; voldoende financiële middelen en liquiditeiten hebben om alle risico's van een investering in de Effecten te dragen; volledig de voorwaarden van de Effecten begrijpen en bekend zijn met het gedrag van enige relevante onderliggende waarde en de financiële marken; en in staat zijn om de mogelijke scenario's in verband met economische factoren, interestvoet factoren en andere factoren die de waarde van zijn investering kunnen beïnvloeden te beoordelen (alleen of met bijstand van een financieel adviseur) en in staat zijn om de economische risico's die ermee verband houden te dragen. 1. Algemene risico's De uitgifteprijs van de Effecten is gebaseerd op interne prijsmodellen van de Emittent en kan hoger zijn dan hun marktwaarde ten gevolge van de commissielonen en/of andere kosten met betrekking tot de uitgifte en verkoop van de Effecten (waaronder een marge betaald aan distributeurs of derden of ingehouden door de Emittent) alsook de bedragen met betrekking tot het indekken van de obligaties van de Emittent onder zulke Effecten, en enige prijs, waaraan een persoon bereid is om zulke Effecten te kopen in secundaire markttransacties kan lager zijn dan de uitgifteprijs van zulke Effecten. Bovendien kunnen de prijsmodellen van de betrokken marktparticipanten verschillen of een verschillend resultaat opleveren. Wanneer de Emittent of een dochteronderneming van of onderneming verbonden met de Emittent optreedt als index sponsor of Berekeningsagent (Calculation Agent) dan kunnen mogelijke belangenconflicten bestaan tussen de Berekeningsagent en de houders van de Effecten of de index sponsor en de houders van de Effecten. Bijkomend kunnen handelstransacties gesloten door de Emittent of dochtervennootschappen en verbonden ondernemingen leiden tot belangenconflicten die de waarde van de Effecten kunnen beïnvloeden. 3

4 Hedging activiteiten en andere verrichtingen aangegaan door de Emittent of dochtervennootschappen van of vennootschappen verbonden met de Emittent kunnen een wezenlijk negatief effect hebben op de waarde van de Effecten. Het is mogelijk dat investeerders niet in staat zijn om transacties aan te gaan die hun risico's in verband met de Effecten uitsluiten of beperken. De markt voor Effecten wordt beïnvloed door de economische en marktomstandigheden, rentevoeten, wisselkoersen en inflatiepercentages in Europa en andere geïndustrialiseerde landen en er kan geen garantie gegeven worden dat gebeurtenissen in Europa of elders geen marktvolatiliteit zullen veroorzaken of dat zulke volatiliteit geen ander ongunstig effect op de waarde van de Effecten zal hebben. De prijs van de Effecten zoals genoteerd door een marktmaker, indien voorhanden, is niet bepaald door het principe van vraag en aanbod en komt niet noodzakelijk overeen met de theoretische waarde van de Effecten. Er kan geen garantie gegeven worden dat er een market making voor de Effecten zal zijn. Zelfs indien een marktmaker regelmatig koop- en verkoopprijzen voor de Effecten van een uitgifte noteerde, neemt de Emittent geen juridische verplichting op met betrekking tot het niveau of notering van zulke prijzen. Bijgevolg mogen de investeerders er niet van uitgaan dat zij de Effecten kunnen verkopen tijdens hun looptijd op een zeker ogenblik of aan een zekere prijs. Het volume van het aanbod gespecifieerd in de relevante Definitieve Voorwaarden is geen indicatie van het volume van Effecten dat effectief zal worden aangeboden en investeerders mogen geen besluiten maken over de liquiditeit van de Effecten op de secundaire markt gebaseerd op het volume van het aanbod. Indien de aankoop van Effecten gefinancierd wordt door leningen en er is verzuim in betalingen van de Emittent met betrekking tot de Effecten of de prijs daalt aanzienlijk, dient de investeerder niet alleen het geleden verlies te aanvaarden, maar moet hij ook interest betalen en de lening aflossen. Investeerders zouden nooit mogen verwachten dat zij de lening inclusief de interest zullen kunnen terugbetalen met de betalingen op de Effecten of in het geval van een verkoop van de Effecten voor hun vervaldag met de opbrengst van zulke verkoop. De verbintenissen onder de Effecten vormen rechtstreekse, onvoorwaardelijke en niet gewaarborgde verbintenissen van de Emittent en nemen pari passu rang met alle andere niet gewaarborgde en niet achtergestelde verbintenissen van de Emittent (behalve voor wat betreft de uitzonderingen die van tijd tot tijd kunnen bestaan onder toepasselijk recht). In geval van insolvabiliteit van Commerzbank als Emittent, kunnen de houders van Effecten een deel of het geheel van hun aanspraken op de terugbetaling van hun geïnvesteerde kapitaal verliezen. De Effecten zijn noch gewaarborgd door het Deposito Beschermingsfonds van de Vereniging van Duitse banken (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.v.) noch door de Wet op het Deposito Beschermingsfonds en Beleggingsvergoedingen (Einlagensicherungsfonds- und Anlegerentschädigungsgesetz). Een downgrading van de kredietrating van de Emittent kan de waarde van de Effecten verminderen. Het is mogelijk dat een investeerder na een vervroegde aflossing van de Effecten slechts in staat is om het aflossingsbedrag te herinvesteren tegen significant ongunstige voorwaarden. De investeringsactiviteit van bepaalde investeerders zijn onderworpen aan reglementeringen inzake belegging of nazicht of reglementering door bepaalde overheden. 4

5 Indien voorzien in de Definitieve Voorwaarden moeten alle belastingen en andere lasten betaalbaar op het niveau van de Emittent of van de houders van de Effecten in verband met de Effecten gedragen worden door de houders van de Effecten. De Emittent zal geen bijkomende bedragen betalen aan de houders van de Effecten omwille van zulke belastingen of andere lasten. 2. Risico's met betrekking tot de speciale types van Effecten Bepaalde factoren die belangrijk zijn om de risico's te bepalen verbonden aan een investering in Effecten uitgegeven onder dit Basisprospectus zullen variëren afhankelijk van het type uitgegeven Effecten, bijvoorbeeld of het een Note of een Certificaat is en wat voor Note of Certificaat. Een belangrijk verschil tussen Notes met een Vlottende Interestvoet (Floating Rate Notes), Interest Gestructureerde Notes (Interest Structured Notes) en Notes met een Vaste Interestvoet (Fixed Rate Notes) is dat het interestinkomen op de Notes met een Vlottende Interestvoet en Interest Gestructureerde Notes niet op voorhand kan bepaald worden. Door het variërende inkomen kunnen investeerders de definitieve opbrengst van Notes met een Vlottende Interestvoet en Interest Gestructureerde Notes op het ogenblik van de aankoop niet bepalen, zodat hun winst op de investering niet kan vergeleken worden met de investeringen die een vaste rentevoet hebben. In tegenstelling tot de prijs van gewone Notes met een Vlottende Interestvoet, is de prijs van Reverse Floating Rate Notes sterk afhankelijk van de opbrengst van de Notes met een Vaste Interestvoet met dezelfde looptijd. Prijsschommelingen van Reverse Floating Rate Notes zijn parallel, maar zijn substantieel sterker dan die van Notes met een Vaste Interestvoet met een gelijkaardige looptijd. Veranderingen in marktrentevoeten hebben een substantieel grotere impact op de prijzen van Zero Coupon Notes dan op de prijzen van gewone Notes, omdat de gedisconteerde uitgifteprijzen substantieel onder pari zijn en omdat op deze Notes geen periodieke interestbetaling gebeurt gedurende hun looptijd. Door hun hefboomeffect, zijn Zero Coupon Notes een soort investering verbonden aan een specifiek hoog prijsrisico. Het rendement van Effecten met een geplafonneerde variabele rentevoet kan aanzienlijk lager zijn dan dat van een gelijkaardige Effecten zonder een plafond. De marktwaarden van Effecten uitgegeven aan een substantiële korting of premie gaan meer schommelen met betrekking tot algemene veranderingen in rentevoeten dan prijzen voor conventionele interestdragende Effecten. De potentiële vroegtijdige aflossing van Effecten kan leiden tot negatieve afwijkingen van de verwachte opbrengst en het aflossingsbedrag kan lager zijn dan de aankoopprijs betaald door de houder van zulk Effect of nul en dus kan het geïnvesteerde kapitaal gedeeltelijk of volledig verloren gaan. De Emittent kan in overeenstemming met de voorwaarden van de Effecten zoals uiteengezet in de Definitieve Voorwaarden het recht hebben om aanpassingen te doen aan de voorwaarden van de Effecten of om de Effecten vervroegd te beëindigen wanneer zich bepaalde omstandigheden voordoen. Deze aanpassingen kunnen een negatief effect hebben op de waarde van de Effecten en het aflossingsbedrag. Het bedrag waartegen de Effecten worden afgelost in het geval van een vervroegde aflossing kan lager zijn dan het bedrag dat de houders van de Effecten zouden hebben ontvangen zonder zulk een vervroegde terugbetaling. Het aflossingsbedrag betaald in het geval van een vervroegde terugbetaling kan een verminderd zijn met bepaalde afwikkelingskosten die verband houden met een vervroegde aflossing. De Emittent kan het recht hebben om marktverstoringen of andere gebeurtenissen vast te stellen die kunnen leiden tot een uitstel van een berekening en/of van enige betalingen of leveringen en die de waarde van de Effecten kunnen aantasten. 5

6 Indien de Certificaten geen vaste looptijd hebben, maar onbepaald zijn, hangt hun looptijd af van een optionele aflossing gekozen door de houder van Effecten of de Emittent, naargelang het geval, indien erin voorzien is. Een houder van Effecten aangeduid, of met een onderliggende waarde, aangeduid in een vreemde munteenheid of waar de betaling gebeurt in een vreemde munteenheid en een houder van Notes gekoppeld aan een Dubbele Munt (Dual Currency Notes) wordt blootgesteld aan het risico van veranderingen in wisselkoers die een ongunstig effect kunnen hebben op de opbrengst van zulke Effecten. Wanneer het bedrag van de interest die betaald moet worden en/of andere bedragen die betaald moeten worden en/of activa die moet worden afgeleverd bij de aflossing van de Effecten wordt bepaald door een verwijzing naar een deelnemingsratio of een hefboomfactor, dan moeten investeerders er zich van bewust zijn dat het effect van wijzigingen in de prijs of het niveau van de onderliggende waarden die moeten worden betaald zal worden vergroot. Een investering in de Effecten houdt bijkomende belangrijke risico's in die niet verbonden zijn aan gelijkaardige investeringen in conventionele obligaties met een vaste of vlottende interestvoet. Indien de Definitieve Voorwaarden voor een bepaalde uitgifte van Effecten voorzien dat betalingen en/of leveringsverplichtingen afhankelijk zijn van een onderliggende waarde, kan de relevante onderliggende waarde en dus de betalingsverbintenissen en/of leveringsverbintenissen van de Emittent onder de Effecten onderworpen worden aan belangrijke veranderingen, zowel door schommelingen in waarde van onderliggende waarden of, in geval van een portfolio of index, de samenstelling van de index of portfolio. Indien de Definitieve Voorwaarden voor een bepaalde uitgifte van de Effecten voorzien dat de rentevoet of andere periodieke betalingen gekoppeld zijn aan één of meer onderliggende waarden, kan dit resulteren in een rentevoet of andere periodieke betaling die minder is dan hetgeen betaald dient te worden op een conventioneel schuldinstrument met een vaste interestvoet op hetzelfde ogenblik uitgegeven, met inbegrip van de mogelijkheid dat geen interest betaald zal worden of dat er geen periodieke betaling zal worden gemaakt en indien de hoofdsom gekoppeld is aan zulke onderliggende waarden, kan de te betalen hoofdsom minder zijn dan de oorspronkelijke aankoopprijs van zulk Effect met inbegrip van de mogelijkheid van totaal geen terugbetaling. De houder van een Effect kan alles of een belangrijk deel van de hoofdsom van zulke Effect verliezen (zowel bij betaling op de vervaldatum, als bij vroegtijdige aflossing), en, indien de hoofdsom verloren gaat, is het mogelijk dat er geen interest meer betaalbaar zal zijn op de Effect. De risico's verbonden aan het investeren in de Effecten omvatten zowel de risico's met betrekking tot de onderliggende waarde(n) als risico's die uniek zijn voor de Effecten als dusdanig. De onderliggende waarden waaraan de Effecten gekoppeld zijn, kunnen ophouden te bestaan of kunnen vervangen worden door andere onderliggende waarden. Bovendien is de waarde van de Effecten op de secundaire markt onderworpen aan grotere risico's dan de waarde van andere effecten, daar het afhankelijk is van één of verschillende onderliggende waarden. De prestaties van de onderliggende waarden is onderworpen aan een reeks factoren, met inbegrip van economische, financiële en politieke gebeurtenissen buiten de controle van de Emittent. De secundaire markt, indien voorhanden, voor de Effecten zal worden beïnvloed door een aantal factoren, ongeacht de kredietwaardigheid van de Emittent en de waarde van de respectievelijke onderliggende waarden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de volatiliteit van de respectievelijke onderliggende waarden, de resterende looptijd van zulke Effecten, het uitstaande bedrag van zulke Effecten en marktrentes. De Definitieve Voorwaarden kunnen voorzien dat, afhankelijk van de prestatie van de onderliggende waarde(n) of van een andere voorwaarde, de Effecten afgelost kunnen worden, in plaats van door een 6

7 contante betaling, door de levering van de onderliggende waarden, bepaalde van de onderliggende waarden, of andere effecten (het "Voorwerp van Fysieke Vereffening"). De belegger zal dan ook bij de aflossing van de Effecten door fysieke vereffening geen geldbedrag ontvangen (of slechts gedeeltelijke contante vereffening) maar wel het Voorwerp van de Fysieke Vereffening. De waarde van het Voorwerp van Fysieke Vereffening kan op het moment van de levering van het Voorwerp van Fysieke Vereffening substantieel lager zijn dan op het ogenblik van de aankoop van de Effecten (of dan het betaalde bedrag voor de aankoop van de Effecten), of dan op het ogenblik waarop beslist werd of fysieke of contante vereffening zou gebeuren, of op de waardeberekeningsdatum, indien voorhanden. Investeerders hebben geen vordering tegen de emittent van een onderliggende waarde met betrekking tot de verbintenissen van de Emittent onder de Effecten. De waarde van de respectievelijk onderliggende waarde(n) hangt af van een aantal onderlinge verbonden factoren, met inbegrip van economische, financiële en politieke gebeurtenissen buiten de controle van de Emittent. Bovendien, indien de gebruikte formule(s) om de hoofdsom, de premie, en/of interest te betalen of de leveringsverplichtingen met betrekking tot de Effecten te bepalen, naargelang het geval, een participatieratio of hefboomfactor omvat(ten), zal het effect van enige verandering in de respectievelijke onderliggende waarde(n) verhoogd worden. De historische ervaring van de respectievelijke onderliggende waarde(n) zou niet als een aanwijzing mogen beschouwd worden van de toekomstige prestaties van zulke onderliggende waarde(n) tijdens de duur van enig Effect. Bovendien kunnen er reglementaire en andere gevolgen verbonden zijn aan het bezit van bepaalde Effecten door bepaalde investeerders. Effecten verbonden aan een index of een korf van indices Effecten verbonden aan een index of een korf van indices kunnen een of meerder van volgende index specifieke factoren met zich meebrengen: de waarde van een index wordt berekend op basis van de waarde van de componenten ervan. Wijzigingen in de samenstelling van een index kunnen daarom de waarde van de Effecten en de bedragen betaalbaar onder de Effecten nadelig beïnvloeden; indien de componenten van een index enkel de prestatie van activa in bepaalde landen of bepaalde industrieën weerspiegelt, zijn investeerders blootgesteld aan een concentratierisico. In het geval van een ongunstige ontwikkeling in het relevante land of de industrie, kan de index disproportioneel worden aangetast door deze ongunstige ontwikkeling; investeerders moeten opmerken dat de selectie van een index niet is gebaseerd op verwachtingen of schattingen van de Emittent of de Berekeningsagent met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van de geselecteerde Index. Investeerders moeten daarom hun eigen inschattingen maken met betrekking tot de toekomstige prestaties van de componenten van een index en de index zelf op basis van hun eigen kennis en informatiebronnen; indien de Effecten zijn verbonden aan een prijsindex, hebben dividenden die worden uitbetaald geen stijging van het niveau van een prijs index tot gevolg. Investeerders participeren bijgevolg niet in enig dividend of andere distributies met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in een prijs index; het is mogelijk dat de Emittent geen invloed heeft over de samenstelling van de index door de index sponsor; de index sponsor neemt geen aansprakelijkheid op zich jegens de houders van de Effecten; het is mogelijk dat de onderliggende index geen erkende financiële index is, maar een index gecreëerd voor de uitgifte van het relevant Effect. De index sponsor van dergelijke indices is mogelijk 7

8 niet onafhankelijk van de Emittent en kan dus de belangen van de Emittent laten prevaleren boven de belangen van de houders van de Effecten; de index kan een blootstelling hebben aan een of meer munteenheden anders dan de munteenheid waarin de Effecten zijn uitgedrukt; kosten kunnen worden begrepen in de berekening van het index niveau die het index niveau kunnen verminderen ten nadele van de investeerder; en het indexniveau wordt mogelijk niet voortdurend geactualiseerd. Effecten verbonden aan aandelen of een korf van aandelen Effecten verbonden aan aandelen of een korf van aandelen brengen bijzondere risico's met zich mee, zoals het risico dat de relevante vennootschap insolvent wordt, het risico dat de prijs van de aandelen zal schommelen of risico's die verband houden met dividenden, risico's waarover de Emittent geen controle heeft. De prestaties van de aandelen hangt in betekenisvolle mate samen met de ontwikkelingen van de kapitaalmarkten, die op hun beurt afhangen van de algemene economische situatie en meer specifieke economische en politieke omstandigheden. Aandelen in vennootschappen met een lage of middelgrote marktkapitalisatie kunnen zelf het voorwerp uitmaken van grotere risico's (bijvoorbeeld in verband met hun volatiliteit of insolventie) dan het geval is voor aandelen in grotere vennootschappen. Daarenboven kunnen aandelen in vennootschappen met een lagere kapitalisatie uiterst illiquide zijn ten gevolge van lage handelsvolumes. Aandelen in vennootschappen met hun statutaire zetel of betekenisvolle bedrijfsactiviteiten in landen met een beperkte rechtszekerheid kunnen het voorwerp uitmaken van bijkomende risico's zoals, bijvoorbeeld, overheidsinterventies of nationalisaties die kunnen leiden tot een volledig of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde kapitaal of het kapitaal geïnvesteerd in een dergelijk land. Wanneer dergelijke risico's zich voordoen kan dit ook leiden tot het geheel of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde kapitaal voor de houders van de Effecten verbonden met dergelijke aandelen. De houders van de Effecten die verband houden met prijzen van aandelen ontvangen geen dividenden of andere distributies betaalbaar aan de houders van de onderliggende aandelen, in tegenstelling tot investeerders die rechtstreeks investeren in de onderliggende aandelen. Effecten verbonden aan een obligatie of obligaties Investeerders in Effecten verbonden aan een obligaties of verscheidene obligaties zijn niet enkel blootgesteld aan het kredietrisico met betrekking tot Commerzbank AG als Emittent van de Effecten, maar ook blootgesteld aan het kredietrisico met betrekking tot de emittenten van dergelijke onderliggende obligatie(s). Indien een emittent van een onderliggende obligatie zijn verbintenissen onder de obligaties niet stipt nakomt of een dergelijke emittent insolvent wordt dan kan dit leiden tot een volledig verlies van het kapitaal geïnvesteerd in de Effecten verbonden aan een dergelijke obligatie. Bijkomend moeten de investeerders er zich van bewust zijn dat een verslechtering van de kredietwaardigheid van een emittent van een onderliggende obligatie gedurende de looptijd van de Effecten kan leiden tot betekenisvolle prijsvermindering op de secundaire markt voor de Effecten. Effecten verbonden met grondstoffen Investeerders in Effecten verbonden met grondstoffen zijn onderworpen aan bijzondere prijsrisico's aangezien de prijzen van grondstoffen onderworpen zijn aan grote schommelingen. De prijzen van grondstoffen worden beïnvloed door een aantal factoren, waaronder, onder meer, de volgende factoren: 8

9 Een aantal producenten of producerende landen hebben organisaties of kartels gevormd om de aanvoer te reguleren en beïnvloeden bijgevolg prijzen. Handel in grondstoffen is ook onderworpen aan bepaalde reglementeringen opgelegd door de toezichthoudende overheden of markten die ook de prijsontwikkelingen kunnen beïnvloeden; Cyclische patronen in verband met aanbod en vraag naar effecten kan leiden tot sterke prijsschommelingen; Rechtstreekse investeringen in grondstoffen brengen kosten van opslag, verzekering en belasting met zich mee. Daarenboven worden geen interesten of dividenden betaald met betrekking tot grondstoffen; Inflatie of deflatie met betrekking tot de prijzen kan een sterk effect hebben op de prijsontwikkeling van grondstoffen; Grondstoffenmarkten kunnen zeer illiquide zijn en daarom niet in staat zijn snel en voldoende te reageren op wijzingen in de vraag en aanbod. In het geval van lage liquiditeit kunnen speculatieve investeringen van individuele marktparticipanten leiden tot prijsdistorties; Grondstoffen worden vaak geproduceerd in opkomende markten en kunnen het voorwerp uitmaken van vraag van geïndustrialiseerde landen. Dit aanbodpatroon brengt politieke risico's met zich mee die een betekenisvolle impact kunnen hebben op de prijs van grondstoffen en bijgevolg termijncontracten met betrekking tot grondstoffen; Ongunstige weersomstandigheden kunnen een negatieve impact hebben op het aanbod van bepaalde grondstoffen voor een volledig jaar. Een crisis van die aard kan leiden tot sterke en onberekenbare prijsschommelingen in termijncontracten met betrekking tot grondstoffen. Effecten verbonden aan een fonds of een korf van fondsen Bijzondere risico's van Effecten die verbonden zijn aan een of meer fondsen of een korf van fondsen als onderliggende waarden zijn onder meer de risico's dat: de prestatie van een fonds wordt in het algemeen verminderd door vergoedingen op het niveau van het fonds/de fondsen zelf evenals op het niveau van de investeringen van het fonds. Zulke vergoedingen kunnen de waarde van de Effecten nadelig beïnvloeden, evenals de bedragen die betaalbaar zijn onder de Effecten; onderliggende beleggingsfondsen kunnen in betekenisvolle mate beleggen in activa die niet liquide zijn. Dit kan leiden tot moeilijkheden bij het berekenen van de nettoactiefwaarde (NAW) en een aanzienlijke vertraging bij de terugbetaling van de Effecten, evenals tot een vermindering in de waarde van de investering en zelf tot een verkoop ervan; een belegginsfonds kan de nettoactiefwaarde met een vertraging publiceren. Dit kan resulteren in een uitstel van de uitbetaling onder de Effecten en negatieve gevolgen hebben voor de waarde van de Effecten; het is mogelijk dat een onderliggend beleggingsfonds geen of slechts een beperkt aantal fondseenheden aflost op de geplande tijden die relevant zijn voor de bepaling van het vereffeningsbedrag in contanten van de Effecten. Dit kan leiden tot een uitstel van de betaling van dergelijk vereffeningsbedrag in contanten onder de Effecten en kan de waarde van de Effecten negatief beïnvloeden; het is mogelijk dat de Effecten verbonden zijn met een beleggingsfonds dat alleen of hoofdzakelijk investeert in een bepaald land, een bepaalde industrie of bepaalde activaklassen. In geval van een ongunstige ontwikkeling van de relevante activaklasse of in een bepaald land of bepaalde industrie, is het mogelijk dat de waarde van het fonds disproportioneel wordt aangetast door deze negatieve ontwikkeling; de Effecten kunnen verboden zijn aan fondsen die uitgedrukt zijn in een andere munteenheid dan de munteenheid waarin de Effecten zijn of uitgedrukt of aan fondsen die investeren in activa die zijn 9

10 uitgedrukt in een andere munteenheid. Investeerders kunnen daarom betekenisvolle wisselrisico's lopen; fondsen die investeren in markten met een beperkte rechtszekerheid zijn onderhevig aan bepaalde risico's zoals, bijvoorbeeld overheidstussenkomsten die leiden tot een geheel of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde kapitaal of verlies van de toegang tot het geïnvesteerde kapitaal. Deze markten zijn mogelijk niet zo betrouwbaar gereglementeerd als andere. Effecten verbonden aan een hedge fonds Effecten die verbonden zijn aan fondseenheden die alternatieve investeringsstragieën met bijzondere risico's toepassen (hedge fondsen) (of een index die een hedge fonds vertegenwoordigen) zijn onderhevig aan hoge risico's. Deze risico's hangen af van de strategie en de onderliggende investeringen van het relevante hedge fonds en omvatten, onder meer, onvoldoende transparantie, een gebrek aan investeringsbeperkingen, concentratierisico's, leverage, het gebruik van afgeleide producten, short selling en verhandeling van illiquide instrumenten. Verdere risico's die verband houden met de onderliggende waarde en/of het type van de Effecten kunnen worden beschreven in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. 10

11 Samenvatting van de Informatie met betrekking tot Commerzbank Aktiengesellschaft en samenvatting van de risico's met betrekking tot Commerzbank Aktiengesellschaft Samenvatting van de Informatie met betrekking tot Commerzbank Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft is een vennootschap op aandelen opgericht naar Duits recht. De maatschappelijke zetel van de Bank bevindt zich in Frankfurt am Main en haar hoofdzetel is gelegen te Kaiserplatz, Frankfurt am Main, Federale Republiek Duitsland (telefoon: +49 (0) ). De Bank is ingeschreven in het handelsregister van de lagere regionale rechtbank (Amtsgericht) van Frankfurt am Main onder het nummer HRB Commerzbank is een van de grote Duitse banken voor de privé-sector. Haar producten en diensten voor kleinhandel en professionele klanten omvatten alle aspecten van de bankbedrijvigheid. De Bank is ook actief in gespecialiseerde domeinen gedeeltelijk opgevangen door haar bijkantoren zoals hypothecair bankieren en onroerend goed transacties, leasing en fondsenbeheer. Haar diensten zijn vooral toegespitst op het beheer van de rekeningen van de klanten en het afhandelen van betalingstransacties, leningen, spaar- en beleggingsplannen en ook op effectentransacties. Bijkomende financiële diensten worden aangeboden in het kader van de bank-verzekeringen strategie van samenwerking met toonaangevende bedrijven in sectoren die verband houden met financieringen, met inbegrip van stelsels voor terugbetaling van hypothecaire leningen (home loan saving schemes) en verzekeringsproducten. De operationele activiteiten van de Commerzbank Groep zijn gebundeld in vijf segmenten : Private en Professionele Klanten, Mittelstandsbank, Centraal & Oost Europa, Corporates & Markten en Commercieel Vastgoed. De professionele activiteiten van Commerzbank zijn vooral toegespitst op de Duitse markt. Wat Private Banking betreft, behoren Oostenrijk, Luxemburg, Singapore en Zwitserland tot de basismarkten en voor vennootschapsactiviteiten zijn die basismarkten vooral Europa, de VS en Azië. Samenvatting van de Risicofactoren met betrekking tot Commerzbank Aktiengesellschaft De emittent is onderhevig aan verscheidene risico's die specifiek zijn voor de markt en de sector, die indien ze werkelijkheid worden een aanzienlijke invloed zouden kunnen hebben op de netto activa, de financiële positie en de inkomstenprestaties van de Emittent en bijgevolg op het vermogen van de Emittent om zijn verplichtingen die voortkomen uit de Warrants na te komen. Het gaat onder meer om de volgende risico's: - Economische context - Intensieve concurrentie - Kredietrisico - Markrisico - Liquiditeitsrisico - Verlaging van de ratings van de Groep - Operationeel risico - Strategisch risico - Risico verbonden aan het aanhouden van participaties in andere vennootschappen - Risico verbonden aan de overname van Dresdner Bank AG - Reglementair risico. 11

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen

Nadere informatie

SAMENVATTING. op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of

SAMENVATTING. op interest die verhoogt (Step-up Notes) of verlaagt (Step-Down Notes) van één interestperiode naar de andere; of SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

SAMENVATTING. op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of

SAMENVATTING. op interest die verhoogt (Step-up Notes) of verlaagt (Step-Down Notes) van één interestperiode naar de andere; of SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten (de "Effecten" of de "Certificaten") uitgegeven

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes)

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) SAMENVATTING The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Prospectus en iedere

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE INFORMATIE BETREFFENDE DE WARRANTS EN DE DAARAAN VERBONDEN RISICO'S

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE INFORMATIE BETREFFENDE DE WARRANTS EN DE DAARAAN VERBONDEN RISICO'S SAMENVATTING De Samenvatting die volgt is bedoeld als een inleiding tot het Basisprospectus. De Samenvatting zal worden aangevuld door informatie die elders in dit Basisprospectus verder wordt gedetailleerd

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE INFORMATIE BETREFFENDE DE WARRANTS EN DE DAARAAN VERBONDEN RISICO'S

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE INFORMATIE BETREFFENDE DE WARRANTS EN DE DAARAAN VERBONDEN RISICO'S SAMENVATTING Vertaling van de samenvatting van De Samenvatting die volgt is bedoeld als een inleiding tot het Basisprospectus. De Samenvatting zal worden aangevuld door informatie die elders in dit Basisprospectus

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren Samenvatting Het volgende is een samenvatting (de Samenvatting ) van de belangrijkste kenmerken en risico s verbonden aan Commerzbank Aktiengesellschaft (de Emittent, de Bank, of Commerzbank, samen met

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting met betrekking tot de Risicofactoren. Risicofactoren met betrekking tot de Notes

SAMENVATTING. Samenvatting met betrekking tot de Risicofactoren. Risicofactoren met betrekking tot de Notes SAMENVATTING Wat volgt is een samenvatting (de "Samenvatting") van de belangrijkste kenmerken van en de risico's die verbonden zijn aan de Emittent en aan de Notes die onder het Programma uitgegeven zullen

Nadere informatie

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V.") Emittenten

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNPP B.V.) Emittenten SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Elke beslissing om te beleggen in enige Effecten dient gebaseerd te worden op een bestudering van dit Basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING. Waarschuwingen

SAMENVATTING. Waarschuwingen SAMENVATTING Waarschuwingen Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het basisprospectus (het "Basisprospectus") en dient samen te worden gelezen met het Basisprospectus en de toepasselijke

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

6$0(19$77,1* De Groep is in meer dan 80 landen aanwezig en heeft meer dan 200.000 werknemers, waaronder 160.000 in Europa.

6$0(19$77,1* De Groep is in meer dan 80 landen aanwezig en heeft meer dan 200.000 werknemers, waaronder 160.000 in Europa. 6$0(19$77,1* 'H]HVDPHQYDWWLQJGLHQWDOVHHQLQOHLGLQJRSGLW%DVLVSURVSHFWXVJHOH]HQWHZRUGHQ(ONHEHVOLVVLQJRPWHEHOHJJHQLQ HQLJH(IIHFWHQGLHQWJHEDVHHUGWHZRUGHQRSHHQEHVWXGHULQJYDQGLW%DVLVSURVSHFWXVLQ]LMQJHKHHOPHWLQEHJULSYDQGH

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland.

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland. SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden en iedere beslissing om te beleggen in de Effecten dient gebaseerd te zijn op de overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden: SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot dit Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gesteund zijn op het Basisprospectus als

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Basisprospectus van de Emittenten dd. 17 juni 2010 dat een basisprospectus vormt voor Fortis Bank en een basisprospectus voor

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer Uitkomen voor de beste resultaten DB Star Performer Gestimuleerd rendement Voordelen Hoe het werkt Simulatie aan de hand van historische gegevens geeft consistente resultaten op lange termijn Voordelen

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland.

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

Commerzbank AG Factor Certificaten

Commerzbank AG Factor Certificaten Commerzbank AG Factor Certificaten Corporates & Markets Deze producten bevatten het risico op kapitaalverlies. De producten in deze brochure zijn onderhevig aan risico s (voor risicofactoren zie pagina

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

6$0(19$77,1* (PLWWHQWHQ BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("%133%9")

6$0(19$77,1* (PLWWHQWHQ BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (%133%9) 6$0(19$77,1* 'H]HVDPHQYDWWLQJGLHQWDOVHHQLQOHLGLQJRSGLW%DVLVSURVSHFWXVJHOH]HQWHZRUGHQ(ONHEHVOLVVLQJRPWHEHOHJJHQLQ HQLJH(IIHFWHQGLHQWJHEDVHHUGWHZRUGHQRSHHQEHVWXGHULQJYDQGLW%DVLVSURVSHFWXVLQ]LMQJHKHHOPHWLQEHJULSYDQGH

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Warranten") uitgegeven door de

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING 1. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES UITGEGEVEN IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot het Basisprospectus van de Emittenten dd. 13 Juni 2012 dat een basisprospectus vormt voor Fortis Bank en een basisprospectus voor

Nadere informatie

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V.")

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNPP B.V.) SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Elke beslissing om te beleggen in enige Effecten dient gebaseerd te worden op een bestudering van dit Basisprospectus

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient als inleiding op het basisprospectus van 5 Juli 2010 (het Basisprospectus ) te worden gelezen en iedere beslissing om in de Notes, de Certificaten

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

[RENDEMENT / SAMENVATTING]

[RENDEMENT / SAMENVATTING] [RENDEMENT / SAMENVATTING] Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019

CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 CRELAN dna (LU) Global Dividend Februari 2019 Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna N.V. (1) Het kapitaal wordt voor 100% belegd in deposito s bij Landbouwkrediet Inschrijvingsperiode: Van

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in dit basisprospectus worden gedefinieerd, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in dit basisprospectus worden gedefinieerd, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij dit basisprospectus en elk besluit om te beleggen in Effecten moet worden gebaseerd na bestudering van het basisprospectus als geheel,

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Warranten") uitgegeven door de

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE INFORMATIE BETREFFENDE DE WARRANTS EN DE DAARAAN VERBONDEN RISICO'S

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE INFORMATIE BETREFFENDE DE WARRANTS EN DE DAARAAN VERBONDEN RISICO'S SAMENVATTING De Samenvatting die volgt is bedoeld als een inleiding tot het Basisprospectus. De Samenvatting zal worden aangevuld door informatie die elders in dit Basisprospectus verder wordt gedetailleerd

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding tot dit Prospectus en iedere beslissing om te investeren in enige Notes dient gebaseerd te zijn op de bestudering

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (een emittent ) en Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (de garant ) SAMENVATTING van het basisprospectus gedateerd

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 9 september 2014. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging

Kenmerken. CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018. Soort belegging F CRELAN dna (LU) Global Dividend December 2018 Verkoopperiode: van 5 december 2012 tot 14 december 2012 (behoudens vervroegde afsluiting) Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door dna S.A. (1) Blootstelling

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie