BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)"

Transcriptie

1 BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the Jersey branch of UBS AG) or through its London branch: UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) Structured Note Programme FLEMISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE PROGRAMME dated 10 April 2008

2 - 1 - SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Onderstaande samenvatting is een samenvatting van het programma en is gebaseerd op de andere hoofdstukken van dit Basisprospectus. De begrippen en uitdrukkingen die in andere hoofdstukken van dit Basisprospectus gedefinieerd zijn en die in deze "Samenvatting van het Programma niet anders gedefinieerd zijn, hebben in dit hoofdstuk van het Basisprospectus dezelfde betekenis. De informatie uit dit onderdeel "Samenvatting van het Programma" moet gelezen en beschouwd worden als inleiding tot het Basisprospectus. Potentiële beleggers moeten hun beslissing om in Obligaties te beleggen, niet alleen baseren op de informatie die in deze samenvatting opgenomen is, maar tevens op de informatie uit de andere hoofdstukken van de Basisprospectus, en wel onafhankelijk van het feit of de informatie in de Basisprospectus opgenomen is dan wel of er gewoon naar externe informatie verwezen wordt. Indien hieronder wordt verwezen naar de begrippen Obligaties of Certificaten, omvatten deze begrippen zowel Obligaties en Certificaten die vertegenwoordigd worden door fysieke waardepapieren als ook Obligaties en Certificaten die gevormd worden door Girale Effecten (nicht-verkundete Wertrechte), tenzij anders gedefinieerd in dit Programma. Elke rechtszaak die in de Bondsrepubliek Duitsland ( Duitsland ) aanhangig wordt gemaakt, is aan het Duitse burgerlijke procesrecht (Zivilprozeßrecht) onderworpen zoals dat door de Duitse rechtbanken wordt toegepast, waarbij, inter alia maar niet limitatief, de vertaling van anderstalige documenten naar het Duits gevraagd kan worden, waarbij geen discoveryprocedure is voorzien en waarbij de kosten anders over de partijen verdeeld kunnen worden dan in andere jurisdicties en dan beschreven in de documenten met betrekking tot het Programma. Bijgevolg kan de eiser, wanneer in Duitsland of in enige andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (elk afzonderlijk EER-Staat ) een rechtszaak in verband met informatie uit een Obligatieprospectus zoals dit Basisprospectus aanhangig wordt gemaakt, zowel volgens de Duitse wetgeving als volgens elk andere nationale wetgeving van om het even welke andere relevante EER-staat verplicht zijn om, voor zover nodig, de kosten te dragen voor het vertalen van dit Basisprospectus naar het Duits en/of naar om het even welke andere relevante taal, naar gelang de zaak, en wel vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen worden. Elke rechtszaak die in Zwitserland aanhangig wordt gemaakt, is aan het kantonale burgerlijke procesrecht (Zivilprozessordnung) van het kanton waarin een dergelijke rechtszaak aanhangig gemaakt wordt, waarbij, inter alia maar niet limitatief, de vertaling van anderstalige documenten naar één van de officiële Zwitserse landstalen (Duits, Frans en Italiaans), waarbij geen discoveryprocedure is voorzien en waarbij de kosten anders over de partijen verdeeld kunnen worden dan in andere jurisdicties en dan beschreven in de documenten met betrekking tot het Programma. Bijgevolg kan de eiser, wanneer in Zwitserland een rechtszaak in verband met informatie uit een Obligatieprospectus zoals dit Basisprospectus aanhangig wordt gemaakt, volgens het van toepassing zijnde kantonale burgerlijke procesrecht (Zivilprozessordnung) de kosten moeten dragen voor het vertalen van dit Basisprospectus naar één van de officiële Zwitserse landstalen, naar gelang de zaak, en wel vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen worden. De Emittent en elke andere persoon die de aanzet of de opdracht tot het vertalen van onderhavige Samenvatting heeft gegeven, is aansprakelijk voor de inhoud van dit hoofdstuk Samenvatting van het Programma en voor enige vertaling daarvan, maar enkel voor zover deze samenvatting misleidend, onjuist of inconsequent is, indien ze samen met de andere hoofdstukken of met enige andere informatie uit onderhavig Basisprospectus wordt gelezen. A. Samenvatting van de Risicofactoren Een belegging in Obligaties houdt bepaalde risico s met betrekking tot de Emittent en tot de relevante Tranche Obligaties in. Al deze risicofactoren zijn eventualiteiten die al dan niet kunnen optreden, maar potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de risico s die met

3 - 2 - beleggingen in Obligaties gepaard gaan, (i) de capaciteit van de Emittent kunnen aantasten om zijn verplichtingen na te komen die resulteren uit de Obligaties die in het kader van het Programma zijn uitgegeven, en/of (ii) leiden tot een volatiliteit en/of vermindering van de marktwaarde van de relevante Tranche Obligaties, waarbij de marktwaarde niet voldoet aan de (financiële of andere) verwachtingen die de belegger had toen hij in de Obligaties belegde. Potentiële beleggers moeten twee hoofdcategorieën risico s onderscheiden: I. "Risicofactoren gelinkt aan Obligaties". Deze omvatten 1. "Algemene risicofactoren gelinkt aan Obligaties"; 2. "Algemene risicofactoren gelinkt aan wijzigingen in de marktomstandigheden"; en 3. "Risicofactoren gelinkt aan specifieke productcategorieën". De tweede hoofdcategorie zijn de II. "Risicofactoren gelinkt aan de Emittent". Een samenvatting hiervan vindt u later in dit document: I. Risicofactoren gelinkt aan Obligaties 1. Algemene risicofactoren gelinkt aan Obligaties Algemeen Een belegging in Obligaties houdt bepaalde risico s in. Deze variëren naar gelang de specificatie en het type of de structuur van de Obligaties. Een belegging in Obligaties is slechts geschikt voor potentiële beleggers die (i) over de vereiste kennis over en ervaring met financiële en zakelijke transacties beschikken om de verdiensten en risico s van een belegging in Obligaties, de informatie die vervat zit in het Basisprospectus, de informatie waarnaar het Basisprospectus verwijst, en alle mogelijke bijkomstige informatie te kunnen beoordelen; (ii) toegang hebben tot en kennis hebben van adequate instrumenten om die verdiensten en risico s rekening houdend met de specifieke financiële toestand van de belegger te beoordelen, en om de impact te beoordelen die deze Obligaties op zijn globale beleggingsportefeuille zullen hebben; (iii) de voorwaarden die aan de betrokken Obligaties verbonden zijn, nauwkeurig begrijpen en die vertrouwd zijn met het gedrag van de relevante onderliggende en financiële markten; (iv) het economische risico van een belegging in Obligaties tot de vervaldatum van de Obligaties aankunnen; en (v) inzien dat zij gedurende een aanzienlijke periode, zo niet tot de vervaldatum, niet over de Obligaties zullen kunnen beschikken. Renterisico Het renterisico is één van de centrale risico s van rentende Instrumenten. Het rentepeil op de geld- en kapitaalmarkten kan immers dagelijks schommelen, waardoor de waarde van de Obligaties dagelijks zal wijzigen. Het renterisico is het resultaat van de onzekerheid over toekomstige wijzigingen van het peil van de marktrente. Vooral houders van vastrentende Obligaties zijn blootgesteld aan een renterisico dat in een waardevermindering kan resulteren wanneer het peil van de marktrente stijgt. Globaal gezien zal het effect van dit risico toenemen naarmate de marktrente stijgt. Kredietrisico Obligatiehouders zijn blootgesteld aan het risico dat de Emittent er geheel of gedeeltelijk niet in slaagt de rente uit te keren en/of de betalingen uit te voeren die hij krachtens de Obligaties verschuldigd is. Hoe slechter de kredietwaardigheid van de Emittent, des te hoger het risico om geld te verliezen. Risico gerelateerd aan kredietspreiding Tot de factoren die de kredietspreiding beïnvloeden, behoren onder andere de kredietwaardigheid en de rating van de Emittent, de waarschijnlijkheid dat de Emittent in gebreke blijft, de recovery rate, de resterende looptijd van de Obligatie tot de vervaldatum en de verplichtingen inzake collateralisering of waarborg en verklaringen over enige preferente uitkering of ondergeschiktheid. Ook de toestand qua liquiditeit, het algemene rentepeil, de globale economische ontwikkelingen en de munt waarin de betrokken Obligatie werd uitgegeven, kunnen een negatief effect hebben. Obligatiehouders zijn blootgesteld aan het risico dat de Emittent zijn kredieten ruimer gaat spreiden, wat in een daling van de prijs van de Obligaties resulteert. Rating van een Obligatie

4 - 3 - Een rating van een Obligatie is, voor zover deze bestaat, niet altijd een adequate afspiegeling van alle risico s die die Obligatie inhoudt. Een rating kan ook opgeschort, verlaagd of teruggetrokken worden. Een dergelijke opschorting, verlaging of terugtrekking van een rating kan een omgekeerd effect op de marktwaarde en de handelsprijs van de Obligaties hebben. Een kredietrating is geen aanbeveling om waardepapieren te kopen, te verkopen of aan te houden. Het ratingagentschap kan de rating ook te allen tijde wijzigen. Herbeleggingsrisico Obligatiehouders kunnen blootgesteld zijn aan risico s die samenhangen met het herbeleggen van contant geld dat door enige Obligatie is uitgekeerd. Het rendement dat de Obligatiehouder uit een Obligatie haalt, is niet alleen afhankelijk van de prijs en de nominale rentevoet van de Obligatie, maar ook van het feit of hij de rente die hij gedurende de looptijd van de Obligatie ontvangt, kan herbeleggen tegen eenzelfde of hogere rentevoet dan de rentevoet van de Obligatie Het risico dat het algemene rentepeil op de markt tijdens de looptijd van de Obligatie onder het rentepeil van de Obligatie daalt, wordt over het algemeen als herbeleggingsrisico bestempeld. De omvang van het herbeleggingsrisico is afhankelijk van de individuele kenmerken van de betrokken Obligatie. Kasstroomrisico Obligaties gaan over het algemeen gepaard met een bepaald kasstroomrisico. De op de Obligaties toepasselijke Voorwaarden en/of de Definitieve Voorwaarden bepalen welke bedragen op welke data onder welke voorwaarden zullen worden uitgekeerd als rente en als aflossing van de Obligatie. Als de overeengekomen voorwaarden niet worden nagekomen, kan de werkelijke kasstroom afwijken van de verwachte kasstroom. Het kasstroomrisico kan zich concrete vertalen in het feit dat de Emittent geheel of gedeeltelijk niet in staat is om de rente uit te keren of de Obligaties af te lossen. Inflatierisico Het inflatierisico is het risico op toekomstige waardevermindering van het geld. Het reële rendement van een belegging wordt verminderd door de inflatie. Hoe hoger de inflatie, des te lager het werkelijke rendement van een Obligatie. Als de inflatie gelijk is aan of groter is dan het nominale rendement, dan is het daadwerkelijke rendement gelijk aan nul of zelfs negatief. Aankoop op krediet - schuldfinanciering Als een Obligatiehouder voor de financiering van de Obligaties gebruik maakt van een lening en als de Obligaties vervolgens in gebreke blijven of als de handelsprijs aanzienlijk daalt, zal de Obligatiehouder niet alleen het hoofd moeten bieden aan een mogelijk verlies bij de belegging, hij zal tevens de lening moeten terugbetalen en hierop rente betalen. Een lening kan het risico op verlies duidelijk vergroten. Potentiële beleggers mogen niet ervan uitgaan dat zij de lening kunnen afbetalen of de rente kunnen betalen met de winst die ze uit de transactie halen. Potentiële beleggers dienen hun financiële toestand daarentegen te evalueren vooraleer ze een belegging aangaan, om zo te beoordelen of ze de rente op de lening kunnen betalen, de lening op verzoek kunnen terugbetalen. Ze moeten daarbij ervan uitgaan dat ze in plaats van winst te maken ook verlies kunnen lijden. Transactiekosten / lasten Bij het kopen of verkopen van Obligaties ontstaan naast de eigenlijke aankoopprijs of verkoopprijs van de Obligaties verschillende soorten bijkomende kosten (inclusief transactiekosten en commissies). Die bijkomende kosten kunnen de winst uit het aanhouden van de Obligaties aanzienlijk reduceren of zelfs volledig compenseren. Over het algemeen vragen kredietinstellingen commissies die ofwel uit een vast bedrag ofwel uit een commissie pro rata bestaan, afhankelijk van de waarde van het order. Wanneer bij de uitvoering van het order andere (binnenlandse of buitenlandse) partijen betrokken zijn (ook maar niet uitsluitend binnenlandse dealers of makelaars op buitenlandse markten), is het mogelijk dat de Obligatiehouders ook de makelaarsvergoedingen, commissies, andere vergoedingen en uitgaven van die partijen (kosten van derde partijen) moeten betalen. Wetswijziging Op de Terms and Conditions van de Obligaties is de Duitse of Zwitserse wetgeving van toepassing zoals aangegeven in de Definitieve Voorwaarden voor elke Tranche van Obligaties en

5 - 4 - zoals die geldt op de datum van dit Basisprospectus. Er kan geen enkele garantie worden gegeven omtrent de impact van enige rechterlijke beslissing of wijziging aan de Duitse wetgeving (of de in Duitsland toepasselijke wetgeving) of de Zwitserse wetgeving (of de in Zwitserland toepasselijke wetgeving), naar gelang het geval, of van enige administratieve praktijk na de datum van dit Basisprospectus. Informatieverstrekking Geen enkele Emittent, directeur of enig ander filiaal kan enige waarborg geven met betrekking tot de enige emittent van Onderliggende Waarden of Referentie-Entiteiten. Elk van deze personen kan in het verleden of gedurende de looptijd van de Obligaties in het bezit zijn gekomen van niet-openbare informatie over een emittent van de Onderliggende Waarden of Referentie-Entiteiten, hun respectieve filialen of enige borgen die in de context van Equity Linked Notes of Credit Linked Notes relevant is of kan zijn. De emissie van Equity Linked Notes of van Credit Linked Notes zal uit hoofde van al die personen geen verplichting inhouden om de Obligatiehouders of enige andere partij op de hoogte te brengen van die (al dan niet vertrouwelijke) informatie. Mogelijke belangenconflicten Alle Emittenten, alle beheerder(s) of hun respectieve aangesloten medewerkers mogen in het algemeen handel drijven en alle gewone of commerciële bankengagementen aangaan met enige emittent van Onderliggende Waardepapieren of Referentie-Entiteiten, hun respectieve aangesloten medewerkers, enige borg of enige andere persoon of entiteit die verplichtingen heeft ten overstaan van enige emittent van Onderliggende Waardepapieren of Referentie- Entiteiten, hun respectieve aangesloten medewerkers of enige borg net alsof de in het kader van dit programma uitgegeven Equity Linked Notes of Credit Linked Notes niet zouden bestaan, ongeacht het feit of dergelijke handeling een omgekeerd effect op de emittent van de Onderliggende Waardepapieren of Referentie-Entiteiten, op enige respectieve aangesloten medewerker of op enige borg zou kunnen hebben. Gegarandeerd bedrag Indien en voor zover in de Definitieve Voorwaarden een Gegarandeerd Bedrag is vastgelegd, zullen de Obligaties uit de Reeks op hun vervaldag terugbetaald worden voor een bedrag dat niet lager is dan het gespecificeerde Gegarandeerde Bedrag. Het Gegarandeerde Bedrag kan een bedrag zijn dat kleiner of groter is dan resp. gelijk is aan het bedrag van de hoofdsom / de nominale waarde van een Obligatie. Het Gegarandeerde Bedrag, voor zover vastgelegd, zal niet worden uitbetaald vóór de vooropgestelde vervaldatum of in geval van een Event of Default of een Tax Call. Indien geen enkel Gegarandeerd Bedrag is vastgelegd, is het mogelijk dat het belegde bedrag integraal verloren gaat. Zelfs indien er een Gegarandeerd Bedrag is vastgelegd, kan het uitgekeerde bedrag kleiner zijn dan het bedrag dat de Obligatiehouder heeft belegd. De uitbetaling van het Gegarandeerde Bedrag kan beïnvloed worden door de (financiële of andere) toestand van de Emittent. Wisselkoersen Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat beleggingen in Obligaties een wisselkoersrisico kunnen inhouden. De Onderliggende waarden of andere referentie-activa, zoals onder andere aandelen of relevante commodities ("Referentie-activa"), kunnen in een andere munteenheid noteren dan de Obligaties zelf; de Referentie-activa kunnen in een andere munteenheid noteren dan de munteenheid die van toepassing is op de jurisdictie van de koper; en/of de Referentie-activa kunnen in een andere munteenheid noteren dan de munteenheid waarin de koper zijn fondsen wil ontvangen. Wisselkoersen tussen munteenheden worden bepaald door vraag en aanbod op de internationale markten. Vraag en aanbod worden op hun beurt beïnvloed door macro-economische factoren, speculatie en interventies van de centrale banken en regeringen (inclusief het opleggen van toezicht en restricties inzake valuta). Wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van Obligaties of Referentie-activa beïnvloeden. Belastingheffing Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat ze mogelijks belastingen, taksen of andere heffingen verschuldigd kunnen zijn conform de wetten en praktijken van het land waarnaar de Obligaties getransfereerd worden, of van andere jurisdicties. In sommige jurisdicties is het mogelijk dat er geen officiële verklaringen van de belastingdiensten of rechtspraak beschikbaar zijn in verband met innovatieve financiële instrumenten zoals deze Obligaties.

6 - 5 - Potentiële beleggers krijgen het advies om niet te vertrouwen op het belastingoverzicht dat in dit document en/of in de Definitieve Voorwaarden is opgenomen, maar om zelf aan een belastingsadviseur raad te vragen over de belasting die specifiek bij aankoop, verkoop of aflossing van de Obligaties verschuldigd is. Deze adviseurs kunnen rekening houden met de specifieke toestand van de potentiële belegger. Onafhankelijke overwegingen en advies Elke potentiële belegger moet op basis van zijn eigen onafhankelijke overwegingen en professioneel advies dat hem onder die omstandigheden aangepast lijkt, bepalen of de aankoop van die Obligaties volledig strookt met zijn eigen financiële noden, doelstellingen en situatie (of met die van de begunstigde, indien de aankoop van de Obligaties via een fiduciaire moet gebeuren), of die aankoop beantwoordt aan en volledig strookt met zijn globale beleggingsbeleid, de richtlijnen en beperkingen die hierbij van toepassing zijn (los van het feit of de Obligaties als hoofdbelegging of in een fiduciaire worden gekocht) en of het een goede en juiste belegging is die geschikt is voor hem (of de begunstigde, als de Obligaties via een fiduciaire worden gekocht) en met name ondanks de duidelijke en aanzienlijke risico s die inherent zijn aan het beleggen in en het aanhouden van de Obligaties. Risico s in verband met vervroegde terugbetaling Behoudens een andersluidende bepaling in de relevante Definitieve Voorwaarden over een specifieke tranche Obligaties mag de Emittent alle uitstaande Obligaties terugbetalen in overeenstemming met de Voorwaarden die op deze Obligaties van toepassing zijn, indien de Emittent ertoe verplicht zou worden om de bedragen die uit hoofde van enige Obligatie betaalbaar gesteld moeten worden, te verhogen omwille van enige inhouding of aftrekking voor of namens enige huidige of toekomstige belasting, taks, heffing of regeringsmaatregel van welke aard ook, die opgelegd, geheven, vergaard, afgehouden of genomen wordt door of namens Zwitserland, het Verenigde Koninkrijk, Jersey, Duitsland en/of namens enige andere relevante jurisdictie of enige politieke onderverdeling of enige overheid die ter zake bevoegd is, of die het recht heeft om belasting te heffen. Mogelijke waardedaling van een onderliggende waarde als de Emittent van Obligaties die aan een onderliggende waarde gekoppeld zijn, voor een vervroegde terugbetaling kiest Indien de Obligaties uit een tranche Obligaties die gelinkt zijn aan een onderliggende waarde, door de Emittent vervroegd worden terugbetaald, moeten potentiële beleggers zich ervan bewust zijn dat elke daling van de prijs van de onderliggende waarde tussen het tijdstip van de aankondiging van de vervroegde terugbetaling en het tijdstip van de bepaling van de prijs van de onderliggende waarde die gebruikt wordt bij het berekenen van het bedrag van de vervroegde terugbetaling, ten laste zal zijn van de Aandeelhouders. De Obligatiehouder kan geen vervroegde terugbetaling vragen, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Voor zover de relevante Definitieve Voorwaarden geen andersluidende bepaling bevatten, hebben de Obligatiehouders niet het recht om gedurende de looptijd de vervroegde terugbetaling van de Obligaties te vragen. Indien de Emittent het recht heeft om de Obligaties vervroegd terug te betalen, maar indien hij geen gebruik maakt van dit recht en indien hij de Obligaties dus niet vervroegd terugbetaalt in overeenstemming met de Voorwaarden die op de Obligaties van toepassing zijn, is een (gehele of gedeeltelijke) verkoop van de Obligaties de enige mogelijkheid om de overeenkomstige economische waarde te realiseren. Daar de Global Notes (elk zoals gedefinieerd in de "Samenvatting van het Programma") kunnen worden aangehouden door of namens Euroclear Bank S.A./N.V. System ("Euroclear"), Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("Clearstream Frankfurt"), Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg ("Clearstream Luxembourg") en/of SIS SegaInterSettle AG ("SIS") of door of namens enig ander clearing-systeem dat relevant kan zijn voor een specifieke tranche Obligaties, zullen de Obligatiehouders zich met het oog op de overdracht, de betaling en de communicatie met de Emittent naar hun procedures moeten richten. De Emittent zal onder geen voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke daden en omissies van om het even welke clearing-systeem (zoals hieronder bepaald) of enig ander relevant clearing-systeem of

7 - 6 - voor enig verlies dat een Obligatiehouder kan lijden tengevolge van dergelijke daden en omissies. De Obligaties die in het raam van het Programma worden uitgegeven, kunnen vertegenwoordigd worden door één Global Note of meerdere Global Notes of, indien de Obligaties onder Zwitsers recht vallen, kunnen ze alternatief uitgegeven worden als girale effecten ( Girale Effecten ). Global Notes kunnen gedeponeerd worden bij een gemeenschappelijke bewaarnemer voor Euroclear en Clearstream Luxembourg of bij Clearstream Frankfurt, bij SIS of bij enig ander clearing-systeem of enige andere respectieve gemeenschappelijke bewaarnemer die van toepassing kan zijn op een bepaalde tranche Obligaties. Behoudens onder de omstandigheden die in de toepasselijke Global Note beschreven staan, zullen de Obligatiehouders niet gemachtigd zijn om de definitieve Obligaties in ontvangst te nemen. Euroclear, Clearstream Frankfurt, Clearstream Luxembourg en SIS of enig ander relevant clearing-systeem zullen naar gelang het geval bestanden bijhouden van de begunstigden en hun belangen in de Global Notes. Terwijl de Obligaties vertegenwoordigd worden door één of meerdere Global Notes, zullen de Obligatiehouders hun belangen als begunstigde uitsluitend via Euroclear, Clearstream Frankfurt, Clearstream Luxembourg en SIS of enig ander relevant clearing-systeem kunnen verhandelen. Ingeval de Obligaties uitgegeven worden als Girale Effecten, worden ze overeenkomstig een overeenkomst tussen SIS en de Emittent geboekt in het clearing-systeem van SIS, waarbij SIS garandeert dat zij het vruchtgebruik van de Girale Effecten zullen bijhouden. Obligatiehouders mogen geen definitieve Obligaties ontvangen transfers van Girale Effecten kunnen enkel overeenkomstig de relevante regels en procedures van SIS uitgevoerd worden. Een meer gedetailleerde beschrijving van de Girale Effecten vindt u onder Vorm van Obligaties onder Zwitsers recht op pagina 15 van deze Basisprospectus. Andere factoren die de waarde van de Obligaties beïnvloeden indien de Obligaties gelinkt zijn aan een onderliggende waarde De waarde van een Obligatie wordt niet alleen bepaald door de schommelingen van de marktprijzen en de schommelingen van de prijs van een onderliggende waarde, maar ook door tal van andere factoren. De waarde van de Obligaties kan tegelijkertijd door meer dan één risicofactor beïnvloed worden zodat het effect van een individuele risicofactor niet te voorspellen is. Meerdere risicofactoren samen kunnen ook een gecumuleerd effect dat op zijn beurt niet te voorspellen is. Er kan geen definitieve uitspraak worden gedaan over de effecten van combinaties van risicofactoren op de waarde van de Obligaties. Tot die risicofactoren behoren de looptijd van de Obligatie, de frequentie en de intensiteit van de prijsschommelingen (volatiliteit) van de onderliggende waarde evenals het algemene peil van de rente en de dividenden. Een Obligatie kan bijgevolg waarde verliezen hoewel de prijs van de onderliggende waarde constant blijft. Transacties om het risico te neutraliseren of te beperken Potentiële beleggers mogen niet erop vertrouwen dat zij gedurende de looptijd van de Obligaties in staat zijn om transacties te sluiten waarmee ze de relevante risico s kunnen neutraliseren of beperken. Dit is afhankelijk van de marktsituatie en, in geval van een Obligatie die aan een onderliggende waarde gelinkt is, van de specifieke onderliggende voorwaarden. Het kan gebeuren dat dergelijke transacties alleen tegen een ongunstige marktprijs mogelijk zijn, wat voor de belegger een overeenkomstig verlies oplevert. Toename van het prijsverschil tussen de aankoopkoers en de verkoopkoers Onder bijzondere marktomstandigheden, waarin de Emittent volledig in de onmogelijkheid verkeert om hedging-transacties uit te voeren of waarin dergelijke transacties erg moeilijk uit te voeren zijn, kan het prijsverschil tussen de aankoopkoers en de verkoopkoers tijdelijk oplopen om zo het economische risico voor de Emittent te beperken. Dit houdt in dat Obligatiehouders die hun Obligaties verkopen op de wisselmarkt of op en over-the-counter markt, dit doen tegen een prijs die substantieel lager is dan de huidige waarde van de Obligaties op het ogenblik van de verkoop. Effect van hedging-transacties van de Emittent op de Obligaties De Emittent mag een gedeelte van de totale opbrengst uit de verkoop van de Obligaties gebruiken voor transacties die de risico s dekken die de Emittent met de betrokken tranche

8 - 7 - Obligaties loopt. In dit geval mag de Emittent of een bedrijf dat verwant is met de Emittent, transacties afsluiten die stroken met de verplichtingen van de Emittent uit hoofde van de Obligaties. Als regel geldt dat dergelijke transacties afgesloten worden vóór of op de datum van de Emissiedatum, maar het is ook mogelijk om dergelijke transacties af te sluiten na de emissie van de Obligaties. Op of vóór de dag waarop een waardebepaling plaatsvindt, voor zover voorzien, mag de Emittent of een bedrijf dat verwant is met de Emittent, de stappen ondernemen die nodig zijn om alle hedging-transacties uit te sluiten.er kan echter niet worden uitgesloten dat de prijs van een onderliggende waarde, voor zover aanwezig, in individuele gevallen beïnvloed zal worden door deze transacties. Het aangaan of uitsluiten van deze hedging-transacties kan bij Obligaties waarvan de waarde gebaseerd is op het feit of een bepaalde gebeurtenis zich in verband met een onderliggende waarde voordoet, invloed hebben op de waarschijnlijkheid dat een bepaalde gebeurtenis zich al dan niet voordoet. 2. Algemene risicofactoren gelinkt aan wijzigingen in de marktomstandigheden Illiquiditeit van de markt Er kan geen garantie worden gegeven voor de wijze waarop de Obligaties op de secundaire markt verhandeld kunnen worden, voor het feit of die markt liquide of illiquide zal zijn en of er wel degelijk een markt voor bestaat. Als de Obligaties op geen enkele effectenmarkt verhandeld worden, kan het moeilijker zijn om aan prijsinformatie over de Obligatie te raken, wat een omgekeerd effect kan hebben op de liquiditeit en de marktprijzen van de Obligaties. De liquiditeit van de Obligaties kan ook te lijden hebben onder in sommige jurisdicties bestaande beperkingen qua aanbod en verkoop van effecten. Hoe sterker de secundaire markt ingeperkt is, des te moeilijker kan het voor een Obligatiehouder zijn om de Obligaties vóór de datum van uitoefening, de vervaldatum of de eindvervaldag te gelde te maken. Marktwaarde van de Obligaties De marktwaarde van de Obligaties zal beïnvloed worden door de kredietwaardigheid van de Emittent en door een aantal bijkomende factoren en de waarde van de Referentie-activa of de Index, met inbegrip van maar niet exclusief de volatiliteit van de Referentie-activa of de index, het dividend-percentage van de Onderliggende waarden, of het dividend van de effecten die in de Index opgenomen zijn, de financiële resultaten en vooruitzichten van de emittent van de Onderliggende waarden, de rendementsratio s van de marktrente, de liquiditeit in de markt en de resterende looptijd tot vervaldag. Marktprijsrisico historische prestaties De historische prijs van een Obligatie mag niet als graadmeter voor de toekomstige prestaties van die Obligaties worden gehanteerd. Het is onmogelijk te voorzien of de marktprijs van een Obligatie zal stijgen of dalen. Als het prijsrisico werkelijkheid wordt, is de Emittent misschien niet meer in staat om de Obligaties geheel of gedeeltelijk terug te betalen. 3. Risicofactoren gelinkt aan specifieke productcategorieën Vastrentende Obligaties en step-up-obligaties / step-down-obligaties Een houder van een vastrentende Obligatie is blootgesteld aan het risico dat de prijs van die Obligatie kan dalen als gevolg van wijzigingen in de rentevoet op de markt. Terwijl de nominale rentevoet van een vastrentende Obligatie voor de gehele looptijd van de Obligatie is vastgelegd, zal de rentevoet op de kapitaalmarkt ("marktrentevoet") dagelijks veranderen. Als de marktrentevoet verandert, verandert ook de prijs van een vastrentende Obligatie, maar dan in omgekeerde richting. Als de marktrentevoet stijgt, zal de prijs van een vastrentende Obligatie normaal gezien dalen, tot het rendement van een dergelijke Obligatie nagenoeg gelijk is aan de marktrentevoet. Als de marktrentevoet daalt, zal de prijs van een vastrentende Obligatie normaal gezien stijgen, tot het rendement van die Obligatie nagenoeg even hoog is als de marktrentevoet. Als een houder van een vastrentende Obligatie zijn Obligatie tot de vervaldag aanhoudt, zijn wijzigingen in de marktrentevoet voor hem van geen enkel belang omdat de Obligatie dan uitbetaald wordt aan het vooropgestelde bedrag, over het algemeen de hoofdsom van de Obligatie. Die risico s zijn van toepassing op step-up-obligaties en op step-down- Obligaties als de marktrentevoet voor vergelijkbare Obligaties hoger is dan de rentevoet die op dergelijke Obligaties van toepassing is.

9 - 8 - Obligaties met vlottende rentevoet Een houder van een Obligatie met vlottende rentevoet is blootgesteld aan het risico van het vlottende rentepeil en van onzekere inkomsten uit rente. Door het vlottende karakter van het rentepeil is het niet mogelijk om op voorhand het rendement van een dergelijke Obligatie te berekenen. Obligaties met vlottende rentevoet en omgekeerd geïndexeerd Rente-inkomsten van Obligaties met vlottende rentevoet en omgekeerd geïndexeerd worden berekend in een omgekeerde verhouding tot de referentievoet: als de referentievoet stijgt, dalen de inkomsten uit rente, terwijl die inkomsten stijgen als de referentievoet daalt. In tegenstelling tot de prijs van gewone Obligaties met vlottende rentevoet is de prijs van Obligaties met vlottende rentevoet en omgekeerd geïndexeerd sterk afhankelijk van het rendement van vastrentende Obligaties met dezelfde vervaldatum. De prijsschommelingen van Obligaties met vlottende rentevoet en omgekeerd geïndexeerd verlopen parallel, maar zijn duidelijk groter dan die van vastrentende Obligaties met een vergelijkbare vervaldag. De Obligatiehouders zijn blootgesteld aan het risico dat de langetermijnrente op de markt zal stijgen, ook al zal de kortetermijnrente dalen. In dat geval kan de toename van de inkomsten uit rente de daling in de prijs van Obligaties met vlottende rentevoet en omgekeerd geïndexeerd onvoldoende compenseren omdat die daling niet proportioneel verloopt. Fixed to Floating Rate Notes Fixed to Floating Rate Notes brengen een bepaald percentage rente op, waarbij de Emittent ervoor mag kiezen om een vast rentepercentage om te zetten in een vlottend rentepercentage of omgekeerd. Het feit dat de Emittent die mogelijkheid heeft om de rentevoet te converteren, heeft gevolgen op de secundaire markt en dus voor de marktwaarde van de Obligaties, daar mag verwacht worden dat de Emittent die overgang zal maken wanneer hij op die manier de globale kostprijs van de lening kan drukken. Als de Emittent een Obligatie omzet van vastrentend in vlottend, kan de spreiding van de Fixed to Floating Rate Notes minder gunstig zijn dan de gangbare spreiding in vergelijkbare Obligaties met vlottende rentevoet. Bovendien kan de nieuwe vlottende rentevoet te allen tijde lager zijn dan de rentevoeten die voor andere Obligaties worden uitbetaald. Als de Emittent van een vlottende rentevoet overstapt op een vaste rentevoet, kan de vaste rentevoet lager liggen dan de gangbare rentevoet voor zijn Obligaties. Ratchet-notes Ratchet notes zijn Obligaties waarvoor geen vooraf bepaalde rentevoet, geen vooraf bepaalde maximale rentevoet en geen vooraf bepaald uit te keren eindbedrag is vastgelegd, omdat de rentevoet of de maximale rentevoet berekend wordt op basis van de rentevoet uit de voorgaande periode en omdat het bedrag dat uiteindelijk wordt uitgekeerd, gelijk kan zijn aan de nominale waarde van de Obligatie of hoger kan zijn dan de nominale waarde van de Obligatie. De rentevoet of maximale rentevoet is afhankelijk van de prestaties van een rentevoet die berekend wordt voor een voorafgaande renteperiode. De Obligatiehouder is dan ook blootgesteld aan het risico van een vlottende rentevoet en aan onzekerheid over zijn inkomsten uit rente. Door dat vlottende rentevoetpeil is het onmogelijk om het rendement van Ratchet notes op voorhand te berekenen. Daar het uiteindelijke bedrag dat bij aflossing van de Ratchet notes wordt uitgekeerd, gekoppeld kan zijn aan de gecombineerde prestatie van een aantal elementen, mag de Obligatiehouder er niet op vertrouwen dat hij het verlies uit lage rentevoeten op het ogenblik van de aflossing zal compenseren door een bedrag dat boven pari ligt. Constant Maturity Swap ("CMS") Spread-Linked Notes De voorwaarden die met CMS Spread-Linked Notes verbonden zijn, kunnen voorzien in een vlottende rentevoet (uitgezonderd een mogelijks vastgelegde vaste rentevoet die betaald wordt op de manier die voorzien is in de Voorwaarden van de CMS Spread-Linked Notes) die afhangt van het verschil tussen de rentevoeten voor swaps met verschillende looptijden. Beleggers die CMS Spread-Linked Notes kopen, verwachten dat de rentecurve gedurende de looptijd van de CMS Spread-Linked Notes niet of nauwelijks vlakker zal worden. Indien de markt zich niet naar de verwachtingen van de Obligatiehouder ontwikkelt en indien het verschil tussen de rentevoeten van swaps met een verschillende looptijd groter is dan aanvankelijk verwacht, zal de rentevoet die voor de CMS Spread-Linked Notes betaald moet worden, lager zijn dan het gangbare rentepeil op de datum van aankoop. In het allerslechtste geval zal er geen rente

10 - 9 - worden uitbetaald. In dergelijke gevallen zal de prijs van de CMS Spread-Linked Notes ook dalen gedurende de looptijd. Range Accrual Notes De Terms and Conditions die van toepassing zijn op Range Accrual Notes, kunnen bepalen dat de betaalbare rente (uitgezonderd een mogelijke vastgelegde vaste rentevoet die betaald worden op de manier die voorzien is in de Voorwaarden van de Range Accrual Notes) afhangt van het aantal dagen dat de referentievoet binnen een bepaald bereik blijft. De rente die voor Range Accrual Notes uitbetaald wordt, daalt naar gelang het aantal dagen waarop de referentievoet zich niet in dit bereik bevindt. Als de referentievoet aanzienlijk stijgt of daalt en hierdoor gedurende de hele periode buiten het genoemde bereik valt, wordt er totaal geen rente uitgekeerd. Target Interest Range Accrual Notes De rente die betaald wordt voor Target Interest Range Accrual Notes (uitgezonderd een mogelijke vastgelegde vaste rentevoet die betaald wordt op de manier die voorzien is in de Voorwaarden van de Range Accrual Notes), is afhankelijk van het aantal dagen dat de referentievoet die werd vastgelegd in de voorwaarden die op de Target Interest Range Accrual Notes van toepassing zijn, binnen een bepaald bereik blijft. De rente die voor Target Interest Range Accrual Notes uitbetaald wordt, daalt naar gelang het aantal dagen waarop de referentievoet zich niet in dit bereik bevindt. Indien de referentievoet gedurende één of meerdere renteperiodes volledig buiten het bereik blijft, wordt zelfs helemaal geen rente uitgekeerd. Op het eind van de looptijd van de Target Interest Range Accrual Notes kan de Obligatiehouder een totale rente ontvangen tegen het percentage van de target interest zoals bepaald in de voorwaarden die van toepassing zijn op Target Interest Range Accrual Notes.

11 Target Interest Notes / Target Redemption Notes De automatische aflossing bij Target Interest Notes / Target Redemption Notes kan de marktwaarde van die producten verminderen. Gelet op het globale maximumbedrag dat bij Target Interest Notes / Target Redemption Notes als rente kan worden uitgekeerd, zal de marktwaarde van die producten, zelfs in een gunstige markt- en rente-omgeving niet substantieel hoger liggen dan de prijs waartegen ze afgelost kunnen worden. De automatische aflossing is mogelijk wanneer de kostprijs van een lening globaal gezien lager is dan op de emissiedatum van de Obligaties. Op dat ogenblik zijn Obligatiehouders over het algemeen niet in staat om de opbrengst van de aflossing te herbeleggen tegen een rentevoet die daadwerkelijk even hoog is als de rentevoet van de afgeloste Target interest Notes. Hij zal dus een duidelijk lagere rentevoet moeten aanvaarden. Potentiële beleggers moeten met dit herbeleggingsrisico rekening houden in het licht van de andere beleggingen die op dat ogenblik beschikbaar zijn. Nulcoupon-Obligaties Nulcoupon-Obligaties betalen geen rente uit, maar worden uitgegeven tegen een koers die lager is dan hun nominale waarde. De tot op de vervaldag verkregen rente-inkomsten zijn niet het gevolg van rente die periodiek wordt uitgekeerd, maar van het verschil tussen de aflossingsprijs en de emissieprijs. Die inkomsten zijn een afspiegeling van de marktrentevoet. De houder van een nulcoupon-obligatie loopt het risico dat de prijs van een dergelijke Obligatie daalt ingevolge veranderingen van de marktrentevoet. De prijzen van nulcoupon-obligaties zijn volatieler dan die van vastrentende Obligaties en ze reageren sterker op schommelingen van de marktrentevoet dan rentende Obligaties met vergelijkbare looptijd. Algemene risico s in verband met Structured Notes Globaal gezien is een belegging in Obligaties waarbij de uitbetaling van rente, voor zover voorzien, aan de prestatie van één of meerdere indexen, participatiebewijzen, Obligaties, handelsartikelen, munten, credit events, referentievoeten of andere effecten gekoppeld is, significante risico s kan inhouden die niet vergelijkbaar zijn met gelijkaardige beleggingen in conventionele schuldbrieven. Het gaat hierbij onder andere om het risico dat de Obligatiehouder helemaal geen rente krijgt of dat de resterende rentevoet lager uitvalt dan de rentevoet op een gelijktijd gekocht conventioneel schuldbrief en/of dat de Obligatiehouder de hoofdsom van zijn Obligaties geheel of in aanzienlijke mate kan kwijtspelen. Potentiële beleggers moeten zich tevens ervan bewust zijn dat de marktprijs van dergelijke Obligaties erg volatiel kan zijn (naar gelang de volatiliteit van de relevante onderliggende waarde of waarden). Index Linked Notes Index Linked Notes zijn Obligaties waarvoor geen bedrag bij aflossing en/of te betalen rente wordt vooropgesteld, maar waarvoor de bedragen voor hoofdsom en/of rente afhankelijk zijn van de prestatie van de Index, die op zijn beurt aanzienlijke kredietgerelateerde, rentevoetgerelateerde en andere risico s kan omvatten. Het bedrag bij aflossing en/of de rente, voor zover voorzien, die de Emittent moet betalen, kunnen duidelijk lager uitvallen dan de emissieprijs of, in voorkomend geval, de prijs die de Obligatiehouder heeft betaald. Ze kunnen ook gelijk zijn aan nul zodat de Obligatiehouder in dat geval zijn hele belegging verliest. Equity Linked Notes Equity Linked Notes zijn Obligaties waarvoor geen bedrag bij aflossing en/of te betalen rente wordt vooropgesteld. Het bedrag bij aflossing en/of de rente, voor zover voorzien, die de Emittent moet betalen, kunnen duidelijk lager uitvallen dan de emissieprijs of, in voorkomend geval, de prijs die de Obligatiehouder heeft betaald. Ze kunnen ook gelijk zijn aan nul zodat de Obligatiehouder in dat geval zijn hele belegging verliest. Als de Onderliggende waarden geleverd moeten worden in plaats van contant te worden uitbetaald, kan ook de waarde van dergelijke effecten aanzienlijk lager uitvallen dan de emissieprijs of, in voorkomend geval, de aankoopprijs die de Obligatiehouder heeft betaald. Bond Linked Notes Bond Linked Notes zijn Obligaties waarvoor geen bedrag bij aflossing en/of te betalen rente wordt vooropgesteld. Het bedrag bij aflossing en/of de rente, voor zover voorzien, die de Emittent moet betalen, kunnen duidelijk lager uitvallen dan de emissieprijs of, in voorkomend geval, de prijs die de Obligatiehouder heeft betaald. Ze kunnen ook gelijk zijn aan nul zodat de Obligatiehouder in dat geval zijn hele belegging verliest. Als de Onderliggende waarden geleverd moeten worden in plaats van contant te worden uitbetaald, kan ook de waarde van dergelijke

12 effecten aanzienlijk lager uitvallen dan de emissieprijs of, in voorkomend geval, de aankoopprijs die de Obligatiehouder heeft betaald. Commodity Linked Notes Commodity Linked Notes zijn Obligaties waarvoor geen vooraf bepaald bedrag en/of uit te betalen rente is voorzien. Commodity Linked Notes kunnen gekoppeld zijn aan één of meerdere relevante commodities en kunnen rente opbrengen aan percentages die aan die commodities gekoppeld zijn en/of worden vergoed met een aflossingsbedrag (Commodity Linked Redemption Amount). Bij de berekening wordt in elk geval verwezen naar de relevante commodity of relevante commodities. Schommelingen in de waarde van de relevante commodity beïnvloeden de waarde van de Commodity Linked Note. Het bedrag van de hoofdsom en/of rente, voor zover aanwezig, die de Emittent moet uitbetalen, kan aanzienlijk lager uitvallen dan de emissieprijs of, in voorkomend geval, de aankoopprijs die de Obligatiehouder heeft betaald. Dit bedrag kan zelfs gelijk zijn aan nul zodat de Obligatiehouder in dat geval zijn volledige belegging verliest. Als de onderliggende waarden uit rijkdommen en waardevolle metalen bestaan, moeten de beleggers zich ervan bewust zijn dat dergelijke onderliggende waarden wereldwijd gezien over de verschillende tijdzones bijna permanent verhandeld worden. Aan de relevante onderliggende goederen kan hierdoor op verschillende plaatsen een verschillende waarde worden toegekend. De van toepassing zijnde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde definitieve voorwaarden zullen bepalen welke beurs of welk handelsplatform en welke tijdstippen gehanteerd worden om de waarde van de relevante onderliggende goederen te bepalen en om te bepalen of de relevante onderliggende waarde zich in voorkomend geval boven of onder een bepaalde grens bevindt. Currency Linked Notes Currency Linked Notes verwijzen naar één of meerdere specifieke munteenheden en ze voorzien geen vooraf vastgelegde bedrag als aflossing of rente. Dergelijke betalingen hangen af van de prestatie van de onderliggende munt(en) en kunnen aanzienlijk lager uitvallen dan de emissieprijs of aankoopprijs. Future Linked Notes Future Linked Notes zijn obligaties zonder voorafbepaalde bedragen voor terugbetaling en/of interesten. De bedragen voor terugbetaling en/of interesten hangen af van de marktwaarde van de onderliggende future(s) die substantieel lager kunnen liggen dan de Emissieprijs, of, naargelang het geval, de Aankoopprijs geïnvesteerd door de Obligatiehouder, en kunnn zelfs nul zijn; in dat geval kan de Investeerder zijn gehele investering verliezen. Indien de onderliggende future(s) afgeleverd moeten worden in plaats van cash terugbetaald, kan de waarde van de effecten ook substantieel lager liggen dan de Emissieprijs of, in voorkomend geval, de Aankoopprijs geïnvesteerd door de Obligatiehouder. Credit Linked Notes Credit Linked Notes verschillen van gewone Obligaties omdat het bedrag van de hoofdsom en/of rente die uitbetaald worden, afhankelijk zijn van het al dan niet optreden van een Credit Event, omdat de betalingen (hetzij op vervaldag hetzij vroeger) uitgevoerd zullen worden door het al dan niet optreden van een Credit Event en dat dit bedrag kleiner kan zijn dan het volledige bedrag dat de houder aanvankelijk heeft belegd. Het resultaat kan dus zijn dat de Obligatiehouder de betaalde emissieprijs of, in voorkomend geval, de betaalde aankoopprijs niet terugkrijgt. Het risico van Credit Linked Notes is vergelijkbaar met het risico dat gepaard gaat met een rechtstreekse belegging in de schuldbrieven van de Referentie-entiteit, met dit verschil dat een houder van Credit Linked Notes ook blootgesteld is aan het kredietrisico van de Emittent. Houders van deze Obligaties zijn dus zowel aan het kredietrisico van de Emittent als aan dat van de Referentie-entiteit blootgesteld. Credit Linked Notes zijn niet door de Referentie-entiteit gewaarborgd en ze zijn ook niet beveiligd via enige Obligatie van de Referentie-entiteit. Als er zich een credit event voordoet, hebben de houders van deze Obligaties geen enkele vorm van verweer tegen de referentie-entiteit. Na een credit event kunnen de houders van deze Obligaties niet profiteren van enige positieve prestatie van de Referentie-entiteit. Met name alle gevolgen van het optreden van een credit event die in de voorwaarden en/of definitieve voorwaarden beschreven staan, kunnen niet worden omgekeerd. Daarom nemen de houders van deze Obligaties, als het credit event een herstructurering betreft, niet deel aan het herstructureringsproces en hebben zij niet het recht om enig element van een herstructureringsproces te betwisten. Een belegging in verbinding met Credit Linked Notes kan

13 hierdoor een groter risico inhouden dan een rechtstreekse belegging in Obligaties van de Referentie-entiteit. Bij een feit dat de kredietwaardigheid van de Referentie-entiteit negatief beïnvloedt, maar dat geen aanleiding geeft tot een credit event, kan de prijs van de Obligaties dalen. Houders die hun Obligaties op dat tijdstip verkopen, kunnen te lijden hebben onder een materieel verlies van hun belegde kapitaal.

14 (Interest) Technically Run Enhanced Dynamic Strategy Notes ("TRENDS-Notes") TRENDS-Notes kunnen aan hun houder het recht geven om aan de Emittent in voorkomend geval de betaling van een rente te vragen naast de aflossing van het nominale bedrag van de Obligaties op de Vervaldag. Die rente kan in het eerste jaar van de looptijd van de Obligatie vastgelegd worden in een vaste jaarlijkse coupon. Vanaf het tweede jaar van de looptijd van de Obligaties is het bedrag van de rente die wordt uitgekeerd, grotendeels afhankelijk van de prestatie van een onderliggende index. In het allerslechtste geval kan dat bedrag gelijk zijn aan nul. Potentiële beleggers moeten beseffen dat de rentevoet voor één of meerdere renteperiodes gelijk kan zijn aan nul en dat het nu en dan gebeurt dat er buiten de rente die voor het eerste jaar van de looptijd van de Obligatie is vastgelegd, geen enkele andere rente meer wordt uitbetaald. Het is tevens mogelijk dat TRENDS-Notes geen periodieke rente-uitkering voorzien. Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de relevante onderliggende waarde altijd onderhevig is aan schommelingen. Bovendien is een historische prestatie van de relevante onderliggende waarde geen maatstaf voor de toekomstige prestatie van dergelijke onderliggende waarde. De historische prijs van een onderliggende waarde is ook geen maatstaf voor de toekomstige prestatie van een onderliggende waarde. Schommelingen in de marktprijs van de onderliggende waarde beïnvloeden de handelsprijs van de Obligatie en het is niet te voorspellen of de marktprijs van een onderliggende waarde zal stijgen of dalen. Schommelingen van de prijs van een onderliggende waarde kunnen in het bijzonder ertoe leiden dat de Obligatiehouder ingevolge een "stop-loss event" vanaf het tweede jaar (met inbegrip van het tweede jaar) geen jaarlijkse rente-uitkering meer zal ontvangen. FX Forward Arbitrage Strategy ("FAST")-Notes De Obligatiehouder heeft het recht om in overeenstemming met de Voorwaarden die op FX FAST Notes van toepassing zijn, en gelet op de prestatie van de beschikbare munt die als onderliggende waarde fungeert, de betaling van de aflossing te vragen op de eindvervaldag en de betaling van de rente te vragen op elke vervaldag van de rente. Hierbij zijn de betaling van de aflossing en alle betalingen van rente gekoppeld aan de voorwaarde dat er zich geen Stop-Loss Event heeft voorgedaan. Als er zich een Stop-Loss Event heeft voorgedaan, wordt er geen rente uitgekeerd en zal de Obligatiehouder op de eindvervaldag als aflossing de zogenaamde Stop- Loss-aflossing ontvangen. Deze is minstens gelijk aan het nominale bedrag per Obligatie. Het bedrag van de rente kan hierdoor in het allerslechtste geval gelijk zijn aan nul. Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat er voor één of meerdere periodes geen rente kan worden uitgekeerd en dat er geen rente kan worden uitbetaald voor één of alle renteperiodes. Potentiële beleggers moeten zich bovendien ervan bewust zijn dat de beschikbare munt die als onderliggende waarde fungeert, aan schommelingen onderhevig kan zijn. Historische prestaties van de relevante onderliggende waarde zijn ook geen maatstaf voor de toekomstige prestaties van een waarde. De historische prijs van een onderliggende waarde is ook geen maatstaf voor de toekomstige prestatie van een onderliggende waarde. Schommelingen in de marktprijs van de beschikbare munt beïnvloeden de handelsprijs van de Obligaties en er kan niet worden voorspeld of de marktprijs van de onderliggende waarde zal stijgen of dalen. Schommelingen van de prijs van een onderliggende waarde kunnen in het bijzonder ertoe leiden dat de Obligatiehouder ingevolge een "stop-loss event" geen jaarlijkse rente-uitkering meer zal ontvangen II. Risicofactoren gelinkt aan de Emittent Als wereldwijd actieve financiële dienstverlener krijgt UBS AG bij haar business-activiteit te maken met de bestaande marktsituatie. Verschillende risicofactoren kunnen de mogelijkheden van UBS AG om haar business-strategieën te implementeren, belemmeren en kunnen een rechtstreekse negatieve impact op de inkomsten hebben. De inkomsten en winsten van UBS AG waren en zijn dan ook aan schommelingen onderworpen. Hierdoor zijn de cijfers over de inkomsten en winsten uit een bepaalde periode geen bewijs voor duurzame resultaten. Ze kunnen van jaar tot jaar verschillen en dit kan ervoor zorgen dat UBS AG het min of meer moeilijk heeft haar strategische doelstellingen te verwezenlijken. Algemeen risico voor insolventie Elke Obligatiehouder draagt het algemene risico dat de financiële toestand van de Emittent verslechtert. Deze Notes zijn onmiddellijke, ongegarandeerde en niet achtergestelde Obligaties van de Emittent die, in het bijzonder in geval van insolventie van de Emittent, pari passu gerangschikt wordt met alle andere Notes en met alle huidige en toekomstige ongegarandeerde

15 en niet achtergestelde Obligaties van de Emittent, uitgezonderd de Obligaties die door verplichte statutaire bepalingen prioriteit genieten.

16 Effect van het verlagen van de rating van de Emittent De algemene beoordeling van de kredietwaardigheid van de Emittent kan invloed hebben op de waarde van de Obligaties. Deze evaluatie hangt over het algemeen af van de ratings die de Emittent of diens aanverwante bedrijven krijgen van ratingagentschappen zoals Standard & Poor s Inc. ("Standard & Poor s"), Fitch Ratings ("Fitch") en Moody s Investors Service Inc. ("Moody s"). Mogelijke belangenconflicten De Emittent en de aangesloten bedrijven mogen deelnemen aan transacties die op enige wijze aan de Obligaties gelinkt zijn, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van een klant. Die transacties kunnen voor de Obligatiehouders ongunstig zijn en ze kunnen een positief of negatief effect hebben op de waarde van een onderliggende waarde en dus op de waarde van de Obligaties. B. Samenvatting van Op Obligaties toepasselijke voorwaarden en gerelateerde informatie I. Algemene informatie Emissiemethode De Obligaties zullen continu worden uitgegeven in Tranches (elk "Tranche"), waarbij elke Tranche uit Obligaties bestaat die in al hun aspecten identiek zijn. Een of meerdere Tranches, die als geconsolideerd bestempeld worden, die één enkele reeks vormen en die in al hun aspecten identiek zijn, maar die wel verschillen qua emissiedatum, datum waarop de rente begint te lopen, emissieprijs en datum waarop de eerste rente wordt uitbetaald, kunnen een serie Obligaties vormen ("Serie"). Latere Obligaties kunnen als onderdeel van een bestaande Serie worden uitgegeven. De specifieke voorwaarden die op elke Tranche van toepassing zijn (ze zullen, voor zover nodig, met aanvullende voorwaarden aangevuld worden) zullen beschreven worden in de Definitieve Voorwaarden. In het raam van de emissie van Obligaties uit dit programma kunnen Obligaties ook als certificaten ("Certificaten"), indien vallend onder Duits recht, bestempeld worden, waarbij certificaten Obligaties zijn zoals bedoeld in 793 van het Duitse Burgerlijke Wetboek. Bij Certificaten en gestructureerde Obligaties is de betaling van rente en/of een aflossing over het algemeen gekoppeld aan de prestatie van een Onderliggende Waarde. Als het over de emissie van Certificaten gaat, moeten alle verwijzingen naar de Obligatiehouders die dit document bevat, ook gelezen worden als een verwijzing naar de Certificaathouders. Globaal gezien kan men Obligaties als certificaten bestempelen wanneer het oplijsten van de betrokken Tranche of het bepalen van de specifieke coupure door middel van een notering per eenheid gebeurt. Munteenheid en regelgevende aangelegenheden Behoudens alle toepasselijke wettelijke of regelgevende beperkingen kan de munteenheid waarin de Obligatie noteert, elke munteenheid zijn die de Emittent en de relevante Manager(s) overeenkomen. De Emittent moet ervoor zorgen dat de Obligaties die in yen noteren of betaalbaar zijn ("Yen Notes"), alleen worden uitgegeven in overeenstemming met de geldende Japanse wetgeving, regelgeving, richtlijnen en beleidslijnen. De Emittent of de door hem aangeduide agent moet verslagen of informatie verstrekken die eventueel opgevraagd kunnen worden binnen de toepasselijke wetten, regelgeving en richtlijnen die zijn opgelegd door de Japanse overheid in het geval van Yen Notes. Elke Manager is bereid om alle noodzakelijke informatie over Yen Notes te verstrekken aan de Emittent (die informatie zal niet de namen van de klanten omvatten) zodat de Emittent aan de bevoegde Japanse overheid alle vereiste rapporten kan overmaken, hetzij zelf hetzij via de door hem aangeduide agent. Coupures van de Obligaties De Obligaties zullen worden uitgegeven in coupures die de Emittent en de relevante Manager(s) zullen overeenkomen. Vervaldata De vervaldata kunnen door de Emittent en de relevante Manager(s) worden overeengekomen, rekening houdend met de minimale en maximale looptijden zoals die soms toegestaan of

17 opgelegd worden door de relevante centrale bank (of overeenkomstige instelling) of door enige wet of regelgeving die op de Emittent of de relevante munteenheid van toepassing is), zoals uiteengezet in de relevante Definitieve Voorwaarden. Elke soort Obligatie kan ook zonder vaste vervaldatum worden uitgegeven ( open end ). Emissieprijs De Obligaties kunnen uitgegeven worden aan een emissieprijs op, onder of boven pari. De emissieprijs kan hoger zijn dan de marktwaarde van de Obligatie op de dag van de Definitieve voorwaarden die van toepassing zijn (zoals bepaald door middel van een verwijzing naar de particuliere prijsmodellen die gebaseerd zijn op algemeen erkende financiële principes die gehanteerd worden door UBS AG, door de tak van UBS AG op Jersey en door de tak van UBS AG in Londen). De Emissieprijs mag daarnaast geïntegreerde commissies omvatten die aan de Manager(s) en/of verdeler of verdelers worden betaald. Vorm van de Obligaties onder Duits recht Obligaties onder Duits recht zullen als effecten aan toonder worden uitgegeven. De Definitieve Obligaties zullen niet gedrukt worden. Obligaties waarop de Amerikaanse Treasury Regulation (c)(2)(i)(C) ("TEFRA C-regels") van toepassing zijn ("TEFRA C Notes"), zullen permanent vertegenwoordigd worden door een permanente globale Obligatie aan toonder, zonder rentecoupon, voor een hoofdsom die gelijk is aan de totale hoofdsom van die Obligaties / die een aantal Certificaten vertoont dat gelijk is aan het totaal aantal Certificaten ("Permanent Global Note"). Obligaties waarop de Amerikaanse Treasury Regulation (c)(2)(i)(D) ("TEFRA D Regels") van toepassing zijn ("TEFRA D Notes"), zullen aanvankelijk altijd vertegenwoordigd worden door een tijdelijke globale Obligatie ("Temporary Global Note" en, samen met de Permanent Global Note, elk "Global Note") die zullen worden ingeruild voor Obligaties die door één of meerdere Permanent Global Notes vertegenwoordigd worden, maar in geen geval vroeger dan veertig dagen of later dan honderdtachtig dagen na het einde van de distributie van de Obligaties, inclusief de relevante Tranche, na certificering van het feit de eigenaar geen Amerikaans staatsburger is, in de vorm die te gelegener tijd beschikbaar is in het kantoor van de belastingdiensten. Obligaties met een aanvankelijke looptijd van één jaar of minder waarop noch de TEFRA C-regels noch de TEFRA D-regels van toepassing zijn, zullen altijd vertegenwoordigd worden door een Permanent Global Note. Elke Global Note zal volgende tekst dragen: Elke burger van de Verenigde Staten van Amerika (zoals gedefinieerd in de Internal Revenue Code) die houder van deze Obligatie is, zal onderworpen zijn aan de beperkingen die worden opgelegd door de wetgeving inzake inkomstenbelasting van de Verenigde Staten, met inbegrip van de limieten voorzien in de artikelen 165 (j) en 1287 (a) van de Internal Revenue Code." De artikelen uit het Amerikaanse wetboek inzake inkomstenbelasting waarnaar in dit opschrift wordt verwezen, bepalen dat een belastingplichtige uit de Verenigde Staten, onverminderd enkele uitzonderingen, niet het recht heeft om enig verlies af te trekken en dat hij voor winsten die hij bij de verkoop, de omwisseling of de aflossing van de Obligaties heeft gemaakt, geen aanspraak kan maken van de vermogensaanwasregeling. Vorm van de Obligaties onder Zwitsers recht Obligaties onder Zwitsers recht zullen als effecten aan toonder of als Girale Effecten (nichtverurkundete Wertrechte) worden uitgegeven. Girale Effecten zijn rechten die niet door een obligatie vertegenwoordigd worden, maar wel dezelfde functies hebben. Obligaties betekent gestandardiseerde certificaten die geschikt zijn voor de groothandel (Artikel 2, para. A Federal Act on Stock Exchanges ("SESTA"). De creatie van Girale Effecten vereist een standaard raamovereenkomst afgesloten tussen de Emittent en SIS SegaInterSettle AG ( SIS ) dat de creatie, registratie en het dossierbeheer regelt alsook het verwijderen van de Girale Effecten uit het SIS GIRO systeem regelt. Overeenkomstig deze standaard raamovereenkomst kunnen voorraden van Girale Effecten op twee manieren aangelegd worden, naargelang de technische voorwaarden bij SWX en SIS: (i) door SIS namens en op vraag van de Emittent na aflevering van Formulier 15 door een debit in de nostro-account van SIS dat gelijkwaardig is aan de SISapplicatie en door een credit in het obligaties-account van de Emittent dat gelijk is aan de debit; (ii) door een aanvraag van de Emittent bij SIS of, ingeval van een zogenaamde Internet Based Listing ( IBL ), met aanvraag bij SWX, waarbij, in beide gevallen, SIS voor Emittent een nostroaccount zal openen, waar Emittent een debit zal uitvoeren gelijk aan de aanvraag bij SIS. Tegelijkertijd zal de Emittent een credit uitvoeren in de obligaties-account van de Emittent. De IBL maakt het electronisch filen van een aanvraag tot listing van obligaties mogelijk (inclusief Girale Effecten) bij SWX. In deze procedure wordt een data record gecreëerd die niet alleen door SWX

18 gebruikt kan worden maar ook door SIS gelezen kan worden. Girale Effecten worden niet geclassificeerd als obligaties in termen van de Swiss Code of Obligations ( SCO ) maar worden beschouwd als verplichte rechten van de houder van dergelijke Girale Effecten tegenover de Emittent. Dientengevolge kunnen zijn niet getransfereerd worden door de eigendom over te dragen, maar wel overeenkomstig de regels van de SCO met betrekking tot het toewijzen van rechten (Artikels 164 ff. SCO). Het toewijzen van rechten en, dus, van Girale Effecten vereist een schriftelijke toewijzingsovereenkomst. In praxi wordt deze vereiste vervuld door een proxis aan de bewarende bank of de Emittent, of door blanco toewijzingen. De respectieve inventariswijziging (verhoging/verlaging) of the verwijderen van de volledige voorraad aan Girale Effecten in het nostro-account van SIS of het obligatie-account of van Emittent zal doorgevoerd worden door SIS overeenkomstig de aanwijzingen van de Emittent. Onafhankelijk van het feit of de Obligaties uitgegeven worden effecten aan toonder of onder de vorm van Girale Effecten, zullen de Obligatiehouders geen aanspraak kunnen maken op definitieve Obligaties. Definitieve Obligaties worden niet gedrukt. Beschrijving van de Obligaties De Obligaties kunnen hetzij rente opbrengen via een vaste of vlottende rentevoet hetzij geen rente opbrengen, waarbij de hoofdsom terugbetaald kan worden via een vast bedrag of via een verwijzing naar een formule, index of andere parameters die door de Emittent en de Manager(s) overeengekomen zijn en die in de Definitieve Voorwaarden zijn vastgelegd. In het raam van dit Programma worden geen Obligaties uitgegeven die overgaan tot betalingen (rente, aflossing of andere vorm) die gekoppeld zijn aan een of meerdere onderliggende waarden die uitsluitend of grotendeels actief beheerd worden door UBS AG, de tak van UBS AG op Jersey en de tak van UBS AG in Londen of enige materiële dochtermaatschappij van UBS AG, tenzij (i) in het geval van Obligaties die aan het publiek aangeboden zullen worden in één of meerdere jurisdicties van de Europese Economische Ruimte, indien die onderliggende waarde of waarden de goedkeuring verkrijgt / verkrijgen die nodig is om deze in die jurisdictie(s) van de Europese Economische Ruimte te mogen aanbieden of indien zij beschikken over een vrijstelling of indien zij ontsnappen aan elke andere reglementaire goedkeuring die binnen deze jurisdictie(s) van de EER verplicht is; (ii) indien de betrokken Obligaties niet aan het publiek aangeboden worden in deze jurisdictie(s) van de EER. Belastingheffing De betalingen van een hoofdsom en van de rente uit hoofde van Obligaties zal gebeuren zonder enige inhouding van enige huidige of toekomstige belasting, taks of heffing van welke aard ook die opgelegd, geheven of afgehouden wordt door of namens Zwitserland, het Verenigde Koninkrijk, Jersey, en/of Duitsland en/of enige politieke onderverdeling of enige overheid in die landen die het recht heeft om belasting te heffen ("bronbelasting") tenzij een dergelijke bronbelasting bij wet is opgelegd of op enige andere bij wet is toegestaan en de factor wordt afgehouden of ingehouden. In dat geval zal de Emittent deze bijkomende bedragen betalen, voor zover nodig, zodat de bedragen die de houders van de Obligaties na de afhouding van de bronbelasting netto ontvangen, gelijk zijn aan de respectieve bedragen die zij als hoofdsom en rente zouden hebben ontvangen, als er geen dergelijke bronbelasting zou hebben bestaan, behoudens de uitzonderingen die zijn uiteengezet in 6 van de Voorwaarden die op de Obligaties van toepassing zijn (Belastingheffing). De roerende voorheffing (Zinsabschlagssteuer) die in Duitsland sinds 1 januari 1993 van kracht zijn, en de solidariteitstoeslag (Solidaritätszuschlag) die vanaf 1 januari 1995 werd toegevoegd, vormen geen bronbelasting zoals hierboven beschreven. Aflossing De Definitieve Voorwaarden zullen ofwel bepalen dat de betrokken Obligaties niet vóór de vastgelegde eindvervaldag kunnen worden afgelost (met uitzondering van een Event of Default of Tax Call) ofwel dat de Obligaties, indien de Emittent of de Obligatiehouders dit wensen, terugbetaald kunnen worden op één of meerdere vaste tijdstippen vóór de vastgelegde eindvervaldag en aan een prijs of aan prijzen die de Emittent en de Manager(s) kunnen overeenkomen, hetzij op enige andere vastgelegde wijze.

19 Vervroegde terugbetaling om fiscale redenen Vervroegde terugbetaling om fiscale redenen ("Tax Call") is toegestaan zoals voorzien in 4 van de Voorwaarden die op de Obligaties van toepassing zijn (Terugbetaling). Vervroegde terugbetaling van Equity Linked Notes, Commodity Linked Notes, Exchangeable Notes en Index Linked Notes Equity Linked Notes, Commodity Linked Notes, Exchangeable Notes en Index Linked Notes kunnen vóór de vastgelegde eindvervaldag terugbetaald worden als er zich een buitengewone gebeurtenis zoals een fusie, tenderaanvraag, nationalisering, insolventie of schrapping voordoet. Al die gebeurtenissen zijn beschreven in de Bijkomende Voorwaarden die op Equity Linked Notes / Certificates, Commodity Linked Notes / Certificats, Exchangeable Notes en Index Linked Notes/Certificates van toepassing zijn, en in de Definitieve Voorwaarden. Gegarandeerd bedrag De Definitieve Voorwaarden bepalen of op de Obligaties een gegarandeerd bedrag van toepassing is. In voorkomend geval kunnen de Obligaties op de vastgelegde eindvervaldag onder geen enkel beding terugbetaald worden tegen een bedrag dat lager is dan het percentage van hun hoofdsom / nominale waarde dat in de Definitieve Voorwaarden is bepaald. Voor alle duidelijkheid: het gegarandeerde bedrag zal niet van toepassing zijn indien de Obligaties terugbetaald worden vóór de vooropgestelde eindvervaldag of na het optreden van een Event of Default of na het optreden van een Tax Call. Status van de Obligaties Deze Obligaties zijn ongegarandeerde en niet achtergestelde Obligaties van de Emittent die zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van alle andere ongegarandeerde en niet achtergestelde Obligaties van de Emittent pari passu gerangschikt worden, behoudens Obligaties die omwille van wettelijke verplichtingen voorrang genieten. Negative Pledge De op de Obligaties van toepassing zijnde Voorwaarden bevatten geen negative pledge - clausules. Events of Default De Obligaties zullen Events of Default voorzien. Listing Een aanvraag zal ingediend worden (a) bij de Luxemburgse beurs om deze Obligaties die op de officiële lijst van de Luxemburgse beurs (Bourse de Luxembourg) worden genoteerd, tot de handel aldaar toe te laten (x) op de Gereglementeerde Markt of (y) op de EuroMTF-markt van de Luxemburgse beurs en/of (b) bij de SWX zodat dergelijke Obligaties opgenomen worden en toegelaten worden tot de handel, al naargelang, (x) op het SWX-Hoofdsegment (Hauptsegment)of (y) of op het platform van Scoach Switzerland Ltd.. De Obligaties kunnen ook op andere beurzen noteren, met inbegrip van de niet-gereglementeerde markt van elke beurs, of kunnen ook helemaal niet noteren of toegelaten zijn tot de handel, naar gelang de afspraken die de Emittent en de relevante Manager(s) voor een bepaalde Tranche Obligaties hebben gemaakt. Toepasselijk recht De Definitieve Voorwaarden bepalen voor elke Tranche de van toepassing zijnde wetgeving voor de relevante Tranche, die zal vallen onder Duits of Zwitsers recht. Restricties inzake verkoop Er zullen specifieke restricties gelden inzake het aanbieden en verkopen van Obligaties en het verdelen van de materialen waarmee waarin de Obligaties worden aangeboden, in de Europese Economische Ruimte, in de Verenigde Staten van Amerika, Japan. Andere dergelijke restricties kunnen vereist zijn krachtens de toepasselijke wetgeving als het gaat om het aanbieden en verkopen van een bepaalde tranche Obligaties. Jurisdictie. De Definitieve Voorwaarden bepalen voor elke Tranche de van toepassing zijnde jurisdictie voor elke gerechtelijke procedure die uit dergelijke Tranche resulteert, i.e. Frankfurt am Main (voor Tranches onder Duits recht) of Zürich (voor Tranches onder Zwitsers recht.

20 II. Specifieke categorieën producten Vastrentende Obligaties De vaste rente zal betaalbaar zijn op de tussen de Emittent en de Manager(s) bepaalde datum of data en op het tijdstip van de aflossing en wordt berekend op basis van de geselecteerde Day Count Fraction. Step-up / Step-down-Obligaties Step-up / Step-down Notes zijn Obligaties die een vaste rente afwerpen waarvan het percentage varieert en waarbij dat percentage bij een step-up-obligatie groter en bij een step-down- Obligatie kleiner zal zijn dan de percentages die in de voorafgaande renteperiode van toepassing waren. Obligaties met vlottende rentevoet Obligaties met vlottende rentevoet werpen een percentage rente af dat door de Emittent en de relevante Manager(s) is overeengekomen: (i) op dezelfde basis als de vlottende rentevoet uit hoofde van een notionele rentevoetswaptransactie in de relevante Gespecificeerde Munteenheid, geregeld door een overeenkomst waartoe de ISDA-definities uit het jaar 2006 en de ISDA-Eurodefinities uit het jaar 1998 behoren (beide zoals gepubliceerd door de International Swaps and Derivatives Association, Inc., en zoals geamendeerd en bijgewerkt op de Emissiedatum van de eerste tranche van de Obligaties uit de betrokken Serie); of (ii) op basis van een referentievoet die verschijnt op een overeengekomen scherm van een commerciële dienstverlener; of (iii) op enige andere basis die door de Emittent en de relevante Manager(s) kan zijn overeengekomen. De marge (voor zover voorhanden) in verband met dergelijke vlottende rentevoet zal door de Emittent en de Manager(s) voor elke Serie Obligaties met vlottende rentevoet bepaald worden. Obligaties met vlottende rentevoet en omgekeerd geïndexeerd De voor Obligaties met vlottende rentevoet en omgekeerd geïndexeerd te betalen rente zal worden berekend als het verschil tussen een vaste rentevoet en een vlottende rentevoet. Ratchet Notes De rentevoet of de maximale rentevoet die voor Ratchet Notes betaald moet worden, wordt berekend op basis van de rentevoet die voor een voorafgaande renteperiode is berekend. Het uiteindelijke bedrag van de aflossing van Ratchet Notes kan gelinkt zijn aan de gecombineerde prestatie van een aantal kenmerken tot op de Eindvervaldag. Hierbij kan het uiteindelijke bedrag van de aflossing de nominale waarde al dan niet overschrijden. CMS Spread-Linked Notes CMS Spread-Linked Notes brengen een variabele rente op die bepaald wordt op basis van het verschil (spread) tussen de rentevoeten van bepaalde swaps. Range Accrual Notes Range Accrual Notes brengen een rente op die afhankelijk is van de prestatie van één of meerdere onderliggende referentievoeten. De rente zal toenemen voor elke relevante dag uit een renteperiode waarin de onderliggende referentievoet zich op een wijze gedraagt die nader moet worden omschreven, maar niet toeneemt ten opzichte van andere dagen. De rente voor Range Accrual Notes kan ook worden uitbetaald tegen een vooraf bepaalde specifiek percentage voor bepaalde renteperiodes. Target Interest Note / Target Redemption Notes Target interest Notes kunnen een vlottende rentevoet of een combinatie van een vaste rentevoet en een vlottende rentevoet of een range accrual-mechanisme waarbij het totale bedrag aan rente dat voor de Obligaties betaald moet worden, beperkt wordt door een globale maximale rentevoet. Als het totale bedrag aan rente dat voor de Obligaties betaald moet worden, gelijk is aan of hoger is dan de target interest, worden de Obligaties vervroegd terugbetaald tegen hun hoofdsom of tegen een aflossing die van toepassing is bij vervroegde terugbetaling. Indien de coupons niet de globale maximale rentevoet opleveren vóór de laatste renteperiode, zullen de Obligaties aan de hoofdsom worden terugbetaald op de vervaldag. De Obligaties kunnen al dan niet terugbetaald worden tegen hun hoofdsom vermeerderd met een laatste betaling die gelijk is aan het verschil tussen de target interests en de berekende totale rente.

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer Uitkomen voor de beste resultaten DB Star Performer Gestimuleerd rendement Voordelen Hoe het werkt Simulatie aan de hand van historische gegevens geeft consistente resultaten op lange termijn Voordelen

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Basisprospectus, en een eventuele beslissing om te beleggen in de Notes dient

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden: SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot dit Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gesteund zijn op het Basisprospectus als

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland.

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003 ING Bank NV (NL) Trimestriële coupon Looptijd van het product: 5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Kapitaalbescherming op de eindvervaldatum door de Emittent Omschrijving Note is een beleggingsproduct :

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland.

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland. SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden en iedere beslissing om te beleggen in de Effecten dient gebaseerd te zijn op de overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in dit basisprospectus worden gedefinieerd, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in dit basisprospectus worden gedefinieerd, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij dit basisprospectus en elk besluit om te beleggen in Effecten moet worden gebaseerd na bestudering van het basisprospectus als geheel,

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes)

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) SAMENVATTING The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Prospectus en iedere

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note Wat is de FLEUR Note? De FLEUR Note (FLEUR) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren van een potentieel

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes

Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Achieving more together Commerzbank Reverse Exchangeable Notes 3 Commerzbank Reverse Exchangeable Notes Klassieke Reverse Exchangeable Notes: Vaste coupon & terugbetaling Vaste

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten (de "Effecten" of de "Certificaten") uitgegeven

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

ING Soft Commodities Coupon Note

ING Soft Commodities Coupon Note Limited Risk Equity Interest Other ING Soft Commodities Coupon Note Profiteer van een gelijkblijvende of (licht) stijgende prijs van landbouwgrondstoffen Mogelijk coupon per jaar 97% garantie van de nominale

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

2.5Y USD Semi-Annual Step-Up Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap

Deutsche Bank. De obligaties stap voor stap Deutsche Bank De obligaties stap voor stap De obligaties stap voor stap Definitie P. 3 Belangrijkste kenmerken P. 3-4 Waarom beleggen in obligaties? P. 4-5 De verhouding tussen risico en rendement P. 5

Nadere informatie

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes

Juli 2014. Structured products. Index Garantie Notes. Index Garantie Notes Structured products Juli 2014 1 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

Kenmerken en risico s financiële instrumenten

Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Kenmerken en risico s financiële instrumenten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Deze Bijlage geeft een niet-limitatieve, algemene beschrijving

Nadere informatie

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V.") Emittenten

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNPP B.V.) Emittenten SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Elke beslissing om te beleggen in enige Effecten dient gebaseerd te worden op een bestudering van dit Basisprospectus

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie

Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Obligaties een financieringsinstrument en een beleggingscategorie Mr A. van Dijk RBA 1 Inleiding Wat zijn obligaties? Kenmerken Rendement Risico Obligatiesoorten 2 Kenmerken van Obligaties Vordering Vaste

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

2 x 6% bruto. De kassa rinkelt. Variable Secured Notes III. 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating. A Passion to Perform.

2 x 6% bruto. De kassa rinkelt. Variable Secured Notes III. 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating. A Passion to Perform. Variab.Sec.NotesIII NL 12-11-2004 10:43 Pagina 2 2 x 6% bruto De kassa rinkelt Variable Secured Notes III 2 jaar lang gegarandeerd 6% bruto Een uitgifte met de beste rating A Passion to Perform. Variab.Sec.NotesIII

Nadere informatie

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA De ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op aandelen Royal Dutch Shell PLC-A ( Royal Dutch ) of Total SA ( Total

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Mik op een hoger rendement.

Mik op een hoger rendement. Interest Linked Bond 2020 STRATEGIE P. 2 Dit product speelt in op een stijgende langetermijnrente en een kortetermijnrente die lager blijft dan de langetermijnrente. LOOPTIJD p. 3 Max. 0 jaar ONDERLIGGENDE

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren Samenvatting Het volgende is een samenvatting (de Samenvatting ) van de belangrijkste kenmerken en risico s verbonden aan Commerzbank Aktiengesellschaft (de Emittent, de Bank, of Commerzbank, samen met

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

SAMENVATTING. op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of

SAMENVATTING. op interest die verhoogt (Step-up Notes) of verlaagt (Step-Down Notes) van één interestperiode naar de andere; of SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in dit basisprospectus worden gedefinieerd, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in dit basisprospectus worden gedefinieerd, hebben in deze samenvatting dezelfde betekenis. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij dit basisprospectus en elk besluit om te beleggen in Effecten moet worden gebaseerd na bestudering van het basisprospectus als geheel,

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie