BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)"

Transcriptie

1 BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the Jersey branch of UBS AG) or through its London branch: UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) Structured Note Programme FLEMISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE PROGRAMME dated 10 April 2008

2 - 1 - SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Onderstaande samenvatting is een samenvatting van het programma en is gebaseerd op de andere hoofdstukken van dit Basisprospectus. De begrippen en uitdrukkingen die in andere hoofdstukken van dit Basisprospectus gedefinieerd zijn en die in deze "Samenvatting van het Programma niet anders gedefinieerd zijn, hebben in dit hoofdstuk van het Basisprospectus dezelfde betekenis. De informatie uit dit onderdeel "Samenvatting van het Programma" moet gelezen en beschouwd worden als inleiding tot het Basisprospectus. Potentiële beleggers moeten hun beslissing om in Obligaties te beleggen, niet alleen baseren op de informatie die in deze samenvatting opgenomen is, maar tevens op de informatie uit de andere hoofdstukken van de Basisprospectus, en wel onafhankelijk van het feit of de informatie in de Basisprospectus opgenomen is dan wel of er gewoon naar externe informatie verwezen wordt. Indien hieronder wordt verwezen naar de begrippen Obligaties of Certificaten, omvatten deze begrippen zowel Obligaties en Certificaten die vertegenwoordigd worden door fysieke waardepapieren als ook Obligaties en Certificaten die gevormd worden door Girale Effecten (nicht-verkundete Wertrechte), tenzij anders gedefinieerd in dit Programma. Elke rechtszaak die in de Bondsrepubliek Duitsland ( Duitsland ) aanhangig wordt gemaakt, is aan het Duitse burgerlijke procesrecht (Zivilprozeßrecht) onderworpen zoals dat door de Duitse rechtbanken wordt toegepast, waarbij, inter alia maar niet limitatief, de vertaling van anderstalige documenten naar het Duits gevraagd kan worden, waarbij geen discoveryprocedure is voorzien en waarbij de kosten anders over de partijen verdeeld kunnen worden dan in andere jurisdicties en dan beschreven in de documenten met betrekking tot het Programma. Bijgevolg kan de eiser, wanneer in Duitsland of in enige andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (elk afzonderlijk EER-Staat ) een rechtszaak in verband met informatie uit een Obligatieprospectus zoals dit Basisprospectus aanhangig wordt gemaakt, zowel volgens de Duitse wetgeving als volgens elk andere nationale wetgeving van om het even welke andere relevante EER-staat verplicht zijn om, voor zover nodig, de kosten te dragen voor het vertalen van dit Basisprospectus naar het Duits en/of naar om het even welke andere relevante taal, naar gelang de zaak, en wel vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen worden. Elke rechtszaak die in Zwitserland aanhangig wordt gemaakt, is aan het kantonale burgerlijke procesrecht (Zivilprozessordnung) van het kanton waarin een dergelijke rechtszaak aanhangig gemaakt wordt, waarbij, inter alia maar niet limitatief, de vertaling van anderstalige documenten naar één van de officiële Zwitserse landstalen (Duits, Frans en Italiaans), waarbij geen discoveryprocedure is voorzien en waarbij de kosten anders over de partijen verdeeld kunnen worden dan in andere jurisdicties en dan beschreven in de documenten met betrekking tot het Programma. Bijgevolg kan de eiser, wanneer in Zwitserland een rechtszaak in verband met informatie uit een Obligatieprospectus zoals dit Basisprospectus aanhangig wordt gemaakt, volgens het van toepassing zijnde kantonale burgerlijke procesrecht (Zivilprozessordnung) de kosten moeten dragen voor het vertalen van dit Basisprospectus naar één van de officiële Zwitserse landstalen, naar gelang de zaak, en wel vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen worden. De Emittent en elke andere persoon die de aanzet of de opdracht tot het vertalen van onderhavige Samenvatting heeft gegeven, is aansprakelijk voor de inhoud van dit hoofdstuk Samenvatting van het Programma en voor enige vertaling daarvan, maar enkel voor zover deze samenvatting misleidend, onjuist of inconsequent is, indien ze samen met de andere hoofdstukken of met enige andere informatie uit onderhavig Basisprospectus wordt gelezen. A. Samenvatting van de Risicofactoren Een belegging in Obligaties houdt bepaalde risico s met betrekking tot de Emittent en tot de relevante Tranche Obligaties in. Al deze risicofactoren zijn eventualiteiten die al dan niet kunnen optreden, maar potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de risico s die met

3 - 2 - beleggingen in Obligaties gepaard gaan, (i) de capaciteit van de Emittent kunnen aantasten om zijn verplichtingen na te komen die resulteren uit de Obligaties die in het kader van het Programma zijn uitgegeven, en/of (ii) leiden tot een volatiliteit en/of vermindering van de marktwaarde van de relevante Tranche Obligaties, waarbij de marktwaarde niet voldoet aan de (financiële of andere) verwachtingen die de belegger had toen hij in de Obligaties belegde. Potentiële beleggers moeten twee hoofdcategorieën risico s onderscheiden: I. "Risicofactoren gelinkt aan Obligaties". Deze omvatten 1. "Algemene risicofactoren gelinkt aan Obligaties"; 2. "Algemene risicofactoren gelinkt aan wijzigingen in de marktomstandigheden"; en 3. "Risicofactoren gelinkt aan specifieke productcategorieën". De tweede hoofdcategorie zijn de II. "Risicofactoren gelinkt aan de Emittent". Een samenvatting hiervan vindt u later in dit document: I. Risicofactoren gelinkt aan Obligaties 1. Algemene risicofactoren gelinkt aan Obligaties Algemeen Een belegging in Obligaties houdt bepaalde risico s in. Deze variëren naar gelang de specificatie en het type of de structuur van de Obligaties. Een belegging in Obligaties is slechts geschikt voor potentiële beleggers die (i) over de vereiste kennis over en ervaring met financiële en zakelijke transacties beschikken om de verdiensten en risico s van een belegging in Obligaties, de informatie die vervat zit in het Basisprospectus, de informatie waarnaar het Basisprospectus verwijst, en alle mogelijke bijkomstige informatie te kunnen beoordelen; (ii) toegang hebben tot en kennis hebben van adequate instrumenten om die verdiensten en risico s rekening houdend met de specifieke financiële toestand van de belegger te beoordelen, en om de impact te beoordelen die deze Obligaties op zijn globale beleggingsportefeuille zullen hebben; (iii) de voorwaarden die aan de betrokken Obligaties verbonden zijn, nauwkeurig begrijpen en die vertrouwd zijn met het gedrag van de relevante onderliggende en financiële markten; (iv) het economische risico van een belegging in Obligaties tot de vervaldatum van de Obligaties aankunnen; en (v) inzien dat zij gedurende een aanzienlijke periode, zo niet tot de vervaldatum, niet over de Obligaties zullen kunnen beschikken. Renterisico Het renterisico is één van de centrale risico s van rentende Instrumenten. Het rentepeil op de geld- en kapitaalmarkten kan immers dagelijks schommelen, waardoor de waarde van de Obligaties dagelijks zal wijzigen. Het renterisico is het resultaat van de onzekerheid over toekomstige wijzigingen van het peil van de marktrente. Vooral houders van vastrentende Obligaties zijn blootgesteld aan een renterisico dat in een waardevermindering kan resulteren wanneer het peil van de marktrente stijgt. Globaal gezien zal het effect van dit risico toenemen naarmate de marktrente stijgt. Kredietrisico Obligatiehouders zijn blootgesteld aan het risico dat de Emittent er geheel of gedeeltelijk niet in slaagt de rente uit te keren en/of de betalingen uit te voeren die hij krachtens de Obligaties verschuldigd is. Hoe slechter de kredietwaardigheid van de Emittent, des te hoger het risico om geld te verliezen. Risico gerelateerd aan kredietspreiding Tot de factoren die de kredietspreiding beïnvloeden, behoren onder andere de kredietwaardigheid en de rating van de Emittent, de waarschijnlijkheid dat de Emittent in gebreke blijft, de recovery rate, de resterende looptijd van de Obligatie tot de vervaldatum en de verplichtingen inzake collateralisering of waarborg en verklaringen over enige preferente uitkering of ondergeschiktheid. Ook de toestand qua liquiditeit, het algemene rentepeil, de globale economische ontwikkelingen en de munt waarin de betrokken Obligatie werd uitgegeven, kunnen een negatief effect hebben. Obligatiehouders zijn blootgesteld aan het risico dat de Emittent zijn kredieten ruimer gaat spreiden, wat in een daling van de prijs van de Obligaties resulteert. Rating van een Obligatie

4 - 3 - Een rating van een Obligatie is, voor zover deze bestaat, niet altijd een adequate afspiegeling van alle risico s die die Obligatie inhoudt. Een rating kan ook opgeschort, verlaagd of teruggetrokken worden. Een dergelijke opschorting, verlaging of terugtrekking van een rating kan een omgekeerd effect op de marktwaarde en de handelsprijs van de Obligaties hebben. Een kredietrating is geen aanbeveling om waardepapieren te kopen, te verkopen of aan te houden. Het ratingagentschap kan de rating ook te allen tijde wijzigen. Herbeleggingsrisico Obligatiehouders kunnen blootgesteld zijn aan risico s die samenhangen met het herbeleggen van contant geld dat door enige Obligatie is uitgekeerd. Het rendement dat de Obligatiehouder uit een Obligatie haalt, is niet alleen afhankelijk van de prijs en de nominale rentevoet van de Obligatie, maar ook van het feit of hij de rente die hij gedurende de looptijd van de Obligatie ontvangt, kan herbeleggen tegen eenzelfde of hogere rentevoet dan de rentevoet van de Obligatie Het risico dat het algemene rentepeil op de markt tijdens de looptijd van de Obligatie onder het rentepeil van de Obligatie daalt, wordt over het algemeen als herbeleggingsrisico bestempeld. De omvang van het herbeleggingsrisico is afhankelijk van de individuele kenmerken van de betrokken Obligatie. Kasstroomrisico Obligaties gaan over het algemeen gepaard met een bepaald kasstroomrisico. De op de Obligaties toepasselijke Voorwaarden en/of de Definitieve Voorwaarden bepalen welke bedragen op welke data onder welke voorwaarden zullen worden uitgekeerd als rente en als aflossing van de Obligatie. Als de overeengekomen voorwaarden niet worden nagekomen, kan de werkelijke kasstroom afwijken van de verwachte kasstroom. Het kasstroomrisico kan zich concrete vertalen in het feit dat de Emittent geheel of gedeeltelijk niet in staat is om de rente uit te keren of de Obligaties af te lossen. Inflatierisico Het inflatierisico is het risico op toekomstige waardevermindering van het geld. Het reële rendement van een belegging wordt verminderd door de inflatie. Hoe hoger de inflatie, des te lager het werkelijke rendement van een Obligatie. Als de inflatie gelijk is aan of groter is dan het nominale rendement, dan is het daadwerkelijke rendement gelijk aan nul of zelfs negatief. Aankoop op krediet - schuldfinanciering Als een Obligatiehouder voor de financiering van de Obligaties gebruik maakt van een lening en als de Obligaties vervolgens in gebreke blijven of als de handelsprijs aanzienlijk daalt, zal de Obligatiehouder niet alleen het hoofd moeten bieden aan een mogelijk verlies bij de belegging, hij zal tevens de lening moeten terugbetalen en hierop rente betalen. Een lening kan het risico op verlies duidelijk vergroten. Potentiële beleggers mogen niet ervan uitgaan dat zij de lening kunnen afbetalen of de rente kunnen betalen met de winst die ze uit de transactie halen. Potentiële beleggers dienen hun financiële toestand daarentegen te evalueren vooraleer ze een belegging aangaan, om zo te beoordelen of ze de rente op de lening kunnen betalen, de lening op verzoek kunnen terugbetalen. Ze moeten daarbij ervan uitgaan dat ze in plaats van winst te maken ook verlies kunnen lijden. Transactiekosten / lasten Bij het kopen of verkopen van Obligaties ontstaan naast de eigenlijke aankoopprijs of verkoopprijs van de Obligaties verschillende soorten bijkomende kosten (inclusief transactiekosten en commissies). Die bijkomende kosten kunnen de winst uit het aanhouden van de Obligaties aanzienlijk reduceren of zelfs volledig compenseren. Over het algemeen vragen kredietinstellingen commissies die ofwel uit een vast bedrag ofwel uit een commissie pro rata bestaan, afhankelijk van de waarde van het order. Wanneer bij de uitvoering van het order andere (binnenlandse of buitenlandse) partijen betrokken zijn (ook maar niet uitsluitend binnenlandse dealers of makelaars op buitenlandse markten), is het mogelijk dat de Obligatiehouders ook de makelaarsvergoedingen, commissies, andere vergoedingen en uitgaven van die partijen (kosten van derde partijen) moeten betalen. Wetswijziging Op de Terms and Conditions van de Obligaties is de Duitse of Zwitserse wetgeving van toepassing zoals aangegeven in de Definitieve Voorwaarden voor elke Tranche van Obligaties en

5 - 4 - zoals die geldt op de datum van dit Basisprospectus. Er kan geen enkele garantie worden gegeven omtrent de impact van enige rechterlijke beslissing of wijziging aan de Duitse wetgeving (of de in Duitsland toepasselijke wetgeving) of de Zwitserse wetgeving (of de in Zwitserland toepasselijke wetgeving), naar gelang het geval, of van enige administratieve praktijk na de datum van dit Basisprospectus. Informatieverstrekking Geen enkele Emittent, directeur of enig ander filiaal kan enige waarborg geven met betrekking tot de enige emittent van Onderliggende Waarden of Referentie-Entiteiten. Elk van deze personen kan in het verleden of gedurende de looptijd van de Obligaties in het bezit zijn gekomen van niet-openbare informatie over een emittent van de Onderliggende Waarden of Referentie-Entiteiten, hun respectieve filialen of enige borgen die in de context van Equity Linked Notes of Credit Linked Notes relevant is of kan zijn. De emissie van Equity Linked Notes of van Credit Linked Notes zal uit hoofde van al die personen geen verplichting inhouden om de Obligatiehouders of enige andere partij op de hoogte te brengen van die (al dan niet vertrouwelijke) informatie. Mogelijke belangenconflicten Alle Emittenten, alle beheerder(s) of hun respectieve aangesloten medewerkers mogen in het algemeen handel drijven en alle gewone of commerciële bankengagementen aangaan met enige emittent van Onderliggende Waardepapieren of Referentie-Entiteiten, hun respectieve aangesloten medewerkers, enige borg of enige andere persoon of entiteit die verplichtingen heeft ten overstaan van enige emittent van Onderliggende Waardepapieren of Referentie- Entiteiten, hun respectieve aangesloten medewerkers of enige borg net alsof de in het kader van dit programma uitgegeven Equity Linked Notes of Credit Linked Notes niet zouden bestaan, ongeacht het feit of dergelijke handeling een omgekeerd effect op de emittent van de Onderliggende Waardepapieren of Referentie-Entiteiten, op enige respectieve aangesloten medewerker of op enige borg zou kunnen hebben. Gegarandeerd bedrag Indien en voor zover in de Definitieve Voorwaarden een Gegarandeerd Bedrag is vastgelegd, zullen de Obligaties uit de Reeks op hun vervaldag terugbetaald worden voor een bedrag dat niet lager is dan het gespecificeerde Gegarandeerde Bedrag. Het Gegarandeerde Bedrag kan een bedrag zijn dat kleiner of groter is dan resp. gelijk is aan het bedrag van de hoofdsom / de nominale waarde van een Obligatie. Het Gegarandeerde Bedrag, voor zover vastgelegd, zal niet worden uitbetaald vóór de vooropgestelde vervaldatum of in geval van een Event of Default of een Tax Call. Indien geen enkel Gegarandeerd Bedrag is vastgelegd, is het mogelijk dat het belegde bedrag integraal verloren gaat. Zelfs indien er een Gegarandeerd Bedrag is vastgelegd, kan het uitgekeerde bedrag kleiner zijn dan het bedrag dat de Obligatiehouder heeft belegd. De uitbetaling van het Gegarandeerde Bedrag kan beïnvloed worden door de (financiële of andere) toestand van de Emittent. Wisselkoersen Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat beleggingen in Obligaties een wisselkoersrisico kunnen inhouden. De Onderliggende waarden of andere referentie-activa, zoals onder andere aandelen of relevante commodities ("Referentie-activa"), kunnen in een andere munteenheid noteren dan de Obligaties zelf; de Referentie-activa kunnen in een andere munteenheid noteren dan de munteenheid die van toepassing is op de jurisdictie van de koper; en/of de Referentie-activa kunnen in een andere munteenheid noteren dan de munteenheid waarin de koper zijn fondsen wil ontvangen. Wisselkoersen tussen munteenheden worden bepaald door vraag en aanbod op de internationale markten. Vraag en aanbod worden op hun beurt beïnvloed door macro-economische factoren, speculatie en interventies van de centrale banken en regeringen (inclusief het opleggen van toezicht en restricties inzake valuta). Wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van Obligaties of Referentie-activa beïnvloeden. Belastingheffing Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat ze mogelijks belastingen, taksen of andere heffingen verschuldigd kunnen zijn conform de wetten en praktijken van het land waarnaar de Obligaties getransfereerd worden, of van andere jurisdicties. In sommige jurisdicties is het mogelijk dat er geen officiële verklaringen van de belastingdiensten of rechtspraak beschikbaar zijn in verband met innovatieve financiële instrumenten zoals deze Obligaties.

6 - 5 - Potentiële beleggers krijgen het advies om niet te vertrouwen op het belastingoverzicht dat in dit document en/of in de Definitieve Voorwaarden is opgenomen, maar om zelf aan een belastingsadviseur raad te vragen over de belasting die specifiek bij aankoop, verkoop of aflossing van de Obligaties verschuldigd is. Deze adviseurs kunnen rekening houden met de specifieke toestand van de potentiële belegger. Onafhankelijke overwegingen en advies Elke potentiële belegger moet op basis van zijn eigen onafhankelijke overwegingen en professioneel advies dat hem onder die omstandigheden aangepast lijkt, bepalen of de aankoop van die Obligaties volledig strookt met zijn eigen financiële noden, doelstellingen en situatie (of met die van de begunstigde, indien de aankoop van de Obligaties via een fiduciaire moet gebeuren), of die aankoop beantwoordt aan en volledig strookt met zijn globale beleggingsbeleid, de richtlijnen en beperkingen die hierbij van toepassing zijn (los van het feit of de Obligaties als hoofdbelegging of in een fiduciaire worden gekocht) en of het een goede en juiste belegging is die geschikt is voor hem (of de begunstigde, als de Obligaties via een fiduciaire worden gekocht) en met name ondanks de duidelijke en aanzienlijke risico s die inherent zijn aan het beleggen in en het aanhouden van de Obligaties. Risico s in verband met vervroegde terugbetaling Behoudens een andersluidende bepaling in de relevante Definitieve Voorwaarden over een specifieke tranche Obligaties mag de Emittent alle uitstaande Obligaties terugbetalen in overeenstemming met de Voorwaarden die op deze Obligaties van toepassing zijn, indien de Emittent ertoe verplicht zou worden om de bedragen die uit hoofde van enige Obligatie betaalbaar gesteld moeten worden, te verhogen omwille van enige inhouding of aftrekking voor of namens enige huidige of toekomstige belasting, taks, heffing of regeringsmaatregel van welke aard ook, die opgelegd, geheven, vergaard, afgehouden of genomen wordt door of namens Zwitserland, het Verenigde Koninkrijk, Jersey, Duitsland en/of namens enige andere relevante jurisdictie of enige politieke onderverdeling of enige overheid die ter zake bevoegd is, of die het recht heeft om belasting te heffen. Mogelijke waardedaling van een onderliggende waarde als de Emittent van Obligaties die aan een onderliggende waarde gekoppeld zijn, voor een vervroegde terugbetaling kiest Indien de Obligaties uit een tranche Obligaties die gelinkt zijn aan een onderliggende waarde, door de Emittent vervroegd worden terugbetaald, moeten potentiële beleggers zich ervan bewust zijn dat elke daling van de prijs van de onderliggende waarde tussen het tijdstip van de aankondiging van de vervroegde terugbetaling en het tijdstip van de bepaling van de prijs van de onderliggende waarde die gebruikt wordt bij het berekenen van het bedrag van de vervroegde terugbetaling, ten laste zal zijn van de Aandeelhouders. De Obligatiehouder kan geen vervroegde terugbetaling vragen, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Voor zover de relevante Definitieve Voorwaarden geen andersluidende bepaling bevatten, hebben de Obligatiehouders niet het recht om gedurende de looptijd de vervroegde terugbetaling van de Obligaties te vragen. Indien de Emittent het recht heeft om de Obligaties vervroegd terug te betalen, maar indien hij geen gebruik maakt van dit recht en indien hij de Obligaties dus niet vervroegd terugbetaalt in overeenstemming met de Voorwaarden die op de Obligaties van toepassing zijn, is een (gehele of gedeeltelijke) verkoop van de Obligaties de enige mogelijkheid om de overeenkomstige economische waarde te realiseren. Daar de Global Notes (elk zoals gedefinieerd in de "Samenvatting van het Programma") kunnen worden aangehouden door of namens Euroclear Bank S.A./N.V. System ("Euroclear"), Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("Clearstream Frankfurt"), Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg ("Clearstream Luxembourg") en/of SIS SegaInterSettle AG ("SIS") of door of namens enig ander clearing-systeem dat relevant kan zijn voor een specifieke tranche Obligaties, zullen de Obligatiehouders zich met het oog op de overdracht, de betaling en de communicatie met de Emittent naar hun procedures moeten richten. De Emittent zal onder geen voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke daden en omissies van om het even welke clearing-systeem (zoals hieronder bepaald) of enig ander relevant clearing-systeem of

7 - 6 - voor enig verlies dat een Obligatiehouder kan lijden tengevolge van dergelijke daden en omissies. De Obligaties die in het raam van het Programma worden uitgegeven, kunnen vertegenwoordigd worden door één Global Note of meerdere Global Notes of, indien de Obligaties onder Zwitsers recht vallen, kunnen ze alternatief uitgegeven worden als girale effecten ( Girale Effecten ). Global Notes kunnen gedeponeerd worden bij een gemeenschappelijke bewaarnemer voor Euroclear en Clearstream Luxembourg of bij Clearstream Frankfurt, bij SIS of bij enig ander clearing-systeem of enige andere respectieve gemeenschappelijke bewaarnemer die van toepassing kan zijn op een bepaalde tranche Obligaties. Behoudens onder de omstandigheden die in de toepasselijke Global Note beschreven staan, zullen de Obligatiehouders niet gemachtigd zijn om de definitieve Obligaties in ontvangst te nemen. Euroclear, Clearstream Frankfurt, Clearstream Luxembourg en SIS of enig ander relevant clearing-systeem zullen naar gelang het geval bestanden bijhouden van de begunstigden en hun belangen in de Global Notes. Terwijl de Obligaties vertegenwoordigd worden door één of meerdere Global Notes, zullen de Obligatiehouders hun belangen als begunstigde uitsluitend via Euroclear, Clearstream Frankfurt, Clearstream Luxembourg en SIS of enig ander relevant clearing-systeem kunnen verhandelen. Ingeval de Obligaties uitgegeven worden als Girale Effecten, worden ze overeenkomstig een overeenkomst tussen SIS en de Emittent geboekt in het clearing-systeem van SIS, waarbij SIS garandeert dat zij het vruchtgebruik van de Girale Effecten zullen bijhouden. Obligatiehouders mogen geen definitieve Obligaties ontvangen transfers van Girale Effecten kunnen enkel overeenkomstig de relevante regels en procedures van SIS uitgevoerd worden. Een meer gedetailleerde beschrijving van de Girale Effecten vindt u onder Vorm van Obligaties onder Zwitsers recht op pagina 15 van deze Basisprospectus. Andere factoren die de waarde van de Obligaties beïnvloeden indien de Obligaties gelinkt zijn aan een onderliggende waarde De waarde van een Obligatie wordt niet alleen bepaald door de schommelingen van de marktprijzen en de schommelingen van de prijs van een onderliggende waarde, maar ook door tal van andere factoren. De waarde van de Obligaties kan tegelijkertijd door meer dan één risicofactor beïnvloed worden zodat het effect van een individuele risicofactor niet te voorspellen is. Meerdere risicofactoren samen kunnen ook een gecumuleerd effect dat op zijn beurt niet te voorspellen is. Er kan geen definitieve uitspraak worden gedaan over de effecten van combinaties van risicofactoren op de waarde van de Obligaties. Tot die risicofactoren behoren de looptijd van de Obligatie, de frequentie en de intensiteit van de prijsschommelingen (volatiliteit) van de onderliggende waarde evenals het algemene peil van de rente en de dividenden. Een Obligatie kan bijgevolg waarde verliezen hoewel de prijs van de onderliggende waarde constant blijft. Transacties om het risico te neutraliseren of te beperken Potentiële beleggers mogen niet erop vertrouwen dat zij gedurende de looptijd van de Obligaties in staat zijn om transacties te sluiten waarmee ze de relevante risico s kunnen neutraliseren of beperken. Dit is afhankelijk van de marktsituatie en, in geval van een Obligatie die aan een onderliggende waarde gelinkt is, van de specifieke onderliggende voorwaarden. Het kan gebeuren dat dergelijke transacties alleen tegen een ongunstige marktprijs mogelijk zijn, wat voor de belegger een overeenkomstig verlies oplevert. Toename van het prijsverschil tussen de aankoopkoers en de verkoopkoers Onder bijzondere marktomstandigheden, waarin de Emittent volledig in de onmogelijkheid verkeert om hedging-transacties uit te voeren of waarin dergelijke transacties erg moeilijk uit te voeren zijn, kan het prijsverschil tussen de aankoopkoers en de verkoopkoers tijdelijk oplopen om zo het economische risico voor de Emittent te beperken. Dit houdt in dat Obligatiehouders die hun Obligaties verkopen op de wisselmarkt of op en over-the-counter markt, dit doen tegen een prijs die substantieel lager is dan de huidige waarde van de Obligaties op het ogenblik van de verkoop. Effect van hedging-transacties van de Emittent op de Obligaties De Emittent mag een gedeelte van de totale opbrengst uit de verkoop van de Obligaties gebruiken voor transacties die de risico s dekken die de Emittent met de betrokken tranche

8 - 7 - Obligaties loopt. In dit geval mag de Emittent of een bedrijf dat verwant is met de Emittent, transacties afsluiten die stroken met de verplichtingen van de Emittent uit hoofde van de Obligaties. Als regel geldt dat dergelijke transacties afgesloten worden vóór of op de datum van de Emissiedatum, maar het is ook mogelijk om dergelijke transacties af te sluiten na de emissie van de Obligaties. Op of vóór de dag waarop een waardebepaling plaatsvindt, voor zover voorzien, mag de Emittent of een bedrijf dat verwant is met de Emittent, de stappen ondernemen die nodig zijn om alle hedging-transacties uit te sluiten.er kan echter niet worden uitgesloten dat de prijs van een onderliggende waarde, voor zover aanwezig, in individuele gevallen beïnvloed zal worden door deze transacties. Het aangaan of uitsluiten van deze hedging-transacties kan bij Obligaties waarvan de waarde gebaseerd is op het feit of een bepaalde gebeurtenis zich in verband met een onderliggende waarde voordoet, invloed hebben op de waarschijnlijkheid dat een bepaalde gebeurtenis zich al dan niet voordoet. 2. Algemene risicofactoren gelinkt aan wijzigingen in de marktomstandigheden Illiquiditeit van de markt Er kan geen garantie worden gegeven voor de wijze waarop de Obligaties op de secundaire markt verhandeld kunnen worden, voor het feit of die markt liquide of illiquide zal zijn en of er wel degelijk een markt voor bestaat. Als de Obligaties op geen enkele effectenmarkt verhandeld worden, kan het moeilijker zijn om aan prijsinformatie over de Obligatie te raken, wat een omgekeerd effect kan hebben op de liquiditeit en de marktprijzen van de Obligaties. De liquiditeit van de Obligaties kan ook te lijden hebben onder in sommige jurisdicties bestaande beperkingen qua aanbod en verkoop van effecten. Hoe sterker de secundaire markt ingeperkt is, des te moeilijker kan het voor een Obligatiehouder zijn om de Obligaties vóór de datum van uitoefening, de vervaldatum of de eindvervaldag te gelde te maken. Marktwaarde van de Obligaties De marktwaarde van de Obligaties zal beïnvloed worden door de kredietwaardigheid van de Emittent en door een aantal bijkomende factoren en de waarde van de Referentie-activa of de Index, met inbegrip van maar niet exclusief de volatiliteit van de Referentie-activa of de index, het dividend-percentage van de Onderliggende waarden, of het dividend van de effecten die in de Index opgenomen zijn, de financiële resultaten en vooruitzichten van de emittent van de Onderliggende waarden, de rendementsratio s van de marktrente, de liquiditeit in de markt en de resterende looptijd tot vervaldag. Marktprijsrisico historische prestaties De historische prijs van een Obligatie mag niet als graadmeter voor de toekomstige prestaties van die Obligaties worden gehanteerd. Het is onmogelijk te voorzien of de marktprijs van een Obligatie zal stijgen of dalen. Als het prijsrisico werkelijkheid wordt, is de Emittent misschien niet meer in staat om de Obligaties geheel of gedeeltelijk terug te betalen. 3. Risicofactoren gelinkt aan specifieke productcategorieën Vastrentende Obligaties en step-up-obligaties / step-down-obligaties Een houder van een vastrentende Obligatie is blootgesteld aan het risico dat de prijs van die Obligatie kan dalen als gevolg van wijzigingen in de rentevoet op de markt. Terwijl de nominale rentevoet van een vastrentende Obligatie voor de gehele looptijd van de Obligatie is vastgelegd, zal de rentevoet op de kapitaalmarkt ("marktrentevoet") dagelijks veranderen. Als de marktrentevoet verandert, verandert ook de prijs van een vastrentende Obligatie, maar dan in omgekeerde richting. Als de marktrentevoet stijgt, zal de prijs van een vastrentende Obligatie normaal gezien dalen, tot het rendement van een dergelijke Obligatie nagenoeg gelijk is aan de marktrentevoet. Als de marktrentevoet daalt, zal de prijs van een vastrentende Obligatie normaal gezien stijgen, tot het rendement van die Obligatie nagenoeg even hoog is als de marktrentevoet. Als een houder van een vastrentende Obligatie zijn Obligatie tot de vervaldag aanhoudt, zijn wijzigingen in de marktrentevoet voor hem van geen enkel belang omdat de Obligatie dan uitbetaald wordt aan het vooropgestelde bedrag, over het algemeen de hoofdsom van de Obligatie. Die risico s zijn van toepassing op step-up-obligaties en op step-down- Obligaties als de marktrentevoet voor vergelijkbare Obligaties hoger is dan de rentevoet die op dergelijke Obligaties van toepassing is.

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION. The Summary of the Base Prospectus of the Programme

UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION. The Summary of the Base Prospectus of the Programme 1 UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION of The Summary of the Base Prospectus of the Programme 2 SAMENVATTING Deze samenvatting bevat informatie die overgenomen is uit het Basisprospectus.

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

SAMENVATTING. op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of

SAMENVATTING. op interest die verhoogt (Step-up Notes) of verlaagt (Step-Down Notes) van één interestperiode naar de andere; of SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. S.A. - Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten générales - Mars Maart

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,75 % Vastrentende Obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 Uitgifteprijs: 101,875 % Rendement 4,433 % (bruto

Nadere informatie

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient als inleiding op het Basisprospectus (het Basisprospectus ) te worden gelezen en iedere beslissing om in de Certificates te beleggen moet gebaseerd

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE De samenvatting bestaat uit informatie die moet worden meegedeeld op grond van Bijlage XXII bij gedelegeerde Verordening (EU) 486/2012 van 30 maart 2012 en gedelegeerde Verordening

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS ZEER OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Zeer offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

SAMENVATTING. Waarschuwingen

SAMENVATTING. Waarschuwingen SAMENVATTING Waarschuwingen Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het basisprospectus (het "Basisprospectus") en dient samen te worden gelezen met het Basisprospectus en de toepasselijke

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Hoofdstuk A: Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN UITGIFTE A.1 Waarschuwing Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot de basisprospectus. A.2 Toestemming voor gebruik van de basisprospectus

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Obligatie VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.

Informatiebrochure financiële instrumenten. Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Informatiebrochure financiële instrumenten Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Inhoud Inleiding 4 1. De beleggingsvormen 5 1.1. Instellingen voor collectieve belegging (ICB's) 5 1.1. 5 1.1.2. Juridisch

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten gekend als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie