2.5Y USD Semi-Annual Step-Up

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.5Y USD Semi-Annual Step-Up"

Transcriptie

1 Mogelijke halfjaarlijkse coupon met progressieve rentevoet Looptijd van het product: 2,5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Geen kapitaalbescherming Beschrijving 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up is een beleggingsproduct uitgegeven door ING Bank N.V. (de "Emittent"); met een looptijd van 2 jaar en een half; uitgedrukt in USD waarvan het kapitaal en de coupons zijn blootgesteld aan het kredietrisico van AXA (rating op de datum van de technische fiche*: Moody's: A2, S&P: A-); met het doel een halfjaarlijkse progressieve coupon uit te keren, en wel als volgt:: Betaaldatum van de coupon per jaar Semester 1 22/10/2013 1,00% Semester 2 22/04/2014 1,25% Semester 3 22/10/2014 1,50% Semester 4 22/04/2015 1,75% Semester 5 22/10/2015 2,00% Voordelen Uitkering van een halfjaarlijkse coupon waarvan de rentevoet elk semester stijgt (in geval er geen kredietgebeurtenis** met betrekking tot AXA plaatsvindt) Terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal op de eindvervaldag door de Emittent (in geval er geen kredietgebeurtenis** met betrekking tot AXA plaatsvindt) Geen inschrijvingskosten Nadelen Risico op kapitaalverlies in geval een kredietgebeurtenis** met betrekking tot AXA plaatsvindt Risico op niet-betaling van de coupon in geval een kredietgebeurtenis** met betrekking tot AXA plaatsvindt Waarschuwing Dit type product stelt de belegger met name bloot aan een dubbel kredietrisico, namelijk een risico van faillissement of wanbetaling van de Emittent en een risico van een kredietgebeurtenis** met betrekking tot AXA In geval van een verkoop van het product voor de eindvervaldag, kan de belegger een mogelijk een kapitaalverlies, lijden. *Technische fiche opgesteld op 18/02/2013 door ING Luxembourg S.A. CL **Zie aanvullende informatie op pagina 3 1 1

2 Werking van het product In geval er geen kredietgebeurtenis** (wanbetaling, faillissement of schuldherschikking) met betrekking tot AXA plaatsvindt, stijgt de rentevoet van de halfjaarlijkse brutocoupon als volgt: In geval er een kredietgebeurtenis** met betrekking tot AXA plaatsvindt, wordt er geen enkele coupon uitbetaald gedurende de resterende looptijd van het product na de datum van deze kredietgebeurtenis**. Bijvoorbeeld, wanneer de kredietgebeurtenis** met betrekking tot AXA plaatsvindt in het begin van semester 2, zal uitsluitend de coupon van de semester 1 worden uitbetaald. Nominaal bedrag Betaaldatum van de coupon per jaar Semester 1 22/10/2013 1,00% Semester 2 22/04/2014 1,25% Semester 3 22/10/2014 1,50% Semester 4 22/04/2015 1,75% Semester 5 22/10/2015 2,00% In geval er geen kredietgebeurtenis** met betrekking tot AXA plaatsvindt, wordt het nominaal bedrag 100% in USD terugbetaald op de eindvervaldag van het product. In geval er een kredietgebeurtenis** met betrekking tot AXA plaatsvindt, wordt het nominaal bedrag vervroegd terugbetaald in USD tegen de invorderingswaarde**. Voorbeelden: Belegd nominaal bedrag = USD Scenario zonder kredietgebeurtenis Geen kredietgebeurtenis** met betrekking tot AXA gedurende de looptijd van het product s Scenario met kredietgebeurtenis Kredietgebeurtenis** met betrekking tot AXA in het begin van semester 2 s Semester 1 USD 50 USD 50 Semester 2 USD 62,50 USD 0 Semester 3 USD 75 USD 0 Semester 4 USD 87,50 USD 0 Semester 5 USD 100 USD 0 Totaal: USD 375 Totaal: USD 50 Terugbetaling van het belegd nominaal bedrag: Scenario zonder kredietgebeurtenis** (op de eindvervaldag): USD , ofwel 100% van het belegd nominaal bedrag. Scenario met kredietgebeurtenis** (vervroegde terugbetaling): Invorderings waarde verminderd met de kosten gemaakt door de Emittent (bijvoorbeeld 45%): ( x 45%) = USD Belangrijk De hierboven vermelde scenario's zijn louter hypothetisch en hebben enkel tot doel de belegger te informeren over de berekeningswijze van de halfjaarlijkse brutocoupon en de wijze waarop het belegde nominaal bedrag wordt terugbetaald in functie van deze 2 verschillende scenario's. Er kan geen garantie worden gegeven over het daadwerkelijk plaatsvinden van de geschetste scenario s. Er dient eveneens te worden gepreciseerd dat bij de hierboven beschreven scenario's geen rekening wordt gehouden met het scenario van een faillissement of wanbetaling van de Emittent en dat in dit geval de belegger het risico loopt dat hij de bedragen waarop hij recht heeft, niet zal ontvangen en het volledige of een deel van het belegde kapitaal zal verliezen. ** zie aanvullende informatie op pagina 3 2

3 Beleggersprofiel Aanvullende informatie 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up richt zich tot beleggers: die over voldoende ervaring beschikken om de kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen; die over voldoende kennis beschikken om ten aanzien van hun financiële situatie de voordelen en risico's die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe product, uitgedrukt in USD, kunnen inschatten, vooral met betrekking tot het rente-en wisselkoers risico. die voorkeur geven aan obligaties en vastrentendewaardes. Dit product is geschikt voor beleggers met alle MIFID-profielen. De belegger wordt in elk geval aangeraden slechts een beperkt deel van zijn vermogen te beleggen in dit product en de regels inzake diversificatie tussen zijn verschillende beleggingsproducten na te leven. Risico's Er zijn verschillende soorten risico's verbonden aan dit beleggingsproduct: Renterisico: Een stijging van de rentevoeten heeft een negatieve impact op de marktprijs van dit schuldeffect ("Effect") en omgekeerd heeft een daling van de rentevoeten een positieve impact op de marktprijs van dit Effect. Valutarisico: Omdat dit product wordt uitgedrukt in USD, kan de belegger bloot gesteld worden aan een valutarisico op het moment dat de USD wordt omgezet in en andere munt. Dit kan zowel op coupon datum als op verval datum. Kredietrisico met betrekking tot AXA: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat AXA niet in staat zou zijn haar financiële verplichtingen na te komen. Een stijging van de risicoperceptie met betrekking tot AXA door de markt heeft een negatieve impact op de marktprijs van dit Effect (en omgekeerd). In geval er een kredietgebeurtenis met betrekking tot AXA plaatsvindt, is het mogelijk dat de beleggers hun volledige of een deel van hun belegging verliezen (zie onderstaand voorbeeld van een scenario met een kredietgebeurtenis). Het kapitaal wordt bijgevolg niet door de Emittent gewaarborgd op de eindvervaldag. Krediet- en liquiditeitsrisico van de Emittent De insolvabiliteit van de Emittent kan leiden tot een volledig of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal, alsook van de nog uit te betalen coupons. Illiquiditeitsrisico van de markt*: Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden, zal de Emittent de liquiditeit van de Effecten verzekeren tegen een prijs die hij bepaalt. Uitsluitend ter indicatie, het verschil tussen de aan- en verkoopprijs zou in normale marktomstandigheden ongeveer 1% moeten bedragen. In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden behoudt de Emittent zich het recht voor de Effecten niet terug te kopen, waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou worden. De marktprijs kan enkel op het ogenblik van de verkoop van de Effecten precies worden bepaald. De gepubliceerde prijzen voor deze Effecten en de waardering ervan in de effectenportefeuille van de belegger bij ING Luxembourg S.A. zijn uitsluitend indicatief en niet representatief voor de marktprijs die verkregen worden op het ogenblik van een verkoop. Elke transactie op deze titel vóór de vervaldag kan een meer-of minderwaarde genereren ten opzichte van het geïnvesteerde kapitaal. Kredietgebeurtenis Men spreekt van een kredietgebeurtenis in een Referentie Onderneming wanneer, op basis van publiek toegankelijke informatie, vastgesteld wordt dat deze: failliet is of in toestand van wanbetaling is (ten belope van een bedrag van minstens USD of een equivalente waarde in een andere munteenheid) of haar schuld herstructureert naar aanleiding van een verslechtering van haar financiële gezondheid (bijvoorbeeld door de daling van de vaste coupon of het verschuiven van de eindvervaldag van de bestaande schulden). Er dient te worden opgemerkt dat men niet van een kredietgebeurtenis spreekt in geval van daling van de rating van AXA (verslechtering van haar rating). Om de actualiteit rond de kredietgebeurtenissen te volgen, gelieve de website van de International Swaps and Derivatives Association ("ISDA") te raadplegen: Invorderingswaarde In geval van een kredietgebeurtenis op AXA, zal de belegger de invorderingswaarde ontvangen verminderd met de kosten gemaakt door de Emittent, die berekend wordt op 100% van de nominale waarde, en dit uiterlijk binnen de 120 werkdagen nadat de kredietgebeurtenis werd vastgesteld. De invorderingswaarde, die nul kan zijn, zal afhangen van de prijs zoals die zal worden bepaald tijdens de veiling die wordt georganiseerd door de ISDA voor een obligatie van het "senior"-type uitgegeven door AXA en van de kosten die door de kosten die door de Emittent worden gemaakt met name met betrekking tot de afwikkeling van haar dekkingen. De selectie van deze obligatie gebeurt op basis van criteria die gedefinieerd worden door de ISDA. Rating De financiële notering, of rating, is de beoordeling door een noteringsagentschap van het financiële solvabiliteitsrisico van een onderneming en de rating die haar wordt toegekend stemt overeen met de vooruitzichten inzake de terugbetaling van haar verplichtingen ten aanzien van de schuldeisers. *Voor meer informatie wordt verwezen naar de rubriek "Risicofactoren" die vermeld staat in het Prospectus dat de beleggers aandachtig dienen te lezen. In geval van twijfel met betrekking tot de mogelijke risico's, worden de beleggers uitgenodigd advies in te winnen bij een financieel adviseur. 3

4 Emittent - Prospectus De informatie over de Emittent, zijnde ING Bank N.V. waarvan de huidige statutaire zetel gevestigd is 888, Bijlmerplein in 1102 MG Amsterdam, Nederland, inclusief de risicofactoren die haar eigen zijn, is terug te vinden in het registratiedocument en de eventuele supplementen eraan op de datum van deze fiche* (het "Reigstratiedocument"). Het Prospectus, dat samengesteld is uit het Basisprospectus van 28/06/2012, de supplementen eraan van 10/08/2012, 04/09/2012, 11/10/2012, 13/11/2012, 22/11/2012 en 19/02/2013, als ook de Final Terms van 20/02/2013 met betrekking tot het product 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up, is net zoals het Registratiedocument verkrijgbaar bij de ING-kantoren in Luxemburg. Ook kunnen ze, uitsluitend ter informatie, worden geraadpleegd op de website van ING Luxemburg: Het Basisprospectus en de supplementen eraan werden in Nederland goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten die deze heeft overgemaakt aan de CSSF in Luxemburg in het kader van de passporting-procedure. De Final Terms, onder officiële referentie van ING Bank NV (NL) USD 5 mio Credit-Linked Note linked to AXA due , werden neergelegd bij de CSSF voorafgaand aan het begin van het openbaar aanbod in Luxemburg. Fiscale behandeling Fiscaliteit van de Luxemburgse verblijfhouders Thans bepaalt de Luxemburgse wetgeving dat de inkomsten die door ING Luxemburg uitgekeerd worden aan verblijfhoudende natuurlijke personen in het kader van het product 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up onderworpen zijn aan een bevrijdende bronbelasting (momenteel vastgelegd op 10%) die werd ingevoerd door de Luxemburgse wet van 23 december 2005 tot invoering van een bevrijdende bronbelasting op bepaalde interesten die gegenereerd worden door roerende spaargelden. We vestigen uw aandacht op het feit dat de wet van 23 december 2005 verwijst naar het toepassingsgebied van de Europese richtlijn betreffende de fiscale behandeling van spaargelden (d.i. Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling - hierna de "Richtlijn" genoemd) en dat een wijzigingsprocedure van deze richtlijn lopende is. In het licht hiervan kunnen we geen voorspellingen doen met betrekking tot toekomstige wijzigingen die worden gehanteerd door de toekomstige nieuwe richtlijn, met name wat betreft de fiscale behandeling zoals die van toepassing zal zijn op dit product. Fiscaliteit voor de natuurlijke personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie verblijven of in een van de afhankelijke en geassocieerde gebieden, zoals bedoeld door de Richtlijn. Volgens de huidige omzetting naar Luxemburgs recht van de Europese richtlijn met betrekking tot de fiscale behandeling van spaargeld (d.i. Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling - hierna de "Richtlijn" genoemd), zijn de interesten, ontvangen op bepaalde types van beleggingen aangehouden in een financiële instelling van de Europese Unie (E.U.) door een natuurlijke persoon die verblijft in een andere lidstaat van de E.U. of in een van de afhankelijke en geassocieerde gebieden, zoals bedoeld door de Richtlijn, onderworpen aan een Europese bronbelasting, die momenteel vastgelegd is op 35%. 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up staat momenteel vermeld in de lijst van spaarproducten waarop deze richtlijn betrekking heeft. De interesten die uitgekeerd worden in het kader van het product 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up zijn in principe niet onderworpen aan een bijkomende Luxemburgse bronbelasting (overminderd een eventuele belastingheffing op de interesten in het land van verblijf van de begunstigde). We vestigen evenwel uw aandacht op het feit dat een wijzigingsprocedure van deze richtlijn lopende is. In het licht hiervan kunnen we geen voorspellingen doen met betrekking tot toekomstige wijzigingen die worden gehanteerd door de toekomstige nieuwe richtlijn, met name wat betreft de fiscale behandeling zoals die van toepassing zal zijn op dit product. Fiscaliteit voor de natuurlijke personen die niet verblijven in een lidstaat van de Europese Unie en in een van de afhankelijke en geassocieerde gebieden zoals bedoeld door de Richtlijn. Thans bepaalt de Luxemburgse wetgeving dat de inkomsten die in het kader van het product 2.5Y USD Semi-Annual Step-Up door ING Luxemburg worden uitgekeerd aan natuurlijke personen die niet verblijven in een lidstaat van de Europese Unie en in een van de afhankelijke en geassocieerde gebieden, zoals bedoeld door de Richtlijn, in principe niet onderworpen zijn aan welke bronbelasting dan ook in Luxemburg (onverminderd een eventuele belastingheffing op de interesten in het land van verblijf van de begunstigde). Waarschuwing De informatie in deze technische fiche is van commerciële aard en mag in geen geval beschouwd worden als een beleggingsadvies. De geïnteresseerde beleggers dienen bijgevolg hun beslissing in alle onafhankelijkheid te nemen en, indien nodig, advies in te winnen bij hun gebruikelijke adviseur met betrekking tot de verenigbaarheid van dit product met hun beleggersprofiel en/of extern advies van een professional met betrekking tot de geschiktheid van deze belegging in het licht van het juridische, regelgevende en fiscale regime dat op hen van toepassing is. In het licht hiervan worden de hierboven vermelde voorbeelden uitsluitend ter indicatie gegeven en mogen deze de Emittent of ING Luxembourg S.A. op geen enkele wijze dan ook verbinden. Het aanbod inzake openbare inschrijving op de Effecten in het Groothertogdom Luxemburg (het "Aanbod") gebeurt op basis van het Prospectus. De verspreiding van het Prospectus, het Aanbod, de aanvaarding van het Aanbod en de modaliteiten ervan kunnen in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen. De personen die welk deel dan ook van het Prospectus in hun bezit krijgen, dienen zich te informeren over deze beperkingen en dienen deze na te leven. Noch de Emittent, ING Luxembourg S.A., noch een van de filialen, aanvaarden enige verantwoordelijkheid in geval van schending van deze beperkingen noch wat betreft eventuele beperkingen die van toepassing zijn op de (toekomstige) verwerver van een van de Schuldeffecten om deze Effecten in welk rechtsgebied dan ook aan te bieden, te commercialiseren of te verkopen. Meer bepaald worden de desbetreffende financiële instrumenten niet geregistreerd krachtens de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd ("Securities Act"), en mogen deze niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, noch aan Amerikaanse staatsburgers, zelfs buiten het grondgebied van de Verenigde Staten, noch aan de eigenaars van een "green card". De belegger wordt verzocht kennis te nemen van het Prospectus alvorens zijn beslissing te nemen om te beleggen. * Technische fiche opgesteld op 18/02/ CL

5 Kenmerken van de emissie Type belegging Emittent Verdeler Openbaar aanbod in Luxemburg ING Bank N.V. (rating: Moody's: A2, S&P: A+, op de datum van deze fiche*). De rating wordt louter ter indicatie gegeven en houdt geen aanbeveling in om de effecten van de Emittent te kopen, te verkopen of te behouden. Deze kan door het ratingkantoor te allen tijde worden opgeschort, gewijzigd of ingetrokken. ING Luxembourg S.A. Bedrag van de emissie USD Minimum belegging USD Munteenheid Coupure USD USD (nominale waarde) Code waarde ISIN-code XS Inschrijvingsprijs 100% Begin van de inschrijving 20 februari 2013 Einde van de inschrijving 17 april 2013, behoudens vervroegde afsluiting Betaaldatum 22 april 2013 Uiteindelijke terugbetalingsdatum 22 oktober 2015 Halfjaarlijkse coupon 1 ste semester: 1,00% per jaar 2 de semester: 1,25% per jaar 3 de semester: 1,50% per jaar 4 de semester: 1,75% per jaar 5 de semester: 2.00% per jaar Betaaldata van de coupon 22/10/2013; 22/04/2014; 22/10/2014; 22/04/2015; 22/10/2015 Berekeningsovereenkomst van de coupon Basis 30/360 Terugbetaling op de eindvervaldag door de Emittent Kredietrisico (zie pagina 3) Levering Commissies en kosten Secundaire markt 100% van het initieel belegde nominaal bedrag, behoudens vervroegde terugbetaling tegen de invorderingswaarde (zoals bepaald door de ISDAprocedure), na afhouding van de kosten gemaakt door de Emittent, met name met betrekking tot de afwikkeling van de dekkingen in geval van een kredietgebeurtenis met betrekking tot AXA. Dit type product stelt de belegger met name bloot aan een dubbel kredietrisico met betrekking tot de Emittent en tot AXA (rating van AXA: Moody's: A2, S&P: A-, op de dag van opmaak van deze fiche, zijnde 18/02/2013, de datum van dit blad). Obligatie van het "senior"-type. Enkel op een effectenrekening (geen materiële levering mogelijk) In geval van verkoop van de Notes vóór de eindvervaldag, worden makelaarskosten aangerekend op de prijs zoals die bepaald wordt bij ING Luxembourg S.A.. Het tarief van de makelaarskosten is beschikbaar op de website Elke verkoop van een beleggingsproduct vóór de eindvervaldag zal gebeuren tegen de marktprijs. De belegger kan bij zijn Relatiebeheerder een indicatieve prijs van de beleggingsproducten bekomen gedurende de volledige looptijd ervan, alsook van de eventuele kosten in geval van verkoop vóór de eindvervaldag. Uitsluitend ter indicatie, het verschil tussen de aan- en verkoopprijs zou in normale marktomstandigheden ongeveer 1% moeten bedragen. * Technische fiche opgesteld op 18/02/2013 door ING Luxembourg S.A. CL

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19

7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 7Y EUR Best of Basket Notes 07/19 (afgekort ) richten

Nadere informatie

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) )

Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) SecurAsset (LU) Euro Select Switch to Bond (Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij BNP Paribas S.A. (1) ) Inschrijvingsperiode: van 23 juni tot en met 4 augustus 2014, tot 9 uur (behoudens

Nadere informatie

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21

6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 Promotioneel Document ING Belgium International Finance (Luxemburg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 De ING Belgium International Finance (Luxembourg) 6Y USD Magnet Performance Notes 01/21 (afgekort

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Flexibel en evenwichtig beleggen

Flexibel en evenwichtig beleggen Flexibel en evenwichtig beleggen SecurAsset (LU) Flexible Funds Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note Een maximale beleggingsduur van 8 jaar Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal(1) op de einddatum indien

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE

EURO EQUITY 90 LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE LCL EMISSIONS (FR) AUTO CALLABLE EURO EQUITY 90 Een beleggingstermijn van maximaal 6 jaar, indien er geen vervroegde terugbetaling plaatsvindt; Recht op een minimale terugbetaling van 90% van het belegd

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020

Beleggen. Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggen Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (Frankrijk) Autocallable Note 2020 Beleggingsduur van 6 jaar en 3 maanden. Recht op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal (1) op de eindvervaldag

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank.

kiezen voor een belegging met energie da s simpel Dan is optinote energy - AXA Belgium Finance (NL) misschien iets voor u! www.axabank. U WENST : gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens 0 % en hoogstens 4,5 %, recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief

Nadere informatie

Callable Europe Oil & Gas

Callable Europe Oil & Gas BNP Paribas Arbitrage Issuance (NL) Callable Europe Oil & Gas Inschrijvingsperiode: van 11 augustus tot en met 22 september 2014, tot 9 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn van

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

Société Générale (France)

Société Générale (France) Société Générale (France) Global Equity Auto-Callable Note 2 Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar. Recht op terugbetaling van uw

Nadere informatie

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Promotioneel document Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Het betreft een publiek aanbod in België en Luxemburg tot omruiling van EUR 150.000.000 6,75% vastrentende obligaties (BE0002167337)

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Mijn persoonlijke bankier

Mijn persoonlijke bankier CORPORATE INCOME u i t g e g e v e n do o r SGA N.V. De kans om gedurende 0 jaar elk jaar een coupon van min. 0% en max. 5,70% te ontvangen, en op de vervaldag het recht om het initieel belegde kapitaal

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021

COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU) COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021 FLASH INVEST December 2013 Promotioneel document Gestructureerde obligatie Rendement 7 jaar Recht op volledige terugbetaling van het

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 UNLIMITED TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas

Nadere informatie

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren

ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren beleggingsverzekering ik wil mijn rendementsvooruitzichten optimaliseren door van het Europese marktpotentieel te profiteren life opportunity index 2 AXA Belgium Finance (NL) U bent op zoek naar een belegging

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004

TURBO CERTIFICATEN. Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 TURBO CERTIFICATEN Afgeleide instrumenten in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance BV Garant van de terugbetaling: BNP Paribas SA WAAROM

Nadere informatie