SAMENVATTING. Credit Suisse International

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. Credit Suisse International"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI (de Effecten ) Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Prospectus gelezen te worden en iedere beslissing om te beleggen in de Effecten dient gebaseerd te zijn op de overweging van het Prospectus in zijn geheel, met inbegrip van de documenten opgenomen door middel van verwijzing. De Emittent zal niet burgerrechtelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden op basis van deze samenvatting in iedere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de bepalingen van de Prospectusrichtlijn heeft geïmplementeerd, tenzij deze samenvatting, met inbegrip van iedere vertaling daarvan, misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen gelezen wordt met de andere delen van dit Prospectus. Wanneer een vordering betreffende de informatie vervat in dit Prospectus voor een rechtbank van zulk een Lidstaat wordt gebracht, kan de eisende partij onder het nationale recht van de Lidstaat waar de vordering aanhangig wordt gemaakt, gehouden zijn om de kosten van de vertaling van het relevante Basisprospectus te dragen alvorens de gerechtelijke procedure wordt aangevat. Beschrijving van de Emittent Credit Suisse International (de Emittent ) werd opgericht als een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in Engeland en Wales onder de Companies Act 1985, met geregistreerd nr De maatschappelijke zetel en belangrijkste operationele kantoren zijn in One Cabot Square, London E14 4QJ. De Emittent is een Engelse bank en is door de Financial Services Authority ( FSA ) gemachtigd en gereglementeerd als een EU kredietinstelling onder de Financial Services and Markets Act De FSA heeft een mededeling uitgegeven waarmee het de Emittent toelaat om bepaalde specifieke gereglementeerde beleggingsactiviteiten uit te oefenen. De Emittent is een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid en, als dusdanig, zijn de aandeelhouders hoofdelijk, gezamenlijk en onbeperkt aansprakelijk om ieder tekort in de activa van de Emittent aan te zuiveren in het geval van diens vereffening. De hoofdelijke en gezamenlijke, onbeperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouders van de Emittent om ieder tekort in de activa van de Emittent aan te zuiveren geldt enkel in geval van vereffening van de Emittent. Bijgevolg kunnen houders van de Effecten, voorafgaandelijk aan enige vereffening van de Emittent, enkel hun toevlucht nemen tot de activa van de Emittent en niet tot deze van de aandeelhouders. De aandeelhouders van de Emittent zijn Credit Suisse Group, Credit Suisse en Credit Suisse (International) Holding AG. De Emittent startte zijn zaak op op 16 juli Zijn belangrijkste activiteit is bankieren, met inbegrip van de handel in afgeleide producten gelinkt aan interestvoeten, aandelen, vreemde valuta, grondstoffen en krediet. De hoofddoelstelling van de Emittent is om wereldwijd allesomvattende beleggingsdiensten met betrekking tot afgeleide producten aan te bieden voor schatkist- en risicobeheer. De Emittent heeft een belangrijke aanwezigheid opgebouwd in de wereldwijde markten voor afgeleide producten door het aanbieden van een breed gamma van 1

2 afgeleide producten en blijft nieuwe producten ontwikkelen om aan de noden van zijn klanten en veranderingen in onderliggende markten tegemoet te komen. Credit Suisse is een leidende globale investment bank die zowel institutionele, bedrijfs-, overheids- als particuliere cliënten bedient. Beschrijving van de Effecten De Effecten zijn interestdragende, indexgerelateerde notes uitgedrukt in euro, die automatisch terugbetaalbaar zijn. De Effecten zullen worden uitgegeven door de Emittent op 23 januari 2008 en zullen hun vervaldag hebben op 28 januari 2013 (de Vervaldag ), tenzij ze voordien terugbetaald worden op een Vervroegde Terugbetalingsdatum. De hoofdsom van ieder Effect is EUR en de totale hoofdsom van de Effecten is tot EUR (en hangt af van het bedrag waarvoor er aanvragen worden gemaakt). De uitgifteprijs is 100 procent van de hoofdsom. Op het einde van de looptijd van de belegging (hetzij op een Vervroegde Terugbetalingsdatum, hetzij op de Vervaldag) zal aan de belegger, naast de hoofdsom, een rendement (return) worden betaald dat gelinkt is aan de prestatie van de BEL 20 Index (de Index ). De Emittent zal bovendien interest betalen op de Effecten zoals hieronder beschreven. De Effecten kunnen enkel terugbetaald worden vóór de vervaldag op een ander tijdstip dan op de Vervroegde Terugbetalingsdatum of de Vervaldag omwille van het in gebreke blijven van de Emittent, het opleggen van een bronheffing door het Verenigd Koninkrijk op betalingen onder de Effecten of de onwettigheid van de betalingsverplichtingen van de Emittent of diens hedging overeenkomsten. De Effecten zijn verrekenbaar zijn binnen Euroclear en Clearstream, in Luxemburg. Er zal een aanvraag worden ingediend bij de Ierse beurs (Irish Stock Exchange) voor de toelating van de Effecten op de Officiële Lijst van de Ierse beurs en voor de toelating tot verhandeling op diens gereglementeerde markt. Interest Indien de Indexprestatie (Index Performance) op enige Observatiedatum gelijk is aan of groter is dan 60 procent, dan zal de Emittent op de relevante Interestbetalingsdatum een interestbedrag betalen voor wat betreft ieder Effect, gelijk aan 8,50 procent van de hoofdsom. Indien de Indexprestatie op enige Observatiedatum kleiner is dan 60 procent, zal geen interest betaalbaar zijn op de relevante Interestbetalingsdatum. Indien de Effecten vervroegd worden terugbetaald ten gevolge van een Veroorzaakte Terugbetaling (Trigger Redemption), zal de interest verschuldigd op de relevante Interestbetalingsdatum betaalbaar zijn, maar zal geen interest betaalbaar zijn op enige volgende Interestbetalingsdatum. 2

3 Opbrengst op Vervaldag Indien op enige Observatiedatum de Indexprestatie gelijk is aan of groter dan 100 procent zullen de Effecten terugbetaald worden op de Vervroegde Terugbetalingsdatum en zullen beleggers 100 procent van het bedrag van de hoofdsom ontvangen. Indien de Effecten niet werden terugbetaald op de Vervroegde Terugbetalingsdatum zullen de Effecten terugbetaald worden in januari 2013 en zullen beleggers ontvangen ofwel, (i) indien de Indexprestatie op de finale Observatiedatum gelijk is aan of groter dan 60 procent, 100 procent van de hoofdsom ofwel, (ii) indien de Indexprestatie op de finale Observatiedatum kleiner is dan 60 procent, een rendement dat wordt berekend door de hoofdsom te vermenigvuldigen met die Indexprestatie. Indexprestatie De Indexprestatie wordt berekend als het officiële sluitingsniveau van de Index op de relevante Observatiedatum, gedeeld door het officiële sluitingsniveau van de Index op de Datum van Initiële Vaststelling. Datum van Initiële Vaststelling betekent 23 januari Interestbetalingsdatum betekent drie werkdagen na iedere Observatiedatum. Observatiedatum betekent 23 januari in ieder jaar vanaf, en met inbegrip van, 23 januari 2009 tot en met 23 januari 2013 (5 Observatiedata in totaal). Vervroegde Terugbetalingsdatum betekent de relevante Interestbetalingsdatum. Gelieve op te merken dat de volledige termen en voorwaarden opgenomen in de Verrichtingsnota bepalingen bevatten in verband met dagen waarop er geen handel is, onderbrekingen en aanpassingen die de Index kunnen beïnvloeden alsook de timing van berekeningen en betalingen onder de Effecten. De termen en voorwaarden van de Effecten worden volledig uiteengezet in de Verrichtingsnota met betrekking tot de Effecten, die beschikbaar is op de kantoren van de Betalingsagenten. Het Aanbod Deutsche Bank SA/NV ( Deutsche Bank ) heeft zich akkoord verklaard om enkele of alle Effecten van de Dealer aan te kopen, en de Dealer heeft zich akkoord verklaard om enkele of alle Effecten aan Deutsche Bank te verkopen. Deutsche Bank heeft de Emittent ervan ingelicht dat het overweegt, om in zijn eigen naam, Effecten aan te bieden aan het publiek in België. Noch de Emittent, noch de Dealer dragen enige verantwoordelijkheid voor dergelijke aanbiedingen. Het aanbod zal lopen van 19 december 2007 tot 18 januari Het aanbod kan op ieder moment beëindigd worden. Het maximale nominale bedrag van het aanbod is EUR De prijs van het aanbod zal 100 procent van de hoofdsom zijn. Daarenboven zal Deutsche Bank de kopers een inschrijvingskost aanrekenen van 1 procent van de uitgifteprijs voor ieder aangekocht Effect. 3

4 Aankopen kunnen gedaan worden door het indienen van een formulier van aankoopverbintenis geleverd door Deutsche Bank, of op een andere manier zoals aangewezen door Deutsche Bank. Betaling voor de Effecten zal gedaan worden aan Deutsche Bank op of rond 23 januari 2008 met het oog op de levering van Effecten op de rekening van de kopers op of rond 23 januari Deutsche Bank behoudt zich het recht voor om het aanbod te annuleren indien Deutsche Bank, in zijn absolute beoordelingsvrijheid, oordeelt dat bepaalde factoren het aanbod geheel of gedeeltelijk, illegaal, onmogelijk of onpraktisch maken, of dat er is een belangrijke negatieve wijziging van de marktomstandigheden is geweest. In geval van annulering zal Deutsche Bank aan iedere koper de aankoopprijs terugbetalen zonder interesten. Risicofactoren De voorwaarden van de Effecten bepalen dat het Interestbedrag, het Bedrag van de Veroorzaakte Terugbetaling (Trigger Redemption Amount) en het Bedrag van Finale Terugbetaling (Final Redemption Amount) zullen afhangen van de prestatie van de Index (zoals hierin gedefinieerd). Het bedrag van Finale Terugbetaling van ieder Effect zal ofwel gelijk zijn aan het bedrag van de hoofdsom, of een lager bedrag afhankelijk van de prestatie van de Index en beleggers zijn blootgesteld aan het risico van het volledige verlies van de hoofdsom. Het Bedrag van de Veroorzaakte Terugbetaling van ieder Effect zal gelijk zijn aan het bedrag van de hoofdsom. Het Interestbedrag kan nul zijn afhankelijk van de prestatie van de Index en indien de Effecten terugbetaald worden ten gevolge van een Veroorzaakte Terugbetaling, zullen geen Interestbedragen verschuldigd zijn volgend op zulke terugbetaling. Een belegging in de Effecten is niet hetzelfde als een belegging in enkele of alle aandelen opgenomen in de Index of een belegging die rechtstreeks gelinkt is aan de Index. Meer bepaald zullen beleggers niet genieten van enige dividenden. Het niveau van de Index kan zowel dalen als stijgen tijdens de looptijd van de Effecten. Bovendien geeft het niveau van de Index op een specifieke datum geen indicatie ten aanzien van zijn prestatie voor of na deze datum. Er kan geen zekerheid geboden worden met betrekking tot de prestatie van de Index in de toekomst. Bijgevolg dienen beleggers, vooraleer ze investeren in de Effecten, zorgvuldig te overwegen of een belegging gebaseerd op de prestatie van de Index geschikt is voor hen. De Effecten houden complexe risico s in waaronder aandelenprijsrisico s, kredietrisico s, valutarisico s, interestrisico s en/of politieke risico s. Het is niet mogelijk om de prijs te voorspellen waaraan de Effecten in de markt zullen verhandeld worden en of die markt liquide zal zijn of niet. De Emittent kan, maar is er niet toe verplicht, Effecten aankopen op ieder moment tegen eender welke prijs in de open markt, door een openbaar aanbod of na gemeen overleg. Alle Effecten zo gekocht mogen gehouden worden of opnieuw verkocht of er mag afstand van gedaan worden voor annulering. De secundaire markt voor Effecten kan beperkt zijn. De enige manier waarop een houder de waarde van een Effect te gelde kan maken vóór de vervaldag is door het te verkopen in de markt aan de marktprijs van dat ogenblik, hetgeen minder kan zijn dan het bedrag dat aanvankelijk belegd werd. Schommelingen in de prijzen van de aandelen die in de Index zijn opgenomen en schommelingen in het niveau van de Index kunnen de waarde van de Effecten beïnvloeden. 4

5 Bijgevolg is een belegging in de Effecten enkel geschikt voor beleggers die (ofwel alleen, ofwel in samenwerking met een financieel adviseur) in staat zijn de verdiensten en de risico s van een dergelijke belegging te beoordelen en die over voldoende middelen beschikken om eventuele verliezen te dragen die daaruit kunnen voortkomen. De niveaus en de belastbare basis op de Effecten, en enige vermindering van zulke belasting, kunnen op ieder moment veranderen. De waarde van een belastingvermindering zal afhangen van de individuele omstandigheden van de belegger. De belastings- en reglementaire karakterisering van de Effecten kunnen veranderen over de looptijd van de Effecten. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor beleggers. Alvorens een beslissing te nemen omtrent een belegging in de Effecten, dienen potentiële beleggers hun eigen financiële, fiscale en andere adviseurs te raadplegen in de mate dat zij het noodzakelijk achten en een dergelijke beslissing zorgvuldig te overwegen in het licht van al het voorgaande en hun persoonlijke omstandigheden. 5

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (gevestigd in de Staat Delaware)

onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (gevestigd in de Staat Delaware) SAMENVATTINGSNOTA gedateerd 9 november 2006 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Nederland en statutair gevestigd in Amsterdam) Uitgifte van Swing Notes voor

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten dient te worden genomen na bestudering van het volledige Basisprospectus,

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten gekend als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1

Nadere informatie

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype.

CALLABLE AEX NOTE. Société Générale (France) Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale. Beleggingstype. Société Générale (France) CALLABLE AEX NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale Maximale beleggingsduur van 7 jaar. Recht op terugbetaling van het volledige belegde kapitaal

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

MITHRA LANCEERT HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING OP EURONEXT BRUSSELS

MITHRA LANCEERT HAAR EERSTE OPENBARE AANBIEDING OP EURONEXT BRUSSELS Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen alsook het gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging te ondergaan. Een

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Deze samenvatting betreft Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity & Minimum Coupon February 2022 zoals beschreven in de definitieve voorwaarden (de Definitieve Voorwaarden,

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022

PTISELECT EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) JUNE 2022 PTISELECT AMUNDI FINANCE EMISSIONS (FR) EURO EQUITY SECTORS OPTISELECT JUNE 2022 Inschrijvingsperiode: van 22 mei tot en met 19 juni 2014, tot 12 uur (behoudens vervroegde afsluiting); Een beleggingstermijn

Nadere informatie

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex

Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Mik op een mogelijke stijging van een duurzame* aandelenindex Codeis Securities S.A. (LU) Sustainable Switch Note 2023 Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito s bij VDK Spaarbank nv Gestructureerde

Nadere informatie

Ontex Group NV kondigt de lancering van haar beursgang ter waarde van 523 miljoen EUR aan 1

Ontex Group NV kondigt de lancering van haar beursgang ter waarde van 523 miljoen EUR aan 1 NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN Ontex Group NV kondigt de lancering van haar beursgang

Nadere informatie

Société Générale (France) Global Dividend Note

Société Générale (France) Global Dividend Note Société Générale (France) Global Dividend Note Een vaste jaarlijkse coupon van 1,40%. Een variabele meerwaarde gekoppeld aan de prestatie van de index Stoxx Global Select Dividend 100 op de vervaldag.

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie