MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)"

Transcriptie

1 MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in het kader van het U.S.$50,000,000,000 Euro Medium Term Note Programma DEEL 1 SAMENVATTING Deze Samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op de Verrichtingsnota d.d. 5 juli 2006 (de "Verrichtingsnota"). Iedere beslissing om te beleggen in de Obligaties moet gebaseerd zijn op de bestudering door de belegger van het Registratiedocument en de Verrichtingsnota, samen beschouwd, met inbegrip van alle documenten en informatie waarnaar wordt verwezen. De Vennootschap kan niet burgerlijk aansprakelijk worden gesteld op basis van deze Samenvatting of de vertaling ervan, tenzij de inhoud ervan misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen wordt gelezen met de Verrichtingsnota. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in deze samenvatting en/of de Verrichtingsnota voor een rechtbank wordt gebracht in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (elk een "EER Staat"), kan van de eiser, volgens de nationale wetgeving van de EER Staat waar de vordering aanhangig wordt gemaakt, worden gevraagd de kosten te dragen van de vertaling van het Registratiedocument en de Verrichtingsnota alvorens de rechtsvordering wordt ingesteld. Woorden en uitdrukkingen gedefinieerd in de Bepalingen en Voorwaarden van de Obligaties in Appendix C en de Bijzondere Voorwaarden in Appendix A bij de Verrichtingsnota zullen dezelfde betekenis hebben als in deze Samenvatting. Emittent: Dealer: Issuing and Principal Paying Agent: Bedrag: Merrill Lynch & Co., Inc. (de "Vennootschap"), een Delaware vennootschap, is een holdingvennootschap die via haar dochtervennootschappen en verwante vennootschappen, wereldwijd producten en diensten levert m.b.t. makelaar dealer, investment banking en financieringsactiviteiten, vermogensbeheer, advies, beheer van activa, verzekering, leningen en aanverwanten. De Vennootschap verschaft deze producten en diensten aan een breed cliënteel, bestaande uit individuele beleggers, kleine en grote ondernemingen, publieke vennootschappen, financiële instellingen, overheden en overheidsinstellingen. De Vennootschap beoefent haar activiteiten vanuit verschillende centra over heel de wereld. Merrill Lynch International Deutsche Bank AG, bijkantoor in London Tot EUR 100,000,000 in totaal hoofdbedrag. Het uiteindelijk Totaal Hoofdbedrag zal worden gepubliceerd na afloop van de Aanbodperiode en voor de Uitgiftedatum bij de kantoren van de Vennootschap, elk van BRU C / 16 1

2 Verdeling: Munteenheid: Euro ("EUR" of " ") Einddatum: 8 september 2014 de paying agents, de Verdeler en de Dealer. Obligaties mogen verdeeld worden buiten de Verenigde Staten aan niet V.S. burgers (zoals deze begrippen worden gedefinieerd in Regulation S van de United States Securities Act van 1933, zoals herhaaldelijk gewijzigd (de Securities Act )) zoals hieronder vermeld. Uitgifteprijs: 102 procent van het Totaal Hoofdbedrag van de Obligaties Her Aanbiedprijs: De Obligaties zullen aan het publiek worden aangeboden aan 102 procent van het Totaal Hoofdbedrag van de Obligaties. De Dealer zal de Obligaties verwerven van de Vennootschap aan 102 procent van hun Totaal Hoofdbedrag en zal de Obligaties opnieuw verkopen aan de Verdeler aan tussen 95 en 102 procent van hun Totaal Hoofdbedrag (inclusief de hieronder uiteengezette verkoopscommissie). De Dealer zal aan de Verdeler een verkoopscommissie betalen van tussen de 0 en 7 procent van het Totaal Hoofdbedrag van de Obligaties die aan de Verdeler verkocht worden. Elke belegger dient zijn financieel adviseur te raadplegen voor meer informatie, en mag de Obligaties slechts kopen van een financieel adviseur, bank of financieel tussenpersoon. Bepalingen van het Aanbod: Aanbodperiode: Paspoort procedure: De Obligaties zullen openbaar worden aangeboden door de Verdeler, zoals hierin bepaald, aan individuele beleggers in België aan 102 procent van hun Totaal Hoofdbedrag. Van 10 juli 2006 om 9u (CET) tot 31 augustus 2006 om 15u (CET) Een Prospectus (zoals omschreven in de Prospectus Richtlijn) werd voorbereid met betrekking tot de Obligaties en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de UK Listing Authority. De Vennootschap heeft zich voorgenomen aan de UK Listing Authority te vragen om aan de bevoegde instanties in België een certificaat van goedkeuring te verschaffen dat bevestigt dat de Prospectus werd opgesteld in overeenstemming met de Prospectus Richtlijn. De Prospectus zal niet worden meegedeeld aan de bevoegde instanties van enige andere EER Staat. Na deze goedkeuring kunnen de Obligaties enkel aan het publiek worden aangeboden in overeenstemming met de vereisten van de Prospectus Richtlijn zoals omgezet in de desbetreffende lidstaten en/of in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke effectenwetgeving en reglementering in deze lidstaten. Elke belegger die de Obligaties in België wenst te kopen dient de Verdeler te contacteren of indien deze toekomstige Obligatiehouder de Obligaties in een andere jurisdictie wenst te kopen, zijn financieel adviseur, bank of financiële tussenpersoon, voor verdere informatie. Vorm van de Obligaties: Interest betaalbaar op de Obligaties: Aan toonder Een Vaste Rente van EUR 35 per Bepaalde Denominatie van EUR zal verschuldigd zijn op elke Datum van Vaste Rente BRU C / 16 2

3 Terugbetaling: De Data van Vaste Rente zullen de volgende zijn : 1. 8 september september september september september september september Einddatum Het Uiteindelijk Terugbetaald Bedrag in EUR te betalen voor elke Obligatie van een Bepaalde Denominatie hangt af van de prestaties van de Dow Jones EUROSTOXX 50 SM Index over een periode van acht (8) jaar vanaf de Uitgifte en tot 1 september 2014 en zal bepaald worden door de Calculation Agent, en zal het grootste bedrag zijn van: (a) het Minimaal Terugbetaald Bedrag ( procent van het Totaal Hoofdbedrag van de Obligaties); of (b) de Bijzondere Denominatie van elke Obligatie vermenigvuldigd met het volgende: 100 procent + (Cumulatieve Index Opbrengst 28 procent). De Cumulatieve Index Opbrengst wordt bepaald door de Calculation Agent als zijnde de som van elke Index Opbrengst t, hetgeen een bedrag is uitgedrukt als een percentage en wordt bepaald door de Calculation Agent gelijk aan het laagste bedrag van 10 procent en Index Prestatie t. Index Prestatie t is een bedrag uitgedrukt als een percentage en wordt vastgesteld op elke Waarderingsdag door de Calculation Agent overeenkomstig de volgende formule: Index Sluitingsniveau t / Index Sluitingsniveau t procent. Overeenkomstig deze formule vertegenwoordigt de Cumulatieve Index Opbrengst het officieel niveau bij sluiting van de Dow Jones EUROSTOXX 50 SM Index op de relevante Waarderingsdatum vergeleken met het officieel niveau bij sluiting van de Dow Jones EUROSTOXX 50 SM Index op de Waarderingsdatum voorafgaand aan de relevante Waarderingsdatum. De waarderingsdata waarop het officieel niveau bij sluiting van de Dow Jones EUROSTOXX 50 SM Index zal bepaald worden zijn de acht (8) hieronder bepaalde data: (i) Waarderingsdag nr. 1: 1 september 2007 (ii) Waarderingsdag nr. 2: 1 september 2008 (iii) Waarderingsdag nr. 3: 1 september 2009 (iv) Waarderingsdag nr. 4: 1 september BRU C / 16 3

4 (v) Waarderingsdag nr. 5: 1 september 2011 (vi) Waarderingsdag nr. 6: 1 september 2012 (vii) Waarderingsdag nr. 7: 1 september 2013 (viii) Waarderingsdag nr. 8: 1 september 2014 In geen geval zal het Uiteindelijk Terugbetaald Bedrag dat op de Einddatum wordt uitbetaald lager zijn dan het Minimaal Terugbetaald Bedrag. De bepalingen voor de berekening van het Uiteindelijk Terugbetaald Bedrag worden meer in detail uiteengezet in paragraaf 2.1 van Appendix A (Bijzondere Voorwaarden) hieraan gehecht. Denominatie van de Obligaties: Belasting: Status van de Obligaties: Rating: Notering: Toepasselijk Recht: Verkoopsbeperkingen: Risico Factoren: EUR1,000 Alle betalingen m.b.t. de Obligaties zullen worden gedaan zonder inhouding of aftrek voor of voor rekening van belastingen of andere lasten opgelegd door enige overheidsinstantie of agentschap in the Verenigde Staten van Amerika, tenzij zoals voorzien in Voorwaarde 8. De Obligaties maken directe, niet bevoorrechte en niet achtergestelde algemene verbintenissen van de Vennootschap uit en zullen pari passu worden gerangschikt met de andere niet bevoorrechte en niet achtergestelde schuld van de Vennootschap. Het Programma waaronder de Obligaties worden uitgegeven bekwam de volgende ratings: S&P: A+/A 1; Moody s: Aa3; Fitch: AA London. De Obligaties vallen onder het recht van en zullen worden uitgelegd overeenkomstig het recht van de Staat New York, Verenigde Staten van Amerika. De Obligaties werden niet en zullen ook niet worden geregistreerd onder de Securities Act en mogen op geen enkel moment worden aangeboden, verkocht, herverkocht of geleverd, direct of indirect, in de V.S. of aan, of voor rekening of ten voordele van, enige Ingezetenen van de V.S.. Daarenboven zijn de Obligaties onderworpen aan de vereisten onder het fiscaal recht van de V.S.A. en mogen zij niet worden aangeboden, verkocht of geleverd binnen de Verenigde Staten of aan Ingezetenen van de Verenigde Staten. Bepaalde beperkingen op aanbiedingen, verkopen of leveringen van Obligaties in de Verenigde Staten, de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Italië, het Groothertogdom Luxemburg en Singapore zijn van toepassing. Toekomstige beleggers dienen hun eigen financiële en juridische raadgevers te raadplegen omtrent de risico's die verbonden zijn met een belegging in de Obligaties en de geschiktheid van dergelijke belegging gelet op de hen eigen omstandigheden BRU C / 16 4

5 Risico's Verbonden met de Activiteit van Merrill Lynch 1 Marktomstandigheden. De markt van financiële dienstverlening, waarin Merrill Lynch actief is, wordt beïnvloed door een groot aantal onvoorspelbare factoren, waaronder economische omstandigheden, monetair en fiscaal beleid, de liquiditeit van de globale markten, internationale en regionale politieke gebeurtenissen, oorlogsfeiten of daden van terrorisme, wijzigingen in de toepasselijke wetgeving en regelgeving, de concurrentiele omgeving, het investeringsklimaat en de resultaten van juridische en reglementaire onderzoeken en procedures. Deze factoren kunnen een grote impact hebben op de volatiliteit van de financiële markten. Als een gevolg daarvan kunnen de resultaten van Merrill Lynchs volumes, inkomsten en netto winsten ernstig variëren het ene moment bij het andere, met een bijzondere invloed op de activiteiten zoals makelaarschap, trading, investeringsbankieren, handelsbankieren, vermogensbeheer en beheer van activa. Concurrentiële Overwegingen. De markt van financiële dienstverlening in het algemeen, met inbegrip van Merrill Lynch, wordt blijvend beïnvloed door een steeds toenemende concurrentie. Merrill Lynch gaat in elk onderdeel van haar activiteit de concurrentie aan voor cliënten, marktaandeel en menselijk talent. Overwegingen op het vlak van Regelgeving. De markt van financiële dienstverlening in het algemeen, met inbegrip van Merrill Lynch, wordt eveneens beïnvloed door de stand van de regelgeving en wetgeving. Zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten is er een blijvende focus van toezichthouders en wetgevers op gereglementeerd toezicht op zowel de commerciële als de investeringsbanken als sector en elk afzonderlijk, in het bijzonder wat betreft kapitaal en risicobeheer en witwasoperaties. Procedurerisico's. Merrill Lynch dient zich te verdedigen in verschillende rechtszaken, onder meer arbitrages, class actions, en andere geschillen die ontstaan uit haar activiteiten als een gediversifieerde wereldwijde financiële dienstverlener. Bepaalde van deze rechtszaken houden vorderingen in voor aanzienlijke schadevergoeding en/of schadebedingen of vorderingen voor onbepaalde bedragen of schadevergoedingen. Gezien het aantal dergelijke zaken, is het waarschijnlijk dat sommige resulteren in ongunstige uitspraken, schikkingen, straffen, dwangbevelen, boetes of andere herstelmaatregelen. Risico's inherent aan de Obligaties Belangenconflicten. De dochteronderneming van de Vennootschap, Merrill Lynch International, is de agent van de Vennootschap voor de berekening van onder andere, het Uiteindelijk Terugbetaald Bedrag en onder bepaalde omstandigheden het Vervroegd Terugbetaald Bedrag. In bepaalde gevallen kunnen de status van Merrill Lynch International als dochter van de Vennootschap en haar verantwoordelijkheden als Calculation Agent voor de Obligaties aanleiding geven tot belangenconflicten. Deze conflicten zouden zich bijvoorbeeld kunnen voordoen wanneer zij bepaalt of het niveau van de Index kan worden 1 De term Merrill Lynch verwijst naar de Vennootschap en haar geconsolideerde dochtervennootschappen, tenzij anders blijkt uit de context BRU C / 16 5

6 bereikt op een bepaalde verhandelingsdag. Merrill Lynch International dient haar taken als Calculation Agent te goeder trouw en naar best vermogen uit te voeren. Desondanks dienen beleggers te weten dat door de controle die de Vennootschap heeft over Merrill Lynch International mogelijke belangenconflicten kunnen ontstaan. De Vennootschap en haar verbonden ondernemingen mogen voor eigen rekening obligaties kopen en verkopen of lange posities hebben in effecten die economisch verbonden zijn met de Obligaties, zowel voor zakelijke doeleinden of om verbintenissen onder de Obligaties af te dekken. De Vennootschap en haar verbonden ondernemingen hebben geen rekening gehouden en dienen geen rekening te houden met de belangen van de beleggers als Obligatiehouders wanneer zij de bovenvermelde transacties afsluiten. Obligaties Waarschijnlijk Niet Liquide. De Vennootschap verwacht niet dat er zich een markt zal ontwikkelen voor de verhandeling van de Obligaties. De Obligaties zijn gestructureerd en niet liquide. Er kan niet worden verzekerd dat er zich een betekenisvolle secundaire markt zal ontwikkelen voor de Obligaties. Indien er zich geen actieve publieke markt voor de Obligaties ontwikkelt, kan de marktwaarde en de liquiditeit van de Obligaties in negatieve zin beïnvloed worden. Beleggers Moeten Vertrouwen op Eigen Waardering van de Obligaties. Met het oog op elke aankoop van de Obligaties, dienen beleggers de markten te onderzoeken en niet enkel te vertrouwen op de mening die door de Vennootschap of verbonden ondernemingen zou worden uitgedrukt in de gewone bedrijfsvoering omtrent de toekomstige bewegingen in de effecten indexen of wisselkoersen. Beleggers dienen alle onderzoeken uit te voeren die zij nodig achten naar de intrinsieke waarde van een investering die verbonden is met de prestaties van de Index. Noch het aanbieden van Obligaties, noch enige mening die op een bepaald ogenblik door de Vennootschap of verbonden ondernemingen zou worden uitgedrukt in de gewone bedrijfsvoering omtrent de toekomstige bewegingen in de effecten indexen of wisselkoersen maakt een aanbeveling uit wat betreft de intrinsieke waarde van een belegging in de Obligaties. Veel Factoren Zullen de Handelswaarde van de Obligaties Beïnvloeden. De handelswaarde van de Obligaties zal beïnvloed worden door factoren die op een complexe manier met elkaar in verhouding staan. Het is van belang voor beleggers om te begrijpen dat ten gevolge van een enkele factor de toename in handelswaarde van de Obligaties ten gevolge van andere factoren kan worden teniet gedaan en dat ten gevolge van een enkele factor het verlies in handelswaarde van de Obligaties veroorzaakt door een andere factor nog kan versterkt worden. Volatiliteit en tijdswaarde zijn voorbeelden van dergelijke factoren. Risico's Verbonden aan de Index. In het algemeen brengen de Obligaties een hoge risicograad met zich mee, daarin begrepen, zonder beperking, kapitaal, interest, munteenheid, krediet, politiek, liquiditeits en marktrisico en zijn niet geschikt voor alle beleggers. Daarenboven is de berekening van de opbrengst van de Obligaties verbonden met de prestaties van de Index en ontwikkeld voor beleggers die geloven dat de Index zal verhogen gedurende de looptijd van de Obligaties. Als dusdanig kan een belegging in de Obligaties dan ook ongeschikt zijn voor personen die niet vertrouwd zijn met de Index en de factoren die de wijzigingen in het niveau van de Index beïnvloeden, BRU C / 16 6

7 of die het risico dat gepaard gaat met deze handel niet willen of kunnen dragen. Minimaal Terugbetaald Bedrag. De Obligaties verschaffen een minimum rendement gelijk aan 100% van het hoofdbedrag van de Bepaalde Denominatie op de Einddatum of een hoger bedrag afhankelijk van de Cumulatieve Index Opbrengst van de Index. Het rendement op de Obligaties is afhankelijk van de prestaties van de Index. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat voor de Obligaties meer dan het Minimaal Terugbetaald Bedrag zal worden terugbetaald. Indien de Obligaties worden terugbetaald aan het Minimaal Terugbetaald Bedrag, dan is het mogelijk dat een belegger winst misloopt die hij zou hebben verdiend met een belegging met vast rendement van een zelfde bedrag, zelfde krediet en zelfde looptijd. Beleggers dienen zich er ook bewust van te zijn dat het Minimaal Terugbetaald Bedrag niet wordt verzekerd door enige derde partij en afhankelijk is van de kredietrisico's verbonden aan de Vennootschap. Vervroegde Terugbetaling en Daaraan Verbonden Kosten. De Obligaties kunnen vervroegd worden terugbetaald onder bepaalde omstandigheden, onder meer voor fiscale redenen, in geval van en Reglementair Terugbetalingsgeval of bij een versnelling van de Obligaties. In dergelijk geval zal het Vervroegd Terugbetaald Bedrag van de Obligaties gebaseerd worden op de bepaling van de marktwaarde van de Obligaties door de Calculation Agent, verminderd met de Verbonden Kosten. De grootte van de Verbonden Kosten zal worden bepaald door verschillende factoren waaronder, doch niet beperkt tot, financieringskosten en alle kosten veroorzaakt door de afwikkeling van afgedekte posities in verband met de Obligaties. Beleggers dienen er zich van bewust te zijn dat in geval van vervroegde terugbetaling de Obligaties geen kapitaalsbescherming genieten en dat het Vervroegd Terugbetaald Bedrag betaalbaar aan elke belegger gevoelig lager kan liggen dan de waarde a pari van de Obligaties of, alternatief, een belegger zijn integrale belegging kan verliezen BRU C / 16 7

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (gevestigd in de Staat Delaware)

onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (gevestigd in de Staat Delaware) SAMENVATTINGSNOTA gedateerd 9 november 2006 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Nederland en statutair gevestigd in Amsterdam) Uitgifte van Swing Notes voor

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam)

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) Prospectus 25 JUNI 2010 RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) EUR 1.500.000.000,- Programma tot uitgifte van Bankbrieven Onder dit Programma

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten gekend als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert

Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Promotioneel document Publiek Aanbod tot omruiling van Obligaties Bekaert Het betreft een publiek aanbod in België en Luxemburg tot omruiling van EUR 150.000.000 6,75% vastrentende obligaties (BE0002167337)

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.

OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP. Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132. OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING IN BELGIË OP EEN OBLIGATIELENING VAN DE CRONOS GROEP Veldkant 33A 2550 Kontich RPR Antwerpen 0467.132.994 Inschrijvingsperiode van 24 november 2014 tot en met 28 november

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Nadere informatie

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE BIJLAGE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE Deze samenvatting betreft Amundi Finance Emissions (FR) Euro Equity & Minimum Coupon February 2022 zoals beschreven in de definitieve voorwaarden (de Definitieve Voorwaarden,

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten dient te worden genomen na bestudering van het volledige Basisprospectus,

Nadere informatie

Partiële splitsing van CMB NV

Partiële splitsing van CMB NV Partiële splitsing van CMB NV CMB CMB NV in en Euronav NV Toelating tot notering van alle aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels en Openbaar aanbod tot verkoop van aandelen Euronav met

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS dd 23 september 2005 met betrekking tot de publieke uitgifte voor een bedrag van minimum 10.000.000 en maximum 250.000.000, van Callable Fixed then Cumulatieve Reverse Floating

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Verrichtingsnota betreffende het

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie