SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland."

Transcriptie

1 SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden en iedere beslissing om te beleggen in de Effecten dient gebaseerd te zijn op de overweging van het Basisprospectus in zijn geheel, met inbegrip van de documenten opgenomen door middel van verwijzing. De Emittenten zullen niet burgerrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld op basis van deze samenvatting in iedere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de bepalingen van de Prospectusrichtlijn heeft geïmplementeerd, tenzij deze samenvatting, met inbegrip van iedere vertaling daarvan, misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen gelezen wordt met de andere delen van dit Basisprospectus. Wanneer een vordering betreffende de informatie vervat in dit Basisprospectus voor een rechtbank van zulk een Lidstaat wordt gebracht, kan de eisende partij onder het nationale recht van de Lidstaat waar de vordering aanhangig wordt gemaakt, gehouden zijn om de kosten van de vertaling van het Basisprospectus te dragen alvorens de gerechtelijke procedure wordt aangevat. Beschrijving van CS Credit Suisse AG werd opgericht op 5 juli 1856 en geregistreerd in het Handelsregister (registratienummer CH ) van het Kanton Zürich op 27 april 1883 voor onbepaalde tijd onder de naam Schweizerische Kreditanstalt. De naam veranderde in Credit Suisse First Boston op 11 december Op 13 mei 2005 fuseerden de Zwitserse banken Credit Suisse First Boston en Credit Suisse. Credit Suisse First Boston was de verkrijgende rechtspersoon, en zijn naam werd veranderd in Credit Suisse (door middel van inschrijving in het handelsregister). Op 9 november 2009 werd Credit Suisse van naam veranderd in Credit Suisse AG. Credit Suisse AG, een Zwitserse bank en naamloze vennootschap (joint stock corporation) opgericht naar Zwitsers recht, is een 100% dochtervennootschap van Credit Suisse Group AG. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Zurich, en het heeft additionele uitvoerende kantoren en primaire bijkantoren in Londen, New York, Hong Kong, Singapore en Tokyo. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland. Beschrijving van CSi Credit Suisse International is op 9 mei 1990 opgericht in Engeland en Wales onder de Companies Act 1985 met registratienummer en is heringeschreven als een vennootschap met ongelimiteerde aansprakelijkheid (unlimited liability company) onder de naam "Credit Suisse Financial Products" op 6 juli Daarna is de naam veranderd naar Credit Suisse First Boston International op 27 maart 2000 en vervolgens naar Credit Suisse International op 16 januari De plaats van vestiging en hoofdzetel van Credit Suisse International is One Cabot Square, London E14 4QJ. Credit Suisse International is een Engelse bank, en staat als EU kredietinstelling onder het toezicht van de Financial Services Authority ("FSA") onder de Financial Services and Markets Act De FSA heeft met de uitgifte van een brief waarin de omvang van de vergunning wordt omschreven, Credit Suisse International geautoriseerd om specifieke gereguleerde investeringsactiviteiten te verrichten. Credit Suisse is een vennootschap met ongelimiteerde aansprakelijkheid (unlimited liability company) en, als zodanig, zijn haar aandeelhouders hoofdelijk en ongelimiteerd aansprakelijk voor enig tekort in het vermogen van Credit Suisse International bij eventuele liquidatie. De hoofdelijke en ongelimiteerde aansprakelijkheid van de aandeelhouders van Credit Suisse International om enig tekort in het vermogen van Credit Suisse International te voldoen zal alleen van toepassing zijn bij liquidatie van Credit Suisse International. Daarom zullen, voordat er sprake is van liquidatie van het vermogen van

2 Credit Suisse, de Effectenhouders alleen het vermogen van Credit Suisse kunnen aanspreken en niet het vermogen van de aandeelhouders. Op 16 juli 1990 is Credit Suisse International haar bedrijf begonnen. Zij is voornamelijk actief in het bankbedrijf, hetgeen de handel in derivaten gekoppeld aan rente, valuta, aandelen, grondstoffen en krediet omvat. Het primaire doel van Credit Suisse International is om een uitgebreid dienstenpakket met betrekking tot derivaten aan te bieden in het kader van treasury en risicobeheer. Credit Suisse International heeft een significante aanwezigheid op de wereldwijde derivatenmarkt verworven door middel van het aanbieden van een integraal aanbod aan derivatenproducten, en blijft nieuwe producten ontwikkelen om tegemoet te komen aan de behoeftes van haar cliënten en veranderingen in onderliggende markten. Het bedrijfsonderdeel valt onder het beheer van de Investment Banking Divisie van Credit Suisse AG in de regio's Europa, Midden-Oosten en Afrika, en wordt ondersteund door de Shared Services Divisie van Credit Suisse AG, welk ondersteunende diensten aanbiedt op gebieden als financieel beheer, juridische zaken, naleving van regels, risicobeheer, en informatietechonologie. Beschrijving van de Effecten De Effecten zullen worden uitgegeven door CS of CSi. Indien uitgegeven door CS, zal CS opereren vanuit zijn vestiging in Londen of in Nassau. De Effecten hebben een beschermde hoofdsom en zijn vastrentende effecten, effecten met een variabele rente of zero coupon effecten die hun vervaldag hebben op de datum gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. De hoofdsom van ieder Effect, de totale hoofdsom van de Effecten en de uitgifteprijs zullen worden gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden of worden gepubliceerd zodra ze zijn vastgesteld. De Effecten kunnen worden uitgegeven als obligaties of als certificaten. Tenzij terugbetaald in termijnen (indien van toepassing), of als de Definitieve Voorwaarden specificeren dat de relevante Emittent een calloptie heeft met betrekking tot Effecten of dat beleggers een putoptie hebben met betrekking tot Effecten, kunnen de Effecten enkel terugbetaald worden vóór de vervaldag omwille van het in gebreke blijven van de relevante Emittent (enkel in het geval van notes) of de onwettigheid van de betalingsverplichtingen van een dergelijke Emittent of een verstoring van diens hedging-overeenkomsten. Als een calloptie van toepassing is, kan de relevante Emittent sommige of alle Effecten terugbetalen op de data en tegen de bedragen gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. Indien een putoptie van toepassing is, kunnen beleggers sommige of alle Effecten aflossen op de data en tegen de bedragen gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. Indien zo gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, zal een aanvraag worden ingediend voor de notering van Effecten op de beur(s)(zen) zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. De Effecten zijn rentedragend tegen een vast tarief, een variabel tarief of een tarief dat kan verschillen van de ene tot de andere interestperiode of, in het geval van zero coupon effecten, niet rentedragend. De interest is achteraf betaalbaar op de datum/data gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. De Effecten omvatten het volgende: Vastrentende Effecten of Effecten met een variabele rente Vastrentende Effecten zijn rentedragend tegen een vast tarief voor alle interestperiodes. Effecten met een variabele rente zijn rentedragend tegen een variabel tarief voor alle interestperiodes. Effecten met een periodiek aanpasbare rente Effecten met een periodiek aanpasbare rente zijn rentedragend tegen een tarief dat kan verschillen van de ene tot de andere interestperiode. Effecten met een periodiek aanpasbare rente kunnen rentedragend zijn tegen een vast tarief ten aanzien van bepaalde interestperiodes of tegen een variabel of periodiek aanpasbaar tarief (zoals hieronder beschreven) met betrekking tot de resterende interestperiodes. Periodiek aanpasbaar rentende Effecten met een periodiek aanpasbare rente kunnen behalve tegen een variabel of periodiek aanpasbaar tarief (zoals hieronder beschreven) ten aanzien

3 van de resterende interestperiodes ook tegen uiteenlopende vaste interestvoeten ten aanzien van één of meer interestperiodes rentedragend zijn. Vastrentende Step-up Effecten: Deze Effecten zijn rentedragend tegen een vast tarief dat periodiek toeneemt tijdens het bestaan van de Effecten. Vastrentende Range Accrual Effecten en Range Accrual Effecten met variabele rente: Het tarief van de over deze Effecten verschuldigde rente wordt berekend door vermenigvuldiging van: (i) (ii) in het geval van een Vastrentend Range Accrual Effect, een vaste interestvoet; of in het geval van een Range Accrual Effect met variabele rente, een variabele interestvoet plus een spread, met de Range Accrual Fractie, die wordt berekend door (a) het aantal dagen in de observatieperiode waarop de Referentierente boven een lage grens ligt, c.q. beneden een hoge grens ligt of tussen een hoge en een lage grens ligt, te delen door (b) het totaal aantal werkdagen in een dergelijke observatieperiode. De Referentierente is een variabel tarief dat wordt berekend door verwijzing naar een bekendgemaakt schermtarief zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. De hoge of lage gren(s)(zen) kan/kunnen ten aanzien van verschillende observatieperiodes uiteenlopen. De spread of het vaste interestvoet kan uiteenlopen voor verschillende interestperiodes. Momentum Range Accrual Effecten: De interestvoet voor deze Effecten wordt berekend door (a) het Voorgaande Tarief te vermenigvuldigen met (b) the Range Accrual Fractie (zoals hierboven berekend). Het Voorgaande Tarief is de interestvoet ten aanzien van de voorgaande interestperiode (en voor de eerste interestperiode geldt het vaste tarief voor de voorgaande vastrentende interestperiode zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden). Daarna is de interestvoet die wordt berekend voor iedere interestperiode het Voorgaande Tarief ten behoeve van het bepalen van de interestvoet voor de volgende interestperiode. Spread Range Accrual Effecten: De interestvoet voor deze Effecten wordt berekend door (a) een vast tarief zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, te vermenigvuldigen met (b) de Spread Range Accrual Fractie, die wordt berekend door (i) het aantal dagen in de interestperiode waarop het Spreadtarief boven een lage grens ligt c.q. beneden een hoge grens ligt, of lager is dan of gelijk is aan een hoge grens en hoger is dan of gelijk is aan een lage grens, te delen door (ii) het aantal werkdagen in een dergelijke interestperiode. Het Spreadtarief wordt berekend door één Referentierente af te trekken van een andere Referentierente. De hoge of lage gren(s)(zen) kan/kunnen uiteenlopen voor verschillende interestperiodes. Steepener Effecten met hefboomwerking: De interestvoet voor deze Effecten wordt berekend door (a) een vast tarief zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, te vermenigvuldigen met (b) het Spreadtarief, onderworpen aan eventueel toepasselijke bodems, plafonds en blokkeringsbepalingen. Effecten met Inverse Variabele Rente: De interestvoet voor deze Effecten wordt berekend door het product van (a) het vaste procentuele tarief dat in de Definitieve Voorwaarden is gespecificeerd als de Schaal (de Schaal ) en (b) de Referentierente gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, af te trekken van het vaste tarief zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. Effecten met Momentum Inverse Variabele Rente: De interestvoet voor deze Effecten wordt berekend door het product van (a) de Referentierente en (b) een leverage-factor af te trekken van de som van (i) het vaste tarief zoals gespecificeerd voor de relevante interestperiode en (ii) het product van (a) het Voorgaande Tarief en (b) een leverage-factor.

4 Vlotrentende Effecten met Cumulatieve Variabele Rente en hefboomwerking: De interestvoet voor deze Effecten wordt berekend door (i) indien Bear Effecten in de Definitieve Voorwaarden als toepasselijk gespecificeerd zijn, het vaste tarief zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden af te trekken van de Referentierente, met hefboomwerking door dit bedrag te vermenigvuldigen met een leverage-factor en het resulterende tarief op te tellen bij het product van het Voorgaande Tarief en een leverage-factor, of (ii) indien Bull Effecten in de Definitieve Voorwaarden als toepasselijk gespecificeerd zijn, de Referentierente af te trekken van het vaste tarief voor de relevante interestperiode zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, met hefboomwerking door dit bedrag te vermenigvuldigen met een leverage-factor en het resulterende tarief op te tellen bij het product van het Voorgaande Tarief en een leverage-factor. Target Aflossing (Redemption) Effecten: De interestvoet voor deze Effecten ten aanzien van een bepaalde interestperiode wordt berekend als vast tarief zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden minus het product van (i) de Schaal en (ii) de Referentierente voor de interestperiode. Het resulterende percentage wordt vervolgens afgetrokken van het vaste tarief zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden voor een dergelijke interestperiode. Daarnaast zijn Target Aflossing Effecten onderworpen aan een doelplafond en een doelbodem voor de totale interest die verschuldigd is tijdens het bestaan van de Effecten (de Cumulatieve Interest ). Indien het doelplafond op enige interestbetaaldatum wordt overschreden, worden de Effecten afgelost en wordt het interestbedrag voor een dergelijke interestbetaaldatum zodanig verminderd dat de Cumulatieve Interest gelijk is aan het doelplafond. Indien het doelplafond op de vervaldatum geringer is dan de doelbodem, wordt het interestbedrag dat op de vervaldatum moet worden voldaan zodanig vermeerderd dat de Cumulatieve Interest gelijk is aan de doelbodem. Ratchet Effecten: De interestvoet voor deze Effecten voor elke interestperiode is hetzij (A) het laagste van (i) de som van het Voorgaande Tarief en een spread, en (ii) de som van een variabel tarief en een spread, hetzij (B) indien het Voorgaande Tarief hoger is dan het laagste van (i) en (ii), het Voorgaande Tarief. Het Voorgaande Tarief is de interestvoet ten aanzien van de voorgaande interestperiode en staat voor de eerste interestperiode zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. Verwisselbare (Switchable) Effecten: Verwisselbare Effecten zijn rentedragend tegen een vaste of variabele interestvoet voor de initiële periode tot aan de datum gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (de Wisseldatum ). Na de Wisseldatum kan de interestvoet wisselen van een vast naar een variabel tarief, of omgekeerd, hetzij automatisch, hetzij als de Emittent dit verkiest of als alle Effectenhouders dit verkiezen (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden). Zero Coupon Trigger Aflosbare Spread Bonus Effecten: Er is geen interest verschuldigd over deze Effecten, die vervroegd worden afgelost tegen het Trigger Aflossingsbedrag gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden indien het Spreadtarief gelijk is aan of hoger is dan de Trigger Aflossingsdrempel gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. Zero Coupon Effecten: Zero Coupon Effecten kunnen worden uitgegeven tegen hun nominale waarde of met een disagio en zijn niet rentedragend. Maximale en Minimale Interestvoeten: Ieder type Effect kan onderworpen zijn aan één of meer maximale en/of minimale interestvoeten, indien dit is gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. De minimum- en/of maximuminterest kan vast of variabel zijn, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. De volledige voorwaarden van de Effecten bevatten bepalingen in verband met dagen waarop er geen handel is, die de timing en berekeningen van betalingen onder de Effecten kunnen beïnvloeden.

5 Risicofactoren Er zijn meerdere factoren die een invloed kunnen hebben op de mogelijkheid van elke Emittent om aan zijn verplichtingen onder de Effecten te voldoen. Deze zijn in meer detail uiteengezet in dit Basisprospectus onder "Risk factors" en elke beslissing om te investeren in de Effecten dient op een overweging van alle relevante risicofactoren gebaseerd te zijn. Deze zijn, onder andere: Risicofactoren met betrekking tot de Effecten Effecten zijn verbintenissen van de relevante Emittent. Effectenhouders zijn blootgesteld aan het kredietrisico op een dergelijke Emittent. Het interestbedrag dat verschuldigd is over Range Accrual Effecten hangt af van het aantal dagen waarop een interestvoet boven of onder een bepaalde grens ligt, of binnen (een) bepaalde gren(s)(zen) ligt. Indien het tarief niet boven, c.q. onder of binnen de gren(s)(zen) ligt op enige dag tijdens de relevante periode, is de interest voor de relevante periode nul. De interestvoet voor Effecten met inverse variabele rente neemt af naarmate de variabele Referentierente toeneemt. Als gevolg hiervan kan, indien de marktinterestvoet toeneemt, het rendement van de Effecten met variabele rente afnemen, hetgeen de waarde van de Effecten negatief kan beïnvloeden. Target Aflossing Effecten zijn onderworpen aan een plafond op het totale cumulatieve interestbedrag dat verschuldigd is over de Effecten. Indien het plafond wordt bereikt, worden de Effecten vervroegd afgelost. Indien de Vastrentende bepalingen toepasselijk zijn, brengen de Effecten het risico met zich mee dat daaropvolgende veranderingen in marktinterestvoeten de waarde van de Effecten negatief kunnen beïnvloeden. Indien het bedrag dat verschuldigd is bij de aflossing van de Effecten lager is dan hun uitgifteprijs, is het mogelijk dat beleggers hun belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Enige bescherming van de hoofdsom zal niet toepasselijk zijn indien de Effecten afgelost zijn voor de vervaldag. Het is mogelijk dat er zich geen secundaire markt voor Effecten ontwikkelt of dat deze niet liquide is. Een lagere liquiditeit kan de volatiliteit vergroten, wat de waarde van Effecten kan verminderen. Houders kunnen de waarde van een Effect alleen te gelde maken vóór de vervaldag door verkoop in de markt tegen de marktprijs van dat ogenblik, wat een lagere prijs kan zijn dan het bedrag dat aanvankelijk is ingelegd. Investeerders dienen bereid te zijn Effecten te houden tot hun aflossing. Call-opties die de Emittent heeft ten aanzien van Effecten kunnen de marktwaarde van de Effecten negatief beïnvloeden. Wijzigingen in de marktrentes kan de waarde van de vastrentende Effecten en de rente vergoed op Effecten met een variabele rente negatief beïnvloeden. Bij het maken van berekeningen en het nemen van beslissingen heeft de relevante Emittent geen agentuur- of trustverplichtingen ten aanzien van enige belegger, noch heeft deze fiduciaire verplichtingen ten aanzien van hen. De hoogte en de grondslag van belastingen op de Effecten en op Effectenhouders, en enige vermindering daarop, hangen af van de individuele omstandigheden van de Effectenhouders en kunnen op elk moment veranderen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor Effectenhouders. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen met betrekking tot de Effecten, dienen beleggers zich ervan te verzekeren dat zij de aard van de Effecten en hun mate van blootstelling aan risico's voldoende begrijpen, en beleggers dienen hun eigen financieel, fiscaal, juridische of andere adviseurs te raadplegen als zij dit noodzakelijk achten, en zij dienen een dergelijke beleggingsbeslissing zorgvuldig te beoordelen en in overweging te nemen met inachtneming van het bovenstaande en hun persoonlijke omstandigheden.

6 Risicofactoren met betrekking tot de Emittent Elke Emittent wordt blootgesteld aan een verscheidenheid aan risico's die zijn activiteiten en/of financiële positie negatief kunnen beïnvloeden, waaronder liquiditeitsrisico, marktrisico, kredietrisico, de risico s voortkomend uit schattingen en waarderingen, risico's met betrekking tot niet op de balans staande entiteiten, grensoverschrijdende risico's en valutarisico's, operationele risico's, beheerrisico, juridische en regulatoire risico's, mededingingsrisico's en risico's met betrekking tot de strategie. Geen van beide Emittenten kan alle ontwikkelingen van de markt of andere ontwikkelingen compleet voorspellen en het risicobeheer van de relevante Emittent kan niet volledig tegen alle soorten risico's beschermen.

[RENDEMENT / SAMENVATTING]

[RENDEMENT / SAMENVATTING] [RENDEMENT / SAMENVATTING] Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Basisprospectus, en een eventuele beslissing om te beleggen in de Notes dient

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden: SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot dit Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gesteund zijn op het Basisprospectus als

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Credit Suisse International

Credit Suisse International Definitieve voorwaarden van 13 mei 2009 Credit Suisse International Geregistreerd als vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in Engeland en Wales onder nr. 2500199 Zero Coupon Index-linked Principal

Nadere informatie

Credit Suisse handelend via haar London Branch

Credit Suisse handelend via haar London Branch Definitieve voorwaarden van 23 juli 2009 Credit Suisse handelend via haar London Branch Zero Coupon Index-linked Principal Protected Notes (Aan Index gekoppelde Nulcoupon Notes met beschermde hoofdsom)

Nadere informatie

SAMENVATTING ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE EMITTENTEN DE BANK EN DE GROEP

SAMENVATTING ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE EMITTENTEN DE BANK EN DE GROEP SAMENVATTING Deze samenvatting werd opgesteld in overeenstemming met artikel 5(2) van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EC) (de "Prospectusrichtlijn") en dient gelezen te worden als inleiding tot

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten dient te worden genomen na bestudering van het volledige Basisprospectus,

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent

SAMENVATTING 1 BESCHRIJVING VAN DE EMITTENT 2 BESCHRIJVING VAN DE OBLIGATIES. Groupe Bruxelles Lambert. Emittent SAMENVATTING Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het noterings- en aanbiedingsprospectus van 3 juni 2010 (het Prospectus ) en elke beslissing om te beleggen in de 4 % Vastrentende

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1 SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 1 Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding tot dit Prospectus en iedere beslissing om te investeren in de Notes dient gebaseerd te zijn op een bestudering

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Rabobank Rentelift Obligatie

Rabobank Rentelift Obligatie Rabo International. London Branch Thames Court,One Queenhithe London EC4V 3RL Rabobank Rentelift Obligatie Rabobank Rentelift Obligatie U hebt een visie op de ontwikkeling van de geldmarkt. U bent er van

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door

Fortis Bank (een emittent ) Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (een emittent ) en Fortis Luxembourg Finance S.A. ( een emittent ) onherroepelijk en onvoorwardelijk gewaarborgd door Fortis Bank (de garant ) SAMENVATTING van het basisprospectus gedateerd

Nadere informatie

ING Inflatie Protectie Note

ING Inflatie Protectie Note Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES

DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES DEEL ÉÉN SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000 BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021 Samenvattingen zijn samengesteld

Nadere informatie

DEEL ÉÉN SAMENVATTING

DEEL ÉÉN SAMENVATTING DEEL ÉÉN SAMENVATTING Deze Samenvatting is samengesteld uit informatieverplichtingen die ook bekend staan als "Rubrieken". Deze Rubrieken zijn opgesomd in Secties A E (A.1 E.7). Deze Samenvatting bevat

Nadere informatie

Société Générale (France) Optimal Income Note

Société Générale (France) Optimal Income Note Société Générale (France) Optimal Income Note Commercialiseringsperiode: van 16 september 2013 tot 08 november 2013 (behoudens vervroegde afsluiting). Schuldbewijs uitgegeven door Société Générale [Standard

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note Wat is de FLEUR Note? De FLEUR Note (FLEUR) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren van een potentieel

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

SAMENVATTING. op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of

SAMENVATTING. op interest die verhoogt (Step-up Notes) of verlaagt (Step-Down Notes) van één interestperiode naar de andere; of SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE EMISSIE VAN NOTES

OVERZICHT VAN DE EMISSIE VAN NOTES OVERZICHT VAN DE EMISSIE VAN NOTES CALYON Notes waarvan Terugbetaling Geïndexeerd is op een index voor een maximaal totaalbedrag van 100.000.000, vervaldatum 2015, Serie 606 ISIN XS0309489630 (de «Notes»)

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V.") Emittenten

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNPP B.V.) Emittenten SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Elke beslissing om te beleggen in enige Effecten dient gebaseerd te worden op een bestudering van dit Basisprospectus

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren

Samenvatting. Samenvatting van Risicofactoren Samenvatting Het volgende is een samenvatting (de Samenvatting ) van de belangrijkste kenmerken en risico s verbonden aan Commerzbank Aktiengesellschaft (de Emittent, de Bank, of Commerzbank, samen met

Nadere informatie

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer Uitkomen voor de beste resultaten DB Star Performer Gestimuleerd rendement Voordelen Hoe het werkt Simulatie aan de hand van historische gegevens geeft consistente resultaten op lange termijn Voordelen

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Zoek het niet te ver. De oplossing ligt voor de hand.

Zoek het niet te ver. De oplossing ligt voor de hand. Zoek het niet te ver. De oplossing ligt voor de hand. Variable Secured Notes IV Een uitgifte van de beste kwaliteit Een eerste coupon van 6% Mooie vooruitzichten voor de volgende coupons A Passion to Perform.

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden?

Klaar voor een stijging van de Libor USD rente op 3 maanden? Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Deutsche Bank AG (DE) is uitgegeven in Amerikaanse dollar (USD) door Deutsche Bank AG en laat u genieten van een eventuele stijging van de rentevoeten

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken Memorandum POSTADRES Postbus 71170 1008 BD AMSTERDAM KANTOORADRES Forum Fred. Roeskestraat 100 1076 ED AMSTERDAM TELEFOON +31 (0)20 578 5161 FAX +31 (0)20 578 5824 INTERNET www.loyensloeff.com AAN Surventis

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van

Samenvatting van het Prospectus. d.d. 16 september 2008. betreffende de emissie. door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van Samenvatting van het Prospectus d.d. 16 september 2008 betreffende de emissie door Fortis Bank NV/SA ( Fortis Bank of de Emittent ) van tenminste 50.000.000 en maximum 500.000.000 achtergestelde senior

Nadere informatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie

Rabo Variabele Coupon Obligatie Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te

Nadere informatie

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be

Uiteraard kunt u ook inschrijven via onze site: www.deutschebank.be H O E i n t e k e n e n? Nieu w: u kunt voortaan ook via Online Banking intekenen op nieuwe producten. Wenst u ook gebruik te maken van deze eenvoudige, comfortabele en veilige manier van beleggen? Bel

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging

Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Klik & Klaar Performance Note Uitzendbureau s Kans op hoge coupon of koersstijging Uitzicht op een coupon van mogelijk 19% 1 per jaar Het Performance principe: profiteren van de procentuele stijging van

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op de het Basisprospectus en de beslissing om te beleggen in de Effecten dient te worden genomen na bestudering van het volledige Basisprospectus,

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 02/17 gelinkt aan een Index (SXKP) Commercieel Document Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gelinkt aan een Index (SXKP) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie hierna de details aangaande de risico s en andere belangrijke

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (gevestigd in de Staat Delaware)

onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (gevestigd in de Staat Delaware) SAMENVATTINGSNOTA gedateerd 9 november 2006 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Nederland en statutair gevestigd in Amsterdam) Uitgifte van Swing Notes voor

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

beleggen Optimal Timing Notes n Instappen op het laagste niveau n Looptijd van 4,5 jaar n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

beleggen Optimal Timing Notes n Instappen op het laagste niveau n Looptijd van 4,5 jaar n 100% kapitaalgarantie op vervaldag beleggen Optimal Timing Notes D e b e s t e s ta r t v o o r u w b e l e g g i n g n Instappen op het laagste niveau n Looptijd van 4,5 jaar n 100% kapitaalgarantie op vervaldag D e v o o r d e l e n v

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

Commerzbank AG Factor Certificaten

Commerzbank AG Factor Certificaten Commerzbank AG Factor Certificaten Corporates & Markets Deze producten bevatten het risico op kapitaalverlies. De producten in deze brochure zijn onderhevig aan risico s (voor risicofactoren zie pagina

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Limited Speeders. Achieving more together

Limited Speeders. Achieving more together Limited Speeders Achieving more together Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! 3 Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! Werking Limited Speeders Limited Speeders behoren,

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient als inleiding op het Basisprospectus (het Basisprospectus ) te worden gelezen en iedere beslissing om in de Certificates te beleggen moet gebaseerd

Nadere informatie

SAMENVATTING. I: De Effecten. Type van Effecten: Vorm van de Effecten:

SAMENVATTING. I: De Effecten. Type van Effecten: Vorm van de Effecten: SAMENVATTING Deze Samenvattingsectie moet gelezen worden als een inleiding op het Prospectus. Iedere beslissing om in de Effecten (Securities) te beleggen moet gebaseerd zijn op een bestudering van het

Nadere informatie