SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES"

Transcriptie

1 SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA EN VOORWAARDEN VAN DE NOTES Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op dit Basisprospectus, en een eventuele beslissing om te beleggen in de Notes dient gebaseerd te zijn op een afweging van het Basisprospectus als geheel, met inbegrip van alle wijzigingen en aanvullingen daarop en de hierin door middel van verwijzing opgenomen documenten. De emittent, zijnde de entiteit die de samenvatting (met inbegrip van eventuele vertalingen daarvan) heeft ingediend en de vermelding daarvan heeft aangevraagd, is civielrechtelijk aansprakelijk, echter uitsluitend indien de samenvatting misleidend, onzorgvuldig of inconsequent is indien deze wordt gelezen in samenhang met andere delen van het Basisprospectus. Indien een vordering met betrekking tot de in een Basisprospectus opgenomen informatie voor de rechter aanhangig wordt gemaakt, kan de eisende belegger, op grond van nationale wetgeving van de Lidstaten, verplicht worden de kosten van vertaling van het Basisprospectus voor zijn rekening te nemen alvorens de gerechtelijke procedure wordt gestart. De Emittent Nederlandse Waterschapsbank N.V. (de Emittent ) is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, opgericht in De Emittent heeft toestemming verkregen van De Nederlandsche Bank N.V. (hierna ook: DNB ) voor het uitoefenen van het kredietinstellingsbedrijf in Nederland en staat derhalve onder toezicht van DNB. Daarnaast staat de Emittent onder toezicht van de AFM. Aandeelhouders van de Emittent De aandelen van de Emittent zijn in handen van 26 waterschappen (81 procent), 9 provincies (2 procent) en de Staat der Nederlanden (17 procent). Bedrijfsoverzicht De Emittent houdt zich bezig met financieringsactiviteiten, daaronder begrepen het verstrekken van: - leningen aan centrale of andere overheden; en - leningen aan rechtspersonen die (hetzij volledig hetzij voor een groot deel, direct of indirect, en al dan niet door middel van aandelenbezit) worden beheerd door centrale of andere overheden. Op grond van de statuten van de Emittent zijn de financieringsactiviteiten van de Emittent beperkt tot het verstrekken van leningen aan waterschappen en andere openbare lichamen en aan rechtspersonen waarin een openbaar lichaam een overwegend belang heeft. De directie De directie van de Emittent wordt gevormd door voorzitter A.M.H.T. Koemans en de leden A.J.M.M. van Cleef en R.A. Walkier. De raad van commissarissen van de Emittent bestaat uit zeven leden die zijn vermeld in het hoofdstuk Nederlandse Waterschapsbank N.V.. Financiële gegevens met betrekking tot de Emittent De balansen van de Emittent over 2005 en 2006 worden bekendgemaakt in dit Basisprospectus. De Emittent heeft voor het boekjaar 2005 voor het eerst International Financial Reporting Standards ( IFRS ) gehanteerd. De in dit Basisprospectus bekendgemaakte jaarrekening van de Emittent is voor de twee boekjaren voorafgaand aan de datum van dit Basisprospectus gecontroleerd door Ernst & Young Accountants. Het eigen

2 vermogen van de Emittent per ultimo 2006 bedraagt miljoen. De schuldenlast van de Emittent per ultimo 2006 bedraagt miljoen. Risicofactoren Potentiële beleggers dienen zich bij hun beslissing om al dan niet Notes te kopen op grond van het Programma bewust te zijn van bepaalde risicofactoren (zoals hierna nader beschreven in het hoofdstuk Risicofactoren ) die verband houden met (i) de markt in het algemeen, (ii) de beoordeling van het marktrisico met betrekking tot op grond van het Programma uitgegeven Notes, (iii) de structuur van een bepaalde uitgifte van Notes en (iv) Notes in het algemeen. Belangrijkste kenmerken van het Programma en de Notes Beschrijving Schulduitgifteprogramma Arranger Dealers Wet- en regelgeving Issuing en Principal Payinh Agent Omvang ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Bank N.V. Barclays Bank PLC Citigroup Global Markets Limited Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank International) Credit Suisse Securities (Europe) Limited Daiwa Securities SMBC Europe Limited ING Bank N.V. J.P. Morgan Securities Ltd. Merrill Lynch International Mizuho International plc Nederlandse Waterschapsbank N.V. Nomura International plc UBS Limited Elke uitgifte van Notes waarop bepaalde wetten, richtlijnen, regelgeving, beperkingen of rapportageverplichtingen van toepassing zijn, vindt uitsluitend plaats onder omstandigheden die in overeenstemming zijn met die wetten, richtlijnen, regelgeving, beperkingen of rapportageverplichtingen, zoals deze op enig moment gelden (zie hierna onder Inschrijving en verkoop ). Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme Een op enig moment uitstaand bedrag van maximaal ,- (of de tegenwaarde daarvan in andere valuta, berekend volgens de in dit Basisprospectus beschreven methode). De Emittent kan het bedrag van het Programma verhogen in overeenstemming met de bepalingen van de Programmaovereenkomst.

3 Verspreiding Valuta s Redenominatie Looptijden Uitgiftekoers Vorm van de Notes Notes kunnen worden verspreid door middel van onderhandse of openbare plaatsing en telkens op al dan niet gesyndiceerde basis. Met inachtneming van eventuele beperkingen op grond van wet- of regelgeving, alle valuta s die de Emittent en de desbetreffende Dealer kunnen overeenkomen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot Australische dollars, Canadese dollars, Deense kronen, euro s, Hong Kong dollars, Nieuw-Zeelandse dollars, Britse ponden, Zwitserse francs, Amerikaanse dollars en Japanse yen. In de toepasselijke Definitieve Voorwaarden kan worden bepaald dat bepaalde Notes kunnen worden geredenomineerd in euro s. Elke looptijd, met inachtneming van geldende wetten, regelgeving en beperkingen, en met een minimum van één maand. Notes kunnen worden uitgegeven op basis van volstorting of gedeeltelijke storting, à pari, of beneden of boven pari. Elke Tranche van Notes wordt (tenzij in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden anders is bepaald) in eerste instantie vertegenwoordigd door een verzamelbewijs dat op de desbetreffende Uitgiftedatum wordt gedeponeerd hetzij (i) bij een gewone bewaarnemer voor Euroclear en Clearstream, Luxemburg en/of enig ander clearingsysteem hetzij (ii) bij Euroclear Nederland. Het verzamelbewijs is, in overeenstemming met het in dit Basisprospectus bepaalde, inwisselbaar voor hetzij een permanent verzamelbewijs hetzij Definitive Notes op bepaalde voorwaarden, waaronder, in het geval van een tijdelijk verzamelbewijs voor zover de uitgifte onderhevig is aan verkoopbeperkingen uit hoofde van de TEFRA D- regels, na overlegging van de op grond van regelgeving van het Amerikaanse Ministerie van Financiën vereiste verklaring van niet-amerikaanse economische eigendom. In de toepasselijke Definitieve Voorwaarden wordt bepaald dat een permanent Verzamelbewijs inwisselbaar is voor Definitive Notes hetzij (i) na kennisgeving met inachtneming van een termijn van ten minste 30 dagen hetzij (ii) na het optreden van een Inwisselingsgebeurtenis zoals beschreven in dit Basisprospectus onder Vorm van de Notes. Een belang in een verzamelbewijs is uitsluitend overdraagbaar in overeenstemming met de op dat moment geldende regels en procedures van (i) Euroclear, Clearstream, Luxemburg en/of enig ander overeengekomen clearingsysteem respectievelijk

4 (ii) Euroclear Nederland. Definitive Notes die worden gehouden bij Euroclear Nederland zullen worden uitgegeven in de K-vorm (daaronder mede begrepen het verzamelbewijs) of de CF-vorm zoals hierna beschreven onder Vorm van de Notes. Fixed Rate Notes Floating Rate Notes Een vaste rente is verschuldigd op de in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden bepaalde datum of data en bij aflossing, en wordt berekend op basis van een tussen de Emittent en de desbetreffende Dealer overeen te komen Vaste Dagelijkse Interestfractie. Floating Rate Notes zijn rentedragend hetzij tegen een voet die wordt vastgesteld op dezelfde basis als de variabele rentevoet van een nominale renteswaptransactie in de desbetreffende Gespecificeerde Valuta, die wordt beheerst door een overeenkomst waarin de ISDAdefinities 2006 (zoals gepubliceerd door de International Swaps and Derivatives Association, Inc., en zoals gewijzigd en bijgewerkt per de Uitgiftedatum van de eerste Tranche van de Notes van de desbetreffende Serie) zijn opgenomen, hetzij op basis van een referentievoet die verschijnt op de overeengekomen schermpagina van een commerciële koersendienst, hetzij op een andere tussen de Emittent en de desbetreffende Dealer overeen te komen basis (zoals aangegeven in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden). De eventuele Marge met betrekking tot die variabele rentevoet wordt gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Index Linked Notes Betalingen met betrekking tot rente op Index Linked Interest Notes of met betrekking tot de hoofdsom van Index Linked Redemption Notes wordt berekend volgens de in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden gespecificeerde index en/of formule. Overige bepalingen met Floating Rate en Notes en Index Linked Interest Notes betrekking tot Floating Rate kunnen ook een maximumrentevoet, een Notes en Index Linked Interest minimumrentevoet, of beide hebben. Notes Dual Currency Notes Betalingen (met betrekking tot hetzij de hoofdsom hetzij rente, en al dan niet op de vervaldatum) met betrekking tot Dual Currency Notes vinden plaats in de valuta en tegen de wisselkoersen zoals gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden.

5 Zero Coupon Notes Aflossing Zero Coupon Notes worden aangeboden en verkocht beneden pari of à pari en zijn niet rentedragend. In de toepasselijke Definitieve Voorwaarden wordt aangegeven dat hetzij de Notes niet voortijdig kunnen worden afgelost (anders dan in eventueel gespecificeerde termijnen (zie hierna) of om fiscale redenen of in geval van een Tekortkomingsgebeurtenis, hetzij de Notes naar keuze van de Emittent en/of de Notehouders afgelost kunnen worden na onherroepelijke kennisgeving aan de Notehouders respectievelijk de Emittent, met inachtneming van een termijn van ten minste 15 en ten hoogste 30 dagen (of een eventuele andere in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden aangegeven termijn), op een of meer gespecificeerde data vóór de genoemde vervaldatum en tegen de koers(en) en op de voorwaarden zoals aangegeven in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. In de toepasselijke Definitieve Voorwaarden kan worden bepaald dat Notes afgelost kunnen worden in twee of meer termijnen gelijk aan de bedragen en op de data zoals aangegeven in die Definitieve Voorwaarden. De Notes betreffen ongedekte verplichtingen van de Emittent en zullen volledig door de Emittent worden afgelost. Coupures van de Notes Belasting Notes worden uitgegeven in de in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden gespecificeerde coupures, met dien verstande dat de minimumcoupure van elke Note gelijk is aan wat op enig moment door de desbetreffende centrale bank (of een gelijkwaardig lichaam) of op grond van op de desbetreffende Gespecificeerde Valuta van toepassing zijnde wet- of regelgeving toegestaan of vereist is. Betalingen met betrekking tot Notes vinden, zoals vermeld in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, plaats hetzij onder inhouding van de eventueel geldende Nederlandse belastingen hetzij zonder inhouding of aftrek wegens in Nederland geheven belastingen, behoudens bepaalde in Voorwaarde 7 vastgestelde uitzonderingen. Indien in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden is bepaald dat betalingen dienen plaats te vinden onder inhouding van eventueel geldende Nederlandse belastingen, wordt daar tevens bepaald dat Voorwaarde 6 onder b niet van toepassing is op de Notes. Negative Pledge Zie Voorwaarde 2.

6 Cross Default-clausule Status van de Notes Rating Notering Toepasselijk recht Verkoopbeperkingen Geen. De Notes vormen ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Emittent en zijn gelijk in rang, zonder enige voorrang, zowel onderling als met alle andere bestaande en toekomstige ongedekte en nietachtergestelde verplichtingen van de Emittent, behoudens die welke op grond van dwingendrechtelijke bepalingen voorrang hebben. Het Programma heeft op basis van de rating dienst van Standard & Poor een AAA-rating (voor Notes met een looptijd van meer dan één jaar) en een A1+ rating (voor Notes met een looptijd van één jaar of minder) gekregen. De Emittent heeft van Moody s Investors Service Limited een bankdepot-rating van Aaa/P-1 gekregen. Tranches van Notes die op grond van het Programma worden uitgegeven kunnen al dan niet van een rating zijn voorzien. Indien een Tranche van Notes van een rating is voorzien, is die rating niet automatisch dezelfde als de aan het Programma toegekende rating s. Een fondsenrating houdt geen aanbeveling in om fondsen te kopen, te verkopen of te houden, en kan op enig moment door het toekennende rating bureau worden opgeschort, verlaagd of ingetrokken. Een noteringsaanvraag is ingediend voor notering van de Notes op Eurolist by Euronext Amsterdam. Voorts kunnen de Notes worden genoteerd aan elke andere tussen de Emittent en de desbetreffende Dealer voor elke uitgifte overeen te komen gereglementeerde beurs. Nietgenoteerde fondsen kunnen ook worden uitgegeven. In de toepasselijke Definitieve Voorwaarden wordt vermeld of de Notes genoteerd zullen zijn en, zo ja, aan welke gereglementeerde beurs. Op de Notes is Nederlands recht van toepassing. Er gelden verkoopbeperkingen voor de Europese Economische Ruimte (met inbegrip van Nederland en het Verenigd Koninkrijk), Japan en de Verenigde Staten van Amerika, alsmede alle overige beperkingen die vereist kunnen zijn in verband met het aanbieden en verkopen van een bepaalde Tranche van Notes. Zie hierna onder Inschrijving en Verkoop.

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten gekend als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1

Nadere informatie

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben.

SAMENVATTING. Woorden en uitdrukkingen die elders in het Basisprospectus worden gedefinieerd, zullen in deze samenvatting dezelfde betekenis hebben. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten dient te worden genomen na bestudering van het volledige Basisprospectus,

Nadere informatie

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent

EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent EANDIS CVBA Brusselsesteenweg 199 B-9090 Melle België BE 0477.445.084 RPR Gent afdeling Gent opgericht als "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" (CVBA) / "société coopérative à responsabilité

Nadere informatie

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam)

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) Prospectus 25 JUNI 2010 RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) EUR 1.500.000.000,- Programma tot uitgifte van Bankbrieven Onder dit Programma

Nadere informatie

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika)

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Synthesenota van [ ] 2007 Morgan Stanley (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Uitgever van Vastrentende Notes Serie 1448, met vervaldag in 2017,

Nadere informatie

Deel A Contractvoorwaarden

Deel A Contractvoorwaarden Definitieve Voorwaarden d.d. 23 oktober 2008 Citigroup Funding Inc. Uitgifte van maximaal EUR 100.000.000 obligaties met een rentevoet van 6,00 %, invorderbaar op 19 december 2013 Gewaarborgd door Citigroup

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V.

Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. Samenvatting van het Obligatieprogramma AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (het Programma ) uitgegeven door AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te

Nadere informatie

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Hoofdstuk A: Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN UITGIFTE A.1 Waarschuwing Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot de basisprospectus. A.2 Toestemming voor gebruik van de basisprospectus

Nadere informatie

UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION. The Summary of the Base Prospectus of the Programme

UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION. The Summary of the Base Prospectus of the Programme 1 UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION of The Summary of the Base Prospectus of the Programme 2 SAMENVATTING Deze samenvatting bevat informatie die overgenomen is uit het Basisprospectus.

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022

Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België. 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Studio 100 NV (naamloze vennootschap/société anonyme) Openbaar aanbod in België 3,35 % vastrentende obligaties met vervaldatum 23 juni 2022 Uitgifteprijs: 101,875% Aflossingsprijs: 100% Bruto actuarieel

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE De samenvatting bestaat uit informatie die moet worden meegedeeld op grond van Bijlage XXII bij gedelegeerde Verordening (EU) 486/2012 van 30 maart 2012 en gedelegeerde Verordening

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door AGFA GEVAERT NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 189.000.000 uitstaande 4,375% vastrentende obligaties (ISIN: XS0218652906) met vervaldatum

Nadere informatie

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019

Pinguin NV. (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Pinguin NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 5,00 % vastrentende obligaties met vervaldatum 5 juli 2019 Bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs: 4,635% Netto

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA De volgende paragraaf moet gelezen worden als een inleiding tot de samenvatting indien de desbetreffende Lidstaat (Member State) de veranderingen aan de vereisten voor de

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient als inleiding op het Basisprospectus (het Basisprospectus ) te worden gelezen en iedere beslissing om in de Certificates te beleggen moet gebaseerd

Nadere informatie

BASISPROSPECTUS 4 NOVEMBER 2014

BASISPROSPECTUS 4 NOVEMBER 2014 Basisprospectus BASISPROSPECTUS 4 NOVEMBER 2014 KNAB (Knab is een handelsnaam van Aegon Bank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage) EUR 500.000.000,- Programma tot uitgifte van Klantparticipaties

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. EN AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. EN AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 10 september 2012. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000

Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. en AXA BANK EUROPE NV NOTES ISSUANCE PROGRAMME (het Programma ) EUR 2.000.000.000 Vrije vertaling van de Engelse Samenvatting opgenomen in het Basisprospectus van 9 september 2014. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse Samenvatting voorrang. Samenvatting van AXA BELGIUM FINANCE

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 11 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie

onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (gevestigd in de Staat Delaware)

onvoorwaardelijk en onherroepelijk gewaarborgd door LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (gevestigd in de Staat Delaware) SAMENVATTINGSNOTA gedateerd 9 november 2006 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Nederland en statutair gevestigd in Amsterdam) Uitgifte van Swing Notes voor

Nadere informatie

FORTIS GROENBANK B.V.

FORTIS GROENBANK B.V. Basis Prospectus 17 augustus 2009 FORTIS GROENBANK B.V. Gevestigd te Amsterdam EUR 1.500.000.000 Programma voor doorlopende uitgifte van Series Groenbankbrieven Onder dit EUR 1.500.000.000 programma (het

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT

SAMENVATTING 1. ZAKELIJKE GEGEVENS VAN DE EMITTENT SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als introductie tot het prospectus voor notering en aanbieding dd. 15 mei 2009 (het Prospectus ); elke beslissing om te beleggen in de 5,00 procent vastrentende

Nadere informatie

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015

Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 Nederlandse niet-officiële vertaling van de bindende Engels Definitieve Voorwaarden Dutch unofficial translation of the binding English Final Terms Definitieve Voorwaarden van 13 februari 2015 met betrekking

Nadere informatie