BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)"

Transcriptie

1 BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the Jersey branch of UBS AG) or through its London branch: UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) Structured Note Programme FLEMISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE PROGRAMME

2 - 1 - SAMENVATTING VAN HET BASISPROSPECTUS VAN HET PROGRAMMA Onderstaande samenvatting is een samenvatting van het Basisprospectus van het programma en is gebaseerd op de andere hoofdstukken van dit Basisprospectus. De informatie uit dit onderdeel "Samenvatting van het Basisprospectus van het programma" moet gelezen en beschouwd worden als inleiding tot het Basisprospectus. Potentiële beleggers moeten hun beslissing om in Obligaties te beleggen, niet alleen baseren op de informatie die in deze samenvatting opgenomen is, maar tevens op de informatie uit de andere hoofdstukken van de Basisprospectus, en wel onafhankelijk van het feit of de informatie in de Basisprospectus opgenomen is dan wel of er gewoon naar externe informatie verwezen wordt. Indien hieronder wordt verwezen naar de begrippen "Obligaties" of "Certificaten", omvatten deze begrippen zowel Obligaties en Certificaten die vertegenwoordigd worden door fysieke waardepapieren als ook Obligaties en Certificaten die uitgegeven worden als girale effecten in overeenstemming met artikel 2 paragraaf a Federal Act on Stock Exchanges and Securities Trading (Bundesgesetz über die Börsen und den Effectenhandel; "SESTA") (nicht-verkundete Wertrechte; "Girale Effecten") of, door de inwerkingtreding van de Federal Act on Securities held with an Intermediary (Bucheffectengesezt; "Intermediated Securities Act" ), gevormd door effecten aangehouden door een tussenpersoon (Bucheffecten; "Intermediair Aangehouden Effecten"), in overeenstemming met de Intermediated Securities Act, tenzij anders gedefinieerd in dit Programma. Wat betreft de Obligaties en Certificaten die dienen genoteerd te worden op SeDeX van Borsa Italiana S.p.A. (de "Italiaanse Certificaten"), zullen alle verwijzingen naar Obligaties of Certificaten in deze Basisprospectus beschouwd worden als verwijzingen naar Italiaanse Certificaten en alle verwijzingen naar Obligatiehouder(s) zullen worden beschouwd als verwijzingen naar Certificaathouder(s). Wat betreft de Obligaties of Certificaten die dienen genoteerd te worden op MOT van Borsa Italiana S.p.A. (de "Italiaanse Lange Termijn Obligaties"), zullen alle verwijzingen naar Obligaties of Certificaten in de Basisprospectus beschouwd worden als verwijzingen naar Italiaanse Lange Termijn Obligaties en alle verwijzingen naar Obligatiehouder(s) zullen beschouwd worden als verwijzingen naar Lange Termijn Obligatiehouders. Elke rechtszaak die in de Bondsrepubliek Duitsland ( Duitsland ) aanhangig wordt gemaakt, is aan het Duitse burgerlijke procesrecht (Zivilprozeßrecht) onderworpen zoals dat door de Duitse rechtbanken wordt toegepast, waarbij, inter alia maar niet limitatief, de vertaling van anderstalige documenten naar het Duits gevraagd kan worden, waarbij geen discovery-procedure is voorzien en waarbij de kosten anders over de partijen verdeeld kunnen worden dan in andere jurisdicties en dan beschreven in de documenten met betrekking tot het Programma. Bijgevolg kan de eiser, wanneer in Duitsland of in enige andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (elk afzonderlijk EER-Staat ) een rechtszaak in verband met informatie uit een Obligatieprospectus zoals dit Basisprospectus aanhangig wordt gemaakt, zowel volgens de Duitse wetgeving als volgens elk andere nationale wetgeving van om het even welke andere relevante EER-staat verplicht zijn om, voor zover nodig, de kosten te dragen voor het vertalen van dit Basisprospectus naar het Duits en/of naar om het even welke andere relevante taal, naar gelang de zaak, en wel vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen worden. Elke rechtszaak die in Zwitserland aanhangig wordt gemaakt, is aan het kantonale burgerlijke procesrecht (Zivilprozessordnung) van het kanton waarin een dergelijke rechtszaak aanhangig gemaakt wordt, waarbij, inter alia maar niet limitatief, de vertaling van anderstalige documenten naar één van de officiële Zwitserse landstalen (Duits, Frans en Italiaans), waarbij geen discovery-procedure is voorzien en waarbij de kosten anders over de partijen verdeeld kunnen worden dan in andere jurisdicties en dan beschreven in de documenten met betrekking tot het Programma. Bijgevolg kan de eiser, wanneer in Zwitserland een rechtszaak in verband met informatie uit een Obligatieprospectus zoals dit Basisprospectus aanhangig wordt gemaakt, volgens het van toepassing zijnde kantonale burgerlijke procesrecht (Zivilprozessordnung) de kosten moeten dragen voor het vertalen van dit Basisprospectus naar één van de officiële Zwitserse landstalen, naar gelang de zaak, en wel vooraleer gerechtelijke stappen ondernomen worden.

3 - 2 - De Emittent en elke andere persoon die de aanzet of de opdracht tot het vertalen van onderhavige Samenvatting heeft gegeven, is aansprakelijk voor de inhoud van dit hoofdstuk Samenvatting van het Basisprospectus van het Programma en voor enige vertaling daarvan, maar enkel voor zover deze samenvatting misleidend, onjuist of inconsequent is, indien ze samen met de andere hoofdstukken of met enige andere informatie uit onderhavig Basisprospectus wordt gelezen. A. Samenvatting van de Risicofactoren Een belegging in Obligaties houdt bepaalde risico s met betrekking tot de Emittent en tot de relevante Tranche Obligaties in. Al deze risicofactoren zijn eventualiteiten die al dan niet kunnen optreden, maar potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de risico s die met beleggingen in Obligaties gepaard gaan, (i) de capaciteit van de Emittent kunnen aantasten om zijn verplichtingen na te komen die resulteren uit de Obligaties die in het kader van het Programma zijn uitgegeven, en/of (ii) leiden tot een volatiliteit en/of vermindering van de marktwaarde van de relevante Tranche Obligaties, waarbij de marktwaarde niet voldoet aan de (financiële of andere) verwachtingen die de belegger had toen hij in de Obligaties belegde. Potentiële beleggers in de Obligaties moeten inzien dat de Obligaties in waarde kunnen dalen en moeten voorbereid zijn op een totaal verlies van hun investering in de Obligaties. Potentiële beleggers moeten twee hoofdcategorieën risico s onderscheiden: I. "Risicofactoren gelinkt aan Obligaties". Deze omvatten 1. "Algemene risicofactoren gelinkt aan Obligaties"; 2. "Algemene risicofactoren gelinkt aan wijzigingen in de marktomstandigheden"; en 3. "Risicofactoren gelinkt aan specifieke productcategorieën". De tweede hoofdcategorie zijn de II. "Risicofactoren gelinkt aan de Emittent". Een samenvatting hiervan vindt u later in dit document: I. Risicofactoren gelinkt aan Obligaties 1. Algemene risicofactoren gelinkt aan Obligaties Algemeen Een belegging in Obligaties houdt bepaalde risico s in. Deze variëren naar gelang de specificatie en het type of de structuur van de Obligaties. Een belegging in Obligaties is slechts geschikt voor potentiële beleggers die (i) over de vereiste kennis over en ervaring met financiële en zakelijke transacties beschikken om de verdiensten en risico s van een belegging in Obligaties, de informatie die vervat zit in het Basisprospectus, de informatie waarnaar het Basisprospectus verwijst, en alle mogelijke bijkomstige informatie te kunnen beoordelen; (ii) toegang hebben tot en kennis hebben van adequate instrumenten om die verdiensten en risico s rekening houdend met de specifieke financiële toestand van de belegger te beoordelen, en om de impact te beoordelen die deze Obligaties op zijn globale beleggingsportefeuille zullen hebben; (iii) de voorwaarden die aan de betrokken Obligaties verbonden zijn, nauwkeurig begrijpen en die vertrouwd zijn met het gedrag van de relevante onderliggende en financiële markten; (iv) het economische risico van een belegging in Obligaties tot de vervaldatum van de Obligaties aankunnen; en (v) inzien dat zij gedurende een aanzienlijke periode, zo niet tot de vervaldatum, niet over de Obligaties zullen kunnen beschikken. Renterisico Het renterisico is één van de centrale risico s van rentende Instrumenten. Het rentepeil op de geld- en kapitaalmarkten kan immers dagelijks schommelen, waardoor de waarde van de Obligaties dagelijks zal wijzigen. Het renterisico is het resultaat van de onzekerheid over toekomstige wijzigingen van het peil van de marktrente. Vooral houders van vastrentende Obligaties zijn blootgesteld aan een renterisico dat in een waardevermindering kan resulteren wanneer het peil van de marktrente stijgt. Globaal gezien zal het effect van dit risico toenemen naarmate de marktrente stijgt. Kredietrisico Obligatiehouders zijn blootgesteld aan het risico dat de Emittent er geheel of gedeeltelijk niet in slaagt de rente uit te keren en/of de betalingen uit te voeren die hij krachtens de Obligaties verschuldigd is. Hoe slechter de kredietwaardigheid van de Emittent, des te hoger het risico om geld te verliezen.

4 - 3 - Risico gerelateerd aan kredietspreiding Tot de factoren die de kredietspreiding beïnvloeden, behoren onder andere de kredietwaardigheid en de rating van de Emittent, de waarschijnlijkheid dat de Emittent in gebreke blijft, de recovery rate, de resterende looptijd van de Obligatie tot de vervaldatum en de verplichtingen inzake collateralisering of waarborg en verklaringen over enige preferente uitkering of ondergeschiktheid. Ook de toestand qua liquiditeit, het algemene rentepeil, de globale economische ontwikkelingen en de munt waarin de betrokken Obligatie werd uitgegeven, kunnen een negatief effect hebben. Obligatiehouders zijn blootgesteld aan het risico dat de Emittent zijn kredieten ruimer gaat spreiden, wat in een daling van de prijs van de Obligaties resulteert. Rating van een Obligatie Een rating van een Obligatie is, voor zover deze bestaat, niet altijd een adequate afspiegeling van alle risico s die Obligatie inhoudt. Een rating kan ook opgeschort, verlaagd of teruggetrokken worden. Een dergelijke opschorting, verlaging of terugtrekking van een rating kan een omgekeerd effect op de marktwaarde en de handelsprijs van de Obligaties hebben. Een kredietrating is geen aanbeveling om waardepapieren te kopen, te verkopen of aan te houden. Het ratingagentschap kan de rating ook te allen tijde wijzigen. Herbeleggingsrisico Obligatiehouders kunnen blootgesteld zijn aan risico s die samenhangen met het herbeleggen van contant geld dat door enige Obligatie is uitgekeerd. Het rendement dat de Obligatiehouder uit een Obligatie haalt, is niet alleen afhankelijk van de prijs en de nominale rentevoet van de Obligatie, maar ook van het feit of hij de rente die hij gedurende de looptijd van de Obligatie ontvangt, kan herbeleggen tegen eenzelfde of hogere rentevoet dan de rentevoet van de Obligatie. Het risico dat het algemene rentepeil op de markt tijdens de looptijd van de Obligatie onder het rentepeil van de Obligatie daalt, wordt over het algemeen als herbeleggingsrisico bestempeld. De omvang van het herbeleggingsrisico is afhankelijk van de individuele kenmerken van de betrokken Obligatie. Kasstroomrisico Obligaties gaan over het algemeen gepaard met een bepaald kasstroomrisico. De op de Obligaties toepasselijke Voorwaarden en/of de Definitieve Voorwaarden bepalen welke bedragen op welke data onder welke voorwaarden zullen worden uitgekeerd als rente en als aflossing van de Obligatie. Als de overeengekomen voorwaarden niet worden nagekomen, kan de werkelijke kasstroom afwijken van de verwachte kasstroom. Het kasstroomrisico kan zich concrete vertalen in het feit dat de Emittent geheel of gedeeltelijk niet in staat is om de rente uit te keren of de Obligaties af te lossen. Inflatierisico Het inflatierisico is het risico op toekomstige waardevermindering van het geld. Het reële rendement van een belegging wordt verminderd door de inflatie. Hoe hoger de inflatie, des te lager het werkelijke rendement van een Obligatie. Als de inflatie gelijk is aan of groter is dan het nominale rendement, dan is het daadwerkelijke rendement gelijk aan nul of zelfs negatief. Aankoop op krediet - schuldfinanciering Als een Obligatiehouder voor de financiering van de Obligaties gebruik maakt van een lening en als de Obligaties vervolgens in gebreke blijven of als de handelsprijs aanzienlijk daalt, zal de Obligatiehouder niet alleen het hoofd moeten bieden aan een mogelijk verlies bij de belegging, hij zal tevens de lening moeten terugbetalen en hierop rente betalen. Een lening kan het risico op verlies duidelijk vergroten. Potentiële beleggers mogen niet ervan uitgaan dat zij de lening kunnen afbetalen of de rente kunnen betalen met de winst die ze uit de transactie halen. Potentiële beleggers dienen hun financiële toestand daarentegen te evalueren vooraleer ze een belegging aangaan, om zo te beoordelen of ze de rente op de lening kunnen betalen, de lening op verzoek kunnen terugbetalen. Ze moeten daarbij ervan uitgaan dat ze in plaats van winst te maken ook verlies kunnen lijden.

5 - 4 - Transactiekosten / lasten Bij het kopen of verkopen van Obligaties ontstaan naast de eigenlijke aankoopprijs of verkoopprijs van de Obligaties verschillende soorten bijkomende kosten (inclusief transactiekosten en commissies). Die bijkomende kosten kunnen de winst uit het aanhouden van de Obligaties aanzienlijk reduceren of zelfs volledig compenseren. Over het algemeen vragen kredietinstellingen commissies die ofwel uit een vast bedrag ofwel uit een commissie pro rata bestaan, afhankelijk van de waarde van het order. Wanneer bij de uitvoering van het order andere (binnenlandse of buitenlandse) partijen betrokken zijn (ook maar niet uitsluitend binnenlandse dealers of makelaars op buitenlandse markten), is het mogelijk dat de Obligatiehouders ook de makelaarsvergoedingen, commissies, andere vergoedingen en uitgaven van die partijen (kosten van derde partijen) moeten betalen. Wetswijziging Op de Terms and Conditions van de Obligaties is de Duitse of Zwitserse wetgeving, of de Duitse en de Zweedse wetgeving, de Duitse en de Finse wetgeving, de Duitse en de Noorse wetgeving of de Duitse en de Deense wetgeving, naargelang het geval, (zoals verder beschreven in de Terms and Conditions van de Obligaties) van toepassing zoals aangegeven in de Definitieve Voorwaarden voor elke Tranche van Obligaties en zoals die geldt op de datum van dit Basisprospectus. Er kan geen enkele garantie worden gegeven omtrent de impact van enige rechterlijke beslissing of wijziging aan de Duitse wetgeving (of de in Duitsland toepasselijke wetgeving) of de Zwitserse wetgeving (of de in Zwitserland toepasselijke wetgeving), of de Zweedse wetgeving (of de in Zweden toepasselijke wetgeving) of de Finse wetgeving (of de in Finland toepasselijke wetgeving) of de Noorse wetgeving (of de in Noorwegen toepasselijke wetgeving) of de Deense wetgeving (of de in Denemarken toepasselijke wetgeving), naar gelang het geval, of van enige administratieve praktijk na de datum van dit Basisprospectus. Informatieverstrekking Geen enkele Emittent, directeur of enig ander filiaal kan enige waarborg geven met betrekking tot de enige emittent van Onderliggende Waarden of Referentie-Entiteiten. Elk van deze personen kan in het verleden of gedurende de looptijd van de Obligaties in het bezit zijn gekomen van niet-openbare informatie over een emittent van de Onderliggende Waarden of Referentie-Entiteiten, hun respectieve filialen of enige borgen die in de context van Equity Linked Notes of Credit Linked Notes relevant is of kan zijn. De emissie van Equity Linked Notes of van Credit Linked Notes zal uit hoofde van al die personen geen verplichting inhouden om de Obligatiehouders of enige andere partij op de hoogte te brengen van die (al dan niet vertrouwelijke) informatie. Mogelijke belangenconflicten Alle Emittenten, alle beheerder(s) of hun respectieve aangesloten medewerkers mogen in het algemeen handel drijven en alle gewone of commerciële bankengagementen aangaan met enige emittent van Onderliggende Waardepapieren of Referentie-Entiteiten, hun respectieve aangesloten medewerkers, enige borg of enige andere persoon of entiteit die verplichtingen heeft ten overstaan van enige emittent van Onderliggende Waardepapieren of Referentie-Entiteiten, hun respectieve aangesloten medewerkers of enige borg net alsof de in het kader van dit programma uitgegeven Equity Linked Notes of Credit Linked Notes niet zouden bestaan, ongeacht het feit of dergelijke handeling een omgekeerd effect op de emittent van de Onderliggende Waardepapieren of Referentie-Entiteiten, op enige respectieve aangesloten medewerker of op enige borg zou kunnen hebben. Gegarandeerd bedrag Niettegenstaande het risico van een insolventie van de Emittent en het verbonden risico van een totaal verlies van de investering gedaan door de Obligatiehouder indien en voor zover in de Definitieve Voorwaarden een Gegarandeerd Bedrag is vastgelegd, zullen de Obligaties uit de Reeks op hun vervaldag terugbetaald worden voor een bedrag dat niet lager is dan het gespecificeerde Gegarandeerde Bedrag. Het Gegarandeerde Bedrag kan een bedrag zijn dat kleiner of groter is dan resp. gelijk is aan het bedrag van de hoofdsom / de nominale waarde van een Obligatie. Het Gegarandeerde Bedrag, voor zover vastgelegd, zal niet worden uitbetaald vóór de vooropgestelde vervaldatum of in geval van een Event of Default of een Tax Call. Indien geen enkel Gegarandeerd Bedrag is vastgelegd, is het mogelijk dat het belegde bedrag integraal verloren gaat. Zelfs indien er een Gegarandeerd Bedrag is vastgelegd, kan het uitgekeerde bedrag kleiner zijn dan het bedrag dat de Obligatiehouder heeft belegd. De uitbetaling van het Gegarandeerde Bedrag kan beïnvloed worden door de (financiële of andere) toestand van de Emittent.

6 - 5 - Wisselkoersen Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat beleggingen in Obligaties een wisselkoersrisico kunnen inhouden. De Onderliggende waarden of andere referentie-activa, zoals onder andere aandelen of relevante commodities ("Referentie-activa"), kunnen in een andere munteenheid noteren dan de Obligaties zelf; de Referentie-activa kunnen in een andere munteenheid noteren dan de munteenheid die van toepassing is op de jurisdictie van de koper; en/of de Referentie-activa kunnen in een andere munteenheid noteren dan de munteenheid waarin de koper zijn fondsen wil ontvangen. Wisselkoersen tussen munteenheden worden bepaald door vraag en aanbod op de internationale markten. Vraag en aanbod worden op hun beurt beïnvloed door macro-economische factoren, speculatie en interventies van de centrale banken en regeringen (inclusief het opleggen van toezicht en restricties inzake valuta). Wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van Obligaties of Referentie-activa beïnvloeden. Belastingheffing Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat ze mogelijks belastingen, taksen of andere heffingen verschuldigd kunnen zijn conform de wetten en praktijken van het land waarnaar de Obligaties getransfereerd worden, of van andere jurisdicties. In sommige jurisdicties is het mogelijk dat er geen officiële verklaringen van de belastingdiensten of rechtspraak beschikbaar zijn in verband met innovatieve financiële instrumenten zoals deze Obligaties. Potentiële beleggers krijgen het advies om niet te vertrouwen op het belastingoverzicht dat in dit document en/of in de Definitieve Voorwaarden is opgenomen, maar om zelf aan een belastingsadviseur raad te vragen over de belasting die specifiek bij aankoop, verkoop of aflossing van de Obligaties verschuldigd is. Deze adviseurs kunnen rekening houden met de specifieke toestand van de potentiële belegger. Onafhankelijke overwegingen en advies Elke potentiële belegger moet op basis van zijn eigen onafhankelijke overwegingen en professioneel advies dat hem onder die omstandigheden aangepast lijkt, bepalen of de aankoop van die Obligaties volledig strookt met zijn eigen financiële noden, doelstellingen en situatie (of met die van de begunstigde, indien de aankoop van de Obligaties via een fiduciaire moet gebeuren), of die aankoop beantwoordt aan en volledig strookt met zijn globale beleggingsbeleid, de richtlijnen en beperkingen die hierbij van toepassing zijn (los van het feit of de Obligaties als hoofdbelegging of in een fiduciaire worden gekocht) en of het een goede en juiste belegging is die geschikt is voor hem (of de begunstigde, als de Obligaties via een fiduciaire worden gekocht) en met name ondanks de duidelijke en aanzienlijke risico s die inherent zijn aan het beleggen in en het aanhouden van de Obligaties. Risico s in verband met vervroegde terugbetaling Behoudens een andersluidende bepaling in de relevante Definitieve Voorwaarden over een specifieke tranche Obligaties mag de Emittent alle uitstaande Obligaties terugbetalen in overeenstemming met de Voorwaarden die op deze Obligaties van toepassing zijn, indien de Emittent ertoe verplicht zou worden om de bedragen die uit hoofde van enige Obligatie betaalbaar gesteld moeten worden, te verhogen omwille van enige inhouding of aftrekking voor of namens enige huidige of toekomstige belasting, taks, heffing of regeringsmaatregel van welke aard ook, die opgelegd, geheven, vergaard, afgehouden of genomen wordt door of namens Zwitserland, het Verenigde Koninkrijk, Jersey, Duitsland en/of namens enige andere relevante jurisdictie of enige politieke onderverdeling of enige overheid die ter zake bevoegd is, of die het recht heeft om belasting te heffen. Mogelijke waardedaling van een onderliggende waarde als de Emittent van Obligaties die aan een onderliggende waarde gekoppeld zijn, voor een vervroegde terugbetaling kiest Indien de Obligaties uit een tranche Obligaties die gelinkt zijn aan een onderliggende waarde, door de Emittent vervroegd worden terugbetaald, moeten potentiële beleggers zich ervan bewust zijn dat elke daling van de prijs van de onderliggende waarde tussen het tijdstip van de aankondiging van de vervroegde terugbetaling en het tijdstip van de bepaling van de prijs van de onderliggende waarde die gebruikt wordt bij het berekenen van het bedrag van de vervroegde terugbetaling, ten laste zal zijn van de Aandeelhouders. De Obligatiehouder kan geen vervroegde terugbetaling vragen, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Voor zover de relevante Definitieve Voorwaarden geen andersluidende bepaling bevatten, hebben de Obligatiehouders niet het recht om gedurende de looptijd de vervroegde terugbetaling van de Obligaties te vragen. Indien de Emittent het recht heeft om de Obligaties vervroegd terug te betalen, maar indien hij geen gebruik maakt van dit recht en indien hij de Obligaties dus niet vervroegd

7 - 6 - terugbetaalt in overeenstemming met de Voorwaarden die op de Obligaties van toepassing zijn, is een (gehele of gedeeltelijke) verkoop van de Obligaties de enige mogelijkheid om de overeenkomstige economische waarde te realiseren. Daar de Global Notes (zoals gedefinieerd in het deel "Vorm van de Obligaties onder Duits recht" in deel "B. Samenvatting van de op Obligaties toepasselijke voorwaarden en gerelateerde informatie " hieronder) of de Girale Effecten of de Intermediair Aangehouden Effecten, naar gelang het geval, kunnen worden aangehouden door of namens, of mogen geregistreerd worden bij, Euroclear Bank S.A./N.V. System ("Euroclear"), Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("Clearstream Frankfurt"), Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg ("Clearstream Luxembourg") en/of SIX SIS AG, Olten ("SIS") of enig ander clearing-systeem dat relevant kan zijn of enig ander tussenpersoon in overeenstemming met artikel 4 van de Intermediated Securities Act (zoals banken en effectendealers; Verwahrungsstelle; "Tussenpersoon"), naar gelang het geval, die relevant kunnen zijn voor een specifieke tranche Obligaties, zullen de Obligatiehouders zich met het oog op de overdracht, de betaling en de communicatie met de Emittent naar hun procedures en de toepasselijke wetten moeten richten. De Emittent zal onder geen voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke daden en omissies van om het even welke clearing-systeem (zoals hieronder bepaald) of enig ander relevant clearing-systeem of Tussenpersoon of voor enig verlies dat een Obligatiehouder kan lijden tengevolge van dergelijke daden en omissies. De Obligaties die in het raam van het Programma worden uitgegeven, kunnen vertegenwoordigd worden door één Global Note of meerdere Global Notes. Indien de Obligaties onder Zwitsers recht vallen, kunnen ze vertegenwoordigd worden door één Global Note of meerdere Global Notes of uitgegeven worden als Girale Effecten, of, door de inwerkingtreding van de Intermediated Securities Act, gevormd worden als Intermediair Aangehouden Effecten. Global Notes kunnen gedeponeerd worden bij een gemeenschappelijke bewaarnemer voor Euroclear en Clearstream Luxembourg of bij Clearstream Frankfurt, bij SIS of bij enig ander clearing-systeem of enige andere respectieve gemeenschappelijke bewaarnemer die van toepassing kan zijn op een bepaalde tranche Obligaties. Behoudens onder de omstandigheden die in de toepasselijke Global Note beschreven staan, zullen de Obligatiehouders niet gemachtigd zijn om de definitieve Obligaties in ontvangst te nemen. Euroclear, Clearstream Frankfurt, Clearstream Luxembourg en SIS of enig ander relevant clearing-systeem zullen naar gelang het geval bestanden bijhouden van de begunstigden en hun belangen in de Global Notes. Terwijl de Obligaties vertegenwoordigd worden door één of meerdere Global Notes, zullen de Obligatiehouders hun belangen als begunstigde uitsluitend via Euroclear, Clearstream Frankfurt, Clearstream Luxembourg en SIS of enig ander relevant clearingsysteem kunnen verhandelen. Ingeval de Obligaties uitgegeven worden als Girale Effecten, worden ze geboekt in het clearingsysteem van SIS in overeenstemming met een overeenkomst tussen SIS en de Emittent, waarbij SIS publiek toegankelijke gegevens van het totale volume van de Girale Effecten uitgegeven voor een bepaalde Serie Obligaties zal bijhouden. Het recht van de Obligatiehouders op de Girale Effecten is gebaseerd op de relevante staat van zijn/haar effectenrekening. Obligatiehouders mogen geen definitieve Obligaties ontvangen. Girale Effecten mogen niet toegewezen of overgedragen worden, tenzij door transacties uitgevoerd door SIS in overeenstemming met hun relevante regels en procedures. Een meer gedetailleerde beschrijving van de Girale Effecten vindt u onder Vorm van Obligaties onder Zwitsers recht op pagina 17 van deze Basisprospectus. Indien Obligaties gevormd worden als Intermediair Aangehouden Effecten (door de inwerkingtreding van de Intermediated Securities Act), zullen zij geregistreerd worden bij een Tussenpersoon in overeenkomst met artikel 4 en 6 van de Intermediated Securities Act. Obligatiehouders mogen geen definitieve Obligaties ontvangen, noch in de vorm van Girale Effecten (Wertrechte) in overeenstemming met artikel 973c van de Swiss Code of Obligations (Schweizerisches Obligationenrecht; "SCO") ("Nieuwe Girale Effecten"), noch als eigenlijke effecten (inclusief globale obligaties in overeenstemming met artikel 973b SCO (Globalurkunden; "Zwitserse Globale Obligaties")) (waarbij artikelen 973b en 973c SCO in werking zullen treden tegelijk met de Intermediated Securities Act). De Tussenpersoon van elke Obligatiehouder houdt gegevens bij van de rechten op Intermediair Aangehouden Effecten van de Obligatiehouder. Obligatiehouders mogen Intermediair Aangehouden Effecten verhandelen en hun rechten uitoefenen tegen de Emittent enkel in

8 - 7 - overeenkomst met de Intermediated Securities Act en de relevante overeenkomsten met hun Tussenpersonen. Een meer gedetailleerde beschrijving van de Intermediair Aangehouden Effecten kan gevonden worden onder "Vorm van de Obligaties onder Zwitsers recht" op pagina 17 van dit Basisprospectus. Andere factoren die de waarde van de Obligaties beïnvloeden indien de Obligaties gelinkt zijn aan een onderliggende waarde De waarde van een Obligatie wordt niet alleen bepaald door de schommelingen van de marktprijzen en de schommelingen van de prijs van een onderliggende waarde, maar ook door tal van andere factoren. De waarde van de Obligaties kan tegelijkertijd door meer dan één risicofactor beïnvloedt worden zodat het effect van een individuele risicofactor niet te voorspellen is. Meerdere risicofactoren samen kunnen ook een gecumuleerd effect dat op zijn beurt niet te voorspellen is. Er kan geen definitieve uitspraak worden gedaan over de effecten van combinaties van risicofactoren op de waarde van de Obligaties. Tot die risicofactoren behoren de looptijd van de Obligatie, de frequentie en de intensiteit van de prijsschommelingen (volatiliteit) van de onderliggende waarde evenals het algemene peil van de rente en de dividenden. Een Obligatie kan bijgevolg waarde verliezen hoewel de prijs van de onderliggende waarde constant blijft. Transacties om het risico te neutraliseren of te beperken Potentiële beleggers mogen niet erop vertrouwen dat zij gedurende de looptijd van de Obligaties in staat zijn om transacties te sluiten waarmee ze de relevante risico s kunnen neutraliseren of beperken. Dit is afhankelijk van de marktsituatie en, in geval van een Obligatie die aan een onderliggende waarde gelinkt is, van de specifieke onderliggende voorwaarden. Het kan gebeuren dat dergelijke transacties alleen tegen een ongunstige marktprijs mogelijk zijn, wat voor de belegger een overeenkomstig verlies oplevert. Toename van het prijsverschil tussen de aankoopkoers en de verkoopkoers Onder bijzondere marktomstandigheden, waarin de Emittent volledig in de onmogelijkheid verkeert om hedging-transacties uit te voeren of waarin dergelijke transacties erg moeilijk uit te voeren zijn, kan het prijsverschil tussen de aankoopkoers en de verkoopkoers tijdelijk oplopen om zo het economische risico voor de Emittent te beperken. Dit houdt in dat Obligatiehouders die hun Obligaties verkopen op de wisselmarkt of op en over-the-counter markt, dit doen tegen een prijs die substantieel lager is dan de huidige waarde van de Obligaties op het ogenblik van de verkoop. Effect van hedging-transacties van de Emittent op de Obligaties De Emittent mag een gedeelte van de totale opbrengst uit de verkoop van de Obligaties gebruiken voor transacties die de risico s dekken die de Emittent met de betrokken tranche Obligaties loopt. In dit geval mag de Emittent of een bedrijf dat verwant is met de Emittent, transacties afsluiten die stroken met de verplichtingen van de Emittent uit hoofde van de Obligaties. Als regel geldt dat dergelijke transacties afgesloten worden vóór of op de datum van de Emissiedatum, maar het is ook mogelijk om dergelijke transacties af te sluiten na de emissie van de Obligaties. Op of vóór de dag waarop een waardebepaling plaatsvindt, voor zover voorzien, mag de Emittent of een bedrijf dat verwant is met de Emittent, de stappen ondernemen die nodig zijn om alle hedging-transacties uit te sluiten.er kan echter niet worden uitgesloten dat de prijs van een onderliggende waarde, voor zover aanwezig, in individuele gevallen beïnvloed zal worden door deze transacties. Het aangaan of uitsluiten van deze hedgingtransacties kan bij Obligaties waarvan de waarde gebaseerd is op het feit of een bepaalde gebeurtenis zich in verband met een onderliggende waarde voordoet, invloed hebben op de waarschijnlijkheid dat een bepaalde gebeurtenis zich al dan niet voordoet. 2. Algemene risicofactoren gelinkt aan wijzigingen in de marktomstandigheden Illiquiditeit van de markt Er kan geen garantie worden gegeven voor de wijze waarop de Obligaties op de secundaire markt verhandeld kunnen worden, voor het feit of die markt liquide of illiquide zal zijn en of er wel degelijk een markt voor bestaat. Als de Obligaties op geen enkele effectenmarkt verhandeld worden, kan het moeilijker zijn om aan prijsinformatie over de Obligatie te raken, wat een omgekeerd effect kan hebben op de liquiditeit en de marktprijzen van de Obligaties. De liquiditeit van de Obligaties kan ook te lijden hebben onder in sommige jurisdicties bestaande beperkingen qua aanbod en verkoop van effecten. Hoe

9 - 8 - sterker de secundaire markt ingeperkt is, des te moeilijker kan het voor een Obligatiehouder zijn om de Obligaties vóór de datum van uitoefening, de vervaldatum of de eindvervaldag te gelde te maken. Marktwaarde van de Obligaties De marktwaarde van de Obligaties zal beïnvloed worden door de kredietwaardigheid van de Emittent en door een aantal bijkomende factoren en de waarde van de Referentie-activa of de Index, met inbegrip van maar niet exclusief de volatiliteit van de Referentie-activa of de index, het dividendpercentage van de Onderliggende waarden, of het dividend van de effecten die in de Index opgenomen zijn, de financiële resultaten en vooruitzichten van de emittent van de Onderliggende waarden, de rendementsratio s van de marktrente, de liquiditeit in de markt en de resterende looptijd tot vervaldag. Marktprijsrisico historische prestaties De historische prijs van een Obligatie mag niet als graadmeter voor de toekomstige prestaties van die Obligaties worden gehanteerd. Het is onmogelijk te voorzien of de marktprijs van een Obligatie zal stijgen of dalen. Als het prijsrisico werkelijkheid wordt, is de Emittent misschien niet meer in staat om de Obligaties geheel of gedeeltelijk terug te betalen. 3. Risicofactoren gelinkt aan specifieke productcategorieën Vastrentende Obligaties en step-up-obligaties / step-down-obligaties Een houder van een vastrentende Obligatie is blootgesteld aan het risico dat de prijs van die Obligatie kan dalen als gevolg van wijzigingen in de rentevoet op de markt. Terwijl de nominale rentevoet van een vastrentende Obligatie voor de gehele looptijd van de Obligatie is vastgelegd, zal de rentevoet op de kapitaalmarkt ("marktrentevoet") dagelijks veranderen. Als de marktrentevoet verandert, verandert ook de prijs van een vastrentende Obligatie, maar dan in omgekeerde richting. Als de marktrentevoet stijgt, zal de prijs van een vastrentende Obligatie normaal gezien dalen, tot het rendement van een dergelijke Obligatie nagenoeg gelijk is aan de marktrentevoet. Als de marktrentevoet daalt, zal de prijs van een vastrentende Obligatie normaal gezien stijgen, tot het rendement van die Obligatie nagenoeg even hoog is als de marktrentevoet. Als een houder van een vastrentende Obligatie zijn Obligatie tot de vervaldag aanhoudt, zijn wijzigingen in de marktrentevoet voor hem van geen enkel belang omdat de Obligatie dan uitbetaald wordt aan het vooropgestelde bedrag, over het algemeen de hoofdsom van de Obligatie. Die risico s zijn van toepassing op step-up-obligaties en op step-down-obligaties als de marktrentevoet voor vergelijkbare Obligaties hoger is dan de rentevoet die op dergelijke Obligaties van toepassing is. Obligaties met vlottende rentevoet Een houder van een Obligatie met vlottende rentevoet is blootgesteld aan het risico van het vlottende rentepeil en van onzekere inkomsten uit rente. Door het vlottende karakter van het rentepeil is het niet mogelijk om op voorhand het rendement van een dergelijke Obligatie te berekenen. Obligaties met vlottende rentevoet en omgekeerd geïndexeerd Rente-inkomsten van Obligaties met vlottende rentevoet en omgekeerd geïndexeerd worden berekend in een omgekeerde verhouding tot de referentievoet: als de referentievoet stijgt, dalen de inkomsten uit rente, terwijl die inkomsten stijgen als de referentievoet daalt. In tegenstelling tot de prijs van gewone Obligaties met vlottende rentevoet is de prijs van Obligaties met vlottende rentevoet en omgekeerd geïndexeerd sterk afhankelijk van het rendement van vastrentende Obligaties met dezelfde vervaldatum. De prijsschommelingen van Obligaties met vlottende rentevoet en omgekeerd geïndexeerd verlopen parallel, maar zijn duidelijk groter dan die van vastrentende Obligaties met een vergelijkbare vervaldag. De Obligatiehouders zijn blootgesteld aan het risico dat de langetermijnrente op de markt zal stijgen, ook al zal de kortetermijnrente dalen. In dat geval kan de toename van de inkomsten uit rente de daling in de prijs van Obligaties met vlottende rentevoet en omgekeerd geïndexeerd onvoldoende compenseren omdat die daling niet proportioneel verloopt. Fixed to Floating Rate Notes Fixed to Floating Rate Notes brengen een bepaald percentage rente op, waarbij de Emittent ervoor mag kiezen om een vast rentepercentage om te zetten in een vlottend rentepercentage of omgekeerd. Het feit dat de Emittent die mogelijkheid heeft om de rentevoet te converteren, heeft gevolgen op de secundaire markt en dus voor de marktwaarde van de Obligaties, daar mag verwacht worden dat de Emittent die

10 - 9 - overgang zal maken wanneer hij op die manier de globale kostprijs van de lening kan drukken. Als de Emittent een Obligatie omzet van vastrentend in vlottend, kan de spreiding van de Fixed to Floating Rate Notes minder gunstig zijn dan de gangbare spreiding in vergelijkbare Obligaties met vlottende rentevoet. Bovendien kan de nieuwe vlottende rentevoet te allen tijde lager zijn dan de rentevoeten die voor andere Obligaties worden uitbetaald. Als de Emittent van een vlottende rentevoet overstapt op een vaste rentevoet, kan de vaste rentevoet lager liggen dan de gangbare rentevoet voor zijn Obligaties. Ratchet-notes Ratchet notes zijn Obligaties waarvoor geen vooraf bepaalde rentevoet, geen vooraf bepaalde maximale rentevoet en geen vooraf bepaald uit te keren eindbedrag is vastgelegd, omdat de rentevoet of de maximale rentevoet berekend wordt op basis van de rentevoet uit de voorgaande periode en omdat het bedrag dat uiteindelijk wordt uitgekeerd, gelijk kan zijn aan de nominale waarde van de Obligatie of hoger kan zijn dan de nominale waarde van de Obligatie. De rentevoet of maximale rentevoet is afhankelijk van de prestaties van een rentevoet die berekend wordt voor een voorafgaande renteperiode. De Obligatiehouder is dan ook blootgesteld aan het risico van een vlottende rentevoet en aan onzekerheid over zijn inkomsten uit rente. Door dat vlottende rentevoetpeil is het onmogelijk om het rendement van Ratchet notes op voorhand te berekenen. Daar het uiteindelijke bedrag dat bij aflossing van de Ratchet notes wordt uitgekeerd, gekoppeld kan zijn aan de gecombineerde prestatie van een aantal elementen, mag de Obligatiehouder er niet op vertrouwen dat hij het verlies uit lage rentevoeten op het ogenblik van de aflossing zal compenseren door een bedrag dat boven pari ligt. Constant Maturity Swap ("CMS") Spread-Linked Notes De voorwaarden die met CMS Spread-Linked Notes verbonden zijn, kunnen voorzien in een vlottende rentevoet (uitgezonderd een mogelijks vastgelegde vaste rentevoet die betaald wordt op de manier die voorzien is in de Voorwaarden van de CMS Spread-Linked Notes) die afhangt van het verschil tussen de rentevoeten voor swaps met verschillende looptijden. Beleggers die CMS Spread-Linked Notes kopen, verwachten dat de rentecurve gedurende de looptijd van de CMS Spread-Linked Notes niet of nauwelijks vlakker zal worden. Indien de markt zich niet naar de verwachtingen van de Obligatiehouder ontwikkelt en indien het verschil tussen de rentevoeten van swaps met een verschillende looptijd groter is dan aanvankelijk verwacht, zal de rentevoet die voor de CMS Spread-Linked Notes betaald moet worden, lager zijn dan het gangbare rentepeil op de datum van aankoop. In het allerslechtste geval zal er geen rente worden uitbetaald. In dergelijke gevallen zal de prijs van de CMS Spread-Linked Notes ook dalen gedurende de looptijd. Range Accrual Notes De Terms and Conditions die van toepassing zijn op Range Accrual Notes, kunnen bepalen dat de betaalbare rente (uitgezonderd een mogelijke vastgelegde vaste rentevoet die betaald worden op de manier die voorzien is in de Voorwaarden van de Range Accrual Notes) afhangt van het aantal dagen dat de referentievoet binnen een bepaald bereik blijft. De rente die voor Range Accrual Notes uitbetaald wordt, daalt naar gelang het aantal dagen waarop de referentievoet zich niet in dit bereik bevindt. Als de referentievoet aanzienlijk stijgt of daalt en hierdoor gedurende de hele periode buiten het genoemde bereik valt, wordt er totaal geen rente uitgekeerd. Target Interest Range Accrual Notes De rente die betaald wordt voor Target Interest Range Accrual Notes (uitgezonderd een mogelijke vastgelegde vaste rentevoet die betaald wordt op de manier die voorzien is in de Voorwaarden van de Range Accrual Notes), is afhankelijk van het aantal dagen dat de referentievoet die werd vastgelegd in de voorwaarden die op de Target Interest Range Accrual Notes van toepassing zijn, binnen een bepaald bereik blijft. De rente die voor Target Interest Range Accrual Notes uitbetaald wordt, daalt naar gelang het aantal dagen waarop de referentievoet zich niet in dit bereik bevindt. Indien de referentievoet gedurende één of meerdere renteperiodes volledig buiten het bereik blijft, wordt zelfs helemaal geen rente uitgekeerd. Op het eind van de looptijd van de Target Interest Range Accrual Notes kan de Obligatiehouder een totale rente ontvangen tegen het percentage van de target interest zoals bepaald in de voorwaarden die van toepassing zijn op Target Interest Range Accrual Notes. Target Interest Notes / Target Redemption Notes De automatische aflossing bij Target Interest Notes / Target Redemption Notes kan de marktwaarde van die producten verminderen. Gelet op het globale maximumbedrag dat bij Target Interest Notes / Target Redemption Notes als rente kan worden uitgekeerd, zal de marktwaarde van die producten, zelfs

11 in een gunstige markt- en rente-omgeving niet substantieel hoger liggen dan de prijs waartegen ze afgelost kunnen worden. De automatische aflossing is mogelijk wanneer de kostprijs van een lening globaal gezien lager is dan op de emissiedatum van de Obligaties. Op dat ogenblik zijn Obligatiehouders over het algemeen niet in staat om de opbrengst van de aflossing te herbeleggen tegen een rentevoet die daadwerkelijk even hoog is als de rentevoet van de afgeloste Target interest Notes. Hij zal dus een duidelijk lagere rentevoet moeten aanvaarden. Potentiële beleggers moeten met dit herbeleggingsrisico rekening houden in het licht van de andere beleggingen die op dat ogenblik beschikbaar zijn. Nulcoupon-Obligaties Nulcoupon-Obligaties betalen geen rente uit, maar worden uitgegeven tegen een koers die lager is dan hun nominale waarde. De tot op de vervaldag verkregen rente-inkomsten zijn niet het gevolg van rente die periodiek wordt uitgekeerd, maar van het verschil tussen de aflossingsprijs en de emissieprijs. Die inkomsten zijn een afspiegeling van de marktrentevoet. De houder van een nulcoupon-obligatie loopt het risico dat de prijs van een dergelijke Obligatie daalt ingevolge veranderingen van de marktrentevoet. De prijzen van nulcoupon-obligaties zijn volatieler dan die van vastrentende Obligaties en ze reageren sterker op schommelingen van de marktrentevoet dan rentende Obligaties met vergelijkbare looptijd. Algemene risico s in verband met Structured Notes Globaal gezien is een belegging in Obligaties waarbij de uitbetaling van rente, voor zover voorzien, aan de prestatie van één of meerdere indexen, participatiebewijzen, Obligaties, handelsartikelen, munten, credit events, referentievoeten of andere effecten gekoppeld is, significante risico s kan inhouden die niet vergelijkbaar zijn met gelijkaardige beleggingen in conventionele schuldbrieven. Het gaat hierbij onder andere om het risico dat de Obligatiehouder helemaal geen rente krijgt of dat de resterende rentevoet lager uitvalt dan de rentevoet op een gelijktijd gekocht conventioneel schuldbrief en/of dat de Obligatiehouder de hoofdsom van zijn Obligaties geheel of in aanzienlijke mate kan kwijtspelen. Potentiële beleggers moeten zich tevens ervan bewust zijn dat de marktprijs van dergelijke Obligaties erg volatiel kan zijn (naar gelang de volatiliteit van de relevante onderliggende waarde of waarden). Index Linked Notes Index Linked Notes zijn Obligaties waarvoor geen bedrag bij aflossing en/of te betalen rente wordt vooropgesteld, maar waarvoor de bedragen voor hoofdsom en/of rente afhankelijk zijn van de prestatie van de Index, die op zijn beurt aanzienlijke kredietgerelateerde, rentevoetgerelateerde en andere risico s kan omvatten. Het bedrag bij aflossing en/of de rente, voor zover voorzien, die de Emittent moet betalen, kunnen duidelijk lager uitvallen dan de emissieprijs of, in voorkomend geval, de prijs die de Obligatiehouder heeft betaald. Ze kunnen ook gelijk zijn aan nul zodat de Obligatiehouder in dat geval zijn hele belegging verliest. Equity Linked Notes Equity Linked Notes zijn Obligaties waarvoor geen bedrag bij aflossing en/of te betalen rente wordt vooropgesteld. Het bedrag bij aflossing en/of de rente zal afhankelijk zijn van de marktwaarde van de onderliggende fondsen die duidelijk lager kan uitvallen dan de Emissieprijs of, in voorkomend geval, de aankoopprijs die de Obligatiehouder heeft betaald. Het kan ook gelijk zijn aan nul zodat de Obligatiehouder in dat geval zijn hele belegging verliest. Als de Onderliggende waarden geleverd moeten worden in plaats van contant te worden uitbetaald, kan ook de waarde van dergelijke effecten aanzienlijk lager uitvallen dan de emissieprijs of, in voorkomend geval, de aankoopprijs die de Obligatiehouder heeft betaald. Fund Linkded Notes Fund Linked Notes zijn obligaties waarvoor geen bedrag bij aflossing en/of te betalen rente wordt vooropgesteld. Het bedrag bij aflossing en/of de rente zal afhankelijk zijn van de marktwaarde van de onderliggende fondsen die duidelijk lager kan uitvallen dan de Emissieprijs of, in voorkomend geval, de aankoopprijs die de Obligatiehouder heeft betaald. Het kan ook gelijk zijn aan nul zodat de Obligatiehouder in dat geval zijn hele belegging verliest. Bond Linked Notes Bond Linked Notes zijn Obligaties waarvoor geen bedrag bij aflossing en/of te betalen rente wordt vooropgesteld. Het bedrag bij aflossing en/of de rente, voor zover voorzien, die de Emittent moet betalen, kunnen duidelijk lager uitvallen dan de emissieprijs of, in voorkomend geval, de prijs die de

12 Obligatiehouder heeft betaald. Ze kunnen ook gelijk zijn aan nul zodat de Obligatiehouder in dat geval zijn hele belegging verliest. Als de Onderliggende waarden geleverd moeten worden in plaats van contant te worden uitbetaald, kan ook de waarde van dergelijke effecten aanzienlijk lager uitvallen dan de emissieprijs of, in voorkomend geval, de aankoopprijs die de Obligatiehouder heeft betaald. Commodity Linked Notes Commodity Linked Notes zijn Obligaties waarvoor geen vooraf bepaald bedrag en/of uit te betalen rente is voorzien. Commodity Linked Notes kunnen gekoppeld zijn aan één of meerdere relevante commodities en kunnen rente opbrengen aan percentages die aan die commodities gekoppeld zijn en/of worden vergoed met een aflossingsbedrag (Commodity Linked Redemption Amount). Bij de berekening wordt in elk geval verwezen naar de relevante commodity of relevante commodities. Schommelingen in de waarde van de relevante commodity beïnvloeden de waarde van de Commodity Linked Note. Het bedrag van de hoofdsom en/of rente, voor zover aanwezig, die de Emittent moet uitbetalen, kan aanzienlijk lager uitvallen dan de emissieprijs of, in voorkomend geval, de aankoopprijs die de Obligatiehouder heeft betaald. Dit bedrag kan zelfs gelijk zijn aan nul zodat de Obligatiehouder in dat geval zijn volledige belegging verliest. Als de onderliggende waarden uit rijkdommen en waardevolle metalen bestaan, moeten de beleggers zich ervan bewust zijn dat dergelijke onderliggende waarden wereldwijd gezien over de verschillende tijdzones bijna permanent verhandeld worden. Aan de relevante onderliggende goederen kan hierdoor op verschillende plaatsen een verschillende waarde worden toegekend. De van toepassing zijnde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde definitieve voorwaarden zullen bepalen welke beurs of welk handelsplatform en welke tijdstippen gehanteerd worden om de waarde van de relevante onderliggende goederen te bepalen en om te bepalen of de relevante onderliggende waarde zich in voorkomend geval boven of onder een bepaalde grens bevindt. Currency Linked Notes Currency Linked Notes verwijzen naar één of meerdere specifieke munteenheden en ze voorzien geen vooraf vastgelegde bedrag als aflossing of rente. Dergelijke betalingen hangen af van de prestatie van de onderliggende munt(en) en kunnen aanzienlijk lager uitvallen dan de emissieprijs of aankoopprijs. Future Linked Notes Future Linked Notes zijn obligaties zonder voorafbepaalde bedragen voor terugbetaling en/of interesten. De bedragen voor terugbetaling en/of interesten hangen af van de marktwaarde van de onderliggende future(s) die substantieel lager kunnen liggen dan de Emissieprijs, of, naargelang het geval, de Aankoopprijs geïnvesteerd door de Obligatiehouder, en kunnen zelfs nul zijn; in dat geval kan de Investeerder zijn gehele investering verliezen. Indien de onderliggende future(s) afgeleverd moeten worden in plaats van cash terugbetaald, kan de waarde van de effecten ook substantieel lager liggen dan de Emissieprijs of, in voorkomend geval, de Aankoopprijs geïnvesteerd door de Obligatiehouder. Credit Linked Notes Credit Linked Notes verschillen van gewone Obligaties omdat het bedrag van de hoofdsom en/of rente die uitbetaald worden, afhankelijk zijn van het al dan niet optreden van een Credit Event, omdat de betalingen (hetzij op vervaldag hetzij vroeger) uitgevoerd zullen worden door het al dan niet optreden van een Credit Event en dat dit bedrag kleiner kan zijn dan het volledige bedrag dat de houder aanvankelijk heeft belegd. Het resultaat kan dus zijn dat de Obligatiehouder de betaalde emissieprijs of, in voorkomend geval, de betaalde aankoopprijs niet terugkrijgt. Het risico van Credit Linked Notes is vergelijkbaar met het risico dat gepaard gaat met een rechtstreekse belegging in de schuldbrieven van de Referentie-entiteit, met dit verschil dat een houder van Credit Linked Notes ook blootgesteld is aan het kredietrisico van de Emittent. Houders van deze Obligaties zijn dus zowel aan het kredietrisico van de Emittent als aan dat van de Referentie-entiteit blootgesteld. Credit Linked Notes zijn niet door de Referentie-entiteit gewaarborgd en ze zijn ook niet beveiligd via enige Obligatie van de Referentieentiteit. Als er zich een credit event voordoet, hebben de houders van deze Obligaties geen enkele vorm van verweer tegen de referentie-entiteit. Na een credit event kunnen de houders van deze Obligaties niet profiteren van enige positieve prestatie van de Referentie-entiteit. Met name alle gevolgen van het optreden van een credit event die in de voorwaarden en/of definitieve voorwaarden beschreven staan, kunnen niet worden omgekeerd. Daarom nemen de houders van deze Obligaties, als het credit event een herstructurering betreft, niet deel aan het herstructureringsproces en hebben zij niet het recht om enig element van een herstructureringsproces te betwisten. Een belegging in verbinding met Credit Linked Notes kan hierdoor een groter risico inhouden dan een rechtstreekse belegging in Obligaties van de Referentie-entiteit. Bij een feit dat de kredietwaardigheid van de Referentie-entiteit negatief

13 beïnvloedt, maar dat geen aanleiding geeft tot een credit event, kan de prijs van de Obligaties dalen. Houders die hun Obligaties op dat tijdstip verkopen, kunnen te lijden hebben onder een materieel verlies van hun belegde kapitaal. (Interest) Technically Run Enhanced Dynamic Strategy Notes ("TRENDS-Notes") TRENDS-Notes kunnen aan hun houder het recht geven om aan de Emittent in voorkomend geval de betaling van een rente te vragen naast de aflossing van het nominale bedrag van de Obligaties op de Vervaldag. Die rente kan in het eerste jaar van de looptijd van de Obligatie vastgelegd worden in een vaste jaarlijkse coupon. Vanaf het tweede jaar van de looptijd van de Obligaties is het bedrag van de rente die wordt uitgekeerd, grotendeels afhankelijk van de prestatie van een onderliggende index. In het allerslechtste geval kan dat bedrag gelijk zijn aan nul. Potentiële beleggers moeten beseffen dat de rentevoet voor één of meerdere renteperiodes gelijk kan zijn aan nul en dat het nu en dan gebeurt dat er buiten de rente die voor het eerste jaar van de looptijd van de Obligatie is vastgelegd, geen enkele andere rente meer wordt uitbetaald. Het is tevens mogelijk dat TRENDS-Notes geen periodieke renteuitkering voorzien. Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de relevante onderliggende waarde altijd onderhevig is aan schommelingen. Bovendien is een historische prestatie van de relevante onderliggende waarde geen maatstaf voor de toekomstige prestatie van dergelijke onderliggende waarde. De historische prijs van een onderliggende waarde is ook geen maatstaf voor de toekomstige prestatie van een onderliggende waarde. Schommelingen in de marktprijs van de onderliggende waarde beïnvloeden de handelsprijs van de Obligatie en het is niet te voorspellen of de marktprijs van een onderliggende waarde zal stijgen of dalen. Schommelingen van de prijs van een onderliggende waarde kunnen in het bijzonder ertoe leiden dat de Obligatiehouder ingevolge een "stop-loss event" vanaf het tweede jaar (met inbegrip van het tweede jaar) geen jaarlijkse rente-uitkering meer zal ontvangen. FX Forward Arbitrage Strategy ("FAST")-Notes De Obligatiehouder heeft het recht om in overeenstemming met de Voorwaarden die op FX FAST Notes van toepassing zijn, en gelet op de prestatie van de beschikbare munt die als onderliggende waarde fungeert, de betaling van de aflossing te vragen op de eindvervaldag en de betaling van de rente te vragen op elke vervaldag van de rente. Hierbij zijn de betaling van de aflossing en alle betalingen van rente gekoppeld aan de voorwaarde dat er zich geen Stop-Loss Event heeft voorgedaan. Als er zich een Stop-Loss Event heeft voorgedaan, wordt er geen rente uitgekeerd en zal de Obligatiehouder op de eindvervaldag als aflossing de zogenaamde Stop-Loss-aflossing ontvangen. Deze is minstens gelijk aan het nominale bedrag per Obligatie. Het bedrag van de rente kan hierdoor in het allerslechtste geval gelijk zijn aan nul. Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat er voor één of meerdere periodes geen rente kan worden uitgekeerd en dat er geen rente kan worden uitbetaald voor één of alle renteperiodes. Potentiële beleggers moeten zich bovendien ervan bewust zijn dat de beschikbare munt die als onderliggende waarde fungeert, aan schommelingen onderhevig kan zijn. Historische prestaties van de relevante onderliggende waarde zijn ook geen maatstaf voor de toekomstige prestaties van een waarde. De historische prijs van een onderliggende waarde is ook geen maatstaf voor de toekomstige prestatie van een onderliggende waarde. Schommelingen in de marktprijs van de beschikbare munt beïnvloeden de handelsprijs van de Obligaties en er kan niet worden voorspeld of de marktprijs van de onderliggende waarde zal stijgen of dalen. Schommelingen van de prijs van een onderliggende waarde kunnen in het bijzonder ertoe leiden dat de Obligatiehouder ingevolge een "stop-loss event" geen jaarlijkse rente-uitkering meer zal ontvangen II. Risicofactoren gelinkt aan de Emittent Als wereldwijd actieve financiële dienstverlener krijgt UBS AG bij haar business-activiteit te maken met de bestaande marktsituatie. Verschillende risicofactoren kunnen de mogelijkheden van UBS AG om haar business-strategieën te implementeren, belemmeren en kunnen een rechtstreekse negatieve impact op de inkomsten hebben. De inkomsten en winsten van UBS AG waren en zijn dan ook aan schommelingen onderworpen. Hierdoor zijn de cijfers over de inkomsten en winsten uit een bepaalde periode geen bewijs voor duurzame resultaten. Ze kunnen van jaar tot jaar verschillen en dit kan ervoor zorgen dat UBS AG het min of meer moeilijk heeft haar strategische doelstellingen te verwezenlijken. Algemeen risico voor insolventie Elke Obligatiehouder draagt het algemene risico dat de financiële toestand van de Emittent verslechtert. Deze Notes zijn onmiddellijke, ongegarandeerde en niet achtergestelde Obligaties van de Emittent die, in het bijzonder in geval van insolventie van de Emittent, pari passu gerangschikt wordt met alle

14 andere Notes en met alle huidige en toekomstige ongegarandeerde en niet achtergestelde Obligaties van de Emittent, uitgezonderd de Obligaties die door verplichte statutaire bepalingen prioriteit genieten. Effect van het verlagen van de rating van de Emittent De algemene beoordeling van de kredietwaardigheid van de Emittent kan invloed hebben op de waarde van de Obligaties. Deze evaluatie hangt over het algemeen af van de ratings die de Emittent of diens aanverwante bedrijven krijgen van ratingagentschappen zoals Standard & Poor s Inc. ("Standard & Poor s"), Fitch Ratings ("Fitch") en Moody s Investors Service Inc. ("Moody s"). Mogelijke belangenconflicten De Emittent en de aangesloten bedrijven mogen deelnemen aan transacties die op enige wijze aan de Obligaties gelinkt zijn, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van een klant. Die transacties kunnen voor de Obligatiehouders ongunstig zijn en ze kunnen een positief of negatief effect hebben op de waarde van een onderliggende waarde en dus op de waarde van de Obligaties. B. Samenvatting van Op Obligaties toepasselijke voorwaarden en gerelateerde informatie I. Algemene informatie Emissiemethode De Obligaties zullen continu worden uitgegeven in Tranches (elk "Tranche"), waarbij elke Tranche uit Obligaties bestaat die in al hun aspecten identiek zijn. Een of meerdere Tranches, die als geconsolideerd bestempeld worden, die één enkele reeks vormen en die in al hun aspecten identiek zijn, maar die wel verschillen qua emissiedatum, datum waarop de rente begint te lopen, emissieprijs en datum waarop de eerste rente wordt uitbetaald, kunnen een serie Obligaties vormen ("Serie"). Latere Obligaties kunnen als onderdeel van een bestaande Serie worden uitgegeven. De specifieke voorwaarden die op elke Tranche van toepassing zijn (ze zullen, voor zover nodig, met aanvullende voorwaarden aangevuld worden) zullen beschreven worden in de Definitieve Voorwaarden. In het raam van de emissie van Obligaties uit dit programma kunnen Obligaties ook als certificaten ("Certificaten") bestempeld worden, waarbij Certificaten, indien vallend onder Duits recht en indien niet gecleared via Euroclear Sweden AB, Euroclear Finland Ltd, Verdipapirsentralen ASA of VP Securities A/S, al naargelang het geval, Obligaties zijn zoals bedoeld in 793 van het Duitse Burgerlijke Wetboek. Bij Certificaten en gestructureerde Obligaties is de betaling van rente en/of een aflossing over het algemeen gekoppeld aan de prestatie van een Onderliggende Waarde. Als het over de emissie van Certificaten gaat, moeten alle verwijzingen naar de Obligatiehouders die dit document bevat, ook gelezen worden als een verwijzing naar de Certificaathouders. Globaal gezien kan men Obligaties als certificaten bestempelen wanneer het oplijsten van de betrokken Tranche of het bepalen van de specifieke coupure door middel van een notering per eenheid gebeurt. Munteenheid en regelgevende aangelegenheden Behoudens alle toepasselijke wettelijke of regelgevende beperkingen kan de munteenheid waarin de Obligatie noteert, elke munteenheid zijn die de Emittent en de relevante Manager(s) overeenkomen. De Emittent moet ervoor zorgen dat de Obligaties die in yen noteren of betaalbaar zijn ("Yen Notes"), alleen worden uitgegeven in overeenstemming met de geldende Japanse wetgeving, regelgeving, richtlijnen en beleidslijnen. De Emittent of de door hem aangeduide agent moet verslagen of informatie verstrekken die eventueel opgevraagd kunnen worden binnen de toepasselijke wetten, regelgeving en richtlijnen die zijn opgelegd door de Japanse overheid in het geval van Yen Notes. Elke Manager is bereid om alle noodzakelijke informatie over Yen Notes te verstrekken aan de Emittent (die informatie zal niet de namen van de klanten omvatten) zodat de Emittent aan de bevoegde Japanse overheid alle vereiste rapporten kan overmaken, hetzij zelf hetzij via de door hem aangeduide agent. Coupures van de Obligaties De Obligaties zullen worden uitgegeven in coupures die de Emittent en de relevante Manager(s) zullen overeenkomen. Vervaldata De vervaldata kunnen door de Emittent en de relevante Manager(s) worden overeengekomen, rekening houdend met de minimale en maximale looptijden zoals die soms toegestaan of opgelegd worden door de relevante centrale bank (of overeenkomstige instelling) of door enige wet of regelgeving die op de

15 Emittent of de relevante munteenheid van toepassing is), zoals uiteengezet in de relevante Definitieve Voorwaarden. Elke soort Obligatie kan ook zonder vaste vervaldatum worden uitgegeven ( open end ). Emissieprijs De Obligaties kunnen uitgegeven worden aan een emissieprijs op, onder of boven pari. De emissieprijs kan hoger zijn dan de marktwaarde van de Obligatie op de dag van de Definitieve voorwaarden die van toepassing zijn (zoals bepaald door middel van een verwijzing naar de particuliere prijsmodellen die gebaseerd zijn op algemeen erkende financiële principes die gehanteerd worden door UBS AG, door de tak van UBS AG op Jersey en door de tak van UBS AG in Londen). De Emissieprijs mag daarnaast geïntegreerde commissies omvatten die aan de Manager(s) en/of verdeler of verdelers worden betaald. Vorm van de Obligaties onder Duits recht (andere dan Obligaties gecleared via Euroclear Sweden AB, Euroclear Finland Ltd, Verdipapirsentralen ASA of VP Securities A/S, al naargelang het geval,) Obligaties onder Duits recht zullen als effecten aan toonder worden uitgegeven (behalve de Obligatie gecleared via Euroclear Sweden AB, Euroclear Finland Ltd, Verdipapirsentralen ASA of VP Securities A/S, al naargelang het geval). De Definitieve Obligaties zullen niet gedrukt worden. Obligaties waarop de Amerikaanse Treasury Regulation (c)(2)(i)(C) ("TEFRA C-regels") van toepassing zijn ("TEFRA C Notes"), zullen permanent vertegenwoordigd worden door een permanente globale Obligatie aan toonder, zonder rentecoupon, voor een hoofdsom die gelijk is aan de totale hoofdsom van die Obligaties / die een aantal Certificaten vertoont dat gelijk is aan het totaal aantal Certificaten ("Permanent Global Note"). Obligaties waarop de Amerikaanse Treasury Regulation (c)(2)(i)(D) ("TEFRA D Regels") van toepassing zijn ("TEFRA D Notes"), zullen aanvankelijk altijd vertegenwoordigd worden door een tijdelijke globale Obligatie ("Temporary Global Note" en, samen met de Permanent Global Note, elk "Global Note") die zullen worden ingeruild voor Obligaties die door één of meerdere Permanent Global Notes vertegenwoordigd worden, maar in geen geval vroeger dan veertig dagen of later dan honderdtachtig dagen na het einde van de distributie van de Obligaties, inclusief de relevante Tranche, na certificering van het feit de eigenaar geen Amerikaans staatsburger is, in de vorm die te gelegener tijd beschikbaar is in het kantoor van de belastingdiensten. Obligaties met een aanvankelijke looptijd van één jaar of minder waarop noch de TEFRA C-regels noch de TEFRA D-regels van toepassing zijn, zullen altijd vertegenwoordigd worden door een Permanent Global Note. Elke Global Note zal volgende tekst dragen: Elke burger van de Verenigde Staten van Amerika (zoals gedefinieerd in de Internal Revenue Code) die houder van deze Obligatie is, zal onderworpen zijn aan de beperkingen die worden opgelegd door de wetgeving inzake inkomstenbelasting van de Verenigde Staten, met inbegrip van de limieten voorzien in de artikelen 165 (j) en 1287 (a) van de Internal Revenue Code." De artikelen uit het Amerikaanse wetboek inzake inkomstenbelasting waarnaar in dit opschrift wordt verwezen, bepalen dat een belastingplichtige uit de Verenigde Staten, onverminderd enkele uitzonderingen, niet het recht heeft om enig verlies af te trekken en dat hij voor winsten die hij bij de verkoop, de omwisseling of de aflossing van de Obligaties heeft gemaakt, geen aanspraak kan maken van de vermogensaanwasregeling. Vorm van de Obligaties onder Zwitsers recht Obligaties onder Zwitsers recht kunnen als effecten aan toonder (inclusief Global Notes) of als Girale Effecten worden uitgegeven. Na de inwerkingtreding van de Intermediated Securities Act, kunnen Obligaties onder Zwitsers recht geregistreerd worden als Intermediair Aangehouden Effecten. Girale Effecten nemen niet de vorm aan van eigenlijke effecten, maar hebben wel dezelfde functies als eigenlijke effecten, zijnde gestandaardiseerde certificaten die geschikt zijn voor de handel op grote schaal (Artikel 2, para. a SESTA. Girale Effecten worden gecreëerd in overeenkomst met een standaard raamovereenkomst gesloten tussen de Emittent en SIS. Zij zullen geboekt worden in het clearing-systeem van SIS, voor hun gehele looptijd. SIS noteert het totale volume van de Girale Effecten van een bepaalde Serie Obligaties in een master register dat toegankelijk is voor het publiek. Het recht van een Obligatiehouders op bepaalde Girale Effecten is gebaseerd op de relevante staat van zijn/haar effectenrekening. De voornoemde standaard raamovereenkomst regelt tevens de registratie, het dossierbeheer, overdracht en verwijdering van de Girale Effecten door SIS. In deze standaard raamovereenkomst, draagt de Emittent SIS specifiek op en staat de Emittent SIS specifiek toe om elke nodige handeling te stellen namens de Emittent, die vereist is voor de overdracht van Girale Effecten. Onafhankelijk van het feit of de Obligaties uitgegeven worden effecten aan toonder of onder de vorm van Girale Effecten, zullen de Obligatiehouders geen aanspraak kunnen maken op definitieve

16 Obligaties. Definitieve Obligaties worden niet gedrukt. Girale Effecten mogen niet toegewezen of overgedragen worden, tenzij door transacties uitgevoerd door SIS in overeenstemming met hun relevante regels en procedures. Intermediair Aangehouden Effecten zijn vervangbare monetaire rechten of lidmaatschapsrechten van een belegger tegen een emittent, die gecrediteerd worden in het obligatie-account van de belegger bij een Tussenpersoon en die ter beschikking staan van de belegger in overeenkomst met de Intermediated Securities Act (artikel 3 par. 1 Intermediated Securities Act). Intermediair Aangehouden Effecten worden gecreëerd door het blokkeren van eigenlijke effecten of Nieuwe Girale Effecten (zijnde het deponeren van effecten uitgegeven als effecten aan toonder, of registratie van Nieuwe Girale Effecten bij een Tussenpersoon) en een creditering op een effectenrekening van de Obligatiehouder bij een Tussenpersoon (artikel 4 en 6 Intermediated Securities Act). Voor elke Serie Obligaties houdt één enkele Tussenpersoon het master register bij, dat toegankelijk is voor het publiek. Obligatiehouders kunnen informatie bekomen over hun rechten op Intermediair Aangehouden Effecten van een bepaalde Serie Obligaties van hun Tussenpersoon. Intermediair Aangehouden Effecten worden overgedragen op instructie van de Obligatiehouder of zijn/haar Tussenpersoon en worden gecrediteerd op de effectenrekening van de koper overeenkomstig artikel 24 en seq. Intermediated Securities Act en de voorwaarden van de overeenkomsten tussen de Obligatiehouder en zijn/haar Tussenpersoon. Obligatiehouders kunnen hun rechten gekoppeld aan de Intermediair Aangehouden Effecten (Rechte an Bucheffekten) enkel opeisen via hun Tussenpersonen. Onafhankelijk van het feit of de Obligaties uitgegeven worden als effecten aan toonder of onder de vorm van Girale Effecten, zullen de Obligatiehouders geen aanspraak kunnen maken op Nieuwe Girale Effecten of eigenlijke effecten (inclusief Zwitserse Globale Obligaties). De Definitieve Obligaties zullen niet gedrukt worden. Voor de creatie van Intermediair Aangehouden Effecten, kan de Emittent zowel Zwitserse Globale Obligaties als Nieuwe Girale Effecten gebruiken. Vorm en toepasselijke wetgeving van de Obligaties gecleared via Euroclear Sweden AB Obligaties gecleared via Euroclear Sweden AB worden uitgegeven in ongecertificeerde en gedematerialiseerde girale vorm, en geregistreerd bij Euroclear Sweden AB in overeenstemming met de relevante CA Rules. Er zullen geen fysieke obligaties, zoals globale tijdelijke of permanente obligaties of definitieve obligaties worden uitgegeven met betrekking tot deze Obligaties. Zulke Obligaties zijn onderworpen aan Duits recht, uitgezonderd voor 1 (2) van de Voorwaarden van de Obligaties, dat onderwerpen zal zijn aan Zweeds recht. Vorm en toepasselijke wetgeving van de Obligaties gecleared via Euroclear Finland Ltd Obligaties gecleared via Euroclear Finland Ltd worden uitgegeven in ongecertificeerde en gedematerialiseerde girale vorm, en geregistreerd bij Euroclear Finland Ltd in overeenstemming met de relevante CA Rules. Er zullen geen fysieke obligaties, zoals globale tijdelijke of permanente obligaties of definitieve obligaties worden uitgegeven met betrekking tot deze Obligaties. Zulke Obligaties zijn onderworpen aan Duits recht, uitgezonderd voor 1 (2) van de Voorwaarden van de Obligaties, dat onderwerpen zal zijn aan Fins recht. Vorm en toepasselijke wetgeving van de Obligaties gecleared via Verdipapirsentralen ASA Obligaties gecleared via Verdipapirsentralen ASA worden uitgegeven in ongecertificeerde en gedematerialiseerde girale vorm, en geregistreerd bij Verdipapirsentralen ASA in overeenstemming met de relevante CA Rules. Er zullen geen fysieke obligaties, zoals globale tijdelijke of permanente obligaties of definitieve obligaties worden uitgegeven met betrekking tot deze Obligaties. Zulke Obligaties zijn onderworpen aan Duits recht, uitgezonderd voor 1 (2) van de Voorwaarden van de Obligaties, dat onderwerpen zal zijn aan Noors recht. Vorm en toepasselijke wetgeving van de Obligaties gecleared via VP Securities A/S Obligaties gecleared via VP Securities A/S worden uitgegeven in ongecertificeerde en gedematerialiseerde girale vorm, en geregistreerd bij VP Securities A/S in overeenstemming met de relevante CA Rules. Er zullen geen fysieke obligaties, zoals globale tijdelijke of permanente obligaties of definitieve obligaties worden uitgegeven met betrekking tot deze Obligaties. Zulke Obligaties zijn onderworpen aan Duits recht, uitgezonderd voor 1 (2) van de Voorwaarden van de Obligaties, dat onderwerpen zal zijn aan Deens recht.

17 Beschrijving van de Obligaties De Obligaties kunnen hetzij rente opbrengen via een vaste of vlottende rentevoet hetzij geen rente opbrengen, waarbij de hoofdsom terugbetaald kan worden via een vast bedrag of via een verwijzing naar een formule, index of andere parameters die door de Emittent en de Manager(s) overeengekomen zijn en die in de Definitieve Voorwaarden zijn vastgelegd. In het raam van dit Programma worden geen Obligaties uitgegeven die overgaan tot betalingen (rente, aflossing of andere vorm) die gekoppeld zijn aan een of meerdere onderliggende waarden die uitsluitend of grotendeels actief beheerd worden door UBS AG, de tak van UBS AG op Jersey en de tak van UBS AG in Londen of enige materiële dochtermaatschappij van UBS AG, tenzij (i) in het geval van Obligaties die aan het publiek aangeboden zullen worden in één of meerdere jurisdicties van de Europese Economische Ruimte, indien die onderliggende waarde of waarden de goedkeuring verkrijgt / verkrijgen die nodig is om deze in die jurisdictie(s) van de Europese Economische Ruimte te mogen aanbieden of indien zij beschikken over een vrijstelling of indien zij ontsnappen aan elke andere reglementaire goedkeuring die binnen deze jurisdictie(s) van de EER verplicht is; (ii) indien de betrokken Obligaties niet aan het publiek aangeboden worden in deze jurisdictie(s) van de EER. Belastingheffing De betalingen van een hoofdsom en van de rente uit hoofde van Obligaties zal gebeuren zonder enige inhouding van enige huidige of toekomstige belasting, taks of heffing van welke aard ook die opgelegd, geheven of afgehouden wordt door of namens Zwitserland, het Verenigde Koninkrijk, Jersey, en/of Duitsland en/of enige politieke onderverdeling of enige overheid in die landen die het recht heeft om belasting te heffen ("bronbelasting") tenzij een dergelijke bronbelasting bij wet is opgelegd of op enige andere bij wet is toegestaan en de factor wordt afgehouden of ingehouden. In dat geval zal de Emittent deze bijkomende bedragen betalen, voor zover nodig, zodat de bedragen die de houders van de Obligaties na de afhouding van de bronbelasting netto ontvangen, gelijk zijn aan de respectieve bedragen die zij als hoofdsom en rente zouden hebben ontvangen, als er geen dergelijke bronbelasting zou hebben bestaan, behoudens de uitzonderingen die zijn uiteengezet in 6 van de Voorwaarden die op de Obligaties van toepassing zijn (Belastingheffing). De Duitse roerende voorheffing (Kapitalertragsteuer) (inclusief Abgeltungsteuer) en de toegevoegde solidariteitstoeslag (Solidaritätszuschlag) en de kerkbelasting (Kirchensteuer), indien van toepassing, die kan worden afgetrokken of ingehouden krachtens de Duitse Inkomstenbelastingenwet, zoals gewijzigd door de Vennootschapsbelastingenherzieningswet (Unternehmensteuerreformgesetz 2008) of enige andere heffing die de Duitse roerende voorheffing (Kapitalertragsteuer) (inclusief Abgeltungsteuer) of de Duitse solidariteitstoeslag (Solidaritätszuschlag) of de kerkbelasting (Kirchensteuer), indien van toepassing, vormen geen bronbelasting zoals hierboven beschreven. Aflossing De Definitieve Voorwaarden zullen ofwel bepalen dat de betrokken Obligaties niet vóór de vastgelegde eindvervaldag kunnen worden afgelost (met uitzondering van een Event of Default of Tax Call) ofwel dat de Obligaties, indien de Emittent of de Obligatiehouders dit wensen, terugbetaald kunnen worden op één of meerdere vaste tijdstippen vóór de vastgelegde eindvervaldag en aan een prijs of aan prijzen die de Emittent en de Manager(s) kunnen overeenkomen, hetzij op enige andere vastgelegde wijze. Vervroegde terugbetaling om fiscale redenen Vervroegde terugbetaling om fiscale redenen ("Tax Call") is toegestaan zoals voorzien in de Voorwaarden die op de Obligaties van toepassing zijn (Terugbetaling). Vervroegde terugbetaling van Equity Linked Notes, Commodity Linked Notes, Exchangeable Notes en Index Linked Notes Equity Linked Notes, Commodity Linked Notes, Exchangeable Notes en Index Linked Notes kunnen vóór de vastgelegde eindvervaldag terugbetaald worden als er zich een buitengewone gebeurtenis zoals een fusie, tenderaanvraag, nationalisering, insolventie of schrapping voordoet. Al die gebeurtenissen zijn beschreven in de Bijkomende Voorwaarden die op Equity Linked Notes / Certificates, Commodity Linked Notes / Certificats, Exchangeable Notes en Index Linked Notes/Certificates van toepassing zijn, en in de Definitieve Voorwaarden.

18 Gegarandeerd bedrag De Definitieve Voorwaarden bepalen of op de Obligaties een gegarandeerd bedrag van toepassing is. In voorkomend geval kunnen de Obligaties op de vastgelegde eindvervaldag onder geen enkel beding terugbetaald worden tegen een bedrag dat lager is dan het percentage van hun hoofdsom / nominale waarde dat in de Definitieve Voorwaarden is bepaald. Voor alle duidelijkheid: het gegarandeerde bedrag zal niet van toepassing zijn indien de Obligaties terugbetaald worden vóór de vooropgestelde eindvervaldag of na het optreden van een Event of Default of na het optreden van een Tax Call. Status van de Obligaties Deze Obligaties zijn ongegarandeerde en niet achtergestelde Obligaties van de Emittent die zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van alle andere ongegarandeerde en niet achtergestelde Obligaties van de Emittent pari passu gerangschikt worden, behoudens Obligaties die omwille van wettelijke verplichtingen voorrang genieten. Negative Pledge De op de Obligaties van toepassing zijnde Voorwaarden bevatten geen negative pledge -clausules. Events of Default De Obligaties zullen Events of Default voorzien. Notering Een aanvraag zal ingediend worden (a) bij de Luxemburgse beurs om deze Obligaties te noteren op de officiële lijst van de Luxemburgse beurs (Bourse de Luxembourg) en deze, tot de handel aldaar toe te laten (x) op de Gereglementeerde Markt of (y) op de EuroMTF-markt van de Luxemburgse beurs en/of (b) bij de SIX om deze Obligaties te noteren en toegelaten te worden tot de handel, al naargelang, (x) op het SIX-Hoofdsegment (Hauptsegment)of (y) of op het platform van Scoach Switzerland Ltd. en/of (c) bij de Borsa Italiana S.p.A. (de Italiaanse beurs) om deze Obligaties te noteren op de SeDeX of MOT van de Borsa Italiana S.p.A., al naargelang het geval. De Obligaties kunnen ook op andere beurzen noteren, met inbegrip van de niet-gereglementeerde markt van elke beurs, of kunnen ook helemaal niet noteren of toegelaten zijn tot de handel, naar gelang de afspraken die de Emittent en de relevante Manager(s) voor een bepaalde Tranche Obligaties hebben gemaakt. Toepasselijk recht De Definitieve Voorwaarden bepalen voor elke Tranche de van toepassing zijnde wetgeving voor de relevante Tranche, die zal vallen onder Duits of Zwitsers recht, of Duits en Zweeds recht, of Duits en Fins recht, of Duits en Noors recht of Duits en Deens recht, al naargelang het geval. Restricties inzake verkoop Er zullen specifieke restricties gelden inzake het aanbieden en verkopen van Obligaties en het verdelen van de materialen waarmee waarin de Obligaties worden aangeboden, in de Europese Economische Ruimte, in de Verenigde Staten van Amerika, Japan. Andere dergelijke restricties kunnen vereist zijn krachtens de toepasselijke wetgeving als het gaat om het aanbieden en verkopen van een bepaalde tranche Obligaties. Jurisdictie. De Definitieve Voorwaarden bepalen voor elke Tranche de van toepassing zijnde jurisdictie voor elke gerechtelijke procedure die uit dergelijke Tranche resulteert, i.e. Frankfurt am Main (voor Tranches onder Duits recht of Duits en Zweeds recht, of Duits en Fins recht, of Duits en Noors recht of Duits en Deens recht) of Zürich (voor Tranches onder Zwitsers recht. II. Specifieke categorieën producten Vastrentende Obligaties De vaste rente zal betaalbaar zijn op de tussen de Emittent en de Manager(s) bepaalde datum of data en op het tijdstip van de aflossing en wordt berekend op basis van de geselecteerde Day Count Fraction.

19 Step-up / Step-down-Obligaties Step-up / Step-down Notes zijn Obligaties die een vaste rente afwerpen waarvan het percentage varieert en waarbij dat percentage bij een step-up-obligatie groter en bij een step-down-obligatie kleiner zal zijn dan de percentages die in de voorafgaande renteperiode van toepassing waren. Obligaties met vlottende rentevoet Obligaties met vlottende rentevoet werpen een percentage rente af dat door de Emittent en de relevante Manager(s) is overeengekomen: (i) op dezelfde basis als de vlottende rentevoet uit hoofde van een notionele rentevoetswaptransactie in de relevante Gespecificeerde Munteenheid, geregeld door een overeenkomst waartoe de ISDA-definities uit het jaar 2006 en de ISDA-Euro-definities uit het jaar 1998 behoren (beide zoals gepubliceerd door de International Swaps and Derivatives Association, Inc., en zoals geamendeerd en bijgewerkt op de Emissiedatum van de eerste tranche van de Obligaties uit de betrokken Serie); of (ii) op basis van een referentievoet die verschijnt op een overeengekomen scherm van een commerciële dienstverlener; of (iii) op enige andere basis die door de Emittent en de relevante Manager(s) kan zijn overeengekomen. De marge (voor zover voorhanden) in verband met dergelijke vlottende rentevoet zal door de Emittent en de Manager(s) voor elke Serie Obligaties met vlottende rentevoet bepaald worden. Obligaties met vlottende rentevoet en omgekeerd geïndexeerd De voor Obligaties met vlottende rentevoet en omgekeerd geïndexeerd te betalen rente zal worden berekend als het verschil tussen een vaste rentevoet en een vlottende rentevoet. Ratchet Notes De rentevoet of de maximale rentevoet die voor Ratchet Notes betaald moet worden, wordt berekend op basis van de rentevoet die voor een voorafgaande renteperiode is berekend. Het uiteindelijke bedrag van de aflossing van Ratchet Notes kan gelinkt zijn aan de gecombineerde prestatie van een aantal kenmerken tot op de Eindvervaldag. Hierbij kan het uiteindelijke bedrag van de aflossing de nominale waarde al dan niet overschrijden. CMS Spread-Linked Notes CMS Spread-Linked Notes brengen een variabele rente op die bepaald wordt op basis van het verschil (spread) tussen de rentevoeten van bepaalde swaps. Range Accrual Notes Range Accrual Notes brengen een rente op die afhankelijk is van de prestatie van één of meerdere onderliggende referentievoeten. De rente zal toenemen voor elke relevante dag uit een renteperiode waarin de onderliggende referentievoet zich op een wijze gedraagt die nader moet worden omschreven, maar niet toeneemt ten opzichte van andere dagen. De rente voor Range Accrual Notes kan ook worden uitbetaald tegen een vooraf bepaalde specifiek percentage voor bepaalde renteperiodes. Target Interest Note / Target Redemption Notes Target interest Notes kunnen een vlottende rentevoet of een combinatie van een vaste rentevoet en een vlottende rentevoet of een range accrual-mechanisme waarbij het totale bedrag aan rente dat voor de Obligaties betaald moet worden, beperkt wordt door een globale maximale rentevoet. Als het totale bedrag aan rente dat voor de Obligaties betaald moet worden, gelijk is aan of hoger is dan de target interest, worden de Obligaties vervroegd terugbetaald tegen hun hoofdsom of tegen een aflossing die van toepassing is bij vervroegde terugbetaling. Indien de coupons niet de globale maximale rentevoet opleveren vóór de laatste renteperiode, zullen de Obligaties aan de hoofdsom worden terugbetaald op de vervaldag. De Obligaties kunnen al dan niet terugbetaald worden tegen hun hoofdsom vermeerderd met een laatste betaling die gelijk is aan het verschil tussen de target interests en de berekende totale rente. Nulcoupon-Obligaties Nulcoupon-Obligaties kunnen tegen pari of onder pari verkocht worden en ze brengen geen rente op. Index Linked Notes Index Linked Notes kunnen gekoppeld zijn aan een of meerdere indexen die op hun beurt uit één of meerdere indexcomponenten kunnen bestaan, en ze brengen rente op tegen de aan de index gekoppelde

20 bedragen en/of zullen worden terugbetaald tegen een aan de index gekoppeld aflossingsbedrag. Bij de berekening van beide zal rekening worden gehouden met de Index of Indexen. Equity Linked Notes Equity Linked Notes kunnen rente opbrengen tegen bedragen die aan aandelen gekoppeld zijn en/of zullen worden terugbetaald tegen een aan aandelen gekoppelde aflossing of door overdracht van een Reference Asset Amount. Al deze bedragen worden berekend op basis van een enkel aandeel, van een korf aandelen of van een formule die gebaseerd is op een dergelijk aandeel of op dergelijke aandelen (zoals in de Definitieve Voorwaarden vermeld). Indien in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden sprake is van een potentiële bijstelling, opheffing van de notering aan de beurs, fusie, nationalisering, insolventie en/of andere events, zullen de Obligaties aangepast kunnen worden. Fund Linked Notes Fund Linked Notes kunnen rente opbrengen tegen bedragen die aan fondsen gekoppeld zijn en/of zullen worden terugbetaald tegen een aan fondsen gekoppelde aflossing (Fund Linked Redemption Amount). Al deze bedragen worden berekend op basis van een enkel fonds of een verzameling fondsen of een formule gebaseerd op zulk fonds of fondsen (zoals in de Definitieve Voorwaarden vermeld). Bond Linked Notes Bond Linked Notes kunnen rente opbrengen tegen bedragen die aan Obligaties gekoppeld zijn en/of zullen worden terugbetaald tegen een aan Obligaties gekoppelde aflossing of door overdracht van een Reference Asset Amount. Al deze bedragen worden berekend op basis van een enkele Obligatie, van een korf Obligaties of van een formule die gebaseerd is op dergelijke Obligatie of dergelijke Obligaties (zoals in de Definitieve Voorwaarden vermeld). Indien in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden sprake is van een potentiële bijstelling, opheffing van de notering aan de beurs en/of andere events, zullen de Obligaties het voorwerp van een aanpassing kunnen uitmaken. Commodity Linked Notes Commodity Linked Notes zijn Obligaties die geen vooraf bepaalde bedragen en/of rente uitkeren. Ze kunnen gekoppeld zijn aan één of meerdere relevante commodities en ze kunnen rente afwerpen tegen de aan commodities gekoppelde bedragen en/of zullen worden terugbetaald aan de aan een commodity gekoppelde aflossing. Beide bedragen zullen, naar gelang het geval, berekend worden op basis van dergelijke relevante commodity of commodities. Currency Linked Notes Currency Linked Notes zijn Obligaties die gekoppeld zijn aan bepaalde punt of aan een koppel munten en die geen vooraf bepaalde aflossing en/of rente opleveren. Deze bedragen zullen afhankelijk zijn van de marktwaarde van de onderliggende munten. Deze kan ook aanzienlijk lager zijn dan de Emissieprijs of, in voorkomend geval, dan de prijs die de Obligatiehouder bij aankoop heeft betaald. Future Linked Notes Future Linked Notes kunnen rente opbrengen tegen bedragen die aan Future Linked rentes gekoppeld zijn en/of zullen worden terugbetaald tegen een aan Future gekoppelde aflossing of door overdracht van een onderliggende future of onderliggende futures die allemaal berekend worden op basis van een enkele future, van een korf futures of van een formule die gebaseerd is op dergelijke future of futures (zoals in de Definitieve Voorwaarden vermeld). Credit Linked Notes Het bedrag van de hoofdsom en/of de rente die betaald moet worden voor Credit Linked Notes, hangt af van het feit of zich voor deze Referentie-entiteit al dan niet een credit event heeft voorgedaan. Inflation Linked Notes Inflation Linked Notes brengen rente op tegen een percentage dat berekend wordt op basis van een index die een maatstaf is voor de inflatie en/of zijn Obligaties waarvan het aflossingsbedrag wordt berekend op basis va een index die een maatstaf voor de inflatie is. Exchangeable Notes De Emittent en/of de Obligatiehouder kunnen het recht hebben om, naar gelang het geval, Onderliggende Waarden te leveren of de levering van Onderliggende Waarden te vragen.

UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION. The Summary of the Base Prospectus of the Programme

UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION. The Summary of the Base Prospectus of the Programme 1 UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION of The Summary of the Base Prospectus of the Programme 2 SAMENVATTING Deze samenvatting bevat informatie die overgenomen is uit het Basisprospectus.

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie

SAMENVATTING. op interest die verhoogt ("Step-up Notes") of verlaagt ("Step-Down Notes") van één interestperiode naar de andere; of

SAMENVATTING. op interest die verhoogt (Step-up Notes) of verlaagt (Step-Down Notes) van één interestperiode naar de andere; of SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. S.A. - Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten générales - Mars Maart

Nadere informatie

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100%

173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE OBLIGATIES 2016 Uitgifteprijs: 100% Woluwelaan 58 1200 Brussel BE 0426.184.049 RRP Brussel Naamloze Vennootschap en Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (vastgoedbevak) naar Belgisch recht 173,3 MILJOEN 3,125 % CONVERTEERBARE

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIELE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico s te beschrijven inherent aan beleggingen

Nadere informatie

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen

Sectie A - Inleiding en waarschuwingen Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Nadere informatie

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht)

Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Kinepolis Group NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) Openbaar aanbod in België van 4,75 % Vastrentende Obligaties met vervaldatum 6 maart 2019 Uitgifteprijs: 101,875 % Rendement 4,433 % (bruto

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting dient als inleiding op het Basisprospectus (het Basisprospectus ) te worden gelezen en iedere beslissing om in de Certificates te beleggen moet gebaseerd

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE

SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE SAMENVATTING VAN DE UITGIFTE De samenvatting bestaat uit informatie die moet worden meegedeeld op grond van Bijlage XXII bij gedelegeerde Verordening (EU) 486/2012 van 30 maart 2012 en gedelegeerde Verordening

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten gekend als Elementen. Deze Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Dynamic SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS ZEER OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Zeer offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Growth SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS OFFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Offensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting

SAMENVATTING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen. Element. Waarschuwing dat: A.1 Algemene disclaimer met betrekking tot de Samenvatting SAMENVATTING Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde Elementen. Deze Elementen zijn genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 E.7). Deze Samenvatting

Nadere informatie

SAMENVATTING. Waarschuwingen

SAMENVATTING. Waarschuwingen SAMENVATTING Waarschuwingen Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het basisprospectus (het "Basisprospectus") en dient samen te worden gelezen met het Basisprospectus en de toepasselijke

Nadere informatie

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Hoofdstuk A: Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN UITGIFTE A.1 Waarschuwing Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot de basisprospectus. A.2 Toestemming voor gebruik van de basisprospectus

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA 2010 (2010 PD SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA De volgende paragraaf moet gelezen worden als een inleiding tot de samenvatting indien de desbetreffende Lidstaat (Member State) de veranderingen aan de vereisten voor de

Nadere informatie

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam)

RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) Prospectus 25 JUNI 2010 RABOBANK NEDERLAND Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (statutair gevestigd te Amsterdam) EUR 1.500.000.000,- Programma tot uitgifte van Bankbrieven Onder dit Programma

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen

SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING. Afdeling A Inleiding en waarschuwingen SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA IN VERBAND MET OBLIGATIES IN HET KADER VAN EEN OPENBARE AANBIEDING Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika)

Synthesenota van [ ] 2007. Morgan Stanley. (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Synthesenota van [ ] 2007 Morgan Stanley (vennootschap opgericht onder de wetten van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika) Uitgever van Vastrentende Notes Serie 1448, met vervaldag in 2017,

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER

INFORMATIEMEMORANDUM VAN 25 MAART 2010 PLAATSING ZONDER OPENBAAR KARAKTER CONNECT GROUP naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Geleenlaan 5 3600 Genk Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren) (de Vennootschap of Emittent ) INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Obligatie VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen

Nadere informatie