BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015"

Transcriptie

1 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear J.C.L.M. van der Lubbe F.N.P. : de hearen H.F. Sinnema en H. Hoekstra en mefrou S. Tijsma GroenLinks : - C.D.A. : de hearen J.J. Zijlstra, A. Osinga en J. Eijzenga Gemeentebelangen : de hearen W. Roersma, P. Kingma, P. Drost en K. Arendz en mefrou A.M. Mast V.V.D. : de hear A. Magré Kolleezje : wethâlders L. Pen en A. Dijkstra Mei kundskip ôfwêzich : de hear J. Harms 1. Iepenings en meidielings Foarsitter iepenet de gearkomste om oere mei in hertlik wolkom en dielt mei dat de hear Harms mei kundskip ôfwêzich is. De riedsleden ha in oersicht krigen fan de aktiviteiten rûnom de namme fan de nije gemeente. 2. It fêststellen fan de wurklist De wurklist wurdt fêststeld. 3. Fragen troch boargers oer op de wurklist fermelde ûnderwerpen Skoalle Bitgum en Bitgummole Ynsprekker mefrou Posthuma fan de pleatslik belangen fan Ingelum, Bitgum en Bitgummole seit dat der ûnrêst yn it doarp ûntston doe t de rie besluten hat fan nijbou yn it doarp ôf te sjen en de besteande gebouwen earst te fernijen wêrtroch se noch wer 8-10 jier meigean. Tsjin dy tiid is der in nije gemeente en stean de skoallen yn Bitgummole faaks leger op de wurklist. Beide skoalbestjoeren soenen graach yn in nij fierder gebou gean. Mooitaki wol earst selsstannich bliuwe, de Martenaskoalle wol dan lyk wol in gearwurkingsskoalle wurde. De hear Sinnema (FNP) freget oft de bewenners harren miening al útsprutsen ha. Mefrou Posthuma seit dat it by de jierlikse gearkomste besprutsen is, doe ûntston der in soad ûnrêst. Pleatslike belangen ha dêrnei fierder ûndersyk dien om te sjen wêr t draachflak foar is. De hear Van der Lubbe (PvdA) freget oft der ek petearen mei de skoalbestjoeren west ha. Mefrou Posthuma seit dat dat noch dien wurdt. Skoalle Boksum Ynsprekker de hear Kuijpens (MR Otto Clant-skoalle) seit dat Underwiisgroep Fier foarnimmens is de skoalle yn Boksum te sluten mei yngong fan augustus Dit is noch net skriftlik befêstige, mar it makket de âlders wol ûngerêst en lilk. De skoalle is just de ôfrûne jierren bot ûntwikkele; it is in meartalige skoalle, in Team op Maat-skoalle, de ynspeksje is hiel posityf en de skoalle wurket hieltyd mear mei ipads en moderne

2 ûnderwiismiddels. Fier wol de skoalle om finansjele redens slute, mar finansjele stikken ûntbrekke en boppedat soe Fier in miljoen op de bank ha. In oar argumint is de notysje Kleine Scholen, mar dizze notysje is net iepenbier. De ynsprekker hopet dat de rie by it fêststellen fan de begrutting ek om de skoalle yn Boksum tinkt. (folsleine ynbring is taheakke) De hear Osinga (CDA) freget oft alle Boksumer bern nei de Otto Clant-skoalle gean. De hear Kuijpens seit dat dat net it gefal is, dat is mei gjin ien doarpsskoalle it gefal. Mefrou Van der Meer freget oft der kontakt is tusken mr en bestjoer. De hear Kuijpens seit dat de mr earst op de formele brief wachtet. De hear Sinnema (FNP) seit dat yn 2013 al ris yn stikken fan Fier ston dat de takomst fan de skoalle yn Boksum ûnwis wie. Wist de mr dêr net fan? En wat docht de skoalle om mear bern op skoalle te krijen? De hear Kuijpens seit dat der 4 jier lyn sein is dat de skoalle de kommende 10 jier bestean bliuwe soe. De skoalle organisearret in iepen dei en wol ek op are manieren kenber meitsje dat de Otto Clant-skoalle in goeie skoalle is, ek foar bern dy t wat mear soarch en oandacht nedich ha. Ynsprekker de hear Vereecken (doarpsbelang Boksum) is skrokken fan it berjocht dat Fier de eask foar it tal learlingen fan 23 nei 35 brocht hat en kenber makke hat om de skoalle yn augustus 2016 te sluten. It is de lêste skoalle yn it doarp, dy hâldt it doarp ek leefber. (folsleine ynbring is taheakke) 4. Fragen troch riedsleden Gjin fragen. 5. It fêststellen fan it ferslach fan de rie fan 23 april 2015 Mefrou Van der Meer (PvdA) freget oft der al mear bekend is oer de ferbouwingskosten foar Mooitaki. Wethâlder Dijkstra seit dat de stikken binnen twa wiken by it kolleezje lizze. Yn juny leit it foar oan de rie. It ferslach wurdt fêststeld. 6. Ynkommen stikken - 7. Ynformaasje fan it kolleezje - 8. Gemeentlike fertsjinwurdigings Wethâlder Dijkstra seit dat de stikken fan de Tsjinst nei de griffier stjoerd binne, se komme gau nei de riedsleden ta. 9. List mei tasizzings It punt by 26 juny 2014 (Marrekrite) wurdt jûn besprutsen en kin dêrom ôffierd wurde. Mieningsfoarming 10. Swimbad Schatzenburg

3 De hear Magré (VVD) fynt dat der goeie ôfspraken makke wurde moatte. De ûndernimmers moatte oer in jier of twa net sizze dat it net kin oft dat der mear budzjet nedich is. De hear Hoekstra (FNP) slút dêrby oan. Mefrou Mast (GB) fynt it moai dat it swimbad 3 jier iepen bliuwt en dat de tariven itselde bliuwe de kommende jierren. De hear Van der Lubbe (PvdA) freget hoe t de prizen berekkene binne en wat de rânefoarwaarden en tsjinprestaasjes binne. En wat binne de sanksjes as ôfspraken net neikaam wurde? De hear Eijzenga (CDA) is bliid mei it útstel, it jout dúdlikens en rêst de kommende jierren en de priis is akseptabel. Wethâlder Pen seit dat de ûnderhannelings mei de ûndernimmers net soepel ferrinne. Alle bedragen binne net folslein útwurke. Dat hie it kolleezje leaver oars sjoen, mar dat slagget net. De ûndernimmers kinne mei de útfieringsoerienkomst net twong wurde de ôfspraken nei te libjen, mar de wethâlder hat der wol betrouwen yn. De subsydzje is net mear keppele oan de kaartsjes, mar de gemeente docht in bydrage yn de ynvestearringskosten. De hear Van der Lubbe (PvdA) wol it swimbad graach iepen hâlde en hopet dat de makke ôfspraken neikaam wurde. Dit punt giet as hammerpunt nei it beslútfoarmjende part fan dizze gearkomste. 11. Ferfanging stiennen dugouts De hear Kingma (GB) stimt yn mei it útstel. De hear Eijzenga (CDA) stimt yn mei it útstel en hopet dat de dugouts hufterproof wurde. De hear Hoekstra (FNP) stimt yn mei it útstel. De hear Magré (VVD) stimt yn mei it útstel en hopet dat der noch wat koarting út ûnderhannele wurde kin. Dit punt giet as hammerpunt nei it beslútfoarmjende part fan dizze gearkomste. 12. Konseptbegrutting en mearjierrenrûzing Marrekrite (gefoelen) De hear Zijlstra (CDA) fynt it bedrach akseptabel. De hear Van der Lubbe (PvdA) tinkt dat it no duorsum reparearjen op de lange termyn liede sil ta stabilere kosten. Mefrou Mast (GB) fynt it net helder wat it de gemeente opsmyt. En hie de Marrekrite dizze kosten net foarsjen kind? GB wol de bydrage letter net noch ris ferheegje. De hear Sinnema (FNP) fynt it goed dat der kritysk sjoen wurdt nei oare materialen fan wâlbeskoeiïng en de lingte fan de wâlbeskoeiïng. Yn de begrutting falle de hegere overheadkosten op. Yn Menameradiel is Marrekrite net hiel aktyf, kin de wethâlder kenber meitsje dat de gemeente bygelyks graach mear stegers ha wol? De hear Magré (VVD) slút dêrby oan, it soe moai wêze as ynsichtlik wurdt wat de gemeente derfoar werom krijt. VVD fynt it nuver dat Marrekrite minder lisplakken ha wol, wylst de ambysjes en de provinsjale ynvestearrings yn faarwegen just sa grut binne. Mar de fraksje begrypt ek dat de Marrekrite wat moat om de begrutting te reden. Wethâlder Dijkstra seit dat de Marrekrite goed sjocht wat der op elts plak nedich is, der ferdwynt net in soad, mar stegers wurde bygelyks koarter. De bydrage fan de gemeente giet nei lânrekreaasje (buorden) en wetterrekreaasje. Yn Menameradiel binne op 4 plakken stegers fan de Marrekrite, der wurdt besocht de stegers yn de beboude kom fan Berltsum dêroan ta te heakjen. Letter wurdt ek nei Deinum en Marsum sjoen. 13. Begrutting Fryslân-West (besprekpunt) Mefrou Van der Meer (PvdA) hat soargen oer de kosten fan de besteande kliïnten en it budzjet dat nedich is foar partisipaasje fan nije kliïnten. De jierrekken is noch net klear, dat

4 makket it dreech om hjiroer in beslút te nimmen. De brief is noch net folslein, hjiroan moat taheakke wurde dat de jierrekken der earst lizze moat. Mefrou Tijsma (FNP) fynt it der aardich útsjen, it is moai dat de gefoelen fan de rie meinaam binne. FNP is akkoard mei de brief. Mefrou Mast (GB) hat soargen oer it trochrekkenjen fan de kosten en stiet achter de brief. De hear Magré (VVD) stimt yn mei it útstel. Wethâlder Dijkstra ferwachtet de jierrekken oer twa wiken. It resultaat oer 2014 is in miljoen negatyf, dat komt troch it herstructureringsprogramma, dat wie by it meitsjen fan de begrutting noch net bekend. Mefrou Van der Meer (PvdA) bliuwt by it stânpunt, om goed te monitoaren is in jierrekken nedich. De fraksje wol dat harren namme net ûnder de brief stiet. Foarsitter stelt út oan de brief ta te heakjen dat een gedeeltje van de raad heeft de voorkeur haar visie op de begroting kenbaar te maken nadat er kennis is genomen van de resultaten van de jaarrekening Wij verzoeken u er voor te zorgen dat zulks in de toekomst wel voorhanden is. Mefrou Van der Meer (PvdA) kin dêrmei ynstimme. Dit punt giet as hammerpunt nei it beslútfoarmjende part fan dizze gearkomste. 15. Jierstikken 2014 en konseptbegrutting 2016 Veiligheidsregio Fryslân (gefoelen) De hear Drost (GB) fynt de taryfferheging grut en hat dêr soargen oer. De hear Sinnema (FNP) fynt it spitich dat der 20% ynlevere wurdt op de reserves, dêrtroch is de kâns grut dat der aansen wer te min is. Is dat ferstânich? De fraksje freget hoe t it giet mei de frijwilligers by de brânwacht, binne der foldwaande? De hear Magré (VVD) hat soargen oer de automatyske yndeksearrings dy t der oankomme, want dy kinne in grut gat yn de begruttings slaan, mar hat fierder wol in goed gefoel by de stikken. De hear Zijlstra (CDA) hat der in goed gefoel oer. Mefrou Van der Meer (PvdA) fynt it goed dat de ekspertize rûnom sûnens brûkt wurdt troch it gebietsteam. Portefúljehâlder Van Mourik seit dat it tal frijwilligers fan de brânwacht goed is. Ek de parsefoarljochter fan de gemeente is sûnt dizze wikke brânwachtfrou. Goed kontakt tusken de korpsen en de gemeente is wichtich en dat giet ek goed. Der is jild op de planke bleaun om t grutte ynvestearrings net dien binne om t se net goed rûsd binne. Dy ynvestearrings binne yn de takomst wol nedich, dat makket de takomst in bytsje ûnwis. Mar de portefúljehâlder fynt ek net dat de Veiligheidsregio in soad jild op de bank nedich hat. De opmerkings fan de riedsleden wurde meinaam. 16. Wet Markt en Overheid De hear Kingma (GB) fynt it in moai inisjatyf foar lokale keunstners en stimt yn. De hear Eijzenga (CDA) seit dat der net in soad gebouwen yn de gemeente binne wêr t jonge keunstners eksposearje kinne. As der yn de takomst wol wer sokke gebouwen binne, dan kinne dy ek besjoen wurde as geskikte lokaasje. De hear Van der Lubbe (PvdA) freget oft dizze wet wol fan tapassing is as de keunstwurken brûkt wurde as oanklaaiïng fan it gemeentehûs. Wethâlder Pen moat dit neisykje. Foarsitter tinkt dat it te krijen hat mei it ferskil mei in galerie. Dit punt giet as hammerpunt nei it beslútfoarmjende part fan dizze gearkomste. 17. Fyfde begruttingswiziging (ekstra ynset gebietsteam)

5 Foarsitter seit dat der earder yn de kommisje sosjaal domein in stik akkoard krigen hat oer it regeljen fan ekstra ynset mei begruttingswizigings. Dat stik soe as hammerstik trochkinne nei dizze rie, mar de FNP hat der in tal fragen oer steld. Doe is sein dat dêr op weromkaam wurde soe en no is it op de wurklist set. Om it yn ien kear te regeljen is it dêrom in wat oar stik as wat by de kommisje sosjaal domein behannele is. Der wie tefolle romte by de tsjinst en te min romte by it gebietsteam, dat moast yn lykwicht brocht wurde. Mefrou Tijsma (FNP) kin har net fine yn de gong fan saken. De problematyk is dúdlik, mar de rie hie der oer stimme moatten. FNP kart dizze gong fan saken ôf. De hear Osinga (CDA) fynt it goed dat it gebietsteam gau holpen is. Oars wie it beslút earst yn de rie naam, mar dat koe yn dizze situaasje net. CDA stimt yn. De hear Arendz (GB) begrypt de arguminten. Ekstra fte s binne net altyd in oplossing foar wurkdruk, GB sjocht dit as in tydlike oplossing oant Mefrou Van der Meer (PvdA) tinkt dat dit foar eltsenien ek in learproses is. De fraksje begrypt de arguminten foar de ekstra ynset, mar de rûte fertsjinnet gjin priis. Wethâlder Dijkstra seit dat it yndie in learproses is, foar rie, gebietsteam en kolleezje. Dit punt giet as hammerpunt nei it beslútfoarmjende part fan dizze gearkomste. 18. Op e nij ikerjen subsydzjes (gefoelen) De hear Osinga (CDA) fynt it spitich dat seit dat it kolleezje allinnich mar algemiene organisaasjes stypje wol, wylst de rol fan de tsjerke neffens CDA allinnich mar grutter wurdt. De gemeente kin dêr letter problemen mei krije. It soe dêrom better wêze om in iepening te bieden yn dy regel. De fraksje fynt it tige spitich dat der gjin romte mear is foar Interzorg, mar begrypt ek dat de resultaten der nei binne. De hear Magré (VVD) is bliid mei dit oersicht, it soe moai wêze as der elts jier sa n oersicht makke wurdt. Kinne no de subsydzjes ek harmoniearre wurde mei oare gemeenten? De hear Magré kin him wol fine yn de argumintaasje. Mefrou Tijsma (FNP) freget it kolleezje der goed op ta te sjen dat kliïnten fan Vluchtelingenhulp en Aan zet net tusken wâl en skip falle as de subsydzjes fuortfalle. Mefrou Mast (GB) is bliid mei dit oersicht. It moat foar kristlike organisaasjes ek mooglik wêze subsydzje oan te freegjen. GB is posityf oer dit stik. Mefrou Van der Meer (PvdA) slút oan by FNP, de doelgroepen fan de stichtings dy t no gjin subsydzje mear krije moatte net tusken wâl en skip falle. De fraksje stipet de prinsipiële kar fan it kolleezje, mar begrypt ek it ferhaal fan de hear Osinga. It is wichtich dat it gebietsteam soarch biedt fan út algemiene grûnslach, mar aktiviteiten dy t organisearre wurde ha in oare rol. Wethâlder Dijkstra begrypt de rol fan de tsjerke, se wurkje ek gear mei oare organisaasjes by it organisearjen fan aktiviteiten. In lytse wiziging yn de tekst soe kinne. De wethâlder seit ta dat der elts jier in aktualisearre oersicht komt. De doelgroep fan bygelyks Vluchtelingenhulp falt net tusken wâl en skip. Wêr t de subsydzjes ophâlde, wurdt yn it gebietsteam sjoen nei in oplossing. Der geane in pear skiven tuskenút, sa wurdt de soarch tichter by organisearre. Mefrou Van der Meer (PvdA) fynt it wichtich dat it gebietsteam sûnder libbensbeskôglike ynslach is. De hear Osinga (CDA) is bliid mei de tasizzing fan de wethâlder dat it ek oars formulearre wurde kin. De minsken dy t no by stichting Interzorg komme, kinne ek by Welzijn Centraal yn Ljouwert terjochte. Foarsitter stelt út fan punten 19 en 20 allinnich in earste termyn te dwaan, de rest wurdt dien op 18 juny. 19. Jierrekken 2014 (beslút op 18 juny 2015) De hear Drost (GB) freget oangeande de boargerpartisipaasje/burgernet wat der dien wurdt om burgernet mear ûnder de oandacht te bringen.

6 Foarsitter seit dat der gjin aksjes west binne. It tal ynbraken rint in bytsje op, mar de boargers lette hiel goed op en rapportearje fertochte saken gau. Der wurdt sjoen hoe t aksje ûndernaam wurde kin op burgernet mear ûnder de oandacht te bringen. De hear Osinga (CDA) is bliid mei it resultaat, it jout noch minder reden ta lestenferswierring en besunigings. De fraksje stimt yn mei de jierrekken De hear Sinnema (FNP) tinkt dat it wol wat in fertekene byld jout om t ferskowings yn de reserves ek meinaam binne. Fan skoallen heart de fraksje dat it ûnreplik guod net goed oerdroegen is en dat it ûnderhâld is net te dwaan is, de fraksje ferwachtet dat hjir wol fraach nei komt. En hoe binne de kosten foar TOV berekkene? De ynkomsten oer haardhout steane der no net yn, mar it is moai dat dy yn 2015 wol meinaam wurde. De fraksje freget hoe t it no mei de FUMO giet. De hear Sinnema fynt it in dúdlik ferhaal mei in goed resultaat en komt op 18 juny mei de definitive reaksje. Foarsitter oangeande de TOV; de posysje fan de TOV wurdt besjoen. Der is oerlis mei de provinsje, mar ek de gemeente moat rekken hâlde mei in bydrage, dit is rûsd, mar der wurdt noch ûnderhannele. De gemeentlike bydrage wurdt besocht sa leech mooglik te hâlden. De hear Magré (VVD) komplimintearret de wethâlder foar it by inoar sparjen fan dit resultaat. Mar der bliuwt benammen wat oer om t der wat net dien is, net om t der bygelyks better of effisjinter wurke is. Hoe komt it aansen mei de skoallen, as se aansen jild nedich ha, komt it dan út de reserve? It syktefersom is aardich leger wurden, dat is in goed teken. Wethâlder Dijkstra seit dat alle skoalbestjoeren berjocht hân ha oer it oergean fan de budzjetten foar it ûnderhâld fan de bûtenkant fan de skoallen. Der hat no gjin weardeoerdracht plakfûn. As der letter jild nedich is foar in skoalle (bygelyks foar de skoallen yn Bitgummole), dan komt dat út de algemiene reserve. 20. Ramtnota 2015 / Opmjitte programmabegrutting 2016 (beslút op 18 juny) De hear Van der Lubbe (PvdA) freget oft der al in maaiesirkulêre is. De hear Osinga (CDA) seit dat de lesten foar de boargers heech binne yn fergelyk ta oare gemeenten. CDA wol graach dat de lestendruk wat mear middele wurdt. De hear Magré (VVD) slút dêrby oan. It is spitich dat der noch gjin subsydzjeplafon is, dêr wurdt al in pear jier om frege. En duorsumens hat noch gjin plak krigen om t it wachtet op nij belied fan de provinsje en gearwurking mei oare gemeenten. Ek it haventsje stiet al in skoft op de list, komt der no aksje? En de diken binne op nivo, der kin wol wat minder foar reservearre wurde. It budzjet foar traksjeferfanging kin de lêste twa jierren wol wat minder. De hear Sinnema (FNP) kin him yn grutte linen fine yn de útgongspunten op side 8, mar tinkt dat it tal wenten wol wat heger kin. Yn programma 6 (kultuer) misse in pear saken; de taalnota Frysk bygelyks, kommunikaasje foar it stypjen fan de Fryske taal, fêsthâlden subsydzjes sosjaal domein. Dêrneist soe der yn alle programma s romte wêze moatte foar nij belied. Ek de bedragen foar it swimbad misse noch. Yn programma 11 soe it moai wêze as der ek grutte, takomstige projekten (NOC Berltsum, skoalle Bitgummole, nijbou yn útwreidingsgebieden, fytspaad Wier-Berltsum, grûnwâl Dronryp ensafuorthinne) neamd wurde sa t de rie al op de hichte is fan wat der spilet. FNP sjocht dat der ferskil is yn hoe t Frjentsjerteradiel rekonstruksjes/grut ûnderhâld oan de diken begruttet. Dat kin by de fúzje foar problemen soargje. Hoe komt dit aansen by inoar? Wethâlder Pen ferwachtet de maaiesirkulêre begjin juny, it is net bekend oft der ferrassings yn sitte. Der wurdt al sjoen nei de harmonisaasje fan de tariven, it leit net fier út inoar. De traksjes kinne der net út, it kin net sa wêze dat Menameradiel by de weryndieling oankomt mei in min wagenpark. Beslútfoarming 10. Swimbad Schatzenburg Besluten wurdt oerienkomstich it útstel.

7 11. Ferfanging stiennen dugouts Besluten wurdt oerienkomstich it útstel. 13. Begrutting Fryslân-West Besluten wurdt oerienkomstich it útstel. 16. Wet Markt en Overheid Besluten wurdt oerienkomstich it útstel. 17. Fyfde begruttingswiziging Besluten wurdt oerienkomstich it útstel. Foarsitter slút de gearkomste om oere. Griffier, Foarsitter, W. Bruinsma T. van Mourik

8 Ynbring Peter Kuijpens (punt 3) Mijn naam is Peter Kuijpens. Ik woon met mijn gezin in Boksum. Onze drie jongens gaan naar de Otto Clantskoalle, de basisschool in het dorp. Als ouder heb ik zitting in de medezeggenschapsraad van de Otto Clantskoalle. Ik sta hier voor u omdat op 12 mei jongstleden de directie van Onderwijsgroep Fier mondeling de mededeling heeft gedaan een voorstel te doen om de basisschool in Boksum te sluiten. Deze mededeling, die tot op vandaag niet schriftelijk is bevestigd, heeft tot onbegrip, frustratie en grote boosheid geleid bij ouders, team en dorpsbewoners. Om over het verdriet en onbegrip van onze kinderen maar te zwijgen. Boosheid en onbegrip die een ieder in Fryslân niet kan zijn ontgaan, en die door velen, ook niet-direct betrokkenen, wordt herkend en erkend. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om u bij te praten over de ontwikkelingen rond onze basisschool. Allereerst wil ik u informeren over de school, daarna over de plek van de school binnen het dorp en tot slot welke fout voor de toekomst ons en u boven het hoofd hangt. Tot slot zal ik een oproep aan u doen, mede namens andere ouders en bewoners van Boksum. DE SCHOOL De Otto Clantskoalle is sinds 1892 de school voor primair onderwijs in Boksum. De hoofdrekenaars onder ons weten dan dat in 2017 de school 125 jaar bestaat. De Otto Clantskoalle is een kleine school, die zich in 2011 heeft aangesloten bij Onderwijsgroep Fier. De Otto Clantskoalle was daarmee de eerste die als algemeen bijzondere basisschool onder Fier zijn weg verder zou gaan. De Otto Clantskoalle is een moderne school. Het team werkt met het zogeheten TOMsysteem. TOM staat voor Team Onderwijs op Maat. Hierbij geven vakdocenten instructies en werken leerlingen zelfstandig of in groepjes aan hun taken. Hierdoor is de mogelijkheid gecreëerd om iedere leerling op zijn eigen niveau te instrueren en te laten presteren. De Otto Clantskoalle is vaak gastheer voor bezoekende docententeams die overwegen het TOMsysteem in te voeren. Het TOM-onderwijs wordt ondersteund door gebruik van tablets en speciale digitale leerprogramma s. In overleg met de ouders is in 2015 het continurooster ingevoerd. Alle kinderen blijven gezamenlijk over, waardoor de lesdag korter wordt. Gevolg is een betere concentratie en daarnaast meer vrije tijd. De Otto Clantskoalle is een meertalige school. Op 21 april jongstleden ontving de Otto Clantskoalle als 2de school in Fryslân het 3-talige school Plus certificaat. In heel Nederland zijn er 35 scholen die een dergelijk certificaat hebben gehaald. Met recht een prestatie om trots op te zijn. Tot slot wil ik u nog vertellen over de resultaten van de inspectie. In het najaar van 2014 heeft de Schoolinspectie haar periode onderzoek uitgevoerd. Het resultaat is uitzonderlijk. Op alle onderdelen van het onderzoek heeft de Otto Clantskoalle een voldoende of beter gescoord. Iets wat de medewerker van de inspectie de zucht ontlokte: dit is zo mooi, ik heb dit zelden meegemaakt. Jullie schrijven niet alleen op wat je wilt doen, jullie doen het ook gewoon. Kortom, de Otto Clantskoalle is een school waar kwaliteit en vernieuwing hand in hand gaan. En waar ik als MR-lid ongelooflijk trots op ben. PLEK IN HET DORP Boksum is een dorp van ongeveer 400 inwoners. We hebben een bakker, een kerk, een dorpshuis en een dorpsschool. De school speelt een rol in ons dagelijks bestaan. Uiteraard als ontmoetingsplek voor ouders en als plek voor speelafspraken. Maar ook bij de vieringen

9 rond feestdagen, zoals kerstmis en Koningsdag. De Otto Clantskoalle is ook actief op het sociale terrein. De school doet mee aan de pannenkoekdag, waarbij voor senioren in het dorp een pannenkoek maaltijd wordt verzorgd. Daarbij wordt ook de zorgboerderij in Blessum betrokken. Kinderen van groep 6 en 7 gaan op bezoek en doen activiteiten met bewoners/bezoekers. De vrijdagochtend van het dorpsfeest staat in het teken van de kinderspelen voor de leerlingen van de Otto Clantskoalle. Tot slot wordt deelgenomen aan activiteiten in het dorpshuis, zoals de kerstmarkt of de muzikale inwijding van de nieuwe geluidsinstallatie in het dorpshuis. Het moge duidelijk zijn, de school brengt leven in het dorp. Leven, wat nodig is voor leefbaarheid. FOUT VOOR DE TOEKOMST Uit wat ik u hiervoor heb verteld, begrijpt u dat de Otto Clantskoalle een goede school is met meer dan zomaar een relatie met de leefbaarheid in ons dorp. De aangekondigde sluiting is ons uitgelegd als noodzakelijk voor het behoud van OWG Fier in de toekomst. OWG Fier dreigt onder het leerlingentotaal van 1600 kinderen te komen en zal daarmee financiering verliezen. Helaas is ons geen financiële onderbouwing hiervoor gegeven. Tevens maakt de OWG Fier bij de aanbieding van haar begroting voor 2015 melding van een te verwachten positief resultaat over 2014, waarbij de liquide middelen tot 1 miljoen euro stijgen. Ook spreekt de OWG Fier de verwachting uit dat 2015 budgettair neutraal verloopt. Dit heb ik overigens uit de raadsstukken voor de deelnemende gemeenten moeten halen, nu deze informatie voor mij niet anders beschikbaar was. Naast de verwijzing naar de moeilijke financiële situatie, verwijst de directie naar de notitie Kleine scholen. Deze notitie is niet openbaar, maar er wordt wel naar verwezen in de notulen van de GMR van 16 maart jongstleden. Overigens zonder melding of dit stuk is vastgesteld, ter instemming is aangeboden of anderszins besluitvorming heeft plaatsgevonden. In deze notitie zou zijn opgenomen dat de opheffingsnorm, die landelijk op 23 leerlingen is gesteld, voor scholen van OWG Fier op 35 komt te liggen. Duidelijk is in ieder geval, dat daling op andere scholen in OWG Fier leidt tot sluiting van onze school. Voor ons voelt het alsof wij moeten bloeden voor krimp in andere dorpen. Of zoals de simpele boer met de zieke kip had bedacht: ik slacht de gezonde om soep van te maken voor de zieke kip. Op 4 mei jongstleden heeft staatssecretaris Dekker een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij aankondigt met nadere regelgeving te komen om de laatste school in een dorp te kunnen behouden. Toeval of niet, maar krap een week later werd de sluiting van de Otto Clantskoalle aangekondigd. Alsof er even een sprintje moet worden ingezet om nog snel onder de huidige regels een school te kunnen sluiten. OPROEP AAN DE GEMEENTERAAD Meneer de voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad. Wat u heeft is een pareltje in de gemeente. Een gecertificeerde 3-talige school die goed scoort, zorgt voor leefbaarheid en die midden in de maatschappij staat. Een school die, eenmaal gesloten, nooit meer terugkomt. En een OWG Fier die met 1 miljoen op de bank, doet alsof ze arm is. Bij deze wil ik u verzoeken een oproep te doen aan OWG Fier om, in ieder geval tot landelijke besluitvorming aangaande dorpsscholen heeft plaatsgevonden, geen scholen te sluiten. U heeft de kans dit aan te kaarten bij de behandeling van de meerjarenbegroting in uw volgende vergadering. Laat ons en onze kinderen niet stikken. Tevens roep ik u op de directeur te corrigeren betreffende zijn opmerking van 22 mei jongstleden op Omrop Fryslân dat de gemeenteraad nooit zal kiezen voor openhouden van de Otto Clantskoalle. Mijns inziens miskent hij daarmee uw bevoegdheid als besluitvormend orgaan.

10 Ynbring Erik Vereecken (punt 3) Tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelangen Boksum zijn we erg geschrokken van de mededeling door een medewerkster van de Otto Clantskoalle, dat FIER het leerlingenaantal voor het behoud van de school van 23 naar 35 heeft verhoogd. Nog erger vinden wij het om later te horen dat FIER aan de schoolleiding de mededeling heeft gedaan: van het voorgenomen besluit, om met ingang van 1 augustus 2016 de Otto Clantskoalle te willen sluiten. Dorpsbelangen Boksum vindt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. De landelijke tendens is om zolang mogelijk de laatste school in een dorp open te houden. Dan ga je geen leerlingenaantallen verhogen. Zie: Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden die hij verkent om kleine scholen open te houden. Het gaat dan vooral om de laatste school in een dorp. Ook meldt hij de planning van 2 wetsvoorstellen die gaan over leerlingendaling. Dorpsbelangen Boksum heeft altijd achter de oudercommissie, medezeggenschapsraad, personeel en de schoolleiding van de Basisschool Boksum gestaan om te streven naar het in stand houden van de school. Het moet u ook duidelijk zijn dat wij ons ernstig zorgen maken nu Fier het minimum leerlingenaantal voor haar onderwijsgroep heeft opgeschroefd naar 35 ll. Zo kun je alle kleine scholen wel sluiten. Zij overstijgen daarmee de landelijke opheffingsnorm van 23 en dat roept onrust op in ons dorp. In onze optiek dient FIER samen met de provinciale en gemeentelijke politiek te kijken naar de mogelijkheden voor het behoud van de laatste school in een dorp. Zie: Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Eerste Kamer over de beleidsdoorlichting van het Programma Bevolkingsdaling en het rapport van het Team Midterm Review Bevolkingsdaling. Uit deze brief volgt namelijk ook dat de regionale bestuurders er ook zorg voor moeten dragen dat de leefbaarheid op het platteland behouden blijft. De kleine groei van de bevolking moeten we niet naar de stad laten vloeien. U kunt in onze optiek als gemeentelijk bestuur niet toestaan dat FIER het bruisend hart van een dorp gaat sluiten, dit heeft nare gevolgen voor de leefbaarheid. Bewezen is dat de vergrijzing in een dorp zonder school sterker zal toenemen. Dit omdat gezinnen met kinderen zich er niet meer gaan vestigen. De bevolkingsopbouw zal te eenzijdig worden. Het moet geen bejaardenoord worden. Alle clubs waar jongeren lid van zijn, zullen leeglopen omdat er dan minder jongeren zijn. De jongeren gaan sporten en spelen in het dorp waar ze dan op de basisschool zitten of gezeten hebben. De verhuurbaarheid en verkoopbaarheid van de woningen zal afnemen omdat bij schoolsluiting de mogelijke kopers met kinderen toch kiezen voor plaatsen met een school. Ook dient u te kijken naar de gevolgen voor de werkgelegenheid in ons dorp. Zo zijn er genoeg voorbeelden te noemen die de leefbaarheid ernstig aantasten als de laatste school uit een dorp verdwijnt. We moeten de school open laten door te wachten op de volgende kleine bevolkingsaanwas die er zit aan te komen volgens de demografische ontwikkelingen. Wij hopen dat u ons zult steunen om de school in Boksum open te houden, om deze goed presterende school te behouden. De goede prestaties blijken uit het feit dat men in Boksum goede beoordelingen heeft behaald: 1. Voldoende beoordeling inspectie 2. Voldoende resultaten van de leerlingen (Cito scores) 3. Oudertevredenheid (via enquête zeer hoog gescoord) 4. Sociaal welbevinden van de leerlingen (middels enquête ook hoog gescoord) Uit de brief aan de kamer van Staatssecretaris Dekker blijkt ook dat u kunt zoeken naar samenwerking met de organisaties in een dorp zoals dorpsbelangen en oudervereniging

11 bijvoorbeeld. In onze ledenvergadering van Dorpsbelangen Boksum waren de leden het, ondersteund door een groot applaus, unaniem eens met de medewerker van de school, dat de school behouden moet blijven. Wij hopen dat u samen met ons gehoor kunt geven aan het behoud van de school, dit in het belang van de leefbaarheid van ons dorp.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009.

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Aanvang: op 4 november 10.00 uur. op 7 novemer: 09.00 uur. Voorzitter: bij beide vergaderingen:

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst.

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst. Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 17 maart 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma. Afwezig: De

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma,

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 10 juni 2009, voortgezet op 16 juni 2009. Aanvang 10 juni: 10.00 uur. 16 juni: 17.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin,

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl.

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl. 11 Gemeentenijs 11 Een ander geluid Als student aan de opleiding Integrale Veiligheid, ben ik momenteel stagiair bij Jacobs Douwe Egberts in Joure. Hier houd ik mij niet zozeer bezig met het produceren

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5B Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake lijst raadsperiode 2010 maart 2014 (aangenomen moties) Bijgewerkt op 25 november 2015 Raads- vergadering 6 maart 2014 CDA 4a. vreemd aan de Overwegende dat: Unaniem PvdA orde van de dag inzake aangenomen

Nadere informatie

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf.

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf. - Toezegging Oofrvor1 V1 L \ Amendement Agendapunt Paraaf nr. / 1 Indiener(s) 1 GrienUnks f )(4j (7 v Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt. behalve de toezegging

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016 Aanwezig Voorzitter : de heer G. Krol Griffier : mevrouw W.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

STARTNOTITIE voor een nieuw Wmo-beleidsplan DE KREFTEN BONDELJE!

STARTNOTITIE voor een nieuw Wmo-beleidsplan DE KREFTEN BONDELJE! STARTNOTITIE voor een nieuw Wmo-beleidsplan DE KREFTEN BONDELJE! Inleiding De krêft fan minsken, het Wmo-beleidsplan 2008 2011 van de gemeente Menameradiel, loopt binnenkort af. Met deze startnotitie beginnen

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren Vier jaar lang het maximale uit de mogelijkheden halen Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren REMCO VAN MAURIK We hebben veel gedaan, veel mensen gesproken en ondanks de harde economische tegenwind

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg.

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg. Gemeentenijs 9 Fytse Wanneer de stinzeplanten beginnen te bloeien en de zomertijd aangebroken is, krijg ik de lentekriebels. Ik wil dan gaan fietsen, en niet alleen een ommetje gaan maken, maar een meerdaagse

Nadere informatie

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven Meartaligens yn it deistich libben Hânboek foar meiwurkers fan bernesintra Meertaligheid in het dagelijks leven Handboek voor medewerkers van kindercenta Ynlieding... 3 Blok 1: Folwoeksenen as taalfoarbylden...

Nadere informatie

Verslag van het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2014 in de raadzaal in het gemeentehuis van Buitenpost.

Verslag van het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2014 in de raadzaal in het gemeentehuis van Buitenpost. Verslag van het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2014 in de raadzaal in het gemeentehuis van Buitenpost. Er zijn vier vragen binnengekomen: 1. FNP, hear S. van

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2015 (januari t/m augustus 2015) 11 november 2015 Provinciale Staten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Ontwikkeling van de berap 6 1.2 Leeswijzer 6 2 Samenvatting

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken april mei 2010 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen subsidies

Nadere informatie

Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 22 maaie 2013 om 19.30 oere Plak: MFC Het Spectrum, Burdaard Oanwêzich: 43 ynwenners Burdaard,

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Dorpsvisie. In noflik en leefber Wâlterswâld 2011-2021. Dorpsbelang Wâlterswâld. Wenje, wurkje en ferdivedearje, no en yn de takomst

Dorpsvisie. In noflik en leefber Wâlterswâld 2011-2021. Dorpsbelang Wâlterswâld. Wenje, wurkje en ferdivedearje, no en yn de takomst 2011-2021 Dorpsbelang Wâlterswâld Dorpsvisie In noflik en leefber Wâlterswâld Wenje, wurkje en ferdivedearje, no en yn de takomst Foaropwurd As bestjoer fan Doarpsbelang Wâlterswâld binne we ûnderdiel

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014 Motieboek 2014 1 MOTIEBOEK 2014... 1 19 FEBRUARI 2014... 3 140219 MOTIE PUBLIEKE VERANTWOORDING BIJ REGIONALISERING INGEDIEND DOOR HELE RAAD... 3 Aangenomen... 3 140219 MOTIE MIENSKIPSSOARCH VVD, D66,

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd, provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 t I Provinsjale Steaten fan Fryslân wwwfryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 17 maart 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 15 oktober 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 15 oktober 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 15 oktober 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd (PvdA)

Nadere informatie

Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna.

Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. Algemene beskouwings 16 juny 2011 Behandeling Perspektyfnota 2012-2015 Tien menútten over t Bildt, de Bilkerts, de ferenings en organisasys in t perspektyf fan 2015 én de jaren derna. De gemeente t Bildt

Nadere informatie

hebben ze Marsum weer een stuk schoner gemaakt. Ze versloegen met deze 6 zakken afval de scholen Fûgelsang uit Berltsum,

hebben ze Marsum weer een stuk schoner gemaakt. Ze versloegen met deze 6 zakken afval de scholen Fûgelsang uit Berltsum, Ynformaasje 22-06 T/M 05-07-2015 NR 12 Tweewekelijks informatieblad van de Menameradiel HIMMELWIKE GEWONNEN DOOR MARSUM! Dorpsbelang Marsum heeft samen met de kinderen van de basisschool De Pôlle meegedaan

Nadere informatie

Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014. Amend. Financiële recapitulatie

Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014. Amend. Financiële recapitulatie Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014 Motie/ Onderwerp Amend. Financiële recapitulatie Stemming FR - M1 Versneld afschrijven maatschappelijk nut CU versneld

Nadere informatie

Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren

Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren Meedenken over de burgemeester Reacties op de profielschets De burgemeester is burgemeester van en voor de hele gemeente De Fryske Marren. De

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Jrg. 6 2010 Nr. 2 Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Skriuwer en keunstner Anne Feddema (foto Heleen Haijtema). Sjoch side 6 en 7. 4 Fan de redaksje

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DE BAARDER KAT. Als de kat van huis is, is de baas op vakantie, E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com

DE BAARDER KAT. Als de kat van huis is, is de baas op vakantie, E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com DE BAARDER KAT Als de kat van huis is, is de baas op vakantie, E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com JAARGANG 14 NUMMER 2 JUNI 2012 colofon de baarder kat editie: jaargang 14, nummer 2, juni 2012 oplage

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

Ut e skoalle 2. September 24 Nieuwsbrief 2. Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar!

Ut e skoalle 2. September 24 Nieuwsbrief 2. Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar! Ut e skoalle 2 September 24 Nieuwsbrief 2 Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar! 18 7 Jaarvergadering 8 Nieuwsbrief 3 13 Schoolschoonmaakavond 1 15

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Ynformaasje OPENING SPECIAL AWARDS- KUNSTFIETSROUTE CONTROLE WOZ-WAARDEN GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN

Ynformaasje OPENING SPECIAL AWARDS- KUNSTFIETSROUTE CONTROLE WOZ-WAARDEN GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN Ynformaasje 24-08 T/M 06-09-2015 NR 15 Tweewekelijks informatieblad van de gemeente Menameradiel OPENING SPECIAL AWARDS- KUNSTFIETSROUTE Op vrijdag 31 juli heeft burgemeester Van Mourik de Special Awards-kunstfietsroute

Nadere informatie

Repair Café Menameradiel breidt uit met regiomerk Agenda De bibliotheek bruist tijdens de Nationale Voorleesdagen 2014

Repair Café Menameradiel breidt uit met regiomerk Agenda De bibliotheek bruist tijdens de Nationale Voorleesdagen 2014 Repair Café Menameradiel breidt uit met regiomerk Het Repair Café Menameradiel, dat iedere eerste zaterdagochtend van de maand actief van 10.00uur -12.30 is in dorpshuis Op Healwei te SkingenSlappeterp

Nadere informatie

Initiatieven voor duurzame Waddeneilanden

Initiatieven voor duurzame Waddeneilanden PERSBERICHT Nummer: 278/EH Datum: 23 november 2016 Initiatieven voor duurzame Waddeneilanden Steeds meer eilandbewoners dragen bij aan duurzame Waddeneilanden. Doel is volledig zelfvoorzienend worden op

Nadere informatie

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b Provincie Fryslân provinsje fryslîn provincie fryslân b Onderwij sprij s Provincie Fryslân 2013-2015 Uitreiking op 23 januari 2015 Provinciehuis T\veebaksmarkt 52 Leeuwarden -2- CED groep educatieve diensten

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur)

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 12 (17.00 uur) 5 Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

Aanvang: 10.00 uur de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw A. Toering-Schuurmans (vice-voorzitter)

Aanvang: 10.00 uur de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw A. Toering-Schuurmans (vice-voorzitter) Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 21 april 2010 Aanvang: 10.00 uur Voorzitter: Griffier: Afwezig: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw

Nadere informatie