Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens."

Transcriptie

1 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen (VVD) en de hearen J.E. Keuning (CDA), L. Tilma (CDA), H. de Jager (CDA), D. van Diggelen (VVD), H. de Kroon (PvdA), P. van der Werff (PvdA), F. D. Dijkstra (FNP), J.W. Tuininga (FNP), H. Hansma (FNP), L.G.G.P. Hermans (GBL), W.F. Ekas (GBL) en R.A. Ketellapper (GBL). Ut it kolleezje fan B & W: de hear J.R.A. Boertjens (boargemaster), mefrou A. Wachter-van Veen (wethâlder) en de hearen M. de Haan (wethâlder) en J.S. Keizer (wethâlder). Griffier: mefrou G. J. Olthof. Mei kundskip ôfwêzich: mefrou C.G. Bijsterbosch (PvdA). 1. Iepening en meidielings foarsitter De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 2. Fêststellen wurklist De foarsitter: Hij hoopt dat voor de pauze het opiniërende deel afgehandeld kan worden. Er zal tot uur vergaderd worden en daarna zal er een pauze tot uur zijn. Hij stelt voor om punt 3, in verband met de inspreker bij agendapunt 18, te verschuiven naar het tweede deel van de vergadering. De raad gaat hiermee akkoord. 3. Ynsprekrjocht boargers Mefrou Van Zwieten sprekt yn op agindapunt 18: De vervuiler betaalt. Echter, in het huidige tarievenstelsel is daar geen sprake van. Grote huishoudens betalen evenveel belasting als kleine huishoudens en de kleinste huishoudens betalen verhoudingsgewijs meer. Solidariteit is goed, evenwicht is beter. In mijn voorstel blijft, in een iets andere opzet, de solidariteit behouden: gezinnen met jonge kinderen en met name de eenoudergezinnen worden ontzien. Het huidige tarievenstelsel bestaat uit twee samenlevingsvormen, die resp. 45 en 56% aan de afvalstoffenheffing bijdragen. In mijn voorstel kunnen de verschillende samenlevingsvormen worden ondergebracht in drie categorieën, die resp. 28, 32 en 40% aan de afvalstoffenheffing bijdragen, en die meer recht doen aan de participatiesamenleving waarin we momenteel leven. Om al de redenen hier genoemd en in mijn voorstel omschreven, acht ik het de hoogste tijd het evenwicht in het tarievenstelsel te herstellen en ik pleit voor een spoedige invoering ervan, en ik verzoek u, dames en heren raadsleden, mijn voorstel, zoals omschreven in mijn brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 26 oktober 2013 en mijn pleidooi van harte te steunen. 1

2 Mefrou Van der Meulen (VVD): Men had de brief al gelezen. Het principe van mevrouw Van Zwieten is dat de vervuiler betaalt. Alleenstaanden zouden onevenredig veel bijdragen en ze wijst op het inkomen bij tweeverdieners. Is de insteek om de bijdrage inkomensafhankelijk te maken? Mefrou Van Zwieten: Ja, maar eigenlijk wil ze twee dingen. Alleenstaanden hebben minder afval. De tweeverdieners worden voor ruim 55% belast en de alleenstaande voor ruim 44%. Zij wil het evenwicht herstellen. Mefrou Van der Meulen (VVD): Kan zij globaal aangeven hoe zij de percentages heeft berekend? Mefrou Van Zwieten: Zij is uitgegaan van het inkomens- en uitgavenpatroon. Bij gezinnen met kinderen boven de 17 jaar gaat zij ervan uit dat beide partners een baan hebben. De middencategorie is minder bedeeld: dat zijn gezinnen met jonge kinderen, de alleenstaande ouder en de ouderen boven de 65. Mefrou Van der Meulen (VVD): Zou het dan niet verstandiger zijn om met inkomensgrenzen te gaan werken? Mefrou Van Zwieten: Zij is geneigd om het percentage nog naar beneden bij te stellen op grond van de nieuwe cijfers over armoede onder alleenstaande ouders. Zij wil eigenlijk ook de solidariteit handhaven. Het gaat haar erom om het evenwicht te herstellen. De hear De Kroon (PvdA): Op himsels is de bedoeling dat de fersmoarger betellet prima. Mar it wurdt bot fermongen mei ynkommensbelied. It gemeentlik belied giet no út fan de kategoryen en de mooglikheid fan kwijtscheldingen. Hoe kin yn har plan de fersmoarger echt betelje? Dat liket him tige yngewikkeld ta. Foar 1 jannewaris moat de gemeente de tariven fêststelle. Men soe it plan nochris beprate moatte om it foar takom jier as ynput te brûken. De hear Ekas (GBL): Als je uitgaat van het principe dat de vervuiler betaalt dan zou men per gewicht moeten betalen. Dat is een hele verandering van de systematiek. Wil mevrouw Van Zwieten zo n aanpak? Mefrou Van Zwieten: Met zo n aanpak is zij het niet eens, want het levert te veel werk op. Alleenstaanden hebben minder afval dan grotere huishoudingen. En gezinnen met kinderen leveren ook meer afval op. De solidariteit moet wel in stand gehouden worden. De hear L. Tilma (CDA): De brief fan mefrou Van Zwieten is foar it CDA helder. Hy wol graach dy brief meinimme foar in fierder besprek yn de ried. It kin no by it beslút net mear meinommen wurde. Mefrou Van Zwieten: In het begin van het jaar heeft zij bij de ozb-aanslag bezwaar gemaakt tegen het huidige tarievenstelsel. Het was volgens het antwoord van de gemeente niet mogelijk om tegen de heffing bezwaar te maken. Er werd haar niet op gewezen hoe men dat wel moest doen. Daarom heeft zij contact gezocht met de VNG. 4. Fragehealoere riedsleden De foarsitter: Hij zou de vraag van de heer De Jager, die deze bij agendapunt 7 ingediend heeft, bij de volgende vraag van de PvdA willen betrekken. Mefrou De Voogd (PvdA): In oktober 2013 heeft de PvdA een motie ingediend die de wethouder heeft over genomen over het extra geld voor armoedebeleid. 2

3 Kan de wethouder aangeven of er al plannen zijn, of het geld al naar ons toe is gekomen en of het al besteed is en wat de termijn is van besteding? De hear De Jager (CDA): Zie agendapunt 7. Wethâlder De Haan: Het college heeft het geld beschikbaar gesteld aan de voedselbank. De uitwerkingsplannen en de termijn die de voedselbank nodig heeft, zijn hem nog niet bekend. Het vraagt natuurlijk om de nodige zorgvuldigheid. Het gaat voor 2013 bij de armoedegelden om een bedrag van euro. Dat geld is geoormerkt. Er is inderdaad een keuze gemaakt op basis van de aangenomen motie. In 2011 zijn 44 klanten het traject ingestroomd met een uitstroom van 3, in klanten met een uitstroom van 3 en in klanten met een uitstroom van 1. Mefrou De Voogd (PvdA): Zij wijst erop dat schuldsanering en armoedebeleid elkaar niet altijd dekken. Het is goed dat het geld bij de voedselbank terechtgekomen is. De hear L. Tilma (CDA): Hy stelt fêst dat der in tanimmende trend fan minsken yn de skuldhelpsanearring is. Mefrou De Voogd (PvdA): Moet men de aantallen bij elkaar optellen? Wethâlder De Haan: In zijn reactie geeft hij voor de duidelijkheid aan dat voor de schuldhulpsanering een ander traject geldt dan voor de voedselbank. 5. Fêststellen ferslaggen fan: 5a. 31 oktober 2013 De foarsitter: Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. 5b. 14 novimber 2013 De foarsitter: Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. Ynformearjend ûnderdiel 6. Ynkommen stikken Gjin fragen of opmerkingen. 7. Ynkommen stikken út it kolleezje fan B&W oan 'e ried De hear De Jager (CDA): Hij heeft een vraag naar aanleiding van nr. 3 Publiekszaken, Besteding armoedegelden Hierin staat dat er extra gelden middels het gemeentefonds zijn binnengekomen met als doel deze te besteden voor armoede en schuldenproblematiek. Vragen: a) Hoe hoog is dit bedrag en is dit geld geoormerkt? b) Er is de laatste jaren sprake van een forse verhoging in onze gemeente van het aantal werklozen. Is er inmiddels een keuze gemaakt over de besteding en waarom is deze keuze gemaakt? c) Kunt u weergeven hoeveel mensen in onze gemeente gebruikmaken van schuldensanering en hoe dit cijfer zich verhoudt naar eerdere jaren? Foar beäntwurding sjoch agindapunt Meidielings fan it kolleezje fan B&W oan 'e ried Der binne gjin meidielings. 3

4 Opiniearjend ûnderdiel/hammerstikken út opiniearjend ûnderdiel 9. It opheffen fan 'e Mienskiplike Regeling Brânwacht NW Fyslân De hear L. Tilma (CDA): It CDA is akkoart mei de oanfraach. Wat bart der mei de reserves? De brânwachtkaserne giet oer nei de feilichheidsregio. De besunigings passe de gemeente prima of komme de kosten aanst werom as ekstra kosten fanút de feilichheidsregio? Der binne ek noch kosten foar it facility management. Boargemaster Boertjens: Het antwoord over de reserves zal hij schriftelijk laten toekomen. Over de totale kosten heeft men zo n drie keer vergaderd. Het plaatje ziet er voor de gemeente redelijk uit. Wel moet men steeds constateren dat door de overhead de kans op meer kosten groter wordt. De eisen e.d. worden echter ook steeds meer opgeschroefd. De vraag met betrekking tot de kosten van het facility management zal hij ook nog schriftelijk beantwoorden. De hear L. Tilma (CDA): Der wienen al reservearringen. Bringt de feilichheidsregio dat aanst wer yn rekken? Boargemaster Boertjens: Hij zegt toe dit na te gaan en zal daarover informatie verstrekken. De foarsitter: Het punt komt de volgende keer besluitvormend terug. Hij deelt nog mee dat komende zaterdag afscheid genomen wordt van de oude samenstelling van de brandweer. Het college zal daarbij aanwezig zijn; men heeft veel waardering voor de inzet van vrijwilligers. De hear Tuininga (FNP): De FNP is tige te sprekken oer dy oandacht foar it ôfskied. 10. Jaarrekening en Verantwoording Bruidsschat Onderwijsgroep Fier 2012 De hear Keuning (CDA): De jierrekken slút mei in negatyf saldo fan euro ôf. Dat is flink leger as earder begrutte wie. Fier hat dêrmei in goede set dien. Der is ôfskied nommen fan behoarlik wat personiel. It CDA hâldt lykwols har soargen oer de finansjele situaasje en de finger moat oan de pols hâlden wurde. De Rie fan Tafersjoch is der ek net wis fan as yn 2017 swarte sifers skreaun wurde kinne. It is goed dat der kwartaaloerlizzen binne. De akkountant hat de stikken goedkard en it CDA kin der dan ek mei ynstimme. De jierrekken koe binnen 6 moannen nei ôfrin fan it boekjier troch it bestjoer oanlevere wurde. Wêrom leit it stik dan no pas by de ried? Mefrou De Voogd (PvdA): Pas in 2017 zou er sprake kunnen zijn van een sluitende begroting. Dat zou eerst 2016 zijn. Wat is de reden daarvan? De hear Hermans (GBL): GBL is blij met het positieve inverdieneffect en de goedkeurende accountantsverklaring. De toestand blijft echter zorgelijk. Gelukkig heeft men ook wat meer invloed op het reilen en zeilen bij Fier. Hoe staat de wethouder in de discussie met betrekking tot de leegstaande lokalen? Hiermee is een bedrag van euro gemoeid. Mefrou Van der Meulen (VVD): De VVD onderschrijft eveneens de zorgelijke situatie. Is het meerjarenperspectief ook beschikbaar voor de raad? De hear Hansma (FNP): De rekken foar 2012 is wol goed, mar de reserves rinne wol tebek. De FNP kin har fierder yn it stik fine. Wethâlder Wachter: De raad heeft in 2013 elke twee maanden een memo gekregen over de situatie 4

5 bij Fier. De voorliggende jaarrekening laat inderdaad een zorgelijke situatie zien. Het was het afgelopen jaar een roerig jaar. Er was een voorzitterswisseling in het bestuur. De opdracht aan de accountant is uitgevoerd. Het sociaal plan heeft het tekort teruggebracht van euro naar euro. Fier heeft een andere bestuurder gekregen en deze gaat op een andere wijze te werk. Hij onderschrijft de kritiek van de RvT. Over de cijfers is men nog met Fier in gesprek. De komende week zal daar verder over gesproken worden. In de volgende raadsvergadering zou ze dan ook meer inzicht willen geven in het Meerjarenperspectief en in de door de nieuwe bestuurder beoogde aanpak. De heer Vrolijk wil in de raad graag een toelichting geven. Twadde termyn De hear Hermans (GBL): Wat vindt de wethouder van de discussie over de euro met betrekking tot de lege lokalen? Mefrou Van der Meulen (VVD): Zij ziet uit naar een informatieavond, waarbij de heer Vrolijk de zaken toelicht. Wethâlder Wachter: Zij gaat ervan uit dat die informatieavond er komt. Met betrekking tot de vraag over de leegstaande lokalen merkt zij op dat de overheid de wijze van financiering veranderd heeft. Ook is de situatie met betrekking tot de leerlingenaantallen onderhevig aan sterke fluctuaties. Men is nog in overleg met Fier over het zoeken naar oplossingen voor de invulling van leegstaande lokalen. De gemeente is in principe niet verplicht om de euro bij te passen. De foarsitter: De wethouder heeft toe gezegd de raad meer inzicht te geven in het Meerjarenperspectief en de raad kennis te laten maken met de nieuwe bestuurder tijdens een te organiseren informatieavond. Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 11. Verordening Leerlingenvervoer gemeente Leeuwarderadeel 2014 De hear De Jager (CDA): De regeling kin û.o. brûkt wurde foar medysk needsaaklik ferfier. Alders fan sokke bern kloppe by syn partij oan omdat se har wolris soargen meitsje oer de keuring. It CDA wol dat men dêr soarchfâldich mei omgean bliuwt. Der hat nochal wat kommoasje west de lêste jierren yn guon gemeenten oer it plak dêr t âlders by passend ûnderwiis foar har bern foar kieze. It CDA fynt prinsipes fan âlders by passend ûnderwiis belangryk, mar wol ek each hawwe foar de finansjele gefolgen omdat it mienskipsjild oanbelanget. Hawwe der yn Ljouwerteradiel beropssaken oer west? It CDA kin ynstimme mei de feroardering. Mefrou De Voogd (PvdA): De verschillen waren niet gemakkelijk gewaar te worden. Wat betekent het nu echt voor de betrokkenen? De hear Hermans (GBL): Hij is erg blij met de laatste opmerking over de verschillen. Het scheelt veel tijd als die meteen duidelijker in beeld gebracht zouden zijn. Mefrou Van der Meulen (VVD): De aanpassing van de wet zal waarschijnlijk nog consequenties hebben voor de verordening. Kan men dat niet beter afwachten? (Zij begrijpt uit de reactie van de wethouder dat dit niet kan.) Het is goed dat iedereen voor het onderwijs een bepaalde keuze kan maken, maar men moet wel de financiële consequenties voor ogen houden. Hoeveel mensen maken gebruik van de geboden mogelijkheid? 5

6 De hear Tuininga (FNP): Hy slút him oan by de opmerking oer it gewaarwurde kinnen fan de ferskillen. De FNP kin der fierder mei út de fuotten. Kin it net yn ien kear mei de wetsferoaring oanpast wurde? Wethâlder Wachter: Voor passend onderwijs hebben de scholen zorgprofielen nodig en daar gaat de gemeente niet over. Toch kunnen bepaalde aspecten van zo n zorgprofiel om een nadere afweging vragen. De gemeente kan eigenlijk nu niet wachten op een andere structuur. Men werd bij de vele onderzoeken erop gewezen dat de kinderen de kosten van het vervoer wel nodig hadden. Al die onderzoeken vormden daardoor een zinloze uitgave. Door aanbesteding door de provincie veranderen de aanbiedingen van openbaar vervoer en tarieven telkens. Het leerlingenvervoer moet dus regelmatig aan de actualiteit aangepast worden. Met betrekking tot kinderen met een andere denominatie merkt zij op dat er momenteel 3 kinderen gebruikmaken van de regeling (op grond van een antroposofische grondslag). Twadde termyn De hear Tuininga (FNP): It gie de FNP net om de soarchprofilen mar om de wetswizigingen. De hear De Jager (CDA): Hawwe der beropssaken west? Mefrou Van der Meulen (VVD): Wat kost het vervoer voor de 3 kinderen? Mefrou De Voogd (PvdA): Het is haar nu duidelijk dat er dus minder geld in de onderzoeken gestopt wordt. Waarom stond dat er niet in? Wethâlder Wachter: Zij neemt de adviezen over het aangeven van de verschillen mee. Bij kleine kinderen is er bij onderwijs op antroposofische grondslag vervoer naar Leeuwarden en voor het voortgezet onderwijs naar Groningen. Zij weet niet precies hoe dit precies voor Leeuwarderadeel in elkaar steekt. Passend onderwijs en leerlingenvervoer ziet zij structureel als twee verschillende zaken. Er zijn geen beroepszaken geweest. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 12. Kadernota 'Aanpak nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 'as startpunt foar de trije desintralisaasjes yn NW Fryslân De hear Van Diggelen (VVD): De VVD is blij met dit koersdocument. Het lukt niet om alle kaders te behandelen. Deze aanvullende kaders krijgt de raad dan te zijner tijd nog voorgelegd. Kan men niet nu al werkgroepen opstarten met Leeuwarden in plaats van met het Noordwestverband? De hear Hermans (GBL): Het stuk heeft de transities bondig samengevat. Veel mensen met een beperking zijn opgenomen in een instelling van Talant in Leeuwarderadeel. Heeft dat nu gevolgen voor de gemeente? De overheid kort 25% op het budget. Gaat men dan aan de uitgavenkant iets doen zodat men daaraan voldoet? Of gaat men nog verder? Want dan neemt men meer het heft in eigen hand. De hear De Jager (CDA): Het CDA maakt zich grote zorgen over de korting van zo'n 30% door het Rijk. Heel veel zaken worden nu al in overleg met Leeuwarden vastgelegd. Ga zorgvuldig om met deze kwetsbare groep. Het CDA kan instemmen met de nota. Mefrou De Voogd (PvdA): Waarom pakt men het niet eerder op met Leeuwarden? De kwetsbare groep krijgt immers sowieso al met verschillende veranderingen te maken. In hoeverre is er 6

7 eventueel al contact met Leeuwarden geweest? De hear Hansma (FNP): Yn 2015 moat alles syn beslach krije. De FNP makket har soargen oer it legere budzjet. Hoe pakt men de gearwurking mei Ljouwert op? Wethâlder De Haan: Noordwest werkt aan het amaryllis-model en dat is het model van Leeuwarden. Hij heeft contact gehad met de heer Herder, de zorgmanager van de gemeente Leeuwarden. Daar is men al twee jaar met de aanpassing bezig en daarbij kan Leeuwarderadeel zo maar niet aanschuiven. De bekostiging blijft bestaan tot In het tussenjaar zal er met verschillende pilots gewerkt worden. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de cliënten niets van de veranderingen merken, maar de bezuinigingen dwingen mogelijk wel tot aanpassingen. De kadernota is nodig om van de theorie naar de praktijk te gaan. Er zal overleg zijn met de zorgaanbieders en het zorgkantoor. De gemeente beklemtoont bij het zorgkantoor dat Talant en Palet zowel in Leeuwarden als op het platteland zitten. De Wmo-budgetten moeten omgezet worden naar de gemeente daarvoor heeft men als kwartiermaker voor 2 dagen de heer Top in dienst. Het gaat om intramurale en extramurale zorg. De gemeente waar de betreffende persoon in de intramurale zorg vandaan komt, moet meebetalen. Twadde termyn Mefrou De Voogd (PvdA): Men zou nu juist wel met Leeuwarden moeten opwerken. Is het bestuurlijk besproken? Wat is het verschil tussen een aanpak nu en in 2018? Wat betekent het als men eerder uit het Noordwestverband vertrekt als 2018? De hear Van Diggelen (VVD): Is het niet mogelijk een tweesporenbeleid te hanteren, met de uitvoering in Noordwestverband, maar wel tegelijkertijd inhaken bij Leeuwarden? In Leeuwarden is de expertise hoger dan in Noordwestverband. De hear Hansma (FNP): Wêrom net gebrûkmeitsje fan dy fulltime deskundige? De hear De Jager (CDA): Men is oant de weryndieling bûn oan Noardwest en earder útstappe soe neffens him in protte jild kostje. De bydrage oan Ljouwerteradiel is nei rato op basis fan it tal ynwenners op oarder. De ynstelling fan Talant yn Stiens bringt dus net mear kosten mei. Wethâlder De Haan: Het is inderdaad waar dat eerder uitstappen geld kost. Als de drie gemeenten in Noordwestverband gaan fuseren dan zou men uit kunnen stappen. Er wordt gesproken over uiterlijk Er is nog niet een nieuw college in Leeuwarden en daarom is er nog geen bestuurlijk overleg geweest. Het lijkt hem ook verstandiger om eerst de verkiezingen af te wachten. Men volgt al de organisatorische werkwijze van Leeuwarden. De foarsitter: Het punt komt besluitvormend op de volgende vergadering terug. 13. Streekagenda Noardwest Fryslân De hear Hermans (GBL): Men moet euro extra beschikbaar stellen. In totaal komt men op een bedrag van zo'n 4 ton voor huisvestings- en organisatiekosten. Zijn er activiteiten van de streekagenda in opgenomen of komen die kosten er nog bij? Ferwerderadiel mist hij in het stuk, terwijl die gemeente veel baat zou kunnen hebben van de streekagenda. Waarom doet die gemeente niet mee? 7

8 De hear Dijkstra (FNP): It giet om it plattelân en dêrom is it in goede saak dat it oppakt wurdt. It jildt neffens him mar oant 1 jannewaris De hear Van der Werff (PvdA): De PvdA kin it iens wêze mei de finânsjes. De oanpak fan Plattelânsprojekten wurdt fuortset yn de streekagenda. Dan soe men tinke kinne dat de oanpak gelyk wurdt mar dat is net sa. Sa'n 80% komt fuort út top-down-projekten en dat is in grut ferskil mei Plattelânsprojekten. Dêr wie it neffens him krekt oarsom. De projekten kamen by Plattelânsprojekten fan ûnderen op út de befolking of by de gemeenten wei. It spyt him dat soks feroaret. Wa hat no eins besletten oer de oandroegen projekten? It heucht him dat men ien of twa kear útnoege is foar in ynformaasjegearkomste en no moat men beslute oer al fêststelde projekten. Ljouwerteradiel soe bygelyks wat mei de spoarbaan dwaan wolle. De hear Tilma (CDA): It CDA fynt it spitich dat der pas yn 2012 in stjoergroep gearsteld is en net in jier earder. It oergongsjier jout nochal wat ûndúdlikheden. De projekten moatte op ymprovisaasjebasis regele wurde. De mienskiplike projekten binne op harsels wol akseptabel mar it is net alhiel dúdlik wêr t it ynbrochte jild foar tsjinje moat. Mefrou Van der Meulen (VVD): In het advies van het college staat dat financiën voorstelde dat de bijdragen eerlijker over de gemeenten verdeeld werden. Heeft men daar nog iets mee gedaan? Komt men er met een top-down-aanpak van 80% niet bekaaid af? Is er nog een reactie van het college op de streekagenda gekomen? Wethâlder Keizer: It giet om in protte jild. De provinsje betellet 75% foar de húsfesting en de organisaasje. De beboude kom fan Ljouwert docht net mei. Der is yndied in grut ferskil tusken Plattelânsprojekten en de streekaginda. Der komt út Europa gâns minder jild. Uteinlik hat ek it platfoarm Plattelânsprojekten grien ljocht jûn omdat men gjin fersnippering woe. De grins tusken 80% en 20% leit net skerp. Men moedigt DB s oan om mei projekten te kommen. Men kin yn ien jier maklik in transysje fan Plattelânsprojekten nei de streekaginda meitsje. Der hawwe hiel wat gearkomsten west om ta dit resultaat te kommen. Der wie ek wol argewaasje dat der te min bottom-up oankaart waard. Men woe it regionaal, grinsoerstiigjend en tematysk hâlde. Ferwerderadiel sit fan it begjin ôf al by Noardeast. Boarnsterhim en Ljouwerteradiel binne nei Noardwest taskood. Men hoecht as kolleezje net te reagearjen as men it dermei iens is. Twadde termyn De hear Van der Werff (PvdA): Hy kin him yntinke dat men each hat foar gruttere projekten as der minder jild beskikber is. It heucht him dat gemeenten earder jild stutsen yn dúdlik foarleine Plattelânsprojekten. Dat is hjir neffens him net bard. Wat stiet oan projekten foar 2014 op priemmen dêr t Ljouwerteradiel mei akkoart giet as men dit stik goedkart? De hear Tilma (CDA): It is him net dúdlik wêr t it jild no krekt hinne giet. Wethâlder Keizer: It is de bydrage oan de húsfestings- en organisaasjekosten (het Streekhuis). Der dogge 7 gemeenten oan mei. Earder joech men in bydrage per ynwenner. Foar elk projekt komt men apart nei de ried ta. De hear Van der Werff (PvdA): Foar syn gefoel sit men mei de streekaginda wat yn in spagaat. Wethâlder Keizer: Hy noeget de hear Van der Werff dan út om by de begrutting foar 2015 jild te reservearen foar streekprojekten. Alle neamde projekten binne noch net klear foar útfiering. 8

9 De hear Van der Werff (PvdA): Der stiet oars wol yn it stik dat it foar 2014 uitvoeringsgereed is. Wethâlder Keizer: Neffens him kloppet dat net hielendal. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 14. Gebouwenbeheerplan De hear De Kroon (PvdA): Men moat in lytse euro beskikber stelle. It giet benammen oer in kompjûterprogramma. Mar wat is de ynput? Der stiet by dat men net rekken hâldt mei it gebrûk. Dat liket him net ferstannich. De kondysjeskoare fan 3 (op in skaal fan 1 oant en mei 6) is nei de mjitstêf fan de measte portefúljehâlders fêstguod of brûkers foldwaande. Dat liket him in swakke ûnderbouwing. Wêrom net útgean fan in skoare fan 3,5? De hear Tilma (CDA): It beoardieljen fan de gebouwen bliuwt minskewurk. As de gemeentlike organisaasje fynt dat men mei it programma goed út de fuotten kin dan is it foar it CDA fierder akkoart. Wêr komt it jild wei? De hear Ekas (GBL): De gemeente heeft nog 4 jaar te gaan. Het is een computertechnische verhandeling. Het is bijgesteld naar het lagere niveau 3. Hij zet daar vraagtekens bij. Gelukkig heeft men nog geld in het onderhoudspotje. Als men het op deze summiere manier kan volhouden tot 2018 dan heeft dat de toestemming van GBL. Het nettoresultaat bij overdracht is volgens hem 0 euro. Er zijn ook weinig alternatieven. Mefrou Van der Meulen (VVD): Zij doorgrondt het systeem niet helemaal. De ingezette lijn van minimaal onderhoud is voor de VVD acceptabel. Ook is zij voor het afstoten van gebouwen wanneer dat mogelijk is. Op pagina 8 ging het over het BSO-gebouw. Er is dus een mogelijkheid tot verplaatsing. Het was wel een hele puzzel om de achtergrond van de verschillen in de bedragen te ontdekken. De VVD gaat met het voorstel akkoord. De hear Dijkstra (FNP): Hy fynt it in tige aardich stik, mei de kleuren en NEN-noarmen. Dan wit men wêr t men oan ta is. De FNP kin akkoart gean mei it foarstel. Wethâlder Keizer: It stik hat blykber in ferskillende útwurking by de sprekkers. It programma is yn syn eagen in stevich helpmiddel. Hy hopet net dat men de opdracht krijt om de skoare 3,5 kwa kosten út te rekkenjen. It jild wurdt opnommen yn de foarjiersbystelling en dan wurdt it fierder opnommen yn de begruttingen fan 2015 oant en mei It kolleezje wol gebouwen ôfstjitte as dy mooglikheden der binne. Twadde termyn De hear De Kroon (PvdA): Hy is op himsels wol posityf oer de NEN. Mar hy is op 'e doele brocht mei de opmerking dat men gjin rekken hâldt mei it gebrûk fan it gebou. It komt mei de skoare fan 3 út op it fêststelde bedrach mei de beëage besuniging fan euro. De trochrekkening nei 2024 is derút helle en dat is terjochte. Neffens him is in berekkening foar de skoare 3,5 net sa lestich. De hear Ekas (GBL): Hij gaat ervan uit dat het onderhoudsniveauscore nu van 2/2,5 naar 3 gaat. Wethâlder Keizer: Oer de langere termyn soe men yndied fêstrinne. De brânwachtkaserne is der no 9

10 ek út. Fine de oare partijen it nedich om ûndersyk te dwaan nei in skoare fan 3,5? De hear Ketellapper(GBL): As dat hiel maklik is dan soe men dat dwaan kinne. De foarsitter: Het komt de volgende vergadering besluitvormend terug en dan zal bekeken worden of men gemakkelijk via de computer een berekening kan maken van de scorenorm 3,5. Hij schorst de vergadering om uur. De foarsitter: Hij heropent de vergadering om uur. Eerst komt de inspreekster aan het woord (agendapunt 3). Daarna zal men agendapunt 17 behandelen. 15. Aanpassen grondprijs kavels Alde Leie De foarsitter: De heer Van der Werff heeft te kennen gegeven, met in achtneming van artikel 28 lid 1 gemeentewet, niet deel te nemen aan het debat en de stemming en verlaat de raadzaal. De hear Ketellapper(GBL): Men moet niet ergens van beticht kunnen worden. Stel dat een kavel binnen niet al te lange tijd verkocht wordt dan zou hij daaraan een naar gevoel over houden. Het zou niet reëel tegenover andere kopers zijn. Laat het over een half jaar ingaan, dan hoeft men elkaar niets te verwijten. De hear Tilma (CDA): Hoefolle is de priis no eins sakke? De arguminten en kanttekenings jouwe wat in raar gefoel. It keapferlet is fan jier ta jier ferskillend. It argumint fan it CDA foar de priisoanpassing is de befoardering fan de leefberens fan Alde Leije. Wa is op 'e hichte fan dit stik? De hear De Kroon (PvdA): De PvdA is it wol wat iens mei it dilemma fan GBL. Mar dat binne no ien kear de merkomstannichheden. Gie it no allinne oer Alde Leije? Watfoar type hûs komt der no op? Der moat wol foar in skaplike priis in hûs delset wurde kinne. De hear Dijkstra (FNP): Der skynt in keaper te wezen. Wenplan is op 'e hichte fan ien en oar. It moat neffens de FNP wol frij wêze foar elke gadingmakker. Der mei net in foarbehâld foar ien partij wêze. Boargemaster Boertjens: Waren er maar meer kopers voor de grond. Er is een partij die er tweeonder-eenkapwoningen wil bouwen voor een redelijke prijs (volgens hem zo'n euro). Er is daar de laatste 4-5 jaar niets van de grond gekomen. De hear Ketellapper(GBL): It soe dan moarn wol ferkocht wêze kinne. Dat kin men net meitsje. Sa n spultsje moat men net spylje wolle. Boargemaster Boertjens: Hij was nog niet uitgesproken. Hij vond het wel een sympathiek voorstel van de heer Ketellapper. Men zou dan de optie kunnen verkrijgen om het per 1 juli tegen de lagere prijs te kunnen kopen. Mocht er voor 1 juli een gegadigde zijn voor de oude prijs dan kan diezelfde het kopen. De prijs is nu rond 100 euro per vierkante meter. De hear De Jager (CDA): Rint de gemeente sa net it risiko beskuldige te wurden fan ûnbehoarlik bestjoer? Boargemaster Boertjens: Het speelt op dezelfde manier in meerdere gemeenten en hij denkt niet dat 10

11 men daarmee een risico loopt. De hear Dijkstra (FNP): Hy wiist derop dat it foar elke partij frij wêze moat om in perseel keapje te kinnen. Boargemaster Boertjens: Hij vat het nog eens samen. De potentiële koper krijgt het recht om het tegen de lagere prijs te kopen per 1 juli en betaalt optierente. Elke andere partij heeft tot 1 juli de tijd om het tegen de oude prijs te kopen. De hear Ketellapper(GBL): Iedereen zou dat eerste recht moeten hebben. De hear De Kroon (PvdA): De ried hat it sa'n 4 moanne ferlyn al hân oer de ferleging fan de prizen yn Alde Leije. Der hawwe tuskentiids gjin kandidaatkeapers west by de gemeente. It docht neffens him dan ek gjin skea oan de yntegriteit. De hear Ketellapper(GBL): Neffens syn fermoeden is der in gadingmakker. Meitsje goed dúdlik dat men de grûn it earste healjier noch foar de âlde priis keapje kin. De hear De Kroon (PvdA): It hat earder dúdlik genôch mei namme en tanamme oan de oarder west yn de ried. Boargemaster Boertjens: De ene groep voelt voor het voorliggende voorstel en de andere groep wil het per 1 juli invoeren. Hij stelt vast dat de fracties van de PvdA en de VVD voor directe verkoop zijn en de andere fracties voor 1 juli. Er wordt dus voor het laatste besloten. De hear De Kroon (PvdA): Hy fûn de neamde euro in stevige priis. Ut in betroubere boarne wit hy fan in priis fan euro. Der kin de PvdA wol mei út de fuotten. De foarsitter: Hij beaamt dat die inschatting wel eens zou kunnen kloppen. De foarsitter: Er wordt bij meerderheid (9 stemmen VOOR: GBL 3, FNP 3 en CDA 3 en 4 stemmen TEGEN: PvdA 2 en VVD 2) conform het geamendeerde voorstel ( toevoeging ingaand per 1 juli 2014 aan het voorliggende besluit )besloten. 16. It regulearjen fan 'e parakommersjele hoareka De hear Van Diggelen (VVD): De VVD zit in een spagaat vanwege het punt van oneerlijke concurrentie. Klopt de opmerking over de geringere bijdrage van de paracommerciële horeca aan de BTW? Het is kwalijk dat er niet gehandhaafd wordt. De hear De Jager (CDA): De nije drank- en horekawet is per jannewaris 2013 yngongen. Is dy wol yn Ljouwerteradiel te hanthavenjen? Yn guon gemeenten wurdt de leeftydsgroep jier gedoogd. It CDA soe dêr ek foar pleitsje wolle. Mefrou De Voogd (PvdA): De PvdA kan met het voorstel instemmen. De hear Ekas (GBL): Men wil wat punten normeren. Het toezicht is overgegaan naar de gemeente. Wie moet dat doen en wie betaalt dat? GBL wil de paracommerciële horeca een paar keer per jaar de gelegenheid geven voor het organiseren van bepaalde initiatieven, zoals men in Leeuwarden ook van plan is. De hear Tuininga (FNP): De feroardering fan Ljouwert jout yndied de gelegenheid om 4 kear jiers wat yn de parakommersjele hoareka te ûndernimmen. Men moat net al te strang mei artikel 5 omgean. 11

12 Oars soe bygelyks de Túnmanswente mei de feroardering eins ticht moatte. Binne der serieuze reaksjes binnenkommen? Is der ek in reaksje fan OVL? Boargemaster Boertjens: Het gaat in de discussie vooral om het punt van de handhaving. De gemeente heeft wat dat betreft niet veel mogelijkheden. Men zou regelmatig een BOA kunnen inhuren. Het probleem is erg lastig omdat jongeren via diverse wegen aan drank kunnen komen. Controle zal echter nooit afdoende zijn. Bij excessen zal men eropaf gaan. Men kan contact leggen met de paracommerciële horeca als er klachten zijn. Er is echter een groot grijs vlak. Er zijn bij het college klachten bekend van horecaondernemers en dit wordt ook wel bij de paracommerciële instellingen onder de aandacht gebracht. Twadde termyn De hear De Jager (CDA): Is het college bereid om de groep jarigen te gedogen? Boargemaster Boertjens: Nee. De hear Tuininga (FNP): Hy fynt it net sa gek om soks dochs wol ta te stean. De jongeren binne it no ek sa wend en de hoareka hat it ek al dreech genôch. Der leit op it flak fan drankgebrûk benammen in taak by de âlders. Mei men lykwols wol gedoge? Mefrou De Voogd (PvdA): Volgens haar is de maatregel juist bedoeld om de gezondheid van de jongeren te bevorderen. De hear Tuininga (FNP): Hy wiist op de situaasje yn Amearika. Dêr is it strange belied folslein út de klauwen rûn. De hear Hermans (GBL): Gebruik van alcohol tast de hersenen van kinderen aan. Hij staat achter de opstelling van de PvdA. Men hoeft het alcoholgebruik niet actief te stimuleren. De foarsitter: Het college wil de landelijke wetgeving volgen. De hear Van Diggelen (VVD): De VVD wil het alcoholgebruik onder jongeren niet stimuleren. De oprekking na twee uur is wel de uiterste grens. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. BESLUTFORMJEND DIEL 17.Sportfjilden keunstgersfjild vv DTD Wethâlder Wachter: Zij wijst er vooraf op dat het college drie financiële opties voorgelegd heeft en dat deze willekeurig zijn gerangschikt. De hear Keuning (CDA): Het CDA gunt DTD de aanpassing. Men heeft onderzocht of er ook een splitsing gemaakt kon worden. Dat bleek niet mogelijk. Men wil geen structurele lasten voor een lange tijd vanwege de toekomstige situatie en daarom moest er gezocht worden naar een eenmalige bijdrage en daarbij komt ook de BTW-last van euro om de hoek. Het CDA stelt voor om euro uit de algemene reserve beschikbaar te stellen en dat DTD maximaal euro renteloos zou moeten kunnen lenen. Misschien slaagt DTD erin om dat bedrag wat omlaag te brengen. Mefrou De Voogd (PvdA): Men gunt het DTD van harte, maar waar haalt men het geld vandaan? De 12

13 PvdA vindt optie 1 het meest acceptabel. Het plan zal dan wel aangepast moeten worden. De hear Van Diggelen (VVD): De VVD is niet van koers veranderd in de tussentijd. Kan DTD wel euro lenen? De hear Ekas (GBL): Het leeft sterk in de dorpen en bij DTD. Men moet rekening houden met de financiële situatie van de gemeente en dat maakt de zaak erg lastig. De raadsleden hebben een brede verantwoordelijkheid voor de hele gemeente. De genoemde opties zijn voor DTD niet acceptabel. De eerste optie is te mager. Men kan ook geen structurele lasten dragen zoals in de andere beide opties. GBL vindt dat DTD recht heeft op een volwaardig hoofdkunstgrasveld met hek. DTD zal dan wel wat moeten ophoesten. DTD zou volgens GBL moeten kunnen beschikken over een renteloze lening van zo'n euro over 30 jaar naast de beschikbaarstelling van een eenmalige bijdrage van zo'n euro. De hear Tuininga (FNP): De FNP hat syn stânpunten al earder dellein. It folsleine plan fan DTD moat realiseard wurde kinne. Men is ta in oare ferdieling fan it jild kommen as earder. It is tige needsaaklik dat it no oanpakt wurdt. Allinne de oanpak fan it treningsfjild is net foldwaande. De FNP giet foar in kompleet plan. Der binne al bepaalde bedragen neamd en de FNP soe foar ûnderling oerlis de gearkomste ûnderbrekke wolle. Wethâlder Wachter: Heeft de FNP geen bepaalde bedragen vastgelegd? De hear Tuininga (FNP): Men giet foar in folslein plan. De FNP komt nei de ûnderbrekking mei de bedraggen. De foarsitter: Schorst de vergadering. De foarsitter: Heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Tuininga. De hear Tuininga (FNP): Der wienen wat ferskillen oer de finansiering by de koalysjepartijen. Der is in mienskiplik amendemint út fuortkommen. Hy lêst it amendemint foar: Amendement GBL, FNP en CDA inzake aanleg kunstgrasveld vv DTD ( agendapunt 17) De raad van de gemeente Leeuwarderadeel in vergadering bijeen op donderdag 12 december 2013 Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De tekst van het concept raadsbesluit (2013/ 48) als volgt te wijzigen B E S L U I T: Aan het raadsbesluit de volgende, vierde, keuzemogelijkheid toe te voegen: 4. - Eenmalig een bedrag van euro beschikbaar te stellen uit de Algemene Reserve, en - een renteloze lening van maximaal euro beschikbaar te stellen die afgelost moet worden in gelijke termijnen over een periode van 30 jaar en deze renteloze lening niet eerder ( in gedeelten) beschikbaar te stellen, nadat er met de gemeente overeenstemming is bereikt over de juiste besteding en verantwoording daarvan. Toelichting: yn omtinken nimmend dat: al jierren lang vv DTD har behelpe moat mei ûnfoldwaande kwaliteit fan de treningsmooglikheden, dit in ûnevenredige druk leit op de beskikbere gersfjilden, dêrtroch de kwaliteit en dêrmei de bespylberens fan de gersmatte te winskjen oerlit, konstatearjend dat: vv DTD yn maart 2010 al in oanfraach dien hat by de gemeente foar in keunstgers(trenings)fjild, de kwaliteit fan it hjoeddeiske treningsfjild sadanich is dat der gauris útwykt wurde moat nei de wedstrydfjilden, de maten fan it hjoeddeiske treningsfjild net tarikkend binne en ek net as sadanich te meitsjen binne dat dêr wedstrydtrenings op hâlden wurde kinne. Ondertekend op 12 december 2013 door de fracties van GBL, FNP en CDA 13

14 Wethâlder Wachter: De voorstellen en bedragen zijn ten opzichte van de eerste termijn voor de pauze weer enigszins veranderd. Zij vraagt om een schorsing om zich hierover te beraden. De foarsitter: Schorst de vergadering. De foarsitter: Heropent de vergadering en geeft het woord aan mevrouw Wachter. Wethâlder Wachter: Naar aanleiding van de opstelling van de meerderheid in de raad stelt het college voor om alleen nog het amendement als onderwerp van discussie te laten zijn. Net zoals het destijds bij CSL is gegaan zal er een structureel overleg tussen DTD en de gemeente moeten komen. Boargemaster Boertjens: Hij wijst erop dat met name het beschikbaar stellen van euro een behoorlijke wissel trekt op de algemene middelen van de gemeente. De raad heeft echter het budgetrecht. De hear Hermans (GBL): Wat is het effect op de begroting voor de komende jaren? Boargemaster Boertjens: Er is een algemene reserve van ongeveer 2 miljoen en die wordt dan behoorlijk krapper. De gemeente moet wel 4% rente over de renteloze lening van euro ophoesten (jaarlijks euro). De 3 eerdere opties van het voorstel zijn dus vervallen. De hear Keuning (CDA): It CDA kin dermei ynstimme. De hear Tuininga (FNP): De FNP kin har dêrby oanslute. De hear Ekas (GBL): GBL kan zich er ook in vinden. Men heeft de nek ver uitgestoken. Men verwacht van DTD een uiterste inspanning om tot een efficiënte invulling te komen. Mefrou De Voogd (PvdA): Gezien de opstelling van de coalitie hoeft het volgens haar niet in stemming gebracht te worden. De foarsitter: De heer Hansma heeft te kennen gegeven, met in achtneming van artikel 28 lid 1 gemeentewet, niet deel te nemen aan de stemming en verlaat inmiddels de raadzaal. Hij brengt het amendement toch in stemming. De fracties van het CDA, GBL en FNP en twee leden van de PvdA stemmen voor. De fractie van de VVD en 1 lid van de PvdA stemmen tegen. Hiermee is het amendement en tevens het geamendeerde besluit bij meerderheid van stemmen aangenomen. Hij wenst vv DTD met de plannen heel veel succes. 18.Gemeentlike belestings, heffings en oare tariven 2014 De hear Dijkstra (FNP): It wie oanhâlden omdat de ozb noch net korrekt ferwurke wie en dat is no bard. Foar de FNP is it akkoart. Mefrou Van der Meulen (VVD): De definitieve tarieven staan er nu in. De eigenaar moet helaas weer meer betalen. Zij waardeert de inspraak van mevrouw Van Zwieten. Die bijdrage kan men misschien voor volgend jaar meenemen. 14

15 De hear De Jager (CDA): It CDA is akkoart mei it foarstel. De hear De Kroon (PvdA): It stik fan mefrou Van Zwieten kin no net meinommen wurde. De PvdA kin mei it foarstel ynstimme. Hoe sit it no krekt mei in stimferklearring oangeande de begrutting? Dan soe men dochs in dekking oanjaan moatte. De hear Ekas (GBL): GBL kan zich in het voorstel vinden. Hij kan zich de teleurstelling van de VVD voorstellen, maar er zijn geen alternatieven. Op dit moment kan men de bijdrage van mevrouw Van Zwieten niet meenemen. Zij heeft volgens hem wel een punt dat later nog eens besproken zou moeten worden. Mefrou Van der Meulen (VVD): Zij heeft navraag gedaan bij een collegelid en daaruit heeft ze begrepen dat ze een stemverklaring kon afleggen. Zij begrijpt nu dat zij een tegenbegroting had moeten indienen. De hear De Kroon (PvdA): Fansels kin men in stimferklearring ôfjaan. Mar dan moat men wol in dekking oanjaan foar it dêrtroch ûntstiene gat yn de begrutting. Mefrou Van der Meulen (VVD): Dan beschouwt zij het als een beginnersfout. Volgend gaat zij in de rebound. De hear De Jager (CDA): Het CDA heeft waardering voor de bijdrage van mevrouw Van Zwieten. Het zal zeker nog eens besproken worden. De hear Tuininga (FNP): Hy leit in stimferklearring ôf. Hy is tsjin de hûnebelesting. As dekking soe men it jild út de hanthaving helje kinne. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 19. Fisy op tsjinstferliening gemeentlike organisaasje De hear Hermans (GBL): Hij kan het voorstel steunen. Het is een verbetering in de dienstverlening. Mefrou Van der Meulen (VVD): Naar aanleiding van de onduidelijkheid in de vorige vergadering heeft de VVD ondertussen twee zaken getoetst. Daaruit is voortgekomen dat de VVD niet twijfelt aan een oprechte onderbouwing van de cijfers en daarom zal men het voorstel steunen. De hear Keuning (CDA): Indien er aangetoond kon worden dat er bij een geïntegreerde balie geld gegenereerd zou kunnen worden dan wilde het CDA daar positief over gaan nadenken. Het zou wel heel duidelijk in de rekening 2014 terug te vinden moeten zijn. Men is nog eens in gesprek gegaan als coalitiepartijen. Het is op dit moment niet duidelijk of er werkelijk geld inverdiend kan worden. Men moet voorzichtig zijn met de uitgaven. Men heeft deze avond een behoorlijke investering gedaan in DTD, maar die club gaat nog vele jaren mee. Die vier jaar voor de aanpassing van de balie levert volgens hem te weinig op en daarom kan het CDA niet instemmen met het voorstel. De hear Tuininga (FNP): It smyt te min jild op en dêrom is de FNP tsjin. De hear Ekas (GBL): Zo n gelikte balie past een beetje in deze tijd. Maar werkt het ook beter? Men zit hier nog maar 4 jaar en moet men daar dan geld in investeren? Dat eventuele inverdieneffect doet zich volgens hem pas over 4 jaar voor. 15

16 De hear Ketellapper(GBL): Hy hat der gjin goed gefoel by en dêrom bliuwt er derop tsjin. De hear De Kroon (PvdA): Men hat foar DTD dizze jûn hiel wat jild útjûn. Men kin mei it foarlizzende it jild weromfertsjinje. De PvdA stipet dan ek it plan fan it kolleezje. It is goed foar de amtners en de tsjinstferliening wurdt ek better. Mefrou Van der Meulen (VVD): Wie heeft daadwerkelijk de moeite genomen om erachter te komen bij het ambtelijk apparaat of het plan cijfermatig klopt? De hear Ketellapper(GBL): Dat heeft hij geprobeerd. Men wilde hem hierover echter niet te woord staan. De foarsitter: Men moet de collegeleden aanspreken en niet de ambtenaren. Uit de cijfers blijkt dat er een inverdieneffect is. Het is een onderdeel van de aanpak om aan de taakstelling van euro te voldoen. Hij brengt het voorstel in stemming. Het voorstel wordt bij meerderheid van stemmen ( 6 stemmen voor: GBL 1, VVD 2 en PvdA 3 EN 8 stemmen tegen: GBL 2, FNP 3 en CDA 3) verworpen. Sluting De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng, wenst iedereen goede dagen en sluit de vergadering om uur. Toezeggingen van het COLLEGE aan de RAAD in de vergadering van 12 december 2013 Datum Onderwerp Afspraak / toezegging Actie nakoming Jan 2014 Vragen Raad over GR Brandweer Noordwest Fryslân Portefeuillehouder komt met memo richting de raad betreffende beantwoording van de gestelde vragen JB Jaarrekening en Verantwoording Bruidsschat Onderwijsgroep FIER 2012 GR Brandweer Noordwest Fryslân Wethouder zegt toe de raad meer inzicht te geven in het Meerjarenperspectief. Tevens zal de raad kennis maken met de nieuwe bestuurder tijdens een te organiseren informatieavond. AW Sa fêststeld yn de iepenbiere riedsgearkomste fan 23 januari 2014 de griffier, de foarsitter, (mw. mr. G.J. Olthof) (drs. J.R.A. Boertjens) 16

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5B Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam:

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam: Beslutelist Ried Gearkomste : 18 desimber 2014 Agindapunt : 21 Status : Beslútfoarmjend Stuknûmer : S2014-20951 Mei kundskip ôfwêzich : W.A. Meinema-Scheepsma (GrienLinks) en S.I. van der Meulen (PvdA)

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 17 oktober 2013 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 17 oktober 2013 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 17 oktober 2013 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), C.G. Bijsterbosch

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 9 juny 2016 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 9 juny 2016 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 9 juny 2016 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd (PvdA)

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2011 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2011 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2011 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA) en C.G. Bijsterbosch

Nadere informatie

5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2016 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2016 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2016 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 3 july 2014 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 3 july 2014 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 3 july 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA) en C.G. Bijsterbosch (PvdA),

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 23 oktober 2014 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 23 oktober 2014 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 23 oktober 2014 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 maart 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 maart 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 maart 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA) en U.C. de Voogd

Nadere informatie

1. Iepenjen. De foarsitter iepenet de gearkomste mei it útsprekken fan it amtsgebed en hjit de oanwêzigen wolkom.

1. Iepenjen. De foarsitter iepenet de gearkomste mei it útsprekken fan it amtsgebed en hjit de oanwêzigen wolkom. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 19 jannewaris 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: de froulju

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 15 oktober 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 15 oktober 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 15 oktober 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd (PvdA)

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 14 juny 2012 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 14 juny 2012 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 14 juny 2012 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: mefrou U.C. de Voogd (PvdA) en de hearen L. Tilma (CDA),

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014 Besluitenlijst van de agendastukken

B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014 Besluitenlijst van de agendastukken B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 13 mei 2014. Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 14 oktober 2010, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer L. Bijleveld mevrouw T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevrouw A. Dijkstra-Wijbenga

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken

B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van17 juli 2012. Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014 Motieboek 2014 1 MOTIEBOEK 2014... 1 19 FEBRUARI 2014... 3 140219 MOTIE PUBLIEKE VERANTWOORDING BIJ REGIONALISERING INGEDIEND DOOR HELE RAAD... 3 Aangenomen... 3 140219 MOTIE MIENSKIPSSOARCH VVD, D66,

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin Fries 1 en Fries 1,2 Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 04 Tijdvak 1 400015-1-2c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 4 juli 2013 Voorstelnummer: 2013/ 37 12 Stiens, 5 juni 2013 Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66 68

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevrouw J. Cuperus (PvdA) de heer K. de Jager (CU) mevrouw F. Grijpstra (CDA) de heer C.C. Fransooijs (CDA)

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 12 Stiens, 9 september 2013 Raadsvergadering: 26 september 2013 Voorstelnummer: 2013/ 48 Portefeuillehouder: A. Wachter Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 9 septimber 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016 Aanwezig Voorzitter : de heer G. Krol Griffier : mevrouw W.

Nadere informatie

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl.

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl. 11 Gemeentenijs 11 Een ander geluid Als student aan de opleiding Integrale Veiligheid, ben ik momenteel stagiair bij Jacobs Douwe Egberts in Joure. Hier houd ik mij niet zozeer bezig met het produceren

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Raadsvergadering : 29 juni 2016 Agendapunt : 2a Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Aanwezig: Voorzitter De heer F. Veenstra Griffie Mevr. H.A. van Dijk Beekman,

Nadere informatie

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later.

Bericht van verhindering is binnengekomen van de heer T. Brinkman (FNP). De heer M. Talma (CDA) komt iets later. Concept besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 3 november 2011, aanvang 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig:

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur)

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 12 (17.00 uur) 5 Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân wil onderzoek gaan doen naar de overeenkomst van

Nadere informatie

10 Stiens, 17 december 2014

10 Stiens, 17 december 2014 10 Stiens, 17 december 2014 Raadsvergadering: 22 januari 2015 Voorstelnummer: 2015/2 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 27 januari 2014 ( uur)

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 27 januari 2014 ( uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 27 januari 14 (.00-21. uur) Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

14 Stiens, 30 mei 2017

14 Stiens, 30 mei 2017 14 Stiens, 30 mei 2017 Raadsvergadering: 7 september 2017 Voorstelnummer: 2017/22 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: W. van der Meer E-mail: w.vandermeer@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake lijst raadsperiode 2010 maart 2014 (aangenomen moties) Bijgewerkt op 25 november 2015 Raads- vergadering 6 maart 2014 CDA 4a. vreemd aan de Overwegende dat: Unaniem PvdA orde van de dag inzake aangenomen

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Agenda Besluitenlijst Burgemeester en wethouders van 19 juni 2012 Aanwezig: Secretaris, Burgemeester, Wethouder, Wethouder, Wethouder de heer H. Siegersma de heer J.R.A. Boertjens

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014. Amend. Financiële recapitulatie

Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014. Amend. Financiële recapitulatie Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014 Motie/ Onderwerp Amend. Financiële recapitulatie Stemming FR - M1 Versneld afschrijven maatschappelijk nut CU versneld

Nadere informatie

Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 22 maaie 2013 om 19.30 oere Plak: MFC Het Spectrum, Burdaard Oanwêzich: 43 ynwenners Burdaard,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2017

Correctievoorschrift VWO 2017 Correctievoorschrift VWO 2017 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Gemeenteraad. voorzitter: F. Ravestein. griffier: I. Zwart. wethouders: K. de Boer, R. Jonkman en W. Kooistra. gemeentesecretaris: --

Gemeenteraad. voorzitter: F. Ravestein. griffier: I. Zwart. wethouders: K. de Boer, R. Jonkman en W. Kooistra. gemeentesecretaris: -- Gemeenteraad Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 6 juni 2011 vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. aanwezig: de leden:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Beslutelist Riedsgearkomste Beslutelist fan de riedsgearkomste fan 13 septimber 2010 Oanwêzich: foarsitter: leden: Ofwêzich m.k.: griffier: kolleezje: Liemburg Astro, Bakker, De

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst.

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst. Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 17 maart 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma. Afwezig: De

Nadere informatie