Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011"

Transcriptie

1 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak, waarnemend griffier. Afwezig: mevrouw E. Keizer (CDA), de heer H. Korthof (PvdA) en de heer W.J.M. Haarsma (PvdA) Voor de stemmingen vertrokken: Mevrouw P.H. de Graaf- van der Meer (FNP), mevrouw S. Poepjes (CDA) 1 a. lepening en meidielings - De foarsitter iepent de gearkomste om oere. - Der is berjocht fan behindering fan mefrou Keizer, de hear Korthof en de hear Haarsma. - Mefrou Postma, mefrou Rötert, mefrou Hosman en mefrou Kromkamp hawwe witte litten dat se letter komme. - De seleksjekommisje hat besletten de hear A. Oortgiesen foar te dragen foar de fakatuere griffier fan de provinsje Fryslân. It is it doel dat er yn de steategearkomste fan 9 maart beneamd wurdt. Op 18 april sil er mei syn wurk begjinne. b. Fêststellen wurklist - De ynterpellaasje oer de kultuer yn it noarden, dy t oanfrege is troch de FNP, wurdt agindearre as punt 07B. - Op fersyk fan de hear Versteeg jout it kolleezje by punt 00B fan de wurklist earst in taljochting op it brief dat de steateleden juster krigen hawwe; nei de ferklearring fan deputearre Galema sil der skorst wurde. - Nei it middeisskoft wurdt besletten de punten 01B en 02B as ien punt te behanneljen. 2. Ôfskie de hear A. Oostland Mei in taspraak, in kado en mei blommen wurdt ôfskie nommen fan de hear A. Oostland (ChristenUnie). De hear Oostland makket gebrûk fan de mooglikheid de steaten ta te sprekken. 3. Frageoerke 3a: fragen SP oangeande subsydzjeoanfragen SKNL` De fragen fan de hear Van der Hoek wurde beäntwurde troch deputearre Konst. 3b: fragen FNP oer de ûnderhannelingen mei it ryk oer it opheffen fan Nije Maaie. De fragen fan frou De Graaf wurdt beäntwurde troch deputearre Konst. 3.c: vragen van het CDA over de toekomst van de garnalenvisserij De vragen van mevrouw Reitsma worden beantwoord door gedeputeerde mevrouw Schokker. Tasizzing: Deputearre mefrou Schokker seit ta dat se kontakt opnimme sil mei it ministearje en mei har kollega-deputearre yn de provinsje Grins 4. Ynkommen stikken De heer Versteeg (PvdA) vraagt het nieuwe presidium de suggestie mee te geven brieven van SNN en IPO rechtstreek te agenderen voor bespreking in de commissie B&M. De voorstellen voor het afdoen van de ingekomen stukken worden door de staten ongewijzigd overgenomen. blz. 1

2 5. Utfiering moasjes en amendeminten: - Moasje oer 500-baneplan Stuk nr. 1, motie ChristenUnie PS verzoeken het college van GS: Met een serieuze uitwerking te komen van het 500 banenplan naar model van het 1000 banenplan van Overijssel - in gesprek te gaan met sociale partners teneinde duidelijkheid te krijgen wat de provincie op dit gebied kan doen. - hierbij ook het meester-gezel project te betrekken. Bij stemming over de motie staken de stemmen; voor de motie stemmen de fracties van de ChristenUnie, PvdA, Feriene Lofts, GrienLinks en SP. In de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten wordt de motie opnieuw in stemming gebracht. Tasizzings: Deputearre Galema seit ta: - dat er komt mei in reaksje op it 1000-banenplan fan Oerissel; - ek noch komt mei in reaksje op it master-gesel projekt. HAMMERSTIKKEN / BESPREKPUNTEN 00B Debat over de verklaring van het College van Gedeputeerde Staten d.d. 9 februari 2011 inzake uitspraken de heer Galema stuk nr. 1, motie GrienLinks (later gewijzigd) PS spreken als haar mening uit dat PS afstand nemen van deze (in de overwegingen genoemde) bestuursstijl en deze wijze van besturen dient abrupt te worden beëindigd. De motie wordt verworpen met de stemmen van de fracties van GrienLinks en Feriene Lofts voor. Stuk nr. 2, motie Feriene Lofts PS spreken uit dat de handelswijze van Gedeputeerde Galema in de kwestie rond zijn functioneren als gedeputeerde en/of als lijsttrekker ernstig wordt afgekeurd. De motie wordt verworpen met de stemmen van de fractie van Feriene Lofts voor. 01B Voorstel tot vaststelling van de Nota Inzet Falcon Middelen De nota geeft de kaders aan waar binnen de Falcon middelen ingezet kunnen worden rekening houdende met eerdere uitspraken van de Staten hierover. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor de nota inzet Falcon middelen vast te stellen stuk nr. 1, motie ChristenUnie PS verzoeken het college van GS - de bestaande plannen in den lande bijeen te voegen - deze als bouwstenen te gebruiken om binnen een half jaar te komen met een concrete uitwerking van het fonds Skjinne Fryske Enerzjy. De motie wordt aangenomen met de stemmen van de fracties van de ChristenUnie, CDA, PvdA, Feriene Lofts, GrienLinks en SP voor. blz. 2

3 stuk nr. 2, amendement PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie Het ontwerp besluit wijzigen in: De nota Inzet Flaconmiddelen voor kennisgeving aan te nemen. Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. Stuk nr. 3, motie PvdA PS spreken uit dat het gewenst is om deze (in de overwegingen genoemde) amendementen uit te voeren zoals eerder verwoord. Verzoeken het college om in de eerste Berap van 2011 de consequenties van dit principe verder uit te werken en de consequenties duidelijk te maken. De motie wordt aangenomen met de stemmen van de fracties van de PvdA, CDA, FNP, ChristenUnie, Feriene Lofts, GrienLinks en SP voor. Het aldus gewijzigde voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 02B Voorstel tot vaststelling van de startnotitie Frysk Untwikkelbedriuw De startnota Frysk Untwikkelbedriuw stelt Provinsjale Steaten yn de gelegenheid om it ramt te bepalen, dêr t Deputearre Steaten it Frysk Untwikkelbedriuw neier útwurkje. útstel It kolleezje fan Deputearre Steaten stelt út om harren it mandaat te jaan om it Frysk Untwikkelbedriuw neier út te wurkjen neffens de meistjoerde startnota. moasjes en amendeminten stuk nr. 1, motie VVD PS verzoeken het college van GS om op korte termijn een concreet businessplan voor het OBF (Ontwikkelbedrijf Fryslân) te schrijven en dat ter goedkeuring aan PS voor te leggen. De motie wordt aangenomen met de stemmen van de fracties van de VVD, CDA, PvdA, FNP GrienLinks en SP voor. stuk nr. 2, motie GrienLinks PS spreken als haar wens uit: - dat het college in een nieuw voorstel de inhoud en activiteiten van het Fries Ontwikkelbedrijf nader uitwerkt; - in het nieuwe voorstel uitgegaan wordt van een intern, op afstand georganiseerd ontwikkelbedrijf en dit met een flexibel personeelsbeleid (d.i. eigen personeel inzetten, beperkt extern personeel inhuren) wordt gecombineerd; - daarbij een heldere visie op de verschillende rollen van de provincie als participant, toezichthouder en bestuursorgaan gegeven wordt; - de rol van PS in de notitie wordt aangescherpt, in de zin van jaarlijks plannen en rapportages die aan PS worden voorgelegd; en dit nieuwe voorstel opnieuw aan PS voor te leggen. De motie wordt verworpen met de stemmen van de fracties van de GrienLinks, PvdA en Feriene Lofts voor. Stuk nr. 3, amendement PvdA, mede ondertekend door de ChristenUnie Het ontwerp-besluit wijzigen in: -- om GS te vragen met inachtneming van de discussie die hierover in de staten is gevoerd, de gedachte van een Frysk Untwikkelbedriuw nader uit te werken en o.a. de financiële consequenties voor de leggen aan de staten. Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. blz. 3

4 Stuk nr. 4, motie PvdA, PS verzoeken het college om te komen tot een Agenda voor de verdere versterking van de Friese Economie en deze voor te leggen aan de staten, voor de begrotingbehandeling De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. Stuk nr. 5, motie PvdA, mede ondertekend door het CDA PS verzoeken het college om zo spoedig mogelijk te komen tot een Doefonds op basis van het bestaande development fonds, waarbij kleinschaligheid, innovatie, duurzaamheid en revolverend kernbegrippen zijn, en deze voorstellen voor te leggen aan de staten voor eind maart De motie wordt aangenomen met de stemmen van de fracties van de PvdA, CDA, Christen- Unie, Feriene Lofts, GrienLinks en GrienLinks voor. Stik nr. 6, moasje SP, mei ûnderskreaun troch FNP en GrienLinks PS fersykje it kolleezje fan FS it budzjet foar STINAF te ferheegjen mei 2,5 miljoen (dekking kin plakfine út de VAR). De moasje wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksjes fan de SP, FNP, Feriene Lofts en SP foar. Beslút fan Provinsjale Steaten It wizige útstel wurdt mei algemiene stimmen oannommen. 03B Voorstel betreffende vertaling scenario 4 takendiscussie naar beleidsvelden In november 2010 verzochten PS om een nadere uitwerking van de uitgangspunten van het scenario 4. In het bijgevoegde stuk wordt deze uitwerking gegeven, waarbij ook de verschillen en overeenkomsten met voor het takenpakket van de provincie relevante passages in het recente regeerakkoord worden geschetst. Het stuk is bedoeld als richtinggevende notitie om de discussie in PS over het toekomstige provinciale takenpakket te voeden en tot een afronding op hoofdlijnen te brengen. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor: - de bijgevoegde notitie, 'Een maatpak voor de regisseur', vast te stellen als richtinggevende visie op het toekomstige takenpakket van de provincie Fryslân - GS de opdracht te geven de mogelijke consequenties van de keuzes ten aanzien van provinciale taken voor budgetten en activiteiten onderwerp te maken van een proces met bestuurlijke en maatschappelijke partners en daarna ter definitieve besluitvorming aan PS voor te leggen Stuk nr. 1, amendement PvdA Het eerste dictum uit het ontwerp-besluit als volgt wijzigen: - De bijgevoegde notitie Een maatpak voor de regisseur voor kennisgeving aan te nemen en verder vorm te geven met in achtneming van het op 16 februari 2011 gevoerde debat in Provinciale Staten. Het amendement wordt door het college overgenomen. Stik nr. 2, moasje SP PS dragen it kolleezje fan DS op om by de útwurking fan de karren oangeande provinsjale taken ek mei in útstel te kommen om de bestjoerlike taken fan it Wetterskip ûnder te bringen by it provinsjaal bestjoer. De moasje wurdt oannommen mei de stimmen fan de fraksjes fan de SP, PvdA, FNP, ChristenUnie, Feriene Lofts en GrienLinks foar. blz. 4

5 Stik nr. 3, moasje SP PS fersykje it kolleezje fan DS om: - earst mei de gemeenten te praten oer it proses fan oerdracht fan taken, foech en ferantwurdlikheden; - it ramt oangeande de oerdracht te stellen op grûn fan de rjochten fan it bern, sa t omskreaun is yn it Ynternasjonaal Ferdrach foar de Rjochten fan it Bern; - de kwaliteit, it tiidpaad en de finansiering fan de jeugdsoarch primêr yn dizze petearen oan de oarder te stellen; - yn dizze petearen de fisy fan de gemeenten swier weagje te litten. De moasje wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksjes fan de SP, PvdA, Feriene Lofts en GrienLinks foar. Stik nr. 4, moasje SP PS drage it kolleezje fan DS op om organisaasjes dy t provinsjaal wurkje en organisearre binne en op dit stuit provinsjale subsydzje ûntfange, bliuwend finansjeel te stypjen, op syn minst op it hjoeddeistige nivo. De moasje wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksjes fan de SP, Feriene Lofts en GrienLinks foar. Het aldus gewijzigde voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 04B Voorstel tot vaststelling van de uitgangspunten stimuleringsregeling funderingsherstel Ter uitvoering van een initiatiefvoorstel van de PvdA-fractie leggen Gedeputeerde Staten de uitgangspunten voor de stimuleringsregeling ter vaststelling voor aan PS. Na de vaststelling van deze uitgangspunten door PS zullen GS de regeling binnen twee maanden verder uitwerken en publiceren. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor: - Dat Gedeputeerde Staten door tussenkomst van de SVn een laagrentende lening beschikbaar zullen stellen aan eigenaar-bewoners voor het herstel van funderingen van woningen met een WOZ-waarde van minder dan ,- welke voorafgaande aan het jaar 1992 door de huidige eigenaar-bewoner in eigendom zijn verkregen, - Gedeputeerde Staten op te dragen de stimuleringsregeling binnen twee maanden conform deze uitgangspunten uit te werken, te publiceren, en Provinciale Staten terzake te informeren, stuk nr. 1, amendement PvdA Toe te voegen aan het ontwerp-besluit: GS op te dragen uitgangspunten voor de maatwerk-vangnetregeling voor wat betreft de laagrentende SVn-lening vast te stellen en te voegen bij de stimuleringsregeling en PS terzake te informeren. Het amendement wordt later door de indieners ingetrokken. stuk nr. 2, motie PvdA PS verzoeken het college van GS binnen twee maanden, gelijklopen met de stimuleringsregeling, in overleg te treden met de gemeenten in het Fries Veenweidegebied en Wetterskip Fryslân, teneinde bij de uitvoering van de stimuleringsregeling funderingsherstel van hun expertise en uitvoeringsorganisatie gebruik te kunnen maken. De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. blz. 5

6 stuk nr. 3, amendement ChristenUnie Het ontwerp-besluit aanvullen met: - Voor de stimuleringsregeling funderingsherstel uit te gaan van de WOZ-waarde, aangaande de opstal zonder grond. Daarbij vast te houden aan het afgesproken plafond van ,-- Het amendement wordt verworpen met de stemmen van de fractie van de ChristenUnie voor. stuk nr. 4, motie ChristenUnie PS verzoeken het college van GS een revolverend fonds in te stellen en daarmee alsnog uitvoering te geven aan het voorstel inzake kostenraming, risico en dekking, zoals dit o.a. is weergegeven op pagina 8 van het door de staten aangenomen initiatiefvoorstel van 30 juni De motie wordt verworpen met de stemmen van de fractie van de ChristenUnie voor. toezegging: Deputearre Konst seit ta dat er nochris besjen sil oft in fangnetregeling helber is. Het voorstel wordt, met inachtneming van de gedane toezegging, aangenomen met de stemmen van de fracties van de FNP, ChristenUnie, Feriene Lofts, GrienLinks en SP tegen. 05B Voorstel tot vaststelling van de Houtkoolschets Windstreek Ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuw beleid voor windenergie hebben GS een houtskoolschets opgesteld. Hierin is de visie op een nieuw windbeleid opgenomen. De houtskoolschets wordt voorgelegd aan gemeenten en belangengroepen. Voordat een ontwerp structuurvisie, inclusief een milieueffectenrapportage wordt opgesteld, worden de staten gevraagd om in te stemmen met de uitgangspunten voor het nieuwe beleid. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor de visie zoals beschreven in de houtskoolschets Windstreek 2011 te onderschrijven en het college de opdracht te geven deze visie uit te werken in een ontwerp structuurvisie. stuk nr. 1, motie VVD, mede ondertekend door FNP en SP. PS spreken als haar mening uit dat het college bij de totstandkoming van EANN 2 moet inzetten op blue energy in plaats van windenergie. De motie wordt verworpen met de stemmen van de fracties van de VVD, FNP, Feriene Lofts en SP voor. stuk nr. 2, motie PvdA, PS verzoeken het college van GS te komen met een plan van aanpak voor het zo snel mogelijk realiseren van een ontwerp structuurvisie Windstreek 2011 en over dit plan van aanpak de staten bij de Kaderbrief te informeren. De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 3, motie PvdA, PS verzoeken het college van GS in de ontwerpstructuurvisie criteria op te nemen voor de keuze voor maximaal één locatie voor een opschalingscluster voor windenergie nabij grootschalige infrastructuur. De motie wordt verworpen met de stemmen van de fractie van de PvdA (uitgezonderd mevrouw Van Duinen), VVD en GrienLinks voor. blz. 6

7 stuk nr. 4, motie PvdA, PS verzoeken het college van GS om de in de overwegingen genoemde zaken in de ontwerpstructuurvisie op te nemen als kader voor het verhogen van de vermogensdoelstelling. De motie wordt door het college overgenomen onder aantekening dat bij de ambitie gelezen wordt minimaal 400 Mw waarbij meer mogelijk is als saneringsopgave dat noodzakelijk maakt. Daarna wordt de motie door de indieners ingetrokken. stuk nr. 5, motie PvdA, PS verzoeken het college van GS - zolang er nog sprake is van zoekgebieden -en niet van 2 of 3 gekozen locaties- niet af te wijken van de maximale masthoogtes van Windstreek 2000, zoals die ook zijn opgenomen in de Concept Verordening Ruimte; - actief te communiceren met initiatiefnemers teneinde hun plannen te kunnen laten opgaan in de 2 of 3 genoemde opschalingsclusters. De motie wordt verworpen met de stemmen van de fracties van de PvdA (uitgezonderd mevrouw Van Duinen) en VVD voor. stik nr. 6, moasje CDA, PS fersykje it kolleezje fan DS om foar de bou fan nije wynmûnen in wurkwize sa as it konsept fan de Nije Pleats yn te fieren. De moasje wurdt troch it kolleezje oernommen en dêrnei troch de yntsjinners ynlutsen. stuk nr. 7, motie Feriene Lofts, mede ondertekend door GrienLinks PS verzoeken het college van GS uiterlijk januari 2012 met een startnotitie te komen over de positie van zonne-energie in het kader van inzetten op een duurzame samenleving. De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 8, motie ChristenUnie, PS verzoeken het college van GS bij de locatiekeuze voor windmolens nadrukkelijk grote infrastructuur en industriële gebieden te betrekken. De motie wordt verworpen met de stemmen van de fracties van de ChristenUnie en Grien- Links voor. stuk nr. 9, motie ChristenUnie, PS verzoeken het college van GS - bij de uitwerking van de Houtskoolschets Windstreek 2011 onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een tijdelijke vergunning voor het oprichten en exploiteren van een windmolen; - daarin te betrekken dat de duur van de tijdelijke vergunning afhankelijk is van de uitkomst van een vooraf opgestelde businesscase. De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. stik nr. 10, moasje GrienLinks PS sprekke as har miening út dat de doelstelling foar wynenerzjy op it fêste lân fan Fryslân minimaal 600 MW wurde moat. De moasje wurdt fersmiten met de stimmen fan de fraksje fan GrienLinks foar. blz. 7

8 stik nr. 11, moasje GrienLinks PS sprekke as har miening út 1. dat nije wynenerzjyparken op de fêste wâl- thús hearre op of by de grutte bedriuweterreinen, by snelwegen, spoarwegen en grutte knooppunten dêrfan; 2. ditoangeande de foarkar te jaan oan bedriuweterreinen by de fjouwer grutste plakken fan Fryslân:, Ljouwert, Snits, Hearrenfean en Drachten en de snelwegen en spoarwegen tusken dy plakken, benammen tusken Ljouwert en Grou. en freegje DS by de útwurking fan it wynenerzjybelied it boppesteande as ramt te brûken. De moasje wurdt fersmiten met de stimmen fan de fraksjes fan GrienLinks en de Christen- Unie foar. stik nr. 12, moasje GrienLinks PS sprekke as harren miening út dat doarpsmûnen wêrfan t de finansjele opbringsten ten goede komme oan de oanbelangjende doarpen, útsletten wurde fan de te sanearjen solitêre wynturbines yn it ramt fan it provinsjaal wynenerzjybelied, as de finansjele partisipaasje yn de ynvestearring foar de wynturbine fan partikulieren yn sa n doarp fyftich persint of mear is. De moasje wurdt fersmiten met de stimmen fan de fraksjes fan GrienLinks, Feriene Lofts en SP foar. stik nr. 13, moasje GrienLinks PS sprekke as harren miening út: 1. dat der wol stribbe wurde moat nei it opromjen van safolle mooglik solitêre wynturbines en it bondeljen fan nije turbines yn in beheind tal wynturbineparken; 2. mar stelle (noch) gjin fêste ferhâlding fêst tusken de hoefeelheid nije wynenerzjykapasiteit en de ta sanearjen âlde kapasiteit fan solitêre turbines, oant der mear dúdlikens is oer de meast gaadlike en helbere ferhâldings ditoangeande; 3. trúnje der by DS op oan, foar it fêststellen fan it definitive, nije plan windstreek mear dúdlikens te jaan oer de meast gaadlike en helbere ferhâlding tusken nije wynproduksjekapasiteit en âlde te sanearjen kapasiteit. De moasje wurdt troch it kolleezje oernommen en dêrnei troch de yntsjinners ynlutsen Stuk nr. 14, amendemint SP Yn it beslút De visie zoals beschreven in de houtskoolschets Winstreek 2011 te onderschrijven: 1. GS de opdracht te geven deze visie uit te werken in een ontwerp structuurvisie Wizigje Yn: De visie zoals beschreven in de houtskoolschets Winstreek 2011 niet te onderschrijven; 1. GS de opdracht te geven een ontwerp structuurvisie uit te werken volgens de kaders die in 2009 door PS zijn vastgesteld, daarbij rekening houdend met de nog vast te stellen Verordening Romte Fryslân 2011., It amendemint wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksjes fan de SP, VVD en Feriene Lofts foar. Het voorstel wordt aangenomen met de stemmen van de fracties van de VVD, FNP, Feriene Lofts en SP en van mevrouw Van Duinen (PvdA) tegen. blz. 8

9 06H Voordracht externe accountant Conform het Plan van aanpak aanbesteding opdracht tot certificering van de jaarrekening van de provincie Fryslân, is een digitaal offertetraject doorlopen voor externe accountantskantoren om te kunnen komen tot een keuze. Het Auditcomittee van Provinciale Statenstelt voor conform het advies van de selectiecommissie, bestaande uit leden van het audit committee, daarin geadviseerd door de overige leden van het Breed audit-overleg, het accountantskantoor Ernst&Young opdracht te verlenen tot het uitvoeren van de werkzaamheden aangaande de certificering van de jaarrekeningen en de daarmee verband houdende procescontroles en adviezen. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform het daartoe vastgestelde Programma van Eisen en de door Ernst&Young ingediende offerte d.d. 28 januari 2011, in beginsel voor de duur van vier jaar, waarvan twee optiejaren, ingaande het verslagjaar Zonder discussie wordt het voorstel met algemene stemmen aangenomen. 07B Ynterpellaasje FNP oer de ûnderhannelingen mei it Ryk oer it kultuerbelied. Moasje Stik nr. 1, moasje FNP, mei ûnderskreaun troch CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie, Feriene Lofts, GrienLinks en SP. PS sprekke út dat it foar de steaten fan Fryslân ûnbesteanber is dat de stêd Grins de belangen fan de Fryske kultuer behertigje moat rjochting De Haach; Fersykje DS: a) mei klam om der op te tidigjen dat Fryslân syn eigen belangen yn de ûnderhannelingen mei it ryk behertiget en dat de proseduere-ôfspraken yn de BFTK en it Hânfêst ditoangeande neikommen wurde; b) dizze moasje en de strekking dêrfan mei klam ûnder it omtinken fan it regear, de Twadde en Earste Keamer te bringen. De moasje wurdt mei algemiene stimmen oannommen. stemverklaringen, stemmingen en sluiten van de vergadering. - Er worden stemverklaringen afgelegd door de heer Van Mourik (VVD), de heer Versteeg (PvdA), de heer Van de Kolk (Feriene Lofts), mevrouw Groeneveld (GrienLinks) en de heer Nijboer (CDA). - Na de stemmingen sluit de voorzitter de vergadering omstreeks uur. blz. 9

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 26 maaie 2010 Wurklistnûmer : 06H Beliedsprogramma : Bestjoer Ôfdieling : Steategriffy Behanneljend amtner : G. Kraak Tastel : 5618 Registraasjenûmer : 892187 Primêr

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009.

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Aanvang: op 4 november 10.00 uur. op 7 novemer: 09.00 uur. Voorzitter: bij beide vergaderingen:

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 7 april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 11 februari 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 3 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 jannewaris

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 9 septimber 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: KfdK en sektaris 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 23 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf.

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf. - Toezegging Oofrvor1 V1 L \ Amendement Agendapunt Paraaf nr. / 1 Indiener(s) 1 GrienUnks f )(4j (7 v Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt. behalve de toezegging

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 11,

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 17 maart 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

/ /41 FRYSLAN. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

/ /41 FRYSLAN. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde In te vullen door de griffier FRYSLAN Amendement nr. Paraaf / /41 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 21 mei 2014 01 B Vaarwegenverordening Fryslân Toelichting op het amendement:

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde In te vullen door de griffier Amendement nr. / Paraat GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 16 oktober 2013,mrhèi, 7b Stand van zaken Moties en Toezeggingen Toelichting

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Lijst met afgehandelde moties en toezeggingen t.b.v. PS op 24 september 2014 (peildatum 13-08-2014)

Lijst met afgehandelde moties en toezeggingen t.b.v. PS op 24 september 2014 (peildatum 13-08-2014) ding Motie ingediend door Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling Status Afhandeling Afvoing PS 24 Landbouwagenda 2011 PS 19-01-2011 J. Kram GrienLinks; SP moasje 01B-18 Provinsjale steaten fsykje

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Steatekommisje Lan, Loft en Wetter

Steatekommisje Lan, Loft en Wetter Steatekommisje Lan, Loft en Wetter Te behanneljen yn gearkomste: 8 jannewaris 2014 Wurklistpunt: 10 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER Ferslach fan de gearkomste op 4 desimber 2013 yn it Provinsjehûs 20

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 9.1 Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : J.J. Dicke Tastel : 5905 Registraasjenûmer : 1110121 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Structuurvisie

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 maaie 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 maaie 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) BESPREKPUNTEN

konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) BESPREKPUNTEN konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 BESPREKPUNTEN B1. Beantwoording schriftelijke vragen geen SOBD (meerdere) B2. Brieven aan Provinciale Staten De navolgende brief aan PS vast te

Nadere informatie

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. O Partijvoor. 23 septimber 2015. 04. Ynkommen stikken. Brieven Omrop Fryslân

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. O Partijvoor. 23 septimber 2015. 04. Ynkommen stikken. Brieven Omrop Fryslân moasje nû. paraaf ChristenUnte t4p) Fryslân Yn te foljen troch de griffier nedige budzjet om de brede Frysktalige programmearring mooglik te meitsjen; en c. in struktureel differinsjearre finansiering

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 febrewaris 2015 Wurklistnûmer : 09 Ûnderwerp : Verstrekken van Hybride Kapitaal aan de Nederlandse Waterschapsbank Beliedsprogramma : Algemene dekkingsmiddelen,

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 8 april 2014. Ofwêzich: deputearre Konst. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 8 april 2014. Ofwêzich: deputearre Konst. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre Konst 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 15 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 1 april 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 29 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 29 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 22 septimber 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN WfF (Kielstra) B1.

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 jannewaris 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 jannewaris 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 14 jannewaris 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. B1. Statenvragen geen BESPREKPUNTEN SOBD

Nadere informatie

Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus.

Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus. PVDA In te vullen door de griffier Motie nr. 7 O9 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei 2015 04.Brief DS fan 20 jannewaris 2015 oer stân fan saken N359 Lemmer

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 24 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou De Vries, deputearre Konst (foar in part)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 24 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou De Vries, deputearre Konst (foar in part) Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou De Vries, deputearre Konst (foar in part) 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 13, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 17 maart 2015 wurdt

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 jannewaris 2016. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 1. Aktualiteiten en tema s

Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 jannewaris 2016. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 1. Aktualiteiten en tema s Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 jannewaris 2016 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 3 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 12 jannewaris 2016 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

P 5 bii.2ol3 YSLAN. (5 ll2o3 cnrrm. 4ede. MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde. In te vullen door de griffier. motie nr. paraaf.

P 5 bii.2ol3 YSLAN. (5 ll2o3 cnrrm. 4ede. MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde. In te vullen door de griffier. motie nr. paraaf. YSLAN o6 (5 ll2o3 cnrrm P 5 bii.2ol3 In te vullen door de griffier 4ede Indiener(s) VVD Klaas Kielstra omtrent de problematiek in Hallum te komen; snel mogelijk met een voorstel bij PS te komen om vertraging

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 1 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 1 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Moties en toezeggingen, afgehandeld wurdt ûnferoare fêststeld. c. Moties en toezeggingen, voorstel af te voeren wurdt ûnferoare fêststeld. d.

Nadere informatie

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme Ingekomen stukken week 13 2010 Advies Griffie Gemeente Ooststellingwerf over burgerinitiatief REC afschrift brief aan ministerie BZK over financieel toezicht (Kan betrokken worden bij behandeling jaarrekening

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 23 juni 2010 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : 2. Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : M.E.T. Meijer Tastel : 5305 Registraasjenûmer

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014 Motieboek 2014 1 MOTIEBOEK 2014... 1 19 FEBRUARI 2014... 3 140219 MOTIE PUBLIEKE VERANTWOORDING BIJ REGIONALISERING INGEDIEND DOOR HELE RAAD... 3 Aangenomen... 3 140219 MOTIE MIENSKIPSSOARCH VVD, D66,

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 PROVINCIE HM FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 1617233 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) De dames R. Azarkan (PvdA), M.C.

Nadere informatie

Fryslân Amendement n r. Paraaf. Agendapunt

Fryslân Amendement n r. Paraaf. Agendapunt j OPvDA ChristenUnie Fryslân Amendement n r. Paraaf esw 4ei AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 24juni 2015 05 jaarstukken 2014 Korte titel amendement Facilitair personeel in

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Ingekomen stukken week 48 2012

Ingekomen stukken week 48 2012 Ingekomen stukken week 48 2012 28 novimber 2012 Beantwoording vragen Steatekommisje LL&W 3 oktober bodemsanering 29 novimber 2012 Behanneling yntegrale beliedsnota Grinzen oer 29 novimber 2012 Discussienotitie

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie

Nr. Voorstel Onderwerp Actie Aan: de fractievoorzitters, collegeleden en sectordirecteuren Van: de raadsgriffier Datum: 28 mei 2008 I.a.a.: Concernstaf, Communicatie, R. ter Braak, website-beheer, infranet-beheer, raadsgriffier en

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 25 juny 2013. Ofwêzich: Deputearre mefrou Schokker, Siktaris Van den Berg

Beslutelist gearkomste fan D.S. 25 juny 2013. Ofwêzich: Deputearre mefrou Schokker, Siktaris Van den Berg Beslutelist Ofwêzich: Deputearre mefrou Schokker, Siktaris Van den Berg 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 26, 2013 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 18 juny 2013 wurdt ûnferoare

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd, provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 t I Provinsjale Steaten fan Fryslân wwwfryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Begrutting 2011. Fryslân: iepen en eigen

Begrutting 2011. Fryslân: iepen en eigen Begrutting 2011 Fryslân: iepen en eigen Fryslân: iepen en eigen Begroting 2011 Begroting 2011 G e d e p u t e e r d e S tat e n va n F ry S l â n 14 S e p t e m b e r 010 Colofon Provincie Fryslân Bezoekadres:

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2015 (januari t/m augustus 2015) 11 november 2015 Provinciale Staten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Ontwikkeling van de berap 6 1.2 Leeswijzer 6 2 Samenvatting

Nadere informatie

F ry s l â n : i e p e n e n e i g e n Begroting 2010

F ry s l â n : i e p e n e n e i g e n Begroting 2010 F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n Begroting 2010 F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n g e d e p u t e e r d e s tat e n va n F ry s l â n 7 s e p t e m b e r 009 F ry s l â n: i e p e n e n e i g

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân 1

provinsje fryslân provincie fryslân 1 provinsje fryslân provincie fryslân 1 Oan de leden fan Provinsjale Steaten postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (050) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 1 www±ryslannl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015

Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB)

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 1 july 2014 Ofwêzich: deputearren frou Poepjes en frou De Vries

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 1 july 2014 Ofwêzich: deputearren frou Poepjes en frou De Vries konsept Beslutelist Ofwêzich: deputearren frou Poepjes en frou De Vries 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 27 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 24 juny 2014 wurdt ûnferoare

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie