Steatekommisje Lan, Loft en Wetter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steatekommisje Lan, Loft en Wetter"

Transcriptie

1 Steatekommisje Lan, Loft en Wetter Te behanneljen yn gearkomste: 8 jannewaris 2014 Wurklistpunt: 10 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER Ferslach fan de gearkomste op 4 desimber 2013 yn it Provinsjehûs 20 Oanwêzich: De kommisjeleden Frou H. C.G. van Asten (foarsitter), de hear M. Aardema (PVV), de hear J. Apperloo (CDA), de hear A. Bijlsma (FNP), de hear F.P. Doting (VVD), de hear O.A. van der Galiën (PVV), frou A. Haga (ChristenUnie), de hear Y.J.J. van der Heide (GrienLinks), de hear K.J.F. Hettinga (D66), de hear J.W. van der Hoek (SP), de hear R. van der Honing (GrienLinks), de hear J.B. van der Horst (SP), frou S.L. Hosman-Benjaminse (VVD), de hear K. Kielstra (VVD), de hear R. van Maurik (PvdA), de hear M. de Roo (D66), de hear J.A. Tjalsma (CDA), frou F.B. Teernstra (CDA), frou A. Toering-Schuurmans (FNP), frou H. van der Vlugt (PvdA), de hear T. Voigt (PvdA), de hear J.S. van der Zee (PvdA) de hear J. Halma (ChristenUnie) De amtners: Frou K. Mijnheer (sekretaris), de hear J.J. Dicke, de hear M. Wesselius 30 Foar it kolleezje: De deputearren: J.H.J. Konst ; J.G. Kramer ====================================================================== 1. Iepenjen en fêststellen fan e wurklist De foarsitter iepenet om oere de gearkomste en hjit elkenien wolkom. De wurklist wurdt sûnder wizigings fêststeld Meidielings De steateleden wurde ynkoarten ynformearre oer de wizigings yn de yndieling fan de kommisjegearkomsten. Oan de kommisje wurdt foarlein dat der in fersyk fan it kolleezje fan DS is om de ynformearjende kommisje oer Energy Valley, dy t op 11 desimber 2013 wêze soe, net troch gean te litten. It Werkplan 2014, dat taljochte wurde soe, is noch net ryp foar presintaasje. De kommisje stimt dêrmei yn. Yn jannewaris of febrewaris sille DS der op werom komme Brief van GS van 12 november 2013 Vervolg op de ontwerp-structuurvisie Fryslân Windstreek 2012 Koarte gearfetting: Yn e brief ynformearret it kolleezje fan DS PS oer it ferfolch op de ontwerpstructuurvisie Fryslân

2 Windstreek Der wurdt ûnder oare yngien op de ôfspraken mei it Ryk, de knip tusken it Ysselmar en it fêste lân, wynmûnen yn it Ysselmar en de planning. Ynsprekkers: -De hear Terschuur út namme fan de St. E-10 (sjoch taheakke); -Frou D.Dam-Jellema (Dantumadiel), op persoanlike titel (sjoch taheakke) Sprekkers út namme fan de fraksjes en it kolleezje De hear T. Voigt (PvdA), frou A. Toering (FNP), de hear K. J.F. Hettinga (D66), de hear R. Van der Honing (GrienLinks), de hear J.W. van der Hoek (SP), frou S.L. Hosman (VVD), frou A. Haga (CU), frou F.R. Teernstra (CDA), de hear M. Aardema (PVV) Deputearre Konst Tasizzings en ôfspraken De deputearre seit ta dat PS in brief krije, mei de folgjende punten DS litte PS witte hoe t eltse stap, oangeande dit ûnderwerp, fan DS en it Ryk ferrint; it fierdere tiidpaad fan DS en it Ryk De beäntwurding fan de fraach fan de VVD-fraksje, wêr t it foech fan it Ryk yn dizzen weromt te finen is. De deputearre seit ek ta dat, wannear t der ôfweken wurdt fan it tiidpaad, PS dêr sa gau mooglik oer ynformearre wurdt. 4. Steate-útstel Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2013 It kolleezje fan DS docht PS it neifolgjende útstel: -De Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2013 vast te stellen Deputearre J. Kramer jout in taljochting op de aktualiteit en ljochtet de kommisje yn oer de ûntjouwings. Hy giet yn op: a. De stân fan saken oangeande it stikken rinnen fan it Guozzeakkoart. b. De útspraak fan de Rie fan Steat fan 4 desimber 2013 dy t der eins op delkomt dat de bestriding fan guozzen ûnmooglik makke wurdt. Nei oanlieding fan it stikken rinnen fan it Guozzeakkoart en de útspraak fan de Rie fan Steat oer de jacht yn it ramt fan skeabestriding wurdt oan de kommisje útsteld om de Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2013 fan de wurklist fan de PS-gearkomste fan 18 desimber 2013 te heljen. De kommisje stimt dêrmei yn. Ynsprekkers: 1. De hear H. de Vries, van het Fryske Gea, ek út namme fan Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer(sjoch taheakke); 2. De hear F. Wouters, út namme fan de Vogelbescherming (sjoch taheakke); 3. Frou M. Logtenberg; út namme fan de Nederlandse Melkveehoudersbond (sjoch taheakke); 4. De hear P. Van Kempen; adviseur Faunabeheer, dossier ganzen; NOJG Fryslân/NOP (sjoch taheakke) 50 steatekommisje Lân, Loft en Wetter konsept-ferslach gearkomste 4 desimber 2013 side 2.

3 Sprekkers út namme fan de fraksjes en it kolleezje Frou A. Haga (CU), de hear J. Van der Hoek (SP), de hear F. Doting (VVD), frou F.R. Teernstra (CDA), de hear M. Aardema (PVV), frou H. van der Vlugt (PvdA), de hear A. Bijlsma (FNP), de hear K.J.F. Hettinga (D66), de hear Y.J.J. van der Heide (GrienLinks) Deputearre J. Kramer 10 Tasizzings en ôfspraken De deputearre seit ta om eltse moanne oan PS te rapportearjen oer de stân fan saken oangeande it Guozzeakkoart en de problematyk dêromhinne. Fierder sil de deputearre besykje sa gau as mooglik ta in Frysk Akkoart te kommen; as dat der leit, dan sil hy sjen hoe t mooglike maatregels harren ferhâlde mei de al fêststelde notysje Gans in Balans en dat dan oan PS witte litte. Advys kommisje: de kommisje advisearret om de Verordening van de agenda fan de PSgearkomste fan 18 desimber 2013 ôf te heljen Ferslach gearkomste kommisje Lân, Loft en Wetter op 13 novimber 2013 De hear Bijlsma (FNP) merkt op dat de namme fan de hear J. Visser (FNP) net by de sprekkers is vermeld by wurklistpunt 4. Dat sil oanpast wurde. It ferslach wurdt mei ynachtnimmen fan dy opmerking fêststeld. 5. Omfreegjen Der binne gjin fragen foar it omfreegjen. 6. Sluten De foarsitter slút de gearkomste om oere. steatekommisje Lân, Loft en Wetter konsept-ferslach gearkomste 4 desimber 2013 side 3.

4 Inspraakreactie Stichting Eb, d.d. 4 december 2013 Provinciale Statencommissie Lân, Loft en Wetter Onderwerp: Brief GS van , vervolg op ontwerp-structuurvisie Windstreek 2012 Spreker: Dhr. i. ter Schuur Fryslân Geachte voorzitter, geachte commissie leden, Mijn naam is Johan ter Schuur en wil namens de Stichting ElO inspreken m.b.t. de brief van GS op het vervolg op de ontwep-structuurvisie Fryslân WS 2012 De Stichting E10 is het samenwerkingsverband, waarin een brede achterban van inwoners, ondernemers, grondeigenaren, bestaande windturbine-eigenaren uit de regio NO Fryslân vertegenwoordigd is. Een integraal plan dat een kwart van Fryslân beslaat waarbij het ruimtelijk ontwerp van het project bijzonder is, omdat de locaties van tevoren niet vast staan, maar het ontwerp van het windlandschap in werkateliers zal plaatsvinden. Vertegenwoordigers van diverse groepen en overkoepelende organisaties kunnen meedoen in mogelijke inrichtingsvarianten. Doel is om 1 integraal plan in de regio NO Fryslân te realiseren met MW aan nieuwe windenergiecapaciteit waarbij bestaande windturbines in het gebied gesaneerd worden en de fysieke projectordening aan willen laten sluiten bij de landschappelijk kenmerken en structuur van het gebied, zodat er mogelijk 6-8 windenergieclusters kunnen ontstaan. Voorts willen we de sociale economische structuur versterken door exploitatie van het project in de beheerfase, middels (maximale) financiering uit de regio, regionale en lokale fondsvorming, ondersteuning voor lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen en een lokaal aanbod van C0 neutrale stroomvoorziening. Onze visie hebben we het laatste jaar bij alle Statenfracties en Gedeputeerde gepresenteerd. Bij de meeste fracties zelfs meerdere malen, en op een uitzondering na was u enthousiast over onze plannen. Gedeputeerde heeft zelfs aangegeven hier niet tegen te kunnen zijn en met ons als eerste te zullen praten als NO Fryslân in beeld komt ; NO Fryslan is nu in beeld, maar dat gesprek heeft nog niet plaatsgevonden. 2 Mogelijk dat ons plan aan de basis heeft gestaan hoe GS nu wil insteken. Een insteek die direct na het IPO akkoord begin dit jaar gekozen had kunnen worden. Destijds was reeds te voorzien dat het beleid van GS geen stand zou houden. Nu leidt dit tot onnodig tijdverlies aangezien de SV pas op z n vroegst in april 2014 wordt vastgesteld. Het zou voor de hand liggen dat gedeputeerde zelf de regie neemt om verdere vertraging te voorkomen en met een duidelijk uitgewerkt beleidsplan komt maar laat dit over aan marktpartijen. Hierbij wordt een Beauty Contest georganiseerd welke in een halfjaar afgerond zou moeten zijn. Een traject waar nog veel onduidelijk is, maar waar een commissie van deskundigen op basis van nog niet geformuleerde criteria aan zal geven welke projecten al dan niet doorgang kunnen vinden.

5 GS heeft wel een knip tussen land en IJsselmeer voorgesteld maar zij noemt daarbij niet het minimaal te realiseren vermogen wind op land. Sterker nog, GS geeft in haar brief aan dat er op dit moment in potentie al voldoende ruimte gereserveerd is. Met het al opgesteld vermogen kan dit zelfs leiden tot bijna 600 MW. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat GS liever helemaal geen MW windenergie meer op land wil toevoegen. Dit wordt versterkt door het feit dat GS op het traject van de Beauty Contest geen harde toezegging doet. Kortom enerzijds verheugend dat het concentratiebeleid wordt losgelaten anderzijds is het onduidelijk wat ons te wachten staat. Een duidelijk beleidsplan met doelstellingen en planning ontbreekt en in dat licht zou de provincie een voorbeeld kunnen nemen aan andere provincies waar wel helderheid is over participatie, sanering, gebiedsgebonden bijdragen etc. Stichting ElO is voorstander om initiatieven die al in lijn liggen met het gedachten goed van Provinciale Staten voorrang te verlenen. Kant en klare initiatieven als Windenergielandschap NOF zouden dan vooruitlopend op het komende traject reeds nu invulling kunnen geven aan hetgeen GS voorstaat. Ik dank u voor uw aandacht.

6 J 1 ç. ) Nz -J y ) ç 0 ç 0 ÇN 1 1 > H4-5 ç çj S t :

7 ( \ R > (J4 è c::- ç ç ç ( r \,. f 5 ç r ;,ç- 4

8 9 ç-d 3_- ç Çç S- C) ç -..? _d L % ÇZ) ) /. U ) N

9 Inspraakreactie Statecommissie 4 december G7 Ganzenakkoord Geachte Statenleden, Afgelopen maandag is het G7 akkoord gesneuveld. Dat is spijtig, want er is door alle partijen erg veel energie gestoken in het oplossen van twee grote problemen met ganzen: geen winterrust voor ganzen en zomerschade voor boeren. Wat bedoel je hiermee? Ik zal mede namens Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer kort aangeven hoe wij hier nu instaan, en welke rol een aanpassing aan de verordening schadebestrijding hierin speelt. Om dat te begrijpen, is het goed nog even de twee groepen ganzen uit elkaar te halen. Trek- of Winterganzen In de winter komen hier honderdduizenden trekganzen foerageren. Deze groep noemen we ook wel winterganzen. Dit zijn verschillende soorten, waaronder brandgans, kolgans, rotgans en kleine rietgans. Ze overwinteren bij ons en trekken in het voorjaar weer naar broedgebieden van Siberië tot Spitsbergen. Een groot deel van de wereldpopulatie van diverse ganzensoorten overwintert bij ons. Voor deze ganzen hebben we dus een grote internationale verantwoordelijkheid. Trekganzen doen relatief weinig schade, in de periode 1 november tot 1 maart, omdat het gras in de winter weinig groeit en het meeste vee op stal staat. Bovendien zijn er voor de opvang van deze ganzen en voor de schade die ze doen, goede financiële regelingen. Die zijn gekoppeld aan het akkoord!! Winterganzen komen hier uitsluitend heen om het voedsel, het gras dat bij de boeren in het land staat. Natuurgebieden spelen geen rol, hoogstens als slaapplaats. Jaarlijks worden er landelijk ganzen afgeknald, in Fryslân tussen de en De totale populatie aan winterganzen is de afgelopen decennia gestegen van in 1980 tot ca. 2 miljoen in Omdat sommige soorten ook langer blijven, is het aantal gansdagen sterker gestegen (verzesvoudigd). Bron: SOVON Vogelbalans Stand- of zomerganzen In de zomer broeden er in de moerasgebieden (natuurgebied, maar ook andere terreinen zoals natte wegbermen) die grenzen aan boerenland steeds meer Grauwe ganzen, en ook Brandganzen. Deze ganzen noemen we ook wel zomerganzen/standganzen omdat ze hier het gehele jaar zijn. In Fryslân is dit aantal gegroeid tot ca Zomerganzen veroorzaken serieuze schade bij aangrenzende boeren. Er was in het kader van het G7-akkoord overeenstemming over de reductie van de zomerganzen tot het schadeniveau van Dit zou globaal inhouden dat er tussen de 30 en zomerganzen zouden worden gedood in Fryslân en ca in Nederland. Ook was er overeenstemming over het nemen van een groot aantal maatregelen om de aantallen naar beneden te brengen. Er is door de natuurorganisaties de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om de aanwas van de zomerganzenpopulatie beperkt te houden door o.a. het prikken van eieren, plaatsen van rasters, rietmaaien. Voor een goed begrip: een persoon kan in een halve dag ongeveer honderd eieren prikken omdat veel nesten moeilijk bereikbaar zijn. Dit jaar en vorig jaar zijn in Fryslân alleen al meer dan eieren per jaar onklaar gemaakt (ca 1000 manuur, ca 7000 nesten)!

10 Jagers hebben met afschot in de zomer getracht de aantallen naar beneden te brengen. Het is duidelijk dat beide maatregelen onvoldoende zijn om de aantallen zomerganzen voldoende naar beneden te brengen. De hoop is gevestigd op het in grote groepen vangen en diervriendelijk doden. Dit is echter wettelijk nog niet toegestaan (vangen wel, doden niet). Dat de populatie meer groeit dan kan worden gereduceerd heeft alles te maken met het voedselrijke gras en de overleving/vitaliteit van de ganzen waardoor natuurlijk wintersterfte is verkleind. Zie SOVON vogelbalans 2013 Koppeling in Ganzenakkoord Het verjagen en doden van ganzen en andere vogels is een activiteit waar natuurorganisaties normaliter niet achter staan. De reden dat we in dit geval toch onze steun uitspreken voor deze maatregel is gelegen in de bijzondere samenwerking tussen landbouworganisaties, Vogelbescherming en natuurbeheerders in het (voormalige) Ganzenakkoord. De balans die in dit akkoord was gevonden bestaat uit betere bescherming voor winterganzen èn betere bestrijding van gewasschade door reductie van het aantal zomerganzen. Om in de late herfst en winter kwetsbare gewassen (akkerbouw en nieuw grasland) te sparen is afgesproken om 's winters toch nog verjaging met ondersteunend afschot toe te staan op deze kwetsbare gewassen. Dit laatste onderdeel werd in uw verordening mogelijk gemaakt, terwijl de winterrust verder wordt gewaarborgd. En nu? En nu is het ganzenakkoord gesneuveld. Hoe staan we er nu als natuur- en vogelbeschermers in? In feite niet anders dan voorheen. We zien de oplossing van de problemen nog steeds in samenhang: bereidheid mee te werken aan reductie van zomerganzen, mits er winterrust komt gedurende de periode 1 november tot 1 maart en in moet gaan vanaf nu. In de zomer willen we dan, zoals in de voorgaande jaren, actief meewerken aan het beperken van de ganzenschade. Dit doen wij onder andere door in tientallen natuurgebieden de eieren in ganzennesten te prikken en daarmee het aantal jongen sterk te beperken. Ook zijn wij bereid om mee te werken aan het in onze gebieden vangen, bedwelmen en doden van ganzen in de ruitijd voor zover onze terreinen zich daarvoor lenen en het effectief kan zijn. Dit is veruit de meest effectieve maatregel, die ook het minste dierenleed veroorzaakt en de minste verstoring van natuurgebieden met zich meebrengt. Momenteel werkt het rijk aan het juridisch mogelijk maken van deze vorm van faunabeheer. En er bleek goed overleg en snelle overeenstemming mogelijk tussen Staatsbosbeheer en KNJV en NOJG over afschot van koppelvormende ganzen in natuurterreinen. Wij zijn bereid zover te gaan in de samenwerking als daarmee het jaarlijkse afschot van veel meer dan honderdduizend trek ganzen afgelopen is. Door alle partijen werd het maximale gedaan om het ganzenakkoord te doen slagen. Winterjacht door hobby jagers als genoegdoening voor het nog niet bereiken van de doelstellingen in de zomer vinden wij niet acceptabel. Wij zijn van mening dat het bereiken van de doelen van het ganzenakkoord, beperking van de schade en betere bescherming van ganzen, niet gediend is met het blokkeren van onderdelen van de afspraken en het bijbehorende juridisch instrumentarium. Dus: 1. We willen gezien de ontstane situatie in 2014 de balans opmaken en kijken wat haalbaar is aan maatregelen. De lijn van de G7 blijft ons uitgangspunt.

11 2. Als deze winter vanaf 1 januari winterrust wordt ingesteld, zijn we bereid de afgesproken maatregelen (afschot koppels, prikken) in 2014 te blijven uitvoeren. Wij vragen u daarom voortvarend het gehele instrumentarium nu te accorderen om daarmee de aanpak van de problemen mogelijk te maken. Wij roepen u dan ook op om nu een verordeningswijziging te steunen en zo een volgende stap te zetten naar een gezamenlijke oplossing in de geest van het ganzenakkoord. Graag zijn wij bereid tot een nadere toelichting van ons standpunt,

12 - Borgen Geachte Statenleden, Vogelbescherming Nederland (VBN) is een landelijke Organisatie met ruim leden, volledig particulier gefinancierd, die opkomt voor vogels en hun leefgebieden, in Nederland en wereldwijd. Nederland is een land waar ganzen van nature thuishoren! Niet voor niets was de titel van het Ganzenakkoord: Nederland Ganzenland. Voor Friesland geldt dat des te meer met haar open landschap van grazige weiden afgewisseld met open water om op te slapen. Van enkele ganzensoorten zoals de kolgans, brandgans, grauwe gans en kleine rietgans overwinterruim 60% van de wereidpopulatie in ons land en in het bijzonder in Friesland! Het opvangen van trekganzen hoort, net als de bescherming van weidevogels, bij de identiteit van Friesland. Komend van buiten Friesland is dit voor ons een opvallende drager van het profiel van Leeuwarden, culturele hoofdstad. Door de intensivering van het (Friese) landbouw is het aanbod aan eiwit- en energierijk grasland de afgelopen twee decennia enorm toegenomen. De weidevogels nemen hierdoor drastisch af terwijl de ganzen hier van profiteren en de landbouwschade blijft toenemen. De landbouw is onbedoeld daarmee mede veroorzaker van toegenomen geschiktheid van Friesland voor ganzen. Het ganzenakkoord was bedoeld om dit vraagstuk fundamenteel op te lossen met de inspanningen van velen en na lang en stevig onderhandelen. Alle partijen, inclusief VBN, hebben veel water bij de wijn moeten doen. Zoals Henk de Vries in zijn betoog al aangaf hebben de natuurorganisaties hun verantwoordelijkheid genomen om tot een gezamenlijk oplossing voor het ganzenvraagstuk te komen. De bescherming van ganzen heeft hierbij altijd een belangrijke rol gespeeld, maar tegelijkertijd sluiten we de ogen niet voor de toegenomen druk van ganzen op de uitvoering van de landbouwpraktijk. Voor ons blijft het belangrijk dat een reële tegemoetkoming in de schade nadrukkelijk deel uit maakt van de bescherming van ganzen. Namens de leden van VBN vraag ik u om de pijlers van het akkoord te borgen: - Borgen dat de winterrust nu per ingaat. Het jaar 2014 benutten om rustgebieden/vergoedingen/maatwerk winterrust verder uit te werken. dat de populatie ganzen in de zomer op een levensvatbaar niveau van 2005 wordt gehandhaafd door een complete, objectieve monitoringsstructuur in het beleid op te nemen. VBN vraagt de Statenleden van deze commissie om dit in gang te (laten)zetten en tot resultaat te brengen. Fred Wouters Vogelbescherming Nederland 4 december 2013

13 Inbreng van Marion Logtenberg van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), bij de vergadering van de Statencommissie Lan, Loft & Wetter in Leeuwarden over Verordening schadebestrijding dieren Fryslan Geachte voorzitter, secretaris, gedeputeerde en leden van de Commissie, Doordat het ganzenakkoord afgelopen maandag is gesneuveld is er geen aanleiding meer om Verordening schadebestrijding dieren Fryslan 2013 vast te stellen, zoals gedeputeerde dhr. Kramer heeft aangegeven. We willen dhr Kramer nog bedanken voor zijn komst op de bijeenkomst in Joure. Daar hebben we verschillende voorstellen aangedragen en dhr Kramer heeft toen aangegeven die mee te nemen. Het doel van het ganzenakkoord, minder ganzenschade en de ganzenpopulatie reduceren zodat de ganzenproblematiek acceptabel wordt, is en blijft voor de NMV voorop staan. Alleen de uitwerking en de maatregelen van het akkoord, daarover was de NMV van begin af aan zeer kritisch omdat er geen goede onderbouwing onder het akkoord zat en er te veel onzekerheden waren om het doel te behalen. Het is nu aan de provincies om het ganzenproblematiek aan te pakken. Probeer er wel een algehele landelijke invulling aan te geven, duidelijkheid voor jagers en boeren. De NMV wil u wijzen op enkele belangrijke punten die we u van harte aanbevelen om mee te nemen in uw verdere traject. 1. Zorg dat er voldoende draagvlak is voor uw aanpak. 2. Betrek direct belanghebbende organisaties bij uw ontwerp voorstellen, zoals grondgebruikers en jagers. 3. Zorg dat maatregelen eenvoudig en uitvoerbaar zijn. Geen onduidelijk ontheffingen, kan het niet met vrijstelligen. 4. Probeer alle mogelijke maatregelen, zoals het gebruik van CO2 en eieren schudden, in te zetten. 5. Geen onderscheidt in gewassen bij schadebestrijding, zowel in de zomer als in de winter, zoals in Europese en Nationale regelgeving is opgenomen. Dus geen kwetsbare en niet kwetsbare gewassen. 6. Grondgebruikers moeten de mogelijkheid behouden dat wanneer de schade door ganzen onacceptabel wordt deze te bestrijden. Ook op blijvend grasland in de winter. 7. Winterrust op alle gronden met blijvend grasland is niet nodig, op vrijwillig aangewezen percelen grasland (foerageergebieden) kunnen overwinterde ganzen voldoende voedsel en rust vinden. Voor de NMV is het bespreekbaar om winterrust eventueel mogelijk te maken van 1 januari tot 15 februari. 8. Zorg dat de opvangdoelen van winterganzen, zoals binnen de EU is afgesproken, duidelijk en onderbouwd wordt meegenomen in uw voorstellen. 9. Zorg voor een financieel goed onderbouwd plan. Welke financiele middelen zijn er, wat is de te verwachtte schade en welke vergoeding is er voor foerageer/rustgebieden. 10. Zorg voor een goed onderbouwd faunabeheerplan, zodat ook in natura 2000-gebieden de ganzenproblematiek met maatregelen aangepakt kan worden. 11. Ganzen geven problemen met de BEX (mineralenkringloop) Gras wordt door ganzen opgevreten dus ook de stikstof en fosfaat, deze worden niet verrekend in het BEX-systeem maar koop je gras of voer aan als compensatie voor de schade, worden die mineralen wel berekend in het systeem waardoor je meer stikstof en fosfaat op papier hebt dan werkelijk op je bedrijf aanwezig is.hierdoor kan het zijn dat je een mestoverschot op papier hebt.

14 Onderbouwing toename aantallen Winterganzen: In de laatste 30 jaar zijn aantallen verachtvoudigd. Dit is duidelijk onbetaalbaar geworden. Onbeperkte opvang in de winter kan daarom niet meer onderdeel van een reëele G7 doelstelling zijn: Dringende behoefte aan Versie 2.0!

15 Gemiddelden Grauwe gans tov opvangverplichting* grauwe gans grauwe gans Exponentieel (grauwe gans) NOJG 2013

16 Gemiddelden Kolgans tov opvangverplichting* kolgans kolgans Exponentieel (kolgans) NOJG 2013

17 Gemiddelden Brandgans tov opvangverplichting* brandgans brandgans Exponentieel (brandgans) NOJG 2013

18 Werkelijke aantallen nu NOJG 2013

19 Seizoensgemiddelden op basis getelde seizoensmaxima Kolgans x12/8= Grauwe gans x12/8= Brandgans x12/8= NOJG 2013

20 Ganzen foerageer behoefte: Geschatte omvang foerageergebied (in agrarisch grasland!), om al deze snavels te voeden groeit: ha, ha, trend lijkt naar ha Discussie: Winter Ganzen willen liever eiwitrijk gras, geen schraal natuurgras, en ze kunnen vliegen. Indien alleen natuurgras (type Oostvaardersplassen): dan moet er zijn: > ha, etc etc! GOED STUREN naar fourageer gebieden IS DUS NOODZAKELIJK! NOJG 2013

21 EU Opvangverplichting NL*/ in seizoensgemiddelden / werkelijk Kolgans */ / Grauwe gans */ / Brandgans */ / Smient * / / Drie ganzen samen: / Verschil( kost extra geld! ): ganzen *EU Opvang normen NL, Brief staatssecretaris aan NOJG dd 10 juli 2012 kenmerk NOJG 2013

22 Natura 2000 schiet te kort Van de 162 zijn 53 Natura 2000 gebieden die een ganzendoelstelling hebben. Die gebieden voldoen samen niet aan de EU beleidsdoelstelling met betrekking tot opvangen ganzen: 41 van 53 gebieden hebben niet genoeg opvangcapaciteit, dit vooral ten aanzien van voedsel. Er is niet meer dan10.000/ ha geschikt foerageergebied binnen alle N2000. NOJG 2013

23 Fourage op boerenland, rustgebieden vlgns doelstellingen OK, mits: Vrijwillig overeengekomen. Structurele begroting. Geen zone vorming natuurbestemming. Geen effecten op randbedrijven. Niet onbeperkt uitbreiden!! Meer ontlasten door groter N2000 draagvlak. Buiten die gebieden, schade/aantal reductie niet beperken! NOJG 2013

24 Boerenland buiten rustgebieden: Geen aantasting /beperking bestaand wettelijk kader in de winter. (vrijstellingen art 65 conform Fauna Schade Besluit Fryslan 2005) Schade bestrijding als voorheen in November en December: (regulatie=schade vermindering!!) Behoud recht schade bestrijding grasland (meld aan FBE) ter voorkoming zode beschadiging: Januari, Februari. (bedrijfniveau) Vrijwillig rust: Alle ganzen gedurende Januari en Februari (convenant Boeren/jagers/FBE) tenzij acute bedreiging eerste snede/gras zode. NOJG 2013

25 Wettelijke kaders: Artikel 65 versus 68 Brief Staatsecretaris: (2 juli 2013,DGNR-PDJNG): Beogen te voorkomen dat ontheffing art 68 wordt verleend als schade met vrijstelling art 65 afdoende bestreden kan worden. Vrijstelling is niet vatbaar voor bezwaar en beroep: Degelijke wettelijke kaders = G7 doel! Huidig art 68, per gans, per periode, per perceel, zeer complex: jagertje pesten is niet afgesproken in G7: Art 65: veel meer vrijheid! NOJG 2013

26 Rustgebied moet na 2013 efficient: Volgens onderzoek Fauna Fonds SOVON 2012/3: (Van der Jeugd et al, 2008), 3 oorzaken aanpakken: 1. Rendement hoger, als aantallen lager worden. 2. Grotere verjaaginspanning = betere sturing. 3. Verbeteren locaties/opvangcapaciteit: (G7actie) 1 en 2: wordt geleverd, door hele, ipv halve dag schade bestrijding in november,december toe te staan (=100% beter dan voorheen!!). NOJG 2013

27 Waarom noodzaak G7, versie 2.0? NEGATIEF GEVOLG HUIDIG G7 WINTERBELEID: Beperken afschot winter: meer ganzen, meer schade,meer overschrijding norm, meer onbetaalbaar en meer onbeheersbare schade doende Ganzenpopulaties. Beperken rechten grondgebruikers & onderscheid gewas, afdwingen rustperiode: meer conflicten, meer vertraging, minder resultaat, minder schade vermindering en: minder draagvlak voor het G7 akkoord en Regelgevende Overheden. NOJG 2013

28 Optie, zonder verliezers? Convenant: met alle grondgebruikers en jagers buiten opvang gebieden inzake VRIJWILLIGE winterrust voor alle ganzen gedurende januari en februari, tenzij.. Doelen: gebaseerd op haalbare, betaalbare winter populaties en flyway management. (rapportage EU) Populatie beheer: doelen vaststellen op basis inbreng van WBE/jagers en tel /afschot gegevens FRS. Vervang wantrouwen door vertrouwen: gelijkwaardig overleg, solide onderbouwing en afrekenen op resultaten met ALLE betrokkenen als eerste stap. VRAAG G7/IPO: Mogen (boeren) jagers hieraan bijdragen? NOJG 2013

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdD over het provinciale ganzenbeleid

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PvdD over het provinciale ganzenbeleid Statenfractie Partij voor de Dieren M.C. van der Wel Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 maaie 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 maaie 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 11 februari 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 3 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 jannewaris

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Overijssel Eenheid Natuur en Milieu Postbus 10078 8000 GB Zwolle

Gedeputeerde Staten van Overijssel Eenheid Natuur en Milieu Postbus 10078 8000 GB Zwolle Gedeputeerde Staten van Overijssel Eenheid Natuur en Milieu Postbus 10078 8000 GB Zwolle Datum Behandeld door Telefoonnummer Ons kenmerk Onderwerp 24 juli 2014 Petra Ket (038) 3448020 OV/FL 140709 Zienswijze

Nadere informatie

De Fryske Guozzenoanpak 2014

De Fryske Guozzenoanpak 2014 De Fryske Guozzenoanpak 2014 1. Samenvatting Fryslân zet de komende twee jaar fors in op de reductie van de ganzenschade. Nadat eind 2012 het landelijke G7-akkoord uiteen spatte kon elke provincie vervolgens

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 16 juni 2014) Nummer 2948

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 16 juni 2014) Nummer 2948 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PVDD) (d.d. 16 juni 2014) Nummer 2948 Onderwerp Toestemming Gedeputeerde Staten voor dierenmishandeling in Zuid-Holland: gruwelijke dood ganzen

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

BESLUIT. PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN. gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr.

BESLUIT. PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN. gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr. Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2015 BESLUIT PROVINCIALE STATEN van FRYSLÂN gelezen de voorstellen van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 31 maart 2015, nr. 1201683; gelezen het oordeel van

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Ontheffing: Ganzen Specificatie: Winterganzen (grauwe ganzen- Anser anser, kolganzen -Anser albifrons- en brandganzen -Branta leucopsis) Periode:

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 23 juli 2011) Nummer 2515

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 23 juli 2011) Nummer 2515 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 23 juli 2011) Nummer 2515 Onderwerp Alternatieven voor afschot ganzen Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes konsept Datum DS-gearkomste 28-10-2014 Punt fan e wurklist 2b Geheim nee Tot Beslutelist Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v.

Nadere informatie

Fauna en wet Natuurbescherming

Fauna en wet Natuurbescherming Fauna en wet Natuurbescherming Technische briefing Statenleden 16 maart 2016 Doel presentatie Fauna in de nieuwe Wet Natuurbescherming bevoegdheden provincie Verdieping op basis vragen Provincie Gelderland

Nadere informatie

JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN DE WET NATUURBESCHERMING. Presentatie t.b.v. Faunabeheerbijeenkomst d.d

JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN DE WET NATUURBESCHERMING. Presentatie t.b.v. Faunabeheerbijeenkomst d.d JACHT, BEHEER EN SCHADEBESTRIJDING IN DE WET NATUURBESCHERMING Presentatie t.b.v. Faunabeheerbijeenkomst d.d. 08-02-2016 WETSVOORSTEL Augustus 2012 wetsvoorstel door Stas Bleker ingediend bij 2e kamer;

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 febrewaris 2015 Wurklistnûmer : 09 Ûnderwerp : Verstrekken van Hybride Kapitaal aan de Nederlandse Waterschapsbank Beliedsprogramma : Algemene dekkingsmiddelen,

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

Nota Faunabeleid Zeeland AANVULLEND VOORSTEL

Nota Faunabeleid Zeeland AANVULLEND VOORSTEL Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 20-12-2002 belast met Nr: behandeling: Kok, G.L.C.M. de Agenda nr: Vergadering GS: Nr: / Onderwerp: AANVULLEND VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl OSLUUS i.) 1 www.twitter.com/provfryslan

www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl OSLUUS i.) 1 www.twitter.com/provfryslan Ons provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Cd) iiiiiil Provinciale Staten 41. P 21 2 8900HM LEEUWARDEN

Nadere informatie

FBE Nieuws Bijgedragen door Faunabeheereenheid

FBE Nieuws Bijgedragen door Faunabeheereenheid FBE Nieuws Bijgedragen door Faunabeheereenheid FBE Nieuws Haarlem, mei 2016 Nieuwsbrief 2016-5.3 Ontheffing schadebestrijding zomerganzen (extra) Door middel van deze nieuwsbrief informeert de FBE u over

Nadere informatie

Was-wordt overzicht aan de hand van de tekst van Verordening en Beleidsregel

Was-wordt overzicht aan de hand van de tekst van Verordening en Beleidsregel -wordt overzicht aan de hand van de tekst van Verordening en Beleidsregel Hieronder wordt eerst het overzicht gegeven voor de PS-bevoegdheden, zoals deze zijn uitgewerkt in het Statenvoorstel voor de Verordening

Nadere informatie

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»; VERORDENING FLORA- EN FAUNAWET ZUID-HOLLAND Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van «pm», nummer «pm»; Gelet op artikel 65, vierde lid, van de Flora- en faunawet

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) en J.A.R.M. van Egmond (GroenLinks) (d.d. 12 februari 2014) Nummer 2900

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) en J.A.R.M. van Egmond (GroenLinks) (d.d. 12 februari 2014) Nummer 2900 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) en J.A.R.M. van Egmond (GroenLinks) (d.d. 12 februari 2014) Nummer 2900 Onderwerp Ontheffing doden knobbelzwanen Aan de leden van Provinciale

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 5 maart a. Aktiviteitenkalinder wike 10, 2013

Beslutelist gearkomste fan D.S. 5 maart a. Aktiviteitenkalinder wike 10, 2013 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 10, 2013 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 26 febrewaris 2013 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN Meerdere (allen) B1. Statenvragen

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 9.1 Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : J.J. Dicke Tastel : 5905 Registraasjenûmer : 1110121 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Structuurvisie

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 26 maaie 2010 Wurklistnûmer : 06H Beliedsprogramma : Bestjoer Ôfdieling : Steategriffy Behanneljend amtner : G. Kraak Tastel : 5618 Registraasjenûmer : 892187 Primêr

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 17 maart 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

steaten Steatekommisje Ln, Loft & Wetter PROVINSJALE Te behanneljen yn gearkomste: 6 maart 2013 Wurklistpunt: STEATEKOMMISJE LAN, LOFT & WETTER

steaten Steatekommisje Ln, Loft & Wetter PROVINSJALE Te behanneljen yn gearkomste: 6 maart 2013 Wurklistpunt: STEATEKOMMISJE LAN, LOFT & WETTER PROVINSJALE Steatekommisje Ln, Loft & Wetter Te behanneljen yn gearkomste: 6 maart 2013 Wurklistpunt: 10 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT & WETTER Ferslach fan de gearkomste op 6 febrewaris 2013 yn it Provinsjehûs

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015

Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015 Fauna & Schade LLTB - Ubachsberg - 14 dec 2015 Fauna & Schade 15 december 2015 Alfred Melissen - FBE Limburg Faunabeheereenheid Limburg Faunabeheer & Wetgeving Preventie & Schademeldingen Beheer Faunabeheerplan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - 1 mei 2014

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - 1 mei 2014 Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland - 1 mei 2014 Beste WBE-secretarissen / faunacommissarissen, Nieuwe Faunabeheerplan algemene soorten 2014-2019 door GS goedgekeurd Op 15 april jongstleden hebben

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 9 septimber 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 23 juni 2010 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : 2. Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : M.E.T. Meijer Tastel : 5305 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen

Faunaf onc l s 11 JAN 2006 PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL. Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE. lojanuari 2006 bijlagen PROVINCIAL^ STATEN VAN OVERU^SEL Reg.nr. Faunaf onc l s Dat. ontv.: Routing 11 JAN 2006 a.d. Bijl:: Provinciale Staten Overijssel Postbus 10078 8000GB ZWOLLE uw brief van uw kenmerk onderwerp FF/2006.009

Nadere informatie

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma,

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 10 juni 2009, voortgezet op 16 juni 2009. Aanvang 10 juni: 10.00 uur. 16 juni: 17.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin,

Nadere informatie

GANZEN IN NEDERLAND OVERZOMERENDE GANZEN

GANZEN IN NEDERLAND OVERZOMERENDE GANZEN GANZEN IN NEDERLAND Nederland is met zijn laaggelegen graslanden, veel water en zachte winters een ideaal gebied voor vele ganzensoorten. Veel ganzen die Nederland aandoen zijn afkomstig uit het hoge noorden;

Nadere informatie

- 3 KM /10/A.9, LGW Buurmeijer F.8. (050) uw brief d.d. 30 januari 2015

- 3 KM /10/A.9, LGW Buurmeijer F.8. (050) uw brief d.d. 30 januari 2015 provincie groningen bezoekadres; postadres: Martinikerkhof 12 Postbus 610 9700 AP Groningen Aan het lid van Provinciale Staten mevrouw K. de Wrede algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet

Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Deelrapportage ontheffing artikel 68 Flora- en faunawet Ontheffing: Wilde eend (Anas platyrhynchos) Specificatie: (gelegerde) granen Periode: 1-7-2015 tot 15-8-2015 Zaaknummers: 2010-011997 en 2010-012002

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 10 januari 2010) Nummer 2340

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 10 januari 2010) Nummer 2340 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (Partij voor de Dieren) (d.d. 10 januari 2010) Nummer 2340 Onderwerp Sluiting jacht op wilde eend en fazanthaan Aan de leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 6 van 2003 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Verordening Flora- en faunawet Zeeland Provinciale Staten van Zeeland overwegende dat een aantal beschermde inheemse diersoorten in de provincie Zeeland veelvuldig

Nadere informatie

van Provinciale Staten.

van Provinciale Staten. Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 september 2013 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : G. Kluwer Tastel : 5349 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 11,

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

BELEIDSKADER FAUNABEHEER DEN HAAG, 27 november Algemeen

BELEIDSKADER FAUNABEHEER DEN HAAG, 27 november Algemeen BELEIDSKADER FAUNABEHEER DEN HAAG, 27 november 2003 1. Algemeen 1 De Minister van LNV heeft betrokken partijen verzocht, ten einde onnodige en ongewenste polarisatie over jacht, beheer en schadebestrijding

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009.

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Aanvang: op 4 november 10.00 uur. op 7 novemer: 09.00 uur. Voorzitter: bij beide vergaderingen:

Nadere informatie

Ganzen in de Bommelerwaard. Brandganzen nabij Brakel

Ganzen in de Bommelerwaard. Brandganzen nabij Brakel Ganzen in de Bommelerwaard Brandganzen nabij Brakel Inventarisatierapport Natuurwacht Bommelerwaard Maart 2012 Ganzen in de Bommelerwaard Inleiding Nederland is een favoriete bestemming voor de wilde ganzen

Nadere informatie

Begrenzingenplan Ganzenfoerageergebieden Noord-Holland

Begrenzingenplan Ganzenfoerageergebieden Noord-Holland Begrenzingenplan Ganzenfoerageergebieden Noord-Holland (Begrenzingen Programma Beheer) 6.080 ha begrensd waarvan: - 2.121 ha in de Zeevang - 2.497 ha in Waterland-oost - 1.462 ha in de Vechtstreek Gedeputeerde

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: KfdK en sektaris 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 23 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme Ingekomen stukken week 13 2010 Advies Griffie Gemeente Ooststellingwerf over burgerinitiatief REC afschrift brief aan ministerie BZK over financieel toezicht (Kan betrokken worden bij behandeling jaarrekening

Nadere informatie

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland 28 februari 2015

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland 28 februari 2015 Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord Holland 28 februari 2015 Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen, grondgebruikers en jacht(akte)houders, Door middel van deze nieuwsbrief informeert de FBE u over

Nadere informatie

Faunabeheerplan Fryslân 2014-2019

Faunabeheerplan Fryslân 2014-2019 Faunabeheerplan Fryslân 2014-2019 In opdracht van Faunabeheereenheid Fryslân 1 Opdrachtgever: Faunabeheereenheid Fryslân Samensteller: ir. R.F. de Vries Ingenieursbureau De Overlaat v.o.f. Swichumerdyk

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 26 jannewaris Ôfwezich: siktaris Van den Berg. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 26 jannewaris Ôfwezich: siktaris Van den Berg. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ôfwezich: siktaris Van den Berg 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 17 februari 2016 wurdt wizige fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) W VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 20 mei 2016 Op 13 april

Nadere informatie

Effectbepaling ganzengebied Oosteinde en Westeinde 76 te Nieuwleusen

Effectbepaling ganzengebied Oosteinde en Westeinde 76 te Nieuwleusen Notitie Contactpersoon Benjamin Flierman Datum 29 oktober 2010 Effectbepaling ganzengebied Oosteinde 56-58 en Westeinde 76 te Nieuwleusen 1.1 Inleiding In het kader van de Rood voor Rood-regeling worden

Nadere informatie

ZOMERGANZEN De navolgende voorschriften zijn specifiek bedoeld voor overzomerende ganzen.

ZOMERGANZEN De navolgende voorschriften zijn specifiek bedoeld voor overzomerende ganzen. VOORSCHRIFTEN BIJ ONTHEFFING GANZEN FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND Vastgesteld 28 oktober 2014 zaaknummer 2014-006997 en expirerend 1 november 2019 Laatst gewijzigd 13 oktober 2016 en bij veegbesluit december

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 8 april 2014. Ofwêzich: deputearre Konst. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 8 april 2014. Ofwêzich: deputearre Konst. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre Konst 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 15 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 1 april 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst.

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst. Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 17 maart 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma. Afwezig: De

Nadere informatie

steaten Noordstra, lepie

steaten Noordstra, lepie Noordstra, lepie Van: Aan: Onderwerp: Statengriffie provinsje Fryslân Dorpsbelang RE: Standpunt Dorpsbelang Burgwerd inzake windturbineparken in Friesland Geachte mevrouw Mulder U mail zal ter kennis worden

Nadere informatie

Wij beginnen met een herhaling van de vraag en geven vervolgens de antwoorden (cursieve tekst):

Wij beginnen met een herhaling van de vraag en geven vervolgens de antwoorden (cursieve tekst): Utrecht, 26 oktober 2010 Pythagoraslaan 101 Tel. 030-2589111 Afdeling Nummer : AVV : 2010INT264410 Onderwerp: Hierbij de beantwoording van de schriftelijke vragen d.d. 1 oktober 2010, van het statenlid

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 augustus 2014, afdeling FLO, nummer 8107CD1D;

PROVINCIAAL BLAD. Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 26 augustus 2014, afdeling FLO, nummer 8107CD1D; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2389 3 oktober 2014 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 29 september 2014 tot vaststelling van de Verordening schadebestrijding

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 24 februari 2009, nr. 2009-6876 tot bekendmaking van de verordening vrijstellingen Flora- & faunawet Noord-Holland 2009 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT FLORA- FAUNAWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 13 oktober 2016 Onderwerp : Flora- en faunawet - zaaknummer 2014-006997. Activiteit: : Schadebestrijding en standregulatie

Nadere informatie

/ /41 FRYSLAN. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

/ /41 FRYSLAN. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde In te vullen door de griffier FRYSLAN Amendement nr. Paraaf / /41 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 21 mei 2014 01 B Vaarwegenverordening Fryslân Toelichting op het amendement:

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

Provinciale staten van Noord-Holland; besluiten. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Provinciale staten van Noord-Holland; besluiten. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Besluit van provinciale staten van Noord-Holland van 22 september 2014 tot vaststelling van de Verordening Holland 2014 Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten;

Nadere informatie

Nederland Ganzenland. Een gezamenlijke landelijke en regionale visie

Nederland Ganzenland. Een gezamenlijke landelijke en regionale visie Def. 3mei Nederland Ganzenland Een gezamenlijke landelijke en regionale visie De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit, de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, de Landbouw- en Tuinbouworganisatie

Nadere informatie

De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk. Anne Reichgelt en Evelien Verbij

De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk. Anne Reichgelt en Evelien Verbij De nieuwe Wet natuurbescherming in de praktijk Anne Reichgelt en Evelien Verbij 1. Intro Wet Natuurbescherming Doel: natuurwetgeving vereenvoudigen en nauwer aan laten sluiten bij Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 7 april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

THEMADAG GANZENBELEID IN GRONINGEN FAUNABEHEERPLAN

THEMADAG GANZENBELEID IN GRONINGEN FAUNABEHEERPLAN THEMADAG GANZENBELEID IN GRONINGEN FAUNABEHEERPLAN VERSLAG Overschild, 16 april 2010 Themadag Ganzenbeleid en faunabeheerplan in Groningen Overschild, 16 april 2010 Op vrijdag 16 april werd in Dorpshuis

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Nieuwsbrief edelherten Agrarische Enclave Tussenbericht, 16 december 2014

Nieuwsbrief edelherten Agrarische Enclave Tussenbericht, 16 december 2014 Nieuwsbrief edelherten Agrarische Enclave Tussenbericht, 16 december 2014 Deze nieuwsbrief gaat over de noodzaak om in de Agrarische Enclave en de aangrenzende brongebieden de edelhertenstand weer op een

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 29 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 29 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 22 septimber 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN WfF (Kielstra) B1.

Nadere informatie

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Wij zien uw reactie graag tegemoet. Postbus 85980, 2508 CR Den Haag Provinciale Staten Zeeland T.a.v. de statengriffier Per e-mail statengriffier@zeeland.nl Ons kenmerk UIT16.0338 Datum 03/10/2016 Onderwerp Zienswijze Dierenbescherming op

Nadere informatie

Van: Verzonden: maandag 21 maart 2016 11:10. Onderwerp: Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Gemarkeerd. Categorieën: Geachte heer/mevrouw

Van: Verzonden: maandag 21 maart 2016 11:10. Onderwerp: Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Gemarkeerd. Categorieën: Geachte heer/mevrouw Van: Verzonden: maandag 21 maart 2016 11:10 Aan: Post Onderwerp: wob verzoek Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Opvolgen Gemarkeerd Categorieën: Geachte heer/mevrouw Hierbij wil ik graag een wob verzoek

Nadere informatie

Beheer en schadebestrijding in Noord-Brabant

Beheer en schadebestrijding in Noord-Brabant Flora- en faunawet Beheer en schadebestrijding in Noord-Brabant Overzicht van de meest voorkomende schadesoorten Onderstaande tabel geeft overzicht van de meest voorkomende schade veroorzakende soorten

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 jannewaris 2016. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 1. Aktualiteiten en tema s

Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 jannewaris 2016. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 1. Aktualiteiten en tema s Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 jannewaris 2016 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 3 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 12 jannewaris 2016 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Economie, recreatie en toerisme Ôfdieling : Kennis en Ekonomy/Regel en Beheer Behanneljend amtner : R.Zijlstra-Ytsma Tastel : 5599

Nadere informatie

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering

Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem Gevolg Waarschijnlijk gevolg Maatregel Voornemen E.U. Beleid Nederlandse regering Windmolenproblematiek in rangorde van grof naar fijn Probleem: Wereldwijd toename energie uit fossiele brandstof Gevolg: CO2 uitstoot, slinkende brandstofvoorraden en toenemende milieubelasting Waarschijnlijk

Nadere informatie

GANZENBEHEERPLAN NOORD-HOLLAND 2015-2020

GANZENBEHEERPLAN NOORD-HOLLAND 2015-2020 GANZENBEHEERPLAN NOORD-HOLLAND 2015-2020 Opgesteld in opdracht van de Faunabeheereenheid Noord-Holland, Door Mentink procesmanagement in samenwerking met de projectgroep ganzen Docnr. 14.11823-746 Faunabeheerplan

Nadere informatie

3 Wat is nu het aantal zwijnen dat momenteel in het gebied zit?

3 Wat is nu het aantal zwijnen dat momenteel in het gebied zit? Directie Natuur De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 11 oktober 2007 07-LNV-B-83 DN. 2007/2982 15 oktober

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris

Nadere informatie