Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries"

Transcriptie

1 Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013

2 Om het toetsen en opbrengstgericht werken in het primair onderwijs te stimuleren organiseren het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de provincie Fryslân een conferentie over het gebruik van toetsen en het benutten van toetsgegevens, speciaal voor het Fries. De conferentie is bedoeld voor bestuurders, schoolleiders en leraren uit het primair onderwijs. Het doel van de conferentie is: de doelgroep informeren over het gebruik van toetsen en het benutten van toetsgegevens, speciaal voor het Fries én daardoor het toetsen en opbrengstgericht werken stimuleren; bewustwording dat toetsing bij het vak Fries net zo noodzakelijk is om opbrengstgericht te werken als bij andere vakken. De conferentie is op donderdag 14 februari 2013 van 12:00 tot 17:00 in het provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden. Het programma vindt u in de bijlage. U wordt van harte uitgenodigd om deze conferentie bij te wonen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de provincie Fryslân Om it toetsen en opbringstfêst wurkjen yn it primêr ûnderwiis te stimulearjen organisearje it Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de provinsje Fryslân in konferinsje oer it brûken fan toetsen en it benutten fan toetsmateriaal, benammen foar it Frysk. De konferinsje is ornearre foar bestjoerders, skoallelieders en leararen út it primêr ûnderwiis. It doel fan de konferinsje is: de doelgroep ynformearje oer it brûken fan toetsen en it benutten fan toetsmateriaal, benammen foar it Frysk én dêrmei it toetsen en opbringstfêst wurkjen te stimulearjen; it jin der fan bewust wêzen dat toetsing by it fak Frysk likegoed needsaaklik is om opbringstfêst te wurkjen as by oare fakken. De konferinsje is op tongersdei 14 febrewaris 2013 fan 12:00 oant 17:00 yn it provinsjehûs, Twibaksmerk 52 yn Ljouwert. It programma fine jo yn de taheakke. Jo wurde fan herten útnoege om de konferinsje by te wenjen. It Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de provinsje Fryslân

3 Programma foar de konferinsje oer it brûken fan toetsen en it benutten fan toetsgegevens, benammen foar it fak Frysk, op tongersdei 14 febrewaris 2013, 12:00 17:00 yn it provinsjehûs yn Ljouwert 12:00 13:00 Ynrinnen mei buffet 13:00 13:05 Wolkom troch de deifoarsitter, mefr. A. (Arjette) de Pree 13:05 14:00 Sprekkers Iepening troch mefr. mr. J.M. (Jolanda) Berendrecht, haad fan de ôfdieling Talentontwikkeling & Onderwijsopbrengsten by de directie Primair Onderwijs fan it Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mefr. mr.drs. J.A. (Jannewietske) de Vries, deputearre fan de provinsje Fryslân dhr. drs. H.G.J. (Rick) Steur, haadynspekteur Inspectie van het Onderwijs dhr. dr. A.M.J. (Alex) Riemersma, lektor Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding (as lektor hâldt Riemersma him ûnder mear dwaande mei toetsing) 14:00 14:50 Foarumdiskusje R. Steur, A.M.J. Riemersma, E. Goodijk en mevr. Y. Leenders van School aan Zet 14:50 15:20 Skoft Ynformaasjemerk en tiid om te netwurkjen (Ynformaasjekreamkes fan û.o. Cito, Taalsintrum Frysk, School aan Zet, Afûk en NHL/ECNO.) 15:25 16:00 Sprekkers en Tryater dhr. E. (Eelke) Goodijk, Taalsintrum Frysk en mefr. G. (Grietje) Ludema, KBS De Ark, Makkum oer En wat vinden de scholen er nu zelf van? Scholen ervaren een hoge toetsdruk. Hoeveel ruimte is er nog om ook Fries en Engels adequaat te toetsen? Skets trochtryater oer in werkenbere sitewaasje by toetsing 16:00 16:10 Ofsluting troch de deputearre 16:10 17:00 Under in genietsje neiprate en ôfskie nimme De konferinsje is benammen ornearre foar bestjoerders, skoallelieders en leararen út it primêr ûnderwiis. It doel fan de konferinsje is: De doelgroep ynformearje oer it brûken fan toetsen en it benutten fan toetsgegevens, benammen foar it Frysk én om sa it toetsen en opbringstfêst wurkjen te stimulearjen. It jin derfan bewust fan wurden dat toetsing foar de Fryske taal ek needsaaklik is om opbringstfêst te wurkjen.

4 Programma voor de conferentie over het gebruik van toetsen en het benutten van toetsgegevens, speciaal voor het vak Fries, op donderdag 14 februari 2013, 12:00 17:00 in het provinciehuis in Leeuwarden. 12:00 13:00 Inloop met buffet 13:00 13:05 Welkom door de dagvoorzitter, mevr. A. (Arjette) de Pree 13:05 14:00 Sprekers Opening door mevr. mr. J.M. (Jolanda) Berendrecht, hoofd afd. Talentontwikkeling & Onderwijsopbrengsten bij de directie Primair Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mevr. mr.drs. J.A. (Jannewietske) de Vries, gedeputeerde van de provincie Fryslân dhr. drs. H.G.J. (Rick) Steur, hoofdinspecteur Inspectie van het Onderwijs dhr. dr. A.M.J. (Alex) Riemersma, lector Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding (als lector houdt Riemersma zich onder meer bezig met toetsing) 14:00 14:50 Forumdiscussie R. Steur, A.M.J. Riemersma, E. Goodijk en mevr. Y. Leenders van School aan Zet 14:50 15:20 Pauze Informatiestands en gelegenheid tot netwerken. (Informatiestands van o.a. Cito, Taalsintrum Frysk, School aan Zet, Afûk en NHL/ECNO.) 15:25 16:00 Sprekers en Tryater dhr. E. (Eelke) Goodijk, Taalsintrum Frysk en mevr. G. (Grietje) Ludema, CBS De Ark, Makkum over En wat vinden de scholen er nu zelf van? Scholen ervaren een hoge toetsdruk. Hoeveel ruimte is er nog om ook Fries en Engels adequaat te toetsen? Sketch door Tryater over een herkenbare situatie bij toetsing 16:00 16:10 Afsluiting door de gedeputeerde 16:10 17:00 Met een hapje en een drankje napraten en afscheid nemen Deze conferentie is vooral bedoeld voor bestuurders, schoolleiders en leraren uit het primair onderwijs. Het doel van de conferentie is: De doelgroep informeren over het gebruik van toetsen en het benutten van toetsgegevens, speciaal voor het Fries én daardoor het toetsen en opbrengstgericht werken stimuleren. Bewustwording dat ook voor de Friese taal toetsing noodzakelijk is om opbrengstgericht te werken.

5 postzegel niet nodig Provincie Fryslân onderwijsteam/k&m 3.40 Antwoordnummer VB LEEUWARDEN

6 Antwurdkaart Antwoordkaart Underskreaune is fan doel om de konferinsje oer toetsen en Frysk op 14 febrewaris 2013 by te wenjen. Ondergetekende is voornemens om de conferentie over toetsen en Fries op 14 februari 2013 bij te wonen. namme/naam:... adres:.... postkoade, wenplak/postcode, woonplaats:... till./tel.:.... adres:... De antwurdkaart graach foar 25 jannewaris weromstjoere. De antwoordkaart graag voor 25 januari terugsturen. Jo kinne foar 25 jannewaris ek in mei boppesteande gegevens stjoere nei U kunt voor 25 januari ook een met bovenstaande gegevens sturen naar