Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015"

Transcriptie

1 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 17 maart 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording schriftelijke vragen GS stellen de antwoorden op de schriftelijke vragen op grond van artikel 39 RvO vast. Het betreft: b. Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/ mevr. Teernstra over ganzen d.d. 2 maart 2015; c. Beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie/ mevr. Haga over subsidieregeling Asbest eraf- zonnepanelen erop d.d. 2 maart 2015; d. Beantwoording schriftelijke vragen van Friese Koers/ dhr. Hiemstra over gaswinning Donkerbroek d.d. 23 februari 2015; e. Beandering skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. Posthumus oer Help Pake en Bepe de fakânsje troch d.d. 2 maart 2015; f. Beantwoording schriftelijke vragen over Spoorwegovergang Stationswei-Slachtedyk/ Ottemawei (Hurdegaryp) d.d. 27 februari 2015 de brieven vast te stellen.

2 - 2 - SOBD (meerdere) B2. Brieven aan Provinciale Staten De brief aan PS vast te stellen: b. Brief Tussenstand onderzoek relatie schoolkeuze en openbaar vervoer ( ) van de afdeling S&P. c. Brief Ekskús te lette útnoeging Minisymposium jeugdsoarch ( ) van de afdeling K&M. 1. de brief aan PS bij punt b vast te stellen; 2. de brief aan PS bij punt c te wijzigen met mandaat voor gedeputeerde Schokker voor redactionele aanpassingen. CIP (Poepjes) B3. Fietsbrug De Tike (onderdeel van project De Centrale As) In het inspraakproces voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor De Centrale As is door Dorpsbelangen De Tike en Nijega de wens ingebracht om ter continuering van de fietsverbinding tussen deze dorpen een veilige, ongelijkvloerse kruising met De Centrale As (o.a. voor de schoolgaande jeugd en sociale verbondenheid tussen de dorpen) te realiseren. Het overleg tussen de betrokken partijen heeft geleid tot bestuurlijke afspraken om een volledige fietsbrug ter hoogte van de Master Iniawei te realiseren. De verwachte kosten zijn 1,2 miljoen euro en dit is tegelijk het maximale budget. 1. in te stemmen met de realisatie van een fietsbrug tussen De Tike en Nijega en daarmee uitvoering te geven aan de motie van Provinciale Staten; 2. in te stemmen met de brief aan Provinciale Staten. 3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen

3 - 3 - Lwdn-Frl.2018 (De Vries) B5. Herzien besluit inzake subsidie ten behoeve van Kulturele Haadstêd 2018 over 2015 Bij brief van 22 januari 2015 (kenmerk ) is Stichting Kulturele Haadstêd 2018 een subsidie verleend van maximaal voor de uitvoering van het bidbook, voor de periode januari tot en met februari In die brief was opgenomen dat in afwachting van de volledige aanvraag over geheel 2015 de verlening op grond daarvan zouden kunnen wijzigen. Stichting Kulturele Haadstêd 2018 heeft bij brief d.d. 9 maart 2015 het college een aanvullende aanvraag gedaan over het jaar 2015 om de subsidiebeschikking te wijzigen naar maximaal 2 mln. aan de Stichting Kulturele Haadstêd 2018 over het jaar 2015 een herziene subsidiebeschikking van maximaal 2 mln. af te geven, onder voorbehoud van goedkeuring van kasritmewijziging door Provinciale Staten bij de eerste Bestuursrapportage 2015, conform bijgevoegde subsidiebeschikking en de daaraan te verbinden verplichtingen.

4 - 4 - K&E (De Vries) B6. Rapportage Gastvrij Fryslân Op 26 maart 2014 is het uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân vastgesteld. Hiermee zijn enkel de toeristische ambities voor Fryslân (zonder uitwerking in projecten en financiering daarvan) vastgelegd. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd aan de hand van een samengestelde monitoringsopzet. Deze opzet dient nog te worden vastgesteld. Inhoudelijk wordt gerapporteerd over de voortgang van de vier kernthema s Internationalisering, Basisinfrastructuur, Duurzaamheid/ kwaliteitsverbetering en Innovatie. De uitwerking van Gastvrij Fryslân vindt nu op tal van onderdelen plaats. Deze uitwerking dient nog een verankering te krijgen in een concreet Toeristisch uitvoeringsprogramma, welke dit najaar inclusief financieringsvoorstel aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd. 1. in te stemmen met de gewijzigde manier van monitoring Gastvrij Fryslân, inclusief aanpassingen in basiswaarde en doelwaarde van bepaalde hoofddoelstellingen van Gastvrij Fryslân; 2. de monitoringsrapportage 2014 vast te stellen en deze ter kennisgeving aan PS door te sturen; 3. de aanbiedingsbrief aan PS vast te stellen; 4. in te stemmen met de naamswijziging van het in maart 2014 door PS vastgestelde uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân naar beleidsprogramma Gastvrij Fryslân 5. kennis te nemen van de in dit voorstel onder 13 inhoudelijke voortgangsrapportage betreffende vier kernthema s; 6. kennis te nemen van de in dit voorstel genoemde onder 13 omvangrijke initiatieven langs de Waddenkust; 7. kennis te nemen van het feit dat voor realisatie van ambities uit Gastvrij Fryslân onvoldoende middelen beschikbaar zijn; 8. in te stemmen met de voorbereiding van een concreet toeristisch uitvoeringsprogramma, welke in juni aan DS en in november aan PS zal worden voorgelegd.

5 - 5 - HAMMERSTIKKEN SOBD H1. SG-lijsten van 11 t/m 17 maart 2015 (Allen) de SG-lijsten vast te stellen. S&P H2. WRO-besluiten van 11 t/m 17 maart 2015 (Konst) de WRO-besluiten vast te stellen. K&M (De Vries) H3. Ûtfieringsnotysje by yntegrale beliedsnota kultuer, taal en ûnderwiis Grinzen Oer Op 23 jannewaris 2013 is de yntegrale Kultuer, Taal en Ûnderwiisbeliedsnota "Grinzen Oer" fêststeld. Ofpraat is dat it dêryn formulearre belied konkretisearre wurdt yn in útfieringsnotysje en oanbean oan DS. Op 9 april 2013 is de útfieringsnota foar de earste twa jierren troch DS fêststeld en no leit de notysje foar de lêste twa jierren foar. Neffens de troch deputearre De Vries tidens de behanneling fan de nota yn PS diene tasizzing, wurde de útfieringsnotysjes foar kundskip ek oan PS taskikt. 1. de útfieringsnotysje by de yntegrale beliedsnota kultuer, taal en ûnderwiis "Grinzen Oer" fêst te stellen; 2. de útfieringsnotysje foar kundskip oan Provinsjale Steaten ta te stjoeren, troch taheakke oanbiedingsbrief;

6 - 6 - S&P (Konst) H4. Omgevingsvisie Met het van kracht worden van de Omgevingswet in 2018 ontstaat voor provincies de verplichting om een Omgevingsvisie te hebben. De huidige wettelijk verplichte planvormen als het Streekplan, het Waterhuishoudingsplan, het Milieubeleidsplan en het PVVP komen dan te vervallen. We kunnen ook eerder starten met een Omgevingsvisie. Veel andere provincies hebben daar voor gekozen. Op 24 november 2014 is hierover een Statenwerkplaats georganiseerd. Daar is een brief over dit onderwerp aangekondigd. 1. de brief aan PS vast te stellen; 2. een startnotitie op te stellen voor een Omgevingsvisie. Subsidiezaken (Konst) H5. Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme, opnemen paragraaf cofinanciering Waddenfonds Fryslân Op 18 december 2013 hebben provinciale staten de nieuwe Algemene subsidie-verordening provincie Fryslân 2013 (ASV 2013) vastgesteld. Deze ASV is op 1 juli 2014 in werking getreden. In dat kader is op 17 juni 2014 de Subsidieregeling Economie, Recreatie en Toerisme vastgesteld. Hoofdstuk 6 van deze subsidieregeling is gereserveerd voor cofinanciering. Ten behoeve van de cofinanciering van Waddenfondsprojecten wordt voorgesteld in paragraaf 6.1 van deze subsidieregeling een regeling cofinanciering Waddenfonds Fryslân op te nemen. Deze nieuwe paragraaf, met het daarbij behorende aanvraagformulier, wordt nu ter vaststelling voorgelegd. het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme met bijbehorende toelichting en aanvraagformulier vast te stellen.

7 - 7 - K&E (De Vries) H6. Convenant schoon zwemwater in Fryslân Voorgesteld wordt een convenant ter realisatie van schoon zwemwater te ondertekenen met 10 partijen, waaronder Wetterskip Fryslan en de VFG maar ook de watersportkoepels. Met het ondertekenen laten partijen zien dat ze samen schoon (zwem)water belangrijk vinden en zich daarvoor optimaal willen inzetten door de samenwerking te verbreden en te intensiveren en de krachten te bundelen in het aanpakken van de knelpunten, alsmede positief te communiceren over het zwemwater in Fryslân en samen te werken bij de promotie van Fryslân als dé provincie voor de watersportrecreatie. D.S. en KfdK beslute elts foar eigen foech: 1. tot het door de provincie aangaan van het bijgevoegde convenant schoon zwemwater in Fryslân; 2. gedeputeerde de Vries te machtigen het convenant voornoemd namens de provincie te ondertekenen. S&P H7. Accorderen Landelijk Tarievenkader OV 2015 (Kramer) In november is verzuimd de uitvoeringsregels Landelijk Tarievenkader OV 2015 te accorderen. Hierin wordt nu formeel alsnog voorzien. In de uitvoeringsregels wordt de hoogte van het landelijke basistarief (= het opstaptarief a 0,87) en de tarieven van de landelijke producten (Altijd korting en Altijd korting Scholier) vastgesteld. Deze worden jaarlijks geïndexeerd met de landelijke tarievenindex en door alle vervoerders geaccepteerd. in te stemmen met de Uitvoeringsregels Landelijk Tarievenkader OV 2015.

8 - 8 - S&P (Kramer) H8. Bekrachtigen voornemen Landelijk Portfolio OV-Productgroepen In het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad bestaande uit overheden, vervoerders en consumentenorganisaties zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over het harmoniseren van producten en tarieven in het openbaar vervoer, zowel wat betreft naamgeving als uitvoering. Dit krijgt zijn beslag in het OV Portfolio gericht op landelijke/ interoperabele producten, dat komend jaar nader uitgewerkt zal worden. In IPO verband is afgesproken dat de individuele provincies het commitment aan het harmoniseren van producten zullen bekrachtigen met een formeel besluit voor de verkiezingen van 18 maart. Het onderhavige besluit voorziet hierin. 1. in te stemmen met de doorontwikkeling van landelijke afspraken voor het Portfolio OV-Productgroepen voor de OV-chipkaart; 2. in te stemmen met het voornemen van het IPO en NOVB toe te werken naar een Landelijk Afspraken Kader OV, dat geldig is voor trein, bus, tram en metro. SOBD H9. Utfieringsprogramma 2015 en Jierferslach 2014 (Ynterbestjoerlik tafersjoch) (Jorritsma) Sûnt 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) fan krêft. It tafersjoch fan de provinsje wurdt neffens de útgongspunten fan de provinsje útfierd. Nei oanlieding fan in pilot mei de gemeenten Achtkarspelen en It Bildt binne der yn 2013 en 2014 ferkenningspetearen mei alle gemeenten fierd om ta in 0-mjitting te kommen. De útkomsten hjirfan binne dellein yn it jierferslach Yn it útfieringsprogramma 2015 wurdt, neist it weromsjen nei 2014, ek omtinken jûn oan de tafersjochaktiviteiten. Ek wurde hjir de wichtichste risiko s, doelen en resultaten neamd. 1. it útfieringsprogramma IBT 2015 fêst te stellen; 2. it jierferslach 2014 IBT fêst te stellen.

9 - 9 - S&P (Kramer) H10. Openstelling tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer en vaststelling en openstelling subsidieregeling vliegende euro s De Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer is vorig jaar vastgesteld. Deze regeling is ten behoeve van weidevogelbeheer gericht op vernatting binnen de weidevogellandschappen. Voor het jaar 2015 dient de regeling opengesteld te worden zodat aanvragen gedaan kunnen worden. Daarnaast wordt voorgesteld de Subsidieregeling vliegende euro s vast te stellen en open te stellen. Deze regeling heeft tot doel het flexibel beschermen van nesten en kuikens van de grutto, tureluur, veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kwartel en patrijs op graslandpercelen in Fryslân. 1. de tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer open te stellen van 14 maart 2015 tot en met 1 november 2015 met een subsidieplafond van ,-; 2. het aanvraagformulier tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer vast te stellen; 3. de subsidieregeling vliegende euro s vast te stellen; 4. de subsidieregeling vliegende euro s open te stellen van 22 april 2015 tot en met 8 juni 2015 met een subsidieplafond van ,-; 5. het aanvraagformulier vliegende euro s vast te stellen; 6. het afdelingshoofd subsidiezaken mandaat te verlenen om subsidies te verstrekken ten laste van de genoemde subsidiebudgetten, tot de bijbehorende subsidieplafonds; 7. de begrotingswijziging vast te stellen; 8. de subsidieregelingen te publiceren in het provinciaalblad. geen MEIDIELINGS

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: KfdK en sektaris 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 23 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 11 februari 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 3 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 jannewaris

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 7 april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten DS-Stik 13 december Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf provinsje fryslân provincie fryslanb Datum DS-gearkomste 13 december 201 1 Punt fan e wurklist Geheim Ja Tot 1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw

Nadere informatie

Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus.

Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus. PVDA In te vullen door de griffier Motie nr. 7 O9 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei 2015 04.Brief DS fan 20 jannewaris 2015 oer stân fan saken N359 Lemmer

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5B Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR 2013-2018 Considerans De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Veiligheid

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 30 Besluit van 31 januari 2012, houdende wijziging van het Besluit bezoldiging politie en het Besluit algemene rechtspositie politie in verband

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Stibbe. Knowledge Portal

Stibbe. Knowledge Portal AB 2014/290 Page 1 of 10 Stibbe Knowledge Portal AB 201 4/290 Aflevering AB 2014, afi. 31 Publicatiedatum 30-08-2014 Rolnummer 201111694/1 /A2 Instantie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Nadere informatie