Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)"

Transcriptie

1 Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 7 april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording schriftelijke vragen GS stellen de antwoorden op de schriftelijke vragen op grond van artikel 39 RvO vast. Het betreft: b. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. R. van der Honing over status Natura 2000 gebied Duinen Terschelling en gaswinning Tulip Oil d.d. 27 maart 2015; c. Beantwoording schriftelijke vragen van D66/ mevr. M. Mulder over beweegbaar maken Prins Hendrikbrug te Leeuwarden d.d. 27 maart de brief onder punt b vast te stellen; 2. de brief onder punt c gewijzigd vast te stellen. Proseduere: Toezenden aan Provinciale Staten.

2 - 2 - SOBD (meerdere) B2. Brieven aan Provinciale Staten De brieven aan PS vast te stellen: b. Brief Verzoek agenderen verordening Schadebestrijding dieren in de Statenvergadering in juni 2015 ( ) van de afdeling Stêd en Plattelân; c. Brief Kredietfaciliteit muizenschade ( ) van de afdeling Stêd en Plattelân; d. Brief Onderzoek naar bodemdaling door zoutwinning in gebied Franekeradeel- Harlingen ( ) van de afdeling Infraprojecten, Gebiedsinrichting en Natuur. 1. de brieven aan PS onder punt b en d vast te stellen; 2. de brief aan PS onder punt c gewijzigd vast te stellen. Proseduere: Toezenden aan Provinciale Staten.

3 - 3 - S&P (Kramer) B3. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Door hoge stikstofconcentraties in de lucht kunnen bepaalde - in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beschermde - natuurwaarden niet gehaald worden. Als gevolg daarvan is vergunningverlening o.g.v. de Natuurbeschermingswet voor bepaalde (economische) ontwikkelingen, zoals de aanleg van wegen en uitbreiding van (veehouderij) bedrijven, de laatste jaren alleen onder strikte voorwaarden mogelijk. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is de oplossing voor deze problematiek. De essentie van de PAS is om aan de ene kant de natuur weerbaarder te maken tegen hoge stikstofconcentraties door het nemen van maatregelen in de natuurgebieden en aan de andere kant maatregelen te treffen om de stikstofuitstoot te laten dalen. Daardoor ontstaat er ruimte voor economische ontwikkeling. Deze ontwikkelingsruimte zal via een set van beleidsregels zo eerlijk mogelijk verdeeld worden over toekomstige ontwikkelingen. Het Rijk verzoekt de provincies nu in te stemmen met de PAS. De inwerkingtreding van de PAS is voorzien voor de zomer van D.S. en KfdK beslute foar eigen foech: 1. in te stemmen met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS); 2. in te stemmen met de ondertekening van bijgevoegde Bestuursafspraken inwerkingtreding PAS en gedeputeerde J.Kramer volmacht te verlenen de overeenkomst te ondertekenen; 3. in te stemmen met het aangaan van de borgingsovereenkomst en gedeputeerde J. Kramer te mandateren eventuele aanpassingen door te voeren; 4. gedeputeerde J. Kramer volmacht te verlenen de bovengenoemde overeenkomst inzake de borging te ondertekenen; 5. in te stemmen met de voorgestelde wijze van hoe om te gaan met budgetteringrisico s; 6. in te stemmen met bijgevoegde provinciale beleidsregels; 7. kennis te nemen van de beantwoording van de zienswijzen die betrekking hadden op de Friese Natura 2000-gebieden; 8. de brief aan PS te wijzigen met mandaat voor gedeputeerde Kramer voor redactionele aanpassingen.

4 - 4 - K&E (Konst) B4. Zienswijze jaarstukken SNN 2014, begroting SNN 2016 en gewijzigde begroting SNN 2015 Het DB SNN heeft PS verzocht hun zienswijze te geven op de jaarstukken 2014 (jaarverslag en jaarrekening), de begroting 2016 en de gewijzigde begroting 2015 van het SNN. Op verzoek van de Statengriffie legt het college bijgaande concept-zienswijze aan PS voor. 1. de concept-zienswijze op de jaarstukken 2014, de begroting 2016 en de gewijzigde begroting 2015 van het SNN vast te stellen en; 2. de concept-zienswijze op de jaarstukken 2014, de begroting 2016 en de gewijzigde begroting 2015 van het SNN aan PS voor te leggen. Proseduere: Toezenden aan Provinciale Staten.

5 - 5 - PLG (Kramer) B5. Omvorming van het InvesteringsKrediet Grond (IKG) naar IKG natuur In 2009 hebben Provinciale Staten (PS) het Investeringskrediet Grond (IKG) ingesteld. Dit krediet was primair bedoeld om gronden aan te kunnen kopen die nodig waren voor de uitvoering van het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied In eerste instantie is het IKG ingesteld voor de periode tot en met 2013, waarbij -afhankelijk van de vraag of er een vervolg aan de bestuursovereenkomst ILG zou worden gegeven- deze verlengd zou kunnen worden tot Inmiddels is het pmjp vrijwel afgerond en zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest in het Rijks- en provinciale beleid. (Brief Bleker in 2010, het Onderhandelingsakkoord Natuur, de nota Natuer en Lanlik Gebiet en het Natuurpact). Op basis van dit beleid blijft er een aanzienlijke opgave op het gebied van de natuurontwikkeling. In dit GS stuk wordt een voorstel gedaan om het InvesteringsKrediet Grond (IKG) te herzien en toe te spitsen op de Natuuropgave van de provincie. Om hier handen en voeten aan te geven is het IKG geëvalueerd. Deze evaluatie wordt u ter kennisname aangeboden. De aanbevelingen uit de evaluatie zijn in het voorstel meegenomen. 1. kennis te nemen van de evaluatie IKG en de aanbevelingen daaruit, en deze ter kennisname aan te bieden aan PS; 2. in te stemmen met de notitie Instellen Investeringskrediet grond Natuur en deze via het bijgevoegde Statenvoorstel ter besluitvorming aan PS voor te leggen; 3. in te stemmen met het voorstel aan PS om een Investeringskrediet Grond voor natuur in te stellen, en hierin de huidige grondvoorraad IKG op te nemen, met uitzondering van de categorie Anticiperende grondaankopen; 4. in te stemmen met het voorstel aan PS om voor het IKG een plafond (kredietlimiet) van 52,9 miljoen in te stellen voor het IKG natuur; 5. in te stemmen met het voorstel aan PS om daarnaast een tijdelijk aflopend- plafond op te nemen voor de huidige voorraad Anticiperende grondaankopen uit het huidige IKG van 3,6 miljoen. Proseduere: Toezenden aan Provinciale Staten.

6 - 6 - Streekwurk B6. Plafonds plattelânsbelied 2015 (Kramer) Foar de útfiering fan plattelânsbelied is in 2015 allinne jild foar hannen foar projekten fan ûnderen op fia it IMF. Foar doarpshuzen en projekten op provinsjale skaal is der gjin jild beskikber. Dit is ferline jier stutsen yn Quickwins. Om oanfragen ôfwize te kinnen moat foar doarpshuzen en projekten op provinsjale skaal it subsydzjeplafond op 0,= steld wurde. yn te stimmen mei it plafondbeslút plattelânsbelied 2015 en de neikommende plafonds op 0 te setten: a. bouw, verbouw en verduurzaming van dorpshuizen; b. leefbaarheidsinitiatieven fan ûnderen op ; c. provinciale leefbaarheidsinitiatieven. Subsidiezaken (De Vries) B7. Subsidieaanvraag Stichting Befrijdingsfestival Fryslân Onderwerp is de incidentele subsidieaanvraag van De Stichting Befrijdingsfestival Fryslân zoals die op 30 oktober 2014 per is binnengekomen, vergezeld gaand van een begroting met bijbehorende activiteiten. De subsidieaanvraag heeft betrekking op de uitgebreide viering in het kader van "70 Jaar Vrij" in de periode 15 april 2015 tot en met 5 mei 2015 waarvoor 20 Canadese veteranen en hun begeleiders (1 per Canadees) worden uitgenodigd. De subsidie is bedoeld als bijdrage in reiskosten, hotelkosten en maaltijden voor de Canadese veteranen en hun begeleiders. Begrote kosten zijn ,-, waaraan gemeente Leeuwarden inmiddels ,- aan subsidie heeft verleend. 1. de in de aanvraag van Stichting Befrijdingsfestival aangevraagde subsidie te verlenen en financiële dekking te vragen aan PS via de 1e berap 2015; 2. de Stichting Befrijdingsfestival Fryslân ,- aan incidentele subsidie te verlenen; 3. PS per brief te informeren.

7 - 7 - K&M (Konst) B8. Subsidieverzoek Farm of the World Onderwerp is de incidentele subsidieaanvraag van Stichting Farm of the World zoals die op 6 januari 2015 is binnengekomen, vergezeld gaand van een begroting met bijbehorende activiteiten. De subsidieverstrekking heeft betrekking op het 20 keer uitvoeren van de ervaringsreis Treasures from Nature. De geraamde begeleidingskosten per uit te voeren ervaringsreis zijn 2.700,-; bij 20 keer gaat het om ,- aan begrote kosten. Voor de éénmalige investering zijn ,- aan kosten begroot. De totaal begrote kosten betreffen daarmee ,-. De bijdrage van de provincie aan deze begrote kosten bedraagt ,-. Bij punt 13 "Neiere taljochting" wordt een toelichting gegeven op de voorgeschiedenis. de Stichting Farm of the World in de gelegenheid te stellen de subsidieaanvraag aan te vullen en te laten voldoen aan de ASV-vereisten en dan ,- subsidie te verlenen.

8 - 8 - HAMMERSTIKKEN SOBD H1. SG-lijsten van 8 t/m 14 april (Allen) de SG-lijsten gewijzigd vast te stellen. H2. WRO-besluiten geen Streekwurk (Kramer) H3. Openstellingsbesluit indienen Lokale Ontwikkelingsstrategie Leader en besluit tot instelling Landelijke selectiecomité Leader Op 1 juli 2014 is de keuze gemaakt dat Noardwest en Noordoost Fryslân de beoogde Friese Leadergebieden worden. Om als gebied de Leader status te kunnen verwerven moet een vooraf vastgestelde procedure worden doorlopen, waarvoor alle Colleges van GS in Nederland een openstellingsbesluit moeten nemen en een landelijk Selectiecomité moeten instellen. Het College van GS is uiteindelijk, na advies van het landelijk Selectiecomité, bevoegd om de Lokale Ontwikkelingsstrategieën vast te stellen en daarmee in uitvoering te brengen. 1. het besluit tot openstelling voor het indienen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie in het kader van Leader vast te stellen; 2. het besluit tot instelling van het Landelijke Selectiecomité Leader vast te stellen; 3. beide besluiten in Provinciaal blad te publiceren.

9 - 9 - MEIDIELINGS a. Opvolging werkzaamheden gedeputeerde Schokker: besproken. b. Start Horizon 2020 project REFURB 2.0: voor kennisgeving aangenomen. c. Proces jaarstukken 2014: ter kennisgeving aangenomen. d. Voordracht twee statenleden voor de Algemene vergadering van het IPO: voor kennisgeving aangenomen.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris

Nadere informatie

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten DS-Stik 13 december Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf provinsje fryslân provincie fryslanb Datum DS-gearkomste 13 december 201 1 Punt fan e wurklist Geheim Ja Tot 1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus.

Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus. PVDA In te vullen door de griffier Motie nr. 7 O9 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei 2015 04.Brief DS fan 20 jannewaris 2015 oer stân fan saken N359 Lemmer

Nadere informatie

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Februari 2011 1. I N L E I D I N G U heeft Partners RO gevraagd of het realiseren van de uitbreiding van de jachthaven Wemeldinge

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze Procedure 2 wordt verstaan onder

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU DG BEREIKBAARHEID 29 april 2015 078386738:B

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Bestemmen

Tijdelijk Anders Bestemmen Tijdelijk Anders Bestemmen Handreiking voor juristen Tijdelijk Anders Bestemmen Inleiding Nederland is een land waarin de omgeving constant in beweging is. Nieuwe ontwikkelingen worden door de overheid

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo

Overzicht 17-6-2015 9:59:01. Er zijn verschillen tussen documenten. Oud document: 20150219-ontwerpbesluit-toegelaten-instellingenvo Overzicht 17-6-2015 9:59:01 Er zijn verschillen tussen documenten. Nieuw document: Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 144 pagina's (1.18 MB) 17-6-2015 9:57:32 Gebruikt voor de weergave van

Nadere informatie

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR 2013-2018 Considerans De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Veiligheid

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Partiële herziening van

Nadere informatie

Uitleg van de begrippen project en andere handeling in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998

Uitleg van de begrippen project en andere handeling in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998 Uitleg van de begrippen project en andere handeling in de zin van de Natuurbeschermingswet 1998 Geaccordeerd door de Regiegroep Natura 2000/PAS op 17 oktober 2013 1. Inleiding Op grond van artikel 19d

Nadere informatie