Oan Provinsjale Steaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oan Provinsjale Steaten"

Transcriptie

1 Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : Primêr nûmer : Ûnderwerp : Aankoop aandelen Vitens Taheakke : Brief Vitens over Aankoop aandelen Vitens NV Oanlieding / Beliedsramt : De provincie wil de positie die het inneemt op het gebied van water (technologie) met een maximale inzet behouden en zo mogelijk uitbreiden. Het stimuleren van de innovatie op gebied van watertechnologie verdient langdurig provinciale steun, dit mede in relatie tot het instituut Wetsus. De aanwezigheid van het drinkwaterbedrijf Vitens NV en met name diens modernste drinkwaterlaboratorium van Europa in Leeuwarden is hierbij van groot belang. Om zeggenschap binnen Vitens NV te verkrijgen willen we een aandelenpakket Vitens verwerven van circa 13 %. Koarte gearfetting : Wij willen u informeren over het voorgenomen besluit om aandelen Vitens aan te schaffen tegen 70,00 per aandeel. Tevens willen wij u de gelegenheid geven uw wensen en bedenkingen hierover kenbaar te maken. Taljochting : Door fusies en overnames zijn de provincie en de Friese gemeenten in de loop der jaren hun positie als aandeelhouder in het drinkwaterbedrijf Vitens kwijtgeraakt. Als Fryslân willen we in het kader van het publieke belang een sterke rol als aandeelhouder in Vitens met als doel Fries water in Friese handen. Daarnaast wil de provincie de positie die het inneemt op het gebied van water (technologie) met een maximale inzet behouden en zo moge- 1

2 lijk uitbreiden, inclusief het behoud van werkgelegenheid. Om dit doel te bereiken willen we samen met de gemeente Leeuwarden over gaan tot de aankoop van een aandelenpakket Vitens ( aandelen, circa 13,5% van alle aandelen), naar rato van het aantal aansluitingen in de provincie Fryslân. Fryslân is thans amper vertegenwoordigd als publieke aandeelhouder. Twee Friese gemeenten (Tytjerksteradiel en Sudwest Fryslan) en de provincie hebben een symbolisch aantal aandelen. De NV Waterleiding Fryslân is in 1999 gefuseerd met Nuon Water. Vitens NV is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen Nuon Water, Waterbedrijf Gelderland en Waterleiding Maatschappij Overijssel. Via Nuon Water was de provincie destijds indirect aandeelhouder wat is komen te vervallen toen Nuon Water in 2006 uit Vitens is gestapt. Als provincie willen we nu aandelen Vitens kopen (circa 13,0 %), de gemeente Leeuwarden koopt aandelen Vitens (circa 0,5%). Met de aankoop van het aandelenpakket is een bedrag gemoeid van miljoen. In plaats van het vermogen te beleggen bij de vermogensbeheerders willen we met deze belegging in aandelen van het publieke bedrijf Vitens NV ons vermogen laten werken voor de provincie. Het vermogensbeheer genereert momenteel een gemiddeld rendement van 3,5%. Wanneer het dividendrendement op de aandelen Vitens beneden de 3,5% uitkomt, betekent dit een inkomstenderving voor de provincie. Meerjaarlijks wordt er een rendement tussen de 3,5% en 4% verwacht. Met de opbrengst van de eventuele aandelentransactie wil Vitens achtergestelde leningen aflossen en hoeven ze in de komende jaren minder vreemd vermogen aan te trekken om hun investeringen te financieren. Zeggenschap bij Vitens: Met de aankoop van 13,0% creëert de provincie de positie van grootste aandeelhouder. Samen met de gemeente Leeuwarden gaan we Fryslân vertegenwoordigen in de aandeelhoudersvergadering van Vitens (AvA). De aandeelhouders van Vitens gaan over het tarieven-, dividendbeleid en benoemen, ontslaan en belonen van de bestuurders. Verder is er door de Algemene Vergadering een Commissie van Aandeelhouders (CvA) ingesteld. Nu wij als grootaandeelhouder toetreden claimen we als provincie 2 zetels in de CvA, waarbij een zetel door de gemeente Leeuwarden kan worden bezet. De rol van de CvA is te typeren als een adviesorgaan voor de Algemene Vergadering. De CvA wordt door en uit het midden van de Algemene Vergadering gevormd en bestaat uit de grootste 2

3 aandeelhouders en uit vertegenwoordigers van de kleinere aandeelhouders uit de provincies. Op dit moment bestaat de CvA uit negen leden. Vanwege de collegewisselingen zal de samenstelling van de CvA nog aan verandering onderhevig zijn. Ook het voorzitterschap zal opnieuw moeten worden bepaald, waarbij het voor de hand ligt dat dit wordt ingevuld door de grootste aandeelhouder. Twee keer per jaar is er een AVA (december en juni). In december wordt het financiële jaarplan (omzet, kosten, investeringen) en de tarieven voor het komende jaar vastgesteld. In juni wordt het jaarverslag vastgesteld. In de AvA van 15 december 2010 is aan de orde gekomen dat de provincie Fryslan voornemens is een substantieel aandelenpakket aan te schaffen wat er toe leidt dat de provincie Fryslan de grootste aandeelhouder wordt. De AvA heeft dit voornemen als zeer positief ontvangen. Het toetreden van een aandeelhouder uit het verzorgingsgebied is een ontwikkeling die door de AvA wordt toegejuicht. Volgens de statuten van Vitens NV (artikel 21.3) worden commissarissen, op voordracht van de RvC, benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering bestaat uit de provincies en gemeenten in ons verzorgingsgebied die aandeelhouder van Vitens zijn. De RvC stelt, in lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code, een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. Dit houdt in dat er geen mogelijkheden zijn om een positie in de RvC te claimen als grootaandeelhouder. Strategische overwegingen aandelenverwerving Vitens: In de Drinkwaterwet is vastgelegd dat het waarborgen van de kwaliteit en de leveringszekerheid van drinkwater een publieke taak is. De drinkwatervoorziening in Nederland is als volgt geregeld: Het rijk stelt het kader waarbinnen de drinkwaterbedrijven hun wettelijke taken moeten uitvoeren en ziet via de VROM-Inspectie toe op de uitvoering van deze taken. De eigenaar van het drinkwaterbedrijf (in casu de provincies en gemeenten als publieke aandeelhouders) kiest binnen het vastgelegde kader de middelen om decentraal uitvoering te geven aan de wettelijke taken. Provincies en gemeenten geven via het aandeelhouderschap vorm en inhoud aan het maatschappelijk ondernemen van het drinkwaterbedrijf. Provincies en gemeenten zijn, tezamen met waterbeheerders, verantwoordelijk voor de inpassing van de infrastructuur van het drinkwaterbedrijf in de leefomgeving, waarbij krachtens artikel 2, tweede lid van de voorgestel- 3

4 de Drinkwaterwet geldt dat de duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening een dwingende reden van groot openbaar belang is. De provincie Fryslân heeft in het 3 e waterhuishoudingsplan een aantal strategische keuzes vastgelegd voor de drinkwatervoorziening, gericht op het duurzaam veiligstellen van de drinkwatervoorziening, en het meekoppelen met innovatie op het gebied van zuiveringstechnologie. Vitens is in Fryslân goed vertegenwoordigd. Vitens is de enige waterleverancier in Friesland. Het laboratorium van Vitens staat in Leeuwarden en is het modernste drinkwaterlaboratorium in Europa. In Spannenburg staat het grootste grondwaterpompstation van West-Europa. Daarnaast is Leeuwarden de stad van watertechnologie (Wetsus) en wordt er gewerkt aan plannen voor een Watercampus. In 2010 hebben Wetterskip Fryslân, Vitens, de Friese gemeenten en de provincie een Fries bestuursakkoord Waterketen ondertekend waarin staat wat we willen doen om schoon en betaalbaar water veilig te stellen voor nu en voor de toekomst. Vanuit strategische overwegingen willen we samen met de gemeente Leeuwarden de betrokkenheid bij Vitens NV vergroten door grootaandeelhouder te worden. Ambitie en strategie Vitens 2.0 Samen betekenis geven aan water heeft zich vertaald in een vijftal ambities. Verlaging van de (maatschappelijke) kosten is één van deze ambities. Ten einde ook op lange termijn de continuïteit van de onderneming te garanderen en te voldoen aan de wensen en eisen van de stakeholders is een continu streven naar efficiency en effectiviteit een voorwaarde. Dit wordt versterkt door de huidige financiële crisis en druk vanuit overheden om bezuinigingen te realiseren. Vitens heeft daarom kostenverlaging nadrukkelijk als doelstelling voor de komende drie jaar geformuleerd. Vitens wil een innovatief bedrijf zijn, en daarom onder andere ook partner in Wetsus. In een brief aan het college van GS heeft Vitens aangegeven dat zij het belang van Leeuwarden als watertechnologiecentrum onderschrijft, en daarom ook geïnvesteerd heeft in een proefhal voor nieuwe zuiveringstechnieken, bij het pompstation Noord- Bergum. Deze ontwikkelingen passen goed bij de ambities van de provincie, zoals vastgelegd in het waterhuishoudingsplan. 4

5 Ljouwert, Deputearre Steaten fan Fryslân, J.A. Jorritsma, foarsitter drs. A.J. van den Berg, siktaris 5

6 BESLÚT NR. : PROVINSJALE STEATEN fan FRYSLÂN Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan Oerwagende dat : De provincie Fryslan de positie die het inneemt op het gebied van water(technologie) wil behouden en uitbreiden. Beslute : Kennis te nemen van het voorgenomen besluit om aandelen Vitens à 70,00 aan te schaffen en daarbij geen nadere wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Sa feststeld troch Provinsjale Steaten Fan Fryslan yn harren iepenbiere gearkomste fan 15 juny 2011,, foarsitter, griffier 6

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. ( ALLIANDER ) OP 2 APRIL 2014

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. ( ALLIANDER ) OP 2 APRIL 2014 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. ( ALLIANDER ) OP 2 APRIL 2014 Agendapunt 1. Opening en mededelingen De heer E.M. d Hondt, voorzitter van de Raad

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Statenvoorstel../08 A

Statenvoorstel../08 A Statenvoorstel../08 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 27 juni 2008 Statencommissie : Commissie Bestuur en Middelen, 6 juni 2008 Onderwerp Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Aan Provinciale

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Profielschets Lid Raad van Commissarissen 1. Inleiding Enexis Holding N.V. zoekt een nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Nationaal Register (NR) is ingeschakeld om bij de werving ondersteuning te

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden Zo werkt Amersfoort Deelnemingen Op afstand verbonden 90050 GAM-Deelneming-WT 15-09-2009 09:20 Pagina 3 Zo werkt Amersfoort Waarom is de openbare begraafplaats een gemeentelijke dienst, is de openbare

Nadere informatie

Nadere informatie inzake besluitvormingsproces uitvoering toekomststrategie Essent

Nadere informatie inzake besluitvormingsproces uitvoering toekomststrategie Essent Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043

Nadere informatie

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten DS-Stik 13 december Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf provinsje fryslân provincie fryslanb Datum DS-gearkomste 13 december 201 1 Punt fan e wurklist Geheim Ja Tot 1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw

Nadere informatie

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding

Discussienotitie verkoop aandelen Essent. 1. Inleiding Discussienotitie verkoop aandelen Essent 1. Inleiding Tegen de achtergrond van de op handen zijnde splitsing van Essent NV in een apart netwerkbedrijf (ENEXIS) en een apart productie- en leveringsbedrijf

Nadere informatie

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01

3947 CS Langbroek F +31 (0) 343 56 50 81 RBS rekeningnr 41.97.88.573. Postbus 11 info@aalberts.nl BTW-nr NL008712207B01 Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2011 om 14.00 uur in Okura Hotel, Ferdinand

Nadere informatie

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP-fractie over Eneco

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP-fractie over Eneco Beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP-fractie over Eneco Vraag 1 Heeft het bestuur van Eneco gereageerd of gecommuniceerd naar de aandeelhouders naar aanleiding van de plannen van Essent

Nadere informatie

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : n.v.t. Ôfdieling : Financien Planning en Control Behanneljend amtner : M.C.M. Lubach - van der Elst Tastel : 5596 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

rj) provinsje frys1n provincie frys1.n b Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslan

rj) provinsje frys1n provincie frys1.n b Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslan provinsje frys1n provincie frys1.n b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) vvww.fryslan.nl Aan de leden van Provinciale Staten van de

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V.

Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring Batenburg Techniek N.V. Corporate Governance Verklaring 2015 Batenburg Techniek N.V. 1 van 10 I. Gedragscodes 1.1 Mededeling over de naleving van de principes en best practice

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

01220255 Financiën, Planning en Control J. Schippers/tel. (058) 292 5636 ofj.schippers@fryslan.nl

01220255 Financiën, Planning en Control J. Schippers/tel. (058) 292 5636 ofj.schippers@fryslan.nl provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslân

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V.

2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. Woensdag 22 april 2015, aanvang 14:00 uur Auditorium, ASML Gebouw 7 De Run 6665, Veldhoven Nederland Agenda 1. Opening Discussiepunt

Nadere informatie

Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2012

Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord van de directie 7 Introductie 9 Bericht van de Raad van Commissarissen 10 Verslag van de directie 14 Corporate Governance 26 Interne

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel 31 371 Kredietcrisis Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Overige gegevens Winstbestemming 75 Controleverklaring 76. Colofon. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Overige gegevens Winstbestemming 75 Controleverklaring 76. Colofon. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag Woord van de Directie 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 5 Directieverslag 10 Introductie Evides 10 Strategie 11 Bedrijfsactiviteiten 12 Klanten 12 Drinkwater

Nadere informatie