Oan Provinsjale Steaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oan Provinsjale Steaten"

Transcriptie

1 Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Programma 6: Economie Ôfdieling : Kennis & Ekonomy Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : Primêr nûmer : Ûnderwerp : Wifi-uitrol op toeristische locaties in Fryslân Taheakke : Rapport Wifi als service aan de toerist in Fryslân: praktisch kader voor de vorming van provinciaal beleid Rapport Wifi als service aan de toerist in Fryslân: theoretisch kader voor de vorming van provinciaal beleid incl. 4 bijlagen Rapport Wifi als service aan de toerist in Fryslân; beleidskader voor de vorming van provinciaal beleid incl. 2 bijlagen Subsidiekader Begrotingswijziging Oanlieding / Beliedsramt : Besluitvormend: Aan PS wordt ter besluitvorming een kader voorgelegd ter besteding van het voorwaardelijke budget van ,- dat in de begroting 2014 is opgenomen in programma 10 (dekking vrij aanwendbare reserve) voor het Stimuleringsprogramma Wifi ten behoeve van de grootschalige uitrol van Wifi in de publieke ruimte in toeristische gebieden in Fryslân. Koarte gearfetting : Tijdens de PS-behandeling van de begroting 2013 op 7 november 2012 hebben wij een motie van de PVV en de VVD overgenomen (motie nummer 15). Deze motie verzocht ons het volgende: om voor 1 juli 2013 samen met gemeenten en marktpartijen een stimuleringsprogramma te maken om Wifi in stads- en dorpkernen en toeristische gebieden te regelen. Na overleg met de indieners van de motie, is afgesproken aan de motie in twee fasen invulling te geven: 1

2 1. Realisatie van 6 Wifi-pilots in de publieke ruimte op toeristische locaties gedurende de zomer van 2013; 2. Uitwerking van een plan van aanpak voor Fryslânbrede Wifi-uitrol in de publieke ruimte op toeristische locaties in het najaar van Op basis van deze afspraken hebben wij aan de Coöperatie Fryslân Ring opdracht verstrekt om zorg te dragen voor de uitvoering van beide fasen. De Fryslân Ring heeft de Wifi-pilots gerealiseerd, en daarnaast drie rapporten opgeleverd: een theoretisch kader, een praktisch kader en een beleidskader. Op basis van deze drie documenten en de ervaringen in de pilotfase worden in dit PS-stuk de hoofdlijnen van de aanpak voor de verdere Wifi-uitrol naar toeristische locaties geschetst. Daarnaast wordt een subsidiekader ter besluitvorming voorgelegd ten behoeve van de besteding van het voorwaardelijke budget van ,- dat in de begroting 2014 is gereserveerd voor het Stimuleringsprogramma Wifi ten behoeve van de grootschalige uitrol van Wifi in de publieke ruimte in toeristische gebieden in Fryslân. Taljochting : Achtergrond: Tijdens de PS-behandeling van de begroting 2013 op 7 november 2012 hebben wij een motie van de PVV en de VVD overgenomen (motie nummer 15). Deze motie verzocht ons het volgende: om voor 1 juli 2013 samen met gemeenten en marktpartijen een stimuleringsprogramma te maken om Wifi in stads- en dorpkernen en toeristische gebieden te regelen. Na overleg met de indieners van de motie, is afgesproken aan de motie in twee fasen invulling te geven: 1. Realisatie van 6 Wifi-pilots in de publieke ruimte op toeristische locaties gedurende de zomer van 2013; 2. Uitwerking van een plan van aanpak voor Fryslânbrede Wifi-uitrol in de publieke ruimte op toeristische locaties in het najaar van Op basis van deze afspraken hebben wij aan de Coöperatie Fryslân Ring opdracht verstrekt om zorg te dragen voor de uitvoering van beide fasen. De Fryslân Ring heeft de pilots in het voorjaar en de zomer gerealiseerd en daarnaast drie rapporten opgeleverd (zie de bijlagen): Een theoretisch kader, waarin wordt gekeken naar verschillende Wifi-initiatieven elders (internationaal, nationaal en regionaal), technische aspecten van Wifi, andere draadloze alternatieven, businessmodellen en Europese regelgeving; Een praktisch kader, dat de ervaringen beschrijft die zijn opgedaan in de pilotfase met de realisatie van Wifi-netwerken op 6 toeristische locaties (Langweer, Sneek, Heeg, Appelscha, Harlingen, Woudsend); Een beleidskader, waarin uitgangspunten voor Fryslânbrede Wifi-uitrol in de publieke ruimte op toeristische locaties worden geformuleerd, op basis van de ingrediënten die zijn aangereikt door het theoretisch en het praktisch kader. In ons uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme Gastvrij Fryslân wordt in hoofdstuk Goede digitale basisinfrastructuur eveneens aan Wifi een belangrijke rol toegedicht. In de begroting 2014 is voor het Stimuleringsprogramma Wifi een voorwaardelijk budget van 2

3 opgenomen in programma 10 (dekking vrij aanwendbare reserve) ten behoeve van de grootschalige uitrol van Wifi in de publieke ruimte in toeristische gebieden in Fryslân. In dit PS-voorstel vragen wij u in de eerste plaats een subsidiekader vast te stellen voor de besteding van het voorwaardelijke budget van uit de begroting 2014 ten behoeve van de grootschalige uitrol van Wifi in de publieke ruimte in toeristische gebieden in Fryslân. Dit subsidiekader is als bijlage bijgevoegd. Het is opgesteld op basis van de informatie uit de drie rapporten van de Fryslân Ring. Daarnaast verzoeken wij u in te stemmen met de voorgestelde tenuitvoerlegging van de realisatie van de Wifi-netwerken op toeristische locaties alsmede de financiële bijdrage van maximaal 1500,- per Wifi-opstelpunt. Na positieve besluitvorming van PS over voorgenoemde punten, zullen wij e.e.a. vervolgens nader uitwerken in een subsidieregeling en zullen wij de uitvoering van deze subsidieregeling en de daadwerkelijke realisatie van de verschillende Wifi-netwerken verder handen en voeten geven. Hieronder zullen wij de meest relevante zaken mbt het subsidiekader en de tenuitvoerlegging van de realisatie van de Wifi-netwerken op toeristische locaties nader toelichten. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de drie bijgevoegde rapporten van de Fryslân Ring. Doelgroep Met de realisatie van Wifi-netwerken in de publieke ruimte op toeristische locaties in Fryslân richten wij ons primair op de toeristen. De aanwezigheid van goede internetvoorzieningen wordt voor de toerist namelijk steeds meer een basisbehoefte. Social travel is dan ook de nieuwe vakantietrend. Met ons Wifi-initiatief beogen we de dienstverlening aan de toeristen te verbeteren waardoor deze voor Fryslân als vakantiebestemming kunnen worden behouden en nieuwe toeristen verleid kunnen worden Fryslân aan te doen. Om tot een goede en evenwichtige spreiding te komen van Wifi-netwerken op toeristische locaties hebben wij het Streekplan en het Friese Meren Project als beleidskaders genomen, en de aldaar genoemde toeristische kernen (Streekplan) óf toegangspoorten óf waterfronten (Friese Meren Project) gekozen om onze wifi-netwerken gericht te gaan realiseren. In het Streekplan (2007) zijn een groot aantal recreatiekernen op het Friese vasteland aangewezen voor concentratie van verblijfsrecreatieve voorzieningen. De meer grootschalige en intensieve verblijfsrecreatieve voorzieningen worden bij de stedelijke centra, de regionale centra en recreatiekernen geconcentreerd. Het concentratieprincipe geldt overigens niet voor de Waddeneilanden. Hier geldt het stabilisatieprincipe, namelijk de beddenboekhouding. Overzicht toeristische kernen in Fryslân Stedelijke centra Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen, Harlingen en Dokkum Regionale centra Joure, Lemmer, Balk, Workum, Gorredijk, Oosterwolde, Wolvega, Kollum & Buitenpost, Surhuisterveen, Grou, Burgum Regionale kernen Earnewâld, Echtenerbrug/Delfstrahuizen, Heeg, Hindeloopen, Holwerd, Idskenhuizen, Koudum, Langweer, Noordwolde, Oldeberkoop, Oosterzee, Oostmahorn, Oudega (SW-Fryslân), Oudega (Smallingerland)*, Oudemirdum, Sloten, Stavoren, Terherne, Wergea, Woudsend, Burdaard* en Witmarsum* Waddeneilanden Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland * In de nieuwe Verordening Ruimte wordt voorgesteld om Burdaard, Oudega (Smallingerland) en Witmarsum ook als regionale kern te bestemmen. 3

4 Vele recreatieve ontwikkelingen op het gebied van watersport vinden plaats in de aangewezen 7 toegangspoorten en de 10 watersportkernen van het Friese Meren Project. Deels zit hierin overlap met de hiervoor genoemde toeristische kernen, maar aanvullend daarop zijn dat de volgende locaties: Bolsward, Franeker, IJlst, Lauwersoog en Makkum. Op basis van het voorgaande zijn er in totaal 49 toeristische locaties waar wij een Wifinetwerk willen realiseren. Op 5 van deze toeristische locaties (Langweer, Harlingen, Sneek, Heeg en Woudsend) is in de pilot-fase al een Wifi-netwerk gerealiseerd. Resteren er dus nog 44 waar het budget van gericht ingezet kan worden. Tenslotte zullen wij de Wifi-netwerken realiseren in de publieke ruimte op de voorgenoemde toeristische locaties. Dit impliceert dat individuele toeristische ondernemers niet voor financiële steun in aanmerking kunnen komen, en aanvragen voor financiële ondersteuning alleen kunnen worden ingediend door collectiviteiten/ samenwerkingsverbanden die daadwerkelijk qua breed draagvlak en betrokkenheid zorg kunnen dragen voor een Wifidekkend netwerk op de beoogde locaties. Dit is cruciaal voor een succesvolle realisatie van het Wifi-netwerk en het duurzame beheer ervan. In dit verband kan gedacht worden aan ondernemersverenigingen, dorpsbelangen, VVV s etc. Technische aspecten van de Wifi-uitrol Wifi vs andere draadloze technologieën Als alternatief voor Wifi zijn een drietal andere draadloze technologieën mogelijk: straalverbindingen, satellietverbindingen en 4G netwerken. In hoofdstuk van het rapport Wifi als service aan de toerist in Fryslân: theoretisch kader voor de vorming van provinciaal beleid worden de voors en tegens van deze draadloze technologieën tov Wifi besproken. Uit deze analyse kan geconcludeerd worden dat de genoemde draadloze technologieën geen goed alternatief bieden voor een Wifi-netwerk in toeristische gebieden. Bezwaren zijn met name: de extra benodigde specifieke apparatuur per eindgebruiker (straalverbindingen en satellietverbindingen) en de beschikbaarheid op de korte termijn van de betreffende technologie, alsmede de afhankelijkheid van grote commerciële landelijk opererende mobiele telecomproviders, waardoor een lokale cq doelgroepgerichte benadering zoals beoogd met onze uitrol van Wifi in toeristische gebieden niet haalbaar is (4G). Technische kenmerken van Wifi Binnen een Wifi-netwerk vindt informatieoverdracht plaats middels radiogolven, ook wel radiofrequente straling genoemd. Daarin is Wifi niet uniek. Talloze alledaagse toepassingen zoals navigatie in de auto, AM- en FM-radiouitzendingen of mobiele telefonie maken eveneens gebruik van radiofrequentie. Om te voorkomen dat deze toepassingen elkaar in de ether in de weg zitten, wordt er gebruik gemaakt van toegewezen frequentiegebieden. Draadloze IEEE (vakjargon voor Wifi) netwerken maken gebruik van zeer hoge frequenties, de zogeheten UHF- en SHFband (Ultra High resp. Super High Frequency). Hierbinnen onderscheiden wij op dit moment IEEE g (Single-band, frequentie: 2,4 Ghz) en IEEE n (Dual-band, frequentie: 2,4 Ghz en 5,8 Ghz). Bij de realisatie van de toeristische Wifi-netwerken kiezen wij voor single-band Wifi-netwerken. Voor algemeen internetgebruik zoals het bezoeken van websites en verkeer is de snelheid van datadoorvoer bij een frequentie van 2,4 Ghz ruim voldoende en is vanuit dat oogpunt dual-band (vooralsnog) geen noodzaak. Bovendien biedt een laagfrequenter 2,4 Ghz Wifi-netwerk het voordeel van een grotere reikwijdte van het signaal. Wanneer een Wifi-netwerk echter te maken krijgt met verstoring door andere apparatuur of concurrerende Wifi-netwerken die eveneens een beroep doen op het beperkte aantal beschikbare kanalen, biedt de 5,8 Ghz frequentie mogelijk een oplossing. 4

5 De belangrijkste reden om op dit moment nog te kiezen voor single band, is dat laptops, smartphones en andere apparaten op dit moment nog lang niet allemaal toegerust zijn voor communicatie op (ook) de 5,8 Ghz frequentie. Relatie Wifi-uitrol in toeristische gebieden en realisatie van NGA-netwerken in witte gebieden Een Wifi-netwerk moet altijd worden gevoed met vaste internetverbindingen. De uitgevoerde pilots hebben laten zien dat de onderliggende vaste netwerken, met de daarbij behorende bandbreedte en snelheid, een groot effect hebben op de gebruikerservaring van Wifi. Werd het Wifi-netwerk gerealiseerd op basis van een infrastructuur met een bandbreedte van 30 Mb/s of hoger (in dit geval coax), dan hadden de gebruikers geen klachten over de snelheid. Op pilotlocaties waar de snelheid lager was (o.a. in Heeg, waar enkel xdsl met lage bandbreedte beschikbaar was) werden uiteenlopende klachten gehoord ten aanzien van de snelheid van het netwerk. Er kan dan ook worden gesteld dat slechts op basis van een hoogwaardige breedbandinfrastructuur ook een goed werkend Wifi-netwerk dat zorgt voor een optimale gebruikers-ervaring mogelijk is. Het combineren van de uitrol van een NGA in de witte gebieden en het beschikbaar stellen van Wifi-zenders op toeristische locaties in de buitengebieden kan elkaar hierin versterken. Content De (toeristische) informatie die de toerist wordt geboden door het Wifi-netwerk op de toeristische locatie wordt geleverd door Toerist Info Fryslân. Hiertoe wordt elk Wifinetwerk gekoppeld aan een lokale pagina op Financiële aspecten van de Wifi-uitrol Kosten van een Wifi-netwerk in de publieke ruimte op toeristische locaties De uitgevoerde pilots tonen aan dat voor een dekkend Wifi-netwerk in de publieke ruimte op toeristische locaties minimaal 5 Wifi-zenders op 5 strategisch gelokaliseerde opstelpunten nodig zijn. In de steden en op de Waddeneilanden zal het aantal Wifizenders naar alle waarschijnlijkheid hoger zijn. De kostenindicatie per opstelpunt (op basis van de kosten in de pilots) ziet er, op basis van de opgedane ervaringen in de pilots, als volgt uit: Leverancier Activiteit Kosten Centrale organisatie (Externe partij) Leverancier apparatuur Beoordeling en check aanvraag 75 HotSpot, Hardware en configuratie 485 Installateur Installatie incl. max. 60 m binnenbekabeling 265 Beheerder (technisch) Centrale organisatie (Externe partij) (Internet provider (optioneel) Beheer en onderhoud à 100,- per jaar (3 jaar) 300 Begeleiding en aansturing uitrol 75 Aanlegkosten eventuele extra internetverbinding (max. 300) 300) Totaal

6 Een kleine toelichting op een aantal van de genoemde kostenposten: Beheerskosten Het is de bedoeling dat de aanvragende partij (het collectief, zie hierboven onder Doelgroep ) zich schriftelijk committeert aan een duurzaam beheer van het door ons gefinancierde Wifi-netwerk. Hiervoor is een aparte deelnameverklaring opgesteld (zie de bijlage Deelnameverklaring collectief ). In ruil hiervoor vergoeden wij de onderhouds- en beheerskosten voor de eerste drie jaar. Centrale organisatie (Externe partij) Voor de coördinatie en de technisch inhoudelijke begeleiding van de Wifi-uitrol zowel in zijn totaliteit, als per toeristische locatie, zullen wij een externe partij selecteren. Daarnaast zal deze partij betrokken worden bij de beoordeling van de subsidieaanvragen en bij de financiële en inhoudelijke afwikkeling van de gesubsidieerde trajecten. Internet provider (optioneel) Daar waar op strategische opstelpunten geen gebruik kan worden gemaakt van een bestaande internetverbinding, vanwege te beperkte bandbreedte of omdat de internetprovider van de betreffende deelnemer niet wenst mee te werken aan het beschikbaar stellen van de verbinding voor het Wifi-netwerk, kan een nieuwe internetverbinding worden aangelegd. Alleen de aanlegkosten voor deze verbinding worden door ons vergoed, niet de maandelijkse gebruikskosten. Wij stellen voor de volledige kosten voor de realisatie van een Wifi-netwerk in de publieke ruimte op toeristische locaties (i.e. de eenmalige aanlegkosten en de beheeren onderhoudskosten van het netwerk voor een periode van 3 jaar) te vergoeden. Hierdoor hebben wij maximale invloed op de realisatie van het Wifi-netwerk en kunnen wij uniformiteit in dit netwerk garanderen. Voor 44 toeristische locaties (zie hierboven onder Doelgroep ) komt de totale investering in de Wifi-netwerken hiermee uit op minimaal ,- (44 locaties x (minimaal) 5 zenders/ opstelpunten x 1500,-). Voorwaarden subsidieverlening Wifi-netwerken en tijdsplanning Om voor een vergoeding voor de aanleg van een Wifi-netwerk in aanmerking te kunnen komen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Hiervoor hebben wij een subsidiekader opgesteld, Dit subsidiekader is als bijlage bijgevoegd. Dit kader moet dienen als basis voor een nog door ons uit te werken subsidieregeling. Het geeft de belangrijkste selectiecriteria weer. Deze zijn gedistilleerd uit de drie rapporten van de Fryslân Ring. In dit PS-stuk vragen wij u in te stemmen met dit kader. Op basis daarvan zullen wij een subsidieregeling formeel vormgeven en begin 2014 lanceren. Aan een eerste concept voor een dergelijke subsidieregeling wordt op dit moment overigens al door ons gewerkt. Het proces van subsidieverlening is verwerkt in het onderdeel Organisatorische aspecten van de Wifi-uitrol (zie hierna). Onze inzet zal zijn om de subsidieverlening aan alle Wifi-netwerken op de genoemde toeristische locaties in 2014 rond te hebben (i.e. alle subsidiebeschikkingen zijn afgegeven) en de Wifi-netwerken uiterlijk in de zomer van 2015 operationeel te hebben. Financiering en dekking Provincie Wij vragen u om ter financiering van het benodigde investeringsbedrag, zoals hiervoor genoemd, het voorwaardelijke budget van ,- vrij te geven dat in de begroting 2014 (programma 10 (dekking vrij aanwendbare reserve)) voor het Stimuleringsprogramma Wifi is gereserveerd. E.e.a. door de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 6

7 Organisatorische aspecten van de Wifi-uitrol Hieronder volgt een schematische procesweergave van de beoogde processtappen die per toeristische locatie dienen te worden doorlopen om tot de realisatie van een Wifinetwerk in de publieke ruimte te komen. Ook het proces rondom de subsidieverlening (aanvraag en afwikkeling) is hierin meegenomen. Tevens zijn in dit schema de verschillende rollen en taken van de betrokkenen inzichtelijk gemaakt. Aanvraag door Collectief 1 In deze stap doet het collectief een subsidieaanvraag voor de realisatie van een Wifi-netwerk in de publieke ruimte op de betreffende toeristische locatie. Dit gebeurt middels een aanvraagformulier en een beschrijving en tekening van het doelgebied. Hierbij is ook rekening gehouden met de integratie/afstemming met reeds lokaal bestaande Wifiinitiatieven, en worden ook de campings en havens op de betreffende locatie meegenomen. De Provinsje Fryslân ontvangt de aanvraag, registreert deze en toetst deze aan de subsidieregeling. Vervolgens zet zij de aanvraag door naar de centrale organisatie om de aanvraag inhoudelijk (technisch en organisatorisch) te beoordelen. 7

8 Beoordeling 3 De centrale organisatie neemt contact op met het collectief, bespreekt de voorwaarden en controleert alle noodzakelijke formulieren, inclusief facturen en eventuele aanvragen voor nieuwe verbindingen. Tevens controleert deze partij de afspraken met de systeembeheerders van de betreffende deelnemers. Tenslotte stelt de centrale organisatie samen met de leveranciers een ontwerp op voor het betreffende collectief. De leveranciers worden door de collectiviteit zelf geselecteerd op basis van de voorwaarden die in de subsidieregeling worden gesteld. Goedkeuren aanvraag, uitkering deel budget 4 Als alles akkoord is bevonden door zowel de Provinsje Fryslân als de centrale organisatie, keurt de Provinsje Fryslân de subsidieaanvraag van het aanvragend collectief officieel goed. Een bericht van goedkeuring gaat naar het collectief én naar de centrale organisatie. Tevens wordt het voorschot overgemaakt (80%). Ontvangen deel budget 5 Het collectief heeft de goedkeuring en het voorschot ontvangen, en draagt vervolgens zorg voor de aanleg. Aansturen leveranciers 6 De centrale organisatie stuurt de leveranciers aan voor het maken van een planning voor de uitrol. Alle relevante informatie wordt in dit stadium overgedragen aan de leveranciers. Oplevering leveranciers 7 Het netwerk wordt gebouwd conform de afspraken gemaakt in de ontwerpfase. Oplevering gebeurt aan de hand van een protocol van oplevering (PVO) per deelnemer (= degene waar een Wifi-zender is geplaatst). De leverancier(s) stuurt/sturen een kopie van het PVO op naar de centrale organisatie. 8

9 Facturen leveranciers 8 Als de leveranciers klaar zijn en het PVO is getekend door de deelnemer, stuurt de leverancier de factuur voor de werkzaamheden naar het collectief. Het collectief betaalt de facturen aan de leveranciers. Verzamel factuur leveranciers 9 Het collectief stelt een verzamelfactuur op van alle facturen van de leveranciers. Deze zal samen met de PVO s getekend door het collectief aan de centrale organisatie worden aangeboden. Protocol van oplevering 10 De centrale organisatie doet een final check op de facturen en de PVO s en geeft dit bij akkoord door aan de Provinsje Fryslân. Goedkeuren PVO uitkering overig budget 11 De Provinsje Fryslân gaat na goedkeuren van de PVO s over tot de uitbetaling van het restbedrag. Dit restbedrag wordt bepaald door verrekening van de totaalfactuur met het reeds betaalde voorschot. Ljouwert, Deputearre Steaten fan Fryslân, J.A. Jorritsma, foarsitter drs. A.J. van den Berg, sekretaris 9

10 BESLÚT NR. : PROVINSJALE STEATEN fan FRYSLÂN Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 5 novimber 2013, nr Oerwagende dat : Wifi niet meer weg te denken is in de huidige samenleving met alle smartphones, laptops en tablets. De aanwezigheid van goede internetvoorzieningen voor toeristen steeds meer een basisbehoefte wordt, op basis waarvan de toerist (mede) zijn/haar vakantiebestemming kiest. De Wifi-infrastructuur in de openbare ruimte op toeristische locaties in Fryslân nog niet op orde is. Maatregelen nodig zijn om deze Wifi-infrastructuur te verbeteren, om hierdoor de dienstverlening aan de toeristen te verbeteren en deze voor Fryslân als vakantiebestemming te behouden en nieuwe toeristen te verleiden Fryslân aan te doen Een nadrukkelijke investerende en faciliterende rol van de Provincie nodig is om deze Wifi-netwerken Fryslânbreed en uniform op toeristische locaties te realiseren. Fryslân zich hiermee landelijk kan profileren. Een plan van aanpak nodig is ter besteding van de die in de begroting 2014 is gereserveerd voor het Stimuleringsprogramma Wifi ten behoeve van de grootschalige uitrol van Wifi in de publieke ruimte in toeristische gebieden in Fryslân. Beslute : kennis te nemen van de drie bijgevoegde rapporten van de Fryslân Ring inzake Wifi als service aan de toerist in Fryslân (theoretisch, praktisch en 10

11 beleidsmatig); te kiezen voor de realisatie van Wifi-netwerken in de publieke ruimte op de 44 geselecteerde toeristische locaties voor de zomer van 2015, conform de voorgestelde aanpak van de uitvoering; in te stemmen met een maximale bijdrage van 1500,- per Wifi-opstelpunt; het bijgevoegde subsidiekader vast te stellen; het voorwaardelijke budget Stimuleringsprogramma WIFI ad definitief beschikbaar te stellen; de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Sa feststeld troch Provinsjale Steaten Fan Fryslan yn harren iepenbiere gearkomstefan,, foarsitter, griffier 11

Wifi als service aan de toerist in Fryslân

Wifi als service aan de toerist in Fryslân Wifi als service aan de toerist in Fryslân Kader voor de vorming van provinciaal beleid Ing. Job Oppenhuizen Fryslân Ring 7 november 2013 0 Inhoud Kader... 2 1 Inleiding... 3 2 Organisatorisch en technisch

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 23 juni 2010 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : 2. Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : M.E.T. Meijer Tastel : 5305 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 26 maaie 2010 Wurklistnûmer : 06H Beliedsprogramma : Bestjoer Ôfdieling : Steategriffy Behanneljend amtner : G. Kraak Tastel : 5618 Registraasjenûmer : 892187 Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Economie, recreatie en toerisme Ôfdieling : Kennis en Ekonomy/Regel en Beheer Behanneljend amtner : R.Zijlstra-Ytsma Tastel : 5599

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 febrewaris 2015 Wurklistnûmer : 09 Ûnderwerp : Verstrekken van Hybride Kapitaal aan de Nederlandse Waterschapsbank Beliedsprogramma : Algemene dekkingsmiddelen,

Nadere informatie

steaten PROVINSJALE Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat LA DRACHTEN Leeuwarden, 30 maart 2017 Verzonden,

steaten PROVINSJALE Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat LA DRACHTEN Leeuwarden, 30 maart 2017 Verzonden, Ons Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat 22 9204 LA DRACHTEN PROVINSJALE steaten postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 96 fax: (058) 292

Nadere informatie

Praktisch kader Wifi als service aan de toerist in Fryslân

Praktisch kader Wifi als service aan de toerist in Fryslân Praktisch kader Wifi als service aan de toerist in Fryslân Praktisch kader voor de vorming van provinciaal beleid Ing. Job Oppenhuizen Fryslân Ring 7 november 2013 0 Inhoud 1 Kader... 2 2 Inleiding...

Nadere informatie

van Provinciale Staten.

van Provinciale Staten. Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 september 2013 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : G. Kluwer Tastel : 5349 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Infra Projecten Behanneljend amtner : Hans Offermans Tastel : 06-55121250 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 9.1 Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : J.J. Dicke Tastel : 5905 Registraasjenûmer : 1110121 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Structuurvisie

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 05H Beliedsprogramma : Economische Zaken Ôfdieling : BFT/ERT Behanneljend amtner : M.A. Zijlstra Tastel : 5965 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS

alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS alles is bereikbaar PILOT BUITENGEBIED GEMEENTE SLUIS Greenet 1. Voorstellen Partners 2. Pilot Sluis, achtergrond 3. Inhoud Pilot: a) Aanbod b) Hoe werkt het? c) Wat betekent aanleg voor u? 4. Uitdagingen

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10/17 desimber 2014 Wurklistnûmer 10 Ûnderwerp : aankoop scheepswerf Talsma Beliedsprogramma : Diverse Registraasjenûmer : 01173405 Behanneljend amtner : T. Ietswaart,

Nadere informatie

1. Waddengebied. stiltegebied uitzonderingsgebied uitzondering: vaarroutes en veerverbindingen. Dokkum. Leeuwarden. Franeker. Harlingen.

1. Waddengebied. stiltegebied uitzonderingsgebied uitzondering: vaarroutes en veerverbindingen. Dokkum. Leeuwarden. Franeker. Harlingen. 1. Waddengebied West-Terschelling Dokkum St. Annaparochie Berltsum Stiens Hallum Damwâld Kollum Kollumerzwaag De Westereen Buitenpost Feanwâlden Menaam Leeuwarden Hurdegaryp Kootstertille Harlingen Franeker

Nadere informatie

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K J S L A N D F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D DENEMARKEN Kopenhagen Riga L E T L A N D L I T O U W E N K O N I N G

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 septimber 2014 Wurklistnûmer : 08B Beliedsprogramma : 5 Ôfdieling : Sted en Plattelân Behanneljend amtner : A. Steenstra Tastel : 5306 Registraasjenûmer : 1121128

Nadere informatie

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops Het consortium Closing the Loops p/a Omrin de heer J.W.G. Vernooij Postbus 1622 8901 BX Leeuwarden Leeuwarden, 10 juni 2014 Verzonden, Ons kenmerk : Docbasenummer Programma : Wurkje foar Fryslân Behandeld

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

De LvC-gemeenten en het Platform onderkennen binnen het bestek van deze uitvoeringsagenda vijf taakvelden.

De LvC-gemeenten en het Platform onderkennen binnen het bestek van deze uitvoeringsagenda vijf taakvelden. 2 e CONCEPT-UITVOERINGSAGENDA RECREATIE EN TOERISME LAND VAN CUIJK Inleiding In het verlengde van de Strategische Visie die de vijf gemeenten van het Land van Cuijk (hierna: LvCgemeenten) eerder vaststelden

Nadere informatie

Wifi in Steenwijkerland

Wifi in Steenwijkerland Wifi in Steenwijkerland rapport wifi toepassing in de openbare ruimte Ing. Job Oppenhuizen Rick Haverkort Glasvezel Gemeente 20 november 2014 0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Management samenvatting... 4 3

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010

Begrotingswijziging 2011. Jaarstukken 2010 Bijlage IV Provincie Fryslân Begrotingswijziging 211 Jaarstukken 21 1 Behandeling bij Jaarstukken 21 Vaststelling bij 1 e Berap 211 Programma: 1. Algemene dekkingsmiddelen Onderdeel: 1. Decembercirculaire

Nadere informatie

: [H of B]: in te vullen door de griffie. : A. Hoks, (058) , Stêd en Plattelân

: [H of B]: in te vullen door de griffie. : A. Hoks, (058) , Stêd en Plattelân Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 17 december 2014 Wurklistnûmer : [H of B]: in te vullen door de griffie Ûnderwerp : Invulling Friese taakstelling windenergie Beliedsprogramma : 9. Ruimte en Wonen

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Economische beleidsvisie provincie Fryslân 2013 Ôfdieling : Kennis en Economie Behanneljend amtner : Steven van Stralen Tastel :

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 11,

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 21 mei 2014 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Instandhouding infrastructuur Ôfdieling : Stéd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Rozendal Tastel : 5362

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 16 febrewaris 2011 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : Algemene Middelen Ôfdieling : FPC Behanneljend amtner : Ingrid Lagerburg Tastel : 5416 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Werkgroep glasvezel Werkgroep ingesteld door dorpsbelang De Fjouwer Doarpen en dorpsbelang Hidaard Sjoukje Bijlsma (Hidaard) Joram

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 06 novimber 2013 Wurklistnûmer : 01Bb Beliedsprogramma : 2 Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : Hannelore Strik Tastel : 5723 Registraasjenûmer : 1061605 B Primêr

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen Sluis 15-02-2016 Inhoud 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis 4. Aanbod en next steps 5. Vragen Wie is Greenet? Greenet levert breedband internet in de buitengebieden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer NIEUWSBRIEF 1 juli 2 01 4 nummer 1 Stichting, Hogepad 12, 8181 TT Heerde www.breedbandnv.nl (binnenkort), info@breedbandnv.nl, In dit nummer Aan de slag met breedband! 1 Aan de slag met breedband! In alle

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes konsept Datum DS-gearkomste 28-10-2014 Punt fan e wurklist 2b Geheim nee Tot Beslutelist Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v.

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Portefeuillehouder: mr. R. de Boer. Commissie: nee Op Gehandicaptenplatf.: nee

Portefeuillehouder: mr. R. de Boer. Commissie: nee Op Gehandicaptenplatf.: nee Advies aan burgemeester en wethouders V gemeente k Simp elveld Datum advies: 19 februari 2014 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 27908 enbare besluitenlijst: ja B : andele

Nadere informatie

Vraag 2 Op welke wijze heeft u de afgelopen periode uitvoering gegeven aan de motie Hoogland? 3

Vraag 2 Op welke wijze heeft u de afgelopen periode uitvoering gegeven aan de motie Hoogland? 3 Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk

HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk HighDensity Netwerken Rapid Deployment Op iedere locatie de gewenste informatie met een gebiedsdekkend netwerk Agenda Stedelijke netwerken Rotterdam Draadloos High Density Netwerken Rapid Deployment netwerken

Nadere informatie

3. Een en ander na advies van de raadscommissie.

3. Een en ander na advies van de raadscommissie. Advys oan Boargemaster en wethâlders Registraasjenûmer: Koördinearjende sektor Ferwert, d.d. 29 november 2012 Sektor I Underwerp: subsidieaanvraag Stichting Redt Hegebeintum. Advys fan: Sektor I Boargersaken

Nadere informatie

Overzicht begraaf- overlijdens en diaconierekeningboeken

Overzicht begraaf- overlijdens en diaconierekeningboeken Overzicht begraaf- overlijdens en diaconierekeningboeken Begr. = begraafboek Overl. = overlijdensregister Rek. = diaconierekeningboek Wijzigingsdatum 19-2-2010 NIET GEREED OP INTERNET GECONTROLEERD Achtkarspelen

Nadere informatie

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015

Breedband buitengebied Veere. ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 Breedband buitengebied Veere ir. ing. Reg Brennenreadts MBA ir. Menno Driesse 26 september 2015 1 I. Achtergrond 2 Achtergrond Probleem: Niet overal in Veere is snel internet. Vraag: Hoe kunnen we dit

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 17-3-2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : Milieu Ôfdieling : FPC Behanneljend amtner : Ingrid Lagerburg Tastel : 5416 Registraasjenûmer : 873165 Primêr nûmer

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 28 augustus

Uw brief/mail van Uw kenmerk Bijlage Verzenddatum 28 augustus Stichting RegioMarketing Toerisme P/a Kleine Breedstraat 4 9101 LB DOKKUM Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : A.T. van der Meulen Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen 19-07-2017 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Postbus 12 9480 AA Vries platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 11 februari 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 3 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 jannewaris

Nadere informatie

kaart 1 Friese waterplannen november 2009 Plangebieden Toelichting:

kaart 1 Friese waterplannen november 2009 Plangebieden Toelichting: Plangebieden Toelichting: Het plangebied van het WHP3 omvat de hele provincie Fryslân, uitgezonderd de Rijkswateren; dit zijn de Waddenzee, het IJsselmeer en de zijwateren daarvan, zoals havenmonden. Het

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden Marktconsultatie Aansluitgebied De Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a De Drentse Zaak Beilerstraat 24 9401 PL Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4 2.1 Huidige

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

provinsje fryslan provincie fryslan

provinsje fryslan provincie fryslan provinsje fryslan provincie fryslan ^ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Postbus 20011 2500 EA 'S-RAVENHAE poslbus 20120 8900 hm leeuwarden snekertrekweg 1 telefoon: (058) 292

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009

Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Subsidievoorwaarden Zon op je Dak 2009 Datum: 25 augustus 2009 Van: Projectbureau ARC Algemeen Projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO 2 ) verstrekt namens de 14 stadsdelen van de gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Fiberforus. Inleiding

Fiberforus. Inleiding Fiberforus Fiberforus staat voor de bouw van 100% customer owned netwerken, welke niet verkocht kunnen worden aan derden, zowel op de passieve als ook de actieve laag, waardoor de eindgebruikers volledige

Nadere informatie

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren?

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO 19 november 2014 Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Voor wie? Overzicht bedrijven en huishoudens doelgroep Lichtblauwe symbolen: Bedrijven

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 9 septimber 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Welkom en voorstellen werkgroep en adviseur Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad Agenda Welkom en doel Waarom werkgroep?

Nadere informatie

Contact en vragen via 5

Contact en vragen via 5 Nummer Contact en vragen via 5 Technischevragen@hollandskroon.nl Portefeuillehouder Th.J. Meskers Datum raadsvergadering Datum B&W-besluit 20 juni 2017 23 mei 2017 Onderwerp Toekomstbestendig breedband

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/71 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/71 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 november 2011 Registratienummer: 2011/71 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Aanleg WiFi in het gemeentehuis van Oirschot Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Uitgegeven: 2 november 2012 2012, nr. 46 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze 1 november 2016 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Brink 8 9401 HS Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied

Nadere informatie

Opname WPA2-Enterprise op de lijst voor pas toe of leg uit

Opname WPA2-Enterprise op de lijst voor pas toe of leg uit FS 151028.2B Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Opname WPA2-Enterprise op de lijst voor pas toe of leg uit FORUM

Nadere informatie

b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân

b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân provinsje fryslân provincie fryslân b1 Ç) postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Breedband: Stand van zaken tbv lokale initiatieven

Breedband: Stand van zaken tbv lokale initiatieven Breedband: Stand van zaken tbv lokale initiatieven 14 juni 2016 Agenda Welkom Huidig beleid Taskforce aanpak Stand van zaken Besluit GS 31 mei Vervolg Relevant voor lokale initiatieven Uitgangspunten huidige

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 3171241 B&W verg. : 3 december 2013 Commissie : Onderwerp: WiFi (heraanbieding nav commissie FES) Cie_verg. : 25 november 2013 Raadsverg. : 10 december 2013 FES 1) Status

Nadere informatie

Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015

Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015 Programma Idensys Contactpersoon Huub Janssen Aantal pagina's 5 Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015 Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 278214 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Aankoop schoolkavel de Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden Aan de raad, 1. Beslispunten 1. Instemmen

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5.

1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. alles is bereikbaar 1. Wie zijn wij? 2. Waarom zijn we hier? 3. Hoe werkt onze oplossing en wat bieden we aan? 4. Wat is er nodig om van start te kunnen gaan? 5. Wat is de planning? 6. Vragen Wie is Greenet?

Nadere informatie

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 13-01-2014 GSM Helpdesk Nederland Bij reguliere 2G (GSM) en 3G (UMTS) telefoons en smartphones was het zeer gebruikelijk om de frequenties in MHz aan te geven

Nadere informatie

Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland. Juli 2010

Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland. Juli 2010 Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland fase 1 van het project Ontwikkeling en Exploitatie Rustpunten Laag Holland Juli 2010 Een project van Water, Land & Dijken,

Nadere informatie

*Z080FB8E96D* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z080FB8E96D* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z080FB8E96D* Geachte raad, Registratienummer : Z -15-47288 / 9204 Agendanummer : 12 Portefeuillehouder : Wethouder Tollenaar Raadsvergadering

Nadere informatie

SuRViV@LGiDS. FRySKe TaaL en KuLTueR

SuRViV@LGiDS. FRySKe TaaL en KuLTueR SuRViV@LGiDS FRySKe TaaL en KuLTueR Fan: Klasse: DRaCHTeN, augustus 2015 In deze gids wordt Nederlandse tekst cursief weergegeven. Oer it Frysk Westerlauwers Fries is het Fries dat gesproken wordt in de

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013 Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. het digitaal vergaderen

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Stichting Huis voor de Binnenstad realisatie gratis WiFi in de binnenstad

Onderwerp Subsidieverlening Stichting Huis voor de Binnenstad realisatie gratis WiFi in de binnenstad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Stichting Huis voor de Binnenstad realisatie gratis WiFi in de binnenstad Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene

Nadere informatie

Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM. Bijlage(n): pag. 7

Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM. Bijlage(n): pag. 7 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM Registratienummer : 2003WEM004725i Portefeuillehouder :J.Binnekamp 7LWHO Aanwending middelen

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Breedband in buitengebied Gemeente Tholen

Breedband in buitengebied Gemeente Tholen Breedband in buitengebied Gemeente Tholen 1 INLEIDING In de gemeente Tholen leeft de wens om snel internet in buitengebieden te realiseren. Hierover wordt reeds geruime tijd gesproken en ook de Provincie

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: - ONDERWERP Bessems, Monique PO S1 RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140114 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie