Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december Commissiegriffier Margreeth Trimpe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl"

Transcriptie

1 Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend 1-1 Naam voorstel Nummer SERV-187 Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014 Te verzenden aan Statenbreed Verzenddatum 9 december 2014 Commissiegriffier Margreeth Trimpe Statenadviseur Simon de Visser Inhoudelijk ambtenaar Ronald Verdurmen Verantwoordelijk bestuurder C. van Beveren Inhoudelijk Aanleiding Bevoegdheid Wat stellen GS voor? Argumenten Doelen en effecten Controleren Uitvoering Informeren Kosten en dekking Voorstel in AvA DELTA NV over verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Goedkeuring van de AvA DELTA NV is noodzakelijk aangezien het een desinvestering betreft van een aandelentransactie van meer dan 55 miljoen. PS Instemmen met de beoogde verkoop van de aandelen van DELTA NV in Windpark Kreekraksluis B.V. aan een externe partij voor een bedrag boven de boekwaarde van 50 miljoen, onder de voorwaarde dat de opbrengst wordt aangewend voor schuldreductie en wordt betrokken in de afweging ten aanzien van het dividend. DELTA NV is genoodzaakt de financiële positie zoveel als mogelijk te optimaliseren. Met de verkoop van de aandelen Windpark Kreekraksluis B.V. wordt de schuldpositie gereduceerd. Naast de verkoopopbrengst is het de bedoeling bij de transactie te regelen: Behoud afname groene stroom door Delta; Continuering beheeractiviteiten door DELTA bedrijven Behoud DELTA logo's op de windturbines Bij volgende ondernemingsplan c.q. jaarstukken DELTA bereidt de verkoop al langer voor. Momenteel wordt met één partij onderhandeld met de bedoeling deze transactie begin 2015 af te ronden Via ondernemingsplan, jaarstukken en/of aparte rapportage Inkomsten Windpark Kreekraksluizen BV vallen bij DELTA weg na verkoop. Verkoopopbrengst zorgt voor minder rente- en afschrijvingslasten bij Delta. Schuldpositie per ultimo 2013 bedraagt 632,7 miljoen. Rentelast 2013 bedraagt 26,6 miljoen.

2 Overige informatie GS geven aan dat verkoop van de aandelen Windpark Kreekraksluizen B.V. niet in strijd is met de aandeelhoudersstrategie. Er wordt hierbij geen link gelegd met de uitwerking van de drie strategische opties door DELTA NV. Dit in tegenstelling met het voorstel Toetsingskader verkoop Indaver. Daarbij is aangegeven dat op basis van de op 1 november 2013 vastgestelde aandeelhoudersstrategie, DELTA gestart is met de uitwerking van drie strategische opties. Dit betreft: de huidige bedrijfsstrategie; fusie; verkoop van commerciële onderdelen. Bij het toetsingskader is opgenomen dat verkoop aandelen Indaver op geen enkele wijze mag leiden tot een beperking van de mogelijke strategische opties voor DELTA NV. Er is een extra vergadering cie BFW gepland op 11 december 2014 om uur. Resultaat commissiebehandeling

3 PrOVİľlCİe Z e e l a n d Gedeputeerde Staten de voorzitter van Provinciale Staten t.a.v. de statengriffier bericht op brief v a n : uw kenmerk: PROVINCIE ZIEL^ÜO ons kenmerk: dg afdeling: Financiën bijlage(n): 1 behandeld door: R.G.I. V e r d u r m e n doorkiesnummer: onderwerp: V e r k o o p a a n d e l e n D E L T A N V in W i n d p a r k K r e e k r a k s l u i s B. V. f Z A A K M R. IÂFD. 3 G ļ AFO. TEftMMN DATUM AMBT, ^ J 3 o o i s< 1 0 DEC í OpC.NR. GLA88. verzonden: 1 0 DEC Middelburg, 9 december 2014 G e a c h t e voorzitter, In d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r D E L T A N V ( A v A ) o p 1 8 d e c e m b e r w o r d t e e n b e s l u i t v a n d e A v A g e v r a a g d i n z a k e d e v e r k o o p v a n d e a a n d e l e n v a n D E L T A in W i n d p a r k K r e e k r a k s l u i s B. V. W i j v e r z o e k e n u h e t Statenvoorstel " V e r k o o p aandelen D E L T A in W i n d p a r k Kreekraksluis B.V." t e r b e s l u i t v o r m i n g v o o r t e l e g g e n in d e S t a t e n v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r Dhr. F. V e r h a g e n ( C F O D E L T A ) is bereid o m tijdens e e n eventuele extra besloten commissievergadering B e s t u u r, Financiën e n W e l z i j n o p 1 1 d e c e m b e r e v e n t u e l e v r a g e n t e b e a n t w o o r d e n. Hoogachtend, gedeputeerde staten, drs. J. M. M. P o l m a n, voorzitter te: IS Provinciehuis Middelburg Bezoekadres: Abdij BK Middelburg Postadres: Postbus LA Middelburg T: F:

4 Provinciale Staten Gedeputeerde belast m e t behandeling: Vergadering PS: Nr: A g e n d a nr: Vergadering GS: Nr: C. v a n B e v e r e n V e r k o o p a a n d e l e n D E L T A N V in W i n d p a r k Kreekraksluis B.V. Onderwerp: Provincie Zeeland 12 december SERV december dg VOORSTEL Aan d eprovinciale Staten van Zeeland Samenvatting: In d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n D E L T A N V ( A v A ) o p 1 8 d e c e m b e r w o r d t een besluit v a n d e A v A gevraagd inzake d e verkoo p v a n d e a a n d e l en v a n D E L T A in W i n d p a r k K r e e k r a k s l u i s B.V. O m d a t h e t hier e e n d e s i n v e s t e r i n g in d e v o r m v a n e e n a a n d e l e n t r a n s a c t i e v a n m e e r d a n C 5 5 m i l j o e n b e t r e f t, is v o o r dit b e s l u i t, in lijn m e t d e s t a t u t e n ( a r t i k e l lid c ), d e g o e d k e u r i g v a n de A v A noodzakelijk. Alvorens de aandeelhoudersvertegenwoordiger van de Provincie Zeeland, gedeputeerde V a n Beveren, e e n s t a n d p u n t i n d e A v A i n z a k e d e z e v e r k o o p k a n i n n e m e n d i e n e n, i n lijn m e t d e i n t e r n e bevoegdheidsverdeling tussen Gedeputeerde Staten e n Provinciale Staten inzake d e deelneming D E L T A N V, Provinciale S t a t e n hierover e e n besluit te n e m e n. M i d d e l s dit V o o r s t e l w o r d t a a n u w S t a t e n g e v r a a g d i n t e s t e m m e n m e t d e b e o o g d e v e r k o o p v a n d e a a n d e l e n v a n D E L T A in W i n d p a r k K r e e k r a k s l u i s B.V. a a n e e n e x t e r n e partij v o o r e e n b e d r a g b o v e n d e b o e k w a a r d e per 31 oktober v a n C 5 0 miljoen onder de v o o r w a a r d e dat de verkoopopbrengst wordt a a n g e w e n d voor schuldreductie e n e.e.a. wordt betrokken in d e k o m e n d e afweging ten aanzien van dividend. Inleiding W i n d p a r k K r e e k r a k s l u i s is g e l e g e n a a n h e t S c h e l d e - R i j n k a n a a l t e R i l l a n d in d e g e m e e n t e R e i m e r s w a a l. S i n d s is D E L T A a l b e t r o k k e n o p d e z e l o c a t i e bij h e t o p w e k k e n v a n s t r o o m m e t w i n d t u r b i n e s. D e a f g e l o p e n j a r e n is d o o r v i e r p a r t i j e n, t e w e t e n D E L T A, E n e c o, S c h e l d e w i n d e n W i n v a s t, g e w e r k t a a n de herontwikkeling/uitbreiding v a n dit w i n d p a r k. Dit h e e f t e r in g e r e s u l t e e r d dat i n het o u d e w i n d p a r k b e s t a a n d e uit 2 6 t u r b i n e s is a f g e b r o k e n e n in s e p t e m b e r h e t h u i d i g e w i n d p a r k m e t 3 1 g r o t e r e t u r b i n e s m e t e e n t o t a l e c a p a c i t e i t v a n 7 7, 5 M W in g e b r u i k is g e n o m e n. Het e i g e n d o m v a n 16 turbines ten n o o r d e n v a n de Rijkswe g A 5 8 m e t e e n totale capaciteit v a n 4 0 M W is d o o r D E L T A o n d e r g e b r a c h t i n e e n o d o c h t e r v e n n o o t s c h a p g e n a a m d W i n d p a r k K r e e k r a k s l u i s B.V. D e overige turbines zijn e i g e n d o m v a n de drie a n d e r e g e n o e m d e partijen. o Strategische rationale achter de verkoop Door de uitdagende marktomstandighede n is D E L T A genoodzaakt o m de k o m e n d e jaren zeer scherp a a n d e w i n d t e v a r e n e n z i j n financiële p o s i t i e z o v e e l a l s m o g e l i j k t e o p t i m a l i s e r e n. N a a s t h e t c o n t i n u e verlagen v a n h e t werkkapitaalbeslag e n h e t reduceren v a n d e schuldpositie, w o r d e n o o k alle investeringen kritisch a f g e w o g e n. D E L T A ' S strategie o m v a t het s t r e v en o m o o k in d e t o e k o m s t w e l t e blijven investeren in d u u r z a m e e n e r g i e. D E L T A d o e t dit e c h t e r m e t b e p e r k t e financiële m i d d e l e n. D a t g e b e u r t v o o r a l d o o r h e t a f s l u i t e n van stroomafnamecontracten m e teigenaren v a n duurzame energieopwekkingsinstallaties zoals

5 Onderwerp: V e r k o o p W i n d p a r k Kreekraksluis B.V. w i n d p a r k e n (bijv. G e m i n i ), z o n n e p a r k e n e t c. z o n d e r ( v o l l e d i g ) e i g e n a a r v a n d e b e t r e f f e n d e a c t i v a t e z i j n. D e z e t r e n d is o o k i n d e e n e r g i e s e c t o r in e i g e n l a n d e n i n d e o m r i n g e n d e l a n d e n w a a r n e e m b a a r. Bij a a n v a n g e n t e n t i j d e v a n d e h e r o n t w i k k e l i n g v a n h e t W i n d p a r k K r e e k r a k s l u i s is e r a l r e k e n i n g m e e g e h o u d e n h e t e i g e n d o m o p ( k o r t e ) t e r m i j n o v e r t e d r a g e n a a n e e n financiële p a r t i j m e t b e h o u d v a n d e stroomafname voor DELTA. In h e t v e r l e d e n is o o k a l in d i v e r s e A l g e m e n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r van D E L T A a a n g e g e v e n d a te r concrete gedachten w a r e n o m het e i g e n d o m in dit windpark t e v e r v r e e m d e n. D a a r o m is d e v e r k o o p a l in h e t b u d g e t v a n e n o p g e n o m e n. D E L T A s t r e e f t e r n a a r o m d e ( b e p e r k t e ) w e r k g e l e g e n h e i d d i e g e m o e i d is m e t h e t w i n d p a r k t e b e h o u d e n door de operationele beheeractiviteiten o o k na v e r k o o p te blijven verzorgen v o o r de n i e u w e eigenaar v a n h e t w i n d p a r k. Bij d e v e n n o o t s c h a p W i n d p a r k K r e e k r a k s l u i s B.V. s t a a n g e e n m e d e w e r k e r s o p d e loonlijst. Alle w e r k z a a m h e d e n w o r d e n verricht v a n u i t D E L T A E n e r g y B.V. e n D E L T A Infra B.V. N u h e t n i e u w e w i n d p a r k r u i m e e n j a a r o p e r a t i o n e e l i s e n e e n g o e d t r a c k r e c o r d h e e f t, i s dit h e t j u i s t e m o m e n t o m het eigendom van W i n d p a r k Kreekraksluis te vervreemden. Verkoopproces Begin zijn geselecteerde nationale e n internationale partijen (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken, infrastructuurfondsen, onroerend goed investeerders e n investeringsm a a t s c h a p p i j e n ) d o o r e e n d o o r D E L T A a a n g e w e z e n e x t e r n e a d v i s e u r b e n a d e r d o m t e v e r n e m e n o f zij geïnteresseerd z o u d e n z i j n i n d e o v e r n a m e v a n W i n d p a r k K r e e k r a k s l u i s B. V. O p b a s i s v a n d e z e a f t a s t i n g is g e c o n c l u d e e r d d a t e r r u i m e i n t e r e s s e w a s o m h e t p r o c e s o p t e s t a r t e n. E e n groot aantal v a n d e benaderde partijen heeft na ontvangst v a n het i n f o r m a t i e m e m o r a n d u m e e n i n d i c a t i e v e n i e t b i n d e n d e b i e d i n g u i t g e b r a c h t. U i t e i n d e l i j k is e e n s e l e c t i e g e m a a k t uit d e z e p a r t i j e n d i e in d e g e l e g e n h e i d g e s t e l d z i j n o m e e n d u e d i l i g e n c e o n d e r z o e k uit t e v o e r e n. O p b a s i s d a a r v a n h e b b e n zij b i n d e n d e b i e d i n g e n u i t g e b r a c h t o n d e r v o o r b e h o u d v a n f i n a n c i e r i n g e n d e n o g o v e r e e n t e k o m e n verkoopovereenkomst. M o m e n t e e l w o r d t e r m e t één p a r t i j d o o r D E L T A e x c l u s i e f o n d e r h a n d e l d, w a a r b i j d e c o n t o u r e n v a n d e transactie als volgt zijn: «D E L T A draagt h e t gehele aandelenpakket in h e t windpark over a a n d e koper (zgn. aandelentransactie). «K o o p s o m > dan de boekwaard e per 31 oktober v a n C 50 min. «Behoud van de afname van de groene stroom door DELTA. ^ Insteek o m d e beheeractiviteiten die m o m e n t e e l a l door D E L T A bedrijven w o r d e n uitgevoerd t e continueren.» B e h o u d v a n de D E L T A logo's op de windturbines. O p hoofdpunten is inmiddels o v e r e e n s t e m m i ng bereikt m a a r de aandelenverkoopovereenkomst, het stroomafnamecontract en d e diverse beheerovereenkomsten m o e t e n nog finaal o v e r e e n g e k o m e n t e worden. Naar verwachting z o u de verkooptransactie begin afgerond k u n n e n w o r d e n. D e potentiële k o p e r b e t r e f t e e n g e r e n o m m e e r d e k r e d i e t w a a r d i g e p a r t i j e n d e v e r w a c h t i n g i s d a a r o m o o k dat de financiering g e e n b e l e m m e r i n g zal zijn. D E L T A geeft a a n dat d e opbrengst v a n d e transactie zal w o r d e n a a n g e w e n d ten behoeve v a n d e noodzakelijke schuldreductie van D E L T A. G e v r a a g d besluit In d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n D E L T A N V ( A v A ) o p 1 8 d e c e m b e r w o r d t C o n f o r m a r t i k e l lid c. v a n d e s t a t u t e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e R a a d v a n C o m m i s s a r i s s e n v a n D E L T A N.V., e e n besluit v a n de A v A gevraagd inzake de v o o r g e n o m e n v e r k o o p v a n de a a n d e l e n v a n D E L T A i n W i n d p a r k K r e e k r a k s l u i s B.V. a a n e e n e x t e r n e partij v o o r e e n b e d r a g b o v e n d e b o e k w a a r d e p e r 3 1 o k t o b e r v a n C 5 0 m i n. O m d a t h e t h i e r e e n d e s i n v e s t e r i n g in d e v o r m v a n e e n a a n d e l e n t r a n s a c t i e v a n m e e r d a n m i l j o e n b e t r e f t, is v o o r dit b e s l u i t, i n lijn m e t d e s t a t u t e n ( a r t i k e l lid c ), d e g o e d k e u r i g v a n d e A v A n o o d z a k e l i j k. Alvorens de aandeelhoudersvertegenwoordiger van de Provincie Zeeland, gedeputeerde V a n Beveren, e e n s t a n d p u n t i n d e A v A i n z a k e d e z e v e r k o o p k a n i n n e m e n d i e n e n, i n lijn m e t d e i n t e r n e

6 Onderwerp: V e r k o o p W i n d p a r k Kreekraksluis B.V. bevoegdheidsverdeling tussen Gedeputeerde Staten e n Provinciale Staten inzake d e deelneming D E L T A N V, Provinciale S t a t e n hierover e e n besluit te n e m e n. Aandeelhoudersstrateqie D E L T A N.V. O p 1 n o v e m b e r is d e aandeelhoudersstrategie D E L T A N.V. door Provinciale Staten als volgt vastgesteld:» Doel en de legitimatie v a n publiek aandeelhouderschap: o W a a r b o r g e n wettelijk gedefinieerde publieke belangen (Evides, Delta Netwerkbedrijf of D N W B, EPZ). o D u u r z a m e w e r k g e l e g e n h e i d (in Z e e l a n d ). ^ A l g e m e n e doelstellingen publiek aandeelhouderschap: o E e n r i s i c o p r o f i e l p a s s e n d bij e e n p u b l i e k e a a n d e e l h o u d e r. o E e n m a r k t c o n f o r m f i n a n c i e e l r e n d e m e n t d a t in g o e d e v e r h o u d i n g s t a a t tot h e t risicoprofiel v a n de activiteiten. D e beoogde v e r k o o p v a n d e a a n d e l e n v a n D E L T A in W i n d p a r k Kreekraksluis B.V. a a n e e n externe p a r t i j v o o r e e n b e d r a g b o v e n d e b o e k w a a r d e p e r 3 1 o k t o b e r v a n m i l j o e n i s n i e t in s t r i j d m e t de aandeelhoudersstrategie: Werkgelegenheid D E L T A geeft a a n dat z e e r n a a r s t r e v e n o m d e (beperkte) w e r k g e l e g e n h e i d die g e m o e i d is m e t het w i n d p a r k te b e h o u d e n d o o r de operationele beheeractiviteiten o o k n a v e r k o o p te blijven v e r z o r g e n v o o r de nieuwe eigenaar van het windpark. ŖsndemenJļ risico D o o r d e s l e c h t e e n e r g i e m a r k t i s D E L T A g e n o o d z a a k t o m d e k o m e n d e j a r e n h a a r financiële p o s i t i e zoveel als mogelijk te optimaliseren. D E L T A geeft a a n dat de opbrengst v a n de transactie zal w o r d e n aangewend ten behoeve van de noodzakelijke schuldreductie van D E L T A. In o n z e b r i e f v a n 1 2 n o v e m b e r ( k e n m e r k ) h e b b e n w i j u w S t a t e n geïnformeerd o v e r d e d i v i d e n d w a a r s c h u w i n g v a n D E L T A. I n d e brief h e b b e n wij a a n g e g e v e n dat wij o p basis v a n het nog s t e e d s v i g e r e n d e d i v i d e n d b e l e i d in h e t j a a r e n v e r d e r e e n d i v i d e n d v e r w a c h t e n v a n m i n i m a a l d e d o o r D E L T A o n t v a n g e n d i v i d e n d e n v a n d e o n d e r d e l e n E v i d e s e n D N W G. In is in d e p r o v i n c i a l e begroting hiervoor e e n b e d r a g begroot ( n a bijstelling) v a n C 10 miljoen. M e d i o zal d o o r D E L T A e e n definitief dividendvoorstel o v e r h e t boekjaar a a n d e A l g e m e n e vergadering v a n Aandeelhouders worden voorgelegd. In h e t e c o n o m i s c h v e r k e e r is h e t v r i j g e b r u i k e l i j k d a t in h e t g e v a l v a n v e r k o o p v a n e e n b e d r i j f s o n d e r d e e l e e n d e e l v a n d e w i n s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t a f g e s t a a n. W i j z i j n b e r e i d d a a r in h e t k a d e r v a n d e nog k o m e n d e dividenddiscussie v a n a f te zien, m a a r b e h o u d e n daarbij nadrukkelijk het v o o r n e m e n o v e r e i n d dit bij d e v e r k o o p v a n I n d a v e r t e b e t r e k k e n e n e r d a n o o k o p t e r u g t e k o m e n. O o k bij d e b e h a n d e l i n g v a n h e t F i n a n c i e e l p l a n in d e A v A o p 1 8 d e c e m b e r z u l l e n w i j d a a r o p m e r k i n g e n over maken. Gedeputeerde Staten, Drs. J. M. M. P o l m a n, voorzitter, A. W. Smit, secretaris. 3

7 Onderwerp: Verkoop W i n d p a r k K r e e k r a k s l u i s B. V. Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Zeeland, gelezen het voorstel van G e d e p u t e e r d e S t a t en van 9 december , nr d g ; besluiten: instemmen m e t de beoogde v e r k o o p van de aandelen v a n D E L T A in Windpark Kreekraksluis B.V. a a n een externe partij voor een bedrag boven de b o e k w a a r d e per 31 oktober 2014 van 6 50 miljoen onder d e v o o r w a a r d e dat de verkoopopbrengst wordt a a n g e w e n d v o o r schuldreductie e n e.e.a. wordt betrokken in de k o m e n d e afweging ten aanzien van dividend. 4

8 Notes 1-1 Annotations created using iannotate on the ipad. Branchfire

Inhoudsopgave. p. 2. p. 3. p. 4

Inhoudsopgave. p. 2. p. 3. p. 4 Inhoudsopgave 20141031 - PS.VIII.02 - Amendement GL - SV Toetsingskader verkoop Indaver (DELTA NV) 20141031 - PS.VIII.02 - Amendement SGP-CDA-VVD-PvdA - SV 20141031 - PS.VIII.02 - SV Toetsingskader verkoop

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie Bestuur 11 mei 2015. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37

Betreft vergadering Commissie Bestuur 11 mei 2015. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 Griffier van de Staten Gewijzigde Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Nummer FIN-198 Gewijzigd Statenvoorstel Strategie DELTA NV Betreft vergadering Commissie Bestuur 11 mei 2015 Provinciale Staten

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 17 oktober Commissiegriffier Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 17 oktober Commissiegriffier Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Nummer SERV-166 Statenvoorstel Toetsingskader verkoop Indaver (DELTA NV) Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 17 oktober

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 3 juli Commissiegriffier Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Provinciale Staten 3 juli Commissiegriffier Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Statenvoorstel Uitgangspunten begroting 2016 Nummer FIN-210 15007329 Commissie Bestuur 19 juni 2015 Betreft vergadering Provinciale Staten

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 14 maart Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Provinciale Staten 14 maart Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 14003217 Brief GS van 25 februari 2014 over opstelling en gezamenlijke ondertekening intentieverklaring nieuwbouwlocatie Admiraal de Ruyterziekenhuis

Nadere informatie

Griffier van de Staten. Geleidebrief. GS brief over GSM bereik in Zeeland. Naam voorstel 14005111

Griffier van de Staten. Geleidebrief. GS brief over GSM bereik in Zeeland. Naam voorstel 14005111 Griffier van de Staten Geleidebrief Naam voorstel 14005111 GS brief over GSM bereik in Zeeland Betreft vergadering Provinciale Staten van 25 april 2014 Te verzenden aan Statenbreed Verzenddatum 28 maart

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 12 september Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Commissie BFW 12 september Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 14012746 Afschrift brieven GS van 19 augustus 2014 aan Omroep Zeeland en PZC over ontwikkelingen regionale nieuwsvoorziening in Zeeland Betreft

Nadere informatie

AFD. --'L' AFD. TERMIJN DOC.NR ZAAK NR. Bevoegdheidsverdeling bij deelnemingen van de provincie als aandeelhouder

AFD. --'L' AFD. TERMIJN DOC.NR ZAAK NR. Bevoegdheidsverdeling bij deelnemingen van de provincie als aandeelhouder Gedeputeerde Staten AFD. --'L' AFD. TERMIJN I AMBT. i/i/fh-s6 U/? 6 I I I I I I I I I I IM I I I I I DOC.NR. 10029937 ZAAK NR. bericht op brief van: Aan de voorzitter van Provinciale Staten uw kenmerk:

Nadere informatie

I >.. j 3 ~0~7512 f L. Middelburg, 31 mei 201 1

I >.. j 3 ~0~7512 f L. Middelburg, 31 mei 201 1 Afdeling Financieel-economische zaken I P I >.. j 3 ~0~7512 f L "'3.."!i Provincie Zeeland 1 bericht op brief van: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland uw kenmerk: ons kenmerk: 11 103395

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 4 april Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Commissie BFW 4 april Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 14004714 Brief GS van 11 maart 2014 met afschrift brieven aan gemeenten Sluis en Hulst over krimpgelden Provincie Zeeland Betreft vergadering

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 6 maart 2015 ter kennisneming

Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 6 maart 2015 ter kennisneming Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Nummer 15003042 FIN-198 Brief GS van 24 februari 2015 met Statenvoorstel Strategie DELTA NV (FIN-198) Betreft vergadering Commissie Bestuur,

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie ons kenmerk: afdeling: WEB0704616/27 Economie bijlage(n): behandeld door: 2 (statenvoorstel + statuten)

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 17 januari Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 17 januari Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 13027409 Brief GS van 17 december over transitie jeugdzorg (afhandeling motie) Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn

Nadere informatie

Griffier van de Staten. Geleidebrief informatief. GS brief van 7 oktober 2014 inzake Hoondert, afdoening toezegging aan cie. nr.

Griffier van de Staten. Geleidebrief informatief. GS brief van 7 oktober 2014 inzake Hoondert, afdoening toezegging aan cie. nr. Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 14015011 GS brief van 7 oktober 2014 inzake Hoondert, afdoening toezegging aan cie. nr. 68 Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 31 mei Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Commissie BFW 31 mei Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 12009141 Brief GS van 10 april 2012 over verscherpt toezicht Inspectie Jeugdzorg op Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ) Betreft vergadering

Nadere informatie

Commissie REW van 5 september 2014 PS van 26 september 2014

Commissie REW van 5 september 2014 PS van 26 september 2014 Griffier van de Staten Geleidebrief Controlerend Naam voorstel 14012789 Nummer: SGR-67 Te verzenden aan Brief Rekenkamer Zeeland van 8 juli 2014 met onderzoeksrapport 'Inventarisatie vastgoed en gronden

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit 18 februari 2013

Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit 18 februari 2013 Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam 13992260 Brief van de heer E. van den Bossche en anderen over de verbreding van de Tractaatweg met aansluitpunten, d.d. 24 januari 2013 Betreft vergadering

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007BEM34 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : Binnekamp

Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007BEM34 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : Binnekamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 21 augustus 2007 Nummer PS : PS2007BEM34 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2007INT201571 Portefeuillehouder : Binnekamp Titel : Parkeren rond de nieuwbouw

Nadere informatie

Commissiegriffier Annemieke Lobik Inhoudelijk ambtenaar Johan Francke

Commissiegriffier Annemieke Lobik Inhoudelijk ambtenaar Johan Francke Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 15010530 Brief GS van 14 juli 2015 over voortbestaan mogelijkheid van kort verblijf op ziekenhuislocatie Oostburg Betreft vergadering Economie

Nadere informatie

Doel van vandaag. Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM

Doel van vandaag. Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM Doel van vandaag I Toelichting op verkoop DNWG als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor PZEM II Voorbereiding goedkeuring verkoop DNWG door aandeelhouders op 12 juni 2017

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 27 april 2012. Margreeth Trimpe 0118-63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Commissie BFW 27 april 2012. Margreeth Trimpe 0118-63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 12006906 Brief GS van 27 maart 2012 over externe inhuur, aangevuld met de duur en de mate waarin dat leidt tot langlopende verplichtingen voor

Nadere informatie

Statenvoorstel Splitsingsplan DELTA NV. Betreft vergadering Commissie Bestuur 24 juni 2016

Statenvoorstel Splitsingsplan DELTA NV. Betreft vergadering Commissie Bestuur 24 juni 2016 Griffier van de Staten Provincie Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel SERV-074 Statenvoorstel Splitsingsplan DELTA NV Betreft vergadering Commissie Bestuur 24 juni 2016 Provinciale Staten 8 juli 2016

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract

DELTA NV verkeert in zwaar weer. Voornaamste oorzaak is de lage elektriciteitsprijs en het tollingcontract Onderwerp: Initiatiefvoorstel Zeeland solidariseert Initiatiefvoorstel met betrekking tot de problematiek van DELTA NV in relatie met de kerncentrale van het lid Temmink (GroenLinks ) Samenvatting DELTA

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering

Informatiebijeenkomst. Overwegingen. Herstructurering 19 januari 2016 Informatiebijeenkomst Overwegingen Herstructurering Opdelen van de onderneming in onderdelen is onvermijdelijk Centrales & Trade Levering Retail Multimedia Zelfstandig levensvatbaar Verlieslatend

Nadere informatie

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening Nr. Voortvloeiend uit commissievergadering Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening 3 23-05-2007 Mw. Peijs n.a.v. Burgerjaarverslag: De in

Nadere informatie

i. - De besluiten zijn gepubliceerd in de Staats ecu rant. Deze teksten zijn eveneens

i. - De besluiten zijn gepubliceerd in de Staats ecu rant. Deze teksten zijn eveneens Gedeputeerde Staten ^ v * *. -., r'-'-^'- 1 t i. - kgkf Provincie ^Zeeland bericht op brief van: uw kenmertt; ons kenmerk: 16009941 Algemeen Bestuur van het Natuur- en Zuidwestelijke Delta ta.v. de voorzitter

Nadere informatie

Illlllllilllplllllillllllil. kenmerk llllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll

Illlllllilllplllllillllllil. kenmerk llllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll Gedeputeerde Staten Illlllllilllplllllillllllil 17007829 Provincie Zeeland Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland Postbus 6001 4330 LA MIDDELBURG onderwerp 3 wijziging begroting 2017 kenmerk

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december Commissiegriffier Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december Commissiegriffier Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief Naam voorstel Nummer 14018098 Brief GS van 2 december 2014 met vergaderstukken Algemene Vergadering van Aandeelhouders DELTA NV op 18 december 2014 Betreft vergadering

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710

Raadsstuk. Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 Raadsstuk Onderwerp: Dividendbeleid voor deelnemingen Reg.nummer: 2013/109710 1. Inleiding Haarlem heeft aandelen in enkele vennootschappen, zogenoemde deelnemingen. Met het deelnemen in het kapitaal van

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de Gemeenteraad van Leiden Gemeente Leiden Bezoekadres Stadhuis Stadhuisplein 1 Postadres Postbus 9100 2300 PC Leiden Telefoon 071-5165165

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Onderwerp Dividendbeleid voor deelnemingen Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. WHC Stigter Telefoon 0235113062 E-mail: wstigter@haarlem.nl CS/SB Reg.nr. 2013/109710 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. voorgenomen verkoop aandelen Attero Holding NV aan Waterland zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Openbare Werken Regnr 2014-3207 B&W dd 1-4-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen DT

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Aandeelhouders DELTA 16/17/18 januari 2017 Doel informatiebijeenkomst Toelichting verkoop DELTA Retail als onderdeel van de gefaseerde ontwikkeling van de Totaaloplossing voor DELTA

Nadere informatie

Afronding project nieuwbouw en verbouwing Drents Museum en positie Huize Tetrode

Afronding project nieuwbouw en verbouwing Drents Museum en positie Huize Tetrode 2012-538 Afronding project nieuwbouw en verbouwing Drents Museum en positie Huize Tetrode Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 26 september 2012 - provinciale staten op 10

Nadere informatie

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 12 maart 1996 is tussen de gemeente Nijmegen, ING Vastgoed

Nadere informatie

provincie limburg inaek. 2 5HOV. 2014 Provincie Limburg PS DOCnr. CAS.-i! ID. 2014/67164 GRIF De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid

provincie limburg inaek. 2 5HOV. 2014 Provincie Limburg PS DOCnr. CAS.-i! ID. 2014/67164 GRIF De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid provincie limburg 2014/67164 GRIF 25-11-2014 11-2-2015 De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid Provincie Limburg PS DOCnr. inaek. 2 5HOV. 2014 CAS.-i! ID. Cluster Faxnummer Ons kenmerk Bijlage(n)

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen Concernstaf Raadsnummer 06.RI53O.OOI Inboeknummer o6bstoorrs Beslisdatum BTW s4 januari 2006 Dossiernummer 6oe.sSs Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen 1 Samenvatting

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

behandeling: Beveren, C. van Agenda nr: SERV-103 Vergadering GS: 20 augustus 2013 13016740dg

behandeling: Beveren, C. van Agenda nr: SERV-103 Vergadering GS: 20 augustus 2013 13016740dg Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: 1 november 2013 belast met Nr: behandeling: Beveren, C. van Agenda nr: SERV-103 Vergadering GS: 20 augustus 2013 Nr: 13016740dg Onderwerp: Aandeelhoudersstrategie

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Statuten Fonds Gelderse Cultuurleningen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 13 februari Commissiegriffier Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Provinciale Staten 13 februari Commissiegriffier Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Nummer SERV -195 Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Betreft vergadering Provinciale Staten 13 februari

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september Aan de Raad Made, 4 oktober 2006 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 16 oktober 2006 Onderwerp: Herkapitalisatie Intergas NV Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 31 mei 2012 Provinciale Staten 8 juni 2012

Betreft vergadering Commissie BFW 31 mei 2012 Provinciale Staten 8 juni 2012 Griffier van de Staten Geleidebrief Controlerend Naam voorstel FEZ-044 Statenvoorstel Jaarrekening 2011 van het Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland Betreft vergadering Commissie BFW 31 mei 2012

Nadere informatie

Brief verzenden aan PS waarin wordt voorgesteld PS jaarlijks te informeren over de toegankelijkineid van de bushalten in Zeeland.

Brief verzenden aan PS waarin wordt voorgesteld PS jaarlijks te informeren over de toegankelijkineid van de bushalten in Zeeland. Beslisnota GS Provincie Zeeland OPENBAAR documentnummer Zaaknummer venwijsnummer 17023928 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll onderwerp Motie Toegankelijk Zeeland voorgesteld besluit Brief

Nadere informatie

Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM. Bijlage(n): pag. 7

Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM. Bijlage(n): pag. 7 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 29 oktober 03 Nummer PS :PS2003WEM22 Dienst/sector : WEM Commissie :WEM Registratienummer : 2003WEM004725i Portefeuillehouder :J.Binnekamp 7LWHO Aanwending middelen

Nadere informatie

Agenda. De huidige structuur. De strategische stappen. De tijdslijn. De wettelijke splitsing. Vragen

Agenda. De huidige structuur. De strategische stappen. De tijdslijn. De wettelijke splitsing. Vragen Agenda De huidige structuur De strategische stappen De tijdslijn De wettelijke splitsing Vragen 1 Agenda De huidige structuur 2 Huidige Structuur DELTA NV 70% 50% Wholesale (=Delta Energy bv)/ Retail (=Delta

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad

Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Concentratie Rijksvastgoed MIRT-onderzoek (Rijks)vastgoedstrategie Lelystad Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen

Nadere informatie

PS2010RGW17-1 - Datum : 11 mei 2010 Nummer PS : PS2010RGW17 Afdeling : BJZ Commissie : RGW. : Benoeming lid Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL)

PS2010RGW17-1 - Datum : 11 mei 2010 Nummer PS : PS2010RGW17 Afdeling : BJZ Commissie : RGW. : Benoeming lid Provinciale Commissie Leefomgeving (PCL) PS2010RGW17-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 11 mei 2010 Nummer PS : PS2010RGW17 Afdeling : BJZ Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT259698 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening

Omschrijving toezegging aan commissie Actie door Voortgang afhandeling, datum van uiterlijke afdoening Toezeggingenlijst statencommissie Bestuurlijke en Financiële Zaken (bijgewerkt tot en met vergadering van 9 september 2009) Nr. Voortvloeiend uit commissievergadering Omschrijving toezegging aan commissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit van 18 februari 2013 Provinciale Staten 15 maart 2013

Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit van 18 februari 2013 Provinciale Staten 15 maart 2013 Griffier van de Staten Geleidebrief Naam voorstel SGR-039 Nummer 130122 Initiatiefvoorstel superintercity van GroenLinks Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit van 18 februari 2013 Te verzenden

Nadere informatie

WEB-261 behandeling: Roy, M. le Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Verhuizing Centrale Post Ambulancevervoer VOORSTEL

WEB-261 behandeling: Roy, M. le Agenda nr: Vergadering GS: Nr: Verhuizing Centrale Post Ambulancevervoer VOORSTEL Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: 17-02-2006 WEB-261 behandeling: Roy, M. le Agenda nr: Vergadering GS: 10-01-2006 Nr: WEB0506268/6 Onderwerp: Verhuizing Centrale Post Ambulancevervoer

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllll\lllllllllllllllllilllll

llllllllllllllllllllllllll\lllllllllllllllllilllll Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 12004886 GS brief van 28 februari 2012 met verantwoording uitvoering motie Fietsen is gezond en goed voor de economie 2011 Betreft vergadering

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur

Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Griffie Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Datum commissievergadering : - Document nummer : 2765009 Behandelend ambtenaar : Lia Nelis Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/Sociaal Economisch

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

5 Hmlnuten verste Provincials

5 Hmlnuten verste Provincials 5 Hmlnuten verste Provincials Directie DRM Afdeling Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2008-474662 (DOS-2008-0005806) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum jj ^ jijlj 2, l)

Nadere informatie

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst

Voordracht 50. Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Voordracht 50 Haarlem, 25 mei 2000 Onderwerp: aankoop aandelen FIRON BV Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-koopovereenkomst Inleiding Bij besluit van 10 september 1990, nummer 45 hebben uw Staten besloten

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs.

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs. Voorstel aan de raad Nummer: 131041831 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: T.J. Caldenhoven Afdeling: bestuursmanager De Steiger Telefoon: 0320-278470 E-mail: tj.caldenhoven@lelystad.nl

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 18 april 2017

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 18 april 2017 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 18 april 2017 1 Onderwerp: Verlengen en verstrekken lening OMALA 1. In te stemmen met een verlenging van de lening van 200.000 aan OMALA voor de periode van

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Statenvoorstel 47/09 A

Statenvoorstel 47/09 A Statenvoorstel 47/09 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 2 oktober 2009 Statencommissie : Commissie Ruimte en Milieu, 18 september 2009 Onderwerp Opheffen van interprovinciaal waterschap Zeeuwse

Nadere informatie

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda ^ ; ^ ^ Onderwerp Aandelenverkoop NUON. Beslispunten het voornemen uit te spreken het Flevolandse aandelenpakket in NUON te verkopen aan Vattenfall; op basis

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Toelichting

Ontwerpbesluit. Toelichting College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel 2011RGW10 Datum : 14 februari 2011 Nummer PS : Afdeling : PRO Commissie : RGW Steller : B. Cornelissen Portefeuillehouder : R.W. Krol Registratienummer :

Nadere informatie

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen memo Aan Cc Van : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen Datum : 24 januari 2012 Betreft : onderzoek opbrengst verkoop aandelen NUON Inleiding

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt :

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Aan de Raad Made, 29 maart 2011: Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 12 mei 2011 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aandelenverkoop Intergas energie BV Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 25 september 2015 Nummer 15013794 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 25 september 2015 van 9.35

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t.

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Gedragscode Integriteit (wijziging bepaling 2.3) Voorgestelde behandeling: - Provinciale Staten op 12 maart 2014

Gedragscode Integriteit (wijziging bepaling 2.3) Voorgestelde behandeling: - Provinciale Staten op 12 maart 2014 2014-610 Gedragscode Integriteit (wijziging bepaling 2.3) Voorgestelde behandeling: - Provinciale Staten op 12 maart 2014 Voorstel van het Presidium van Provinciale Staten van Drenthe van 21 februari 2014,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI266.OOI inboeknummer osbstor3o4 Dossiernummer 523.354 6 juni soos Raads voorhangbrief Betreft verkoop NRE 1 Inleiding Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Betreft: schriftelijke vragen van CDA en D66 ogv het Reglement van Orde

Betreft: schriftelijke vragen van CDA en D66 ogv het Reglement van Orde Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Brabantlaan 1 s- Hertogenbosch s-hertogenbosch, 20 augustus 2012 Betreft: schriftelijke vragen van CDA en D66 ogv het Reglement van Orde Geacht

Nadere informatie

Datum : 18 mei 2006 Nummer PS : PS2006BEM18 Dienst/sector : Communicatie, Kabinet cvdk, Commissie : BEM PPD, CS, AD. Ontwerpbesluit pag.

Datum : 18 mei 2006 Nummer PS : PS2006BEM18 Dienst/sector : Communicatie, Kabinet cvdk, Commissie : BEM PPD, CS, AD. Ontwerpbesluit pag. Statenvoorstel Datum : 18 mei 2006 Nummer PS : PS2006BEM18 Dienst/sector : Communicatie, Kabinet cvdk, Commissie : BEM PPD, CS, AD Registratienummer : 2006CGC000360i Portefeuillehouder: A. Kamp Titel :

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Restauratie Oostbeer aan de Commandoweg

RAADSVOORSTEL. Onderwerp: Restauratie Oostbeer aan de Commandoweg RAADSVOORSTEL Onderwerp: Restauratie Oostbeer aan de Commandoweg Samenvatting: De monumentale Oostbeer aan de Commandoweg verkeert in een slechte staat van onderhoud. Regionaal heeft de restauratie van

Nadere informatie

Het besluiten tot het verkopen van het aandeel in N.V. Vliegveld Seppe.

Het besluiten tot het verkopen van het aandeel in N.V. Vliegveld Seppe. P wijziging Concept RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 4 en 20 december 2007 CagendanummerC: Onderwerp: verkoop Vliegveld Seppe Portefeuillehouder: M.P. Groffen datum: 3 december 2007 CSamengevat voorstelc

Nadere informatie

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept)

Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden. Datum: mei 2013 (concept) Onderwerp: exitstrategie De Meerlanden Datum: mei 2013 (concept) 1. Vraagstelling: Door de commissie Ruimte is gevraagd een exitstrategie De Meerlanden uit te werken d.w.z. 1. verkoop aandelen De Meerlanden

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2014-496811290 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 december

Nadere informatie

Datum : 14 maart 2005 Nummer PS : PS2005BEM06 Dienst/sector : PSU/SGU Commissie : BEM. Bijlage(n):

Datum : 14 maart 2005 Nummer PS : PS2005BEM06 Dienst/sector : PSU/SGU Commissie : BEM. Bijlage(n): S T A T E N V O O R S T E L Datum : 14 maart 2005 Nummer PS : PS2005BEM06 Dienst/sector : PSU/SGU Commissie : BEM Registratienummer : 2005psu000007i Portefeuillehouder : geen Titel : PC-faciliteitenregeling

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Statenvoorstel vergadering september 2017 nummer 7029 Onderwerp Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Vergaderdatum GS: 4 juli 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Nr /108 Middelburg, 17 december Aan de Provinciale Staten van Zeeland,

Nr /108 Middelburg, 17 december Aan de Provinciale Staten van Zeeland, Commissie: Welzijn Commissie: Algemeen Bestuur Nr. WEB-346 Vergadering 7 februari 1997 Agenda nr......... Gedeputeerde met de verdediging belast: D.J.P. Bruinooge Nr. 966718/108 Middelburg, 17 december

Nadere informatie

Provinciale Staten. Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax

Provinciale Staten.  Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 21 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2003/2418 12

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT. 285075 Van Bree, 9287 FBV El. Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein Twente SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 285075 Van Bree, 9287 FBV El ONDERWERP Jaarstukken 2008 en begroting 2010 Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

Toelichting. 1. Inleiding

Toelichting. 1. Inleiding Raadsvoorstel nr. : 2002/14 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 26 februari 2002 Agendapunt : 14 Steenwijk, 12 februari 2002. Onderwerp: Splitsingsvoorstel Waterleiding Maatschappij Overijssel Beheer

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie