Oan Provinsjale Steaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oan Provinsjale Steaten"

Transcriptie

1 Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 06 novimber 2013 Wurklistnûmer : 01Bb Beliedsprogramma : 2 Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : Hannelore Strik Tastel : 5723 Registraasjenûmer : B Primêr nûmer : Ûnderwerp : Vervoer in het landelijk gebied (dl2) Taheakke : - Oanlieding / Beliedsramt : Inleiding en aanleiding Het beleid voor het vervoer in het landelijk gebied is uitgewerkt in: Het PVVP Het coalitieakkoord De visie Duurzaam OV en het Programma Duurzaam OV En wordt/is aangevuld met de notitie vervoer in het landelijk gebied die tegelijkertijd met dit voorstel aan u is aangeboden (PS stuk nr ). Hoe dit beleid wordt uitgevoerd, en op welke wijze de 15 miljoen voor de ontwikkeling van een nieuw en duurzaam OV systeem wordt ingezet is verwoord in het programmaplan Duurzaam OV. Uit de discussies, moties en vragen van PS over het vervoer op het landelijk gebied, maken wij op dat er een wens is om, nog meer dan verwoord in het programma Duurzaam OV, in te zetten op het vervoer in het landelijk gebied. Uit de aanbesteding van de Concessie Noord en Zuidwest Fryslân en Schiermonnikoog is een bedrag over gebleven dat hiervoor kan worden ingezet. Wij hebben hiervoor een aantal mogelijke projecten geïnventariseerd. Deze leggen we naast het beleid en op basis daarvan doen we u een voorstel. Koarte gearfetting : Uw Staten laten regelmatig blijken dat extra inzet op het vervoer in het landelijk gebied gewenst is. Het gunstige aanbestedingsresultaat van de Concessie Noord en 1

2 Zuidwest Fryslân en Schiermonnikoog maakt dat het mogelijk is deze extra inzet te plegen. Op dit moment is er nog zo n ,- per jaar tot 2020 beschikbaar. Deze ,- is BDU-geld en kan zowel deels of geheel tot het eind van de concessieperiode ( structureel ) als incidenteel worden ingezet. Wij doen hiervoor voorstellen en laten in de toelichting zien welke opties wij nog meer zien. Graag gaan wij met u het gesprek aan over de inzet van deze middelen. De basis voor onze voorstellen is het vastgestelde beleid en de 4 oplossingsrichtingen zoals deze genoemd zijn in de beleidsnotitie vervoer in het landelijk gebied (die tegelijkertijd ter besluitvorming wordt aangeboden). Deze oplossingsrichtingen zijn: 1. Het optimaliseren van het basislijnennet 2. Optimaliseren verbinding tussen landelijk gebied en basislijnennet 3. Ondersteuning van de lokale initiatieven 4. Een provinciaal dekkend systeem van de digitale duim. Let op: De nummering verwijst naar de tabel in de bijlage. Om de discussie over de voorstellen te vergemakkelijken hebben de voorstellen hier, in de tekst en in de tabel hetzelfde nummer Extra inzet Oplossingsrichting 1: het optimaliseren van het basisnet) Hierop is reeds extra inzet gepleegd door extra ritten uit het pluspakket van Arriva in te kopen, de grootste knelpunten zoals die zich na de start van de nieuwe dienstregeling voordeden op te lossen en een reservering te maken voor te verwachten hogere exploitatiekosten bij het gereed komen van enkele grote projecten (bijv. CA, Haak etc) op te vangen. Aanvullend is het nog mogelijk om het volgende project uit te voeren: 1a) Nadere verkenning van de uitkomst uit de Dorpenmonitor dat een lagere schoolkeuze mogelijk samenhangt met het openbaar vervoer in het landelijk gebied; ,- incidenteel. Extra inzet Oplossingsrichting 2: optimaliseren verbinding tussen landelijk gebied en basisnet 2a) Verlagen Opstappertarief; ,- structureel. 2c) Nieuwe opzet van het Opstappersysteem uitwerken en mogelijk invoeren, starten met pilot in NO-Fryslân ,- structureel. 2e) Onderzoeken van het draagvlak om gemeenten te ondersteunen bij het tot stand komen van vervoersvisies op het gemeentelijke vervoer, en als dat draagvlak er blijkt te zijn, geld hiervoor beschikbaar te stellen. ( ,- structureel) 2

3 Extra inzet Oplossingsrichting 3: ondersteunen lokale initiateven 3a) De stimuleringsregeling voor vervoersprojecten 3 jaar extra doorzetten, ,- incidenteel. 3b)Voor de experimenten vervoer in het landelijk gebied voor de langere termijn ook exploitatiemiddelen beschikbaar stellen ,- structureel 3e) Extra (personele) inzet om de projecten met kennis te ondersteunen, ,-.. Extra inzet Oplossingsrichting 4: de digitale duim. Hier stellen wij geen extra inzet voor.. Taljochting : Opties extra inzet op vervoer in het landelijk gebied 1 Inleiding In het programma duurzaam OV is vastgelegd op welke wijze de 15 mln. voor een nieuw en duurzaam OV systeem wordt ingezet (zie amendement 2 uit de vergadering van 10 februari 2010). Toch zijn er nog regelmatig discussies, moties en statenvragen over de intensiteit van de inzet op het vervoer in het landelijk gebied. Reeds bij de aanbesteding was er rekening mee gehouden dat de situatie in het landelijk gebeid anders zou worden en dat we daar met andere oplossingen zouden moeten komen. Deze zijn verwoord in Visie en Programma Duurzaam OV. Uit de aanbesteding van de concessie Noord en Zuidwest Fryslân is een bedrag overgebleven omdat het basis pakket binnen het budget was aangeboden. Dit geld is BDU-geld en via het BDUbestedingsplan, conform de prioriteiten van PS, toegekend voor OV. Dat maakt dat dit geld nu ook voor dat doel besteed kan worden en dat er extra inzet gepleegd kan worden bijvoorbeeld voor het vervoer in het landelijk gebied. Dit geld kan tot het eind van de concessie (2020) min of meer structureel of incidenteel worden ingezet. 2 Leeswiijzer Hieronder gaan we eerst in op welke verbeteringen we, boven op het basispakket, reeds hebben doorgevoerd in het landelijk gebied. Daarna komt het PVVP beleidskader aan de orde omdat dat de meetlat is waar we de verschillende opties voor extra inzet in het landelijk gebied tegen afzetten. Tot slot beschrijven we, per oplossingsspoor zoals dat genoemd is in de beleidsnotitie vervoer in het landelijk gebeid (die zojuist is vastgesteld), verschillende opties voor extra inzet. 3 Reeds doorgevoerde of binnenkort door te voeren 3

4 verbeteringen Het gunstige aanbestedingresultaat van de concessie Noord en Zuidwest Fryslân maakte dat er ruimte was om een aantal knelpunten op te lossen. Daarom hebben wij op een aantal punten waar nog kansen lagen voor het OV voor zo n ,-/jr. extra ritten ingekocht uit het pluspakket zoals dat op basis van de aanbesteding door Arriva was aangeboden. Daarnaast is tegemoet gekomen aan klachten van reizigers en inwoners door het extra inkopen van ritten in het midden van de dag (in het gat dat op 10 lijnen in de daluren (plm u) is gevallen) en aan het eind van de dienstregeling. Kosten hiervan zijn structureel ,-. Tevens wordt de bedrijvenbus, gecombineerd met de stadsdienstlijn over de Hemrik, nog aan dit pakket toegevoegd, deze zal zo n ,- kosten. Daarnaast voorzien wij dat de OV-exploitatie zo n ,- per jaar duurder wordt na het gereed komen enkele grote infrastructurele projecten. Dit omdat het OV te maken krijgt met lagere snelheden als gevolg van het afwaarderen van het onderliggende wegennet (bijv CA, Haak) waarover het OV rijdt en iets langere routes. Daarnaast zullen wij, o.a. naar aanleiding van een advies van het ROCOV, kijken naar verbeteringen in de structuur van de Opstapperknooppunten. De meerkosten hiervan zullen gering zijn. Dat maakt dat er nog zo n ,- per jaarl tot 2020 aan OV-exploitatiemiddelen beschikbaar is. Dit geld kan structureel of incidenteel worden ingezet, bijvoorbeeld voor de doorontwikkeling van het openbaar vervoer en het vervoer in het landelijk gebied. 4 Beleidskader PVVP Het PVVP, de visie duurzaam OV en de notitie vervoer in het landelijk gebied vormen het kader voor de beoordeling van de mogelijkheden voor extra inzet op het vervoer in het landelijk gebied. In het PVVP hebben PS voor het OV voor vier onderling samenhangende sporen gekozen: 1. Meer middelen beschikbaar stellen voor het openbaar vervoer. a) Het openbaar vervoer krijgt de hoogste prioriteit in de BDU. b) Daarnaast een structurele bijdrage uit de algemene middelen voor de exploitatie van het openbaar vervoer. 2. Het vergroten van de kostendekking voor het openbaar vervoer a) De reizigers in het openbaar vervoer zijn direct belanghebbend. Het is dus niet onredelijk om reizigers te vragen een groter deel van de kosten te dragen in de vorm van hogere tarieven. Een nadeel hiervan is dat hogere tarieven voor een deel van de reizigers een bezwaar vormen of dat reizigers afhaken waardoor het draagvlak voor openbaar vervoer kan worden aangetast. Voordat dergelijke tariefverhogingen worden doorgevoerd, wordt eerst de prijselasticiteit onderzocht. b) Organisaties die een specifiek belang hebben bij een openbaar vervoervoorziening, kunnen gevraagd worden 4

5 om bij te dragen in de kosten daarvan. 3. Een kosteneffectief openbaar vervoer gebaseerd op een sterke hoofdstructuur Het hoofdnetwerk biedt de mogelijkheid om aansluitend hierop regionale maatwerkoplossingen te realiseren. Deze oplossingen moeten bijdragen aan de leefbaarheid van het landelijk gebied. De opzet van de huidige Opstapper hoeft daarbij niet bepalend te zijn. 4. Het versterken van ketenmobiliteit Aansluitend op het netwerk van hoofdlijnen zijn nog andere oplossingen mogelijk voor het waarborgen van mobiliteit en bereikbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn deelauto s, verbeterde stallingsvoorzieningen bij bushaltes, OV-fietsen en andere huurvoertuigen op knooppunten van openbaar vervoer. Vervoer in het landelijk gebied is een van de 3 sporen en 2 aspecten uit de visie Duurzaam OV waarlangs een duurzaam OV systeem zich zou moeten ontwikkelen. De andere twee sporen zijn: dik OV (het reguliere OV) en de knooppunten (o.a. busstations). De aspecten ICT en duurzame brandstoffen ondersteunen de drie sporen in hun ontwikkeling. Deze visie is opgenomen in het PVVP. Op verzoek van PS is ook het spoor vervoer in het landelijk gebied nog verder uitgewerkt. In deze beleidsnotitie wordt u ook in deze vergadering voorgelegd (ps-stuk nr ) zijn 4 oplossingsrichtingen voorgesteld. Ervan uitgaande dat u die notitie heeft vastgesteld, onderschrijft u de volgende 4 oplossingsrichtingen voor verbeteringen voor het vervoer in het landelijk gebied: 1. Het optimaliseren van het basislijnennet 2. Optimaliseren verbinding tussen landelijk gebied en basislijnennet 3. Ondersteuning van de lokale initiatieven 4. Een provinciaal dekkend systeem van de digitale duim. 5 Mogelijkheden voor extra inzet Hieronder beschrijven wij de mogelijkheden/suggesties voor extra inzet op het vervoer in het landelijk gebied en zetten die af tegen de beleidskaders. De suggesties worden behandeld aan de hand van de in de beleidsnotitie genoemde oplossingsrichtingen. De voorstellen/suggesties moeten nog verder worden uitgewerkt en dienen nu als ideeën voor een richtinggevende discussie. Voor een compleet overzicht van de verschillende opties verwijzen wij naar de tabel in de bijlage die als samenvatting is toegevoegd. Oplossingsrichting 1: Het optimaliseren van het basisnet Naast alle reeds doorgevoerde verbeteringen op het basisnet zoals dat er na de aanbesteding lag (extra ritten inkopen, opvullen van het middaggat dat ontstond door het wegvallen van ritten en de extra uren voor de bedrijvenbus/roc en Fier) is het volgende denkbaar. 5

6 1a) Nadere verkenning uitkomst Dorpenmonitor ten aanzien van schoolkeuze in landelijk gebied Uit de Dorpenmonitor (SCP dd.2 mei 2013) blijkt dat op het platteland vaker een hoger advies voor voortgezet onderwijs wordt gegeven dan in de steden, maar dat scholieren minder vaak daadwerkelijk naar het hogere VO gaan. Als mogelijke oorzaak wordt daarbij genoemd dat hoger VO op het platteland vaker op langere reisafstand ligt dan in de steden. Nader onderzoek kan hier meer duidelijkheid over geven en kan mogelijk aanknopingspunten bieden voor oplossingen. Dat zou kunnen zitten in de beschikbaarheid van OV, de kosten, de reistijd etc. In 2014 zou dan zo n voor dat onderzoek beschikbaar moeten zijn. Wij komen dan met de uitkomsten bij u terug. Oplossingsrichting 2: Optimaliseren verbinding tussen landelijk gebied en basisnet Ook bij deze oplossingsrichting wordt in de notitie en het programma Duurzaam OV een aantal projecten genoemd, waaronder de experimenten met het samenvoegen van WMO- en de Opstapper. Daarnaast zijn er nog de volgende opties: 2a) Verlagen Opstappertarief Het Opstappertarief is op dit moment 4,00 per enkele reis. Zowel reizigers als het ROCOV vinden dit aan de hoge kant. Daarbij komt dat reizigers met een abonnement geconfronteerd worden met minder reismogelijkheden met hun abonnement. Zij moeten namelijk ook 4,00 betalen, ondanks hun abonnement. Zeker voor de reizigers met een abonnement die wonen langs een van de 10 lijnen die alleen nog in de spitsuren (plm u en plm u) rijden, is dit een vervelende bijkomstigheid. Met het verlagen van het tarief komen we hier deels aan tegemoet. Een verlaging van het tarief zal waarschijnlijk leiden tot meer gebruik. Gezien het feit dat het aantal Opstapperritten voor dit jaar op zo n geschat wordt, zijn de meerkosten van een tariefsverlaging relatief beperkt. De meerkosten voor de provincie zullen vooral zitten in het grotere gebruik, aangezien de reiziger slechts zo n 25% van de ritkosten betaalt. Het is moeilijk in te schatten hoeveel extra gebruik er gemaakt wordt van de Opstapper bij lagere tarieven. Als er uitgegaan wordt van een groei van zo n 15% en een tariefsverlaging tot 2,50 zouden de extra kosten structureel zo n ,- per jaar zijn. Dit voorstel dient nog verder te worden uitgewerkt. Wij stellen voor het gebruik in elk geval te monitoren en bij een (te) sterke toename van het gebruik de ritprijs weer omhoog te brengen. Dit ook omdat de Opstapper volgens het PVVP bedoeld is als alternatief voor mensen die niet over eigen vervoer kunnen beschikken. Voor veel mensen is fietsen naar een halte of knooppunt een aanvaardbaar alternatief. Deze oplossing past binnen het PVVP omdat het niet gaat 6

7 om een tariefverlaging voor het OV (de Opstapper is geen OV) en het betreft slechts een zeer klein aantal ritten waardoor er van een slechtere kostendekkingsgraad nauwelijks sprake zal zijn Aandachtspunt: Prijs is niet het enige waarop reizigers het oordeel over het product baseren. Het wijzigen van het tarief hoeft dus niet meteen tot een veel grotere tevredenheid te leiden. 2b) Omvormen van de Opstapper In het kader van innovatie in het vervoer heeft het ROCOV onderzoek laten doen naar een andere vorm van de Opstapper. Noordoost Fryslân is hun onderzoeksgebied. Zij stellen daarbij drie mogelijke uitwerkingen voor. Uitgangspunt bij de kostenberekening bij alle drie de voorstellen is dat het huidige tarief van 4,00 ongewijzigd blijft. Daarnaast blijft de Opstapper vraagafhankelijk en moeten reizigers hun rit reserveren.: 2b1.Meer kernen verbinden met 2 Opstapperknooppunten Hierdoor ontstaat vaker een logischere route en sommige ontbrekende schakels worden ingevuld. Het ROCOV verwacht weinig extra gebruik dus beperkte meerkosten. Naar aanleiding hiervan kijken wij in heel Fryslân nog eens naar Opstapperknooppunten en kernen. 2b2. Opstapperlijnen: Kernen die gedurende de hele dag of een gedeelte van de dag de Opstapper hebben, worden door een Opstapperlijn met elkaar verbonden. Deze rijdt op afroep. De dorpen worden via de lijn met elkaar en met het knooppunt verbonden. In deze variant is de Opstapper niet alleen voor halte-knooppunt ritten, maar ook voor verplaatsingen tussen de dorpen langs een opstapperlijn. Een pilot voor de duur van 1 jaar voor Noordoost Fryslân zou volgens het ROCOV zo n ,- kosten. Het inleggen van Opstapperlijnen past in principe niet binnen het beleid. Daarmee komen de belbussen structureel terug. Bij het tot stand komen van het PVVP 2006 is met de Staten gediscussieerd over belbussen. Er is toen gezegd dat dat geen wenselijke OV-vorm is, omdat OV dat niet rijdt en dat je dus niet ziet, voor mensen weinig meerwaarde zal hebben. OV-kwaliteit werd door PS gedefinieerd als OV waar je van op aan kunt: als het rijdt, rijdt het minimaal 1x per uur of het rijdt niet. Het PVVP geeft daarom aan dat er alleen vast OV is in uurblokken waarin er genoeg vraag is om een frequentie van 1x per uur te rijden. Aangezien de lijnen gedefinieerd worden als Opstapper (en dus geen OV), het een pilot is en de vraag vanuit de het ROCOV (vertegenwoordiger van reizigers) komt, kan een pilot met de Opstapperlijnen overwogen worden. Als er een duidelijke behoefte blijkt, zou het beleid wellicht heroverwogen kunnen worden. Aandachtspunt: is dat er, ook op verzoek van PS nog wordt gewerkt aan het onderbrengen van het IOV vervoer 7

8 bij het WMO vervoer. 2b3. Opstapper-gebieden. Binnen Noordoost Fryslân worden 5 vervoergebieden gedefinieerd. Binnen die gebieden kunnen mensen met de Opstapper zowel naar een knooppunt reizen als kriskras verplaatsingen maken. Een pilot voor de duur van 1 jaar in Noordoost Fryslân wordt door ROCOV begroot op zo n Voor de pilot Opstappergebieden kan geen raakvlak met het beleid gevonden worden. Het gaat om korte kris-kras verplaatsingen tussen kernen in het landelijk gebied. In de praktijk zijn dit allemaal korte taxiritten waarvoor de reiziger 4,00 betaalt en de provincie de rest van de ritprijs. Dit plan/idee heeft weinig meer met de OV-taak van de provincie te maken. Daarnaast is het de vraag of het juridisch kan en in welke vorm dat dan zou moeten. Hiermee is niet gezegd dat er geen behoefte zou zijn aan deze verplaatsingen. Er ligt echter in onze ogen geen taak voor de provincie om dergelijke oplossingen te bieden. Zie ook de soorten verplaatsingen uit de notitie en de oplossingsrichtingen 3 en 4. 2c) Gemeenten ondersteunen bij hun vervoerstransitie Met verschillende gemeenten worden gesprekken gevoerd over en onderzoek gedaan naar het onderbrengen van de opstapper bij het WMO-vervoer. Uit de gesprekken blijkt dat er op het terrein van het vervoer binnen gemeenten de komende tijd veel verandert: de kosten van het WMO dwingen tot strengere indicatiestelling en ook op het AWBZ vervoer dat naar gemeenten over komt, wordt fors bezuinigd. Er komt de komende tijd nogal wat op gemeenten af waar het gaat om het vervoer van kwetsbare groepen. Hoewel deze taken geen provinciale verantwoordelijkheid zijn, ligt er wel een relatie met het vervoer van groepen reizigers in het landelijk gebied. Onderzocht zou kunnen worden of er draagvlak is om gemeenten te ondersteunen bij het tot stand komen van vervoersvisies op het gemeentelijke vervoer en als dat draagvlak blijkt, geld hiervoor beschikbaar te stellen. Ondersteuning door de provincie van gemeenten zou ertoe moeten leiden dat er gemeentelijke visies op het vervoer voor hun inwoners tot stand komen, waarbij gekeken wordt naar al het vervoer, inclusief de Opstapper en lokale vervoersprojecten. Hiervoor zou een bedrag van ,- beschikbaar gesteld kunnen worden. Oplossingsrichting 3: Ondersteunen van lokale initiatieven Ook hiervoor geldt dat de opties hieronder een aanvulling zijn op hetgeen reeds in de notitie vervoer in het landelijk gebied en het programmaplan duurzaam OV genoemd is. Zo wordt er reeds gewerkt aan een stimuleringsregeling voor vervoersprojecten en was er een pilot in Burdaard opgestart en worden er verkennende gesprekken gevoerd met belangstellenden. Als aanvulling kan het gaan om de volgende opties: 8

9 3a) De stimuleringsregeling voor vervoersprojecten in het landelijk gebied langer doorzetten Op dit moment is er ,- in totaal voor de jaren 2013 en 2014 beschikbaar voor het stimuleren van lokale vervoersinitiatieven in het landelijk gebied, informatievoorziening en ICT projecten in het landelijk gebied. Deze regeling zou langer kunnen worden doorgezet en er kan een groter bedrag aan gekoppeld worden. Bijvoorbeeld 3x ,- voor de jaren 2015, 2016 en Het ophogen van het beschikbare bedrag kan ook, maar onduidelijk is of er heel veel aanvragen zullen komen. 3b) Ondersteuning in de exploitatie van lokale vervoersprojecten De stimuleringsregeling voorziet nu niet in een (structurele) bijdrage in de exploitatie omdat dat binnen de 15 mln investeringsgeld niet kan. De verwachting is echter dat niet alle nieuwe vervoersinitiatieven zichzelf kunnen bedruipen en ondersteuning in de exploitatie nodig zal zijn. Op dit moment is geen zicht op de hoeveelheid nieuwe initiatieven en hun exploitatietekorten en bestaande initiatieven met een exploitatietekort. Hiervoor zal een substantieel bedrag, bijv ,-/jr nodig zijn. Ter overweging nog het volgende: In de praktijk zijn er reeds vele initiatieven die zonder structurele exploitatiesubsidie draaien. De principiële vraag is of je nieuwe projecten structureel moet ondersteunen en hoe groot hun exploitatietekort dan mag zijn Ook is er een kans dat veel bestaande initiatieven dan ook zullen aankloppen voor structurele ondersteuning, terwijl die zich nu zelf redden. 3c) extra inzet op communicatie en informatie over de regeling Om de Mienskip te motiveren en daadwerkelijk aan te zetten tot het onderzoeken van de kansrijkheid van projecten is het zaak de regeling actief te promoten en mensen te inspireren met voorbeelden. Bijvoorbeeld door een informatietour met voorbeelden van projecten. Hiervoor zou een bedrag van eenmalig ingezet kunnen worden, afhankelijk van de intensiteit (hoger of lager) kan ook het bedrag hoger of lager. 3d) Extra ondersteuning om huidige voertuigen van lokale initiatieven te vervangen door elektrische voertuigen De provincie streeft naar de inzet van duurzame vervoermiddelen. Veel lokale initiatieven staan positief tegenover de inzet van een duurzaam vervoermiddel. De meerkosten van de aanschaf van een elektrisch voertuig of een voertuig op groen gas zou gesubsidieerd kunnen worden. Dit kan gelden voor nieuwe, maar indien gewenst ook voor bestaande lokale initiatieven voor personenvervoer. Hiervoor kan een jaarlijks of eenmalig richtbedrag voor worden vastgesteld, bijvoorbeeld ,- 3e) Extra (personele) inzet om lokale vervoersprojecten 9

10 met kennis te ondersteunen. Ook zouden projecten ondersteund kunnen worden door inzet van uren. Bijvoorbeeld om zaken uit te zoeken, juridisch te regelen of in de planning van de ritten. Ook voor deze aanjaag en ondersteuningsfunctie kan jaarlijks of eenmalig een richtbedrag worden vastgesteld, uitgaande dat iemand enkele dagen per week beschikbaar is zou het gaan om zo n per jaar. Dat kan voor 1 of enkele jaren. Oplossingsrichting 4: de digitale duim 4a). Geen extra inzet op de digitale duim Binnen het programma Duurzaam OV is er geld beschikbaar voor de Digitale Duim. De digitale duim is een soort digitale markplaats voor vraag en aanbod. Op dit moment zijn er pilots in voorbereiding. De evaluatie van de pilots zal uitwijzen of en op welke wijze de digitale duim over heel Fryslân kan worden uitgerold. Er zijn bij deze oplossingsrichting dan ook geen aanvullende opties. 6 Overig Tariefsverlagingen voor (groepen) reizigers Tariefsverlaging voor (groepen) reizigers,(zoals bijvoorbeeld gratis Ov voor ouderen, dalkaartjes, vakantie euro kaartjes etc) maakt geen deel uit van de suggesties voor extra inzet omdat deze in onze ogen niet passen binnen de kaders. U hebt ons verschillende keren opgedragen de mogelijkheden te onderzoeken van een daltarief, eurokaartje, gratis OV voor ouderen of korting voor 16 en 17 jarige MBO scholieren. Bij het PVVP hebben de Staten aangegeven het niet onredelijk te vinden om aan reizigers te vragen een groter deel van de kosten te dragen in de vorm van hogere tarieven. Daarnaast is het PVVP-beleid dat gratis of goedkoper OV niet structureel wordt ingezet, maar wel op projectbasis kan worden ingezet voor mobiliteitsdoelen. Bij de evaluatie van het PVVP is nogmaals aangegeven dat gratis OV in principe niet ingezet wordt voor andere doelen (inkomens ondersteuning, sociale doelen etc.), tenzij er vanuit die andere doelen geld voor beschikbaar gesteld wordt. Een lager daltarief, goedkoper of gratis OV voor ouderen en de scholierenkorting passen in onze ogen niet binnen het door PS vastgestelde beleid. Ook is in de evaluatie van het PVVP aangegeven dat de landelijke experimenten met gratis OV er niet toe leidden dat ouderen zich minder eenzaam voelen. Verder verwijzen wij u naar eerdere stukken over de resultaten van de scholierenkorting (PS stuk , dd ). Reiskosten bleken toentertijd geen belemmering voor de schoolkeuze. Destijds stonden ook de overheadkosten en de moeite die aanvragers moesten doen in geen verhouding tot de uit te keren bedragen. Nu ook abonnementen verchipt zijn, kan uitvoering wel gemakkelijker en goedkoper, bijvoorbeeld in de vorm van: 10

11 een hoger kortingspercentage, een goedkoper of gratis kortingsabonnement of tariefverlaging voor een bepaalde leeftijdsgroep (van kilometerprijs of van Altijd Vrij/sterabonnement). Ook het feit dat de minister naar alle waarschijnlijkheid in 2015 komt met wijzigingen in de studenten OV-kaart en een product voor 16- en 17-jarige MBO-scholieren en dat een regeling daarom slechts voor 1 jaar zou zijn, kan bij de afweging worden meegenomen. Hierbij zijn 2 kanttekeningen te plaatsen: Ook is op dit moment nog niet bekend hoe de nieuwe regeling voor de SOV-kaart eruit gaat zien. Het is aan te bevelen om daarom voorzichtig te zijn met dergelijke kortlopende regelingen. 6 Samenvatting (zie tabel in de bijlage) Ljouwert, Deputearre Steaten fan Fryslân, J.A. Jorritsma, foarsitter drs. A.J. van den Berg, sekretaris 11

12 Bijlage bij PS stuk Oplossingsrichting 1) optimaliseren basislijnennet Mogelijkheid Kosten jaarplanning Past binnen beleid a) Nader onderzoek naar de uitkomst uit de dorpenmonitor dat OV bereikbaarheid van invloed is op de schoolkeuze en afhankelijk van de uitkomst oplossingen hiervoor voorstellen ,- (onderzoek) PM (oplossingen) 2014 Ja 2) optimaliseren verbinding tussen landelijk gebied en basisnet a) Verlagen Opstappertarief b) Omvormen van de Opstapper: meer opstapper knooppunten toevoegen (pilot noordoost Fryslân voor 1 jaar)) c) Omvormen van de Opstapper: Opstapperlijnen, te starten met pilot Noordoost Fryslân voor 1 jaar. Afhankelijk van resultaat Fryslân breed invoeren /jr Wordt opgepakt ,- voor pilot 1 jr NO-Fryslân en daarna eventueel ,- structureel ,- voor pilot 1 jr NO-Fryslân, en daarna zo n ,- structureel ,- jr 2013/ / / /2014 Ja Nee, pilot mogelijk Nee Is geen beleid voor d) Omvormen van de opstapper: Opstappergebieden (pilot Noordoost Fryslân voor 1 jaar) e) Gemeenten ondersteunen bij vervoerstransitie 3) ondersteuning lokale initiatieven a) De stimuleringsregeling voor vervoersprojecten in het landelijk gebied langer doorzetten. Een hoger bedrag voor de regeling wordt niet voorgesteld. b) Ondersteuning in de exploitatie van projecten c) Extra ondersteuning om huidige voertuigen van lokale initiatieven te vervangen door elektrische voertuigen (past ook binnen het spoor duurzaam OV) d) Extra Inzet op communicatie en informatie over de regeling. e) Extra (personele) inzet om projecten met kennis te ondersteunen. 3x ,-/jr (eenmalig of per jaar) /jr 2015, e.v e.v en t/m eind vd regeling Ja Ja Ja Ja Ja 4) een provincie dekkend systeem van de digitale duim : Geen extra inzet benoemd, kan binnen regeling Tariefsverlaging (groepen reizigers) Nee 12

13 BESLÚT : PROVINSJALE STEATEN fan FRYSLÂN Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 2 july 2013, nr B Oerwagende dat : Het (openbaar) vervoer in het landelijk gebied in de politieke belangstelling staat, zoals blijkt uit verschillende moties, toezeggingen en statenvragen en PS een beleidsnotitie vervoer in het landelijk gebied hebben vastgesteld. Daarnaast is er als gevolg van een gunstige aanbesteding nog zo n ,- structureel beschikbaar en dit geld kan worden ingezet voor vervoer, bijv in het landelijk gebied. Beslute : De uit de aanbesteding resterende middelen als volgt in te zetten: 1a) Nadere verkenning van de uitkomst uit de Dorpenmonitor dat een lagere schoolkeuze mogelijk samenhangt met het openbaar vervoer in het landelijk gebied ,- incidenteel. 2a) Verlagen Opstappertarief; extra exploitatiebijdrage ,- jaarlijks tot einde concessie 2c) Nieuwe opzet van het Opstappersysteem uitwerken en mogelijk invoeren, starten met pilot in NO-Fryslân. Door groter gebruik stijgt de exploitatiebijdrage in pilotgebied in 2014 met Indien pilot structureel wordt ingevoerd in heel Fryslân wordt de exploitatiebijdrage voor de Opstapper ,- structureel hoger. 2e) Onderzoeken van het draagvlak om gemeenten te ondersteunen bij het tot stand komen van vervoersvisies op het gemeentelijke vervoer en als dat draagvlak blijkt geld hiervoor beschikbaar te stellen. ( ,- structureel) 3a) De stimuleringsregeling voor vervoersprojecten vanaf jaar extra doorzetten ,- per jaar x 3 = ,- incidenteel. 3b)Voor de experimenten vervoer in het landelijk gebied voor de langere termijn ook exploitatiemiddelen beschikbaar stellen, ,- structureel 13

14 3e) Extra (personele) inzet om de projecten met kennis te ondersteunen ,-. (structureel) De nummering verwijst naar de tabel in de bijlage om de discussie over de voorstellen te vergemakkelijken hebben ze in de tekst, tabel en beslispunten hetzelfde nummer. Sa feststeld troch Provinsjale Steaten Fan Fryslan yn harren iepenbiere gearkomste fan 06 novimber 2013,, foarsitter, griffier 14

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 23 juni 2010 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : 2. Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : M.E.T. Meijer Tastel : 5305 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 26 maaie 2010 Wurklistnûmer : 06H Beliedsprogramma : Bestjoer Ôfdieling : Steategriffy Behanneljend amtner : G. Kraak Tastel : 5618 Registraasjenûmer : 892187 Primêr

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Op weg naar Concessies April 2016

Op weg naar Concessies April 2016 Op weg naar Concessies 2020 April 2016 Inhoudsopgave Aanleiding: afloop huidige concessies in 2020 Kerntaken provincie in het OV Huidige situatie Trends en ontwikkelingen De opgaven voor het OV Trein Bus

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 febrewaris 2015 Wurklistnûmer : 09 Ûnderwerp : Verstrekken van Hybride Kapitaal aan de Nederlandse Waterschapsbank Beliedsprogramma : Algemene dekkingsmiddelen,

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Economie, recreatie en toerisme Ôfdieling : Kennis en Ekonomy/Regel en Beheer Behanneljend amtner : R.Zijlstra-Ytsma Tastel : 5599

Nadere informatie

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) :

Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl Uw kenmerk : Bijlage(n) : Arriva Dhr. M.Garmann Postbus 626 8440 AP HEERENVEEN Leeuwarden, 29 november 2012 Verzonden, Ons kenmerk : 01028226 Afdeling : Beleid Behandeld door : H.C.E.M. Sloots / (058) 292 57 11 of H.C.E.M.Sloots@fryslan.nl

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 8 november 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 8 november 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20099 Datum: 8 november 2011 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer S. Siebenga Behandelend ambtenaar: Mevrouw A. van der Roest Onderwerp: Beleidsmatige heroverweging

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Infra Projecten Behanneljend amtner : Hans Offermans Tastel : 06-55121250 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden

Voor iedereen maar met nadruk op Wmogeïndiceerden Raadsvergadering: 24 september 2007 Onderwerp: Tarief voor 65+ Regiotaxi Doel van agendering Besluitvorming Voorstel / Advies Maak een keuze tussen conceptbesluit A en B. 1. Invoeren aangepast tarief Regiotaxi

Nadere informatie

van Provinciale Staten.

van Provinciale Staten. Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 september 2013 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : G. Kluwer Tastel : 5349 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 13 september Vragen nr. 90

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Haarlem, 13 september Vragen nr. 90 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 13 september 2016 Vragen nr. 90 Vragen van de heer mr. J.M. Bruggeman (SP) over de verlenging van de proef met de belbus op Texel De voorzitter

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart van Gedeputeerde Staten op vragen van G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer 2109 Onderwerp Tarieven OV-chipkaart Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Vooruitlopend op

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 9.1 Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : J.J. Dicke Tastel : 5905 Registraasjenûmer : 1110121 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Structuurvisie

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket

Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket Bijlage D.9 Opties Huidige Dienstregeling en Pluspakket In deze bijlage worden de volgende opties beschreven: Optie Huidige Dienstregeling; Opties Pluspakket. Optie Huidige Dienstregeling De inschrijver

Nadere informatie

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR

NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR Samenvatting aanbesteding vervoer NOORDOOST FRYSLÂN ZOEKT VERVOERDERS VOOR NIEUW VERVOERSYSTEEM De regio Noordoost Fryslân werkt hard aan een nieuw vervoersysteem. Met dit systeem worden verschillende

Nadere informatie

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer

Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Besluitvorming duurzaamheid doelgroepenvervoer Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder H. Tiemens; B. Frings; R. Helmer - Englebert Samenvatting In de aanbesteding van het vervoer

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 8 september 2009 Nummer PS : PS2009MME12 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2009int247334 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

REFERENTIE E-MAILADRES. Onderwerp Statenbrief: opheffing pilot VERDER-lijn 75 Leusden Amersfoort Noord per 20 juli 2013

REFERENTIE E-MAILADRES. Onderwerp Statenbrief: opheffing pilot VERDER-lijn 75 Leusden Amersfoort Noord per 20 juli 2013 2013MME59 Aan Provinciale Staten DATUM 26 maart 2013 ONS NUMMER 80DF21FB REFERENTIE G. van Kempen NUMMER PS DOORKIESNUMMER 0302583469 BIJLAGE 2 E-MAILADRES gert.van.kempen@provincie-utrecht.nl Onderwerp

Nadere informatie

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij

Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer. 7 maart 2014, Erik van der Kooij Holland Rijnland, PHO Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer 7 maart 2014, Erik van der Kooij Programma vandaag 1. Visie Ruimte en Mobiliteit & Ontwerpprogramma Mobiliteit 2. Proces Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10/17 desimber 2014 Wurklistnûmer 10 Ûnderwerp : aankoop scheepswerf Talsma Beliedsprogramma : Diverse Registraasjenûmer : 01173405 Behanneljend amtner : T. Ietswaart,

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 septimber 2014 Wurklistnûmer : 08B Beliedsprogramma : 5 Ôfdieling : Sted en Plattelân Behanneljend amtner : A. Steenstra Tastel : 5306 Registraasjenûmer : 1121128

Nadere informatie

steaten PROVINSJALE Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat LA DRACHTEN Leeuwarden, 30 maart 2017 Verzonden,

steaten PROVINSJALE Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat LA DRACHTEN Leeuwarden, 30 maart 2017 Verzonden, Ons Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat 22 9204 LA DRACHTEN PROVINSJALE steaten postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 96 fax: (058) 292

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : 19 april 2010 DIS-stuknummer : 1665988 Behandelend ambtenaar : P.J.C. van Wijck Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 05H Beliedsprogramma : Economische Zaken Ôfdieling : BFT/ERT Behanneljend amtner : M.A. Zijlstra Tastel : 5965 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 15R6506 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01352 Dossiernummer 15.41.451 Beslisdatum B&W 6 oktober 2015 Commissie notitie Onderwerp: Brabants Nachtnet. Inleiding Sinds 2008 is het Brabants

Nadere informatie

Zomerdienstregeling 2017

Zomerdienstregeling 2017 Zomerdienstregeling 2017 Voorstel BRENG stelt voor om gedurende de zomervakantie 2017 en de twee weken daaraan voorafgaand op alle lijnen een frequentie van maximaal 2x per uur te rijden. Zowel op werkdagen

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013

Riedsútstel. Underwerp Hoogte overhead en productieve uren tarievenboek 2013 Riedsútstel Ried : 11 oktober 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Bijlage 1 TB-M1 - PvdA motie overhead Bijlage 2 TB-M2 - PvdA motie

Nadere informatie

J.Gossen. Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

J.Gossen. Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Aanbestedingsprocedure kleinschalig openbaar vervoer en doelgroepenvervoer Voorgesteld besluit: 1. Instemmen met het ontwerp- Programma van Eisen 2. Het ontwerp-programma van Eisen voor een

Nadere informatie

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei 2014 Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Programma 1. Context 2. Beleid OV HWGO 3. Nota van Uitgangspunten OV-concessie

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Tarieven van losse kaartjes op de bus

Tarieven van losse kaartjes op de bus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Tarieven van losse kaartjes op de bus Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De heer Van Hunnik van de SP-fractie heeft ons college

Nadere informatie

Titel : Wet Markt en Overheid; bepalen welke economische activiteiten zijn aan te merken als zijnde van algemeen belang in de zin van de Wet

Titel : Wet Markt en Overheid; bepalen welke economische activiteiten zijn aan te merken als zijnde van algemeen belang in de zin van de Wet College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 10-12-2013 NUMMER PS PS2014BEM02 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Ageeth Nijkamp DOORKIESNUMMER 2714 DOCUMENTUMNUMMER 80EEBE0B PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier

Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier en Vermeerkwartier Utrecht, 27 maart 2014 Gemeente Amersfoort, t.a.v. het College van B & W, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort Onderwerp: BEZWAAR Verkeersbesluit Kersenbaan en instellen eenrichtingsverkeer Leusderkwartier

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing verordening individueel maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bergen

Onderwerp: Aanpassing verordening individueel maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bergen Agendapunt : 08 Voorstelnummer : 05-036 Raadsvergadering : 15 mei 2012 Naam opsteller : Beleidsmedewerker Welzijn Informatie op te vragen bij : 170 Portefeuillehouders : Onderwerp: Aanpassing verordening

Nadere informatie

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn

Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Collegevoorstel Openbaar Adhesiebetuiging elektrificatie Maaslijn Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Provincie Limburg streeft naar een elektrificatie

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Voorstel (concept-besluit) 1. De kadernota Op Weg, Basismobiliteit: regionale visie en kaders vast stellen.

Voorstel (concept-besluit) 1. De kadernota Op Weg, Basismobiliteit: regionale visie en kaders vast stellen. Jeugd, Zorg & Welzijn Raadsvoorstel Voorstel nr Raadsvergadering Onderwerp Basismobiliteit Datum 30-04-2015 Portefeuille P. Blokhuis/ J.G. Kruithof Aan de gemeenteraad Voorstel (concept-besluit) 1. De

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng

Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over nieuwe dienstregeling Breng Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De heer Van Hunnik van

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: OV-verbinding Arnhem-Apeldoorn Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over

Nadere informatie

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan?

COLLECTIEF VERVOER. Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? COLLECTIEF VERVOER Wat verstaan we eronder, wat is het probleem en wat is de kracht ervan? OPZET PRESENTATIE Wat verstaan we onder collectief vervoer? Wat is het probleem? -> uitdagingen Wat is de kracht

Nadere informatie

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus

Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Aan : Het college Van : Robrecht Lentink, afdeling samenleving Betreft : Notitie Wat kost RegioTaxiPlus Datum : 5 april 2012 Notitie Wat kost RegioTaxiPlus ( in relatie tot het Tweede besluit voorzieningen

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Tarievenhuis Oost Nederland

Tarievenhuis Oost Nederland Tarievenhuis Oost Nederland Presentatie 3 mei 2017 Technische briefing Besluitvorming Het Tarievenhuis Oost is door GS van Gelderland, Overijssel en Flevoland vastgesteld Invoering 1 juli 2017 De Staten

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies Griffie) Tarieven openbaar vervoer PS2013-189 Commissie MIE 6 maart 2013 Provinciale Staten Behandelwijze x Kaderstellen Controleren

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Totaalplan leefbaarheid

Nadere informatie

Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken.

Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken. Bijlage 5: Mogelijke Pilots (inclusief thema indeling) Actuele stand van zaken. In het kader van de notitie Slimme mobiliteitsoplossingen is een lijst met mogelijke pilots opgesteld. Naar aanleiding van

Nadere informatie

Iepenbier ferfier: it kin oars!

Iepenbier ferfier: it kin oars! Iepenbier ferfier: it kin oars! Aanleiding Aanbesteding 2012 Op dit moment kunnen vervoersbedrijven zich inschrijven op de concessie voor het OV 2012-2020. In het bestek dat de provincie heeft uitgegeven

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

INHOUD. Kerncijfers en startpunt. Twentse visie op vervoer. Uitdagingen en oplossingen. Uitkomsten aanbesteding maatwerk vervoer

INHOUD. Kerncijfers en startpunt. Twentse visie op vervoer. Uitdagingen en oplossingen. Uitkomsten aanbesteding maatwerk vervoer INHOUD Kerncijfers en startpunt Wat is de omvang van het vervoer en wat is de null-situatie Twentse visie op vervoer Welke uitgangspunten zijn gedefinieerd voor het vervolg Uitdagingen en oplossingen Waar

Nadere informatie

2020: december: Rijden door vervoerder op basis van nieuwe concessie.

2020: december: Rijden door vervoerder op basis van nieuwe concessie. v o o r d r a c h t 12 juli 2016 Corr.nr. 2016-38.302, VV Nummer 54/2016 Zaaknr. 640633 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de nota van uitgangspunten

Nadere informatie

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK)

Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Uitvoeringsregels (bijlage 1 van het LTK) Besproken in het ROVB d.d. Vastgesteld door IPO op en SkVV op, ter vervanging van bijlage 1 vastgesteld op Versie 31 oktober 2012 Algemeen 1. Definities In aanvulling

Nadere informatie

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer Statenmededeling Onderwerp Bussen in Brabant, Trendmonitor OV 2012-2016 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Nadere informatie

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking Otto Cazemier & Anne Garretsen 21 oktober 2015 Basismobiliteit - Basismobiliteit = OV vangnet gecombineerd met gemeentelijk doelgroepenvervoer d.m.v.

Nadere informatie

Statenvoorstel 33/09 A

Statenvoorstel 33/09 A Statenvoorstel 33/09 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 2 oktober 2009 Statencommissie : Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid, 18 september 2009 Onderwerp Resultaten monitoring

Nadere informatie

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ..

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raadsvoorstel no. R2014.0120 Agendapunl no. 9 z Onderwerp Uitgeest. 13 januari 2015 Voorstel inzake Hulp bij het huishouden in 2016 Aan

Nadere informatie

Reactienota OV-visie Flevoland

Reactienota OV-visie Flevoland Reactienota OV-visie Flevoland 1630855 Ingekomen reacties 1.1 Dorpsbelangen Swifterbant Dorpsbelangen is positief over het proces waarbij belanghebbenden hebben mogen meedenken over het openbaar vervoer

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum B&W-besluit : 29 maart 2016 Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Raadsvergadering : 26 mei 2016 Behandeld : R.v.Vorstenbosch door Agendapunt : E-mail : r.vorstenbosch@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Fractie Christen Unie t.a.v. mevrouw A. Haga www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl -w,twitrer.com/provfrys1

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier Circulatiebesluit B&W.nr. 11.0434 d.d. 12-4-2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Erratum op voorstel raadsvoorstel 10.0076 Naar een (ver)nieuw(d) aanbestedings- en toewijzingsmodel Hulp bij het Huishouden

Nadere informatie

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014

Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet. 24 februari 2014 Kaders nieuwe OV concessie hoofdlijnen Limburgnet 24 februari 2014 Bij de formulering van de kaders voor de nieuwe concessie met name gekeken naar: ervaringen huidige concessie à sterke en zwakke punten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Hilversum en reizigersaantallen Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Hilversum en reizigersaantallen Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 52 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 9 juli 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Hilversum en reizigersaantallen Gooi en Vechtstreek. De

Nadere informatie

s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017

s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017 s-hertogenbosch, 28 oktober 2016 Kenmerk: 16.17 Onderwerp: Advies OV-tarieven 2017 De vervoerders Arriva en Hermes hebben Reizigersoverleg Brabant gevraagd advies uit te brengen over de tariefproducten

Nadere informatie

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit

Nota van uitgangspunten. voor regionale samenwerking op het gebied van. Basismobiliteit Nota van uitgangspunten voor regionale samenwerking op het gebied van Basismobiliteit 1. Inleiding In opdracht van de provinciale bestuurlijke Adviesgroep Regiotaxi, waarin alle Gelderse regio's bestuurlijk

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 1 oktober 2012. Agendapunt :

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 1 oktober 2012. Agendapunt : Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 1 oktober 2012 Agendapunt : Portefeuille Onderwerp : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 maart 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 010414/A07 afdeling: Stedelijice Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Hoogwaardig Openbaar Vervoer STUDIE BUSROUTEVARIANTEN LEEK - RODEN Qbuzz 10 september 2013 Rik Timmer Doel van de avond Informeren over project Korte terugblik: wat is er al gebeurd Selectie van varianten

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief commissies

Aanbiedingsbrief commissies Aanbiedingsbrief commissies Van College Voor Commissie Bestuur en Middelen Datum 11 april 2013 Onderwerp Openingstijden en werken op afspraak. Registratienummer 13.007350 Ter kennisneming. Onderwerp Openingstijden

Nadere informatie

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015

HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER. Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 HERORIËNTATIE DOELGROEPENVERVOER Alleen ga je sneller; samen kom je verder Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 7 januari 2015 Aanleiding bijeenkomst 1.Het contract voor Regiotaxi loopt af per 31

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 van Gedeputeerde Staten op vragen van B.K. Potjer (GroenLinks) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3096 Onderwerp Openbaar Vervoer Hoeksche Waard Goeree Overflakkee Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 juni Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 juni Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 juni 2013 nummer: 2013_BW_00359 Onderwerp Raadsmededelingen: toegankelijkheid OV ouderen - vormend Beknopte samenvatting Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Karin

Nadere informatie

ROCOV Gelderland p/a de heer J. Gilissen Marga Klompélaan SC NIJMEGEN. Geachte leden van het ROCOV Gelderland,

ROCOV Gelderland p/a de heer J. Gilissen Marga Klompélaan SC NIJMEGEN. Geachte leden van het ROCOV Gelderland, Hermes Openbaar Vervoer BV Prof. Dr. Dorgelolaan 50 5613 AM Eindhoven Postbus 2356 5600 CJ Eindhoven ROCOV Gelderland p/a de heer J. Gilissen Marga Klompélaan 18 6532 SC NIJMEGEN T 040 2358 600 F 040 2358

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G200861 427405 / 427405. m. wennink BP Br. Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. 06 - Gebruiker openbare ruimte SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200861 427405 / 427405 ONDERWERP Voortzetten gratis openbaar vervoer 65+. m. wennink BP Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 16 febrewaris 2011 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : Algemene Middelen Ôfdieling : FPC Behanneljend amtner : Ingrid Lagerburg Tastel : 5416 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Raadsbrief update Breng flex

Raadsbrief update Breng flex Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief update Breng flex Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vervoersmaatschappij Hermes heeft een update aangeleverd over Breng

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2017

Bijlage 1: Notitie Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2017 Bijlage 1: Notitie Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2017 Inleiding Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een drietal richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie