Oan Provinsjale Steaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oan Provinsjale Steaten"

Transcriptie

1 Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Economische beleidsvisie provincie Fryslân 2013 Ôfdieling : Kennis en Economie Behanneljend amtner : Steven van Stralen Tastel : 5936 Registraasjenûmer : Primêr nûmer : Ûnderwerp : Instelling Doefonds BV Taheakke : Bedrijfsplan Doefonds concept statuten Doefonds begrotingswijziging concept investeringsreglement Doefonds Oanlieding / Beliedsramt : In onze brief d.d. 7 november 2012 ( ) hebben we u beloofd het businessplan op hoofdlijnen uit te werken tot het nu voorliggende bedrijfsplan Doefonds. In de begroting 2013 is het voorwaardelijk besluit van PS opgenomen om 8 miljoen te reserveren voor het Doefonds. Koarte gearfetting : In dit statenvoorstel wordt aan de hand van het bijgevoegde bedrijfsplan, concept statuten en concept investeringsreglement aan u gevraagd of u zich kan vinden in het instellen van het Doefonds met een budget van 8 miljoen. Uw wensen en bedenkingen conform art 158 lid 2 van de provinciewet kenbaar te maken ten aanzien van het voorgenomen besluit van GS om het Doefonds onder te brengen in een BV. Taljochting : Aanleiding: De voorgeschiedenis van het Doefonds start met uw motie die is verwerkt in ons, coalitie, uitvoeringsprogramma Het nu uitgewerkte bedrijfsplan is gebaseerd op eerdere stukken die aan u zijn verzonden: Aan de hand van een notitie van Buck Consultancy International (BCI) heeft u in mei

2 gesproken over wat revolverendheid inhoudt en in hoeverre revolverende fondsen kunnen renderen; In juni 2012 heeft u een onderzoek van BCI ontvangen wat de vraag is in Fryslân naar een dergelijk Doefonds; PS heeft op 19 september 2012 ingestemd met de Economische visie provincie Fryslân Het Doefonds is hierin opgenomen als één van de instrumenten om de innovatie te stimuleren; Ter informatie heeft u in november 2012 een eerste businessplan op hoofdlijnen voor het Doefonds van ons ontvangen. De studie is uitgevoerd door BCI. In de begeleidende brief zeggen wij u toe de hoofdlijnen verder uit te werken tot een businessplan Doefonds; In de begroting 2013 heeft u besloten om voorwaardelijk 8 miljoen euro te reserveren voor een Doefonds mits uw Staten zich kunnen vinden in een uitgewerkt businessplan van het Doefonds; Nota Financieringsinstrumenten in PS van 24 april 2013 Welke nota aangeeft hoe de provincie wil omgaan met instrumenten die beter aansluiten op de markt; Motie 2 van het CDA bij het agendapunt 12B Nota Wurkjen foar Fryslân van Provinciale Staten vergadering van 24 april Hierin wordt opgeroepen dat de provincie een faciliterende rol heeft en projectconstructies ontwikkelt die leiden tot gezamenlijke verantwoordelijkheid, economische structuurversterking en revolverende inzet van middelen. Dit PS-voorstel geeft toelichting op het bedrijfsplan met de daarbij behorende concept statuten en concept investeringsreglement. 1.0 Inleiding Het nu voorliggende bedrijfsplan willen we aan de hand van de volgende punten toelichten: 1. Doel van het fonds ; 2. Rol van de provincie; 3. Rolverdeling tussen PS en GS; 4. Instrumenten mix om de doelstelling van het fonds te realiseren; 5. Het extern zetten van het fonds middels een BV 6. Fondsbeheer; 7. Kosten van het fonds 8. Aansturing (governance) van het fonds; 1.1 Doel van het fonds. In het coalitieakkoord wordt sterk ingezet op nieuwe energie voor de economie van Fryslân: Doelstelling van het Doefonds is een versterking van de economische structuur en uitbouw van de werkgelegenheid in Fryslân door stimulering van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (MKB). 2

3 Het midden- en kleinbedrijf vormt de stuwende kracht van de Friese economie (ruim 90% van het Friese bedrijfsleven valt onder het MKB). Maar kleine en middelgrote bedrijven missen soms de middelen om hun ideeën uit te kunnen voeren voor innovatie, aanboren van nieuwe markten of door ontwikkelen van producten. Het Doefonds is een laagdrempelig instrument, gericht op financiering van innovatieve projecten, waarmee het MKB meer kans wordt geboden op toename van omzet, winstgevendheid en/of werkgelegenheid op de lange termijn. Op deze wijze wordt de economische structuur van Fryslân in potentie versterkt Het Doefonds is een revolverend innovatiefonds. Het verstrekt geen klassieke subsidies maar bedient zich van leningen, garanties/borgstellingen en aandelenkapitaal. Deze financieringsinstrumenten maken het mogelijk dat het Doefonds de uitgezette middelen weer terugkrijgt ingeval bedrijven succesvol zijn. De middelen kunnen vervolgens opnieuw worden ingezet. Looptijd van het fonds is in eerste instantie 15 jaar waarbij de beoogde effecten o.a. worden gemeten a.d.h.v. de prestatiecoördinatoren: werkgelegenheid, kennisontwikkelingen (patenten) en maatschappelijke baten. 1.2 Rol voor de provincie? De vraag is hier of er een maatschappelijk belang is bij het instellen van een Doefonds BV en of de provincie dit ook ziet als haar publieke taak. In beide gevallen is het antwoord ja. Recente publicaties van o.a. de Nederlandsche Bank laten zien dat de vraag uit de markt niet wordt gedekt door het bestaande marktaanbod. Juist voor financiering van innovatieve (jonge) MKB bedrijven wordt het aanbod steeds kleiner terwijl deze wel belangrijk zijn voor de werkgelegenheid en economische structuur van Fryslân. Het stimuleren van de kenniseconomie en werkgelegenheid zijn belangrijke maatschappelijke doelen voor de provincie. Het Doefonds is een nieuw provinciaal instrument om dit te stimuleren. 1.3 Hoe is rolverdeling bij de provincie tussen PS en GS? Hieronder wordt aangegeven welke bevoegdheden bij PS en/of GS liggen. Provinciale Staten bepalen het beleidskader en de hoofdlijnen. Concreet zijn PS aan zet bij de volgende consultaties (tussen haakjes op welke wijze) d.m.v.: Bepalen fondsstructuur en besluiten over opheffing (voorhangprocedure); Vaststellen kader voor investeringsinstructies (beleidsinhoudelijke en financiële hoofdlijnen) (voorhangprocedure); Vaststellen prestatie-indicatoren en doelen voor het Doefonds (besluitvorming); Toevoegen van nieuwe doelen en beleidskaders of schrappen van bestaande; 3

4 (besluitvorming); Toevoegen van aanvullende financiële middelen aan het Doefonds, (besluitvorming); Jaarverslagen zullen door ons aan u worden voorgelegd en kunnen desgewenst door u geagendeerd worden. ; Middels de normale Planning & Control cyclus van de provincie; Bijsturing door provincie op basis van jaarverslagen en een uitgebreide tweejaarlijkse evaluatie en go no go momenten in het jaar vijf en negen van het Doefonds. Gedeputeerde Staten voeren het provinciale beleid uit en vervullen de aandeelhouderrol in het Doefonds. Concreet gaan GS over de volgende zaken: Uitvoeren fondsstructuur; Invoeren investeringsinstructies; Volgen en monitoren van uitvoeringsprestaties en informeren PS hierover via jaarverslagen van het Doefonds; Zorgdragen voor de uitvoering van de tweejaarlijkse evaluatie van het functioneren en presteren van het Doefonds en de effectiviteit en efficiency van de inzet van revolverende middelen; 1.4 Welke financieringsinstrumenten zijn beschikbaar in het Doefonds? In de provinciale nota Financieringsinstrumenten wordt al een overzicht gegeven van de verschillende instrumenten die de provincie kan gebruiken om haar doelstellingen te bereiken. In het geval van het Doefonds zijn drie financieringsvormen mogelijk: (achtergestelde) leningen; Het Doefonds verstrekt een geldsom aan een bedrijf tegen een afgesproken vergoeding en moment van afbetaling. Risico van de lening is vrij hoog en daarmee vrij duur voor het bedrijf. Het risico voor het Doefonds is dat een deel van de lening niet wordt terugbetaald. Achtergesteld betekent dat andere partijen met een vordering op het bedrijf voorrang hebben. Voor achtergesteld wordt gekozen om zogenaamd het eigen vermogen van het bedrijf te versterken. garanties/borgstellingen; Er zijn hierbij drie partijen betrokken namelijk schuldenaar (het bedrijf), schuldeiser (vaak een bank) en in dit geval het Doefonds als verstrekker van de garantie. Het Doefonds verstrekt geen geldsom maar een garantie. Als de schuldenaar niet kan voldoen aan de betalingsverplichting aan de schuldeiser wordt de garantie ingeroepen bij het Doefonds. Het Doefonds ontvang voor de duur van de garantie een vergoeding. aandelen (participatie); Het Doefonds kan tegen een bepaalde prijs aandelen kopen in een bedrijf. Hiermee wordt het mede-eigenaar, krijgt het meestal stemrecht en recht op winstuitkeringen (dividend). Er staat dus niet van te voren vast wat de vergoeding is voor een participatie. Het Doefonds 4

5 participeert alleen in die gevallen waarin ook andere private partijen gelijktijdig en onder dezelfde voorwaarden een aandeel in het bedrijf nemen. Juist bij jonge bedrijven is de winst in het begin niet zo hoog en daarmee zijn de jaarlijkse kosten van dit instrument laag tot dat het bedrijf winst maakt. Maar daar staat tegenover dat bij winst er recht is op dividend maar ook een fors hogere opbrengst bij de verkoop van de aandelen (exit). Alle drie vormen zijn bedoeld om de markt ook mee te laten financieren in het Friese MKB doordat de risico s worden gedeeld. Op voorhand wordt geen van bovenstaande financieringswijzen uitgesloten. In de beheerovereenkomst met het Doefonds worden enerzijds afspraken gemaakt hoe de fondsbeheerder omgaat met de wens van de ondernemers en anderzijds de revolverendheid van het Doefonds. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat het Doefonds zo optimaal mogelijk marktconform handelt. BCI had ook een voorstel voor een financial matchmaker. De matchmaker heeft de taak het MKB te helpen bij het schrijven van investeringsvoorstellen zodat deze een grotere kans maakt op financiering uit de markt. Het argument om dit niet in het Doefonds op te pakken is dat daarmee de fondsbeheerder van het Doefonds het werk van zijn collega financial matchmaker moet beoordelen. Dat achten wij niet wenselijk. De opdracht voor het Doefonds wordt daarmee minder transparant en minder stuurbaar. De rol van een financial matchmaker is ook eerder een rol voor marktpartijen en intermediairs als de KvK, Syntens en NOM. 1.5 De provincie is 100% aandeelhouder in Doefonds BV. Het Doefonds is een nieuwe aanpak waarbij de provincie bereid is om samen met de markt risico s te nemen bij investeringen. Deze wijze van participatie vergt een andere aanpak dan bij subsidies. Een belangrijke opdracht aan het Doefonds is om voor elke euro uit het Doefonds minimaal één euro financiering uit de markt te halen. Dit vraagt een bedrijfsmatige aanpak die aansluit bij de markt. Een BV sluit qua rechtsvorm beter aan bij de markt dan de omgeving van de provinciale organisatie. Daarnaast kan een BV met een kleine bezetting en een duidelijke opdracht slagvaardiger besluiten. Door het Doefonds als omschreven in het bedrijfsplan zien we een goede mix waarin er vrijheid van handelen is door het fonds(beheer) en sturing vanuit PS en GS. 1.6 Fondsbeheer? Gelet op de maatschappelijke opdracht van het Doefonds moet het fondsbeheer optimaal worden uitgevoerd. Een fondsbeheerder moet namelijk in eerste instantie de normale taken van een fondsbeheerder goed beheersen. In dit geval zal de fondsbeheerder, vanwege de maatschappelijke opdracht, extra aandacht moeten hebben voor de instroom van investeringsaanvragen en 5

6 het vergroten van de financieringsmogelijkheden. Expertise op deze vlakken dient aantoonbaar aanwezig te zijn. Het toekennen van leningen, garanties of participatiekapitaal is anders dan subsidies. Het is daarom goed om stil te staan bij de werving van een fondsbeheerder. De fondsbeheerder werkt in opdracht van het Doefonds BV. Het beheren van een Doefonds kan intern worden uitgevoerd door medewerkers van de provincie. Ook kan er gekozen worden om een opdracht te verlenen aan een externe fondsbeheerder. De kennis en vaardigheden van fondsbeheer heeft de provincie nu niet in huis. In het bedrijfsplan is er voor gekozen om de opdracht te verlenen aan externe fondsbeheerder. Zodat de beoordeling van aanvragen en het beheer van de totale fonds portfolio onafhankelijk en professioneel geschiedt. Bij het extern plaatsen van de opdracht zijn er twee opties: 1. Beheer door een marktpartij via openbare aanbesteding; 2. Beheer door de NOM via quasi inbesteden. Belangrijk verschil is dat een contract afsluiten met de NOM naar verwachting 3 maanden sneller gaat dan bij een aanbestedingsprocedure. Bijkomend voordeel is dat een keus voor de NOM goed past bij de gewenste intensievere samenwerking tussen NOM en de provincie. Wij kiezen ervoor om in eerste instantie te onderhandelen met de NOM. Mocht daar geen bevredigend contract uit voortkomen dan volgt alsnog een aanbesteding. In het contract met de fondsbeheerder staat o.a. wat de beoogde effecten zijn van het Doefonds waarop het fonds vervolgens wordt geëvalueerd. 1.7 Kosten Doefonds BV. Ten aanzien van de kosten is er sprake van eenmalige oprichting- en inrichtingskosten van het Doefonds. Deze komen voor een groot deel ten laste van de provincie. Het overige deel van oprichting- en inrichtingskosten zijn voor de BV en komen ten laste van de gereserveerde 8 miljoen zoals het opstellen van concept financieringscontracten. Het fondsbeheer is een jaarlijkse terugkerende kostenpost. De kwaliteit van de fondsbeheerder is van groot belang in hoeverre het Doefonds de kosten kan financieren uit de opbrengsten van de investeringen en zo het fonds revolverend te houden. De werkzaamheden van de fondsbeheerder bevatten een aantal onderdelen die a-typisch zijn voor normaal privaat fondsmanagement: Er zijn lage investeringsdrempels; De investeringen moeten verbonden zijn aan de regio, de fondsbeheerder moet zich vestigen in Fryslân; Er moet een aantoonbaar publiek 6

7 belang zijn; Aan de voorkant van het proces worden extra inspanningen van de fondsbeheerder verwacht om een stroom aan participaties op gang te brengen, de doelondernemingen moeten worden tegemoet getreden; Waar mogelijk dient de beheerder met raad en daad de koppeling te maken met overige publieke en private financiers; De totale fondsomvang is beperkt; Verantwoording geldt niet zozeer voor de financiële als wel voor de maatschappelijke impact van het fonds. Deze a-typische onderdelen maken het fondsbeheer duurder dan gebruikelijk. Vervolgens worden kosten gemaakt voor de vergoedingen voor de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) en investeringscommissie (IC). Een naar verhouding zware bezetting voor een relatief klein fonds. Maar het gaat hier om voor de provincie nieuwe instrumenten die met publiek geld wordt gefinancierd. Daarom kiezen we op kwaliteit en goede service aan de doelgroep, het MKB in Fryslân. Dit in het kader van wol op e sinten sitte, mar de bankjes fleane litte. De maximale kosten voor het fonds mogen volgens de Europese kaders voor dergelijke fondsen maximaal 5% van het ingelegd vermogen op jaarbasis zijn. Echter de inzet van de provincie is dat er een partij wordt aangetrokken voor het beheer die dusdanig bekend is met de onderliggende materie, dat deze kosten uiteindelijk lager komen te liggen. 1.8 Hoe is de sturing vanuit de provincie geregeld bij Doefonds BV? De provincie heeft een 100% aandeel in de BV. Sturing is mogelijk via twee sporen. Het eigenaarschap, de aandeelhoudersrol, deze is vastgelegd in de statuten van de BV. De statuten zijn grondregels waaraan de BV zich heeft te houden. In de statuten worden afspraken gemaakt over de rol van het bestuur, Raad van commissarissen, verslaglegging en investeringscommissie. Het opdrachtgeverschap wordt vastgelegd in een beheerovereenkomst. Deze is tussen de fondsbeheerder en de provincie. In de beheerovereenkomst staan nadere afspraken over het beheer naast de afspraken in de statuten. Het kan hierbij gaan over maatschappelijke doelen, afspraken over de wijze van rapporteren (jaarplan en verslag, tussentijdse rapportages), toepassen investeringsreglement, de wijze van het fondsmanagement, termijnen en de beheervergoeding. Bij 1.3 is al gewezen op evaluaties en de go no go momenten. Ook worden zaken rond schadeloosstelling, financiële voeding en treasury geregeld. 7

8 De details van de statuten en investeringsreglement staan in de bijlagen van dit PS-voorstel. Voor de formulering van de details hebben we gebruik gemaakt van de van o.a. inhuur externe adviseurs en ervaringen andere provincies. Daarnaast zijn uiteraard de bekende kaders en wetten van toepassing zoals: het Burgerlijk Wetboek. De Nederlandse Corporate governance code ( Code Tabaksblat ),de code bevat beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur. Bij de opstelling van de nu voorliggende statuten zijn we van deze beginselen uitgegaan. In geval van good governance en de aandeelhouder dient er sprake te zijn van onafhankelijk toezicht en professioneel fondsbeheer; Wet normering Topinkomens; De wettelijke eisen en kaders in het bijzonder met betrekking tot staatssteun en aanbesteding. 1.9 risicomaatregelen? Een risico is een kans op een niet te voorspellen gebeurtenis die positieve of negatieve gevolgen (niet beoogde gevolgen) kan hebben op de organisatie, haar doelen of financiële positie. Het is bij voorbaat duidelijk dat met het Doefonds forse risico s worden gelopen. Dit kunnen bijvoorbeeld financiële, juridische, politieke risico s zijn. De risico s zijn zo veel mogelijk in kaart gebracht met de daarbij op voorhand genoemde beheersmaatregelen (opgenomen in de bijlage; bedrijfsplan Doefonds) Hiermee willen we proberen de risico s te voorkomen, risico s bewust te nemen of voorbereid te zijn om de gevolgen van de risico s die optreden te verkleinen voor de provincie. Gezien de doelgroep en de zaken die gefinancierd worden is de verwachting van BCI dat op fondsniveau het budget onvoldoende rendeert om het in stand te houden. Een ander voorbeeld is dat in het geval dat ondanks alle inspanningen om de juiste fondsbeheerder tegen de juiste kosten te werven, om wat voor reden, in de praktijk toch tegenvalt heeft de provincie een zwaarwegende stem in het beëindigen van het contract. Het contract voor de fondsbeheerder is ook voor bepaalde tijd. Deze zaken zijn vastgelegd in de beheersovereenkomst en statuten. 2.0 Verdere aandachtspunten zijn: 2.1 Schatkistbankieren; In februari 2013 heeft het kabinet het voorstel Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in s Rijks schatkist bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de 8

9 mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. De deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito s bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden. Vanzelfsprekend blijven decentrale overheden volledig vrij in de besteding van hun middelen. Vanzelfsprekend blijven ook na deelname aan schatkistbankieren uitzettingen mogelijk die een decentrale overheid doet uit hoofde van de publieke taak. Zo kan een decentrale overheid nog steeds leningen verstrekken aan derden of eigen vermogen verstrekken aan verbonden partijen. Alle middelen die decentrale overheden in de schatkist aanhouden, blijven vanzelfsprekend te allen tijde beschikbaar voor de uitoefening van haar publieke taak. De bestedingsautonomie van decentrale overheden is volledig gewaarborgd. Op basis van de toelichting op schatkistbankieren is er geen probleem voor wat betreft uitzettingen in het kader van het Doefonds. Deze uitzettingen motiveren wij zelf namelijk ook vanuit de publieke taak van de provincie. 2.2 Wet Hof De Wet Hof zoals deze in concept naar buiten gekomen is, wordt na signalen bij behandeling in de 2e kamer op dit moment niet als zodanig tot uitvoer gebracht. De minister heeft toegezegd dat de provincies gewoon door kunnen gaan met investeren. Naar aanleiding van bovenstaande gaan wij voor wat betreft het Doefonds niet nader in op de genoemde Wet. Over de wet Hof hebben wij u begin juni 2013 per brief ( ) geïnformeerd. 2.3 Ervaringen andere provincies: Bij het ontwikkelen van het Doefonds zijn ook regelmatig ervaringen gedeeld met andere provincies die een innovatiefonds hebben of dat nog gaan doen. Er is contact geweest met Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Voor zover er al concrete plannen liggen, kiezen de provincies voor het op afstand zetten van het fonds. Verder valt op dat er grote verschillen zijn in de hoogte van de fondsbudgetten. Voor een deel wordt dit verklaard doordat provincies, zoals Gelderland, kiezen voor een dakfondsconstructie. In dat geval kunnen alleen andere fondsen een aanvraag indienen en individuele bedrijven niet. Noord Brabant kiest voor een fonds dat aanvragen behandelt van zowel andere fondsen als individuele bedrijven. 2.4 Budget; Het Doefonds stuurt aan op een maximaal maatschappelijk rendement binnen de grenzen van het fonds. Als uit de praktijk blijkt dat het budget van 8 9

10 miljoen onvoldoende is, komen we hier bij u, Staten op terug. Logischerwijs zal dit plaats vinden bij de vaste rapportage momenten die al eerder zijn genoemd in dit PS- voorstel. Een belangrijk uitgangspunt is dat elke financiering van een bedrijf revolveert en rendeert en in potentie de mogelijkheid heeft om de financiering terug te betalen. 2.5 Accountmanagement: De provincie is opdrachtgever van het Doefonds. Voor een goede opvolging vanuit de provincie is ervoor gekozen om een accountmanager aan te stellen die regulier contact heeft met de fondsbeheerder. Dit is een belangrijke oplossing voor het beheersen van de risico s met een dergelijk nieuw fonds. Bovendien levert dit kennis op binnen de provinciale organisatie t.a.v. financieringen, anders dan de klassieke subsidies. De dekking van de kosten van een accountmanager wordt gezocht binnen de huidige provinciale begroting. In het geval er meer fondsen zijn en of als uit ervaring blijkt dat dit om forse bedragen gaat kan dit een reden zijn dat we hier in overleg met u zoeken naar aanvullende financiering om het accountmanagement kwalitatief goed in te vullen. 2.6 Relatie FSFE en Doefonds; Uit een eerdere behandeling van het FSFE is duidelijk geworden dat FSFE en Doefonds elkaar aanvullen in de innovatieketen. Het FSFE wordt meer ingezet op bewezen technologie in de uitrol en expansiefase. Bij het Doefonds gaat het om nieuwe technieken en marktontwikkelingen die moeten leiden tot proven technology. Ieder op zich vereist zijn eigen instrument maar dat er een grijs gebied is tussen deze heeft u in eerder behandeling van het FSFE in de Staten al aangestipt (PS aangenomen Motie 3 en 4 d.d. 27 februari 2013). Hierin wordt GS opgeroepen om energie innovaties niet uit te sluiten van de reikwijdte van het provinciaal instrumentarium. Bij het voorstel van FSFE zal hier nader aandacht aan worden besteed. Helder is dat het Doefonds er ook is voor innovaties uit de energiesector. 2.7 Planning: In vervolg op dit PS-voorstel is er de doorlooptijd van het goedkeuringstraject bij ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) van 2 maanden. In het geval parallel hieraan de voorbereidingen voor het operationaliseren BV en samenstelling beheersovereenkomst met de NOM voor het fondsbeheer wordt opgepakt is de verwachting dat het fonds in december 2013 operationeel kan zijn. Dit is ambitieus maar te realiseren. Alles natuurlijk onder voorbehoud goedkeuring BZK en dat er een realistische beheersovereenkomst met de NOM kan worden afgesloten. Is het laatste niet het geval, dan wordt overgegaan op het aanbesteden in de markt. Het operationeel zijn van het fonds zal dan later zijn dan december 2013, verwachting is dat in iedere geval drie maanden later wordt. 10

11 Ljouwert, Deputearre Steaten fan Fryslân, J.A. Jorritsma, foarsitter drs. A.J. van den Berg, sekretaris 11

12 BESLÚT NR. : PROVINSJALE STEATEN fan FRYSLÂN Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 18 juny 2013, nr Oerwagende dat : en gelet op artikel 158 lid 2 Provinciewet, - u op 7 november per brief een bedrijfsplan Doefonds is toegezegd; - in de begroting 2013 voorwaardelijk een budget voor het Doefonds is vastgelegd. Beslute : - Geen wensen en bedenkingen te hebben met betrekking tot de instelling van de rechtspersoon Doefonds BV; - Het voorwaardelijk budget voor het Doefonds ad ,- definitief beschikbaar te stellen; - De begrotingswijziging vast te stellen. Sa feststeld troch Provinsjale Steaten Fan Fryslan yn harren iepenbiere gearkomstefan,, foarsitter, griffier 12

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 febrewaris 2015 Wurklistnûmer : 09 Ûnderwerp : Verstrekken van Hybride Kapitaal aan de Nederlandse Waterschapsbank Beliedsprogramma : Algemene dekkingsmiddelen,

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

v o o r d r a c h t 5 april 2016 Corr.nr. 2016-08713, ECP Nummer 25/2016 Zaaknr. 618308

v o o r d r a c h t 5 april 2016 Corr.nr. 2016-08713, ECP Nummer 25/2016 Zaaknr. 618308 v o o r d r a c h t 5 april 2016 Corr.nr. 2016-08713, ECP Nummer 25/2016 Zaaknr. 618308 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de kaders voor nieuw

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Juridische totaalscan (revolverende) overheidsfondsen een vogelvlucht. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Juridische totaalscan (revolverende) overheidsfondsen een vogelvlucht. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Juridische totaalscan (revolverende) overheidsfondsen een vogelvlucht Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Wat is een overheidsfonds? Een fonds is een benaming voor door een bestuursorgaan ter beschikking

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 26 maaie 2010 Wurklistnûmer : 06H Beliedsprogramma : Bestjoer Ôfdieling : Steategriffy Behanneljend amtner : G. Kraak Tastel : 5618 Registraasjenûmer : 892187 Primêr

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie uitwerking inzet revolverende middelen vrijetijdseconomie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 23 juni 2010 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : 2. Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : M.E.T. Meijer Tastel : 5305 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB

Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 16 februari 2016 Vragen nr. 10 Vragen van de heer J.H. Leever (Ouderenpartij NH) over schatkistbankieren en de BNG en NWB De voorzitter van

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 9.1 Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : J.J. Dicke Tastel : 5905 Registraasjenûmer : 1110121 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Structuurvisie

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Economie, recreatie en toerisme Ôfdieling : Kennis en Ekonomy/Regel en Beheer Behanneljend amtner : R.Zijlstra-Ytsma Tastel : 5599

Nadere informatie

J))^ provincie h groningen

J))^ provincie h groningen J))^ provincie h groningen 7 januari 2014 Corr.nr. 2013-56.705, ECP Nummer 1 /2014 Zaaknr. 493228 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het vaststellen van de uitgangspunten

Nadere informatie

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse

3. Beoogd effect Versterken van de regionale economie en de concurrentiekracht van het Flevolandse ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Financieringsinstrumenten MKB: nieuwe TMI-regeling en Kredietfaciliteit Besluitvormingsronde Statendag 18 december 2013 (ov) / 15 januari 2014 Agendapunt 1. Beslispunten

Nadere informatie

Rekenkamerbrief Fondsvorming provincie Noord-Brabant

Rekenkamerbrief Fondsvorming provincie Noord-Brabant Rekenkamerbrief Fondsvorming provincie Noord-Brabant 1 Inleiding Met het oog op komende besluitvorming inzake de instelling van vier fondsen, in het kader van de tweede tranche van de Investeringsagenda,

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 16 febrewaris 2011 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : Algemene Middelen Ôfdieling : FPC Behanneljend amtner : Ingrid Lagerburg Tastel : 5416 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Oprichten en deelnemen in de houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Oprichten en deelnemen in de houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering September 2016 Nummer 6929 Onderwerp Oprichten en deelnemen in de houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Infra Projecten Behanneljend amtner : Hans Offermans Tastel : 06-55121250 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 05H Beliedsprogramma : Economische Zaken Ôfdieling : BFT/ERT Behanneljend amtner : M.A. Zijlstra Tastel : 5965 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

J^ J. provmcie ~^^^ groningen

J^ J. provmcie ~^^^ groningen J^ J. provmcie ~^^^ groningen 13 maart 2012 Corr.nr. 2012-11.623, LGW Nummer 6/2012 Zaaknr. 385833 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over deelname aan RaboStreekrekeningen en de

Nadere informatie

Rekenkameradvies bij oprichting HFO

Rekenkameradvies bij oprichting HFO Rekenkameradvies bij oprichting HFO Aan Provinciale Staten Van Rekenkamer Oost-Nederland Datum 5 februari 2014 Betreft Advies over het ambtelijke concept Statenvoorstel nr. PS/2013/808 Houdstermaatschappij

Nadere informatie

Evaluatie Innovatiefonds Gemeente Enschede September 2013

Evaluatie Innovatiefonds Gemeente Enschede September 2013 Evaluatie Innovatiefonds Gemeente Enschede September 2013 1. Inleiding Op 26 april 2011 besloot de Gemeenteraad van Enschede tot het instellen van een Innovatiefonds. Bij het raadbesluit in april 2011,

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Vergadering commissie: 20 april 2006 Onderwerp: Aanvraag landelijke regeling Seed Capital Technostarters : lening Early Stage Fonds Flevoland Agendapunt: 7.b.1 Lelystad: 17 maart

Nadere informatie

van Provinciale Staten.

van Provinciale Staten. Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 september 2013 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : G. Kluwer Tastel : 5349 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1258251 Behandelend ambtenaar : T.M.J. van de Schoot Directie/afdeling : Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

1 Hoe liggen de verhoudingen tussen funder/financier en de overheid?

1 Hoe liggen de verhoudingen tussen funder/financier en de overheid? 18 december 2014 FAQ s informatiebijeenkomst nieuwe aanbieders van mkb-financiering Op 10 november heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor ongeveer 70 geïnteresseerden in de oproep tot het

Nadere informatie

Treasury Statuut. 23 september Nazorgfonds

Treasury Statuut. 23 september Nazorgfonds Treasury Statuut 23 september 2010 Inhoudsopgave Achtergrond Kaders van het Treasury Statuut Positie PS Vragen uit commissies/provinciale Staten - Mandaat van PS aan GS - Treasury Jaarplan en Jaarverslag

Nadere informatie

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5

PS2009WMC01-1 - Ontwerpbesluit pag. 5 PS2009WMC01-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 18 november 2008 Nummer PS : PS2009WMC01 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229564 Portefeuillehouder : De

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV

Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV Per 30 juni 2015 geschreven door PPM Oost datum 26 augustus 2015 documentnaam 2015 PPM Oost bestemd voor Regio Twente Deze rapportage bevat vertrouwelijke gegevens

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

*1498262* Onderwerp Participatie provincie Flevoland in ontwikkelmaatschappij Flevokust

*1498262* Onderwerp Participatie provincie Flevoland in ontwikkelmaatschappij Flevokust ** Onderwerp Participatie provincie Flevoland in ontwikkelmaatschappij Flevokust Doel van deze mededeling: Invulling geven aan toezegging uit panoramaronde Flevokust d.d. 15 mei 2013 Toezegging/motie/amendement:

Nadere informatie

4 november 2014 Corr.nr. 2014-40.791, ECP Nummer 62/2014 Zaaknr. 540104

4 november 2014 Corr.nr. 2014-40.791, ECP Nummer 62/2014 Zaaknr. 540104 4 november 2014 Corr.nr. 2014-40.791, ECP Nummer 62/2014 Zaaknr. 540104 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende het voornemen tot het oprichten van het revolverend

Nadere informatie

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t.

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Statuten Fonds Gelderse Cultuurleningen Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^oö\^[ ^Z. Dat. onto: «J 2 MEI 2015

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^oö\^[ ^Z. Dat. onto: «J 2 MEI 2015 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^oö\^[ ^Z. Dat. onto: «J 2 MEI 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.

Nadere informatie

provincie limburg inaek. 2 5HOV. 2014 Provincie Limburg PS DOCnr. CAS.-i! ID. 2014/67164 GRIF De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid

provincie limburg inaek. 2 5HOV. 2014 Provincie Limburg PS DOCnr. CAS.-i! ID. 2014/67164 GRIF De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid provincie limburg 2014/67164 GRIF 25-11-2014 11-2-2015 De statencommissie Economie, Bestuur en Duurzaamheid Provincie Limburg PS DOCnr. inaek. 2 5HOV. 2014 CAS.-i! ID. Cluster Faxnummer Ons kenmerk Bijlage(n)

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding

Notitie. Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms. 1. Inleiding Notitie Aan Bestuur Van Edwin de Jongh Kenmerk Behoort bij Agendapunt 4a, openbare bestuuursverg. dd. 27 maart 2012 Totaal aantal pagina s 5 12 maart 2012 Betreft: Nieuwe werkwijze PT en Ondernemingsplatforms

Nadere informatie

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015

Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6172 Inboeknummer 15bst00015 Beslisdatum B&W 27 januari 2015 Dossiernummer 15.05.651 Raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Eindhoven 2015 Inleiding Het treasurystatuut

Nadere informatie

Achtergrond Op 19 december 2012 hebben PS met statenstuk 2012 549 het algemene kader voor revolverend financieren vastgesteld.

Achtergrond Op 19 december 2012 hebben PS met statenstuk 2012 549 het algemene kader voor revolverend financieren vastgesteld. Onderbouwing agendapunt Evaluatie revolverend financieren. Tijdens de FCBE vergadering van 18 februari 2015 heb ik aangegeven het ingekomen stuk Evaluatie revolverend financieren (brief 21 01 2015, kenmerk

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

steaten PROVINSJALE Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat LA DRACHTEN Leeuwarden, 30 maart 2017 Verzonden,

steaten PROVINSJALE Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat LA DRACHTEN Leeuwarden, 30 maart 2017 Verzonden, Ons Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat 22 9204 LA DRACHTEN PROVINSJALE steaten postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 96 fax: (058) 292

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Instelling

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

Schatkistbankieren voor decentrale overheden Uitleg van de overgangsregeling beleggingen

Schatkistbankieren voor decentrale overheden Uitleg van de overgangsregeling beleggingen Schatkistbankieren voor decentrale overheden Uitleg van de overgangsregeling beleggingen De verplichting deel te nemen aan schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden al hun overtollige liquide

Nadere informatie

Breedband: Stand van zaken tbv lokale initiatieven

Breedband: Stand van zaken tbv lokale initiatieven Breedband: Stand van zaken tbv lokale initiatieven 14 juni 2016 Agenda Welkom Huidig beleid Taskforce aanpak Stand van zaken Besluit GS 31 mei Vervolg Relevant voor lokale initiatieven Uitgangspunten huidige

Nadere informatie

1 oktober 2015 1 2015/AH/098

1 oktober 2015 1 2015/AH/098 Aan de leden van de commissie Bestuur Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 1 oktober 2015 1 2015/AH/098 Onderwerp Voorbeelden verbetermogelijkheden Verbonden partijen Geachte leden van de commissie Bestuur,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10/17 desimber 2014 Wurklistnûmer 10 Ûnderwerp : aankoop scheepswerf Talsma Beliedsprogramma : Diverse Registraasjenûmer : 01173405 Behanneljend amtner : T. Ietswaart,

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

1 Onderwerp Initiatiefvoorstel inzake financiering Midden- en Kleinbedrijf in Groningen

1 Onderwerp Initiatiefvoorstel inzake financiering Midden- en Kleinbedrijf in Groningen Statenvoorstel samenvatting 1 Onderwerp Initiatiefvoorstel inzake financiering Midden- en Kleinbedrijf in Groningen 2 Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat Groningen kent een ijle economie, waarin

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 Reg.nr: FLO/2012/3693 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw 1. Samenvatting De bezuinigingen op

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports datum vergadering: 19 december 2014 agendapunt: datum stuk: onderwerp: vennootschapslening ZSP aan WarmCO2 Inleiding Begin 2013 was de continuïteit

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE.

REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE. REGLEMENT BELANGENVERSTRENGELING FSFE. Dit reglement is opgesteld teneinde een transparant bestuur en de integriteit te stimuleren en mogelijke belangenverstrengelingen te voorkomen binnen het FSFE. Het

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

2015D07302 LIJST VAN VRAGEN

2015D07302 LIJST VAN VRAGEN 2015D07302 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Financiën, heeft over de Beleidsdoorlichting schatkistbankieren (Kamerstuk 31 935, nr. 13) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Minister van

Nadere informatie

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79 Initiatiefvoorstel Startersregeling Landgraaf Gemeente Landgraaf Verantwoordelijk portefeuillehouder Wethouder mw. Dreissen Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

Onderwerp : Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

Onderwerp : Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten Raadsvergadering : 17 maart 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Opheffing gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten Samenvatting voorstel Het doel van de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes konsept Datum DS-gearkomste 28-10-2014 Punt fan e wurklist 2b Geheim nee Tot Beslutelist Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v.

Nadere informatie

Notitie begrip revolverend fonds

Notitie begrip revolverend fonds Notitie begrip revolverend fonds Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Fryslân Buck Consultants International Nijmegen, 16 mei 2012 1 Definitie revolverend fonds Publiek revolverende middelen zijn in de

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg

Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg Startnotitie Rapport bij de jaarstukken 2007 provincies Noord-Brabant en Limburg 1 Aanleiding voor het onderzoek In de jaarrekening en het jaarverslag leggen Gedeputeerde Staten jaarlijks verantwoording

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Subsidieprofiel vestigingsregeling. 1. Probleemanalyse. Welk probleem moet worden opgelost?

Subsidieprofiel vestigingsregeling. 1. Probleemanalyse. Welk probleem moet worden opgelost? Subsidieprofiel vestigingsregeling 1. Probleemanalyse Welk probleem moet worden opgelost? De Friese economie heeft de laatste jaren last gehad van de economische crisis. Ondanks een voorzichtig herstel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10 Geachte raad, Het college van burgemeester en wethouders vraagt

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie ons kenmerk: afdeling: WEB0704616/27 Economie bijlage(n): behandeld door: 2 (statenvoorstel + statuten)

Nadere informatie

OVERZICHT VAN VOORBEELDEN VAN BELONINGSBELEID TEN AANZIEN VAN OVERHEIDSDEELNEMINGEN

OVERZICHT VAN VOORBEELDEN VAN BELONINGSBELEID TEN AANZIEN VAN OVERHEIDSDEELNEMINGEN OVERZICHT VAN VOORBEELDEN VAN BELONINGSBELEID TEN AANZIEN VAN OVERHEIDSDEELNEMINGEN Achtergrond Het komt regelmatig voor dat overheden geheel of gedeeltelijk aandeelhouders zijn van vennootschappen (overheidsdeelnemingen).

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders

VOORSTEL. college van burgemeester en wethouders VOORSTEL Datum: 8 juni 2015 college van burgemeester en wethouders Registratienummer: BWV-15001487 Auteur: Roger Vleugels Afdeling: 27.00.3 Treasury Telefoonnummer: 5604218 Mede-auteur: Rob Bosma Onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 21 november 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 31 december 2017 Behandeld ambtenaar : A.P.J. van der Sluis E-mailadres: apj.vander.sluis@pzh.nl

Nadere informatie

Voortgangslijst van toezeggingen aan de commissie ELE /PS stand van zaken na de vergadering van 22 januari 2007.

Voortgangslijst van toezeggingen aan de commissie ELE /PS stand van zaken na de vergadering van 22 januari 2007. Voortgangslijst van toezeggingen aan de commissie ELE /PS stand van zaken na de vergadering van 22 januari 2007. Onderwerp Verzoek dd Verzoek / toezegging Stand van zaken Planning Portefeuillehouder Opmerkingen

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting

Memo. Inleiding. Ontwerpbegroting Memo Aan: Colleges B&W en GS Fryslân Van: Bestuur Mobiliteitsbureau Noordoost Versie: 24 maart 2017 Onderwerp: Ontwerpbegroting vervoersysteem 2017-2018 Inleiding Deze memo geeft een toelichting op de

Nadere informatie