Oan Provinsjale Steaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oan Provinsjale Steaten"

Transcriptie

1 Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 9.1 Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : J.J. Dicke Tastel : 5905 Registraasjenûmer : Primêr nûmer : Ûnderwerp : Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014, IJsselmeer Taheakke : Bijlage 1: Overzicht besluitvorming Bijlage 2: Reactienota ontwerpstructuurvisie Windstreek 2012 Bijlage 3: planmer (25 juli 2012) Bijlage 4: Advies commissie MER op planmer Bijlage 5: Aanvulling planmer Bijlage 6: Advies commissie MER op Aanvulling planmer Bijlage 7: advies commissie mer Bijlage 8: advies Soppe Bijlage 9: Structuurvisie Windstreek 2014 IJsselmeer Bijlage 10: moties en toezeggingen Bijlage 11: lijnopstelling Oanlieding / Beliedsramt : Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Koarte gearfetting : In september 2012 is de ontwerp structuurvisie Fryslân Windstreek 2012 ter inzage gelegd. De reacties op de ontwerp structuurvisie worden beantwoord in de Reactienota. Het planmer voor de structuurvisie is n.a.v. een advies van de commissie voor de m.e.r. aangevuld. In november 2013 is besloten een knip te maken tussen het IJsselmeer en het vaste land van Friesland. De structuurvisie wordt doorgezet voor het IJsselmeer. Voor het land wordt een pas op de plaats gemaakt. Hiermee wordt het oorspronkelijke idee, waarbij de provincie van bovenaf ruime gebieden aanwijst voor windmolens die via een proces vanuit de samenleving kunnen worden ingevuld, losgelaten. De tekst van de ontwerpstructuurvisie is op hierop aangepast en toegespitst op het IJsselmeer. De structuurvisie wordt nu ter vaststelling aan u voorgelegd. 1

2 In de structuurvisie wordt een gebied in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk aangewezen voor windmolens. Er worden voorwaarden gegeven waaronder windmolens geplaatst kunnen worden. Met het aanwijzen van het gebied wordt voldaan aan de afspraken die gemaakt zijn met het rijk. IPO en het rijk hebben in januari 2013 een afspraak gemaakt over de verdeling van de 6000 MW windenergie die het rijk op het land wil realiseren. Afgesproken is dat Fryslân hier 530,5 MW aan bijdraagt. Deze afspraak wordt u ter instemming voorgelegd. Taljochting : 1. Inleiding In augustus 2012 zijn wij akkoord gegaan met de ontwerp structuurvisie Fryslân Windstreek In de ontwerp structuurvisie werden drie gebieden aangegeven waar windenergie zich verder zou mogen ontwikkelen en onder welke voorwaarden. Het ging om een gebied in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk, op de kop van de Afsluitdijk en bij het klaverblad Heerenveen. De ontwerp structuurvisie was gebaseerd op de Houtskoolschets en het coalitieakkoord. De ontwerp structuurvisie en bijbehorende planmer hebben veel reacties opgeroepen. Deze zienswijzen worden beantwoord in de reactienota. Naar aanleiding van de reacties hebben wij u in november 2013 laten weten de structuurvisie alleen voort te zetten voor het IJsselmeer. Voor windenergie op het land willen we een pas op de plaats maken. Hiermee wordt het oorspronkelijke idee, waarbij de provincie van bovenaf ruime gebieden aanwijst voor windmolens die via een proces vanuit de samenleving kunnen worden ingevuld, losgelaten. De ontwerp structuurvisie is hierop aangepast en toegespitst op een gebied in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk. De structuurvisie en het bijbehorende planmer worden u ter vaststelling voorgelegd. Voor de voorgeschiedenis wordt verwezen naar bijlage 1. Hierin worden de belangrijkste beslismomenten in aanloop naar deze structuurvisie weergegeven. 2. Reacties op de ontwerp structuurvisie en de planmer De ontwerp structuurvisie en de planmer hebben in eerste instantie van 10 september tot en met 21 oktober 2012 ter inzage gelegen. Aan het eind van deze periode is gebleken dat veel inwoners van Fryslân niet op de hoogte waren van deze ter inzage legging. Om die reden is de termijn waarbinnen gereageerd kon worden verlengd tot 11 november Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen hun reactie te geven, is soepel omgegaan met die einddatum. Dit heeft geleid tot ongeveer 1200 zienswijzen. Daarnaast zijn er 2 petities aangeboden. Voor de beantwoording van de zienswijzen is een reactienota opgesteld. De zienswijzen zijn in de 2

3 reactienota samengevat en gegroepeerd rond onderwerpen. De keuze om de structuurvisie alleen voort te zetten voor het IJsselmeer en voor het vaste land een pas op de plaats te maken heeft gevolgen gehad voor de beantwoording van de zienswijzen. In de reactienota wordt hierop ingegaan. De reactienota (bijlage 2) wordt u ter kennisname aangeboden. De reactienota wordt op de provinciale website geplaatst. De indieners van zienswijzen zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 3. PlanMER Voor de ontwerp structuurvisie is een planmer opgesteld (bijlage 3). Hierin is onderzocht wat de milieueffecten, in brede zin, zijn van windmolens binnen de 3 zoekgebieden uit het coalitieakkoord. Het planmer is voorgelegd aan de commissie voor de milieueffectenrapportage. Die heeft op 3 maart 2013 een advies uitgebracht (bijlage 4). De commissie is van oordeel dat in het planmer niet alle essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang voldoende te kunnen laten meewegen in de besluitvorming over de structuurvisie. Om die reden is een aanvulling op het planmer opgesteld (bijlage 5). Naast de door de commissie aangegeven punten is in de aanvulling op het planmer ook een extra zoekgebied in het IJsselmeer onderzocht. De aanvulling op het planmer is ook aan de commissie voor de m.e.r voorgelegd. De commissie heeft op 1 juli 2013 en advies over de aanvulling op het planmer uitgebracht (bijlage 6). De commissie constateert nog op twee punten een tekortkoming en adviseert om voor het definitieve besluit over de structuurvisie: 1. van alle zoekgebieden zoals genoemd in de Houtskoolschets, naast de effecten op natuur en kwaliteit van de leefomgeving, ook het potentieel (orde van grootte) aan op te wekken windvermogen aan te geven. 2. aannemelijk te maken dat het plan, in combinatie met andere plannen, projecten en handelingen, de natuurlijke kenmerken van Natura gebieden niet zal aantasten. Omdat de structuurvisie zich zal beperken tot het IJsselmeer en het proces voor windenergie op het vasteland opnieuw vorm gegeven wordt, is het op dit moment niet zinvol om het eerste advies van de commissie voor de m.e.r. op te volgen. Over het tweede punt van de commissie kan worden op gemerkt dat het globale abstractieniveau van de structuurvisie en het daarbij behorende planmer en passende beoordeling, niet toe laat dat een finale beoordeling kan worden gegeven van eventuele significantie van negatieve effecten. Daarom kan niet op voorhand worden uitgesloten dat significant negatieve effecten op beschermde soorten optreden. Een gedetailleerde uitwerking van een windproject kan pas in detail duidelijk maken welke effecten er op gaan treden. 3

4 De structuurvisie geeft de kaders aan waarbinnen het mogelijk moet zijn een project te definiëren dat past binnen de spelregels van de Nb-wet. In de aanvulling op het planmer wordt ingegaan op verschillende mitigerende maatregelen. Wanneer er bij concrete invulling van het gebied in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk, als bekend is hoeveel windmolens er komen te staan en waar die komen te staan, rekening gehouden wordt met deze mitigerende maatregelen, kan pas definitief beoordeeld worden of er significante negatieve effecten zullen optreden. Voor het windpark in het IJsselmeer wordt door de initiatiefnemer overigens op dit moment een projectmer opgesteld. Om die reden is ook op dit punt het advies van de commissie voor de m.e.r. niet opgevolgd. De structuurvisie stelt op dit punt wel randvoorwaarden aan de invulling van het gebied. De reactie op het advies van de commissie voor de milieueffectenrapportage is opgenomen in bijlage 7. In het verlengde hiervan wordt opgemerkt dat in een van de zienswijzen wordt aangegeven dat op grond van artikel 19 j juncto 19g van de Nb-wet de structuurvisie niet mag worden vastgesteld omdat significante effecten niet uitgesloten zijn volgens het planmer en de passende beoordeling (tenzij een zogenaamde ADC-toets onderdeel uitmaakt van het plan). Over dit punt is advies ingewonnen bij Soppe, Gundelach en Witbreuk advocaten. In hun advies geven zij aan dat vaststelling van de structuurvisie juridisch wel aanvaardbaar is, omdat de structuurvisie vanwege het abstractieniveau niet gezien hoeft te worden als een plan bedoeld in artikel 19j, lid 1, van de Natuurbeschermingswet 1998 (zie bijlage 8: het advies van Soppe, Gundelach en Witbreuk advocaten van oktober 2013). Het planmer, inclusief de aanvulling daarop, maakt duidelijk dat er voor verschillende aspecten negatieve effecten te verwachten zijn van windmolens in het IJsselmeer. Mitigerende maatregelen kunnen deze effecten verminderen. In de structuurvisie zijn randvoorwaarden opgenomen om er voor te zorgen dat de effecten aanvaardbaar en zo beperkt mogelijk zijn. Het planmer is gebruikt bij de begrenzing van het gebied dat in het IJsselmeer voor windmolens wordt aangewezen en bij het opstellen van de randvoorwaarden die daarbij horen. Het planmer (inclusief de aanvulling op het planmer) worden u ter vaststelling voorgelegd. 4. Afspraken rijk In januari 2013 hebben het IPO en het rijk afspraken gemaakt over windenergie. Er zijn hierbij afspraken gemaakt over de verdeling van de 6000 MW windenergie die het rijk wil realiseren, over provincies en over opnemen van gebieden groter dan 100 MW in de structuurvisie Windenergie op het Land en over het toepassen van de bevoegdheden die het rijk op het gebied van windenergie heeft. 4

5 Binnen de verdeling van de 6000 MW is afgesproken dat de provincie Fryslân ruimte biedt voor 530,5 MW windenergie. Het gaat hierbij om een planologische reservering. Afgesproken is dat het rijk in de structuurvisie Windenergie op het Land alleen gebieden opneemt die de provincies geschikt vinden voor windparken groter van 100 MW. Het rijk ziet af van toepassing van de bevoegdheid om gebieden voor windenergie (in een rijksinpassingsplan) aan te wijzen als de provincies zich aan hun afspraak houden. Wij stellen u voor in te stemmen met de bijdrage van Fryslân van 530,5 MW windenergie aan de landelijke doelstelling van 6000 MW. 5. Windenergie in de provinciale duurzame energiemix In oktober 2013 heeft u het Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie vastgesteld. Hierin is de duurzame energiemix van 2020 vastgelegd. Ingezet wordt op 20% energiebesparing,16% duurzame energieproductie en 4000 groene banen. Het totale Friese verbruik in 2020 wordt geraamd op 62 PJ (PetaJoule). Hiervan wordt dus minimaal 16% (9,9 PJ) duurzaam opwekken. Dit gebeurt met ruim 50% wind, ruim 20% zon en ruim 25% warmte. Berekend is dat hiermee in 2020 voldoende duurzame energie vanuit wind, zon en warmte opwekken om de ambitie (9,9 PJ) te halen. 6. Structuurvisie Naar aanleiding van de zienswijzen en, in het verlengde daarvan, het besluit om de structuurvisie alleen voor het IJsselmeer voort te zetten, is de tekst van de ontwerp structuurvisie herzien. De tekst is nu toegespitst op windmolens in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk. De plankaart is aangepast. De zoekgebieden op het vasteland (Kop Afsluitdijk en Klaverblad Heerenveen) zijn niet meer op de kaart opgenomen en het gebied in het IJsselmeer is opnieuw begrensd. De nieuwe begrenzing ligt verder van de Friese kust af en steekt, vanaf de Afsluitdijk, verder het IJsselmeer in. Deze nieuwe begrenzing is in de aanvulling op het plan-mer onderzocht. De structuurvisie biedt binnen het gebied in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk onder voorwaarden ruimte voor maximaal 400 MW windenergie. Of die maximale ruimte ingevuld kan worden is afhankelijk van een concreet initiatief. Met het bieden van ruimte voor 400 MW windenergie in het IJsselmeer wordt voldaan aan de afspraak met het rijk. Samen met de 160 MW die nu al op het land staan en de 18 MW die vanuit het Windpark Noordoostpolder op Fries grondgebied worden geplaatst ontstaat er planologische ruimte voor meer van 530,5 MW windenergie. Het bieden van ruimte voor windenergie draagt ook bij aan de realisatie van het provinciale doel om in % duurzame energie op te wekken. De nieuwe begrenzing van het gebied in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk komt overeen met het gebied dat in de rijks structuurvisie Windenergie op Land (SV WoL) in het 5

6 Friese deel van het IJsselmeer is opgenomen. Aan de structuurvisie is bij de uitgangspunten voor windmolens in het IJsselmeer de eindigheid van een windmolenpark opgenomen. Bij het opstellen van de ontwerp structuurvisie werd er vanuit gegaan dat de eindigheid publiekrechtelijk niet geregeld kan worden. Gebleken is dat de provincie Noord-Brabant hier een oplossing voor gevonden heeft. De overheid die het bestemmingsplan of het inpassingsplan voor een windpark vaststelt maakt privaatrechtelijke afspraken over het moment waarop de windmolens worden verwijderd. Aan de structuurvisie is ook een paragraaf over recreatie en toerisme toegevoegd. In de ontwerp structuurvisie was dit aspect onderbelicht. Op basis van onderzoek dat door het European Tourism Futures Institute (ETFI), onderdeel van Stenden University Leeuwarden, is uitgevoerd, is de verwachting dat als er al negatieve effecten van windmolens in het IJsselmeer op de recreatie en toerisme zijn, deze beperkt en tijdelijk zullen zijn. Omdat het onderzoek van het ETFI niet specifiek gericht is op de situatie in het IJsselmeer is als randvoorwaarde voor de concrete invulling van het gebied in het IJsselmeer opgenomen dat de effecten op recreatie en toerisme nader onderzocht worden. In de vergadering van 19 februari 2014 heeft u een motie aangenomen over een onderzoek naar de effecten van windmolens op recreatie en toerisme. Met dit onderzoek wordt al invulling gegeven aan de randvoorwaarde hierover uit de structuurvisie. De resultaten van dit onderzoek sturen wij u zo spoedig mogelijk toe. De structuurvisie (bijlage 9) wordt u ter vaststelling voorgelegd. Na vaststelling wordt de structuurvisie gepubliceerd op de landelijke voorziening 7. Uitvoering (sanering, deelname in wind windpark, en de windbank) In de hoofdstuk 3 van de structuurvisie wordt aangegeven dat ten behoeve van de sanering deelname in het windpark in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk zal worden onderzocht. Daarnaast wordt ten behoeve van de begeleiding van de sanering de mogelijkheid van een windbank onderzocht. Beide onderzoeken worden op dit moment al uitgevoerd. De kans is groot dat het rijk voor het gebied in het IJsselmeer een rijksinpassingsplan zal vaststellen. In dat geval kan de sanering van windmolens op land door middel van een wind-project op het IJsselmeer niet via de provinciale structuurvisie worden afgedwongen. Een manier om sanering wel mogelijk te maken is via financiële deelname in de ontwikkeling en exploitatie van het project in het IJsselmeer. De opbrengsten van deze deelname kunnen gebruikt worden voor sanering. Een Windbank kan in dit proces een intermediaire rol spelen, bijvoorbeeld als adviserende instantie vanuit de publieke taak (wat is haalbaar?) of eventueel als opkoper van 6

7 windrechten (risicodragend profiel). De Windbank kan mogelijk rentedragend geld lenen uit het FSFE óf uit een andere provinciale bron om een deelneming in het IJsselmeerproject te financieren. Een evt. lening vanuit het FSFE is uiteindelijk ter beoordeling van de aan te stellen fondsbeheerder. Maar in de instructies aan de beheerder wordt, conform het in oktober 2013 in de Staten aangenomen amendement, deze mogelijkheid geboden tot een maximum van 9 mln. De provincie cq de Windbank, kan dan als mede-eigenaar van het park bepalen wie er (later) mee kan doen met het park en onder welke voorwaarden. Hiermee wordt alsnog een positie verkregen om ruimtelijk te sturen en kan de verdeling van de opbrengsten worden aangewend voor uitvoering van het provinciale windbeleid (sanering en participatie). Dit effect kan nog fors worden vergroot als de provincie zelf ook investeert in de bouw van het park. Deze investering wordt gedurende de levensduur van het park terugverdiend en er is daarenboven sprake van rendement. Een deel van het rendement kan gebruikt worden voor de sanering van bestaande windmolens. Via de provinciale aandelen kunnen aan turbine-eigenaren die hun molen willen saneren certificaten worden verstrekt. Hiermee ontvangen de turbine-eigenaren in ruil voor sanering cash en/of certificaten in het windpark in het IJsselmeer. Sanering kan alleen op vrijwillige basis. Het marktmechanisme is leidend en moleneigenaren bepalen uiteindelijk zelf of zij bereid zijn om hun bestaande windmolen te verkopen of eventueel om te zetten in een deelneming in een nieuw park. Rho adviseurs en Ecorys hebben opdracht gekregen om te onderzoeken in hoeverre de bereidheid tot saneren bestaat en welke condities hierbij bepalend zijn. Dit onderzoek wordt gefinancierd vanuit het programma Duurzame Energie en is momenteel in uitvoering. De resultaten worden in de loop van februari 2014 verwacht. Rho adviseurs en Ecorys hebben ook opdracht gekregen om de deelname in het windpark in het IJsselmeer te onderzoeken. Met inachtneming van de resultaten van deze onderzoeken worden concrete voorstellen voor oprichten van een windbank, het inrichten en de financiering van deelname in het windpark in het IJsselmeer op een later moment aan u voorgelegd. 8. Informerende Statencommissie gehouden op mei 2013 In mei 2013 is een informerende Statencommissie gehouden. De commissie is op dat moment geïnformeerd over de actuele zaken rond windenergie. De ontwerp structuurvisie is toegelicht. Wethouder Akkerman heeft de visie van de gemeente Súdwest Fryslân op de ontwerp structuurvisie toegelicht. De hoofdlijn was dat gemeente Súdwest Fryslân wel windenergie wil maar niet de hele taakstelling van de provincie op zich wil nemen. Vanuit het Comité Hou Fryslân Mooi is gepleit voor een 7

8 betere verdeling van de lusten en lasten van windenergie over Fryslân. Dit kan door verspreid over Fryslân clusters van windmolens toe te staan en dit niet te beperken tot de kop van de Afsluitdijk en het Klaverblad bij Heerenveen. Tenslotte is er een pleidooi voor het opnemen van dorpsmolens in het provinciale beleid gehouden. 9. Moties en toezeggingen gedurende het traject In de vergadering van Provinciale Staten van 16 februari 2011 is een aantal moties aangenomen. De beantwoording ervan is doorgeschoven naar de structuurvisie. In bijlage 10 wordt per motie aan gegeven hoe deze in de structuurvisie verwerkt is. 10. Lijnopstelling langs de Afsluitdijk In de brief van 12 november 2013 hebben wij u toegezegd de mogelijkheden van een lijnopstelling langs de Afsluitdijk in beeld te brengen. Zie hiervoor bijlage 11. Een lijnopstelling langs de Afsluitdijk heeft een kleiner ruimtebeslag dan een windpark in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk. Hierdoor is de kans op effecten in absolute zin, ook kleiner. Een lijnopstelling langs de Afsluitdijk levert minder opgesteld vermogen op dan een windpark in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk. Wanneer de structuurvisie beperkt wordt tot een lijnopstelling langs de Afsluitdijk wordt niet voldaan aan de afspraken die met het rijk gemaakt zijn. Bij een lijnopstelling langs de Afsluitdijk is, in vergelijking met een windpark in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk, sprake van een grote landschappelijke impact in combinatie met een beperkt aantal megawatts. Ljouwert, Deputearre Steaten fan Fryslân, J.A. Jorritsma, foarsitter drs. A.J. van den Berg, sekretaris 8

9 BESLÚT NR. : PROVINSJALE STEATEN fan FRYSLÂN Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 21 febrewaris 2014, nr Oerwagende dat : de ontwerp structuurvisie 1200 zienswijzen opgeleverd heeft de reacties beantwoord worden in de reactienota dit ertoe geleid heeft dat in de structuurvisie alleen een deel van het IJsselmeer is opgenomen er in de structuurvisie randvoorwaarden gesteld worden ten aanzien van de plaatsing van windmolens in het IJsselmeer er ruimte geboden wordt voor maximaal 400 MW hiermee voldaan wordt aan de afspraken die gemaakt zijn tussen IPO en het Rijk in het Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie de energie mix van 2020 is vastgelegd hierin uitgegaan wordt van 16% duurzame energieproductie dit ruim de helft hiervan uit windenergie moet komen Beslute : kennis te nemen van de reactienota de planmer en de aanvulling op de planmer vast te stellen de structuurvisie Fryslân Windstreek 2014, IJsselmeer vast te stellen (IMRO nummer: NL.IMRO.9921.SV2012Windstreek-VA01) in te stemmen met afspraak die tussen IPO en het Rijk gemaakt is dat Fryslân ruimte biedt aan 530,5 MW windenergie. 9

10 Sa feststeld troch Provinsjale Steaten Fan Fryslân yn harren iepenbiere gearkomstefan,, foarsitter, griffier 10

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 26 maaie 2010 Wurklistnûmer : 06H Beliedsprogramma : Bestjoer Ôfdieling : Steategriffy Behanneljend amtner : G. Kraak Tastel : 5618 Registraasjenûmer : 892187 Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

: [H of B]: in te vullen door de griffie. : A. Hoks, (058) , Stêd en Plattelân

: [H of B]: in te vullen door de griffie. : A. Hoks, (058) , Stêd en Plattelân Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 17 december 2014 Wurklistnûmer : [H of B]: in te vullen door de griffie Ûnderwerp : Invulling Friese taakstelling windenergie Beliedsprogramma : 9. Ruimte en Wonen

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 febrewaris 2015 Wurklistnûmer : 09 Ûnderwerp : Verstrekken van Hybride Kapitaal aan de Nederlandse Waterschapsbank Beliedsprogramma : Algemene dekkingsmiddelen,

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 23 juni 2010 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : 2. Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : M.E.T. Meijer Tastel : 5305 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Economie, recreatie en toerisme Ôfdieling : Kennis en Ekonomy/Regel en Beheer Behanneljend amtner : R.Zijlstra-Ytsma Tastel : 5599

Nadere informatie

Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014 IJsselmeer. (21 februari 2014)

Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014 IJsselmeer. (21 februari 2014) Structuurvisie Fryslân Windstreek 2014 IJsselmeer (21 februari 2014) Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Voorgeschiedenis 3 1.3 Reikwijdte en proces structuurvisie 4 1.4 PlanMER

Nadere informatie

van Provinciale Staten.

van Provinciale Staten. Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 september 2013 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : G. Kluwer Tastel : 5349 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 05H Beliedsprogramma : Economische Zaken Ôfdieling : BFT/ERT Behanneljend amtner : M.A. Zijlstra Tastel : 5965 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ruimtelijke ordening Ôfdieling : Ruimte Behanneljend amtner : J.J. Dicke/ F. Jilderda Tastel : 5905 Registraasjenûmer : Primêr nûmer

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Infra Projecten Behanneljend amtner : Hans Offermans Tastel : 06-55121250 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Ons nummer: R14.000045 *R14.000045* Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân O.0000001E. standpunten windenergie Raadsvergadering van 20 februari 2014

Ons nummer: R14.000045 *R14.000045* Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân O.0000001E. standpunten windenergie Raadsvergadering van 20 februari 2014 Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân O.0000001E Ons nummer: R14.000045 *R14.000045* Onderwerp standpunten windenergie Raadsvergadering van 20 februari 2014 Commissie n.v.t. Commissievergadering van Portefeuillehouder

Nadere informatie

Fryslân Windstreek 2012

Fryslân Windstreek 2012 Ontwerp-structuurvisie Fryslân Windstreek 2012 Deputearre Steaten, 21 augustus 2012 Structuurvisie Structuurvisie Fryslân Windstreek 2012 augustus 2012 Fryslân Windstreek 2012 3 4 Structuurvisie Inhoudsopgave

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 College van burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen Postbus 10000 8860 HA HARLINGEN wsvw.fryslan.nl

Nadere informatie

steaten PROVINSJALE Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat LA DRACHTEN Leeuwarden, 30 maart 2017 Verzonden,

steaten PROVINSJALE Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat LA DRACHTEN Leeuwarden, 30 maart 2017 Verzonden, Ons Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat 22 9204 LA DRACHTEN PROVINSJALE steaten postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 96 fax: (058) 292

Nadere informatie

Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland

Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland Herstructurering Wind op Land provincie Noord-Holland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 november 2014 / rapportnummer 2955 50 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO

Registratienummer: Z / Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Vaststelling Reikwijdte en Detailniveau Windpark Haringvliet GO Pagina 1 van 10 Inleiding Dit document vormt de vaststelling van het advies Reikwijdte en Detailniveau voor de m.e.r.- procedure voor windpark

Nadere informatie

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd;

De paragrafen en worden in het kader van deze partiële herziening als volgt gewijzigd; Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland 2006 Beleidsaanpassing windenergie inzake vrijwaring van de gemeenten Noordoostpolder en Urk en Markermeer, IJmeer en IJsselmeer. De paragrafen 5.7.1 en 7.3.4

Nadere informatie

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen

Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Resultaat Windmolenenquête Wakker Emmen Datum: 22 mei 2013 Plaats: Emmen 1. Inleiding Wakker Emmen vindt het belangrijk dat de mening van de burger wordt gehoord. Er is al een geruime tijd discussie binnen

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Comité Hou Friesland Mooi

Comité Hou Friesland Mooi Comité Hou Friesland Mooi Oktober 2012 ineens Fryslân Windstreek 2012 Hier 40 tot 100 windturbines van 180 meter In IJsselmeer nog meer: 75 tot 150 Vergadering Zurich: Comité Hou Friesland Mooi Eerste

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân Waarom windenergie? Steeds meer schone energie De overheid werkt aan een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Hierover zijn in het energieakkoord tussen Rijk en provincies

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 16 febrewaris 2011 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : Algemene Middelen Ôfdieling : FPC Behanneljend amtner : Ingrid Lagerburg Tastel : 5416 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050

Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 STATENBRIEF Onderwerp: Rondvraag over windenergie in Zaltbommel en Apeldoorn Portefeuillehouder: J.J. van Dijk Kerntaak/plandoel: Milieu, energie en klimaat: een energieneutraal Gelderland in 2050 Doel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10/17 desimber 2014 Wurklistnûmer 10 Ûnderwerp : aankoop scheepswerf Talsma Beliedsprogramma : Diverse Registraasjenûmer : 01173405 Behanneljend amtner : T. Ietswaart,

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen

Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Bestemmingsplan buitengebied Wageningen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 12 augustus 2013 / rapportnummer 2755 40 1. Oordeel over het MER De gemeente Wageningen wil haar bestemmingsplan voor

Nadere informatie

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest

Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Droge Voeten 2050, beheergebied waterschap Noorderzijlvest Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 september 2014 / rapportnummer 2820 43 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De provincies

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Omgevingsvisie provincie Groningen

Omgevingsvisie provincie Groningen Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 24 maart 2016 / projectnummer: 2980 1. Oordeel over de aanvulling op het milieueffectrapport

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Economische beleidsvisie provincie Fryslân 2013 Ôfdieling : Kennis en Economie Behanneljend amtner : Steven van Stralen Tastel :

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 9. Extra windturbines in gemeente Dalfsen. Datum: 25 maart Decosnummer: 7 Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Extra windturbines in gemeente Dalfsen Datum: 25 maart 2013 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 7 Informant: Leonie van Dam

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

1 Doel en inhoud evaluatie Aanleiding Doelen Inhoud... 3

1 Doel en inhoud evaluatie Aanleiding Doelen Inhoud... 3 Evaluatie 1 e fase Gebiedsvisie windenergie Drenthe 3-6-2014 Inhoudsopgave 1 Doel en inhoud evaluatie... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelen... 3 1.3 Inhoud... 3 2 Samenvatting kaders windenergie... 3 2.1

Nadere informatie

3. Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee, namens deze Arjan van der Tol, handelend als voorzitter, hierna te noemen: Windgroep.

3. Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee, namens deze Arjan van der Tol, handelend als voorzitter, hierna te noemen: Windgroep. Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee Samenwerkingsovereenkomst Partijen: 1. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, handelend als bestuursorgaan, namens deze de gedeputeerde voor Economie, Ruimte

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR.

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de provincie Fryslân Leeuwarden, 7 april 2015 Verzonden, 07 APR. provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) Provinciale Staten van de provincie Fryslân www.fryslan.nl

Nadere informatie

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer Windvisie Gelderland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 21 augustus 2014 / rapportnummer 2934 28 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De provincie Gelderland

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 septimber 2014 Wurklistnûmer : 08B Beliedsprogramma : 5 Ôfdieling : Sted en Plattelân Behanneljend amtner : A. Steenstra Tastel : 5306 Registraasjenûmer : 1121128

Nadere informatie

/23, RS Adema E.F. (050) Stand van zaken Windpark N33

/23, RS Adema E.F. (050) Stand van zaken Windpark N33 Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op Bijlagen Onderwerp 2014-22.655/23, RS 519815 Adema E.F. (050) 316 4845 e.adema@provingiegroningen.nl

Nadere informatie

Structuurvisie Friesland Windstreek 2012

Structuurvisie Friesland Windstreek 2012 Structuurvisie Friesland Windstreek 2012 Toetsingsadvies over de aanvulling op het milieueffectrapport 1 juli 2013 / rapportnummer 2594 140 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop Het nieuwe beleid

Nadere informatie

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 30 oktober 2015/ rapportnummer 3070 1. Oordeel over het milieueffectrapport De gemeente Cromstrijen

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland

Structuurvisie Noord-Holland Structuurvisie Noord-Holland Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 februari 2010 / rapportnummer 2214-68 1. OORDEEL OVER HET MER Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft het voornemen

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel

Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Bestemmingsplan buitengebied Boxtel Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 26 januari 2012 / rapportnummer 2438 76 1. Oordeel over het MER De gemeente Boxtel wil het bestemmingsplan

Nadere informatie

Reactienota Houtskoolschets Windstreek 2011

Reactienota Houtskoolschets Windstreek 2011 Reactienota Houtskoolschets Windstreek 2011 Gedeputeerde Staten van Fryslân, augustus 2012 Inleiding Op 16 februari 2011 hebben Provinciale Staten op hoofdlijnen ingestemd met de Houtskoolschets Windstreek

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 13 maart 2012. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Standpunt ontwikkeling windpark Markermeer. Toelichting: Door

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport

Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 17 augustus 2015 / rapportnummer 2885 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Rotterdam heeft

Nadere informatie

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem"

ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Motorcrossterrein Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.101.295 Zaaknummer 2015-07-00870 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Motorcrossterrein Arnhem" Voorstel 1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan "Motorcrossterrein

Nadere informatie

Bedrijvenpark IBF Heerenveen

Bedrijvenpark IBF Heerenveen Bedrijvenpark IBF Heerenveen Toetsingsadvies over het planmer voor de 2 e partiële herziening van het bestemmingsplan 11 juli 2013 / rapportnummer 2120 110 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)

Nadere informatie

Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling

Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling Bijlage 1 - Stand van zaken windparken in ontwikkeling Hieronder wordt per windpark weergegeven wat de algemene stand van zaken is. Het windpark dat het verst in procedure is staat bovenaan in deze lijst.

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân

Windpark Fryslân Nieuwsflits is een digitale nieuwsbrief met korte berichten over ontwikkelingen rond Windpark Fryslân Roo, Marijke de Van: Windpark Fryslân Verzonden: dinsdag 08 juli 2014 17:20 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Windpark Fryslân Nieuwsflits (4) Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden

Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden College V200900553 Samenvatting: Het college stemt in met de kadernotitie "Plaatsingsmogelijkheden windturbines in de gemeente Heusden" en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de kadernotitie

Nadere informatie

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2008 / rapportnummer 2015-43 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht is voornemens om

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

02 AIJ3, provinsje fryslân provincie fryslân b. Gemeenteraad van de gemeente Leeuwarde radeel Postbus AA STIENS

02 AIJ3, provinsje fryslân provincie fryslân b. Gemeenteraad van de gemeente Leeuwarde radeel Postbus AA STIENS postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj Gemeenteraad van de gemeente Leeuwarde radeel Postbus 24 9050 AA STIENS www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Herziening Coppensdijk 10 Vinkel Reg.nr. : 5459860 B&W verg. : 20 januari 2016 Commissie : ROB Cie_verg. : 16 februari 2016 Raadsverg.

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 17-3-2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : Milieu Ôfdieling : FPC Behanneljend amtner : Ingrid Lagerburg Tastel : 5416 Registraasjenûmer : 873165 Primêr nûmer

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

Waterbeheerplan Aa en Maas

Waterbeheerplan Aa en Maas Waterbeheerplan Aa en Maas Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 februari 2015 / rapportnummer 2871 26 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) Het Waterschap Aa en Maas stelt een nieuw

Nadere informatie

Structuurvisie Emmen 2020 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Structuurvisie Emmen 2020 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop Structuurvisie Emmen 2020 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 6 april 2009 / rapportnummer 1874-82 1. OORDEEL OVER HET MER De gemeente Emmen stelt een structuurvisie op

Nadere informatie

-FrysIân. Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013. Geachte Statenleden,

-FrysIân. Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013. Geachte Statenleden, adviseur Emmeloord / Makkum, 13 juni 2013.. :L ark -FrysIân Geachte Statenleden, Graag willen we u bij deze persoonlijk uitnodigen voor een informatieavond over Windpark Fryslân op dinsdag 25 juni aanstaande

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN

WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WINDPARK KOUDUM EEN VERKENNING VAN DE MOGELIJKHEDEN WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE TE MAKEN? Begrafenisvereniging Zurich in nieuw pak gestoken Judovereniging Witmarsum nieuwe mat WAT HEEFT DIT MET WINDENERGIE

Nadere informatie

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college,

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college, Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH Uw kenmerk : Datum : 13 oktober 2011 Ons kenmerk : DZH/RO/Wonen 2011-668 Contactpersoon : P. Vermeulen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Windturbines De Grift Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Windturbines De Grift Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In dit voorjaar heeft de Raad van State

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 OPINIERONDE 2 oktober 2014 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Sociale randvoorwaarden windenergie Registratienummer: 14int03080 Casenr:

Nadere informatie

Bij brief van 13 december 2016, ingekomen op 13 december 2016, heeft u namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Bij brief van 13 december 2016, ingekomen op 13 december 2016, heeft u namens de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld. Statenfractie Groen Links De heer A. Uijlenhoet Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl IBAN

Nadere informatie

Duurzame energie op Goeree-Overflakkee

Duurzame energie op Goeree-Overflakkee Bestuursakkoord Duurzame energie op Goeree-Overflakkee Ondergetekenden: 1. De gemeente Dirksland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...(naam),...(functie), krachtens het machtigingsbesluit van

Nadere informatie

Wie zit achter Windpark Fryslân?

Wie zit achter Windpark Fryslân? Inititatiefnemer, Windpark Fryslân, 2016 windpark Wie zit achter Windpark Fryslân? Het windpark is een initiatief van Windpark Fryslân B.V. windpark De initiatiefnemers hebben ook het Windpark Westermeerwind

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 maart 2016 / projectnummer: 2910 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Dordrecht wil in

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel)

Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel) Bestemmingsplan buitengebied Breda Oost (Bavel) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 11 januari 2016 /projectnummer 3084 1. Oordeel over het Milieueffectrapport (MER) De gemeente Breda heeft het

Nadere informatie

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek,

Houten, 17 februari Geachte leden van het rondetafelgesprek, Houten, 17 februari 2015 Geachte leden van het rondetafelgesprek, Inleiding Mijn naam is Ruben Berendts en ik spreek in namens Windpark Goyerbrug. Windpark Goyerbrug is een windpark in ontwikkeling tussen

Nadere informatie

Titel : Vaststellen partiële herziening PRS en PRV provincie Utrecht, WAV-kaart en bijbehorende Nota van Beantwoording. Ontwerpbesluit pag.

Titel : Vaststellen partiële herziening PRS en PRV provincie Utrecht, WAV-kaart en bijbehorende Nota van Beantwoording. Ontwerpbesluit pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 21 januari 2014 NUMMER PS PS2014RGW02 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Mw. C. Raijmaekers DOORKIESNUMMER 3700 REGISTRATIENUMMER 80F24DD9 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder

Burgemeester en Wethouders 10 mei Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling G. van Dijk z160020251 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229492 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2016-550412223 () Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 10 mei 2016 Nee

Nadere informatie