Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)"

Transcriptie

1 Beslutelist 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 11 februari 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 3 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording schriftelijke vragen GS stellen de antwoorden op de schriftelijke vragen op grond van artikel 39 RvO vast. Het betreft: b. Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/ mevrouw Teernstra over het ammoniakbeleid d.d. 12 december 2014; c. Beäntwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. Bijlsma oer boaiemdelgong Noardwest Fryslân d.d. 25 novimber 2014; d. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. Van der Honing oer kompensaasje greidefugels y.f.m. de heak om Ljouwert d.d. 10 desimber 2014; e. Beantwoording schriftelijke vragen van Friese Koers/ dhr. J. Hiemstra over ontslagronde NDC d.d. 3 december 2014; f. Beäntwurding skriftlike fragen fan de ChristenUnie/ dhr. Y. de Boer oer opfang dakleaze asylsikers d.d. 4 desimber 2014; g. Beantwoording schriftelijke vragen van Friese Koers/ dhr. J. Hiemstra over Doutzen Kroes Commissaris van de Koning te wijzigen. de brieven vast te stellen. Proseduere: Toezenden aan Provinciale Staten.

2 - 2 - SOBD (meerdere) B2. Brieven aan Provinciale Staten De brief aan PS vast te stellen: b. Brief bezoek ministerie EZ 7 januari 2015 van de afdeling S&P (reeds verzonden). de brief aan PS vast te stellen. Proseduere: Toezenden aan Provinciale Staten. S&P (Kramer, Poepjes) B3. Aanpassing voorstel aan Provinciale Staten over de financiële bijdrage aan de stationsomgeving Leeuwarden In december 2014 hebben Gedeputeerde Staten een voorstel over de financiele bijdrage aan stationsomgeving Leeuwarden vastgesteld en toegezonden aan Provinciale Staten. In het voorstel is nog sprake van het uitwerken van twee modellen voor de stationsomgeving, een model S-bocht en een model Aegon-onderlangs. De gemeenteraad van Leeuwarden heeft inmiddels aangegeven een voorkeur te hebben voor het model Aegon-onderlangs. De onderhandelingen met de gemeente over de verdeling van de kosten en de voorwaarden die daarbij horen hebben inmiddels ook tot een resultaat geleid. Dit resultaat maakt het nodig om het oorspronkelijke voorstel aan Provinciale Staten aan te passen. 1. kennis te nemen van het voornemen van de gemeenteraad van Leeuwarden om voor de stationsomgeving Leeuwarden alleen het model Aegon-onderlangs verder uit te laten werken; 2. in te stemmen met het onderhandelingsresultaat met de gemeente Leeuwarden over de dekking van de kosten voor de stationsomgeving; 3. het aangepaste voorstel aan Provinciale Staten over de financiële bijdrage aan de stationsomgeving Leeuwarden te wijzigen en gedeputeerde Poepjes te mandateren tot redactionele aanpassingen; 4. de brief aan Provinciale Staten met een toelichting op de aanpassing van het voorstel vast te stellen. Proseduere: Toezenden aan Provinciale Staten.

3 - 3 - HAMMERSTIKKEN SOBD H1. SG-lijsten van 7 t/m 13 januari (Allen) de SG-lijsten gewijzigde vast te stellen. S&P H2. WRO-besluiten van 6 t/m 13 januari (Konst) de WRO-besluiten vast te stellen.

4 - 4 - K&E (Konst) H3. Regionaal Innovatieprogramma 'Fryslân Fernijt IV' Op 19 augustus 2014 heeft uw College de tweede tender in het kader van het Regionaal Innovatieprogramma Fryslân Fernijt IV opengesteld. Wij leggen u de ranking en honorering van de subsidieaanvragen van deze tweede tender ter besluitvorming voor. De grens voor de ranking van de projecten is 17 punten. Er zijn 5 projecten met 17 punten en daarmee wordt het subsidieplafond van voor de tweede tender met ruim overschreden. Omdat deze projecten gelijkwaardig van kwaliteit zijn en ze allen volledig te kunnen honoreren vragen wij het College het subsidieplafond van de tweede tender te verhogen. Op 11 en 25 maart 2014 heeft uw College de handleiding en de benodigde formulieren voor het programma vastgesteld. Na evaluatie van de eerste tender heeft uw College op 19 augustus 2014 een aantal wijzigingen in de formulieren vastgesteld. Na evaluatie van de tweede tender zijn de formulieren en de handleiding opnieuw op een aantal punten aangepast om deze voor de aanvragers duidelijker te maken en om sneller toegang te verkrijgen tot de juiste benodigde informatie. Wij vragen uw College hierbij de aangepaste formulieren vast te stellen. Verder vragen wij uw College de derde tender Fryslân Fernijt IV open te stellen en het subsidieplafond vast te stellen. 1. in het kader van het regionaal innovatieprogramma Fryslân Fernijt IV het subsidieplafond van de tweede tender vast te stellen op ; 2. in het kader van het regionaal innovatieprogramma Fryslân Fernijt IV in te stemmen met het honoreren van de gevraagde bijdragen t.b.v. de 12 hoogst gerankte projecten uit de tweede tender voor een totaal bedrag van en de overige projecten af te wijzen; 3. de bijgevoegde aangepaste handleiding, aanvraagformulier en bijlagen voor Fryslân Fernijt IV vast te stellen; 4. de derde tender Fryslân Fernijt IV open te stellen op 2 februari 2015 om 9.00 uur met als sluitingsdatum 13 maart 2015 om uur; 5. het subsidieplafond van de derde tender Fryslân Fernijt vast te stellen op ; 6. in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging. H4. Ingetrokken

5 - 5 - S&P (Kramer) H5. Procesbesluit (pro forma) bezwaar aantekenen tegen besluit staatssecretaris I&M van 9 december 2014 inzake brede doeluitkering verkeer en vervoer 2015 Door de Staatsecretaris I&M is bij beschikking van 9 december 2014 aan de provincie Fryslân als brede doeluitkering verkeer en vervoer voor 2015 een bedrag van ,- toegekend. Daarbij is aangegeven dat dit bedrag vooralsnog niet geïndexeerd wordt. Afgewacht moet worden of op rijksniveau later in het jaar alsnog een bedrag voor indexering beschikbaar wordt gesteld. Net als over 2014 zijn de provincies het niet eens over het moment en de hoogte van de indexatie. In 2014 is eind juli een zeer beperkte indexering van 0,196 % beschikbaar gekomen. Afgesproken is in IPO-verband om collectief bezwaar aan te tekenen. Dat is over de beschikking 2014 ook gebeurd met vervolgens beroep bij de rechtbank. Behandeling daarvan heeft eind vorig jaar plaatsgevonden. Het wachten is nog op een uitspraak. Voor onze provincie gaat het voor 2015 om een bedrag van circa , uitgaande van een voorlopige ov-index 2015 van 1,25%. Formeel dienen GS te besluiten tot het indienen van bezwaar (en beroep). Daadwerkelijke indiening van het bezwaarschrift wordt gemandateerd aan mr. Verberne die ook optreedt namens de overige provincies. 1. bezwaar (pro forma) aan te tekenen tegen het besluit van de Staatssecretaris van I&M van 9 december 2014, inzake de brede doeluitkering verkeer en vervoer 2015 voor de provincie Fryslân; 2. mr. G. Verberne (en voor zover nodig zijn kantoorgenoten) van advocatenkantoor Van Doorne N.V. te Amsterdam te machtigen om terzake namens het college een (pro forma) bezwaarschrift en eventueel nadere gronden in te dienen en alle overige noodzakelijke (proces)handelingen te verrichten; 3. de navolgende ambtenaren van de provincie, de heren C. van den Akker en J. Knorren, te machtigen in een bezwarenzitting namens GS van Fryslân het woord te voeren.

6 - 6 - P&O (Kramer) H6. Wijziging van rechtspositieregelingen als gevolg van gemaakte keuzes bij invoering van de werkkostenregeling Per 1 januari 2015 is de fiscale werkkostenregeling voor de provincie van toepassing. De directie heeft keuzes gemaakt voor het benutten van de vrije ruimte in de werkkostenregelingen die een wijziging van arbeidsvoorwaardenregelingen noodzakelijk maken. Deze zijn door de vakbonden akkoord bevonden. Per saldo zullen de wijzigingen een voordeel in de bedrijfsvoering opleveren van ongeveer tot wijziging van enkele rechtspositieregelingen. MEIDIELINGS a. Konsept beslutelist PS-gearkomste 10 en 17 desimber 2014: besprutsen. b. Verslag Steatemerk 7 januari 2015: besproken.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten DS-Stik 13 december Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf provinsje fryslân provincie fryslanb Datum DS-gearkomste 13 december 201 1 Punt fan e wurklist Geheim Ja Tot 1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Vel lj33ci. provincie. Mts. Broenink de heer H. Broenink Wolbertdijk 4 7595 MT WEERSELO. Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag vergunning

Vel lj33ci. provincie. Mts. Broenink de heer H. Broenink Wolbertdijk 4 7595 MT WEERSELO. Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Mts. Broenink de heer H. Broenink Wolbertdijk 4 7595 MT WEERSELO KvK 51048329

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Afdeling Verkeer en Vervoer Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Datum: 12 januari 2015 Locatie: Waterbedrijf Groningen Genodigden: ondernemers Witte Lam en Hornbach

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Artikel 12. Gemeenten die in de financiële. problemen geraken, kunnen een. aanvraag indienen voor extra. steun uit het gemeentefonds.

Artikel 12. Gemeenten die in de financiële. problemen geraken, kunnen een. aanvraag indienen voor extra. steun uit het gemeentefonds. Artikel 12 Gemeenten die in de financiële problemen geraken, kunnen een aanvraag indienen voor extra steun uit het gemeentefonds. Voordat hiertoe wordt overgegaan is het belangrijk dat de gemeente goed

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken Aan de gemeenteraad De heer Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken 18172 Stadsontwikkeling en -beheer Projecten SO Ynze Haitsma, 058 233 8711 4 18 november 2014,

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 223 d.d. 22 september 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân.

Regeling van <datum GS> tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie