Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015"

Transcriptie

1 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: uur tot uur Reguliere Steatemerk: uur tot uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre steaten Underwerp Advys Griffy 01. Jierstikken 2014 Op grond van de Provinciewet en de Financiele Verordening moet het college verantwoording aan Provinciale Staten afleggen over de Begroting Verder heeft de CdK de zorgplicht voor het Burgerjaarverslag Deze wordt ter kennisneming aangeboden. De Jaarstukken zijn ingericht volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en volgens de Financiële Verordening De Jaarstukken 2014 liggen ter besluitvorming voor en bevatten: het Jaarverslag 2014 en de Jaarrekening De Jaarrekening Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân 2014 wordt als afzonderlijk document voorgelegd. Agenderen voor de Steatemerk van 29 april en als bespreekpunt voor de PS-vergadering van 20 mei Op 21 mei a.s. wordt de accountantsverklaring tevens besproken in de auditcommissie. De griffie adviseert verder: - Een schriftelijke technische vragenronde te houden - De accountant op de Steatemerk een eigen tafel te geven waar hij een toelichting kan geven en statenleden verduidelijkende vragen kunnen stellen -De jaarrekening op de Steatemerk te behandelen met een tafel per programma en voor programma 1, 10, de paragrafen en het fonds nazorg stortplaatsen gezamenlijk een tafel in te richten e Berap 2015 Conform de financiele verordening van de provincie Fryslân worden PS door middel van bestuursrapportages tweemaal per jaar geinformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting.. Agenderen voor de Steatemerk van 3 juni en de PS-vergadering van 24 juni De griffie adviseert verder: Op de Steatemerk geen aparte tafel in te richten voor de tweede berap, maar de bespreking van dit onderwerp te combineren met de behandeling van de jaarrekening op de Steatemerk (d.w.z. per programma)

2 03. Omfoarming fan it Ynvestearringskredyt Grûn (IKG) nei in IKG Natuer In 2009 hebben PS het investeringskrediet Grond (IKG) ingesteld. Dit krediet was primair bedoeld om gronden aan te kunnen kopen die nodig waren voor de uitvoering van het pmjp In eerste instantie is het IKG ingesteld voor de periode tot en met 2013 waarbij deze verlengd zou kunnen worden tot Inmiddels is het pmjp bijna afgerond en zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest in het Rijks- en provinciaal beleid. Er blijft echter een grote opgave op het gebied van de natuurontwikkeling. Hiervoor is een grote grondpositie nodig en als deze volledig uit de exploitatiemiddelen moet worden gedekt, ontstaat er een liquiditeitsprobleem. GS stellen daarom voor het IKG Grond om te vormen in een IKG Natuur. In de notitie Instellen Investeringskrediet grond natuur wordt ingegaan op de rol van het IKG in het natuurbeleid, de afbakening IKG natuur, de afwikkeling van het huidige IKG, riscobeheersing en rentoerekening en exploitatie. Aangezien het gaat om het instellen van een investeringskrediet en gevraagd wordt de notitie vast te stellen waarin wordt uitgewerkt hoe en onder welke voorwaarden het IKG Natuur voor de natuurontwikkelingsopgave kan worden ingezet, wordt geadviseerd dit onderwerp te agenderen als bespreekpunt voor de Steatemerk en de PSvergadering. Aan PS wordt gevraagd een IKG Natuur (met een plafondhoogte van ,--) in te stellen en de notitie Instellen Investeringskrediet Grond Natuur vast te stellen. 04. De Marrekrite: begrutting 2016 en mearjierrebegrutting Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen moet het Rekreaasjeskip De Marrekrite de begrotingsstukken aan PS voorleggen, zodat zij (als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling) hun mening over deze stukken kenbaar kunnen maken aan het bestuur van het Rekreaasjeskip. GS geven aan tevreden te zijn over het functioneren van De Marrekrite en vragen PS in te stemmen met de begroting 2016 en de meerjarenbegroting Door de planning van het onderhoud binnen het Programma Waterrecreatie afhankelijk te maken van beschikbaar budget zal er geen financieel tekort ontstaan (zoals eerder wel In het Presidium van april is besloten om begrotingen, jaarstukken en andere voorliggende PS-besluiten betreffende gemeenschappelijke regelingen standaard te agenderen voor de Steatemerk (waar de betreffende organisatie een toelichting kan geven) en als bespreekpunt in PS.

3 aangekondigd was). De Marrekrite geeft in de aanbiedingsbrief aan dat dit wel tot gevolg heeft dat sommige plekken tijdelijk buiten gebruik gesteld worden. 05. Fryske oanpak guozzen, feroardering skeabestriding bisten 2015 Op 24 september 2014 hebben PS ingestemd met de Friese aanpak ganzen. GS geven in het PS-stuk aan dat in de praktijk is gebleken dat de verordening schadebestrijding dieren 2014 tot onduidelijkheid bij de jagers heeft geleid. Door de jagers is aangegeven dat zij afwachtend zijn met de verjaagacties omdat er onduidelijkheid bij hen bestaat wanneer er wel of niet mag worden geschoten. GS stellen daarom voor de verordening aan te passen. Voorgesteld wordt onder andere de artikelen 1, lid 3 en artikel 3, leden 10 en 13 van de huidige verordening aan te passen. GS vragen PS de Verordening schadebestrijding dieren Fryslân 2015 vast te stellen. 06. Vaststelling definitieve GR bijdrage 2014 Tresoar De provincie Fryslân maakt, samen met het Rijk en Tresoar onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (GR). Het betreft hier de voormalige onderdelen Provinciale Bibliotheek en het Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum (FLMD). De door Tresoar in de jaarrekening en het jaarverslag 2014 genoemde resultaten komen overeen met het activiteitenplan, bijbehorende begroting 2014 en de benoemde projecten zijn conform de gemaakte afspraken uitgevoerd. Aangezien het niet alleen gaat om een technische aanpassing van de verordening wordt geadviseerd dit onderwerp te agenderen als bespreekpunt voor de Steatemerk en de PSvergadering. In het Presidium van april is besloten om begrotingen, jaarstukken en andere voorliggende PS-besluiten betreffende gemeenschappelijke regelingen standaard te agenderen voor de Steatemerk (waar de betreffende organisatie een toelichting kan geven) en als bespreekpunt in PS. Op grond van de GR bedraagt het reservepercentage maximaal 10%. Zonder het

4 bestemmingsfonds huisvesting (dat Tresoar op verzoek van het Rijk in 2014 het leven heeft geroepen voor het onderhoud van het gebouw dat van het Rijk gehuurd wordt) komt het reservepercentage uit op 8,9%. Dan wordt er vanuit financieel technisch oogpunt voldaan aan de regels omtrent het reservepercentage (maximaal 10%) en bedraagt de totale reserve per , Activiteitenplan en begroting 2016 Tresoar GS vragen PS in te stemmen met het activiteitenplan 2016 van Tresoar en de bijbehorende begroting. In het plan worden de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten beschreven. Deze zijn volgens het college in overeenstemming met de provinciale beleidskaders en de gemaakte afspraken. Over de uitvoering van de aanvullende taken Deltaplan Digitalisering cultureel erfgoed, Fryske literatuur en DVO archieven die bekostigd worden vanuit Wurkje foar Fryslân legt het bestuur van Tresoar separaat verantwoording af aan de provincie. In het Presidium van april is besloten om begrotingen, jaarstukken en andere voorliggende PS-besluiten betreffende gemeenschappelijke regelingen standaard te agenderen voor de Steatemerk (waar de betreffende organisatie een toelichting kan geven) en als bespreekpunt in PS. Volgend jaar wordt een nieuwe systematiek van begroten en verantwoorden besproken met Tresoar. Dit omdat vanwege de algemene verwoordingen in het activiteitenplan de doelmatigheid van de voorgenomen activiteiten en het verwezenlijken van de provinciale beleidsdoelen volgens GS moeilijker te meten zijn. Het college vraagt PS daarom in nu in te stemmen met een plan op hoofdlijnen.

5 08. Plan van aanpak evaluatie nota grûnbelied In de Nota Grûnbelied, die PS op 27 februari 2013 hebben vastgesteld, is bepaald dat het grondbeleid na twee jaar geëvalueerd wordt en dat GS hiervoor een voorstel aan PS doen. Om deze evaluatie te kunnen uitvoeren hebben GS een aanzet gedaan middels het voorliggende plan van aanpak zoals opgenomen in het PS-voorstel. Hierin geeft het college een uitwerking van het stappenplan, de onderzoeksvragen de onderzoeksopzet en methode. PS wordt gevraagd in te stemmen met het plan van aanpak evaluatie nota grunbelied en de bijbehorende begrotingswijziging. Aangezien afgesproken is dat het voorstel voorgelegd wordt aan PS en bij de evaluatie ook de uitvoering van relevante moties, toezeggingen en amendementen wordt betrokken, wordt voorgesteld dit stuk te agenderen voor de Steatemerk en als bespreekpunt PS-vergadering van juni. Agindearringsfersiken Provinsjale Steaten Underwerp 01. Instelling Steatekomitee Frysk en benoeming leden De oude staten hebben in de PS-vergadering van 25 maart 2015 de nieuwe staten geadviseerd om ook in de statenperiode een steatekomitee Frysk in te stellen en hebben hierbij ook een aantal aanbevelingen meegegeven. Het presidium heeft op 11 september 2013 besloten dat een mogelijk voorstel om het steatekomitee een vervolg te geven samen met een ingevuld fomat instellen werkgroep uit provinciale staten aan PS voor te leggen. Bijbehorend voorstel volgt nog 02. IPO AV-vergadering 18 juni 2015 IPO - de Jaarrekening van de vereniging lpo, inclusief de toelichting van het lpo en de toelichting van BlJ12; - het Jaarverslag lpo; - het Jaarverslag BlJ12. Advys Griffy Aangezien het Steatekomitee in voorliggend voorstel een wat bredere doelstelling en budget krijgt dan in de afgelopen statenperiode, wordt geadviseerd dit onderwerp te agenderen voor de Steaetemerk (zodat ook externen hun input kunnen geven) en als bespreekpunt PSvergadering van 24 juni Tijdens die PSvergadering kunnen dan ook direct de leden van het Steatekomitee benoemd worden. De stukken voor de bijeenkomst van de AV IPO zijn geagendeerd om de AV-leden input te geven voor de bijeenkomst op 18 juni. De stukken voor de AV komen niet in PS aan de orde. Agenderen voor de Steatemerk van 3 juni Een uitnodigingsbrief, inclusief agenda en aanvullende vergaderstukken wordt nog nagezonden door het IPO. Het is niet zeker of deze stukken op tijd zullen zijn voor de Steatemerk van 3 juni a.s. 03. Jaarstukken 2014 en begroting 2016 NRK Overeenkomstig de Wgr vraagt de Aangezien de stukken nog niet zijn aangeleverd,

6 Noordelijke Rekenkamer PS een reactie te geven op de ontwerpbegroting 2016 en om in te stemmen met de bestemming van het resultaat De stukken stonden gepland voor behandeling in juni, maar zijn nog niet aangeleverd. De NRK geeft aan dat de stukken begin juni nog behandeld worden in de programmaraad NRK. wordt voorgesteld de stukken door te schuiven naar de PS-vergadering van september. Mocht bij aanlevering van de stukken blijken dat de leden van de Programmaraad adviseren in te stemmen met de ontwerpbegroting en de voorgestelde bestemming van het resultaat, dan kan het Presidium op 17 juni overwegen om de stukken als H-punt te agenderen voor de PS-vergadering van 24 juni. 04. Agenderingsverzoek SP brief GS d.d. 24 maart 2015 (nr ) betreffende Plan van Aanpak Duurzaam Openbaar Vervoer De SP heeft verzocht de brief van GS d.d. 24 maart 2105 over het Plan van Aanpak Duurzaam Openbaar Vervoer te agenderen voor de eerstvolgende PSvergadering. Zie voor motivatie voor agendering bijgevoegd agenderingsverzoek. In het presidium is eerder afgesproken dat statenfracties GS-brieven als bespreekpunt (inclusief de mogelijkheid tot het indienen van moties) kunnen agenderen voor de eerstvolgende PS-vergadering, mits door de fractie duidelijk gemaakt is waar de discussie zich precies op toe moet spitsen Advys Agenderen als bespreekpunt voor de PSvergadering van 20 mei a.s. bij het agendapunt Ingekomen stukken.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 7 april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: KfdK en sektaris 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 23 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Bijgewerkt: Griffie: 04-02-2013 AZ 26-02-2013 SO: 22-11-2012 Welzijn: 26-10-2012 Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Datum Onderwerp met korte beschrijving Fatale datum Dienst Datum 28-01-2013

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR 2013-2018 Considerans De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Veiligheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 290 Besluit van 16 juli 2014, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de rapportageverplichting

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober 2014

Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober 2014 Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober Concern/bestuur - BMO 4 juli 4 juli 5 juni n.a.v. kadernota -2017 Naar aanleiding van de vraag met betrekking tot de U10 zegt het

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie