Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S."

Transcriptie

1 Beslutelist Ofwêzich: KfdK en sektaris 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 23 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording schriftelijke vragen GS stellen de antwoorden op de schriftelijke vragen op grond van artikel 39 RvO vast. Het betreft: b. Beantwoording schriftelijke vragen van Friese Koers/ dhr. J. Hiemstra over vindplaatsvoordeel schaliegas d.d. 9 september 2014; c. Beantwoording schriftelijke vragen van Friese Koers/ dhr. J. Hiemstra over kunstzone d.d.18 september de antwoordbrief onder b vast te stellen; 2. de antwoordbrief onder c te wijzigen; 3. gedeputeerde De Vries is gemandateerd tot redactionele aanpassingen.

2 - 2 - SOBD (meerdere) B2. Brieven aan Provinciale Staten De brieven aan PS vast te stellen: b. Brief Cijfers openbaar vervoer eerste helft 2014 ( ) van de afdeling S&P; c. Brief Deltaprogramma en afhandeling motie 581 en 815 meerlaagsveiligheid-deltaprogramma ( ) van de afdeling S&P; d. Brief informerende brief project Rotte Kiezen ( ) van de afdeling S&P e. Brief Vervroegde agendering Investeringsagenda Drachten Heerenveen: Molenplein ( ) van het programma CIP. 1. de brieven aan PS onder b, c en e vast te stellen; 2. de brief aan PS onder d te wijzigen; 3. gedeputeerde Konst te mandateren tot redactionele aanpassingen. FZ/ Inkoop (Kramer) B3. Definitieve vaststelling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Op 19 maart 2013 heeft het college het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid voorlopig vastgesteld met het verzoek het nieuwe beleid te delen met de Kamer van Koophandel Noord en met het Friese bedrijfsleven hierover in overleg te gaan. Het overleg met de verschillende partijen heeft tot een aantal wijzigingen in het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid geleid. Daarnaast brengt de invoering van de Aanbestedingswet 2012 een wijziging met zich mee. Hierover is besloten middels het DS-stik van 22 april 2014 met reg.no het voorliggend gewijzigde inkoop- en aanbestedingsbeleid definitief vast te stellen; 2. het op 19 maart 2013 voorlopig vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid in te trekken; 3. PS te informeren door middel van gewijzigde brief met kenmerk ; 4. gedeputeerde Kramer te mandateren tot redactionele aanpassingen.

3 - 3 - CIP (Poepjes) B4. Overeenkomst met gemeente SWF over realisatie van de inpassing van de rijksweg 7 Sneek langs de noordrand (Waterstad Sneek) In de in 2005 door gemeente Sneek (nu Súdwest-Fryslân, SWF) en provincie Fryslân ondertekende Realisatie overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente de landschappelijke inpassing van de weg op zich zou nemen. De landschappelijke inpassing is een onderdeel van het Tracé besluit Rijksweg 7 Sneek. Door de recessie is gebleken dat gemeente dit niet voor elkaar krijgt, waarna zij een beroep heeft gedaan op de provincie om ,- bij te dragen. Het inpassen van de weg in zijn omgeving is onderdeel van de scope en de financiering is binnen het project geregeld. Daarom is het voorstel dit te doen. De overeenkomst waarin dit wordt geregeld wordt in dit GS-stuk ter vaststelling voorgelegd, alsmede het besluit om gedeputeerde Poepjes volmacht te verlenen tot het ondertekenen hiervan. D.S. en KfdK beslute elts foar eigen foech: 1. in te stemmen met het aangaan van de overeenkomst provincie Fryslân gemeente Súdwest-Fryslân omtrent afronding project Waterstad A7 Sneek; 2. gedeputeerde S. Poepjes volmacht te verlenen om de overeenkomst namens de provincie te ondertekenen.

4 - 4 - S&P (Kramer) B5. Verkenning groeikansen melkveehouderij In opdracht van de drie noordelijke provincies hebben WUR en Accon AVM een verkenning uitgevoerd naar de groeikansen voor de melkveehouderij. Daarbij is gekeken naar de combinatie van groei van de melkproductie, groei van de mestproductie en afzetmogelijkheden voor de extra mest. Uitkomst van de studie is dat in Noord Nederland nog zoveel ruimte beschikbaar is dat de productie van melk met ca. 30% kan groeien zonder dat dat leidt tot een mestoverschot. Voor deze verantwoorde grondgebonden groei zijn wel innovaties nodig, onder andere in nieuwe stalsystemen die moeten voorkomen dat de emissie van ammoniak toeneemt. De uitkomsten van de verkenning worden ingebracht in de noordelijke lobby om het Rijk te bewegen de Wet verantwoorde groei melkveehouderij meer in te steken op grondgebondenheid in plaats van op mestafvoer. 1. kennis te nemen van de rapportages over de verkenning naar de groeikansen van de melkveehouderij in Noord Nederland; 2. de rapporten met de voorgestelde brief voor kennisname aan provinciale staten aan te bieden.

5 - 5 - S&P B6. Útfieringsprogramma Ferkear en Ferfier 2015 (Kramer, Poepjes) Ienris yn 't jier wurdt it Útfieringsprogramma Ferkear en Ferfier opstelt. It programma jout in oersjoch fan de útfiering fan it provinsjale ferkear- en ferfierbelied yn It programma bestiet dit jier út trije ûnderdielen. Diel I de 'Beleidsagenda' beskriuwt de beliedsynspannings foar Monitoaringsgegevens meitsje hjirfan in yntegraal ûnderdiel út. Diel II 'Uitvoering' jout in opsomming fan alle projekten en aktiviteiten dy 't de kommende jierren útfiert wurde sille. Hja binne hjir oardene neffens it budzjet dêr 't hja út betelle wurde. Yn diel III 'de Projectbladen' wurde de ynfrastruktuerele projekten ynhâldlik beskreaun. Hjir treft men fan elk projekt ynformaasje en kaartmateriaal oan oer: lokaasje, maatregel, plenning, ôfspraken en finansiering. Nei fêststelling wurdt it útfieringsprogramma foar kundskip oan Provinsjale Steaten stjoerd. 1. it programma 'Groot onderhoud verhardingen' foar de jierren fêst te stellen; 2. it Útfieringsprogramma Ferkear en Ferfier 2015 fêst te stellen; 3. de oanbiedingsbrief oan Provinsjale Steaten fêst te stellen; 4. de deputearren Sietske Poepjes en Johannes Kramer te mandateren foar oanpassings yn it konsept útfieringsprogramma.

6 - 6 - B7. Aangehouden K&E (Poepjes) B8. Aangepast Frysk Miljeuplan Het huidige provinciaal milieubeleidsplan (Frysk Miljeuplan , hierna: PMP) loopt eind december 2014 af. In de vergadering van 26 maart 2014 hebben PS besloten om GS de variant uit te laten werken waarbij de geldingsduur van het huidige PMP met twee jaar wordt verlengd en het plan op ondergeschikte onderdelen wordt gewijzigd. Voorgesteld wordt de uitwerking van de door PS gekozen variant vast te stellen. Daarnaast is een begrotingswijziging noodzakelijk om de voorwaardelijke structurele middelen vrij te geven die in de begroting zijn opgenomen voor het milieubeleidsplan. 1. in te stemmen om de geldingsduur van het Frysk Miljeuplan met twee jaar te verlengen; 2. in te stemmen met het geactualiseerde Frysk Miljeuplan ; 3. het Statenvoorstel- en besluit te wijzigen; 4. in te stemmen met de begrotingswijziging; 5. tekstwijzigingen te mandateren aan gedeputeerde Poepjes.

7 - 7 - WfF (De Vries) B9. Uitvoeringsprogramma 2015 Wurkje foar Fryslân In het Uitvoeringsprogramma 2015 worden de maatregelen uit de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân (PS november 2013) nader uitgewerkt. Het uitvoeringsprogramma is opgebouwd op basis van de vijf subdoelen die in de investeringsagenda zijn vastgesteld (vergroten innovatievermogen, beschikbaar stellen van bedrijfsfinanciering, versterken menselijk kapitaal, vergroten van het organiserend vermogen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving). De maatregelen uit de investeringsagenda worden onder deze subdoelen uitgewerkt. In het uitvoeringsprogramma geven we per maatregel een korte omschrijving, de status van deze maatregel, het beoogde resultaat en wat we de komende periode gaan doen. 1. het Uitvoeringsprogramma 2015 vast te stellen en deze door te sturen aan PS; 2. gedeputeerde de Vries te mandateren redactionele wijzigingen in het PS-voorstel, wijzigingen in de opmaak en de actualisering van de kaarten goed te mogen keuren, voordat het Uitvoeringsprogramma aangeleverd wordt bij PS; 3. provinciale staten voor te stellen onder voorbehoud van vaststelling van de tweede Berap - de vrijgevallen middelen uit de maatregel 32 (projectfinanciering urgente projecten) in te zetten voor maatregel 28 (de participatieregeling bijzondere huurprojecten); 4. provinciale staten voor te stellen onder voorbehoud van vaststelling van de tweede Berap - de vrijgevallen middelen uit de Quick Win stagnerende projecten Recreatie & Toerisme te bestemmen voor maatregel 7 (Samenwerking Ondernemers-Overheid-Onderwijs Toerisme & Recreatie); 5. provinciale staten voor te stellen de nog niet bestede revolverende middelen uit de quick- win Stinaf II ( 1,5 miljoen toe te voegen aan maatregel 8 (Clusters en Netwerken Toerisme en Recreatie); 6. in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijzigingen.

8 - 8 - HAMMERSTIKKEN SOBD H1. SG-lijsten van 24 t/m 30 september (Allen) de SG-lijsten vast te stellen. S&P H2. WRO-besluiten van 20 t/m 26 september (Konst) de WRO-besluiten vast te stellen. K&E (Konst, Kramer, Poepjes) H3. Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân Op 1 juli 2014 is de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (ASV 2013) in werking getreden. Op die datum is ook de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân in werking getreden. In deze Subsidieregeling hebben alle titels uit de tot dan toe geldende Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme een plek gekregen. Er wordt nu een aantal maanden gewerkt met de nieuwe Subsidieregeling en nu blijkt dat een aantal bepalingen in de praktijk uitwerken op een manier die voorzien of niet gewenst is. Dit is aanleiding om in twee paragrafen wijzigingen door te voeren. Het betreft aanpassingen in paragraaf 3.2 Asbest eraf, zonnepanelen erop en in paragraaf 3.4 koploperprojecten duurzaam ondernemen en in de overgangsbepaling waardoor voor Wifi-projecten niet verrekenbare BTW kan worden gesubsidieerd. Agrariërs die voor 1 juli 2014 een aanvraag voor verwijderen van asbest hebben gedaan, maar die vanwege de maximumvergoeding die tot die datum gold minder hebben aangevraagd dan eigenlijk had gekund, mogen voor het restant een tweede aanvraag indienen. De zonnepanelen mogen, voor zo ver het om één bedrijf gaat ook op één locatie worden geconcentreerd. Gemeenten moeten bij Koploperprojecten gebruik maken van vastgesteld offerteformulier en bij de Wifi regeling komt niet verrekenbare BTW, net als voor 1 juli 2014, weer voor subsidie in aanmerking. 1. het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân met bijbehorende toelichting vast te stellen; 2. het in artikel , onder b van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân bedoelde offerteformulier vast te stellen.

9 - 9 - S&P H4. Vaststellen Regeling Weidevogelcompensatie Fryslân 2014 (Konst) In de onlangs vastgestelde Verordening Romte Fryslân 2014 is opgenomen dat, daar waar ruimtelijke plannen leiden tot het verloren gaan van weidevogelareaal met een oppervlakte van meer dan 0,5 hectare, dit volgens door GS vast te stellen regels financieel dient te worden gecompenseerd (artikel 7.2.4, aanhef en onder d). Hierbij gaat het niet alleen om het vaststellen van bestemmingsplannen door gemeenteraden, maar ook om wijzigings- of uitwerkingsplannen, een beheersverordening, een omgevingsvergunning of een projectuitvoeringsbesluit dat afwijkt van een bestemmingsplan. Tot nu toe was de compensatie geregeld via het Werkplan Weidevogels in Fryslân. Besloten is dat deze voortaan op basis van een door Gedeputeerde Staten vast te stellen regeling wordt uitgevoerd. Bijgaande regeling bevat een voorstel voor de wijze waarop de financiële compensatie dient plaats te vinden. 1. de Weidevogelcompensatieregeling provincie Fryslân 2014 vast te stellen; 2. de Weidevogelcompensatieregeling provincie Fryslân 2014 te publiceren in het Elektronisch Provinciaal Blad; 3. de Weidevogelcompensatieregeling provincie Fryslân 2014 aan provinciale staten ter kennisname aan te bieden. MEIDIELINGS a. Aanvulling NB-wetvergunning RWE Eemshaven: voor kennisgeving aangenomen. b. Verslag statenvergadering 24 september 2014: besproken.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 7 april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 11 februari 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 3 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 jannewaris

Nadere informatie

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten DS-Stik 13 december Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf provinsje fryslân provincie fryslanb Datum DS-gearkomste 13 december 201 1 Punt fan e wurklist Geheim Ja Tot 1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR 2013-2018 Considerans De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Veiligheid

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop

Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Gebiedsontwikkeling Poelkampen in de gemeente Borger-Odoorn en de aanvulling daarop Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 25 april 2013 / rapportnummer 2549 94 1. Oordeel over het milieueffectrapport

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Bestemmen

Tijdelijk Anders Bestemmen Tijdelijk Anders Bestemmen Handreiking voor juristen Tijdelijk Anders Bestemmen Inleiding Nederland is een land waarin de omgeving constant in beweging is. Nieuwe ontwikkelingen worden door de overheid

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op e Romte 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Opbouw reactienota... 3 2. Zienswijzen en reacties... 4 2.1 Structuurvisie algemeen...

Nadere informatie