Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009."

Transcriptie

1 Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november Aanvang: op 4 november uur. op 7 novemer: uur. Voorzitter: bij beide vergaderingen: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: op 4 november: de heer O. Bijlsma. op 7 november: mevrouw G. Kraak. Afwezig: op 4 november: mevrouw M.A. Fokkens-Kelder (VVD) op 7 november: de heer A. Autar (PvdA), de heer C. Vos (CDA), mevrouw M.A. Fokkens-Kelder (VVD), de heer R.H.J.M. Klerks (SP), de heer J.G. Kramer (FNP). 1. a. lepening en meidielings (4 november) - Voorafgaand aan de vergadering is stil gestaan bij het overlijden van het SP-statenlid de heer F. Baron op 1 oktober Er is bericht van verhindering van mevrouw Fokkens. Ze trakteert vanmiddag op beschuit met muisjes ter gelegenheid van de geboorte van haar dochter Emma op 30 september Mevrouw Teernstra, mevrouw Poepjes en de heer Haarsma hebben laten weten later te zullen komen. - Mevrouw Toering komt mogelijk in de loop van de dag. lepening en meidielings (7 november) - Er is bericht van verhindering van mevrouw Fokkens en van de heren Autar, Vos, Klerks en Kramer. - De heer Oostland en mevrouw Keizer hebben laten weten later te zullen komen. b. Fêststellen wurklist - ynterpellaasjefersyk SP oer it 'Kunstencentrum A7'. Nei diskusje stimme de fraksjes fan de SP,VVD, FNP en GrienLinks foar it tastean fan de ynterpellaasje; de fraksjes fan it CDA, PvdA en ChristenUnie wize is fersyk ôf. De ynterpellaasje wurdt net tastien. - Punt 10B wurdt feroare yn 10H. 2. Beslutelist fan de steategearkomste fan 16 septimber 2009 De beslutelist wurdt sûnder wizigings fêststeld. 3. Voorstel presidium agendering van het Burgerinitiatief Stichting Afvaloven Nee Het presidium van Provinciale Staten stelt voor om de vraagstelling van het burgerinitiatief van de heer F.M.H. Petersen en mevrouw J.J. Steevensz d.d. 16 september 2009 te agenderen voor de statenvergadering van 16 december Het voorstel wordt, na discussie, met algemene stemmen aangenomen. blz. 1

2 4. Fragenoerke 4.a: fragen fan de FNP oer de nije 380KV heechspanningslieding De fragen fan de hear Bijlsma wurde beäntwurde troch deputearre Konst. 5. Ynkommen stikken De advizen oangeande de ynkommen stikken wurde oernaam. HAMMERSTIKKEN / BESPREKPUNTEN 01B Voorstel tot vaststelling van de Begroting 2010 Op voorstel van de voorzitter wordt besloten de agendapunten 01B en 02B tegelijkertijd te bespreken. Gedeputeerde Staten bieden de Begroting 2010 ter vaststelling aan. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor: 1. de Begroting 2010 provincie Fryslân vast te stellen. 2. de motorrijtuigenbelasting met ingang van 1 april 2010 te verhogen met 1,3 punt tot 81,7 opcenten in verband met inflatiecorrectie. 3. de Begroting 2010 Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân vast te stellen. 4. investeringsprojecten met ingang van 2010 lineair af te schrijven en de uit deze stelselwijziging voortvloeiende inhaalafschrijving te verwerken in de begroting de infrastructurele projecten Brug Vrouwbuurstermolen, Brug Oosterwolde en N361 Rhaladyk onder het regiem van reguliere en kleine projecten te brengen. 6. de in de begroting opgenomen bedragen voor de projecten N361 Steenendam- Rinsumageest en N361 Trynwâlden beschikbaar te stellen. 7. de eerste wijziging van de begroting 2010 met betrekking tot de implementatie van de uitvoeringsdiensten in het kader van de Wabo vast te stellen. moties en amendementen: stuk nr. 1, amendement CDA, mede ondertekend door PvdA en ChristenUnie Aan het besluit toevoegen: 'besluiten de paragraaf programmamanagement te schrappen' Het amendement wordt door het college overgenomen. stuk nr. 2, motie CDA, mede ondertekend door PvdA en ChristenUnie. PS verzoeken het college om voor 1 januari 2010 aan PS een overzicht te doen toekomen van alle promotie-uitingen door en namens de provincie en een voorstel te doen om hier stroomlijning en versobering in aan te brengen. De motie wordt door het college overgenomen onder aantekening dat de genoemde datum mogelijk niet wordt gehaald, en later door de indieners ingetrokken. stuk nr. 3, amendement CDA, mede ondertekend door PvdA en ChristenUnie Aan het besluit toevoegen: De budgetten ten behoeve van onderstaande zaken worden wel opgenomen in de begroting maar nog niet geautoriseerd in afwachting van nadere inhoudelijke besluitvorming door de staten: a. Wabo/omgevingsdiensten b. VMBO-arrangementen c. Program Topattractie blz. 2

3 d. co-financieringsbudget EFRO/EZ/Interreg/Waddenfonds e. Geografisch Top level Domein f. PMP Het amendement wordt door het college overgenomen onder aantekening dat het college zo spoedig mogelijk een brief met informatie over de 6 onderwerpen aan de staten stuurt. Die brief kan worden geagendeerd voor de statenvergadering van 16 december 2009 of 13 januari stik nr. 4, amendemint CDA PS beslute dat de jierlikse ekstra bydrage fan ,- oan it Fryske Gea mei yngong fan 2010 skrast wurdt De moasje wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksjes fan it CDA en de VVD foar. stik nr. 5, amendemint CDA, (letter feroare yn in moasje) PS beslute de (oannommen) moasje 'investeringssubsidieregeling jonge landbouwers' no noch út te fieren en hjirfoar finansjele romte binnen programma 5 te sykjen. De moasje wurdt oannommen mei de stimmen fan de fraksje fan de PvdA tsjin. stuk nr. 7, motie PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie PS verzoeken het college van GS te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te investeren in Blue Energy en uiterlijk 1 juni 2010 PS hierover te informeren. De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 8, motie PvdA, PS verzoeken het college van GS om: - samen met gemeenten, onderwijs en IVN een project op te zetten om het NME-netwerk in Fryslân te versterken zodat minimaal 25% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs tijdens deze periode worden bereikt; - PS te informeren op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan deze motie. De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 9, motie PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie PS verzoeken het college van GS naast het 'aanvalsplan Krimp' te komen met aanvalsplannen voor de duurzame en energiezuinige herstructurering van de na-oorlogse woonwijken en de herstructurering van de bedrijventerreinen. De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 10, motie PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie PS verzoeken het college vóór 1 april 2010 te komen met een uitwerking voor een Doefonds. De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 11, motie PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie PS verzoeken het college van GS om bij de volgende bestuursrapportages inzicht te geven aan de staten in de volledige begroting inclusief de begroting ongewijzigd beleid. De motie wordt door het college overgenomen (onder aantekening dat bedoeld inzicht zal worden gegeven in de kadernota) en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 12, motie PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie PS verzoeken het college van GS om het rentedeel van de reserve Nuon, na aftrek van kosten en de compensatie voor de waarde, apart zichtbaar vrij te laten vallen binnen de exploitatie en een en ander in een aparte paragraaf zichtbaar te maken en deze te laten vaststellen door de staten. blz. 3

4 De motie wordt door het college overgenomen (onder aantekening dat de motie zo wordt gelezen dat het vermogensbeheer inzichtelijk gemaakt moet worden) en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 13, amendement PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie Aan het ontwerp-besluit toevoegen: De staten besluiten 50 mln. te reserveren ten behoeve van uitgaven in het kader van duurzaamheid en kennisinfrastructuur en verzoeken het college een en ander verder uit te werken. Het amendement wordt door het college overgenomen. stuk nr. 14, motie PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie PS verzoeken het college van GS bij volgende begrotingen helder aan te geven of de in de begroting opgenomen bedragen worden geautoriseerd, dan wel dat nog beleidsmatige besluiten moeten worden genomen door de staten alvorens beschikt kan worden over de geldmiddelen. De motie wordt door het college overgenomen (onder aantekening dat bedoeld overzicht in de begroting wordt opgenomen en niet apart aan de staten wordt voorgelegd) en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 15, amendement PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie PS besluit het frictiebudget van ,-- te schrappen. Het amendement wordt na de beantwoording door de gedeputeerde door de indieners ingetrokken. stuk nr. 16, motie VVD; PS verzoeken het college van GS - een onderzoek te starten naar voor- en nadelen van integrale gebiedsontwikkeling en het resultaat van dat onderzoek in discussie te brengen bij PS; - hiertoe op korte termijn een onderzoeksopzet op te stellen inclusief een voorstel met betrekking tot de rol van PS bij dat onderzoek. De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 17, motie VVD; PS verzoeken het college van GS - op korte termijn een notitie voor te leggen aan PS aangaande het wenselijk geachte informatie- en kennispunt met monitoringskader, nulsituatie, alle punten waar verwacht wordt dat inspanning nodig is om basiskwaliteit te behouden en/of te versterken en een goede financiële onderbouwing van dat informatiepunt. - op basis van de notitie PS ook te laten uitspreken welke kwaliteiten gewenst worden; - op basis van het resultaat van de behandeling van die notitie instellingen uit te nodigen voor het offreren voor het in huis halen van het gewenste informatie- en kennispunt. De motie wordt na de beantwoording door de gedeputeerde door de indieners ingetrokken. stik nr. 18, moasje FNP PS fersykje it kolleezje fan DS om mei de middels dy't hjirfoar binnen programma 1 foar ornearre binne in ûndersyk dwaan te litten. It ûndersyk omfiemet yn elk gefal de folgjende punten: - de bestjoerskrêftûntwikkeling yn Boarnsterhim troch de jierren hinne; - in analyze fan de oarsaken fan it mislearjen fan Boarnsterhim as gemeente. De moasje wurdt oannommen mei de stimmen fan de fraksjes fan de FNP, PvdA, VVD, SP en GrienLinks foar. blz. 4

5 stuk nr. 22, motie ChristenUnie PS verzoeken het college van GS - te onderzoeken of het toepassen van de DeSaH-techniek in het nieuwe provinciehuis mogelijk is en er geen negatieve gevolgen zijn voor de bouw van het provinciehuis en de financiering daarvan; - te onderzoeken of de investering op termijn terugverdiend kan worden, eventueel met inzet van subsidiemogelijkheden. De motie wordt door het college overgenomen onder aantekening dat met de bouwcombinatie overlegd wordt over realisatie binnen het budget dat beschikbaar is voor de bouw van het Provinciehuis. Daarna wordt de motie door de indieners ingetrokken. stuk nr. 23, amendement ChristenUnie Op pagina 65 van de begroting de tekst '--- voor toekomstige milieuvergunningaanvragen -- t/m -- in onze provincie kan/mag plaatsvinden ---' vervangen door: -- De staten hebben nog geen besluit genomen of CO2-opslag in Fryslân wordt toegestaan. Pas na een positief besluit zal een toetsingskader worden ontwikkeld waarin de voorwaarden voor CO2-opslag worden vastgelegd. Aan de staten wordt voor 1 juli 2010 een voorstel aangeboden hoe om te gaan met ondergrondse CO2 opslag in de provincie.----' Het amendement wordt door het college overgenomen. stuk nr. 24, motie ChristenUnie (punt 02B) mede ondertekend door CDA en PvdA PS verzoeken het college van GS te onderzoeken of en op welke wijze we kunnen komen tot een nieuw Fries 'nutsbedrijf' waarbij het stimuleren van duurzame energie en het opschalen de hoofddoelstellingen zijn. De motie wordt door het college overgenomen; het wordt opgepakt samen met marktpartijen. Daarna wordt de motie door de indieners ingetrokken. stuk nr. 25, amendement PvdA Uit het ontwerp-besluit verwijderen punt 7: 'De eerste wijziging van de begroting 2010 met betrekking tot de implementatie van de uitvoeringsdiensten in het kader van de Wabo vast te stellen'. Het amendement wordt door het college overgenomen. toezeggingen: By de behanneling fan beide punten fan de wurklist fan de wurklist docht deputearre Galema de neifolgjende tasizzings: - it kolleezje komt nei de evaluaasje sa gau as mooglik, yn in breder perspektyf, werom op de pilot 'platfoarm parkmanagement' - der komt in oersjoch fan alle duorsumensinisjativen fan de provinsje - it kolleezje wol it inisjatyf nimme foar in debat mei de steaten oer de rezjyrol fan de provinsje by gemeentlike weryndieling; in weromblik op de weryndieling fan 1984 wurdt dêrby belutsen. - der wurdt oan Sequoia in oersjoch frege fan wurk dat hja foar de provinsje Fryslân dien hawwe; dat oersjoch wurdt oan de steaten stjoerd. Ek de belutsenheid fan de steaten wurdt yn byld brocht. - yn it kader fan Trendbrekke sil oandacht komme foar duorsum hanneljen. - op it mêd fan RSP en ko-finansiering krije de steaten noch dit jier in foarstel fan it kolleezje - der wurdt yn oerlis mei de griffy sa gau as mooglik in debat pland oer de provinsjale rezyrol by gemeentlike weryndieling. Het aldus gewijzigde voorstel wordt, met inachtneming van de gedane toezeggingen, met algemene stemmen aangenomen. blz. 5

6 De fracties van de SP en GrienLinks nemen niet deel aan de stemming. 02B Voorstel tot kennisneming van de 2 e Bestuursrapportage 2009 en vaststelling van de 8 e begrotingswijziging 2009 De bestjoersrapportaazje jout ynformaasje oer de útfiering fan de Begrutting Yn dizze rapportaazje wurdt in ynhâldlike en finansjele prognoaze foar it einde fan it jier jûn. Oan de rapportaazje is de 8 e Begruttingswiziging 2009 taheakke. útstel It kolleezje fan Deputearre Steaten stelt út: - De 2 e Bestjoersrapportaazje 2009 foar kundskip oan te nimmen. - De 8 e Begruttingswiziging 2009 fêst te stellen. moasjes en amendeminten stuk nr. 6, amendement CDA, mede ondertekend door PvdA en ChristenUnie (later gewijzigd) PS besluiten niet akkoord te gaan met de volgende personeelsuitbreidingen in de 8 e begrotingswijziging 2009; 1.3: secretariaat SNN , treasury-functie ,-- per jaar Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. stuk nr. 19, motie SP PS verzoeken het college van GS deze vrijval ( ,-- minder uitgaven OVscholieren) te oormerken voor verbetering van het openbaar vervoer in Fryslân. De motie wordt verworpen met de stemmen van de fractie van de SP voor. stuk nr. 20, motie SP later gewijzigd PS verzoeken het college van GS - geld dat gereserveerd is voor het SIF uitsluitend hiervoor te gebruiken De motie wordt aangenomen met de stemmen van de fractie van de VVD tegen. stuk nr. 21, motie SP PS verzoeken het college van GS een onderzoek te starten naar de manier waarop Falcon tot stand in gekomen en met name naar de rol van het adviesbureau Sequoia daarin. De motie wordt verworpen met de stemmen van de fracties van de SP, VVD, FNP en GrienLinks voor. Het aldus gewijzigde wordt met algemene stemmen aangenomen. De SP-fractie neemt niet deel aan de stemming 03B Voorstel tot vaststelling van het Provinciale Waterhuishoudingsplan De inbreng van de staten in eerste termijn (inclusief moties en amendementen) komt aan de orde op De reactie op de eerste termijn van het college, de tweede termijn en de stemmingen komen op aan de orde. Eind 2008 is het Waterhuishoudingsplan in ontwerp vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In een Antwoordnota geven Gedeputeerde Staten hun reactie op de ingebrachte zienswijzen. Ook zijn daarin de voorstellen tot aanpassing van planteksten opgenomen. Het definitieve plan wordt nu ter vaststelling voorgelegd. blz. 6

7 Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor: a. de Antwoordnota van 1 september 2009 voor kennisgeving aan te nemen; b. het Advies van de MER-commissie voor kennisgeving aan te nemen en de aanvulling op het Milieu-effectrapport WHP en WBP (Passende beoordeling) vast te stellen; c. het provinciale Waterhuishoudingsplan Fryslân vast te stellen, inclusief het document Status, toestand, kwaliteitsdoelen en maatregelen voor KRW-waterlichamen, kaarten en achtergronddocument; d. het Waterbeheerplan van Wetterskip Fryslân voor kennisgeving aan te nemen. moties en amendementen: stik nr. 1, moasje CDA, mei ûnderskreaun troch de VVD. PS fersykje it kolleezje fan DS harren yn te setten om de fleksibele peilen, foar de realisaasje fan natuer útslutend binnen de grinzen fan de natuergebieten Natuera 2000 plakfine te litten. En dêrneist meie dy fleksibele peilen gjin útstrieling hawwe nei oangrinzende perselen. De moasje wurdt nei de beäntwurding troch de deputearre troch de yntsjinners ynlutsen. stuk nr. 2, amendement PvdA, mede ondertekend door FNP, SP, GrienLinks en Christen- Unie. Op blz. 15 van het 3 e WHP de zin 'het peilbeleid wordt gericht op het zo goed mogelijk aansluiten bij de door ons vastgestelde functies op de functiekaart' aan te vullen met: 'en op het voorkomen van negatieve effecten voor natuurgebieden, bebouwing en landbouw. Bij het voorkomen van die schade behoort het heroverwegen van die vastgestelde functies tot de mogelijkheden.' Het amendement wordt aangenomen met de stemmen van de fracties van het CDA en de VVD tegen. stuk nr. 3, motie PvdA, mede ondertekend door GrienLinks. PS verzoeken het college van GS om het veenweidegebied ten aanzien van de kaders op te nemen in het Waterhuishoudingsplan. De motie wordt na de beantwoording door de gedeputeerde door de indieners ingetrokken. stuk nr. 4, motie PvdA, mede ondertekend door GrienLinks. PS spreken uit in te zetten op 10% vermindering van het aantal peilvakken in deze planperiode. De motie wordt verworpen met de stemmen van de fracties van de PvdA, GrienLinks en de ChristenUnie voor. stuk nr. 5, motie PvdA, mede ondertekend door GrienLinks. PS verzoek het college van GS met de waterbeheerder af te spreken dat bij de bestrijding van zoute kwel het vasthouden van zoet water bij voorkeur moet worden ingezet. De motie wordt verworpen met de stemmen van de fracties van de PvdA, GrienLinks en de SP voor. stik nr. 6, moasje VVD, mei ûnderskreaun troch it CDA. PS fersykje it kolleezje om yn tabel B2 út taheakke 4 fan it Wetterhúshâldingsplan as KRWdoelen foar stikstof en fosfaat foldwaande bânbreedte, rommere marzjes, oan te jaan yn de op dat stik oanbelangjende gehaltes. Nei't de CDA-fraksje by de stimferklearring de stipe oan de moasje weromlutsen hat wurdt de moasje fersmiten mei de stimmen fan de fraksje fan de VVD foar. blz. 7

8 stik nr. 7, moasje VVD PS fersykje it kolleezje fan DS ynsichtlik te meitsjen wat de finansjele konsekwinsjes binne foar ferskate kategoryen belestingplichtigen en om oan de hân fan dat oersicht yn PS te bepalen wat maksimaal betelber achte wurdt. De moasje wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksjes fan de VVD en CDA foar. stik nr. 8, moasje FNP, mei ûnderskreaun troch VVD en SP. PS fersykje it kolleezje fan DS by de begrinzing fan de reservearringssônes foar de primêre wetterkearingen út te gean fan reservearring bûtendyks dêr't in foarlân/kwelder oanwêzich is (fan Swarte Hoanne oant en mei de Bantpolder) en it Wetterhúshâldingsplan sawol wat de tekst as de kaart dêrop oan te passen. De moasje wurdt oannaam mei de stimmen fan de fraksjes fan de FNP, VVD, SP, CDA en GrienLinks foar. stik nr. 9, moasje FNP, (op wizige) mei ûnderskreaun troch CDA, VVD en SP. PS fersykje it kolleezje fan DS der by it ryk op oan te trunen de primêre seekearingen te ferlizzen nei de bûtenste wetterkearende dunenrige c.q. de diken en kaden. De moasje wurdt troch it kolleezje oernaam mei de oantekening dat de moasje lêzen wurdt as stipe oan it belied fan it kolleezje en dêrnei troch de yntsjinners ynlutsen. stik nr. 10: moasje FNP, mei ûnderskreaun troch de VVD PS fersykje it kolleezje fan DS troch middel fan in kontra-ekspertise de kosten fan ferskate útfieringen fan de gemalen op Lauwerseach, Harns en Fiifhuzen ôfset tsjin kosten en besparrings dy't dêrmei binnendyks yn de boezem en oevers en kaden ûntsteane noch ris kritysk tsjin it ljocht te hâlden. De moasje wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksjes fan de FNP, VVD, SP en GrienLinks foar. stik nr. 11, amendemint FNP Yn paragraaf , side 45 in ekstra streekje taheakje oan 'bij het opstellen --- enz.': - er worden zodanig maatregelen getroffen dat schade als gevolg van lagere waterpeilen aan bebouwing in het buitengebied wordt voorkomen'. Op side 46, ûnder 'gewenste resultaten' in ekstra bûlet taheakje; - schade aan bebouwing in het buitengebied als gevolg van lagere waterpeilen is voorkomen. It amendemint wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksjes fan de FNP, SP en Grien- Links foar. stik nr. 12, moasje FNP, mei ûnderskreaun troch de SP (op wizige) PS fersykje it kolleezje fan DS foar de Fryske polders ûndersykje te litten hokker wetterberging ferlern gien is troch ruilverkaveljen en wat op dit stuit en yn de takomst in adekwate needsaaklike wetterberging wêze soe foar de respektivelike polderes. De moasje wurdt troch it kolleezje oernommen mei de oantekening dat de moasje lêzen wurdt as it fersyk alle saken dy't hjiroer yn it VBA stean tastjoerd te krijen. By stimming wurdt de moasje oannommen mei de stimmen fan de fraksjes fan de FNP, SP, PvdA, ChristenUnie en GrienLinks foar. stik nr. 13, moasje FNP PS fersykje it kolleezje fan DS - de pilot 'aktyf biologysk behear' net út te fieren - de resultaten fan de monitoaring yn 2009 ôf te wachtsje - op basis fan de resultaten fan de monitoaring eventuele fierdere stappen te bepalen. De moasje wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksje fan de FNP foar. blz. 8

9 stik nr. 14, moasje SP PS fersykje it kolleezje fan DS by it Wetterskip Fryslân oan te trunen op it folslein útfieren fan harren wetlike taak, dus ek tafersjoch te hâlden op de sleatten tusken perselen fan ien eigener. De moasje wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksje fan de SP foar. stuk nr. 15, motie SP PS verzoeken het college van GS om: - in overleg te gaan met het Wetterskip Fryslân en met gemeenten om daadwerkelijk werk te maken van de realisatie van een duurzame waterketen (niet alleen aan de voorkant maar ook aan de achterkant); - daarnaast in overleg te gaan met de energiesector, landbouw en afvalsector omdat er dwarsverbanden zijn en ook hier een belangrijke rol is voor de provincie; - bij de uitwerking van het duurzaamheids- en innovatieplan voor de waterketen al deze aspecten mee te nemen. De motie wordt door het college overgenomen en wordt daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 16, motie ChristenUnie, mede ondertekend door de SP PS verzoeken het college van GS - te bevorderen dat provincie en Wetterskip samen met de NME-centra projecten ontwikkelen voor educatieve doeleinden over de Fryske waterhuishouding; - aan de NME-centra in Fryslân een budget van 2.500,-- per project ter beschikking te stellen om dit in uitvoering te nemen. De motie wordt na de beantwoording door de gedeputeerde door de indieners ingetrokken onder aantekening dat vooral de jeugd bij de uitvoering betrokken moet worden. toezeggingen: Deputearre mefrou Schokker docht de neifolgjende tasizzings: - der komt oerlis mei de belutsen gemeenten oer de reservearringssônes; - de steaten sille skriftlik op 'e hichte brocht wurde fan de resultaten fan it bestjoerlik oerlis oer in skearegeling pealrot. Ein novimber kin dat yn de kommisje bepraat wurde. - der komt (nei oanlieding fan stik nr. 7) jierliks in oersjoch fan de wetterskipsheffing foar de ûnderskate kategoryen. Het aldus gewijzigde voorstel wordt, met in achtneming van de gedane toezeggingen, met algemene stemmen aangenomen. 04B Voorstel tot vaststelling van de Waterverordening provincie Fryslân Het voorstel wordt behandeld op De wetgeving op het gebied van het waterbeheer is gemoderniseerd en samengevoegd tot één wet. Een aantal onderwerpen van de wet dient op provinciaal niveau te worden uitgewerkt. De kans is benut om ook alle provinciale regelgeving samen te voegen tot één verordening. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor de Waterverordening provincie Fryslân vast te stellen. blz. 9

10 moties en amendementen: stik nr.1 amendemint VVD It twadde lid fan paragraaf 1.2 primêre wetterkearing, artikel 1.3 'Provinciaal Overlegorgaan Kust' wizigje yn: 2. Het overlegorgaan wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van provincie, waterbeheerders, Rijk, kustgemeenten en relevante terreinbeheerders'. It amendemint wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksje fan de VVD foar. stik nr.2 amendemint VVD Paragraaf 1.8, artikel 1.19 fan de wetterferoardering provinsje Fryslân te wizigjen yn: Artikel 1.19: Aanwijzing verplichte peilbesluiten: 1. GS stellen voor de oppervlaktewateren van de gehele provincie Fryslân nadere regels vast met betrekking tot gewenste waterstanden of bandbreedten waarbinnen waterstanden kunnen variëren; 2. GS bepalen de rangorde van maatschappelijke en ecologische behoeften bij watertekorten; 3. de waterbeheerder stelt een of meer peilbesluiten vast voor de oppervlaktelichamen onder zijn beheer, met inachtneming van de vastgestelde nadere regels, zoals genoemd in artikel 1.19, lid 1 en lid 2. It amendemint wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksjes fan de VVD en FNP foar. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 05B Utstel om yn te stimmen mei de strategy Kulturele Haadstêd it útstel wurdt bepraat op De strategy foar de kandidaatstelling fan Fryslân as Kulturele Haadstêd yn 2018 wurdt yn it útstel neier taljochte. De strategy fan de Kulturele Haadstêd makket neffens DS in yntegrale oanpak mooglik fan ferskate inisjativen op it mêd fan kultuer, lyk as in festivalkalinder mei dêroan keppele in profesjonalisearring fan de kulturele sektor benammen festivals en eveneminten. It program draacht neffens DS aardich by oan it fergrutsjen fan de oantreklikens fan Fryslân, dêr t taal en kultuer en romtlike kwaliteit wichtige skaaimerken fan binne. It giet om in plan op haadlinen. útstel It kolleezje fan Deputearre Steaten stelt út yn te stimmen mei de strategy Kulturele Haadstêd en dêrfoar de middels beskikber te stellen dy t oanjûn binne yn de konsept-begrutting 2010 en de kadernota moasjes en amendeminten stuk nr. 1, motie VVD PS verzoeken het college van GS om als tweede doelstelling in de Strategie Kulturele Haadstêd te benoemen: 'bekend raken van Fryslân als Fryslân, als cultureel hart van Europa' De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. blz. 10

11 stik nr. 2, amendemint FNP It beslút skrasse en ferfange troch: Yn te stimmen mei de stratezjy Kulturele Haadstêd en dêrfoar de middels foar 2010 beskikber te stellen dy't oanjûn binne yn de Begrutting 2010, op betingst dat neist it suvere prosesjild in part bestege wurdt oan saken dy't yn Fryslân sels ta in bliuwend konkrete fersterking fan de kultuer liede, en oer middels foar 2011 en fierder earst in beslút te nimmen as foldien is oan de betingst dat it wis is dat in regio har kandidearje mei as Kulturele Haadstêd en op basis fan in konkreet SMART útwurke Plan fan Oanpak. Nei de beäntwurding troch de deputearre wurdt it amendemint troch de yntsjinners ynlutsen. tasizzings Deputearre mefrou De Vries docht de neifolgjende tasizzings: - Alle gegevens oangeande de evaluaasje fan it Frysk Festival sil oan de steaten oanbean wurde foar besprek yn de kommisje B&M; - Der komme jierprogramma's; op basis fan dy programma's kinne de steaten jierliks in ôfwaging meitsje. Beslút fan Provinsjale Steaten It útstel wurdt, rekken hâldend mei de diene tasizzings, oannommen mei de stimmen fan de fraksje fan de SP tsjin. 06B Voorstel tot instemming met de voorstellen betreffende 'Fryslân Opkreazje' Het bestaande bebouwde gebied in Fryslân heeft een grote opknapbeurt nodig. Zowel in steden als in dorpen liggen grote opgaven om het bebouwde gebied af te stemmen op de wensen van gebruikers en op duurzaamheidseisen. Een goede kwaliteit van het bestaande bebouwde gebied vormt een belangrijk (toekomstig) kapitaal voor Fryslân. Tegelijk zullen steeds meer delen van Fryslân te maken krijgen met een afnemende bevolking. De krimpproblematiek dient zich aan, met zowel grote ruimtelijke als sociale consequenties. Er zal een fundamentele omslag plaatsvinden van kwantiteit naar kwaliteit van het bestaand bebouwd gebied. Het college van Gedeputeerde Staten stelt Provinciale Staten voor: - Zich uit te spreken voor een actieve provinciale rol op het gebied van herstructurering, transformatie en stedelijke vernieuwing, zoals omschreven in paragraaf 3 van de Oplegnotitie; - In te stemmen met de opgaven per speerpunt zoals omschreven in de Oplegnotitie, waarbij de uitwerking van de opgaven nog afhankelijk is van nadere besluitvorming per speerpunt over de provinciale rol en beschikbare financiën; - Kennis te nemen van het Gebiedsdocument incl. bijlagen als onderbouwing van de Oplegnotitie; - Aan de hand van de discussiepunten in de Oplegnotitie aan te geven welke rol en inzet de provincie per speerpunt in de komende jaren ( ) wil nemen; - De komende jaren naar financiële middelen te zoeken voor de realisering van de opgaven samen met de uitvoerende partijen; - Te ondersteunen dat GS de in de Oplegnotitie en het Gebiedsdocument geschetste opgaven inbrengen in de onderhandelingen met het rijk in het kader van het MIRT en in de Gebiedsagenda Noord; - Te ondersteunen dat GS de ambitie, opgaven, rollen en inzet van de provincie uitwerken in een Werkplan bestaand bebouwd gebied, tevens één van de 10 Beste Fryske Fiersichten. blz. 11

12 moties en amendementen: stik nr. 1, amendemint FNP, mei ûnderskreaun troch CDA, PvdA, VVD, SP, ChristenUnie en GrienLinks It foarnommen beslút feroarje yn: 1. De nota Fryslân Opkreazje foar kundskip oan te nimmen; 2. De nota te brûken as ynset foar de ûnderhannelings mei it ryk yn it ramt fan it MIRT en yn de gebietsaginda Noard. It amendemint wurdt troch it kolleezje oernommen. Het aldus gewijzigde voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 07H Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Gewijzigde Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied 2007 De Gewijzigde Kadersubsidie- en Subsidieverordening ILG provincie Fryslân 2007 van 12 december 2008 zijn ter goedkeuring aan het ministerie van LNV gezonden. Recente ingevingen bij de goedkeuringsbehandeling door het ministerie van LNV hebben er voor gezorgd dat de Minister haar goedkeuring nog niet wil geven zonder dat een aantal wijzigingen worden verwerkt. De gewenste aanpassingen worden nu via deze wijzigingsverordening verwerkt. De Ministeriële goedkeuring is nodig omdat anders de Rijks-ILG middelen en Europese POP2 middelen niet kunnen worden aangewend bij het uitvoeren van het pmjp. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor de verordening tot wijziging van de Gewijzigde Subsidieverordening ILG provincie Fryslân 2007 vast te stellen. Het voorstel wordt zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. 08H Voorstel tot vaststelling van de wijzigingsverordening in verband met het in overeenstemming brengen van drie provinciale verordeningen met Single Information Single Audit De wijzigingsverordening met toelichting voorziet in overstemming brengen van drie provinciale subsidieverordeningen (ASV, ISV 2 en BLS 2) met SiSa. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat verleende ISV2- en BLS2-subsidies op basis van ontvangen verantwoordingsinformatie in gemeentelijke jaarstukken over 2008 en de jaren daarna rechtmatig kunnen worden vastgesteld. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor de wijzigingsverordening en de daarbij behorende toelichting vast te stellen. Het voorstel wordt zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. blz. 12

13 09H Voorstel tot vaststelling van de verordening Subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteunings Faciliteit (NIOF 2010) De Bestuurscommissie EZ heeft op 23 januari 2009 besloten om de NIOF-regeling aan te passen in verband met de kredietcrisis, onder meer door verhoging van het subsidiepercentage. In samenwerking met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten, het ministerie van EZ en het SNN is een conceptverordening opgesteld en goedgekeurd door het juridisch beraad. Het DB SNN heeft op 1 september jl. ingestemd met de verordening NIOF. Na vaststelling en publicatie, kan de regeling in werking treden, uiterlijk per 1 januari Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor de verordening Subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteunings Faciliteit 2010 vast te stellen. Het voorstel wordt zonder discussie aangenomen met de stemmen van de fractie van de SP tegen. 10H Voorstel tot het ter kennisneming aannemen van het Jaarverslag 2008 van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het SNN biedt haar Jaarverslag 2008 aan Provinciale Staten aan ter kennisneming. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor kennis te nemen van het Jaarverslag 2008 van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het voorstel wordt zonder discussie aangenomen met de stemmen van de fractie van de SP tegen. 11H Voorstel tot instemming met het ontwerp-herindelingsregeling (grenscorrectie) gemeenten Grootegast en Achtkarspelen (bij Stroobos) Het Van Starkenborghkanaal/Prinses Margrietkanaal ten zuidoosten van Stroobos is aan de zuidoever verruimd, t.b.v. de scheepvaart. Deze zuidoever vormt de grens tussen de gemeenten Grootegast en Achtkarspelen. Nu Achtkarspelen/Fryslân er een stukje grondgebied bij krijgt, is volgens de Wet arhi (algemene regels herindeling) de provincie Fryslân de aangewezen instantie om de grenscorrectie voor te bereiden. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor te besluiten: - dat het nieuwe gedeelte van de grens tussen de gemeenten Grootegast en Achtkarspelen wordt gevormd door de naar het zuiden opgeschoven zuidoever van het Van Starkenborghkanaal/Prinses Margrietkanaal, ten zuidoosten van Stroobos. - deze zuidoever is naar het zuiden opgeschoven over een lengte van ca. 500 meter, met een breedte die varieert van 0 tot ca. 26 meter, in totaal ongeveer 1 ha. Gezien het belang voor de scheepvaart heeft e.e.a. reeds plaatsgevonden. Het betreffende gebiedje van ca. 1 ha wordt aan de gemeente Achtkarspelen toegevoegd. - de exacte grens was gelegen over de zgn. landzijde damwand. De nieuwe grens wordt gevormd door een natuurvriendelijke oever ter plaatse. - dat ingevolge artikel 2,2 van de Wet arhi, de beide colleges van GS, bij gelijkluidend besluit, de exacte beschrijving van de grens zullen vaststellen. - voor het overige de in ontwerp bijgevoegde herindelingsregeling vast te stellen. - dat publicatie van dit besluit zal plaatsvinden in het Provinciaal Blad conform de daar voor geldende regels. blz. 13

14 Het voorstel wordt zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. stemverklaringen, stemmingen en sluiten van de vergadering. Op 4 november worden stemverklaringen afgelegd door mevrouw Groeneveld (Grien- Links), de heer Van de Kolk (SP), de heer Kramer (FNP), de heer Versteeg (PvdA) en de heer Van der Ham (CDA). Op 7 november worden stemverklaringen afgelegd door de heer Van de Kolk (SP), de heer Versteeg (PvdA), de heer Van der Ham (CDA), mevrouw Miedema (VVD) en de heer Bijlsma (FNP) De vergadering van 4 november wordt om uur gesloten. De vergadering van 7 november wordt om uur gesloten. blz. 14

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma,

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 10 juni 2009, voortgezet op 16 juni 2009. Aanvang 10 juni: 10.00 uur. 16 juni: 17.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin,

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes konsept Datum DS-gearkomste 28-10-2014 Punt fan e wurklist 2b Geheim nee Tot Beslutelist Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v.

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst.

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst. Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 17 maart 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma. Afwezig: De

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 17 maart 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 9 septimber 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: KfdK en sektaris 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 23 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 26 maaie 2010 Wurklistnûmer : 06H Beliedsprogramma : Bestjoer Ôfdieling : Steategriffy Behanneljend amtner : G. Kraak Tastel : 5618 Registraasjenûmer : 892187 Primêr

Nadere informatie

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam:

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam: Beslutelist Ried Gearkomste : 18 desimber 2014 Agindapunt : 21 Status : Beslútfoarmjend Stuknûmer : S2014-20951 Mei kundskip ôfwêzich : W.A. Meinema-Scheepsma (GrienLinks) en S.I. van der Meulen (PvdA)

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 11 februari 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 3 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 jannewaris

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 7 april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris

Nadere informatie

/ /41 FRYSLAN. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

/ /41 FRYSLAN. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde In te vullen door de griffier FRYSLAN Amendement nr. Paraaf / /41 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 21 mei 2014 01 B Vaarwegenverordening Fryslân Toelichting op het amendement:

Nadere informatie

Aanvang: 10.00 uur de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw A. Toering-Schuurmans (vice-voorzitter)

Aanvang: 10.00 uur de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw A. Toering-Schuurmans (vice-voorzitter) Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 21 april 2010 Aanvang: 10.00 uur Voorzitter: Griffier: Afwezig: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 22 maart ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 22 maart ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 13 april wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 15 maart 2016

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer Beslutelist Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 41 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 30 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld.

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 maaie 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 maaie 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 5 maart a. Aktiviteitenkalinder wike 10, 2013

Beslutelist gearkomste fan D.S. 5 maart a. Aktiviteitenkalinder wike 10, 2013 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 10, 2013 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 26 febrewaris 2013 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN Meerdere (allen) B1. Statenvragen

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 11,

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme Ingekomen stukken week 13 2010 Advies Griffie Gemeente Ooststellingwerf over burgerinitiatief REC afschrift brief aan ministerie BZK over financieel toezicht (Kan betrokken worden bij behandeling jaarrekening

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf.

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf. - Toezegging Oofrvor1 V1 L \ Amendement Agendapunt Paraaf nr. / 1 Indiener(s) 1 GrienUnks f )(4j (7 v Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt. behalve de toezegging

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 140 Groningen, 10 november 2016 Besluiten Provinciale Staten 9 november 2016

Nadere informatie

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân wil onderzoek gaan doen naar de overeenkomst van

Nadere informatie

Lijst met afgehandelde moties en toezeggingen t.b.v. PS op 24 september 2014 (peildatum 13-08-2014)

Lijst met afgehandelde moties en toezeggingen t.b.v. PS op 24 september 2014 (peildatum 13-08-2014) ding Motie ingediend door Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling Status Afhandeling Afvoing PS 24 Landbouwagenda 2011 PS 19-01-2011 J. Kram GrienLinks; SP moasje 01B-18 Provinsjale steaten fsykje

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 febrewaris 2015 Wurklistnûmer : 09 Ûnderwerp : Verstrekken van Hybride Kapitaal aan de Nederlandse Waterschapsbank Beliedsprogramma : Algemene dekkingsmiddelen,

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 11 febrewaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7

Beslutelist gearkomste fan D.S. 11 febrewaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 4 febrewaris 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoorden

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 april 2016 Ofwêzich: sektaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 april 2016 Ofwêzich: sektaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. konsept Beslutelist Ofwêzich: sektaris 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2016 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 12 april 2016 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN Concerncontrol

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde In te vullen door de griffier Amendement nr. / Paraat GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 16 oktober 2013,mrhèi, 7b Stand van zaken Moties en Toezeggingen Toelichting

Nadere informatie

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. O Partijvoor. 23 septimber 2015. 04. Ynkommen stikken. Brieven Omrop Fryslân

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. O Partijvoor. 23 septimber 2015. 04. Ynkommen stikken. Brieven Omrop Fryslân moasje nû. paraaf ChristenUnte t4p) Fryslân Yn te foljen troch de griffier nedige budzjet om de brede Frysktalige programmearring mooglik te meitsjen; en c. in struktureel differinsjearre finansiering

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 24 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou De Vries, deputearre Konst (foar in part)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 24 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou De Vries, deputearre Konst (foar in part) Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou De Vries, deputearre Konst (foar in part) 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 13, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 17 maart 2015 wurdt

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 28 juny ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 26

Beslutelist gearkomste fan D.S. 28 juny ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 26 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 26 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 21 juny 2016 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN IGN (Kramer) B1. Openstellingsbesluit

Nadere informatie

konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) BESPREKPUNTEN

konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) BESPREKPUNTEN konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 BESPREKPUNTEN B1. Beantwoording schriftelijke vragen geen SOBD (meerdere) B2. Brieven aan Provinciale Staten De navolgende brief aan PS vast te

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken

B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van17 juli 2012. Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus.

Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus. PVDA In te vullen door de griffier Motie nr. 7 O9 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei 2015 04.Brief DS fan 20 jannewaris 2015 oer stân fan saken N359 Lemmer

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 23 augustus Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 23 augustus Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 34 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 12 augustus 2016 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN S&P B1. Stand van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 22 september 2010

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 22 september 2010 Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 22 september 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

Steatekommisje Lan, Loft en Wetter

Steatekommisje Lan, Loft en Wetter Steatekommisje Lan, Loft en Wetter Te behanneljen yn gearkomste: 8 jannewaris 2014 Wurklistpunt: 10 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER Ferslach fan de gearkomste op 4 desimber 2013 yn it Provinsjehûs 20

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 29 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 29 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 22 septimber 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN WfF (Kielstra) B1.

Nadere informatie

P 5 bii.2ol3 YSLAN. (5 ll2o3 cnrrm. 4ede. MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde. In te vullen door de griffier. motie nr. paraaf.

P 5 bii.2ol3 YSLAN. (5 ll2o3 cnrrm. 4ede. MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde. In te vullen door de griffier. motie nr. paraaf. YSLAN o6 (5 ll2o3 cnrrm P 5 bii.2ol3 In te vullen door de griffier 4ede Indiener(s) VVD Klaas Kielstra omtrent de problematiek in Hallum te komen; snel mogelijk met een voorstel bij PS te komen om vertraging

Nadere informatie

F ry s l â n : i e p e n e n e i g e n Begroting 2010

F ry s l â n : i e p e n e n e i g e n Begroting 2010 F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n Begroting 2010 F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n g e d e p u t e e r d e s tat e n va n F ry s l â n 7 s e p t e m b e r 009 F ry s l â n: i e p e n e n e i g

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 jannewaris 2016. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 1. Aktualiteiten en tema s

Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 jannewaris 2016. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 1. Aktualiteiten en tema s Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 jannewaris 2016 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 3 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 12 jannewaris 2016 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 novimber 2010 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Alle Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : T.S. Nieuwhof Tastel : 5568 Registraasjenûmer : 00915689 Primêr nûmer

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 1 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 1 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Moties en toezeggingen, afgehandeld wurdt ûnferoare fêststeld. c. Moties en toezeggingen, voorstel af te voeren wurdt ûnferoare fêststeld. d.

Nadere informatie

Konsept-beslutelist fan de gearkomste fan Provinsjale Steaten op woansdei 27 novimber 2013 Oanfang: oere

Konsept-beslutelist fan de gearkomste fan Provinsjale Steaten op woansdei 27 novimber 2013 Oanfang: oere Konsept-beslutelist fan de gearkomste fan Provinsjale Steaten op woansdei 27 novimber 2013 Oanfang: 10.00 oere Foarsitter: Griffier: Oanwêzich: Ofwêzich: de kommissaris fan de Kening, J.A. Jorritsma. A.

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Afwezig: De heer J. From (CDA), mevrouw S. Kromkamp (PvdA), de heer H. Korthof (PvdA)

Afwezig: De heer J. From (CDA), mevrouw S. Kromkamp (PvdA), de heer H. Korthof (PvdA) Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 30 juni 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma, mevrouw G.

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557;

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2013 Nummer 6557 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 8 april 2014. Ofwêzich: deputearre Konst. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 8 april 2014. Ofwêzich: deputearre Konst. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre Konst 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 15 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 1 april 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

Besluitenlijst provinciale staten

Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 september 2006 03. Ingekomen stukken 04. Vragenhalfuurtje Geen vragen. 05. Vaststellen van de notulen van de vergadering

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 jannewaris 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 jannewaris 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 14 jannewaris 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. B1. Statenvragen geen BESPREKPUNTEN SOBD

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Ingekomen stukken week 48 2012

Ingekomen stukken week 48 2012 Ingekomen stukken week 48 2012 28 novimber 2012 Beantwoording vragen Steatekommisje LL&W 3 oktober bodemsanering 29 novimber 2012 Behanneling yntegrale beliedsnota Grinzen oer 29 novimber 2012 Discussienotitie

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 05H Beliedsprogramma : Economische Zaken Ôfdieling : BFT/ERT Behanneljend amtner : M.A. Zijlstra Tastel : 5965 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 7 februari 2012

B&W-vergadering d.d. 7 februari 2012 B&W-vergadering d.d. 7 februari 2012 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 31 januari 2012. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie