Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009."

Transcriptie

1 Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november Aanvang: op 4 november uur. op 7 novemer: uur. Voorzitter: bij beide vergaderingen: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: op 4 november: de heer O. Bijlsma. op 7 november: mevrouw G. Kraak. Afwezig: op 4 november: mevrouw M.A. Fokkens-Kelder (VVD) op 7 november: de heer A. Autar (PvdA), de heer C. Vos (CDA), mevrouw M.A. Fokkens-Kelder (VVD), de heer R.H.J.M. Klerks (SP), de heer J.G. Kramer (FNP). 1. a. lepening en meidielings (4 november) - Voorafgaand aan de vergadering is stil gestaan bij het overlijden van het SP-statenlid de heer F. Baron op 1 oktober Er is bericht van verhindering van mevrouw Fokkens. Ze trakteert vanmiddag op beschuit met muisjes ter gelegenheid van de geboorte van haar dochter Emma op 30 september Mevrouw Teernstra, mevrouw Poepjes en de heer Haarsma hebben laten weten later te zullen komen. - Mevrouw Toering komt mogelijk in de loop van de dag. lepening en meidielings (7 november) - Er is bericht van verhindering van mevrouw Fokkens en van de heren Autar, Vos, Klerks en Kramer. - De heer Oostland en mevrouw Keizer hebben laten weten later te zullen komen. b. Fêststellen wurklist - ynterpellaasjefersyk SP oer it 'Kunstencentrum A7'. Nei diskusje stimme de fraksjes fan de SP,VVD, FNP en GrienLinks foar it tastean fan de ynterpellaasje; de fraksjes fan it CDA, PvdA en ChristenUnie wize is fersyk ôf. De ynterpellaasje wurdt net tastien. - Punt 10B wurdt feroare yn 10H. 2. Beslutelist fan de steategearkomste fan 16 septimber 2009 De beslutelist wurdt sûnder wizigings fêststeld. 3. Voorstel presidium agendering van het Burgerinitiatief Stichting Afvaloven Nee Het presidium van Provinciale Staten stelt voor om de vraagstelling van het burgerinitiatief van de heer F.M.H. Petersen en mevrouw J.J. Steevensz d.d. 16 september 2009 te agenderen voor de statenvergadering van 16 december Het voorstel wordt, na discussie, met algemene stemmen aangenomen. blz. 1

2 4. Fragenoerke 4.a: fragen fan de FNP oer de nije 380KV heechspanningslieding De fragen fan de hear Bijlsma wurde beäntwurde troch deputearre Konst. 5. Ynkommen stikken De advizen oangeande de ynkommen stikken wurde oernaam. HAMMERSTIKKEN / BESPREKPUNTEN 01B Voorstel tot vaststelling van de Begroting 2010 Op voorstel van de voorzitter wordt besloten de agendapunten 01B en 02B tegelijkertijd te bespreken. Gedeputeerde Staten bieden de Begroting 2010 ter vaststelling aan. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor: 1. de Begroting 2010 provincie Fryslân vast te stellen. 2. de motorrijtuigenbelasting met ingang van 1 april 2010 te verhogen met 1,3 punt tot 81,7 opcenten in verband met inflatiecorrectie. 3. de Begroting 2010 Fonds Nazorg Stortplaatsen Fryslân vast te stellen. 4. investeringsprojecten met ingang van 2010 lineair af te schrijven en de uit deze stelselwijziging voortvloeiende inhaalafschrijving te verwerken in de begroting de infrastructurele projecten Brug Vrouwbuurstermolen, Brug Oosterwolde en N361 Rhaladyk onder het regiem van reguliere en kleine projecten te brengen. 6. de in de begroting opgenomen bedragen voor de projecten N361 Steenendam- Rinsumageest en N361 Trynwâlden beschikbaar te stellen. 7. de eerste wijziging van de begroting 2010 met betrekking tot de implementatie van de uitvoeringsdiensten in het kader van de Wabo vast te stellen. moties en amendementen: stuk nr. 1, amendement CDA, mede ondertekend door PvdA en ChristenUnie Aan het besluit toevoegen: 'besluiten de paragraaf programmamanagement te schrappen' Het amendement wordt door het college overgenomen. stuk nr. 2, motie CDA, mede ondertekend door PvdA en ChristenUnie. PS verzoeken het college om voor 1 januari 2010 aan PS een overzicht te doen toekomen van alle promotie-uitingen door en namens de provincie en een voorstel te doen om hier stroomlijning en versobering in aan te brengen. De motie wordt door het college overgenomen onder aantekening dat de genoemde datum mogelijk niet wordt gehaald, en later door de indieners ingetrokken. stuk nr. 3, amendement CDA, mede ondertekend door PvdA en ChristenUnie Aan het besluit toevoegen: De budgetten ten behoeve van onderstaande zaken worden wel opgenomen in de begroting maar nog niet geautoriseerd in afwachting van nadere inhoudelijke besluitvorming door de staten: a. Wabo/omgevingsdiensten b. VMBO-arrangementen c. Program Topattractie blz. 2

3 d. co-financieringsbudget EFRO/EZ/Interreg/Waddenfonds e. Geografisch Top level Domein f. PMP Het amendement wordt door het college overgenomen onder aantekening dat het college zo spoedig mogelijk een brief met informatie over de 6 onderwerpen aan de staten stuurt. Die brief kan worden geagendeerd voor de statenvergadering van 16 december 2009 of 13 januari stik nr. 4, amendemint CDA PS beslute dat de jierlikse ekstra bydrage fan ,- oan it Fryske Gea mei yngong fan 2010 skrast wurdt De moasje wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksjes fan it CDA en de VVD foar. stik nr. 5, amendemint CDA, (letter feroare yn in moasje) PS beslute de (oannommen) moasje 'investeringssubsidieregeling jonge landbouwers' no noch út te fieren en hjirfoar finansjele romte binnen programma 5 te sykjen. De moasje wurdt oannommen mei de stimmen fan de fraksje fan de PvdA tsjin. stuk nr. 7, motie PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie PS verzoeken het college van GS te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te investeren in Blue Energy en uiterlijk 1 juni 2010 PS hierover te informeren. De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 8, motie PvdA, PS verzoeken het college van GS om: - samen met gemeenten, onderwijs en IVN een project op te zetten om het NME-netwerk in Fryslân te versterken zodat minimaal 25% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs tijdens deze periode worden bereikt; - PS te informeren op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan deze motie. De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 9, motie PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie PS verzoeken het college van GS naast het 'aanvalsplan Krimp' te komen met aanvalsplannen voor de duurzame en energiezuinige herstructurering van de na-oorlogse woonwijken en de herstructurering van de bedrijventerreinen. De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 10, motie PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie PS verzoeken het college vóór 1 april 2010 te komen met een uitwerking voor een Doefonds. De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 11, motie PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie PS verzoeken het college van GS om bij de volgende bestuursrapportages inzicht te geven aan de staten in de volledige begroting inclusief de begroting ongewijzigd beleid. De motie wordt door het college overgenomen (onder aantekening dat bedoeld inzicht zal worden gegeven in de kadernota) en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 12, motie PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie PS verzoeken het college van GS om het rentedeel van de reserve Nuon, na aftrek van kosten en de compensatie voor de waarde, apart zichtbaar vrij te laten vallen binnen de exploitatie en een en ander in een aparte paragraaf zichtbaar te maken en deze te laten vaststellen door de staten. blz. 3

4 De motie wordt door het college overgenomen (onder aantekening dat de motie zo wordt gelezen dat het vermogensbeheer inzichtelijk gemaakt moet worden) en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 13, amendement PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie Aan het ontwerp-besluit toevoegen: De staten besluiten 50 mln. te reserveren ten behoeve van uitgaven in het kader van duurzaamheid en kennisinfrastructuur en verzoeken het college een en ander verder uit te werken. Het amendement wordt door het college overgenomen. stuk nr. 14, motie PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie PS verzoeken het college van GS bij volgende begrotingen helder aan te geven of de in de begroting opgenomen bedragen worden geautoriseerd, dan wel dat nog beleidsmatige besluiten moeten worden genomen door de staten alvorens beschikt kan worden over de geldmiddelen. De motie wordt door het college overgenomen (onder aantekening dat bedoeld overzicht in de begroting wordt opgenomen en niet apart aan de staten wordt voorgelegd) en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 15, amendement PvdA, mede ondertekend door CDA en ChristenUnie PS besluit het frictiebudget van ,-- te schrappen. Het amendement wordt na de beantwoording door de gedeputeerde door de indieners ingetrokken. stuk nr. 16, motie VVD; PS verzoeken het college van GS - een onderzoek te starten naar voor- en nadelen van integrale gebiedsontwikkeling en het resultaat van dat onderzoek in discussie te brengen bij PS; - hiertoe op korte termijn een onderzoeksopzet op te stellen inclusief een voorstel met betrekking tot de rol van PS bij dat onderzoek. De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 17, motie VVD; PS verzoeken het college van GS - op korte termijn een notitie voor te leggen aan PS aangaande het wenselijk geachte informatie- en kennispunt met monitoringskader, nulsituatie, alle punten waar verwacht wordt dat inspanning nodig is om basiskwaliteit te behouden en/of te versterken en een goede financiële onderbouwing van dat informatiepunt. - op basis van de notitie PS ook te laten uitspreken welke kwaliteiten gewenst worden; - op basis van het resultaat van de behandeling van die notitie instellingen uit te nodigen voor het offreren voor het in huis halen van het gewenste informatie- en kennispunt. De motie wordt na de beantwoording door de gedeputeerde door de indieners ingetrokken. stik nr. 18, moasje FNP PS fersykje it kolleezje fan DS om mei de middels dy't hjirfoar binnen programma 1 foar ornearre binne in ûndersyk dwaan te litten. It ûndersyk omfiemet yn elk gefal de folgjende punten: - de bestjoerskrêftûntwikkeling yn Boarnsterhim troch de jierren hinne; - in analyze fan de oarsaken fan it mislearjen fan Boarnsterhim as gemeente. De moasje wurdt oannommen mei de stimmen fan de fraksjes fan de FNP, PvdA, VVD, SP en GrienLinks foar. blz. 4

5 stuk nr. 22, motie ChristenUnie PS verzoeken het college van GS - te onderzoeken of het toepassen van de DeSaH-techniek in het nieuwe provinciehuis mogelijk is en er geen negatieve gevolgen zijn voor de bouw van het provinciehuis en de financiering daarvan; - te onderzoeken of de investering op termijn terugverdiend kan worden, eventueel met inzet van subsidiemogelijkheden. De motie wordt door het college overgenomen onder aantekening dat met de bouwcombinatie overlegd wordt over realisatie binnen het budget dat beschikbaar is voor de bouw van het Provinciehuis. Daarna wordt de motie door de indieners ingetrokken. stuk nr. 23, amendement ChristenUnie Op pagina 65 van de begroting de tekst '--- voor toekomstige milieuvergunningaanvragen -- t/m -- in onze provincie kan/mag plaatsvinden ---' vervangen door: -- De staten hebben nog geen besluit genomen of CO2-opslag in Fryslân wordt toegestaan. Pas na een positief besluit zal een toetsingskader worden ontwikkeld waarin de voorwaarden voor CO2-opslag worden vastgelegd. Aan de staten wordt voor 1 juli 2010 een voorstel aangeboden hoe om te gaan met ondergrondse CO2 opslag in de provincie.----' Het amendement wordt door het college overgenomen. stuk nr. 24, motie ChristenUnie (punt 02B) mede ondertekend door CDA en PvdA PS verzoeken het college van GS te onderzoeken of en op welke wijze we kunnen komen tot een nieuw Fries 'nutsbedrijf' waarbij het stimuleren van duurzame energie en het opschalen de hoofddoelstellingen zijn. De motie wordt door het college overgenomen; het wordt opgepakt samen met marktpartijen. Daarna wordt de motie door de indieners ingetrokken. stuk nr. 25, amendement PvdA Uit het ontwerp-besluit verwijderen punt 7: 'De eerste wijziging van de begroting 2010 met betrekking tot de implementatie van de uitvoeringsdiensten in het kader van de Wabo vast te stellen'. Het amendement wordt door het college overgenomen. toezeggingen: By de behanneling fan beide punten fan de wurklist fan de wurklist docht deputearre Galema de neifolgjende tasizzings: - it kolleezje komt nei de evaluaasje sa gau as mooglik, yn in breder perspektyf, werom op de pilot 'platfoarm parkmanagement' - der komt in oersjoch fan alle duorsumensinisjativen fan de provinsje - it kolleezje wol it inisjatyf nimme foar in debat mei de steaten oer de rezjyrol fan de provinsje by gemeentlike weryndieling; in weromblik op de weryndieling fan 1984 wurdt dêrby belutsen. - der wurdt oan Sequoia in oersjoch frege fan wurk dat hja foar de provinsje Fryslân dien hawwe; dat oersjoch wurdt oan de steaten stjoerd. Ek de belutsenheid fan de steaten wurdt yn byld brocht. - yn it kader fan Trendbrekke sil oandacht komme foar duorsum hanneljen. - op it mêd fan RSP en ko-finansiering krije de steaten noch dit jier in foarstel fan it kolleezje - der wurdt yn oerlis mei de griffy sa gau as mooglik in debat pland oer de provinsjale rezyrol by gemeentlike weryndieling. Het aldus gewijzigde voorstel wordt, met inachtneming van de gedane toezeggingen, met algemene stemmen aangenomen. blz. 5

6 De fracties van de SP en GrienLinks nemen niet deel aan de stemming. 02B Voorstel tot kennisneming van de 2 e Bestuursrapportage 2009 en vaststelling van de 8 e begrotingswijziging 2009 De bestjoersrapportaazje jout ynformaasje oer de útfiering fan de Begrutting Yn dizze rapportaazje wurdt in ynhâldlike en finansjele prognoaze foar it einde fan it jier jûn. Oan de rapportaazje is de 8 e Begruttingswiziging 2009 taheakke. útstel It kolleezje fan Deputearre Steaten stelt út: - De 2 e Bestjoersrapportaazje 2009 foar kundskip oan te nimmen. - De 8 e Begruttingswiziging 2009 fêst te stellen. moasjes en amendeminten stuk nr. 6, amendement CDA, mede ondertekend door PvdA en ChristenUnie (later gewijzigd) PS besluiten niet akkoord te gaan met de volgende personeelsuitbreidingen in de 8 e begrotingswijziging 2009; 1.3: secretariaat SNN , treasury-functie ,-- per jaar Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. stuk nr. 19, motie SP PS verzoeken het college van GS deze vrijval ( ,-- minder uitgaven OVscholieren) te oormerken voor verbetering van het openbaar vervoer in Fryslân. De motie wordt verworpen met de stemmen van de fractie van de SP voor. stuk nr. 20, motie SP later gewijzigd PS verzoeken het college van GS - geld dat gereserveerd is voor het SIF uitsluitend hiervoor te gebruiken De motie wordt aangenomen met de stemmen van de fractie van de VVD tegen. stuk nr. 21, motie SP PS verzoeken het college van GS een onderzoek te starten naar de manier waarop Falcon tot stand in gekomen en met name naar de rol van het adviesbureau Sequoia daarin. De motie wordt verworpen met de stemmen van de fracties van de SP, VVD, FNP en GrienLinks voor. Het aldus gewijzigde wordt met algemene stemmen aangenomen. De SP-fractie neemt niet deel aan de stemming 03B Voorstel tot vaststelling van het Provinciale Waterhuishoudingsplan De inbreng van de staten in eerste termijn (inclusief moties en amendementen) komt aan de orde op De reactie op de eerste termijn van het college, de tweede termijn en de stemmingen komen op aan de orde. Eind 2008 is het Waterhuishoudingsplan in ontwerp vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In een Antwoordnota geven Gedeputeerde Staten hun reactie op de ingebrachte zienswijzen. Ook zijn daarin de voorstellen tot aanpassing van planteksten opgenomen. Het definitieve plan wordt nu ter vaststelling voorgelegd. blz. 6

7 Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor: a. de Antwoordnota van 1 september 2009 voor kennisgeving aan te nemen; b. het Advies van de MER-commissie voor kennisgeving aan te nemen en de aanvulling op het Milieu-effectrapport WHP en WBP (Passende beoordeling) vast te stellen; c. het provinciale Waterhuishoudingsplan Fryslân vast te stellen, inclusief het document Status, toestand, kwaliteitsdoelen en maatregelen voor KRW-waterlichamen, kaarten en achtergronddocument; d. het Waterbeheerplan van Wetterskip Fryslân voor kennisgeving aan te nemen. moties en amendementen: stik nr. 1, moasje CDA, mei ûnderskreaun troch de VVD. PS fersykje it kolleezje fan DS harren yn te setten om de fleksibele peilen, foar de realisaasje fan natuer útslutend binnen de grinzen fan de natuergebieten Natuera 2000 plakfine te litten. En dêrneist meie dy fleksibele peilen gjin útstrieling hawwe nei oangrinzende perselen. De moasje wurdt nei de beäntwurding troch de deputearre troch de yntsjinners ynlutsen. stuk nr. 2, amendement PvdA, mede ondertekend door FNP, SP, GrienLinks en Christen- Unie. Op blz. 15 van het 3 e WHP de zin 'het peilbeleid wordt gericht op het zo goed mogelijk aansluiten bij de door ons vastgestelde functies op de functiekaart' aan te vullen met: 'en op het voorkomen van negatieve effecten voor natuurgebieden, bebouwing en landbouw. Bij het voorkomen van die schade behoort het heroverwegen van die vastgestelde functies tot de mogelijkheden.' Het amendement wordt aangenomen met de stemmen van de fracties van het CDA en de VVD tegen. stuk nr. 3, motie PvdA, mede ondertekend door GrienLinks. PS verzoeken het college van GS om het veenweidegebied ten aanzien van de kaders op te nemen in het Waterhuishoudingsplan. De motie wordt na de beantwoording door de gedeputeerde door de indieners ingetrokken. stuk nr. 4, motie PvdA, mede ondertekend door GrienLinks. PS spreken uit in te zetten op 10% vermindering van het aantal peilvakken in deze planperiode. De motie wordt verworpen met de stemmen van de fracties van de PvdA, GrienLinks en de ChristenUnie voor. stuk nr. 5, motie PvdA, mede ondertekend door GrienLinks. PS verzoek het college van GS met de waterbeheerder af te spreken dat bij de bestrijding van zoute kwel het vasthouden van zoet water bij voorkeur moet worden ingezet. De motie wordt verworpen met de stemmen van de fracties van de PvdA, GrienLinks en de SP voor. stik nr. 6, moasje VVD, mei ûnderskreaun troch it CDA. PS fersykje it kolleezje om yn tabel B2 út taheakke 4 fan it Wetterhúshâldingsplan as KRWdoelen foar stikstof en fosfaat foldwaande bânbreedte, rommere marzjes, oan te jaan yn de op dat stik oanbelangjende gehaltes. Nei't de CDA-fraksje by de stimferklearring de stipe oan de moasje weromlutsen hat wurdt de moasje fersmiten mei de stimmen fan de fraksje fan de VVD foar. blz. 7

8 stik nr. 7, moasje VVD PS fersykje it kolleezje fan DS ynsichtlik te meitsjen wat de finansjele konsekwinsjes binne foar ferskate kategoryen belestingplichtigen en om oan de hân fan dat oersicht yn PS te bepalen wat maksimaal betelber achte wurdt. De moasje wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksjes fan de VVD en CDA foar. stik nr. 8, moasje FNP, mei ûnderskreaun troch VVD en SP. PS fersykje it kolleezje fan DS by de begrinzing fan de reservearringssônes foar de primêre wetterkearingen út te gean fan reservearring bûtendyks dêr't in foarlân/kwelder oanwêzich is (fan Swarte Hoanne oant en mei de Bantpolder) en it Wetterhúshâldingsplan sawol wat de tekst as de kaart dêrop oan te passen. De moasje wurdt oannaam mei de stimmen fan de fraksjes fan de FNP, VVD, SP, CDA en GrienLinks foar. stik nr. 9, moasje FNP, (op wizige) mei ûnderskreaun troch CDA, VVD en SP. PS fersykje it kolleezje fan DS der by it ryk op oan te trunen de primêre seekearingen te ferlizzen nei de bûtenste wetterkearende dunenrige c.q. de diken en kaden. De moasje wurdt troch it kolleezje oernaam mei de oantekening dat de moasje lêzen wurdt as stipe oan it belied fan it kolleezje en dêrnei troch de yntsjinners ynlutsen. stik nr. 10: moasje FNP, mei ûnderskreaun troch de VVD PS fersykje it kolleezje fan DS troch middel fan in kontra-ekspertise de kosten fan ferskate útfieringen fan de gemalen op Lauwerseach, Harns en Fiifhuzen ôfset tsjin kosten en besparrings dy't dêrmei binnendyks yn de boezem en oevers en kaden ûntsteane noch ris kritysk tsjin it ljocht te hâlden. De moasje wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksjes fan de FNP, VVD, SP en GrienLinks foar. stik nr. 11, amendemint FNP Yn paragraaf , side 45 in ekstra streekje taheakje oan 'bij het opstellen --- enz.': - er worden zodanig maatregelen getroffen dat schade als gevolg van lagere waterpeilen aan bebouwing in het buitengebied wordt voorkomen'. Op side 46, ûnder 'gewenste resultaten' in ekstra bûlet taheakje; - schade aan bebouwing in het buitengebied als gevolg van lagere waterpeilen is voorkomen. It amendemint wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksjes fan de FNP, SP en Grien- Links foar. stik nr. 12, moasje FNP, mei ûnderskreaun troch de SP (op wizige) PS fersykje it kolleezje fan DS foar de Fryske polders ûndersykje te litten hokker wetterberging ferlern gien is troch ruilverkaveljen en wat op dit stuit en yn de takomst in adekwate needsaaklike wetterberging wêze soe foar de respektivelike polderes. De moasje wurdt troch it kolleezje oernommen mei de oantekening dat de moasje lêzen wurdt as it fersyk alle saken dy't hjiroer yn it VBA stean tastjoerd te krijen. By stimming wurdt de moasje oannommen mei de stimmen fan de fraksjes fan de FNP, SP, PvdA, ChristenUnie en GrienLinks foar. stik nr. 13, moasje FNP PS fersykje it kolleezje fan DS - de pilot 'aktyf biologysk behear' net út te fieren - de resultaten fan de monitoaring yn 2009 ôf te wachtsje - op basis fan de resultaten fan de monitoaring eventuele fierdere stappen te bepalen. De moasje wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksje fan de FNP foar. blz. 8

9 stik nr. 14, moasje SP PS fersykje it kolleezje fan DS by it Wetterskip Fryslân oan te trunen op it folslein útfieren fan harren wetlike taak, dus ek tafersjoch te hâlden op de sleatten tusken perselen fan ien eigener. De moasje wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksje fan de SP foar. stuk nr. 15, motie SP PS verzoeken het college van GS om: - in overleg te gaan met het Wetterskip Fryslân en met gemeenten om daadwerkelijk werk te maken van de realisatie van een duurzame waterketen (niet alleen aan de voorkant maar ook aan de achterkant); - daarnaast in overleg te gaan met de energiesector, landbouw en afvalsector omdat er dwarsverbanden zijn en ook hier een belangrijke rol is voor de provincie; - bij de uitwerking van het duurzaamheids- en innovatieplan voor de waterketen al deze aspecten mee te nemen. De motie wordt door het college overgenomen en wordt daarna door de indieners ingetrokken. stuk nr. 16, motie ChristenUnie, mede ondertekend door de SP PS verzoeken het college van GS - te bevorderen dat provincie en Wetterskip samen met de NME-centra projecten ontwikkelen voor educatieve doeleinden over de Fryske waterhuishouding; - aan de NME-centra in Fryslân een budget van 2.500,-- per project ter beschikking te stellen om dit in uitvoering te nemen. De motie wordt na de beantwoording door de gedeputeerde door de indieners ingetrokken onder aantekening dat vooral de jeugd bij de uitvoering betrokken moet worden. toezeggingen: Deputearre mefrou Schokker docht de neifolgjende tasizzings: - der komt oerlis mei de belutsen gemeenten oer de reservearringssônes; - de steaten sille skriftlik op 'e hichte brocht wurde fan de resultaten fan it bestjoerlik oerlis oer in skearegeling pealrot. Ein novimber kin dat yn de kommisje bepraat wurde. - der komt (nei oanlieding fan stik nr. 7) jierliks in oersjoch fan de wetterskipsheffing foar de ûnderskate kategoryen. Het aldus gewijzigde voorstel wordt, met in achtneming van de gedane toezeggingen, met algemene stemmen aangenomen. 04B Voorstel tot vaststelling van de Waterverordening provincie Fryslân Het voorstel wordt behandeld op De wetgeving op het gebied van het waterbeheer is gemoderniseerd en samengevoegd tot één wet. Een aantal onderwerpen van de wet dient op provinciaal niveau te worden uitgewerkt. De kans is benut om ook alle provinciale regelgeving samen te voegen tot één verordening. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor de Waterverordening provincie Fryslân vast te stellen. blz. 9

10 moties en amendementen: stik nr.1 amendemint VVD It twadde lid fan paragraaf 1.2 primêre wetterkearing, artikel 1.3 'Provinciaal Overlegorgaan Kust' wizigje yn: 2. Het overlegorgaan wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van provincie, waterbeheerders, Rijk, kustgemeenten en relevante terreinbeheerders'. It amendemint wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksje fan de VVD foar. stik nr.2 amendemint VVD Paragraaf 1.8, artikel 1.19 fan de wetterferoardering provinsje Fryslân te wizigjen yn: Artikel 1.19: Aanwijzing verplichte peilbesluiten: 1. GS stellen voor de oppervlaktewateren van de gehele provincie Fryslân nadere regels vast met betrekking tot gewenste waterstanden of bandbreedten waarbinnen waterstanden kunnen variëren; 2. GS bepalen de rangorde van maatschappelijke en ecologische behoeften bij watertekorten; 3. de waterbeheerder stelt een of meer peilbesluiten vast voor de oppervlaktelichamen onder zijn beheer, met inachtneming van de vastgestelde nadere regels, zoals genoemd in artikel 1.19, lid 1 en lid 2. It amendemint wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksjes fan de VVD en FNP foar. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 05B Utstel om yn te stimmen mei de strategy Kulturele Haadstêd it útstel wurdt bepraat op De strategy foar de kandidaatstelling fan Fryslân as Kulturele Haadstêd yn 2018 wurdt yn it útstel neier taljochte. De strategy fan de Kulturele Haadstêd makket neffens DS in yntegrale oanpak mooglik fan ferskate inisjativen op it mêd fan kultuer, lyk as in festivalkalinder mei dêroan keppele in profesjonalisearring fan de kulturele sektor benammen festivals en eveneminten. It program draacht neffens DS aardich by oan it fergrutsjen fan de oantreklikens fan Fryslân, dêr t taal en kultuer en romtlike kwaliteit wichtige skaaimerken fan binne. It giet om in plan op haadlinen. útstel It kolleezje fan Deputearre Steaten stelt út yn te stimmen mei de strategy Kulturele Haadstêd en dêrfoar de middels beskikber te stellen dy t oanjûn binne yn de konsept-begrutting 2010 en de kadernota moasjes en amendeminten stuk nr. 1, motie VVD PS verzoeken het college van GS om als tweede doelstelling in de Strategie Kulturele Haadstêd te benoemen: 'bekend raken van Fryslân als Fryslân, als cultureel hart van Europa' De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. blz. 10

11 stik nr. 2, amendemint FNP It beslút skrasse en ferfange troch: Yn te stimmen mei de stratezjy Kulturele Haadstêd en dêrfoar de middels foar 2010 beskikber te stellen dy't oanjûn binne yn de Begrutting 2010, op betingst dat neist it suvere prosesjild in part bestege wurdt oan saken dy't yn Fryslân sels ta in bliuwend konkrete fersterking fan de kultuer liede, en oer middels foar 2011 en fierder earst in beslút te nimmen as foldien is oan de betingst dat it wis is dat in regio har kandidearje mei as Kulturele Haadstêd en op basis fan in konkreet SMART útwurke Plan fan Oanpak. Nei de beäntwurding troch de deputearre wurdt it amendemint troch de yntsjinners ynlutsen. tasizzings Deputearre mefrou De Vries docht de neifolgjende tasizzings: - Alle gegevens oangeande de evaluaasje fan it Frysk Festival sil oan de steaten oanbean wurde foar besprek yn de kommisje B&M; - Der komme jierprogramma's; op basis fan dy programma's kinne de steaten jierliks in ôfwaging meitsje. Beslút fan Provinsjale Steaten It útstel wurdt, rekken hâldend mei de diene tasizzings, oannommen mei de stimmen fan de fraksje fan de SP tsjin. 06B Voorstel tot instemming met de voorstellen betreffende 'Fryslân Opkreazje' Het bestaande bebouwde gebied in Fryslân heeft een grote opknapbeurt nodig. Zowel in steden als in dorpen liggen grote opgaven om het bebouwde gebied af te stemmen op de wensen van gebruikers en op duurzaamheidseisen. Een goede kwaliteit van het bestaande bebouwde gebied vormt een belangrijk (toekomstig) kapitaal voor Fryslân. Tegelijk zullen steeds meer delen van Fryslân te maken krijgen met een afnemende bevolking. De krimpproblematiek dient zich aan, met zowel grote ruimtelijke als sociale consequenties. Er zal een fundamentele omslag plaatsvinden van kwantiteit naar kwaliteit van het bestaand bebouwd gebied. Het college van Gedeputeerde Staten stelt Provinciale Staten voor: - Zich uit te spreken voor een actieve provinciale rol op het gebied van herstructurering, transformatie en stedelijke vernieuwing, zoals omschreven in paragraaf 3 van de Oplegnotitie; - In te stemmen met de opgaven per speerpunt zoals omschreven in de Oplegnotitie, waarbij de uitwerking van de opgaven nog afhankelijk is van nadere besluitvorming per speerpunt over de provinciale rol en beschikbare financiën; - Kennis te nemen van het Gebiedsdocument incl. bijlagen als onderbouwing van de Oplegnotitie; - Aan de hand van de discussiepunten in de Oplegnotitie aan te geven welke rol en inzet de provincie per speerpunt in de komende jaren ( ) wil nemen; - De komende jaren naar financiële middelen te zoeken voor de realisering van de opgaven samen met de uitvoerende partijen; - Te ondersteunen dat GS de in de Oplegnotitie en het Gebiedsdocument geschetste opgaven inbrengen in de onderhandelingen met het rijk in het kader van het MIRT en in de Gebiedsagenda Noord; - Te ondersteunen dat GS de ambitie, opgaven, rollen en inzet van de provincie uitwerken in een Werkplan bestaand bebouwd gebied, tevens één van de 10 Beste Fryske Fiersichten. blz. 11

12 moties en amendementen: stik nr. 1, amendemint FNP, mei ûnderskreaun troch CDA, PvdA, VVD, SP, ChristenUnie en GrienLinks It foarnommen beslút feroarje yn: 1. De nota Fryslân Opkreazje foar kundskip oan te nimmen; 2. De nota te brûken as ynset foar de ûnderhannelings mei it ryk yn it ramt fan it MIRT en yn de gebietsaginda Noard. It amendemint wurdt troch it kolleezje oernommen. Het aldus gewijzigde voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 07H Voorstel tot vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Gewijzigde Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied 2007 De Gewijzigde Kadersubsidie- en Subsidieverordening ILG provincie Fryslân 2007 van 12 december 2008 zijn ter goedkeuring aan het ministerie van LNV gezonden. Recente ingevingen bij de goedkeuringsbehandeling door het ministerie van LNV hebben er voor gezorgd dat de Minister haar goedkeuring nog niet wil geven zonder dat een aantal wijzigingen worden verwerkt. De gewenste aanpassingen worden nu via deze wijzigingsverordening verwerkt. De Ministeriële goedkeuring is nodig omdat anders de Rijks-ILG middelen en Europese POP2 middelen niet kunnen worden aangewend bij het uitvoeren van het pmjp. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor de verordening tot wijziging van de Gewijzigde Subsidieverordening ILG provincie Fryslân 2007 vast te stellen. Het voorstel wordt zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. 08H Voorstel tot vaststelling van de wijzigingsverordening in verband met het in overeenstemming brengen van drie provinciale verordeningen met Single Information Single Audit De wijzigingsverordening met toelichting voorziet in overstemming brengen van drie provinciale subsidieverordeningen (ASV, ISV 2 en BLS 2) met SiSa. Daarmee wordt ervoor gezorgd dat verleende ISV2- en BLS2-subsidies op basis van ontvangen verantwoordingsinformatie in gemeentelijke jaarstukken over 2008 en de jaren daarna rechtmatig kunnen worden vastgesteld. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor de wijzigingsverordening en de daarbij behorende toelichting vast te stellen. Het voorstel wordt zonder discussie met algemene stemmen aangenomen. blz. 12

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : n.v.t. Ôfdieling : Financien Planning en Control Behanneljend amtner : M.C.M. Lubach - van der Elst Tastel : 5596 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2012

Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2012 Eerste bestuursrapportage uitvoering begroting 2012 (januari t/m maart 2012) 27 juni 2012 Provinciale Staten 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in de 1 e Berap 3 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen Omslag_Jaarstukken_2011.qxp:439x297 30-03-2012 11:06 Pagina 1 Jierstikken 2011 Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach Jierstikken 2011 Fryslân: iepen en eigen Fryslân: iepen en eigen Jierstikken

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 17 maart 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: KfdK en sektaris 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 23 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5B Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus.

Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus. PVDA In te vullen door de griffier Motie nr. 7 O9 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei 2015 04.Brief DS fan 20 jannewaris 2015 oer stân fan saken N359 Lemmer

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen

Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Verbetering vervoer in het landelijk gebied; uitgangspunten en maatregelen Aanleiding Het OV, met name in het landelijk gebied staat volop in de belangstelling. En terecht, openbaar vervoer is een kerntaak

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 10 februari 2010 Wurklistnûmer : 03B Beliedsprogramma : Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : Menno Keulen Tastel : 5344 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Milieurapport WHP en WBP Fryslân

Milieurapport WHP en WBP Fryslân Milieurapport WHP en WBP Fryslân Wetterskip Fryslân Provincie Fryslân 11 september 2008 9T0956 Definitief Chopinlaan 12 Postbus 8064 9702 KB Groningen +31 (0)50 521 42 14 Telefoon +31 (0)50 526 14 53 Fax

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen

Molendijkzaal 0.01. Pakketstudies bereikbaarheid: reacties op basis- en no-regretmaatregelen OVERZICHT De Raad 24-02-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Ontwikkeling Vathorst West en Noord; resul-taten 2e werkatelier Peiling Pakketstudies bereikbaarheid:

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht 2005REG09 CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht Aanwezig: Dhr. M. van de Groep (voorzitter), dhr.mr. J.H. Ekkers

Nadere informatie

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010 Inhoudsopgave 1. Notulen vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-lijst... 6 B.1 Wijziging

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ 2 8 MEI 2013. Dat. ontv.: Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P6JZO^/ubÖ Dat. 2 8 MEI 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 7 april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Moties 2012. Motieboek 2012

Moties 2012. Motieboek 2012 Motieboek 2012 1 16 JULI 2012 120716 MOTIE ONDERGRONDSE AFVALCONTRAINERS Verworpen 16 JULI 2012 120716 MOTIE GRAFISCH ATELIER Verworpen 30 MEI 2012 120530 MOTIE STUREN OP FONDSEN Ingetrokken 30 MEI 2012

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie