Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S."

Transcriptie

1 Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording schriftelijke vragen GS stellen de antwoorden op de schriftelijke vragen op grond van artikel 39 RvO vast. Het betreft: b. Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/ dhr. Dorrepaal over informatie voorziening Wagenborg veerdiensten. de brief te wijzigen met mandaat voor gedeputeerde Kramer voor redactionele aanpassingen.

2 - 2 - SOBD (meerdere) B2. Brieven aan Provinciale Staten De brieven aan PS vast te stellen: b. Brief Relatie inisiatyfútstel ynternasjonaal sakedwaan van de VVD en het aanvalsplan Internationaal Ondernemen ( ) van Wurkje foar Fryslân; c. Brief beantwoording motie extra sprinter op zaterdag op traject Leeuwarden Meppel ( ) van de afdeling S&P; d. Brief motie jeugdzorg ( ) van de afdeling K&M; e. Brief Memorie van Toelichting bij PS-stuk Verstrekken van Hybride Kapitaal aan Nederlandse Waterschapbank ( ) van de afdeling FPC; f. Brief Ofskrift brief oangeande Kennisaginda Fryslân oan ministers Kamp en Bussemaker ( ) van de afdeling K&M; g. Brief Planning vierde Waterhuishoudingsplan ( ) van de afdeling S&P; h. Brief Utfieringsnotysje Nota Greidefûgels ( ) van de afdeling S&P; i. Brief Aanvullende informatie stationsomgeving Leeuwarden ( ) van de afdeling S&P. 1. de brieven aan PS onder punt b, d, e en i vast te stellen; 2. de brief aan PS onder punt c te wijzigen met mandaat voor gedeputeerde Kramer voor redactionele aanpassingen; 3. de brief aan PS onder punt g te wijzigen met mandaat voor gedeputeerde Schokker voor redactionele aanpassingen; 4. de brief aan PS onder punt h te wijzigen met mandaat voor gedeputeerde Kramer voor redactionele aanpassingen.

3 - 3 - CIP (Kramer) B3. Financiële Strategie Kansen in Kernen Kansen in Kernen (KIK) is de herinrichting of gebiedsontwikkeling van de over te dragen wegen binnen de bebouwde kom na de aanleg van De Centrale As (DCA). Vanwege het regionale belang is KIK een prioritair uitvoeringsproject in de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). GS heeft op 23 september 2014 de Basisafspraken KIK vastgesteld. De uitvoering van KIK is een samenwerking tussen gemeenten Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en de provincie. Gemeenten zijn projectverantwoordelijke, provincie faciliteert. GS heeft op 2 december 2014 ingestemd met de Financiële strategie KIK en bijbehorende Scope KIK GS heeft op 2 december 2014 ook ingestemd om bij de Kadernota 2016 te komen met een voorstel voor dekking van de extra gevraagde bijdrage van GS heeft PS hierover middels een brief geïnformeerd. Er is begin dit jaar enige onduidelijkheid ontstaan over de besluitvorming rond het 2e besluitpunt. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, ligt nu aan GS voor om dit besluitpunt te herformuleren en in te stemmen met een voorstel voor dekking van de extra bijdrage uit het project DCA en het Programma duurzaam OV. En dit als voorstel voor te leggen aan PS in de Kadernota 2016 (informatiedossier)/ Begroting Uitgangspunt is dat er politiek draagvlak is om KIK volledig te dekken en het feit dat de gemeenten hun bijdrage inmiddels hebben toegezegd. 1. in te stemmen met het voorstel voor dekking van de extra provinciale bijdrage van aan KIK zoals afgesproken in de op 2 december 2014 vastgestelde Financiële Strategie KIK, middels: a uit het project DCA; b uit het Programma duurzaam OV; 2. besluitpunt 2 van het onderwerp KIK van de GS vergadering van 2 december 2014 aan te passen van: een voorstel voor dekking van de provinciale extra bijdrage van voor te leggen aan PS bij de kadernota 2016, waarbij bij niet accordering de projecten Entree Zuidzijde Burgum en Transferium Feanwâlden afvallen naar: het voorstel voor dekking van de extra provinciale bijdrage aan KIK voor te leggen aan PS bij de kadernota 2016 (informatiedossier)/ begroting 2016.

4 - 4 - SOBD (Jorritsma) B4. Fêststellen ûntwerp feroardering systematyske tafersjochynformaasje Sûnt 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) fan krêft. It generyke foech om tafersjoch te hâlden op de útfiering fan meibewâldstaken troch de gemeenten is by de provinsjes belein. It tafersjoch fan de provinsje wurdt neffens de útgongspunten fan de provinsje Fryslân útfiert. Om it tafersjoch út te fieren sammelt de provinsje ynformaasje om te besjen as de útfiering fan in wetlike taak troch gemeenten en wetterskippen foldocht oan de dêroan stelde wetlike easken. Mei dy informaasje is it mooglik om dêr in oardiel oer te foarmjen en sa nedich yn te gripen. As in gemeente net foldocht oan de wetlike taak kin de provinsje yn it uterste gefal it foech fan de gemeente oernimme of kin it liede ta ferneatiging as it tydlik ûnderbrekken fan in beslút troch de Kroan.De provinsje kin net alle ynformaasje opfreegje en moat sa folle as mooglik oanslute by de gegevens dy t de gemeente yn it ramt fan de horizontale ferantwurding foar hannen hat. As de provinsje as tafersjochhâlder mear ynformaasje opfreegje wol dan kin der op basis fan it Beslút "verstrekking stenatische toezichtsinformatie" dy ynformaasje opfrege wurde. 1. mei de ûntwerp- feroardering systematyske tafersjochynformaasje Fryslân yn te stemmen; 2. de ûntwerp- feroardering op besjen te lizzen by de Fryske gemeenten, it wetterskip Fryslân en de Fumo foar de perioade fan 16 febrewaris oant 30 maart 2015.

5 - 5 - Streekwurk (Kramer) B5. Iepen Mienskipsfûns Aansluitend bij de terugtredende rol van de overheid en de meer proactieve rol van de mienskip is het Iepen Mienskipsfûns (IMF) opgezet. Daarmee is een flexibele en integrale werkwijze omarmd, waarmee tussen 2015 en miljoen beschikbaar komt voor initiatieven uit de mienskip die een belangrijke bijdrage moeten leveren aan het behouden en versterken van de leefbaarheid in Fryslân. Een werkwijze die bovendien goed aansluit op de LEADER-werkwijze en naadloos aansluit op de kerngedachte van KH2108 iedereen doet mee. Van de gewenste 10 miljoen voor de mienskip is via de kadernota miljoen gedekt uit bestaande middelen. Het IMF wordt in 2015 ingezet voor de doelen waarvoor deze bestaande middelen oorspronkelijk bedoeld zijn, maar flexibel en integraal (ontschot) via één subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân. Daarmee verschuiven de bestuurlijke verantwoordelijkheden. Voordat de mienskip aansprak kan maken op deze 10 miljoen moet er een aantal zaken geregeld worden. Dat is waar dit stuk over gaat. 1. in te stemmen met de Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân met dien verstande dat ook bedragen < in gebiedsplatformen komen; 2. in te stemmen met de bijbehorende aanvraagformulieren; 3. in te stemmen met het Openstellingsbesluit Iepen Mienskipsfûns 2015/ nr.01 met de daarin opgenomen aanvraagperiodes en subsidieplafonds; 4. in te stemmen met het Reglement platform (adviescommissie Iepen Mienskipsfûns); 5. het afdelingshoofd Subsidiezaken de bevoegdheid te verlenen om subsidies te verstrekken ten laste van dit subsidiebudget, tot de subsidieplafonds; 6. de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het IMF en het behalen van de beleidsdoelen te beleggen bij de gedeputeerde Streekwurk; 7. de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het IMF in de gebieden bij de gebiedsgedeputeerden te beleggen; 8. in te stemmen met maximaal aan proceskosten per gebied per jaar, te dekken uit het beschikbare budget voor IMF; 9. in te stemmen met een tussentijdse evaluatie van het IMF zodat er waar nodig bijgestuurd kan worden; 10. in te stemmen met overgangsrecht voor de initiatiefnemers die al een vooraanvraag voor Butenút Foarút hebben ingediend.

6 - 6 - HAMMERSTIKKEN SOBD H1. SG-lijsten van 4 t/m 10 februari (Allen) de SG-lijsten gewijzigd vast te stellen. S&P H2. WRO-besluiten van 4 t/m 10 februari (Konst) de WRO-besluiten vast te stellen. Prog.kluster i.o. (Kramer) H4. Landelijk eindrapport Comité van Toezicht ILG en Vaststelling aanspraak op het Investeringsbudget Landelijk Gebied In de Afrondingsovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) hebben rijk en provincies afgesproken dat het Comité van Toezicht (CvT) ILG een beoordeling zou geven van de gerealiseerde prestaties in de periode Dit rapport is afgerond en inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. Mede op basis van deze rapportage heeft het Ministerie van Economische Zaken de aanspraak op het ILG nu definitief vastgesteld. Hiermee is het ILG in formele zin beëindigd. U treft ter informatie het definitieve rapport van het Comité en de Vaststelling door het Ministerie aan. 1. kennis te nemen van het definitieve rapport van het CvT ILG en de Vaststelling aanspraak op het Investeringbudget Landelijk Gebied; 2. de betreffende stukken ter informatie aan te bieden aan Provinciale Staten.

7 - 7 - K&M (De Vries) H5. Vaststellen subsidieplafonds 2015 Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân Voor een aantal paragrafen van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân worden voor het jaar 2015 conform artikel 4:27 eerste lid Awb de aanvraagperioden en de bijbehorende subsidieplafonds vastgesteld en bekendgemaakt. Hiervan wordt een opsomming gegeven in bijgevoegd tabel. Tevens voorziet deze tabel in een ophoging van het voor paragraaf 2.3 Fries mediafonds vastgestelde subsidieplafond met 1.196,-. Van de in paragraaf 3.2 van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân genoemde laagdrempelige culturele activiteiten gaan de in artikel van genoemde Subsidieregeling onder a tot en met c genoemde onderdelen over naar het Iepen Mienskipfûns Fryslân. Om te voorkomen dat er subsidieaanvragen "dubbel" kunnen worden ingediend worden de subsidieplafonds hiervoor op nul vastgesteld. 1. besluiten om conform de bijgevoegde tabel de aanvraagperioden en subsidieplafonds voor het jaar 2015 vast te stellen voor de hierin genoemde paragrafen van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân; 2. het subsidieplafond voor paragraaf 2.3 Fries mediafonds van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân verhoogd vast te stellen van ,- naar ,-; 3. de subsidieplafonds op nul vast te stellen voor paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten van de Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân voor het: a) onder artikel onder a genoemde organiseren van een culturele activiteit; b) onder artikel onder b genoemde samenstellen van een catalogus ten behoeve van een tentoonstelling; c) onder artikel onder c genoemde uitgeven van een auditief, digitaal of papieren boek met erfgoed als onderwerp. geen MEIDIELINGS

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten DS-Stik 13 december Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf provinsje fryslân provincie fryslanb Datum DS-gearkomste 13 december 201 1 Punt fan e wurklist Geheim Ja Tot 1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw

Nadere informatie

Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân.

Regeling van <datum GS> tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Regeling van tot wijziging van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân. Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op de Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 2013, besluiten: vast

Nadere informatie

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR

BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR BESTUURSAFSPRAAK FRIESE TAAL EN CULTUUR 2013-2018 Considerans De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Veiligheid

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5B Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014

Reactienota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op 'e Romte! Januari 2014 nota Grutsk op e Romte 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Opbouw reactienota... 3 2. Zienswijzen en reacties... 4 2.1 Structuurvisie algemeen...

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r. Stappenschema Gezamenlijke Verklaring op hoofdlijnen: doel en inhoud In 2005 hebben Nederland en Duitsland een Gezamenlijke Verklaring

Nadere informatie

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Partiële herziening van het Nationaal Waterplan Hollandse Kust en Ten Noorden van de Waddeneilanden Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Partiële herziening van

Nadere informatie

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Met de Jeugdwet wordt het stelsel herzien van de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie