Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steatekommisje Lân, Loft en Wetter"

Transcriptie

1 Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich: De kommisjeleden: W.J.M. Haarsma (PvdA),foarsitter, mefrou H.C.G. van Asten (PvdA), D. Bijlsma (FNP), T.M. van de Bles (GrienLinks), S.J. Boorsma (ChristenUnie), mefrou P.H. de Graaf-vd Meer (FNP), A.B. v.d. Ham (CDA), mefrou C.E. Hartholt-vd Veen (CDA), J.W. vd Hoek (SP), R.H.J.M. Klerks (SP), mefrou B.A. Miedema (VVD), A. Oostland (ChristenUnie), mefrou S.A.E. Poepjes (CDA), mefrou F.B. Teernstra (CDA), H. vd Veen (CDA), mefrou H. vd Vlugt (PvdA), mefrou J.P. Welfing (GrienLinks) Fan de griffy: mefrou A. Zijlstra (sekretaris), mefrou K. Spiekstra (ferslach), Foar it kolleezje: deputearre mefrou A.M. Andriesen, R. Siebers (Westergozone) ====================================================================== 01. iepenjen en fêststellen fan de wurklist Om oere iepenet de foarsitter de gearkomste. - Meidielings: De kommisjeleden wurdt frege harren oan te melden foar de wurkbesite oan Donkerbroek (N381) Der is in memo rûnparte mei in útstel foar de ynfolling fan de oriïntearjende kommisjegearkomste op 9 april. Sa t it no liket binne der foar de advisearjende gearkomste gjin punten; as der gjin advisearjende kommisje hâlden hoecht te wurden sil de oriïntearjende kommisje mooglik jûns plakfine. De kommisje stimt yn mei it útstel. De wurklist wurdt sûnder wizigings fêststeld. 02. Samenwerkingsovereenkomst Waddenglas (SOK) De hear H. van der Werf sprekt yn op persoanlike titel (sjoch taheakke) Mefrou Teernstra (CDA) fynt it spitich dat der gjin tiid sit tusken de wurkbesite en de behanneling fan it útstel yn de kommisje. Sa is der gjin romte om oer de yndrukken dy t yn de wurkbesite opdien binne te praten yn seksje of fraksje. Se freget tenei mear romte te jaan foar neier oerlis. Wurdt der ek mei gemeenten praat om de ambysje (4 ha glêstúnbou) noch te heljen? Dizze wize fan ynsetten fan jild, as oanjaachfunksje, krijt de stipe fan har fraksje; se hopet dat it jild oer 10 jier, ynklusyf rinte, fereffene wurde kin. Op ferskate plakken yn Nederlân is der sprake fan ûntjouwings op it mêd fan de glêstúnbou; binne de nijste sifers yn it foarlizzende stik meinaam? Mevrouw Van Asten (PvdA) kijkt terug op het tot nu toe gevoerde beleid met betrekking tot de glastuinbouw. side 1.

2 Glastuinbouw is belangrijk voor Noordwest Fryslân omdat het directe en indirecte werkgelegenheid oplevert; die werkgelegenheid kan de streek goed gebruiken. De uitbreiding van het glastuinbouwgebied zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, waarbij een goede landschappelijke inpassing, ruimtelijke kwaliteit, innovatie, milieuveiligheid en het voorkomen van lichtvervuiling. De partiele streekplanherziening voor de glastuinbouw zou in de oorspronkelijke planning in april aan de staten worden voorgelegd; waarom wordt dat nu naar juni geschoven en is het niet beter die herziening tegelijk met de SOK aan de staten voor te leggen? Verder steunt spreekster de opmerking van het CDA: er zou meer tijd moeten zitten tussen het werkbezoek en de commissiebehandeling. Het voorstel kan nu niet als H-punt aan de staten worden voorgelegd omdat er onvoldoende tijd is geweest voor bespreking in de fractie. Het overbrengen van glastuinbouw uit andere gebieden van Nederland naar Fryslân is tot stilstand gekomen. Het glastuinbouwgebied bij Berlikum is zonder subsidie tot stand gekomen. Kan Noordwest Fryslân blijvend de concurrentie met Berlikum aangaan? Zal de glastuinbouw in Sexbierum een goede rol spelen als het gaat om innovatie? Kan in het gebied aan ketenmaximalisatie worden gedaan? Daarbij wordt een zo efficiënt mogelijk logistiek systeem opgezet. Of heeft Sexbierum andere sterke punten? In een aantal stukken staat dat er 100 ha. nodig is om bij groenteteelt aanpalende werkgelegenheid te ontwikkelen. Die hectares staan nu in dit plan, maar hoe kan worden gegarandeerd dat het te veel wordt versnipperd en groenteteelt wordt vervangen door bloementeelt? Kan de stuurgroep groenteteelt afdwingen? Kunnen GS straks een goed exploitatiesaldo behalen en tegelijkertijd gaan voor een goede landschappelijke inpassing en innovatieve projecten? Hoe kan er voor worden gezorgd dat die beide doelen elkaar niet in de weg zitten? In de projectorganisatie van de Westergozone is een rol weggelegd voor het Wetterskip. Kunnen de natuur- en milieuorganisaties ook een dergelijke rol krijgen? Hoe wordt voorkomen dat de termijnen voor de subsidie niet worden gehaald en de initiatiefnemers toch zelf voor de investeringen opdraaien? Een deel van de subsidie is bedoeld voor ruimtelijke kwaliteit, stimulering van duurzame productie en een acceptabele logistieke ontsluiting; is er voor die doelen nog meer (subsidie) geld beschikbaar, of is het budget taakstellend? Er is gekozen voor ontsluiting van het gebied langs de Slachtedyk; kan dat wel? Kunnen er eisen worden gesteld aan het voorkomen van lichthinder, die verder gaan dan wat in de wettelijke regeling staat? Is er gedacht aan woningen voor eigenaren en personeel binnen het gebied? De PvdA-fractie is voorstander van glastuinbouw in het gebied, maar binnen een aantal randvoorwaarden. De locatie moet worden afgewogen tegen andere mogelijke locaties. Nei oanlieding fan it konsept-beslút dat by it útstel sit freget de hear Bijlsma (FNP) ferdúdliking. Yn dat beslút wurdt de steaten frege yn te stimmen mei de SOK, yn it stik sels stiet dat DS it beslút nimme en de wensen en bedenkingen fan de steaten hifkje. Wat wurdt no krekt fan PS frege. Is it net de omkearde wei dat de kommisje no praat oer de gearwurkingsoerienkomst, wylst de oanpassing fan it Streekplan der noch net leit? De Fryske Miljeufederaasje jout oan dat de lokaasje Seisbierrum yn in earste seleksje as nûmer 13 op de list fan foarkar-lokaasjes stie, by de twadde seleksje waard it ynienen nûmer 2; hoe is dat te ferklearjen? Foar de kommisjeleden leinen in tal rapporten op besjen. Benammen de sifers oangeande wurkgelegenheid binne wichtich foar it meitsjen fan in politike ôfwaging. Kinne dy sifers iepenbier makke wurde? Hoe grut is it ferlet oan túnbougebiet by bedriuwen fan bûten de provinsje? Sprekker freget in aktueel byld te jaan. side 2.

3 De sifers oangeande de wurkgelegenheid yn de glêstúnbou rinne nochal útien. Kin der in ûnderbouwing jûn wurde fan dy sifers? Wat is, kwalitatyf en kwantitatyf, it ferlet en wat is it oanbod? De romtlike oardening yn it gebiet is in saak fan de gemeente; kin de deputearre garandearje dat it provinsjaal belied dêryn trochwurket? By de behanneling fan it Streekplan binne in tal moasjes en amendeminten yntsjinne oangeande ljochthinder by kassen; hoe kinne de steaten stjoere op sa min mooglik hinder? Hoe grut is it risiko foar de provinsje as bliken docht dat net alle grûn yn eksploitaasje komt? De heer Van de Bles (GrienLinks) kijkt terug op de standpunten die zijn fractie eerder heeft ingenomen op het gebied van de glastuinbouw. Hij vraagt de gedeputeerde hoe groot de kans van slagen van het project in Sexbierum is; hoe groot is de glashonger? Is er voldoende aanbod van personeel? Het mag geen werkverschaffingsproject worden. Met de FNP vraagt hij de kwantiteit en de kwaliteit van vraag en aanbod van personeel aan elkaar te koppelen. Verder vraagt spreker de volgende voorwaarden op te nemen in de SOK: * in betere landschappelijke inpassing; * beperking van het gebruik van bestrijdingsmiddelen; er worden zijns inziens nu oude gegevens gebruikt; * innovatie als dwingende eis; * het beter regelen van de aan- en afvoerroutes; er moet een meer rechtstreekse route komen; * energiebesparing als harde eis; daarbij moet ook aandacht zijn voor waterkwaliteit. In part fan de al stelde fragen krijt de stipe fan de hear Van der Hoek (SP) Foar syn fraksje binne de neifolgjende saken wichtich: 1e: de folchoarder fan beslútfoarming. It is frjemd dat dit stik al foarleit foar de oanpassing fan it Streekplan oan e oarder is. 2e: de wurkgelegenheidseffekten; der binne twifels oer de sifers yn it stik. * hoe hurd binne de neamde sifers; * hoe grut is de regio dêr t de wurknimmers út komme; * wat is it effekt op it forinzenferkear. 3e: de ekonomyske helberens Op oare plakken yn Nederlân binne ûntjouwings geande dy t ynfloed hawwe op de mooglikheden fan de glêstúnbou yn Noardwest Fryslân. De helberensstúdzje liket op dat stik fan saken efterhelle; kinne der aktuele sifers jûn wurde? 4e: de ûntsluting fan it gebiet Der wurdt foar de ûntsluting fan it gebiet te maklik gebrûk makke fan in stik fan de Slachtedyk. Mefrou Miedema (VVD) is fan betinken dat de kommisje net prate moat oer saken wêryn de steaten net it foech hawwe. Sy konstatearret dat in tal saken dy t troch oare sprekkers nei foaren brocht wurde (bygelyks de romtlike ynpassing) by de oanpassing fan it Streekplan foarlein wurde. Se freget hoe t de rapportaazje nei de steaten (trije kear yn it jier) syn beslach krijt. Glêstúnbou past wol by Fryslân, seit de hear Boorsma (Chr.Uny). Hy freget oft de basisomfang noch foldwaande is no t der 2 ha. net realisearre wurde kin; kinne we in konkurrearjende posysje sa wol wier meitsje? Hoe komt it mei de kandidaat-ynfestearders as de eask fernijend op tafel lein wurdt; sil dy eask in behindering of in foarsprong wêze. Is liket wat frjemd dat de rinte fan de liening yn de begrutting opnaam wurdt; de rinte moat yn de begrutting sichtber bliuwe yn gearhing mei it bedrach dat op de liening ôflost wurdt. Sprekker freget in taljochting op de passaazje oangeande it ûnderling ôfrekkenjen tusken DLG en provinsje. Nei oanlieding fan de ynbring fan de ynsprekker seit er dat de provinsje net oer de CAO fan de wurknimmers giet, mar de stjoergroep kin de kwestje fan goede leanen (betelling neffens CAO) wol oankaarte by de wurkjouwers. Wol de deputearre dat ynbringe yn de stjoergroep? side 3.

4 Nei oanlieding fan de opmerkings oer de proseduere seit deputearre mefrou Andriesen dat it plannen fan de ekskurzje en de kommisjegearkomste net de ferantwurdlikens fan it kolleezje is, mar fan it presidium. It oangean fan de gearwurkingsoerienkomst is it foech fan it kolleezje; it kolleezje docht dat yn opdracht fan de steaten. De oerienkomst moat op grûn fan kêst 167 fan de provinsjewet oan de steaten foarlein wurde om harren de kâns te jaan winsken en betinkingen yn te bringen. De romtlike ynpassing komt letter, by de partsjele oanpassing fan it Streekplan, oan e oarder. De SOK moat sa gau as mooglik tekene wurde om trochwurkje te kinnen. De hear Bijlsma wiist der op dat mei de SOK op in tal punten besluten naam wurde mei gefolgen foar de oanpassing fan it Streekplan; de lokaasje wurdt der mei fêstlein. It gebiet is fêstlein yn it Streekplan, seit deputearre mefrou Andriesen. De fraach dy t no foarleit is: hawwe de steaten beswier tsjin dizze foarm fan gearwurkjen, op dit plak. As by de oanpassing fan it Streekplan, letter dit jier, de lokaasje ôfwiisd wurdt, is der sprake fan in nije sitewaasje. Troch it kolleezje is de opdracht fan PS útlein as: gean sa gau as mooglik oan it wurk. Yn it oanbelangjende gebiet is ferlet fan mear romte foar glêstúnbou. Mevrouw Van Asten vindt het jammer dat uit het voorliggende stuk blijkt dat de streekplanherziening niet in april komt, zoals eerder aangekondigd, maar later (naar verwachting in juni). Zij had beide stukken graag tegelijk behandeld. De hear Van der Hoek freget wat de yngripende gefolgen binne dy t it needsaaklik meitsje dat de SOK oan PS foarlein wurdt, wylst it fêststellen dêrfan it foech fan DS is. Dat moat as der sprake is fan grutte finansjele risiko s, seit deputearre mefrou Andriesen. Dêrom leit der ynformaasje fertroulik op besjen. Provinsje, gemeente en DLG binne der fan oertsjoege dat dit projekt finansjeel helber is. De fraach wêrom de oanpassing fan it Streekplan letter komt as earder oankundige kin se op dit stuit net beäntwurdzje. Nei oanlieding fan de fragen en opmerkings oer de glêstúnbou op oare plakken yn Nederlân seit de deputearre dat op oare plakken somtiden in oare folchoarder fan wurkjen keazen is. De romtelike kant fan projekten waard regele mar letter waard dúdlik dat de grûn net kocht wurde koe. Dêrom is, nei oerlis yn de steaten, der hjir foar keazen earst de grûn te keapjen; no moat it romtelik regele wurde. As reaksje op de opmerkings fan mefrou Teernstra seit de deputearre dat yn it Streekplan 'romte foar maksimaal 4 ha. glêstúnbou' stiet. Frjentsjerteradiel wie ree dêr in part fan yn te follen; oan no ta is it net slagge noch in gemeente te finen dy't belangstelling hat foar de oerbleaune hektares. It kolleezje wol graach meiwurkje oan de plannen by Seisbierrum en hopet noch in gemeente te finen dy't meidwaan wol. Se wiist der op dat de provinsje net earder foar dit doel grûn kocht hat. De 'marktverkenning' dy't by de stikken sit is aktueel; der is dúdlik fraach nei romte foar glêstúnbou yn it oanbelangende gebiet. De oerrin út oare parten fan it lân wei rint net mear sa hurd as west hat, mar yn it gebiet sels sitte sterke bedriuwen dy't graach útwreidzje wolle. Volgens de heer Siebers is het marktonderzoek van 07. Hij wijst er verder op dat gesprekken zijn gevoerd met tuinders uit het gebied rond Sexbierum en met tuinders uit Berlikum. Nei oanlieding fan de fragen en opmerkings fan de PvdA seit deputearre mefrou Andriesen dat it kolleezje graach troch wol mei de glêstúnbou yn Noardwest Fryslân; dat is ek bepleite by it ministearje. It subsydzjejild ( 3,7 miljoen) is al tekend; it leit fêst ILG-oerienkomst. Se wiist der foar it oare op dat yn it DS stik in flater stiet; de passaazje oer de rintekosten op de 3e side hie der net yn stean moatten; de rintelêsten wurde net fia in begruttingswiziging út de provinsjale begrutting helle mar ferrekkene mei de grûneksploitaasje. De foarsitter konkludearret op dat dêrmei ek it 4e punt fan it behannelútstel ferfalt. Mevrouw Van Asten vraagt hoe groot het risico is dat we het geld mislopen door de lange termijnen. Neffens deputearre mefrou Andriesen rint de provinsje allinnich risiko as net foldien wurde kin oan de stelde rânebetingsten. It budzjet is taakstellend; it jild is al binnen kaam. side 4.

5 De heer Siebers merkt op dat aan het ministerie is gevraagd of men nadere voorwaarden wil stellen; dat blijkt niet het geval te zijn. As reaksje op de opmerkings oer ljochthinder wiist deputearre mefrou Andriesen der op dat Noardwest Fryslân in gebiet is fan grientetelers. En it binne benammen de besteande bedriuwen dy't útwreidzje wolle. Fan ljochtfersmoarging is benammen sprake by blommetielt. Oan de nije bedriuwen sille easken steld wurde op it mêd fan ljochtfersmoarging. Der wurdt besocht nije techniken (wêrby let-ferljochting) sa folle as mooglik yn te bringen. By de fierdere útwreiding fan de glêstúnbou sil ek de ôfliede wurkgelegenheid him yn it gebiet fierder ûntwikkelje; der is dan minder ferkear nedich. Mevrouw Van Asten wijst op het rapport waaruit blijkt dat tenminste 100 ha groenteteelt nodig is voor zaken als onderzoek enzovoort. Neffens deputearre mefrou Andriesen is it it doel fan it totale gebiet yn Noardwest Fryslân in gearhingjend gebiet te meitsjen, mar mei in sprieding fan lokaasjes yn ferbân mei de wurkgelegenheid. Mei de besteande glêstúnbou yn Seisbierrum en Berltsum binne der foldwaande hektares. De heer Siebers merkt op dat de door mevrouw Van Asten bedoelde werkgelegenheid minder locatieafhankelijk is. Foar it oare wiist deputearre mefrou Andriesen der op dat de provinsje yn de stjoergroep sitte sil dy't de plannen útwurket. De fertsjintwurdiger fan de provinsje sil goed lette op de betingsten dy't wy stelle by dizze gearwurkingsoerienkomst. De romtelike kwaliteit sil yn de bestimmingsplannen 'ien op ien' regele wurde moatte. De list mei maatregels dy't ús by de romtelike kwaliteit foar eagen stean, stiet yn de taheakke by de SOK. Nei de ûntsluting fan it gebiet is wiidweidich sjoen. It doarp wie wol posityf oer it plan, mar frege ek mei neidruk oandacht foar de ûntsluting. In 6 meter brede dyk is it maksimaal helbere; dat docht rjocht oan it monumint dat de Slachtedyk is. Nei in ynterrupsje fan mefrou Van Asten seit de deputearre dat in ûndersyk nei de ferkearsfeiligens oanjout dat de dyk ek nei de útwreiding fan de glêstúnbou feilich wêze sil. As reaksje op de opmerkings oer de wurkgelegenheid en de wentebou seit se dat it projekt benammen bedoeld is foar minsken dy't yn it gebiet wenje; dat gebiet rint oan Ljouwert ta. It is dúdlik dat der in soad minsken oan it wurk wolle. In tal pleatsen dat yn it gebiet kocht is kin klear makke wurde foar wenjen. De gegevens fan de merkeferkenning kinne de steateleden yn it iepenbier brûke, sa lang't it net giet om gegevens fan yndividuele bedriuwen. As reaksje op in ynterrupsje fan de hear Bijlsma seit de deputearre ta dat der in gearfetting komt fan de merkeferkenning, mei dêryn de sifers dy't yn it iepenbier brûkt wurde kinne. Foar it oare wiist se op de hjoeddeiske wurkgelegenheid yn de glêstúnbou fan Berltsum en Seisbierrum. De stjoergroep sil mei de oanbelangjende túnders prate oer de wurkomstannichheden en de leanen fan de minsken dy't yn de kassen komme te wurkjen. It stânpunt fan GrienLinks oangeande de glêstúnbou is bekend, mar it kolleezje wurket yn opdracht fan in mearderheid fan de steaten. De inisjatyfnimmers binne fan betinken dat der al in soad dien wurdt aan ynnovaasje en romtelike ynpassing. In fierdere oanskerping liket net needsaaklik; yn de SOK is wat dat oangeande foldwaande fêstlein. De opbringst fan de ferkeap fan de grûn wurdt ûnder oare brûkt foar it oanklaaien fan it lânskip. It wetter is beslist gjin slútpost yn it projekt. Nei oanlieding fan de ynbring fan de VVD seit de deputearre dat oer de fuortgong fan it projekt skriftlik rapportearre wurde sil oan de steaten en de gemeenteried. As de steaten der om freegje kin de rapportaazje agindearre wurde foar in kommisje- of steategearkomste. As reaksje op de ynbring fan de hear Boorsma seit se dat der op dit stuit bij Waddenkas op inisjatyf fan ûndernimmers sprake is fan in tal fernijende inisjativen; dêr is subsydzje foar beskikber. Geotermy soe in prachtige tapassing wêze, mar op dit stuit is it noch te djoer. Der wurdt no besjoen oft it troch in kollektive oanpak helber is. side 5.

6 De fraach oer de finansiering is foar in part al beäntwurde. De heer Siebers merkt op dat de drie deelnemende partijen ieder evenveel ontwikkelrisico lopen. Ze zullen zich alle drie inspannen om te realiseren wat in de GREX is vastgelegd. Bij 'plussen en minnen' hebben de partijen evenveel stemrecht. Neffens deputearre mefrou Andriesen rekkent de provinsje oan de ein ôf mei DLG omdat it foar DLG net mooglik is op foarhân jild út te lûken. Hja sitte foar 1/3 part risikodragend yn it projekt. Mevrouw Van Asten vraagt een reactie op haar vraag of in de projectorganisatie een rol weggelegd is voor natuur- en milieuorganisaties. Se komme net yn de projektorganisaasje, seit deputearre mefrou Andriesen; hja binne gjin partij yn it projekt. Der sil wol regelmjittich oerlein wurde mei de miljeu-organisaasjes; hja soenen, krekt as it doarp, yn de klakboerdgroep kinne foar it útwurkjen fan de plannen. De hear Bijlsma freget of de gearwurkingsoerienkomst net tagelyk mei de oanpassing fan it Streekplan oan de steaten foarlein wurde kin. Leaver net, seit deputearre mefrou Andriesen; dat soe it proses te folle opkeare. It binne twa prosessen dy't los fan elkoar behannele wurde kinne. Dat is de hear Bijlsma net mei de deputearre iens; troch de oerienkomst no fêst te stellen leit de lokaasje fêst. Deputearre mefrou Andriesen wiist der op dat de steaten de oerienkomst net fêststelle; it kolleezje fan DS stelt de oereienkomst, mei it kolleezje fan B&W fan Frjentsjerteradiel en de DLG fêst, neidat it kolleezje fan DS de steaten de kâns jûn hat der op- en oanmerkings oer te meitsjen. De lokaasje is al fêstlein by it Streekplan. De steaten stelle wol de partsjele streekplanoanpassing fêst; as hja it útstel fan DS ôfwize, sil it wurk stillein wurde. konklúzje De foarsitter stelt fêst dat der no in juridyske oerienkomst tusken trije partijen foarleit, wêroer it kolleezje fan DS it oardiel fan de steaten freegje, foardat hja de oerienkomst ûndertekenje. Yn de partsjele oanpassing fan it streekplan wurdt de romlike kant fan it projekt regele; dat útstel wurdt letter foar beslútfoarming oan de steaten foarlein. Dy partsjele oanpassing sil, mei it bestimmingsplan dat de gemeente meitsje moat, as taheakke by de oerienkomst foege wurde. De deputearre hat tasein dat der in koarte gearfetting fan de merkeferkenning makke wurdt, wêrby de klam lizze sil op de wurkgelegenheidseffekten; dy sifers kinne yn de iepenbiere diskusje brûkt wurde. Foar it oare hat de deputearre oanjûn dat der gjin begruttingswiziging by de Berap komt omdat de rintekosten meinaam wurde yn de grûneksploitaasje. It stik sil as besprekpunt foarlein wurde moatte oan de steaten omdat de kommisjeleden oanjouwe net foldwaande tiid hân te hawwen foar oerlis yn de fraksje. Nei in ynterrupsje fan mefrou Poepjes, dy't der op wiist dat op grûn fan de provinsjewet it kolleezje de steaten net om ynstimming hoege te freegjen, freget de foarsitter de deputearre it konsept-beslút sa nedich oan te passen. Oan de steaten soe dan frege wurde moatte de oerienkomst foar kundskip oan te nimmen. Deputearre mefrou Andriesen seit ta it DS stik oan te passen en it konsept-beslút te wizigjen. 03. ferslach fan de harksit en de kommisjegearkomste op A: it ferslach fan de harksit 'Evaluaasje Wynenerzjy'. It ferslach wurdt sûnder wizigings fêststeld. 03B: it ferslach fan de kommisjegearkomste op Side 5, regel 8: 'in de Waddenzee' wurdt feroare yn 'op de Waddeneilanden'' Foar it oare wurdt it ferslach sûnder wizigings fêststeld. side 6.

7 04. omfreegjen en sluten 10 Mefrou Welfing (GrienLinks) wiist op de tasizzing fan deputearre Adema dat er werom komme sil op de knipepunten yn it Iepenbier Ferfier. Se freget dat punt te agindearjen foar de earstkommende kommisjegearkomste. De fraach om in reaksje is troch de sekretaris al skriftlik oan de deputearre foarlein, seit de foarsitter. Om.00 oere slút er de gearkomste. side 7.

8 TAHEAKKE 10 Beste mensen, Met de ontwikkeling van het plan "Waddenglas" toont u lef en inzet voor meer werkgelegenheid. U heeft zich uitgesproken om dit proces maatschappelijk verantwoord te willen bewerkstelligen. Dan kunt u van de nieuwe tuinders verlangen dat zij voor de structurele medewerkers in ieder geval de afgesloten tuinbouw CAO toepassen. De naleving hiervan behoeft bijval. Tuinders die niet lid zijn van de NLTO ontwijken dit vaak tot dat de minister van landbouw de CAO algemeen verbindend verklaard. En dan blijft het nog moeilijk in de sector voor de handhaving. Er zijn nu duidelijke aanwijzingen dat personeel tekort komt. Als u het project "Waddenglas" maatschappelijk tot succes wilt maken is het noodzakelijk om tuinders hieraan te houden. Doet men dit niet, dan is de kans zeer groot dat personeel tegen afbraaklonen te wer wordt gesteld. Oprecht hoop ik op succes. Mei freonlike groetnis, Henk vd Werf kaderlid Bondgenoten FNV, Agrarisch Groen en Veilingen. side 8.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst.

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst. Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 17 maart 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma. Afwezig: De

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma,

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 10 juni 2009, voortgezet op 16 juni 2009. Aanvang 10 juni: 10.00 uur. 16 juni: 17.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin,

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer Beslutelist Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 41 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 30 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009.

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Aanvang: op 4 november 10.00 uur. op 7 novemer: 09.00 uur. Voorzitter: bij beide vergaderingen:

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg.

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg. Gemeentenijs 9 Fytse Wanneer de stinzeplanten beginnen te bloeien en de zomertijd aangebroken is, krijg ik de lentekriebels. Ik wil dan gaan fietsen, en niet alleen een ommetje gaan maken, maar een meerdaagse

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2015 (januari t/m augustus 2015) 11 november 2015 Provinciale Staten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Ontwikkeling van de berap 6 1.2 Leeswijzer 6 2 Samenvatting

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 14 oktober 2010, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer L. Bijleveld mevrouw T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevrouw A. Dijkstra-Wijbenga

Nadere informatie

Aanvang: 10.00 uur de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw A. Toering-Schuurmans (vice-voorzitter)

Aanvang: 10.00 uur de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw A. Toering-Schuurmans (vice-voorzitter) Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 21 april 2010 Aanvang: 10.00 uur Voorzitter: Griffier: Afwezig: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw

Nadere informatie

Lijst met afgehandelde moties en toezeggingen t.b.v. PS op 24 september 2014 (peildatum 13-08-2014)

Lijst met afgehandelde moties en toezeggingen t.b.v. PS op 24 september 2014 (peildatum 13-08-2014) ding Motie ingediend door Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling Status Afhandeling Afvoing PS 24 Landbouwagenda 2011 PS 19-01-2011 J. Kram GrienLinks; SP moasje 01B-18 Provinsjale steaten fsykje

Nadere informatie

Steatekommisje Lan, Loft en Wetter

Steatekommisje Lan, Loft en Wetter Steatekommisje Lan, Loft en Wetter Te behanneljen yn gearkomste: 8 jannewaris 2014 Wurklistpunt: 10 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER Ferslach fan de gearkomste op 4 desimber 2013 yn it Provinsjehûs 20

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam:

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam: Beslutelist Ried Gearkomste : 18 desimber 2014 Agindapunt : 21 Status : Beslútfoarmjend Stuknûmer : S2014-20951 Mei kundskip ôfwêzich : W.A. Meinema-Scheepsma (GrienLinks) en S.I. van der Meulen (PvdA)

Nadere informatie

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf.

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf. - Toezegging Oofrvor1 V1 L \ Amendement Agendapunt Paraaf nr. / 1 Indiener(s) 1 GrienUnks f )(4j (7 v Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt. behalve de toezegging

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 17 maart 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

1. Iepenjen. De foarsitter iepenet de gearkomste mei it útsprekken fan it amtsgebed en hjit de oanwêzigen wolkom.

1. Iepenjen. De foarsitter iepenet de gearkomste mei it útsprekken fan it amtsgebed en hjit de oanwêzigen wolkom. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 19 jannewaris 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: de froulju

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes konsept Datum DS-gearkomste 28-10-2014 Punt fan e wurklist 2b Geheim nee Tot Beslutelist Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v.

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: KfdK en sektaris 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 23 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2017

Correctievoorschrift VWO 2017 Correctievoorschrift VWO 2017 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde In te vullen door de griffier Amendement nr. / Paraat GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 16 oktober 2013,mrhèi, 7b Stand van zaken Moties en Toezeggingen Toelichting

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 22 september 2010

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 22 september 2010 Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 22 september 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 27 januari 2014 ( uur)

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 27 januari 2014 ( uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 27 januari 14 (.00-21. uur) Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5B Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

Kolleezje : wethâlders M. van Asperen, L. Pen en A. Dijkstra

Kolleezje : wethâlders M. van Asperen, L. Pen en A. Dijkstra BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Wurdlik ferslach Tongersdei 8 novimber 2012 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : de hearen J.C.L.M.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin Fries 1 en Fries 1,2 Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 04 Tijdvak 1 400015-1-2c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

/ /41 FRYSLAN. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

/ /41 FRYSLAN. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde In te vullen door de griffier FRYSLAN Amendement nr. Paraaf / /41 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 21 mei 2014 01 B Vaarwegenverordening Fryslân Toelichting op het amendement:

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl.

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl. 11 Gemeentenijs 11 Een ander geluid Als student aan de opleiding Integrale Veiligheid, ben ik momenteel stagiair bij Jacobs Douwe Egberts in Joure. Hier houd ik mij niet zozeer bezig met het produceren

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur)

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 12 (17.00 uur) 5 Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : n.v.t. Ôfdieling : Financien Planning en Control Behanneljend amtner : M.C.M. Lubach - van der Elst Tastel : 5596 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Verslag van het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2014 in de raadzaal in het gemeentehuis van Buitenpost.

Verslag van het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2014 in de raadzaal in het gemeentehuis van Buitenpost. Verslag van het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2014 in de raadzaal in het gemeentehuis van Buitenpost. Er zijn vier vragen binnengekomen: 1. FNP, hear S. van

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Gemeenteraad. voorzitter: F. Ravestein. griffier: I. Zwart. wethouders: K. de Boer, R. Jonkman en W. Kooistra. gemeentesecretaris: --

Gemeenteraad. voorzitter: F. Ravestein. griffier: I. Zwart. wethouders: K. de Boer, R. Jonkman en W. Kooistra. gemeentesecretaris: -- Gemeenteraad Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 6 juni 2011 vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. aanwezig: de leden:

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET GEBRUIK FRIESE TAAL VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân 1

provinsje fryslân provincie fryslân 1 provinsje fryslân provincie fryslân 1 Oan de leden fan Provinsjale Steaten postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (050) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 1 www±ryslannl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie