Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus."

Transcriptie

1 PVDA In te vullen door de griffier Motie nr. 7 O9 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei Brief DS fan 20 jannewaris 2015 oer stân fan saken N359 Lemmer Betrekken van bewoners bij de realisatie van de maatschappelijke plus De Staten, in vergadering bijeen op 20 mei 2015 gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat - Op 22 oktober 2014 PS een besluit heeft genomen over de N359, Lemmer en gekozen heeft voor een basis variant met een maatschappelijke plus voor Lemmer; - De aangenomen motie nr.975 het college verzoekt om bij de ontwikkeling van de maatschappelijke plus de gemeente Friese Meren en omwonenden van Lemmer te betrekken; - Het niet duidelijk is hoe bewoners en de gemeente op dit moment worden betrokken; overwegende dat - Omwonenden en de gemeente Friese Meren ideeën hebben hoe de maatschappelijke plus ingevuld kan worden; - Voor het draagvlak ten opzichte van de N359 het van groot belang is om de inwoners van Lemmer en de gemeente Friese Meren te blijven betrekken; verzoeken het college van Gedeputeerde Staten - Provinciale Staten per kwartaal op de hoogte te stellen hoe de inwoners van Lemmer en het gemeentebestuur worden betrokken bij de realisatie van de maatschappelijke plus. en gaan over tot de orde van de dag PvdA, Douwe Hoogland 1 vi)

2 ChristenUnie Frjs1ân In te vullen door de griffier Amendement nr. / Qc v 1OWw e-v,ç AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 20 mei b Stavaza Moties en Toezeggingen Toelichting op het amendement: Motie 751 en 909 Moties of amendementen nog niet (voldoende) uitgevoerd De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Toevoegen aan besluit. Behalve motie 751 en 909. (fractie / naam / handtekening) ChristenUnie Anja Haga 1

3 In te vullen door de griffier Amendement Qcvww ev GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 20 mei 2015 Korte titel amendement 5. moties en toezeggingen Motie 721 niet van lijst afgehandelde moties en toezeggingen halen De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Toevoegen aan besluit: Toevoegen aan het besluit na: de yn de list neamde moasje en tasizzings as âfdien te beskâgjen, De volgende tekst: behalve de toezegging nr. 721 Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt (5 (

4 Mpl y.) Yn te foljen troch de griffier Amendemint Wurklistpunt Beslit / AMENDEMINT, ex artikel 27 Reglement van Orde Steategearkomste 20 maaie 2015 Wurklistpunt Koarte titel amendemint 05B. Sjenswize jierstikken 2013, begrutting 2016 en wizige begrutting 2015 SNN Gjin ekstra bydrage provinsje Fryslân tekoart SNN Taljochting op it amendem int: By de behanneling fan de jierstikken 2013 fan SNN hawwe P5 Fryslân ûtsprutsen dat SNN binnen it eigen budzjet tsjinfallers opfangt en gjin berop docht op ekstra finansjele bydragen fan dielnimmende gemeenten of provinsjes. Yn it konsept-beskit wurdt in ekstra bydrage troch de provinsje dochs wer iepen litten en dat is yn tsjinspraak mei it eardere beskt. Fierder freget SNN fan de dielnimmende gemeenten en provinsjes alle jierren 3,5% ferheging foar de ûtfieringskosten, wylst de ferwachte ynflaasje op personiels- en care kosten net mear as 1,5% wêze sil. De vntsiinner(s) stelflstelle it folqjende amendemint tt Oerwagings Skrasse iit oerwagingen by it beskit: Taheakje oan de oerwagingen by it beskit: Beslit Skrasse tt tekst besltit: Under besltitpunt 2 de sin: Dy stappen kinne ûtrinne yn besunigings, mear regelingen itfiere litte troch it SNN, of dochs de bydrage ferheegje. Skraste tekst ferfange troch: a. Provinsjale Steaten geane der fan ût dat SNN ferantwurdlik is foar de eigen finansjele hiishâlding en binnen it eigen budzjet of fermogen it ferwachte tekoart oplosse sil sûnder ekstra bydrage fan dielnimmende gemeenten en provinsjes. b. Mei it each op de reëel ferwachte ynflaasjesifers wolle P5 foar de jierlikse ferheging fan de bydrage fan gemeenten en provinsjes ütgean fan it nominale akkres sa t dat yn de lêst beskikbere sirkulêre fan it Ryk bepaald is, yn stee fan de troch SNN frege 3,5%.

5 Taheakje oan besltit: Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hântekening) FNP, Sybren Posthumus

6 . AMENDEMINT, spu Yn te foijen troch de griffier Amendemint Wurkiistpunt Beslût ) ex artikel 27 Reglement van Orde Steategearkomste 20 maaie 2015 Wurkiistpunt Koarte titel amendemint 06B jierstikken en begrutting SNN Taijochting op it amendemint: Wy hechtsje oan in finansjeel seisstannich en ek foar syn eigen finânsjes ferantwurdiik SNN. De yntsjinner(s) stelt/steile it foigjende amendemint ût Oerwagings Skrasse iit oerwagingen by it besiiit: Taheakje oan de oerwagingen by it besltit: Besliit Skrasse ût tekst besitit: iit besiiitpunt 2: Dy stappen kinne ûtrinne yn besunigings, mear regelingen itfiere litte troch it SNN, of dochs de bydrage ferheegje Skraste tekst ferfange troch: Taheakje oan beskit: yntsjinner SP, Jacob W. van der Hoek /

7 In te vullen door de griffier Motie nr. / MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei B. Zienswijze jaarstukken 2014, begroting 2016 en aewiizigde begroting 2015 SNN Informatie over externe opdrachten SNN De Staten, in vergadering bijeen op constaterende dat SNN tussen 2015 en 2023 een tekort op de uitvoeringskosten verwacht van 20,1 miljoen, waardoor de Balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten op 30 juni 2023 een verwacht tekort zien laat van 3,9 miljoen. overwegende dat er onvoldoende informatie is over de inspanningen en aantoonbare effecten van de externe opdrachten die het SNN uitvoert (waarmee inkomsten gegenereerd kunnen worden); verzoeken het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân om in het najaar van 2015 met een nota te komen voor PS over het uitvoeren van externe opdrachten door SNN. en gaan over tot de orde van de dag

8 ChristenUnie Frgstn F,is slân FrysIn In te vullen door de griffier Amendement nr. / -- 1 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 20 mei B Zienswijze Concept begroting Waddenfonds 2016 Toelichting op het amendement: Op 25 april 2012 is een motie van VVD, CU en FK aangenomen dat de organisatieen apparaatskosten van de GR Waddenfonds in totaliteit niet meer mogen bedragen dan 4% van het gemiddeld per jaar beschikbare bedrag in het Waddenfonds; Op 21 mei 2014 een amendement is aangenomen waarin GS werd opgedragen een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2015 om de organisatiekosten te maximeren op 4 %; In 2013 is het Waddenfonds binnen de norm van 4% gebleven (3,5%) en ook in 2014 was dat het geval; De inspanningsverplichting van 4% moet voor de toekomst gehandhaafd blijven. De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Toevoegen Toevoegen aan overwegingen bij besluit: Historische cijfers mede reden zijn om bedrijfskosten te maxim eren op 4 procent. Schrappen uit tekst besluit: Geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting Waddenfonds Geschrapte tekst vervangen door: Een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting Waddenfonds 2016 aangaande de maximale bedrijfskosten. Deze te maximeren op 4 %. 1 \ l\ /_\ f\ (fractie / naam / handtekening) \ )_J ChristenUnie VVD D66 Wiebo de Vries Durk Pool Marc de Roo

9 . AMENDEMINT, 141 Yn te foljen troch de griffier Amendemint n r. Wurkiistpunt Besltit ex artikel 27 Reglement van Orde Steategearkomste 20 maaie 2015 Wurklistpunt Koarte titel amendemint 07B. Sjenswize konsept-begrutting 2016 GRWaadfûns Mear ynformaasje oer Grutte stiennen Taljochting op it amendem int: It is prematuer om no al oan te kondigjen dat in oanrikkemandaasje fan in ynterprovinsjaie wurkgroep finânsjes opfoige wurde sil. It is fan belang dat de Steaten fan de trije provinsjes earst mear ynformaasje en senario s krije oer iitstellen foar in mearjierrige finansiering fan projekten, oer in eventuele ferdieling yn grutte en lytse projekten, de ferdieikaai dêrfan en de konsekwinsjes fan in kar foar benammen Grote stenen foar de lytsere projekten. De vntsiinner(s) stelt/steile it foiqiende amendemint ût Oerwagings Taheakje oan de oerwagingen by it besltt: Beskit Skrasse ût oerwagingen by it beskit: de earste oerwaging: It foarnimmen fan it Waadfûns om foar mearjierrige finansiering foar tige grutte projekten (Grutte Stiennen) yn it Waadgebiet te reservearjen in oanrikkemedaasje is fan in ynterprovinsjale wurkgroep finânsjes fan de trije provinsjes oer dat ûnderwerp. Skraste tekst ferfange troch: Taheakje oan besliit: Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hântekening) FNP, Sybren Posthumus «*/

10 PVDA In te vullen door de griffier Motie nr. MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei Sjenswize konsept-begrutting Waadfûns 2016 Waddenkustgebied in grote stenen De Staten, in vergadering bijeen op 20 mei 2015 gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat - De Waddenkust een gebied is waar rust, ruimte en natuur volop aanwezig zijn; - De Waddenkust over tal van economische en ecologische kansen beschikt; - Op dit moment deze economische en ecologische kansen te weinig worden benut; - De Waddenkust in Duitsland en Denemarken zijn populair en hierdoor economisch en ecologisch zeer aantrekkelijk zijn; overwegende dat - De waddenkust alle ingrediënten bezit om uit te groeien tot een belangrijke regio waar toerisme, recreatie, cultuur en natuur met elkaar verenigd worden; - Het gebied economische structuurversterking nodig heeft; verzoeken het college van Gedeputeerde Staten - Initiatieven die de economische en ecologische structuur van het Waddenkustgebied aan vaste land versterken, een plaats te geven in de systematiek van de grote stenen. en gaan over tot de orde van de dag PvdA, Wanda Ottens

11 PVDA In te vullen door de griffier Motie nr. / 9 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei Sjenswize konsept-begrutting Waadfûns 2016 Aanpassing weerstandsvermogen De Staten, in vergadering bijeen op 20 mei 2015 gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat - Het Waddenfonds bedoeld is om projecten te stimuleren die een positief effect; hebben op de ecologie en economie van het Waddengebied; - Geld niet moet worden opgepot, maar ingezet dient te worden voor de Waddenregio; - Het Waddenfonds een laag risicodragend fonds is; - Er in 2014 geen beroep op het weerstandvermogen is gedaan; overwegende dat - Het Waddenfonds structureel dient te streven naar 0% bezwaar en beroep; - Het bedrag dat nu gereserveerd wordt voor tegenvallers naar beneden kan worden bijgesteld; verzoeken het college van Gedeputeerde Staten - Een zienswijze in te dienen over de concept begroting Waddenfonds 2016, waarin krachtig wordt opgeroepen het weerstandsvermogen fors naar beneden bij te stellen tot maximaal 10%. en gaan over tot de orde van de dag PvdA, Wanda Ottens

12 PVDA In te vullen door de griffier Amendement nr. 3 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 20 mei Sjenswize konsept-begrutting Waadfûns 2016 Korte titel amendement Aanpassing weestandsvermogen Toelichting op het amendement: Het Waddenfonds is bedoeld om projecten te stimuleren die een positief effect hebben op de ecologie en economie van het Waddengebied. Het geld moet niet worden opgepot, maar ingezet worden voor de Waddenregio. In 2014 is er geen beroep gedaan op het weerstandvermogen. Het bedrag dat nu gereserveerd wordt voor tegenvallers kan daarom naar beneden bijgesteld worden. De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit: Toevoegen aan overwegingen bij besluit: Schrappen uit tekst besluit:. Gjin fisy yn te tsjinjen oer de konseptbegrutting 2016 Waadfûns. Geschrapte tekst vervangen door:. Toevoegen aan de besluit:. Een zienswijze indienen over de concept begroting Waddenfonds 2016, waarin het weerstandsvermogen naar beneden wordt bijgesteld tot maximaal 10%. PvdA, Wanda Ottens

13 In te vullen door de griffier Motie nr. GRIENLINKS MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei Begroting Waddenfonds 2016 Input investeringskader Grote Stenen De Staten, in vergadering bijeen op Overwegende dat; - Er - Ook een nieuwe financieringssystematiek in de maak is voor het Waddenfonds: Grote Stenen (om langdurige projecten te kunnen financieren) een investeringskader gemaakt gaat worden verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit bij het opstellen van het investeringskader voor de Grote Stenen de volgende punten als zwaartepunt bij de keuze te gebruiken: 1. Voormalige binnenzeeën (IJsselmeer, Markermeer, Amstelmeer en Lauwersmeer) en Waddenzee verbinden 2. Systeemherstel in het Eems-Dollard estuarium 3. Meer dynamiek bij dijk- en duinzones 4. Herstel Waddenzee als kraam/kinderkamer van zeevis (verduurzaming visserij en vergroten visserij-vrije zones tbv natuur-ontwikkeling) 5. Herstel grootschalige zeegrasvelden, schelpdierbanken en voorkomen grote vissen (haaien, roggen en dolfijnen) 6. Toerisme sector; kansen met Werelderfgoed 7. Investeren in opzetten en voortzetten van langjarige monitoring en gaan over tot de orde van de dag Retze va(/ GrienLinks

14 In te vullen door de griffier motie nr. FRYSLAN ÖC V )V) 1 paraat 1, MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 20 mei Sjenswize konsept-begrutting Waadfûns 2016 De Staten, in vergadering bijeen op 20 mei 2015 gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat De concept begroting 2016 voor het Waddenfonds is opgesteld zonder jaarprogramma 2016 overwegende dat Het wenselijk is te begroten op basis van voorgenomen activiteiten Een begroting zonder onderliggend inhoudelijk programma onvoldoende invulling geeft aan het budgetrecht van de Provinciale Staten verzoekt het college Om in het DB en AB van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds te realiseren dat de begroting Waddenfonds 2017 samen met het Jaarprogramma 2017 wordt opgesteld en aan de Provinciale Staten worden voorgelegd.. de orde van de dag. VVD Durk Pool 1 CI

15 ChristenUnie Fnjslân In te vullen door de griffier Motie nr. 7 v/a( /? O%Vv- MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei B. Rapport Noordelijke Rekenkamer Onderhoud infrastructuur, provincie Fryslân Heldere en eenduidige informatie naar NRK De Staten, in vergadering bijeen op 20 mei 2015 gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat - de - het - uit - PS Noordelijke Rekenkamer PS ondersteunt in zijn controlerende taak; daarbij van wezenlijk belang is dat de NRK heldere, eenduidige en complete informatie krijgt; het rapport van de NRK en de reactie van GS daarop blijkt dat NRK niet over de complete en eenduidige informatie heeft kunnen beschikken als het gaat om het onderhoud van de infrastructuur in Fryslân; daardoor bemoeilijk wordt in het uitvoeren van zijn controlerende taak; verzoeken het colleçie van Gederuteerde Staten - Het belang van de NRK voor Provinciale Staten bij de ambtelijke dienst te benadrukken. - Er in het vervolg op toe te zien dat aan een verzoek om informatie door de NRK adequaat en volledig wordt voldaan. en qaan over tot de orde van de daq (fractie / naam / handtekening) ChristenUnie, Anja Haga 1

16 ChristenUnie Frystn PvDA In te vullen door de griffier Motie nr. At4/ VvZ PARTIJ VOOR DE VRIJHEID paraat agendapunt /J Motie Vreemd aan de orde van de dag, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 20 mei 2015 De Staten, in vergadering bijeen op 20 mei 2015 Motivering: Aan de Noorderdwarsstraat in Grou verzakken woningen op een dusdanige manier dat de veiligheid van bewoners in gevaar kan komen. Daarom is er monitoring van alle woningen in de Straat ingesteld door woningbouwvereniging Elkien. De constructieve veiligheid van de woningen wordt daarmee nauwlettend in de gaten gehouden, zowel van de 9 die in bezit zijn van Elkien, als van de 11 particuliere woningen die door particulieren van Elkien gekocht zijn. Verder voert Elkien elke week gesprekken met de bewoners om het gevoel van veiligheid te volgen. Het gaat om woningen van het type sociale woningbouw. Naar de oorzaak van verzakking wordt gezocht waarbij het sterke vermoeden is dat de grondwaterstand een belangrijke rol speelt. Een direct verantwoordelijke aanwijzen is niet eenvoudig, waarbij ook nog de vraag is of die partij verantwoordelijk gesteld kan worden. Daarna zal verder onderzoek moeten worden gedaan. Dat er op zeer korte termijn actie moet worden ondernomen blijkt uit het feit dat Elkien een leegstaande woning heeft gestut en onlangs een andere bewoner heeft gevraagd uit veiligheidsoverwegingen de woning te verlaten. De ChristenUnie is van mening dat bij een dergelijk probleem de overheid niet weg kan kijken maar actief moet meedenken en meewerken aan een maatwerk-oplossing. Gemeente, Wetterskip, Provincie en Rijk moeten dit gezamenlijk oppakken en geen tijd verliezen met naar elkaar wijzen als het gaat om verantwoordelijkheid Verzoeken het college van GS om - Het - Tegelijkertijd onderzoek van de gemeente Leeuwarden naar de oorzaak van de funderingsproblematiek krachtig te ondersteunen; met andere overheden, de woningbouwvereniging Elkien en de particulieren huizenbezitters te werken aan een maatwerkplan voor de woningen aan de Noorderdwarsstraat in Grou met als doel een oplossing te vinden voor de

17 geconstateerde problematiek. Daarbij is behoud van woonperspectief voor de eigenaren van de woningen een belangrijk gegeven. en gaan over tot de orde van de dag (fractie / naam / handtekening) ChristenUnie, Wiebo de Vries PVV, Max Aardema PvdA, Wanda Ottens

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5B Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten

1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf en deze voorleggen aan Provinciale Staten DS-Stik 13 december Keuze voorkeursvariant Nieuw Thialf provinsje fryslân provincie fryslanb Datum DS-gearkomste 13 december 201 1 Punt fan e wurklist Geheim Ja Tot 1.Ûnderwerp Keuze voorkeursvariant Nieuw

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris

Nadere informatie

WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER

WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER 2 Advies Commissie Natuurherstel Westerschelde Schelde Het land draagt de rivier die schepen varen laat

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector

Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de (semi-) publieke sector Nederland Open in Verbinding Een actieplan voor het gebruik van Open

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 Algemeen Vandaag staat de 2 e begroting van dit college op de agenda. Het college geeft aan dat deze begroting niet

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau

(Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau INSERT YOUR PICTURE(S) IN THIS CELL (Plan-)MER N381 Drachten - Drentse grens Notitie Reikwijdte en Detailniveau Provincie Fryslân 21 april 2011 Definitief 9V7952.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Samen verder werken aan de Delta

Samen verder werken aan de Delta Samen verder werken aan de Delta De governance van het Nationaal Deltaprogramma na 2014 Februari 2014 Rotterdam Auteurs Dr. Arwin van Buuren, Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie