Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus."

Transcriptie

1 PVDA In te vullen door de griffier Motie nr. 7 O9 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei Brief DS fan 20 jannewaris 2015 oer stân fan saken N359 Lemmer Betrekken van bewoners bij de realisatie van de maatschappelijke plus De Staten, in vergadering bijeen op 20 mei 2015 gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat - Op 22 oktober 2014 PS een besluit heeft genomen over de N359, Lemmer en gekozen heeft voor een basis variant met een maatschappelijke plus voor Lemmer; - De aangenomen motie nr.975 het college verzoekt om bij de ontwikkeling van de maatschappelijke plus de gemeente Friese Meren en omwonenden van Lemmer te betrekken; - Het niet duidelijk is hoe bewoners en de gemeente op dit moment worden betrokken; overwegende dat - Omwonenden en de gemeente Friese Meren ideeën hebben hoe de maatschappelijke plus ingevuld kan worden; - Voor het draagvlak ten opzichte van de N359 het van groot belang is om de inwoners van Lemmer en de gemeente Friese Meren te blijven betrekken; verzoeken het college van Gedeputeerde Staten - Provinciale Staten per kwartaal op de hoogte te stellen hoe de inwoners van Lemmer en het gemeentebestuur worden betrokken bij de realisatie van de maatschappelijke plus. en gaan over tot de orde van de dag PvdA, Douwe Hoogland 1 vi)

2 ChristenUnie Frjs1ân In te vullen door de griffier Amendement nr. / Qc v 1OWw e-v,ç AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 20 mei b Stavaza Moties en Toezeggingen Toelichting op het amendement: Motie 751 en 909 Moties of amendementen nog niet (voldoende) uitgevoerd De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Toevoegen aan besluit. Behalve motie 751 en 909. (fractie / naam / handtekening) ChristenUnie Anja Haga 1

3 In te vullen door de griffier Amendement Qcvww ev GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 20 mei 2015 Korte titel amendement 5. moties en toezeggingen Motie 721 niet van lijst afgehandelde moties en toezeggingen halen De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Toevoegen aan besluit: Toevoegen aan het besluit na: de yn de list neamde moasje en tasizzings as âfdien te beskâgjen, De volgende tekst: behalve de toezegging nr. 721 Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt (5 (

4 Mpl y.) Yn te foljen troch de griffier Amendemint Wurklistpunt Beslit / AMENDEMINT, ex artikel 27 Reglement van Orde Steategearkomste 20 maaie 2015 Wurklistpunt Koarte titel amendemint 05B. Sjenswize jierstikken 2013, begrutting 2016 en wizige begrutting 2015 SNN Gjin ekstra bydrage provinsje Fryslân tekoart SNN Taljochting op it amendem int: By de behanneling fan de jierstikken 2013 fan SNN hawwe P5 Fryslân ûtsprutsen dat SNN binnen it eigen budzjet tsjinfallers opfangt en gjin berop docht op ekstra finansjele bydragen fan dielnimmende gemeenten of provinsjes. Yn it konsept-beskit wurdt in ekstra bydrage troch de provinsje dochs wer iepen litten en dat is yn tsjinspraak mei it eardere beskt. Fierder freget SNN fan de dielnimmende gemeenten en provinsjes alle jierren 3,5% ferheging foar de ûtfieringskosten, wylst de ferwachte ynflaasje op personiels- en care kosten net mear as 1,5% wêze sil. De vntsiinner(s) stelflstelle it folqjende amendemint tt Oerwagings Skrasse iit oerwagingen by it beskit: Taheakje oan de oerwagingen by it beskit: Beslit Skrasse tt tekst besltit: Under besltitpunt 2 de sin: Dy stappen kinne ûtrinne yn besunigings, mear regelingen itfiere litte troch it SNN, of dochs de bydrage ferheegje. Skraste tekst ferfange troch: a. Provinsjale Steaten geane der fan ût dat SNN ferantwurdlik is foar de eigen finansjele hiishâlding en binnen it eigen budzjet of fermogen it ferwachte tekoart oplosse sil sûnder ekstra bydrage fan dielnimmende gemeenten en provinsjes. b. Mei it each op de reëel ferwachte ynflaasjesifers wolle P5 foar de jierlikse ferheging fan de bydrage fan gemeenten en provinsjes ütgean fan it nominale akkres sa t dat yn de lêst beskikbere sirkulêre fan it Ryk bepaald is, yn stee fan de troch SNN frege 3,5%.

5 Taheakje oan besltit: Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hântekening) FNP, Sybren Posthumus

6 . AMENDEMINT, spu Yn te foijen troch de griffier Amendemint Wurkiistpunt Beslût ) ex artikel 27 Reglement van Orde Steategearkomste 20 maaie 2015 Wurkiistpunt Koarte titel amendemint 06B jierstikken en begrutting SNN Taijochting op it amendemint: Wy hechtsje oan in finansjeel seisstannich en ek foar syn eigen finânsjes ferantwurdiik SNN. De yntsjinner(s) stelt/steile it foigjende amendemint ût Oerwagings Skrasse iit oerwagingen by it besiiit: Taheakje oan de oerwagingen by it besltit: Besliit Skrasse ût tekst besitit: iit besiiitpunt 2: Dy stappen kinne ûtrinne yn besunigings, mear regelingen itfiere litte troch it SNN, of dochs de bydrage ferheegje Skraste tekst ferfange troch: Taheakje oan beskit: yntsjinner SP, Jacob W. van der Hoek /

7 In te vullen door de griffier Motie nr. / MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei B. Zienswijze jaarstukken 2014, begroting 2016 en aewiizigde begroting 2015 SNN Informatie over externe opdrachten SNN De Staten, in vergadering bijeen op constaterende dat SNN tussen 2015 en 2023 een tekort op de uitvoeringskosten verwacht van 20,1 miljoen, waardoor de Balanspost vooruitontvangen uitvoeringskosten op 30 juni 2023 een verwacht tekort zien laat van 3,9 miljoen. overwegende dat er onvoldoende informatie is over de inspanningen en aantoonbare effecten van de externe opdrachten die het SNN uitvoert (waarmee inkomsten gegenereerd kunnen worden); verzoeken het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân om in het najaar van 2015 met een nota te komen voor PS over het uitvoeren van externe opdrachten door SNN. en gaan over tot de orde van de dag

8 ChristenUnie Frgstn F,is slân FrysIn In te vullen door de griffier Amendement nr. / -- 1 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 20 mei B Zienswijze Concept begroting Waddenfonds 2016 Toelichting op het amendement: Op 25 april 2012 is een motie van VVD, CU en FK aangenomen dat de organisatieen apparaatskosten van de GR Waddenfonds in totaliteit niet meer mogen bedragen dan 4% van het gemiddeld per jaar beschikbare bedrag in het Waddenfonds; Op 21 mei 2014 een amendement is aangenomen waarin GS werd opgedragen een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2015 om de organisatiekosten te maximeren op 4 %; In 2013 is het Waddenfonds binnen de norm van 4% gebleven (3,5%) en ook in 2014 was dat het geval; De inspanningsverplichting van 4% moet voor de toekomst gehandhaafd blijven. De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Toevoegen Toevoegen aan overwegingen bij besluit: Historische cijfers mede reden zijn om bedrijfskosten te maxim eren op 4 procent. Schrappen uit tekst besluit: Geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting Waddenfonds Geschrapte tekst vervangen door: Een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting Waddenfonds 2016 aangaande de maximale bedrijfskosten. Deze te maximeren op 4 %. 1 \ l\ /_\ f\ (fractie / naam / handtekening) \ )_J ChristenUnie VVD D66 Wiebo de Vries Durk Pool Marc de Roo

9 . AMENDEMINT, 141 Yn te foljen troch de griffier Amendemint n r. Wurkiistpunt Besltit ex artikel 27 Reglement van Orde Steategearkomste 20 maaie 2015 Wurklistpunt Koarte titel amendemint 07B. Sjenswize konsept-begrutting 2016 GRWaadfûns Mear ynformaasje oer Grutte stiennen Taljochting op it amendem int: It is prematuer om no al oan te kondigjen dat in oanrikkemandaasje fan in ynterprovinsjaie wurkgroep finânsjes opfoige wurde sil. It is fan belang dat de Steaten fan de trije provinsjes earst mear ynformaasje en senario s krije oer iitstellen foar in mearjierrige finansiering fan projekten, oer in eventuele ferdieling yn grutte en lytse projekten, de ferdieikaai dêrfan en de konsekwinsjes fan in kar foar benammen Grote stenen foar de lytsere projekten. De vntsiinner(s) stelt/steile it foiqiende amendemint ût Oerwagings Taheakje oan de oerwagingen by it besltt: Beskit Skrasse ût oerwagingen by it beskit: de earste oerwaging: It foarnimmen fan it Waadfûns om foar mearjierrige finansiering foar tige grutte projekten (Grutte Stiennen) yn it Waadgebiet te reservearjen in oanrikkemedaasje is fan in ynterprovinsjale wurkgroep finânsjes fan de trije provinsjes oer dat ûnderwerp. Skraste tekst ferfange troch: Taheakje oan besliit: Yntsjinner(s) (fraksje / namme / hântekening) FNP, Sybren Posthumus «*/

10 PVDA In te vullen door de griffier Motie nr. MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei Sjenswize konsept-begrutting Waadfûns 2016 Waddenkustgebied in grote stenen De Staten, in vergadering bijeen op 20 mei 2015 gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat - De Waddenkust een gebied is waar rust, ruimte en natuur volop aanwezig zijn; - De Waddenkust over tal van economische en ecologische kansen beschikt; - Op dit moment deze economische en ecologische kansen te weinig worden benut; - De Waddenkust in Duitsland en Denemarken zijn populair en hierdoor economisch en ecologisch zeer aantrekkelijk zijn; overwegende dat - De waddenkust alle ingrediënten bezit om uit te groeien tot een belangrijke regio waar toerisme, recreatie, cultuur en natuur met elkaar verenigd worden; - Het gebied economische structuurversterking nodig heeft; verzoeken het college van Gedeputeerde Staten - Initiatieven die de economische en ecologische structuur van het Waddenkustgebied aan vaste land versterken, een plaats te geven in de systematiek van de grote stenen. en gaan over tot de orde van de dag PvdA, Wanda Ottens

11 PVDA In te vullen door de griffier Motie nr. / 9 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei Sjenswize konsept-begrutting Waadfûns 2016 Aanpassing weerstandsvermogen De Staten, in vergadering bijeen op 20 mei 2015 gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat - Het Waddenfonds bedoeld is om projecten te stimuleren die een positief effect; hebben op de ecologie en economie van het Waddengebied; - Geld niet moet worden opgepot, maar ingezet dient te worden voor de Waddenregio; - Het Waddenfonds een laag risicodragend fonds is; - Er in 2014 geen beroep op het weerstandvermogen is gedaan; overwegende dat - Het Waddenfonds structureel dient te streven naar 0% bezwaar en beroep; - Het bedrag dat nu gereserveerd wordt voor tegenvallers naar beneden kan worden bijgesteld; verzoeken het college van Gedeputeerde Staten - Een zienswijze in te dienen over de concept begroting Waddenfonds 2016, waarin krachtig wordt opgeroepen het weerstandsvermogen fors naar beneden bij te stellen tot maximaal 10%. en gaan over tot de orde van de dag PvdA, Wanda Ottens

12 PVDA In te vullen door de griffier Amendement nr. 3 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 20 mei Sjenswize konsept-begrutting Waadfûns 2016 Korte titel amendement Aanpassing weestandsvermogen Toelichting op het amendement: Het Waddenfonds is bedoeld om projecten te stimuleren die een positief effect hebben op de ecologie en economie van het Waddengebied. Het geld moet niet worden opgepot, maar ingezet worden voor de Waddenregio. In 2014 is er geen beroep gedaan op het weerstandvermogen. Het bedrag dat nu gereserveerd wordt voor tegenvallers kan daarom naar beneden bijgesteld worden. De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit: Toevoegen aan overwegingen bij besluit: Schrappen uit tekst besluit:. Gjin fisy yn te tsjinjen oer de konseptbegrutting 2016 Waadfûns. Geschrapte tekst vervangen door:. Toevoegen aan de besluit:. Een zienswijze indienen over de concept begroting Waddenfonds 2016, waarin het weerstandsvermogen naar beneden wordt bijgesteld tot maximaal 10%. PvdA, Wanda Ottens

13 In te vullen door de griffier Motie nr. GRIENLINKS MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei Begroting Waddenfonds 2016 Input investeringskader Grote Stenen De Staten, in vergadering bijeen op Overwegende dat; - Er - Ook een nieuwe financieringssystematiek in de maak is voor het Waddenfonds: Grote Stenen (om langdurige projecten te kunnen financieren) een investeringskader gemaakt gaat worden verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit bij het opstellen van het investeringskader voor de Grote Stenen de volgende punten als zwaartepunt bij de keuze te gebruiken: 1. Voormalige binnenzeeën (IJsselmeer, Markermeer, Amstelmeer en Lauwersmeer) en Waddenzee verbinden 2. Systeemherstel in het Eems-Dollard estuarium 3. Meer dynamiek bij dijk- en duinzones 4. Herstel Waddenzee als kraam/kinderkamer van zeevis (verduurzaming visserij en vergroten visserij-vrije zones tbv natuur-ontwikkeling) 5. Herstel grootschalige zeegrasvelden, schelpdierbanken en voorkomen grote vissen (haaien, roggen en dolfijnen) 6. Toerisme sector; kansen met Werelderfgoed 7. Investeren in opzetten en voortzetten van langjarige monitoring en gaan over tot de orde van de dag Retze va(/ GrienLinks

14 In te vullen door de griffier motie nr. FRYSLAN ÖC V )V) 1 paraat 1, MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 20 mei Sjenswize konsept-begrutting Waadfûns 2016 De Staten, in vergadering bijeen op 20 mei 2015 gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat De concept begroting 2016 voor het Waddenfonds is opgesteld zonder jaarprogramma 2016 overwegende dat Het wenselijk is te begroten op basis van voorgenomen activiteiten Een begroting zonder onderliggend inhoudelijk programma onvoldoende invulling geeft aan het budgetrecht van de Provinciale Staten verzoekt het college Om in het DB en AB van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds te realiseren dat de begroting Waddenfonds 2017 samen met het Jaarprogramma 2017 wordt opgesteld en aan de Provinciale Staten worden voorgelegd.. de orde van de dag. VVD Durk Pool 1 CI

15 ChristenUnie Fnjslân In te vullen door de griffier Motie nr. 7 v/a( /? O%Vv- MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei B. Rapport Noordelijke Rekenkamer Onderhoud infrastructuur, provincie Fryslân Heldere en eenduidige informatie naar NRK De Staten, in vergadering bijeen op 20 mei 2015 gehoord hebbende de beraadslaging; constaterende dat - de - het - uit - PS Noordelijke Rekenkamer PS ondersteunt in zijn controlerende taak; daarbij van wezenlijk belang is dat de NRK heldere, eenduidige en complete informatie krijgt; het rapport van de NRK en de reactie van GS daarop blijkt dat NRK niet over de complete en eenduidige informatie heeft kunnen beschikken als het gaat om het onderhoud van de infrastructuur in Fryslân; daardoor bemoeilijk wordt in het uitvoeren van zijn controlerende taak; verzoeken het colleçie van Gederuteerde Staten - Het belang van de NRK voor Provinciale Staten bij de ambtelijke dienst te benadrukken. - Er in het vervolg op toe te zien dat aan een verzoek om informatie door de NRK adequaat en volledig wordt voldaan. en qaan over tot de orde van de daq (fractie / naam / handtekening) ChristenUnie, Anja Haga 1

16 ChristenUnie Frystn PvDA In te vullen door de griffier Motie nr. At4/ VvZ PARTIJ VOOR DE VRIJHEID paraat agendapunt /J Motie Vreemd aan de orde van de dag, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering 20 mei 2015 De Staten, in vergadering bijeen op 20 mei 2015 Motivering: Aan de Noorderdwarsstraat in Grou verzakken woningen op een dusdanige manier dat de veiligheid van bewoners in gevaar kan komen. Daarom is er monitoring van alle woningen in de Straat ingesteld door woningbouwvereniging Elkien. De constructieve veiligheid van de woningen wordt daarmee nauwlettend in de gaten gehouden, zowel van de 9 die in bezit zijn van Elkien, als van de 11 particuliere woningen die door particulieren van Elkien gekocht zijn. Verder voert Elkien elke week gesprekken met de bewoners om het gevoel van veiligheid te volgen. Het gaat om woningen van het type sociale woningbouw. Naar de oorzaak van verzakking wordt gezocht waarbij het sterke vermoeden is dat de grondwaterstand een belangrijke rol speelt. Een direct verantwoordelijke aanwijzen is niet eenvoudig, waarbij ook nog de vraag is of die partij verantwoordelijk gesteld kan worden. Daarna zal verder onderzoek moeten worden gedaan. Dat er op zeer korte termijn actie moet worden ondernomen blijkt uit het feit dat Elkien een leegstaande woning heeft gestut en onlangs een andere bewoner heeft gevraagd uit veiligheidsoverwegingen de woning te verlaten. De ChristenUnie is van mening dat bij een dergelijk probleem de overheid niet weg kan kijken maar actief moet meedenken en meewerken aan een maatwerk-oplossing. Gemeente, Wetterskip, Provincie en Rijk moeten dit gezamenlijk oppakken en geen tijd verliezen met naar elkaar wijzen als het gaat om verantwoordelijkheid Verzoeken het college van GS om - Het - Tegelijkertijd onderzoek van de gemeente Leeuwarden naar de oorzaak van de funderingsproblematiek krachtig te ondersteunen; met andere overheden, de woningbouwvereniging Elkien en de particulieren huizenbezitters te werken aan een maatwerkplan voor de woningen aan de Noorderdwarsstraat in Grou met als doel een oplossing te vinden voor de

17 geconstateerde problematiek. Daarbij is behoud van woonperspectief voor de eigenaren van de woningen een belangrijk gegeven. en gaan over tot de orde van de dag (fractie / naam / handtekening) ChristenUnie, Wiebo de Vries PVV, Max Aardema PvdA, Wanda Ottens

/ /41 FRYSLAN. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

/ /41 FRYSLAN. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde In te vullen door de griffier FRYSLAN Amendement nr. Paraaf / /41 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 21 mei 2014 01 B Vaarwegenverordening Fryslân Toelichting op het amendement:

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

P 5 bii.2ol3 YSLAN. (5 ll2o3 cnrrm. 4ede. MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde. In te vullen door de griffier. motie nr. paraaf.

P 5 bii.2ol3 YSLAN. (5 ll2o3 cnrrm. 4ede. MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde. In te vullen door de griffier. motie nr. paraaf. YSLAN o6 (5 ll2o3 cnrrm P 5 bii.2ol3 In te vullen door de griffier 4ede Indiener(s) VVD Klaas Kielstra omtrent de problematiek in Hallum te komen; snel mogelijk met een voorstel bij PS te komen om vertraging

Nadere informatie

GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde In te vullen door de griffier Amendement nr. / Paraat GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 16 oktober 2013,mrhèi, 7b Stand van zaken Moties en Toezeggingen Toelichting

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. O Partijvoor. 23 septimber 2015. 04. Ynkommen stikken. Brieven Omrop Fryslân

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. O Partijvoor. 23 septimber 2015. 04. Ynkommen stikken. Brieven Omrop Fryslân moasje nû. paraaf ChristenUnte t4p) Fryslân Yn te foljen troch de griffier nedige budzjet om de brede Frysktalige programmearring mooglik te meitsjen; en c. in struktureel differinsjearre finansiering

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf.

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf. - Toezegging Oofrvor1 V1 L \ Amendement Agendapunt Paraaf nr. / 1 Indiener(s) 1 GrienUnks f )(4j (7 v Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt. behalve de toezegging

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009.

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Aanvang: op 4 november 10.00 uur. op 7 novemer: 09.00 uur. Voorzitter: bij beide vergaderingen:

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma,

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 10 juni 2009, voortgezet op 16 juni 2009. Aanvang 10 juni: 10.00 uur. 16 juni: 17.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin,

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Fryslân Amendement n r. Paraaf. Agendapunt

Fryslân Amendement n r. Paraaf. Agendapunt j OPvDA ChristenUnie Fryslân Amendement n r. Paraaf esw 4ei AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 24juni 2015 05 jaarstukken 2014 Korte titel amendement Facilitair personeel in

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân wil onderzoek gaan doen naar de overeenkomst van

Nadere informatie

Ocr,o mmen 4 PVDA. Statenfractie Fryslân Steatefraksje In te vullen door de griffier. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

Ocr,o mmen 4 PVDA. Statenfractie Fryslân Steatefraksje In te vullen door de griffier. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde 4 PVDA Statenfractie Fryslân Steatefraksje In te vullen door de griffier Ocr,o mmen Paraaf / M 416 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 3juli 2013 Kadernota Toelichting op het

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 9 septimber 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 7 april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes konsept Datum DS-gearkomste 28-10-2014 Punt fan e wurklist 2b Geheim nee Tot Beslutelist Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v.

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 17 maart 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 febrewaris 2015 Wurklistnûmer : 09 Ûnderwerp : Verstrekken van Hybride Kapitaal aan de Nederlandse Waterschapsbank Beliedsprogramma : Algemene dekkingsmiddelen,

Nadere informatie

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014 Motieboek 2014 1 MOTIEBOEK 2014... 1 19 FEBRUARI 2014... 3 140219 MOTIE PUBLIEKE VERANTWOORDING BIJ REGIONALISERING INGEDIEND DOOR HELE RAAD... 3 Aangenomen... 3 140219 MOTIE MIENSKIPSSOARCH VVD, D66,

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: KfdK en sektaris 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 23 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 maaie 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 maaie 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân

b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân provinsje fryslân provincie fryslân b1 Ç) postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 26 maaie 2010 Wurklistnûmer : 06H Beliedsprogramma : Bestjoer Ôfdieling : Steategriffy Behanneljend amtner : G. Kraak Tastel : 5618 Registraasjenûmer : 892187 Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst.

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst. Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 17 maart 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma. Afwezig: De

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557;

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2013 Nummer 6557 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Aanvang: 10.00 uur de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw A. Toering-Schuurmans (vice-voorzitter)

Aanvang: 10.00 uur de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw A. Toering-Schuurmans (vice-voorzitter) Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 21 april 2010 Aanvang: 10.00 uur Voorzitter: Griffier: Afwezig: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 april 2016 Ofwêzich: sektaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 april 2016 Ofwêzich: sektaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. konsept Beslutelist Ofwêzich: sektaris 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2016 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 12 april 2016 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN Concerncontrol

Nadere informatie

Lijst met afgehandelde moties en toezeggingen t.b.v. PS op 24 september 2014 (peildatum 13-08-2014)

Lijst met afgehandelde moties en toezeggingen t.b.v. PS op 24 september 2014 (peildatum 13-08-2014) ding Motie ingediend door Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling Status Afhandeling Afvoing PS 24 Landbouwagenda 2011 PS 19-01-2011 J. Kram GrienLinks; SP moasje 01B-18 Provinsjale steaten fsykje

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 9.1 Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : J.J. Dicke Tastel : 5905 Registraasjenûmer : 1110121 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Structuurvisie

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 136 Groningen, 7 juli 2016 Besluitenlijst Provinciale Staten 6 juli 2016 Provinciale

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen. Assen, 6 augustus 2012. Geachte leden van Provinciale Staten. 1. Aanleiding. De Algemene Rekenkamer

Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen. Assen, 6 augustus 2012. Geachte leden van Provinciale Staten. 1. Aanleiding. De Algemene Rekenkamer Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen Betreft: Decentralisatieie Waddenfonds Assen, 6 augustus 2012 Geachte leden van Provinciale Staten 1. Aanleiding De Algemene Rekenkamer (AR) heeft in haar

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 129 Groningen, 17 december 2015 Besluiten Provinciale Staten 16 december 2015

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2015 (januari t/m augustus 2015) 11 november 2015 Provinciale Staten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Ontwikkeling van de berap 6 1.2 Leeswijzer 6 2 Samenvatting

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme Ingekomen stukken week 13 2010 Advies Griffie Gemeente Ooststellingwerf over burgerinitiatief REC afschrift brief aan ministerie BZK over financieel toezicht (Kan betrokken worden bij behandeling jaarrekening

Nadere informatie

Ingekomen stukken week 48 2012

Ingekomen stukken week 48 2012 Ingekomen stukken week 48 2012 28 novimber 2012 Beantwoording vragen Steatekommisje LL&W 3 oktober bodemsanering 29 novimber 2012 Behanneling yntegrale beliedsnota Grinzen oer 29 novimber 2012 Discussienotitie

Nadere informatie

mw. A. Jongejan-Veenstra (PvdA), dhr. D. Pool (VVD), dhr. S. Hoekstra (PvdA)

mw. A. Jongejan-Veenstra (PvdA), dhr. D. Pool (VVD), dhr. S. Hoekstra (PvdA) Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen op donderdag 25 februari 2010, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Buitenpost. Aanwezig: (18) Raadsleden

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân 1

provinsje fryslân provincie fryslân 1 provinsje fryslân provincie fryslân 1 Oan de leden fan Provinsjale Steaten postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (050) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 1 www±ryslannl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Steatekommisje Lan, Loft en Wetter

Steatekommisje Lan, Loft en Wetter Steatekommisje Lan, Loft en Wetter Te behanneljen yn gearkomste: 8 jannewaris 2014 Wurklistpunt: 10 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER Ferslach fan de gearkomste op 4 desimber 2013 yn it Provinsjehûs 20

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 23 juni 2010 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : 2. Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : M.E.T. Meijer Tastel : 5305 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 24 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou De Vries, deputearre Konst (foar in part)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 24 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou De Vries, deputearre Konst (foar in part) Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou De Vries, deputearre Konst (foar in part) 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 13, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 17 maart 2015 wurdt

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur)

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 12 (17.00 uur) 5 Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Economie, recreatie en toerisme Ôfdieling : Kennis en Ekonomy/Regel en Beheer Behanneljend amtner : R.Zijlstra-Ytsma Tastel : 5599

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 PROVINCIE HM FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 1617233 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) De dames R. Azarkan (PvdA), M.C.

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2014

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2014 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2014 (januari t/m augustus 2014) 12 november 2014 Provinciale Staten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in de 2 e berap 6 1.2

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 23 september 2015

Besluiten Provinciale Staten 23 september 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 125 Groningen, 25 september 2015 Besluiten Provinciale Staten 23 september 2015

Nadere informatie

Kooistra, Josina. PvdA kijkt uit naar samenwerking met Arno Brok. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp:

Kooistra, Josina. PvdA kijkt uit naar samenwerking met Arno Brok. Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Kooistra, Josina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: PvdA Steatefraksje Fryslân namens PvdA Steatefraksje Fryslân vrijdag 23 december 2016 09:19 Statengriffie

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Waddenfonds

Jaarverslag 2012 Waddenfonds Jaarverslag 2012 Waddenfonds De decentralisatie van het Waddenfonds. Tot 2011 viel het Waddenfonds onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. De minister van Infrastructuur en Milieu was beslissingsbevoegd

Nadere informatie

Concept VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WADDENFONDS 25 juni 2015 van 15.00 uur tot 17:00 uur Kaap Skil te Texel

Concept VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WADDENFONDS 25 juni 2015 van 15.00 uur tot 17:00 uur Kaap Skil te Texel Concept VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WADDENFONDS 25 juni 2015 van 15.00 uur tot 17:00 uur Kaap Skil te Texel Aanwezig: Van het bestuur: Ged. dhr. K. (Klaas) Kielstra (voorzitter) Ged. dhr. H. (Henk)

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 11,

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014. Amend. Financiële recapitulatie

Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014. Amend. Financiële recapitulatie Overzicht alle amendementen en moties bij programmabegroting 2015 30 oktober 2014 Motie/ Onderwerp Amend. Financiële recapitulatie Stemming FR - M1 Versneld afschrijven maatschappelijk nut CU versneld

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016 Aanwezig Voorzitter : de heer G. Krol Griffier : mevrouw W.

Nadere informatie

Noordstra, lepie. Kampen <rn.kampen84@upcmail.nl> Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw,

Noordstra, lepie. Kampen <rn.kampen84@upcmail.nl> Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Geachte heer, mevrouw, Noordstra, lepie Van: Kampen Verzonden: vrijdag 21 maart 2014 20:56 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Brief aan Statenfracties betreffende tunnel Hurdegaryp, Bijlagen:

Nadere informatie

Voorwoord. Mevrouw T.Schokker-Strampel, voorzitter van het Bestuur van het Waddenfonds. A.F. van de Klundert, directeur van het Waddenfonds

Voorwoord. Mevrouw T.Schokker-Strampel, voorzitter van het Bestuur van het Waddenfonds. A.F. van de Klundert, directeur van het Waddenfonds Jaarverslag 2012 Voorwoord We zijn er trots op u het eerste jaarverslag van het gedecentraliseerde Waddenfonds aan te kunnen bieden. Op woensdag 14 september 2011 werd in Harlingen het bestuursakkoord

Nadere informatie

MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: Concept programma Vlieland conferentie Datum: 29 november 2016

MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: Concept programma Vlieland conferentie Datum: 29 november 2016 MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: Concept programma Vlieland conferentie Datum: 29 november 2016 Voor dinsdag 31 januari en woensdag 1 februari 2017 staat de Vlieland conferentie op het programma.

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058)

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : n.v.t. Ôfdieling : Financien Planning en Control Behanneljend amtner : M.C.M. Lubach - van der Elst Tastel : 5596 Registraasjenûmer

Nadere informatie

PLUS. In te vullen door de griffier. Amendement n r. Paraaf. Agendapunt. Besluit

PLUS. In te vullen door de griffier. Amendement n r. Paraaf. Agendapunt. Besluit JPVDA I5OOPart1ivoor ChristenUnie IaI Fryslân PLUS In te vullen door de griffier Amendement n r. Paraaf de Dieren 4 21 Besluit anno v1 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering Korte

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 1 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 1 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Moties en toezeggingen, afgehandeld wurdt ûnferoare fêststeld. c. Moties en toezeggingen, voorstel af te voeren wurdt ûnferoare fêststeld. d.

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris

Nadere informatie

Planning PS-stukken 2015-2017

Planning PS-stukken 2015-2017 Planning PSstukken t.b.v. presidium 14 januari Planning PSstukken 2017 De ambtelijke organisatie kan deze onderwerpen op de voorgestelde datum aanleveren, het presidium bepaalt uiteraard wanneer onderwerpen

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie