Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens."

Transcriptie

1 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd (PvdA) en de hearen S. Brouwer (CDA), K. Tigchelaar (CDA), A. Spijksma (CDA), L. Tilma (CDA), D. van Diggelen (VVD), J.A.M. Pot (VVD), H. de Kroon (PvdA), P. van der Werff (PvdA), F. D. Dijkstra (FNP), J.W. Tuininga (FNP), M. de Haan (GBL), W.F. Ekas (GBL) en S. Klaver (GBL). Ut it kolleezje fan B & W: de hear J.R.A. Boertjens (boargemaster), mefrou G. Visser (wethâlder), mefrou R. van der Meulen (wethâlder) en de hear C. Vos (wethâlder). Foarsitter ried: de hear J.R.A. Boertjens Griffier: mefrou G. J. Olthof 1. Iepening en meidielings foarsitter De voorzitter heet iedereen, ook de radioluisteraars, welkom en opent de vergadering. Hij is erg verheugd dat de fracties van de FNP en GBL ook weer aanwezig zijn. Hij deelt mee dat op 21 september de heer Jo Bosma overleden is. Hij was o.a. lange tijd burgemeester van de gemeente Lemsterland. Van 16 oktober 2003 tot 25 april 2014 was hij daarnaast waarnemend burgemeester van de gemeente Leeuwarderadeel en eind 2012, begin 2013 maakte hij deel uit van de referendumcommissie. Als persoon en bestuurder is hij erg gewaardeerd. Hij verzoekt om een moment van stilte. Hij voegt er daarna nog aan toe dat hij namens de gemeenteraad als blijk van medeleven een brief aan de familie Bosma heeft gestuurd. De hear Dijkstra (FNP): Hy hat net in advertinsje fan de gemeente yn de krante sjoen. Dat fûn er wat frjemd. De foarsitter: Het protocol behelst dat wanneer de gemeente een overlijdensbericht wordt toegestuurd dat de gemeente dan een advertentie plaatst. Zo is hier ook gehandeld. De foarsitter: Hij deelt mee dat de FNP en GBL hebben verzocht om met een verklaring te komen. De hear Dijkstra (FNP): (Leest de verklaring GBL en FNP voor: ) Op 21 mei van dit jaar hebben de fracties van GBL en FNP de raadszaal verlaten na een korte verklaring te hebben afgelegd over het waarom. De wijze van behandeling van de mogelijkheden voor het oude spoortraject door college en coalitiepartners was de druppel die bij ons de emmer deed overlopen. Dat er volgens ons bestuurlijk meer aan de hand is kan voor u geen verrassing zijn. Enkele punten willen we nogmaals benoemen: - de rol van de burgemeester als formateur van het nieuwe college - extra wethouderskosten bij benoemen nieuwe college - aanbrengen nieuwe balie in het gemeentehuis - soap aangaande de winkelopeningstijden 1

2 - bomenkap bij rotonde Britsum in verboden periode en ook nog zonder kapvergunning - discussie over aanschaf rijdend materieel terwijl de koop al was geschied - wethouders die, wel of niet bewust, het niet zo nauw nemen met de waarheid en dus de transparantie geweld aandoen - de algehele situatie die er gaande is met betrekking tot het spoortracé. Wijlen dhr. Reitze Ketellapper heeft al een jaar lang verwoede pogingen ondernomen om in gesprek te komen met de Commissaris van de Koning, dhr. J. Jorritsma, om duidelijk te maken dat in onze visie en mening er in de gemeente Leeuwarderadeel zich zaken afspelen die binnen de geldende normen aangaande democratie en integriteit zich niet voor zouden moeten doen en dat er een aantal onderwerpen zijn die naar onze mening een gevolg zijn van onbehoorlijk bestuur. Problemen waarvan wij vonden dat die niet in de raadszaal konden worden behandeld. Helaas, de commissaris wenst niet, ook niet informeel, met de twee genoemde partijen te spreken. Het voorstel van de commissaris om een verkenner aan te stellen en tegelijk radiostilte te betrachten zou naar onze mening niets oplossen gezien het uitgangspunt van de commissaris dat het om een intern politiek probleem gaat en derhalve in de politieke arena moet worden opgelost. Dit is naar onze mening een heilloze weg die alleen maar zou leiden tot een welles-nietes situatie. Toch vinden wij dat onze constateringen van dien aard zijn dat de inwoners van onze gemeente op de hoogte gesteld dienen te worden van af en toe niet aanwezige elementaire en democratische waarden zoals transparantie en integriteit. Wij hebben dan ook gemeend om via de media onze grieven en constateringen naar buiten te brengen. Nu dat laatste, na lang aarzelen is gebeurd, is voor ons de tijd aangebroken om weer zichtbaar invulling te geven aan onze verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigers en weer bij de raadsvergaderingen aanwezig zullen zijn in het belang van de democratie en onze inwoners. Wel zullen wij als GBL en FNP, als daar in het belang van het democratisch proces redenen voor aanwezig zijn, weer naar buiten treden. Wij hopen dat dit statement er zal toe bijdragen dat u als college en coalitiepartners het fairplay en de transparantie zullen respecteren. Zo kunnen we met z n allen weer op een gezonde manier naar de toekomst kijken. Stiens, 24 september 2015 Namens de fracties GBL en FNP Wiebe Ekas Folkert Dykstra De foarsitter: Hij stelt voor dat men de verklaring niet ter discussie stelt. Er kan wel een korte reactie komen van de andere fracties. De hear De Kroon (PvdA): It is moai dat GBL en de FNP wer meidogge. Mei it fersyk om fairplay en transparânsje kin er meigean. De hear Brouwer (CDA): It CDA hat altyd graach wollen dat de FNP en GBL wer weromkamen yn de ried. Want dêr wurde de kiezers fertsjintwurdige. Men kin neat op fairplay tsjinhawwe. De hear Pot (VVD): Hij vond het jammer dat GBL en de FNP een tijdlang niet aanwezig waren in de raad. Dit komt z.i. de democratie niet ten goede. De VVD probeert zo transparant mogelijk te zijn. Hij is dus blij met de nieuwe opstelling. 2

3 De foarsitter: Hij stelt als algemene conclusie vast dat men op een open en transparante manier met elkaar wilt omgaan. 2. Fêststellen wurklist De hear Dijkstra (FNP): De FNP wol graach in moasje oer de parasyt Hedera yntsjinje. De foarsitter: Hij stelt vast dat de raad ermee instemt dat deze motie als agendapunt 14 toegevoegd wordt. Hij geeft vervolgens het woord aan Marten Ketellapper. Marten Ketellapper: Raad, college en belangstellenden op de tribune. Graag wil ik hier nog iets zeggen namens mijn familie. Hoewel ik hier liever niet had gestaan, voel ik mij desondanks toch geroepen om iets te zeggen. Ten eerste willen wij de burgemeester en de fractievoorzitters bedanken voor de mooie woorden die zij hebben gesproken tijdens de herdenking op 3 september jl., onze dank daarvoor. Voor GBL verandert er nu veel. De bevlogenheid van mijn vader zullen zij missen, maar nu de heer Wiebe Ekas het stokje overneemt als fractievoorzitter en nestor van de raad wordt, weten wij dat GBL ook nu in goede handen is. Daarnaast wil ik de heer Meint de Haan feliciteren met zijn terugkeer in de raad. Ook hij kent het klappen van de zweep als voormalig raadslid en wethouder. Ik wil beide heren hierbij veel succes wensen, dat zullen zij nodig hebben in deze roerige tijden. Nu de fractie van GBL weer op volle strekte is, willen wij het hoofdstuk van mijn vader in de politiek afsluiten. Wij blijven wel nauw betrokken bij de partij GBL. Bedankt voor uw tijd en aandacht, Marten Ketellapper. De foarsitter: Hij bedankt de heer Marten Ketellapper voor zijn woorden. 3. Talitten en ynstallaasje fan de hear M. de Haan as riedslid De foarsitter: Hij stelt een commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven in, bestaande uit mevrouw De Voogd en de heren Tilma (voorzitter) en Dijkstra. Hij schorst de vergadering. Hij heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Tilma. De hear Tilma (CDA): De stikken binne yn oarder befûn en de kommisje stelt foar om de hear De Haan ta de ried fan de gemeente Ljouwerteradiel ta te litten. De foarsitter: Nadat hij de bijbehorende verklaring van de commissie geloofsbrief in ontvangst genomen heeft, ontbindt hij de commissie en verzoekt hij de heer De Haan naar voren te komen en leest de verklaring en belofte voor. De hear De Haan (GBL): Hij antwoordt hierop met de woorden: Dat verklaar en beloof ik. De foarsitter: Hij stelt vast dat hiermee de heer De Haan tot raadslid geïnstalleerd is en heet hem van harte welkom in de raad. 4. Ynsprekrjocht boargers Der binne gjin ynsprekkers. 5. Fragehealoere riedsleden De hear Tuininga (FNP): Oan de achterside en de noardkant fan de iisbaan steane beammen fan wol sa'n 35 meter heech. Der is al earder oer praat om de beammen dêr wei te heljen en der nije te plantsjen. Der is ek skea ûntstean by de lêste stoarm. Ek de iisklup hat in protte hinder fan de blêden 3

4 fan de beammen. Kin de wethâlder tasizze dat op koarte termyn, foar de winter, de beammen dêr fuorthelle wurde? Wethâlder Visser: De afdeling beheer zal onderzoeken wat de kosten zijn om de bomen te vervangen. De bomen zijn te oud en gevaarlijk. In overleg met de bewoners zal er naar een oplossing gezocht worden. Er zit echter wel een kostenplaatje aan vast en daarom zal zij er in de raad op korte termijn op terugkomen. De hear Tuininga (FNP): It is goed dat it yn oerlis giet. As it mar op koarte termyn bart. De hear Tuininga (FNP): Men hat heard dat de Lidl útwreidzje wol. Achter de Lidl stiet in pleatske te keap en Lidl soe mei de bewenster oer oankeap praat hawwe. Lidl soe ek de stichting fan de iisklup en en de keatsklup benadere hawwe oer de oankeap fan de nije akkommodaasje. En dy binne dêr net sa wiis mei. Neffens de plannen fan de Lidl soe de akkommodaasje der wei moatte. De ûndergrûn fan de akkommodaasje is fan de gemeente. Is it kolleezje mei de plannen fan de Lidl op 'e hichte? Is it kolleezje benadere oer de ûndergrûn? De foarsitter: Hij stelt vast dat de heer Tuininga in zekere zin dus op geruchten afgaat. Wethâlder Visser: Zij had dit liever van tevoren willen weten. Zij is niet met de plannen bekend. Wethâlder Van der Meulen: Ook zij weet als verantwoordelijk wethouder sportzaken er niets van af. De hear Tuininga (FNP): It binne gjin geroften. Sagau t it kolleezje ek mar wat wit dan soe de ried dêr direkt fan op 'e hichte steld wurde moatte. De foarsitter: Hij wijst erop dat op grond van de vertrouwelijkheid niet alles meteen naar buiten kan worden gebracht. De hear Tuininga (FNP): Yn gefal fan in fetroulike saak soe men dat neffens de FNP ek yn in fertroulike sesje besprekke moatte. It is in hillich stikje grûn. De foarsitter: Hij stelt vast dat de standpunten duidelijk zijn. 6. Fêststellen ferslach fan 6a 2 july 2015 De foarsitter: Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. 6b 3 septimber 2015 De foarsitter: Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. Ynformearjend ûnderdiel 7. Ynkommen stikken De hear Dijkstra (FNP): Hij wil graag het woord voeren bij Ingekomen stukken nr 5 Gemeente Franekeradeel Motie FNP FUMO voor adhesie van onze raad. De FUMO hat in heech wetterhollegehalte. Dêrom graach adheezje betsjûgje oan dy moasje. Wethâlder Visser: Zij kan zich het verzoek voorstellen, maar het AB van de FUMO heeft in meerderheid met het voorstel van het DB ingestemd om geen nacalculatie toe te passen. De motie heeft dus geen enkele kracht meer, nu het een achterhaalde werkelijkheid betreft. Bij de begroting 4

5 2016 komt het college naar de raad met een zienswijze. Men probeert nog met de FUMO tot een overeenkomst te komen over een aantal zaken. Zij zal de stand van zaken daarvan in een memo binnenkort toelichten. De hear Van der Werff (PvdA): It soe ek wat dûbel wêze. De wethâlder hat ommers meinommen wat yn de eardere moasje fan Ljouwerteradiel stie en wat no eins ek wer yn dizze moasje stiet. De hear Van der Werff (PvdA): Hij wil graag het woord voeren over nr.11 Jaarverslag 2014 van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Leeuwarderadeel. Vraag aan het college: worden de genoemde adviezen opgevolgd? Hy felisitearret de hear Klimstra (foarsitter fan de advyskommisje) ek noch mei de behelle priis. Wethâlder Visser: Het stuk is iets te prematuur. Het komt in de volgende raadsvergadering aan de orde. 8. Ynkommen stikken út it kolleezje fan B&W oan 'e ried Mefrou Bijsterbosch (PvdA): Zij wil graag het woord voeren over nr. 2: MEMO terugbetaling onterechte boetes uitkeringsfraude. De vraag gaat over de status van dit memo en het besluit van het bestuur hierover. Wat is nu de precieze stand van zaken? Wethâlder Vos: Hy moat it opsykje omdat er dat net krekt mear wit. Mefrou Bijsterbosch (PvdA): De wethouder zei in de vergadering dat de motie geen zin had omdat het bestuur een ander besluit genomen had. Men heeft de motie toen ingetrokken. De foarsitter: Hij stelt vast dat de wethouder met een schriftelijk antwoord komt. De hear Klaver (GBL): Hij wil graag het woord voeren over de nr. 6 (MEMO Hoek Wythústerwei/ Petterhústerdyk/Achterbosk) en nr.17 (MEMO Spoortracé Jelsum-Stiens). De memo heeft hem erg bevreemd. Men houdt volgens hem o.a. onvoldoende rekening met de doorsnee inwoners van de gemeente. Het is allemaal erg onduidelijk. De versmallingen op de Achterbosk zijn weggehaald. De slecht leesbare borden staan ook nog links van de weg. Het is absoluut niet duidelijk dat het een uitritconstructie is. Wat is er mis met extra borden? Hij begrijpt niet waarom dat niet gebeurt. Wil de wethouder er opnieuw naar kijken? Wethâlder Visser: Het is al in de commissie aan de orde geweest. Die mensen zijn deskundig op dit gebied. De politie heeft er ook naar gekeken. Juist onoverzichtelijke situaties leiden tot extra voorzichtigheid. Zij heeft op die plaats zelf nooit problemen ondervonden. De hear Pot (VVD): Hij wijst erop dat de bewoners de verkeersregels vaak aan hun laars lappen. De hear Klaver (GBL): Hij wil de mensen van de verkeerscommissie graag uitnodigen om de situatie ter plaatse te bekijken. Het is allemaal erg onduidelijk. Wethâlder Visser: Zij heeft haar standpunt al eerder duidelijk gemaakt. De hear Klaver (GBL): Hij heeft nog een andere vraag. De recreatieve plus en het fiets/wandelpad worden als afzonderlijke onderdelen opgepakt. Waarom? Het zijn toch wezenlijke onderdelen van elkaar? Wat mag men van de recreatieve plus verwachten? Is er al een aanspreekpunt voor de coördinatie van het project? 5

6 Wethâlder Van der Meulen: Op 21 mei is de startnotitie aangenomen. De culturele plus heeft men met het fiets/wandelpad als één project opgepakt. De culturele plus vraagt echter meer tijd. Men wil hierbij graag aanhaken bij het project Kulturele Haadstêd. Hoewel men daar erg positief was, stagneert dat enigszins. Men ontwikkelt dus nu eerst het fiets/wandelpad los van de recreatieve plus. Over de plus is een brainstormsessie geweest en is men nog in gesprek met partijen, ook in het kader van de burgerparticipatie. Dat vergt tijd. Voor het aan elkaar knopen van al deze zaken bundelt een medewerker van het cluster VROM alle informatie. De hear Tuininga (FNP): Wêroer wie Kulturele Haadstêd sa posityf? De hear Klaver (GBL): Hij bedankt de wethouder voor de beantwoording. De recreatieve plus moet echter niet in de knoei komen. Wethâlder Van der Meulen: Men waakt ervoor dat die plus niet in de knoei komt. Men hat petearen hân mei minsken fan Kulturele Haadstêd en de plannen fan it spoartrasee dêr foarlein. Men wol it breder sjen as de eigen gemeente en it moat in bliuwende kulturele wearde hawwe. De hear Tuininga (FNP): Sil Kulturele Haadstêd dêr jild foar beskikber stelle? Wethâlder Van der Meulen: Dat wit se op dit momint noch net. De hear Tigchelaar (CDA): Hij wil graag het woord voeren over Besluitenlijst B &W van 18 aug Punt 3. Offerte inhuur van L. Bakker voor 8 uur per week van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 voor realisering genoemde doelen in Vlechtwerk. Vraag was hier al rekening mee gehouden ook met het beschikbaar gestelde financieel budget toen het programma Vlechtwerk werd gestart? Of komt dit nu op ons pad? Is dit het geval wordt het dan betaald uit het budget voor het gebiedsteam, of moet dit worden betaald uit de bestemmingsreserve van het sociaal domein? Wethâlder Vos: Op de beide earste twa fragen antwurdet hy mei ja. Dat betsjut dat de beide oare fragen mei nee beäntwurde wurde. De hear Tigchelaar (CDA): Hij wil graag het woord voeren over nr. 11 Memo Conceptbegroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Fryslân. Zijn aandachtspunten zal hij toelichten in de raadsvergadering. Oangeande de konseptbegrutting 2015 neamt hy in pear feiten. Dy is behannele yn de riedsgearkomste fan 3 july Noardwest woe graach yntiids in reaksje hawwe. De desintralisaasjes binne ûndertusken fan start gien. Dan neamt er in tal feiten by de konseptbegrutting fan 2016 fan Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Dy is binnenkommen op 11 maaie De tsjinst woe graach in reaksje foar 15 july Mar it kolleezje hat de konseptbegrutting pas behannele op 14 july Op 27 augustus 2015 kaam dy begrutting op besjen te lizzen foar de ried op de lêskeamer. De ried hat in kontrolearende taak, mar dat is sa net út te fieren. It giet hjir ek om in protte jild en ek om tige kwetsbere minsken. Yn it memo stiet dat de konseptbegrutting 2016 op hiel wat punten net aktueel en kompleet is en dat it better wie om de wersjenne begrutting ôf te wachtsjen. Dochs steane der behoarlik wat finansjele gegevens yn dy begrutting. In sântal saken is neffens it memo net opnommen yn de begrutting, lykas de húsfestingskosten foar de gebietsteams. Dy wurkje lykwols al in skoftke en dan soe men dochs wol wat ynsjoch yn de kosten dêrfan hawwe moatte. Foar de gemeente is it bedrach fan de fangnetútkearing wat heger as begrutte wie foar De behanneling fan de konseptbegrutting is dus neffens him net op in korrekte wize ferrûn. 6

7 De oanpaste begrutting 2016 komt nei ferwachting yn oktober. Dan soe de programmabegrutting fan de gemeente eins ek klear wêze moatte, mei û.o. de kosten fan it gebietsteam sadat de ried dan goede ôfwagings meitsje kin. Vraag: Wat is de reden geweest dat het college op 14 juli 2015 een besluit heeft genomen over deze conceptbegroting 2016, terwijl deze op 11 mei 2015 al binnen was op het gemeentehuis? Vraag: Is het college van plan volgend jaar op grond van ervaringsgegevens zo veel mogelijk op te laten nemen in de conceptbegroting 2017 van NWF? Deze conceptbegroting tijdig te behandelen in het college en dan ter beschikking van de raad te stellen? Dan kan deze begroting op tijd worden behandeld in een raadsvergadering. Wethâlder Vos: Oangeande fraach 1 jout er it neikommende oan. Dat hat alles te meitsjen mei de wiidweidige tarieding. Men kaam út op 7 punten dêr t ynearsten gjin dúdlikheid oer wie. Men siet mei it dilemma oft men de konseptbegrutting wol mei in goede ûnderbouwing fan de advizen en sjenwizen foarlizze koe oan de ried. De konseptbegrutting is in fuortsetting fan de wersjenne begrutting fan novimber. Men krige gjin foldwaande antwurd op de 7 punten. De ried moat witte wêrom t it kolleezje mei sa n begrutting oan de slach giet. De begrutting wie dus neffens it kolleezje te beheind om yn de ried te bringen. De ûnderhannelingsposysje is troch de opstelling fan it kolleezje lykwols sterker wurden. De wersjenne begrutting (oktober/novimber) sil folle better wêze. De begrutting fan de gemeente is no yn tarieding. Men wol dêryn benammen rekken hâlde mei it punt fan it gebietsteam. Op de oare fragen kin er ja sizze. Hy kin lykwols net alle stellingen fan de hear Tigchelaar oernimme. De hear Dijkstra (FNP): Soe de fraksje fan it CDA wat koarter troch de bocht kinne troch earst oerlis mei de wethâlder te hawwen? De hear Brouwer (CDA): It CDA wol transparant operearje. De hear De Kroon (PvdA): Hy slút him dêrby oan. De hear Tuininga (FNP): It is net de earste kear dat saken fierstente let nei de ried komme. De wethâlder hie it punt fan de 7 saken earder nei de ried bringe moatten. De hear Tigchelaar (CDA): Antwurd 1 is wol dúdlik foar him. De Sociale Dienst Noardwest moat lykwols wol tidich mei in konseptbegrutting komme, sa t yn 2014 wol bard is. Want de ried moat in rjochting oanjaan yn it sosjaal domein. Wethâlder Vos: Der is echt gjin sprake fan it oan de kant lizzen fan it stik. Elk riedslid kin mei him yn petear gean oer de 7 punten yn it memo. De hear Tilma (CDA): Hij wil graag het woord voeren over nr.7 Memo Aanschaf nieuwe bedrijfswagens De memo dy't us tastjoerd is, hat it oer de jierlesten fan de nije bedriuwsauto's. Us fraach wie om de berekkening sjen te litten dy't de wethâlder sûnder mis makke hat om ta in beslissing te kommen. We hawwe it no mar efkes útsplitst sadat dúdliker is wat der frege wurdt. Wat is yn de âlde situaasje, mei de te ferfangen bedriuwsauto's, de optelsom fan: jierlikse rinten fan it ynvestearre kapitaal? jierliks te boeken ofskriuwing? jierliks te beteljen ûnderhâldskosten en eventueel de brânstof kosten? 7

8 Dêrneist de ferwachte situaasje as de auto's fernijd wurde sille. De optelsom fan : jierlikse rinten fan it ynvestearre kapitaal jierliks te boeken ofskriuwing? jierliks te beteljen ûnderhâldskosten en eventueel de brânstofkosten? Dy twa sifers, fan beide situaasjes, binne ek troch jo bestudearre, nei t wy oannimme, foardat der jild útjûn is foar dizze ynvestearring. Us fraach wie en is, meie wy dizze berekkening ek besjen? Wethâlder Visser: De gemeenteraad heeft met de begroting 2015 ingestemd en daarin stond de aanschaf van de bedrijfswagens. Men heeft gekozen voor bedrijfszekerheid en daarom voor nieuwe auto s gekozen. In het memo staan alle cijfers. De laatste post/bullet is echter onmogelijk te beantwoorden, want men administreert niet op autoniveau. Men kan altijd langskomen om de cijfers door te praten. De hear Ekas (GBL): Hij kan zich herinneren hoe wijlen de heer Ketellapper destijds over dit punt gesproken heeft. De wethouder zou zijn suggesties meenemen. De wagens waren echter de volgende morgen al aangeschaft. De wethouder spreekt dus zichzelf tegen. De transparantie is hier in het geding. De hear Tilma (CDA): Hy begrypt it ferhaal fan de wethâlder. Mar de ried moat dochs kontroleare kinne hoefolle jild soks kostet? Sa n berekkening liket him hielendal net sa lestich. Hy soe noch wolris delkomme wolle om dat út te sykjen. De hear Tuininga (FNP): De FNP hat doedestiids ek wiisd op de auto s dy men yn Ljouwert hat oft dêr wat mei te dwaan is. Hy is benijd nei de reaksjes fan de oare partijen op de wurden fan de hear Ekas. De hear De Kroon (PvdA): Hy wit hiel seker dat op de bewuste riedsgearkomste doe net oan de oarder wie oft de auto s al of net kocht wurde soenen. Dat beslút wie al nommen. De hear Ekas (GBL): Hij vindt het niet goed dat men op deze manier met de zaak omgegaan is. Er zijn suggesties gedaan en daar zou de wethouder naar kijken. Men kan de geluidsopname erop nagaan. De hear Tilma (CDA): It wie him doe tige helder dat de auto s oanskaft wurde soenen. Hy woe lykwols ynsjoch yn de kosten hawwe. Wethâlder Visser: Zij heeft toen gezegd dat ze naar de berekening zou kijken. Aanschaf was echter niet aan de orde. In de begroting 2015 was immers al tot de aanschaf van de bedrijfswagens besloten. De hear Tuininga (FNP): Der is betizing. Kin de lûdsopname oer dit punt útwurke wurde? De foarsitter: Hij stelt vast dat dit volgens de griffier mogelijk is. De hear De Kroon (PvdA): It gie oer de fraach fan it CDA en dy is beäntwurde. It fierdere hat nea mei it beslút as sadanich te meitsjen. De foarsitter: Hij sluit dit agendapunt af. 9. Meidielings fan it kolleezje fan B&W oan 'e ried Wethâlder Visser: Op 8 oktober 2015 is er een avond in het kader van de burgerparticipatie met betrekking tot de ontwikkeling Stiens-Oost. De raad wordt daarbij van harte uitgenodigd. 8

9 Wethâlder Van der Meulen: Op 9 oktober 2015 is de jaarlijkse ondernemingsavond. De gemeente krijgt een derde KVO-ster. Er zijn inmiddels twee buurtsportcoaches aangenomen. De schep gaat de grond in bij het glasvezelproject. De hear Tuininga (FNP): Wêrom wurdt de ûndernimmingsjûn no yn Britsenburgh hâlden? Der waard altyd rûleard ûnder de horeka-ûndernimmers. Wethâlder Van der Meulen: Gemeente en OVL organiseren de avond samen. OVL wilde het graag in Britsenburgh houden. Opiniearjend ûnderdiel/hammerstikken út opiniearjend ûnderdiel 10. Kadernotysje harmonisaasje berneopfang, pjutteboartersseal en VVE De hear De Haan (GBL): De gebruikte argumenten spreken GBL aan. Men zit op een lijn met Leeuwarden. Akkoord. De hear Dijkstra (FNP): De FNP slút him dêrby oan. De hear Tigchelaar (CDA): Der is in goede analyze en in goede ôfstimming mei Ljouwert. It budzjet bliuwt sawat gelyk. Der moat goed monitoard wurde. Sa'n 94% fan alle peuters nimt diel oan de peuteropfang. Hat it kolleezje ynsjoch yn de oare 6% en docht it kolleezje dêr wat oan? Mefrou De Voogd (PvdA): Zij kan zich aansluiten bij de vorige sprekers. In de financiële toelichting leest dat 30% opgenomen is in de reserves voor eventuele tegenvallers. Wat zouden de tegenvallers kunnen zijn? De hear Van Diggelen (VVD): Het is door de wetswijziging gekomen dat het stuk zo voorligt. Het stuk past binnen het landelijke beleid, sluit aan op Sisa, Stichting Welzijn Middelsee en bij het beleid van Leeuwarden. Het past ook nog binnen het budget. Voor de VVD is het akkoord. Wethâlder Vos: Hy is bliid mei de positive reaksjes. Hy hat gjin sicht op de 6% (fraach fan de hear Tigchelaar). Oer de reserves fan 30% foar tsjinfallers kin er net folle sizze. Mefrou De Voogd (PvdA): Die 30% leek haar vrij veel als je niet weet waar het voor is. Wethâlder Vos: It giet om in kwaliteitsympuls. Hy wiist der fierder noch op dat de Stichting Welzijn Middelsee neat mei dit wurk út te stean hat. Twadde termyn De hear Tigchelaar (CDA): Hy hat krekt lêzen dat troch mear jild beskikber te stellen fan it regear de 6%, dyt om finansjele redenen no net meidogge, better berikt wurde kin. Wethâlder Vos: Hy wiist derop dat er foarsichtich wurden is mei tasizzings fan de minister. Mefrou De Voogd (PvdA): Het gaat niet alleen gaan om geld bij die 6%. Principiële overwegingen kunnen ook een rol spelen. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 9

10 11. It finansjeel ôfsluten fan trije grûneksploitaasjes De hear Ekas (GBL): Als men geld kan verdienen moet men het niet laten. Als er geen juridische consequenties zijn dan moet men het doen. Het is vastgesteld in juli. Was dit toen nog niet bekend? Los daarvan kan GBL akkoord gaan. De hear Pot (VVD): Regeren is vooruitzien. Het is goed dat men tijdig de zeilen bij zet. De VVD gaat akkoord. Boargemaster Boertjens: Hij is bij de bijeenkomsten van de VFG geweest. De landelijke expert van het VNG heeft op dit punt een waarschuwing gegeven. Het heeft te maken met de fiscale waarde en de boekwaarde. Men kiest nu voor de safe kant. Hoe het er precies uit komt te zien, wist zelfs de deskundige uit Den Haag niet uit de doeken te doen. De foarsitter : Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 12. Data riedsgearkomsten yn 2016 De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. Beslútfoarmjend ûnderdiel 13. Weryndikaasje en jeugdhelp yn it Gebietstiim Mefrou Bijsterbosch (PvdA): De PvdA-fractie heeft voor de zomer er al mee ingestemd. Er zou een evaluatie moeten komen. Er staat in het voorstel een bedrag van euro exclusief btw. Verderop in het besluit staat er niets vermeld over de btw. Hoe zit het precies? De hear Tigchelaar (CDA): Earst gie it om een memo en no leit der in foarstel foar. Der stiet û.o. om de inzet ook in de toekomst mogelijk te maken zijn in de kadernota 2016 kosten voor de inzet van een extra ambulant jeugdhulpverlener in het gebiedsteam opgenomen in programma 7 Maatschappelijke ontwikkeling. Dat is net korrekt neffens him. Der stienen yn de kadernota 2016 op dit punt pm-posten. Fierder is it CDA akkoart. De hear Tuininga (FNP): De FNP is akkoart. Der leit in protte druk by de minsken fan it gebietsteam. Men hat in protte lêst fan de burokrasy, ek fanút de gemeente wei. Men moat in hiel protte administraasje byhâlde omdat de riedsleden dêrom freegje. In evaluaasje hoecht om de FNP bygelyks net. Hoe stiet it mei de yndikaasjes oangeande de partisipaasjewet? It persintaazje is neffens syn ynformaasje nul. Wannear wurdt der in start makke mei dy weryndikaasjes? Wêrom is der noch gjin begjin mei makke? De hear De Haan (GBL): Herindicaties zijn belangrijk. GBL stemt in met het voorstel. Op bladzijde 2 van de bijgevoegde notitie wordt gesproken over de huisartsen en professionals in het gezondheidscentrum. Wat is er mis met andere huisartsen en professionals in de gemeente? De hear Van Diggelen (VVD): De VVD had eerder al ingestemd. Hij gaat ervan uit dat er altijd een verantwoording achteraf komt. De VVD wacht dat af. Wethâlder Vos: Hy sprekt syn tank út foar it betrouwen dat de ried doedestiids yn him steld hat oangeande dit punt. De evaluaasje wurdt meinommen yn it gebietsteam. Dat bart troch de amtners dy t de besluten tariede. De druk by it gebietsteam is heech. Dat hat wol by de BOT-sesje bliken dien. It gebietsteam stiet ûnder ferantwurdlikheid fan it kolleezje. Der is in bedrach yn it foarstel fan euro, eksklusyf btw. Hy giet dêrfan út dat it sa ek yn it beslút komt. Hy sil it neigean. Hy giet ynearsten út fan de ynformaasje op side 3. 10

11 Der stiet Om deze inzet in de toekomst mogelijk te maken zijn in de kadernota de kosten opgenomen. De tekst doocht dus neffens him wol. De kadernota is ommers in rjochting/opmaat foar it fêststellen fan de begrutting As dat net bart dan komt it kolleezje mei in foarstel dêrfoar. Yn de BOT-sesje fan juny hat er al in opmerking makke op de partisipaasjewet en de útfiering dêrfan. De hear Tuininga soe it as in fraach oan it kolleezje foarlizze kinne. Hy hat ynformaasje jûn by de BOT-sesjes oer de posysje fan húsdokters en professionals. Twadde termyn De hear De Haan (GBL): Hoe is dan het contact van de gemeente met de andere huisartsen en professionals buiten het gezondheidscentrum? De hear Tigchelaar (CDA): Yn de kadernota 2016 steane dúdlik by programma 7 fjouwer pm-posten. En sa stiet it no net yn it riedsfoarstel. Wethâlder Vos: Dan stiet it der ferkeard yn. Mea culpa. De opmerking fan de hear De Haan lit er foar syn rekken. Mefrou De Voogd (PvdA): Er staat huisartsen en professionals in het Gezondheidscentrum. Het is maar net hoe men het leest. Daardoor kan er verwarring ontstaan. De hear De Haan (GBL): Hij leest het zo dat er twee soorten huisartsen zijn. Wethâlder Vos: Dat is neffens him net sa. Hy sit mei ien húsdokter om tafel en dy is koördinearjend foar alle húsdokters yn it sûnensintrum. De hear De Haan (GBL): GBL is het eens met het voorstel. De formulering levert echter vragen op. De foarsitter: Er wordt unaniem conform het voorstel besloten. 14. Moasje FNP oer passant Hedera De hear Dijkstra (FNP): Hy lêst de moasje foar. Moasje oangeande parasyt Hedera De gemeenteried yn fergadering by elkoar op tongersdei 24 septimber 2015, Yn omtinken nimmend dat: - ús klaailânskip him ûnderskiedt troch wide fiergesichten, doarp- en hiembeplanting en (wat wol neamd wurdt) wegbegeleidende beplanting, - yn it iepenbiere gebiet de gemeente foar fierwei it grutste part heechstam beammen oanplante en yn eigendom hat, - dizze beammen har ûnderskiede troch in heldere werkenbere foarm: keale stam en in moaie krún, yn e winter trochsichtich, yn e simmer mei in eigen werkenbere kroan fan blêden. Konstatearjend dat: - in oprukkende parasitêre plant sa as Hedera boppeneamde byld slûpende wiis gâns fersteurt troch it yn de beammen klimmen, - beammen dêrmei makket ta foarmleaze gedrochten, dy de oarspronklike en werkenbere beamfoarm ûngedien meitsje, - slimmer noch, by it berikken fan de krún fan de beam, sa n beam úteinlik belies jaan moat. Draacht it kolleezje op: - yn in beliedsnotysje fêst te lizzen dat by konstatearring dat Hedera (of oare klimmende parasiten) yn heechstambeammen, dy eigendom binne fan de gemeente, dwaande is te klimmen, der fuortdaliks sadanige maatregels nommen wurde dat der foar goed in ein makke wurdt oan de klimaktiviteit fan neamde parasyt En giet oer ta de oarder fan e dei. 11

12 Undertekene op 24 septimber 2015 troch fraksje FNP-Ljouwerteradiel: Jan WillemTuininga en Folkert Dykstra Hy ljochtet noch ta dat it om de oanpak fan de parasyt op gemeentlike grûn giet. De hear Tilma (CDA): Komt it mear as sporadysk foar yn de gemeente? De hear Van der Werff (PvdA): Hy snapt it probleem. De klimop is lykwols gjin parasyt, mar ferstikt de beam. Hoe stelt de hear Dykstra him ôfdwaande maatregels foar? De hear Ekas (GBL): Om hoeveel bomen gaat het eigenlijk? De hear Dijkstra (FNP): Men kin der Round-up (of in ferfangingsmiddel) op oanbringe of tar brûke. Mar snoeie soe ek kinne as men der dochs by lâns giet. De minsken fan de gemeente soenen neffens him wol in listke meitsje kinne. De hear Pot (VVD): De hedera komt vanuit de particuliere tuinen in de bomen. Het is bijna niet uit te roeien. Wethâlder Visser: Op dit moment kan ze de motie niet overnemen. Zij wil eerst nader onderzoek doen en daarna zal ze er richting de raad op terugkomen. De hear Dijkstra (FNP): Wy hâlde de moasje oan. 15. Sluting De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om uur. Toezeggingen van het COLLEGE aan de RAAD in de vergadering van 24 september 2015 Datum nakoming Onderwerp Toezeggingen College Actie door Bomen rondom IJsbaan De portefeuillehouder laat onderzoeken wat de GV kosten zijn om de bomen te vervangen en komt op korte termijn met de bevindingen richting de raad. Zaken betreffende FUMO Portefeuillehouder probeert nog met de FUMO GV tot een overeenkomst te komen over een aantal zaken. Zij zal de stand van zaken daarvan in een memo binnenkort toelichten en de raad doen toekomen. N.a.v. MEMO terugbetaling onterechte boetes uitkeringsfraude. Portefeuillehouder komt met een schriftelijk antwoord naar de raad betreffende vragen over status memo, het besluit van het bestuur en de precieze stand van zaken. CV N.a.v. ( aangehouden) Motie FNP over plant Hedera Portefeuillehouder laat eerst een nader onderzoek doen naar de bestrijdingskosten en komt met de bevindingen naar de raad. Sa fêststeld yn de iepenbiere riedsgearkomste fan 15 oktober 2015 de griffier, de foarsitter, GV (mw. mr. G.J. Olthof) (drs. J.R.A. Boertjens) 12

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 9 juny 2016 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 9 juny 2016 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 9 juny 2016 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd (PvdA)

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2016 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2016 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2016 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 maart 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 maart 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 maart 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA) en U.C. de Voogd

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5B Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 febrewaris 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 23 oktober 2014 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 23 oktober 2014 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 23 oktober 2014 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

1. Iepenjen. De foarsitter iepenet de gearkomste mei it útsprekken fan it amtsgebed en hjit de oanwêzigen wolkom.

1. Iepenjen. De foarsitter iepenet de gearkomste mei it útsprekken fan it amtsgebed en hjit de oanwêzigen wolkom. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 19 jannewaris 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: de froulju

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 3 july 2014 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 3 july 2014 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 3 july 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA) en C.G. Bijsterbosch (PvdA),

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 17 oktober 2013 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 17 oktober 2013 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 17 oktober 2013 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), C.G. Bijsterbosch

Nadere informatie

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam:

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam: Beslutelist Ried Gearkomste : 18 desimber 2014 Agindapunt : 21 Status : Beslútfoarmjend Stuknûmer : S2014-20951 Mei kundskip ôfwêzich : W.A. Meinema-Scheepsma (GrienLinks) en S.I. van der Meulen (PvdA)

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 15 oktober 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 15 oktober 2015 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 15 oktober 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd (PvdA)

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2011 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2011 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 8 septimber 2011 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA) en C.G. Bijsterbosch

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken

B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van17 juli 2012. Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 27 november 2014, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevrouw J. Cuperus (PvdA) de heer K. de Jager (CU) mevrouw F. Grijpstra (CDA) de heer C.C. Fransooijs (CDA)

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma,

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 10 juni 2009, voortgezet op 16 juni 2009. Aanvang 10 juni: 10.00 uur. 16 juni: 17.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin,

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 14 juny 2012 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 14 juny 2012 om oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 14 juny 2012 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: mefrou U.C. de Voogd (PvdA) en de hearen L. Tilma (CDA),

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Beslutelist Riedsgearkomste Beslutelist fan de riedsgearkomste fan 13 septimber 2010 Oanwêzich: foarsitter: leden: Ofwêzich m.k.: griffier: kolleezje: Liemburg Astro, Bakker, De

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 14 oktober 2010, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer L. Bijleveld mevrouw T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevrouw A. Dijkstra-Wijbenga

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake

Raads- Fractie(s) Agendapunt Inhoud motie Opmerkingen Verwerking motie vergadering 6 maart 2014 CDA. Unaniem PvdA orde van de dag inzake lijst raadsperiode 2010 maart 2014 (aangenomen moties) Bijgewerkt op 25 november 2015 Raads- vergadering 6 maart 2014 CDA 4a. vreemd aan de Overwegende dat: Unaniem PvdA orde van de dag inzake aangenomen

Nadere informatie

Gemeenteraad. voorzitter: F. Ravestein. griffier: I. Zwart. wethouders: K. de Boer, R. Jonkman en W. Kooistra. gemeentesecretaris: --

Gemeenteraad. voorzitter: F. Ravestein. griffier: I. Zwart. wethouders: K. de Boer, R. Jonkman en W. Kooistra. gemeentesecretaris: -- Gemeenteraad Verslag van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 6 juni 2011 vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. aanwezig: de leden:

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET GEBRUIK FRIESE TAAL VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren

Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren Meedenken over de burgemeester Reacties op de profielschets De burgemeester is burgemeester van en voor de hele gemeente De Fryske Marren. De

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst.

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst. Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 17 maart 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma. Afwezig: De

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl.

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl. 11 Gemeentenijs 11 Een ander geluid Als student aan de opleiding Integrale Veiligheid, ben ik momenteel stagiair bij Jacobs Douwe Egberts in Joure. Hier houd ik mij niet zozeer bezig met het produceren

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015

Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 2 april 2015 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB)

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur)

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 2012 (17.00 uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op donderdag 8 november 12 (17.00 uur) 5 Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

Verslag van het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2014 in de raadzaal in het gemeentehuis van Buitenpost.

Verslag van het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2014 in de raadzaal in het gemeentehuis van Buitenpost. Verslag van het vragenhalfuur voorafgaand aan de raadsvergadering van donderdag 13 februari 2014 in de raadzaal in het gemeentehuis van Buitenpost. Er zijn vier vragen binnengekomen: 1. FNP, hear S. van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009.

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Aanvang: op 4 november 10.00 uur. op 7 novemer: 09.00 uur. Voorzitter: bij beide vergaderingen:

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016 Aanwezig Voorzitter : de heer G. Krol Griffier : mevrouw W.

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer Beslutelist Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 41 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 30 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld.

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg.

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg. Gemeentenijs 9 Fytse Wanneer de stinzeplanten beginnen te bloeien en de zomertijd aangebroken is, krijg ik de lentekriebels. Ik wil dan gaan fietsen, en niet alleen een ommetje gaan maken, maar een meerdaagse

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014 Motieboek 2014 1 MOTIEBOEK 2014... 1 19 FEBRUARI 2014... 3 140219 MOTIE PUBLIEKE VERANTWOORDING BIJ REGIONALISERING INGEDIEND DOOR HELE RAAD... 3 Aangenomen... 3 140219 MOTIE MIENSKIPSSOARCH VVD, D66,

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 27 januari 2014 ( uur)

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 27 januari 2014 ( uur) VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 27 januari 14 (.00-21. uur) Voorzitter: Griffier: de heer T.J. van der Zwan, burgemeester mevrouw W.J.M.A. Jansen,

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus

Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Onderzoeksopzet overeenkomst Achtkarspelen met de GGD en de uitvoering van de overeenkomst inzake consultatiebureaus Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân wil onderzoek gaan doen naar de overeenkomst van

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd, provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 t I Provinsjale Steaten fan Fryslân wwwfryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf.

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf. - Toezegging Oofrvor1 V1 L \ Amendement Agendapunt Paraaf nr. / 1 Indiener(s) 1 GrienUnks f )(4j (7 v Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt. behalve de toezegging

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

3. Financiën - financieel verslag 2012 en begroting verslag kascommissie en benoemen reservelid kascommissie

3. Financiën - financieel verslag 2012 en begroting verslag kascommissie en benoemen reservelid kascommissie Op e Hichte Jaargang 18, nr. 2 april 2013 Informatiebrief van CDA-Tytsjerksteradiel Secretariaat: mw. R.W. Postma-Wijmenga Zomerweg 36, 9254 MB Hurdegaryp mail: cda-tytsjerksteradiel@live.nl Tel: 0511-472694

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Kolleezje : wethâlders M. van Asperen, L. Pen en A. Dijkstra

Kolleezje : wethâlders M. van Asperen, L. Pen en A. Dijkstra BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Wurdlik ferslach Tongersdei 8 novimber 2012 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : de hearen J.C.L.M.

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin Fries 1 en Fries 1,2 Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 04 Tijdvak 1 400015-1-2c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie