provinsje fryslân provincie fryslân b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "provinsje fryslân provincie fryslân b"

Transcriptie

1 provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) telefax: (058) Provinciale Staten Leeuwarden, 1 november 2013 Verzonden, 01 NOV 2013 Ons kenmerk Afdeling Behandeld door Uw kenmerk Bij lage(n) Financiën, Planning en Control J. de Vries, tel of Onderwerp Begroting 2014 Geachte Statenleden, Tijdens de behandeling van de begroting 2014 door de gemeenschappelijke Statencommis sies op 30 oktober ji. is afgesproken de resterende vragen van de fracties schriftelijk te be antwoorden. Negen fracties hebben schriftelijke vragen ingediend. In bijgevoegd overzicht treft u de antwoorden op de vragen aan. Hierin is ook de nakoming van de toezeggingen naar aanleiding van de behandeling van de tweede bestuursrapportage 2013 opgenomen. Mr. Drs. J.A. de den Berg, secretaris -1/1 - Ons kenmerk:

2 Schriftelijke beantwoording vragen fracties over begroting 2014 (fracties in willekeurige volgorde) CDA Hfds Pr. 5 Pr. 5 Pr. 8 De streekagenda s: dreigt dit niet te bureaucratisch te worden? Hoe loopt dit in relatie tot de visie op samen en de ambities uit Wurkje foar Fryslân? Is het wel echt een samenwerking, of wordt het een instituut in een instituut? Wat is nu de meerwaarde van de streekagenda en de streekhuizen? Op pagina 90 staat onderaan een reservering voor een boot van it Fryske Gea: wat een dure boot! Ieder jaar wordt ,- gereserveerd. Wat is dat dan voor boot en wat doen ze daarmee? Voor het CDA is versteviging van de culturele basisinfrastructuur, en daarbij expliciet amateurkunst en educatie van groot belang. We zijn daarom niet blij met de al deels uitgevoerde plannen van Keunstwurk om het Friese Jeugd Harmonie Orkest en brassband orkesten op te heffen. Mag Keunstwurk dit zomaar doen? Wij willen graag dat deze jeugdorkesten worden behouden. Ze zouden een plek kunnen krijgen naast het programma Vulkaan (van Keunstwurk). Een streekagenda is een samenwerkingsverband met gemeenten en Wetterskip Fryslân, zoals afgesproken in het coalitieakkoord. Binnenkort bezoekt gedeputeerde de Vries met de betrokken gebiedsgedeputeerde alle gemeenten. De insteek van dit gesprek is om een match te maken tussen de belangrijkste gemeentelijke prioriteiten en de (financiële) steun die de provincie kan bieden. Het streven is om per regio de bestuurlijk drukte terug te dringen door zaken te bundelen. Per regio maken we een inventarisatie tussen bestuurlijke en ambtelijke overlegverbanden. De inzet is om die zoveel mogelijk onder te brengen in de streekagenda's. Deze boot wordt het gehele jaar voor surveillance ingezet op het IJsselmeer. Dit ten behoeve van de vergunningen Natuurbeschermingswet en controle op visserij. Vanwege samenwerkingsverbanden met andere provincies en organisaties wordt de boot op het gehele IJsselmeer gebruik Het is een grote rubberboot met buitenboordmotor. Vanwege de intensieve inzet van de boot is de afschrijving ongeveer vijf jaar. Daarnaast is er sprake van jaarlijkse onderhoudsbeurten. Het bedrag van ,- is een voorziening. Dit houdt in dat het gespaarde bedrag dan ingezet kan worden voor onderhouds- en reparatiekosten en de vervanging van de motor en/of boo In de nota Grinzen oer is opgenomen dat de provincie zal kijken naar verbeteringsmogelijkheden voor het afstemmen van talentontwikkeling en een goede infrastructuur van het muziekonderwijs. Hiervoor heeft Keunstwurk (in nauw overleg met de SAmenwerkende MuziekOrganisaties = SAMO) het voorstel De Fulkaan opgesteld. In deze aanpak worden de twee jeugdorkesten omgevormd tot flexibele projectorkesten die geïntegreerd worden in een doorlopende leerlijn van talentontwikkeling; van brede basis naar top. De leden van beide orkesten kunnen hiermee opgaan in het nieuwe projec Op deze wijze ontstaat er een relatie met wat er verder aan talentvoorzieningen is en ontstaat er voor (meer) talenten de mogelijkheid om door te groeien. Op deze wijze wordt er ook meer recht gedaan aan allerlei andere initiatieven die er in 1

3 Pr. 8 Wat is de positie van Omrop Fryslân, nu het kabinet de speciale positie van de Omrop m.b. de Fryske taal wel met de mond belijd, maar er zoals het nu lijkt geen consequenties /status aparte voor maakt? de provincie zijn en die het zonder provinciale subsidie moeten doen (zoals bijvoorbeeld het Frysk Jeugd Fanfare Orkest). Het College kent de zorgen van het FJHorkest en gaat hierover met haar in gesprek. De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Dekker er bij motie, ingediend door de heer Heerma (CDA), om verzocht recht te doen aan de bijzondere positie van de Friese regionale omroep als cultuurdrager. Het Ministerie van OCW onderzoekt nu samen met de provincie hoe hieraan vorm en inhoud kan worden gegeven. De tekst van de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen, luidt: o ( ) overwegende dat de regering voornemens is, regionale en nationale omroepen meer te integreren; o van mening dat Omrop Fryslân een bijzondere positie heeft in het waarborgen van de Friese taal als tweede rijkstaal; o verzoekt de regering, er bij de NPO en ROOS op aan te dringen dat ondanks de bezuinigingen bij de uitwerking nadrukkelijk rekening gehouden moet worden met de functies van zowel regionale calamiteitenzender als cultuurdrager; o verzoekt de regering voorts om in bijzonder de speciale rol van Omrop Fryslân in het waarborgen van de Friese taal recht te doen bij de plannen voor de toekomst van regionale omroepen, o en gaat over tot de orde van de dag. ChristenUnie Hfds Pr. 5 Pag 85 onderaan: Geld voor natuur. Is nog niet begroo Waar halen we dat straks vandaan? Het gaat om enkele tientallen miljoenen. Is het niet verstandig om dit alvast te reserveren? Geld voor natuur (beheer, verwerving en inrichting) komt van het Rijk (uit onderhandelingsakkoord en uit het budget natuur van 200 mln -> voor 2014 betreft dit ca. 26 mln), uit de Europese POP middelen (betreft ca. 10 mln.) en uit de eigen provinciale middelen (Kadernota 2013 en 2014, dit betreft ca. 15,5 mln.). Deze rijksbijdragen zijn/komen beschikbaar via de decembercirculaire van het Rijk en worden dan in de begroting opgenomen. Pr. 5 Landbouw: als je stuk leest dan is er 0 euro aan tijdelijke In 2013 was er voor de landbouwagenda c.q. innovatie van de landbouw 2

4 budgetten. Navraag gedaan. en van ambtenaren: het zit anders ivm beleid dat nog moet worden vastgesteld. Ik wil nu niet in detail gaan. Maar punt is: het staat niet helder in de begroting. Kunnen we een helder verhaal over landbouw/gelden krijgen op papier? ,- beschikbaar. Dit was het restant van het Fylg dat voor de hele planperiode van ter beschikking stond. De landbouwagenda loopt aan het einde van dit jaar af. In het tweede kwartaal van 2014 wordt een nieuwe landbouwagenda aan de staten aangeboden. Voor die nieuwe agenda is voor 2014 t/m 2016 met de kadernota voor 2013 al 0,5 miljoen/jaar voor de landbouwagenda/innovatie van de landbouw beschikbaar gesteld. Voor landbouwstructuurversterking was in ,3 miljoen beschikbaar (de helft van de 1,75 miljoen die de staten voor 2012/2013 beschikbaar stelden, plus een restant uit 2012). Voor 2014 t/m 2016 is met de kadernota voor 2013 al 0,7 miljoen/jaar in de begroting opgenomen. Pr. 6 Citaat begroting (blz. 99): Middelen en instrumenten In de economische beleidsvisie zijn de middelen op een rijtje geze Voor de nieuwe Europese programmaperiode hoopt de provincie wederom een deel van de Europese structuurfondsen en cohesiegelden naar Noord- Nederland te halen. Duidelijk is al wel dat er ten opzichte van de huidige periode ( ) minder geld beschikbaar komt voor Friese projecten. De lobby hiervoor is in volle gang. Wij zijn bezig om twee nieuwe instrumenten op te zetten: het Doefonds en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). De inzet van Nuon-middelen wordt betrokken bij de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân. Lobby in volle gang. Wat is er op dit punt inmiddels gedaan? Dit onderwerp is in de commissievergadering van 2 oktober jl. ook aan de orde gewees Het volgende is al bereikt: De lobby heeft een goede en positieve positionering in Brussel opgeleverd over de kwaliteit en kwetsbaarheid van Noord-Nederland. In Den Haag is het ingewikkelder gebleken om het algemeen belang van de provincies over het voetlicht te brengen. De anti-europese sentimenten, de eurocrisis, de politieke constellatie (gedoogkabinet) en de daarmee samenhangende kramp rondom Brussel, hebben het gesprek over een andere visie helaas tot het minimum beperk In de onderhandelingen over de meerjarenbegroting heeft lidstaat Nederland zich volledig gefocust op de vermindering van de netto afdracht en nauwelijks aandacht besteed aan de bestedingen. Zo heeft Nederland dus ook geen extra middelen voor bijvoorbeeld plattelandsontwikkeling binnen weten te slepen, terwijl andere lidstaten daar wel extra s mee hebben binnengehaald (Oostenrijk 700 miljoen, Luxemburg 20 miljoen, België 80 miljoen ). Over de verdeling van het EFRO binnen Nederland is nog geen uitsluitsel. Ook nog niet over de cofinanciering vanuit het Rijk (tbv het OP EFRO) Het is waarschijnlijk dat het nieuwe OP EFRO halverwege 2014 zal gaan starten. Pr. 6 Citaat begroting (blz. 103): Cofinanciering POP3, Waddenfonds, EFRO en Interreg Om ook vanaf 2014 weer aanspraak te kunnen maken op de Europese programma s en 3

5 het Waddenfonds is eigen provinciaal cofinancieringsbudget nodig. Hiervoor is op basis van de Kadernota 2014 voor de jaren 2014 en 2015 een bedrag van 7 miljoen. in de begroting opgenomen. Daarmee wordt ingezet op de beleidsprioriteiten in de beleidsvisie Economie, de nota Natuer en Lanlik gebiet en de Landbouwagenda. Is met het reserveren van 7 miljoen de garantie dat er ook daadwerkelijk Europees geld beschikbaar komt Zo ja, over welk bedrag hebben we het dan? Zijn er voor de bedragen inmiddels toezeggingen gedaan vanuit Europa? Eerst moet er duidelijkheid zijn over de omvang van het EU-budget dat aan NN (incl Fryslân) op basis van de operationele programma s wordt toegekend. Dat is voor sommige programma s nog onduidelijk. Zo is de omvang van het nieuwe EFRO-programma nog niet duidelijk. Het eigen cofinancieringsbudget is nodig om aanspraak te kunnen maken op deze middelen. Indien er niet voldoende cofinanciering is, kan een deel van het budget naar Groningen/Drenthe gaan. De omvang van de nieuwe EU programma s is nog niet bekend. Nee Pr. 6 Beleidsveld 6.3 Duurzame energie Blz. 110: De structuurvisie Windenergie wordt naar verwachting in het voorjaar van 2014 door PS behandeld. Zie hiervoor programma 9. P9 Wind blz. 137: Eind 2013 wordt de Structuurvisie Windenergie aan PS voorgelegd. In 2014 werkt de provincie binnen de aangegeven kaders mee aan het ontwikkelen van initiatieven voor windenergie. In PS van 16 oktober aandacht gevraagd voor de Structuurvisie. Er zit een gat tussen de uitspraken in P6 en de uitspraak in P9. In PS van 16 oktober jl. een toezegging van gedeputeerde Konst dat de visie in januari naar ons Een brief over de voortgang van de structuurvisie Wind zal in november aan u worden toegezonden. In de brief zal onder andere aandacht worden besteed aan de aangepaste planning. In de beschrijving in de begroting is bij programma 9 de oorspronkelijke planning genoemd, terwijl bij programma 6 al een voorschot is genomen op een aanpassing van de planning. 4

6 wordt toegezonden. Tevens een toezegging van een brief over de gang van zaken. Wanneer kunnen we de toegezegde brief verwachten en wanneer nu de Structuurvisie? Pr. 8 Pr.10 We weten nu dat KH rond is. Dekking voor 2014 zien we staan, maar hoe staat het met de dekking voor de jaren daarna? 10.4 Financieringsrente De kosten van het vermogensbeheer bedragen , daarnaast een post Advieskosten fondsbeheer, groot Totale kosten van het fondsbeheer bedragen per jaar. In totaal dus ca. 10 fte externe inhuur die zich bezighouden met het beheer van het NUON geld. Wat wordt daar allemaal voor gedaan? In 2014 een eenmalige verhoging naar , waarom deze verhoging? Wat gaat het fondsbeheer extra doen? De financiering voor LWD2018 is als volgt opgenomen in de meerjarenbegroting (x 1 mln.): ,2 1,2 2,15 2,15 2,15 2,15 De kosten van het vermogensbeheer bestaan uit de bewaarkosten en de beheerkosten die de vermogensbeheerders in rekening brengen voor het beheerde Nuon-vermogen. De dienst van het vermogensbeheer is in 2010 Europees aanbesteed. Onder de beheerkosten van de vermogensbeheerders vallen alle kosten van advies, markt- & risicoanalyse, periodieke rapportages en het aan- en verkopen van obligaties. De geraamde kosten van Advies bestaan uit de kosten van de Treasury Commissie, incidenteel advies en kosten voor second opinion. De eenmalige verhoging van de kosten van het vermogensbeheer in 2014 heeft te maken met het aflopen van het contract met de vermogensbeheerders in De eenmalige verhoging betreft de verwachte kosten van de nieuwe (Europese) aanbesteding van deze diens D66 Hfds Pr. 1 Beleidsveld p. 43 toezicht op Friese gemeenten Hier wordt betreffende het toezicht op de Friese gemeenten gesteld, dat het toezicht op de uitvoering van medebestuurstaken door gemeenten risicogericht en effectief Het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) richt zich in hoofdzaak op versterking van de horizontale verantwoording van de raad en vermindering van bestuurlijke drukte. Het toezicht van de provincie (verticaal toezicht) komt meer op afstand te staan. Wij zullen selectieve toetsing toepassen (stoplichtmodel) waarbij de 5

7 Pr. 1 wordt ingevuld. Hierdoor zou er meer afstand en minder bestuurlijke drukte zijn. Dit blijft erg vaag. : wat gaat er concreet veranderen in de relatie tussen Provincie en gemeenten ten opzichte van nu? En, kan GS hier voorbeelden geven? p. 45 Voortzetten internationale samenwerking Geld is leidend als het gaat internationale samenwerking. We werken alleen samen als dat moet, niet omdat het efficiënt is, of informatief of een ander reden. Uitzondering is als het gaat om minderheidstalen. Wat vindt GS van bovenstaande constatering? Ziet de gedeputeerde kansen om breder samen te werken? Bijvoorbeeld als het gaat om de aanpak van de krimpproblematiek waar veel landen in Europa ervaring mee hebben. intensiteit van het toezicht afhankelijk wordt gesteld van het risicoprofiel van de betreffende gemeente. Ook zal de provincie gemeenten waar mogelijk minder belasten met de uitvraag van informatie. In beginsel beperkt de toezichthouder zicht tot de informatie die aan de gemeenteraad wordt verstrek Indien gemeenten gebruikmaken van de VNG-site waar staat je gemeente dan zal de toezichthouder daar de informatie vandaan moeten halen en wordt de gemeente hier niet mee belas Op dit moment worden verkenningsgesprekken met gemeenten gevoerd om de risico s te inventariseren. Dit betekent concreet dat niet meer alle wetten worden gecontroleerd, maar dat enkel naar beleidsterreinen met de meeste risico s wordt gekeken. Het IBT is o.a. van toepassing op het terrein van milieu en ruimtelijke ordening. Wij kunnen ons niet vinden in de constatering dat geld leidend is voor de samenwerking met andere regio s. Wij werken niet alleen samen met het oog op geld of omdat dat dat zou moeten, maar zeker ook als dat efficiënt is of informatief. Samenwerking op het gebied van de Waddenzee is efficiënt, dit onderwerp vraagt naar zijn aard om samenwerking. Wij werken zeker breder, bijvoorbeeld als het gaat om kennisuitwisseling of informatiedeling op allerlei gebied met Niedersachsen. Daar komen onderwerpen als arbeidsmarkt, energiebesparing en krimp aan de orde in expertmeetings en bijeenkomsten. Verder moet de gerichtheid op Interreg A en B worden gezien in het licht van ons eigen beleid: uitgangspunt is ons eigen beleid en bijbehorende uitvoering. Door gebruik te maken van Interreg A en B gelden kan beter, meer en efficiënt worden ingezet op door ons gewenst beleid en uitvoering in projecten. Uitvoering krijgt een extra plus, internationale input en kennisdeling met deze middelen. Pr. 2 Rijksproject A7 Sneek (blz 53) Er is gereserveerd voor inpassingsproblemen, die passen bij in het project Waterstad. Dit is onvoldoende. De gemeente heeft de provincie gevraagd om een financiële bijdrage, maar afspraken daarover zullen nog worden vastgelegd. : om wat voor afspraken gaat het hier concreet; zijn deze alleen financieel of ook mede uitvoerend? Wij vragen dit, omdat omwonenden ten zuiden van de A7 ter plekke veel last De inpassing van de A7 Sneek aan de noordkant tussen de Woudvaartbrug en de Geau is nog niet afgerond. De toenmalige gemeente Sneek heeft destijds aangegeven deze inpassing mee te nemen in de exploitatie van haar project Waterstad Sneek. Door de recessie loopt Waterstad niet in het tempo zoals vooraf was gedach Ook financieel brengt Waterstad niet het verwachte rendemen Om nu alsnog het plan voor Waterstad gerealiseerd te krijgen heeft de gemeente Sùdwest-Fryslân een subsidieaanvraag ingediend en de provincie gevraagd een bijdrage te doen vanuit het project Rijksweg 7 Sneek 6

8 Pr. 3 Pr. 3 hebben van geluidsoverlast, die verholpen zou kunnen worden door bijvoorbeeld de bomenrij niet meer te onderbreken. De Aanpak van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (ofwel GORR) dateert van 22 juni Over de vervuiling van het oppervlakte en met name ook het drinkwater zijn de laatste jaren veel nieuwe onderzoeksgegevens vrijgekomen, met name op het gebied van reststoffen. D66 vindt het tijd voor een revisie van deze aanpak. Is GS het hiermee eens? Wat zijn de plannen van GS hieromtrent?. Verdroging In Fryslân is sprake van hectare verdroogd natuurgebied. Afgelopen jaar is hier niets aan gebeurd. Het Rijk krijgt hiervan steeds de schuld. Het doel was 500 ha aan te pakken, dat vonden we minimaal, maar het kon niet anders. Nu wordt dit 250 ha. Minimaal wordt nu dus micromaal. We stellen deze vraag elk jaar en we gaan daar stug mee door: welke argumenten heeft GS om hier zo weinig aandacht aan te besteden? Wat denkt GS zijn de gevolgen van dit beleid? Voelt GS zich verantwoordelijk voor de verdroging van de natuur in Fryslân? Hoe groot is de kans dat we volgend jaar in de berap om de inpassing van de Rijksweg af te ronden. Met de gemeente is vastgesteld dat het gaat om een bedrag van ,- en dat daarmee Waterstad kan worden afgerond. Dit betekent dat de provincie alsnog investeert vanuit het project Rijksweg 7 Sneek om de inpassing van de Rijksweg op orde te brengen. Deze inpassing heeft altijd deel uitgemaakt van het project en in het budget was hiervoor geld gereserveerd. Met de gemeente moet e.e.a. nog wel worden vastgelegd. Dan gaat het juist ook over risicodragendheid en uitvoeringsverantwoordelijkheid, maar ook tempo en garanties. Deze inpassing gaat nadrukkelijk niet over de zuidkant van de weg. In het overleg met de gemeente nemen we het signaal mee dat aan de zuidkant sprake is van geluidoverlas Het proces rondom het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) is niet het juiste spoor om te werken aan de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Deze waterkwaliteitsdoelstellingen vallen onder de opgaven van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Via het gebiedsproces KRW wordt op dit moment gewerkt aan herziening en actualisatie van het in 2009 vastgestelde Stroomgebiedbeheerplan. Hierbij komen ook de opgaven voor grondwaterkwaliteit voor drinkwaterwinningen expliciet aan bod via de zogenaamde Gebiedsdossiers. Wij geven prioriteit aan de verdrogingsbestrijding van de Natura 2000 gebieden met een grondwateropgave uit de Kaderrichtlijn Water (Europese opgave). De maatregelen voor verdrogingsbestrijding zijn verwoord in de beheerplannen voor de betreffende Natura 2000 gebieden. Nu er duidelijkheid is omtrent de financiering van deze maatregelen wordt de uitvoering weer opgepak Met uitzondering van deze Natura 2000 gebieden en de natuurgebieden De Mieden (Noordoost Fryslân) en Lindevallei hebben de overige provinciale TOP-lijstgebieden geen prioritei 7

9 en begroting kunnen teruglezen dat er vordering is gemaakt op dit gebied? En welke middelen gaat GS inzetten om dat voorelkaar te krijgen? Pr. 4 Vermindering huishoudelijk afval (blz 79) Betreffende de vermindering van het huishoudelijk afval wordt er op dezelfde wijze doorgegaan. Maar de resultaten tot nu toe hebben geen duidelijk resultaat gehad. De doelwaarde is 25 % reductie in Heeft de gedeputeerde nog vertrouwen in de resultaten van de huidige werkwijze? En zo ja waarom? In het door PS in 2011 vastgestelde Frysk Miljeuplan staat dat we in de planperiode het initiatief nemen om samen met gemeenten en de afvalbranche, burgers en bedrijven te inspireren en uit te dagen de hoeveelheid huishoudelijk afval in 2013 met 25% te verminderen ten opzichte van Hieraan is in de eerste twee jaar (2011 en 2012) van de planperiode invulling gegeven met het Afvalactieprogramma. Tijdens de uitvoering van het Afval Actie Programma is gebleken dat realisatie van de ambitie meer tijd vraagt en dat de provincie slechts een beperkte invloed heeft op het bereiken ervan. Uitgaande van deze beïnvloedingsmogelijkheden is een aanpak die zich richt op het duurzaam (her)gebruik van grondstoffen in productie- en consumptieketens het meest effectief. In het onlangs aangepaste Frysk Miljeuprogramma (vastgesteld in PS oktober 2013) is de koers daarom verlegd van afvalreductie naar duurzaam grondstoffenbeheer. Samen met maatschappelijke partners gaan we werken aan de Friese Grondstoffenagenda. Deze nieuwe werkwijze richt zich op hele productieketens en legt ook een relatie tussen duurzaam grondstoffenbeheer en energiebesparing. Met afvalpreventie en optimale recycling als hoofdingrediënten kan de Friese Grondstoffenagenda een aanzienlijke besparing van grondstoffen opleveren, maar ook van (fossiele) energie (en daarmee de uitstoot van CO2). Pr. 5 Biodiversiteit Op bladzijde 88 staat, dat GS zich willen richten op het afmaken en afronden van een aantal robuuste natuurgebieden. Maar er staat ook dat GS een samenhangend stelsel van natuurgebieden willen creëren om zo de biodiversiteit te waarborgen. Is GS het eens met de stelling dat de het voor het tegengaan van de vermindering van de biodiversiteit nodig is verbindingen Het aanleggen van verbindingen tussen natuurgebieden is een middel dat bijdraagt aan het behoud van de biodiversiteit in de provincie. Onze focus op het afronden en afmaken van de Friese natuurgebieden wil niet zeggen dat wij de ecologische verbindingen hebben losgelaten. De rijksbezuinigingen op natuur van de afgelopen jaren dwingen ons echter te prioriteren. Wij kiezen ervoor om eerst onze bestaande natuurgebieden af te ronden en optimaal in te richten. Dit omdat hiermee relatief snel een belangrijke 8

10 Pr. 5 Pr. 5 aan te leggen tussen natuurgebieden? Vindt GS het belangrijk de vermindering van biodiversiteit in Friesland tegen te gaan? Het beleid van GS heeft met de focus op een aantal grote natuurgebieden die verbindingen tussen natuurgebieden losgelaten. Daarom de vraag: ziet GS andere mogelijkheden of strategieën om de biodiversiteit te waarborgen? Zo ja, welke, zo nee, betekent dit dat GS bereid is biodiversiteit als doelstelling te laten vallen? Betreffende het natuurbeheer wordt gesproken over meer veerkracht voor de natuur naast effectief natuurbeheer met lagere beheerskosten. Het is een prachtige zin, maar wat wordt er concreet mee bedoeld en wat gaat u er voor doen? Blz 95. Streekagenda. Opgemerkt wordt dat de bestuurlijke en ambtelijke drukte in de betrokken gebieden wordt teruggedrongen. Ik (Klaas Hettinga) was onlangs bij een grote bijeenkomst van ANNO met veel bestuurlijke, ambtelijke en regionale politieke drukte. Vandaar mijn vraag: hoeveel bestuurlijke en ambtelijke drukte is daar afgenomen. Kan de gedeputeerde daar ook cijfermatig iets over zeggen? kwaliteitswinst voor natuur valt te behalen die sterk bijdraagt aan de biodiversiteit in onze provincie. Ecologische verbindingen zijn echter niet uit beeld. In de Nota natuer en lânlik gebiet staat dat wij kansen zullen benutten om ecologische verbindingen mee te nemen in projecten. Wij hebben daarbij echter voorgesteld om daarvoor geen afzonderlijke middelen beschikbaar te stellen. Hiermee heeft PS ingestemd. Ook via andere sporen werken wij actief aan biodiversitei Zo verwachten wij de komende tijd een aantal beheerplannen Natura 2000 vast te stellen. Hierin zijn tal van maatregelen opgenomen om de natuurkwaliteit in Natura 2000-gebieden te verbeteren. Wij werken ook aan nieuw weidevogelbeleid dat moet leiden tot behoud van weidevogels in Fryslân. Allemaal ontwikkelingen die bijdragen aan het behoud van biodiversiteit in Fryslân. Veel natuurgebieden zijn nog niet af: er ontbreken nog enkele percelen waardoor een goede inrichting (bijv. het waterregime) van het gebied nog niet mogelijk is. De natuurwaarden in zulke gebieden is vaak alleen te handhaven met een relatief intensief beheer en is gevoelig voor verstoringen die vervolgens weer ingrijpen van de beheerder noodzakelijk maken. Door een gebied af te ronden, zowel qua begrenzing als inrichting, wordt het robuuster en veerkrachtiger. Het is beter bestand tegen verstoringen en heeft een groter zelf herstellend vermogen. Om robuuste gebieden te realiseren zullen wij ons samen met de natuurbeheerders in Fryslân inspannen om de natuurgebieden in de EHS af te ronden en robuuster te maken. Wij hebben middelen beschikbaar voor verwerving en inrichting van natuur in de EHS. Per regio maken we een inventarisatie tussen bestuurlijke en ambtelijke overlegverbanden. ANNO bevat momenteel ongeveer 20 bestuurlijke gremia. Een aantal hiervan is projectgebonden. We kijken samen met de streek welke gremia in ANNO ondergebracht kunnen worden. In 2014 worden er ca. 5 overlegverbanden/werkgroepen afgebouwd. Hierbij moet worden opgemerkt dat het vooral gaat om commissies die door de provincie zijn benoemd. Het vereist dan ook veel zorgvuldigheid om te kijken hoe deze taken en verantwoordelijkheden verder gebundeld kunnen worden. Om te monitoren of de ambtelijke en bestuurlijke drukte daadwerkelijk vermindert, zal er tweejaarlijks een meting plaatsvinden en aan GS en PS worden gerapporteerd. 9

11 Pr. 6 Pr. 6 Watertechnologie In Eindhoven zijn onlangs twee watertechnologie-businesscases geadopteerd (waterzuivering via zonne-energie en zuiveren van water van arseen). Ook zijn er 6 verschillende delegaties los van elkaar naar China zijn geweest om zich daar te presenteren, wat een belachelijke indruk maakte. Hoe ziet de samenwerking met andere Nederlandse watertechnologiecentra er uit? Hoe ervaart GS deze concurrentie? Zorgeconomie Op blz 101/102 gaat het over de zorgeconomie, de grootste leverancier van arbeidsplaatsen in Fryslan. De tekst is weinig concreet en de provinciale beleidsmakers lijken er niet goed raad mee te weten. De nota zorgeconomie zou er aan komen. Wanneer komt die? GS zegt nu eerst zelf te willen inventariseren, maar laat daarmee de energie die er is om nu al iets tot stand te brengen, voorbijgaan. Hoe staat de gedeputeerde tegenover het idee om de markt actief op te roepen ideeën hieromtrent te ontwikkelen, waarbij ze een aanvraag kunnen doen op bijvoorbeeld het Doefonds. De door uw fractie genoemde initiatieven onderstrepen voor ons nogmaals dat wij met watertechnologie een kansrijk thema hebben aangeboord. Dat betekent ook dat ook andere regio s en innovatiecentra op het vinkentouw zitten. Wij moeten dus voortdurend alert zijn en er voor zorgen dat we snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Het programma zorgeconomie komt er. Het thema wordt integraal opgepakt, waarbij aandacht wordt besteed aan het integreren van zorgbeleid in de huidige kerntaken van de provincie, de noodzaak om de opleidings- en beroepenstructuur in de zorg aan te passen (broedplaats Kaljouw) en de economische kansen, onder meer op het gebied van Healthy Ageing. Planning: uiterlijk in december een brainstorm met belangrijke stakeholders (uit economische en zorgkant); januari GS vaststellen inventariserende notitie Zorgeconomie; 1 e kwartaal 2014 informerende Statencommissie (=voorstel) opstellen Uitvoeringsprogramma op basis van inventariserende notitie; 4 e kwartaal 2014 Uitvoeringsprogramma voorleggen ter instemming aan PS. De inventarisatie is nodig om onze rol op dit terrein te kunnen bepalen, zowel binnen zorg in overleg met de gemeenten (zie brief juli 2013), als het bepalen van focus binnen zorgeconomie, samen met de stakeholders uit de sector. De ideeën vanuit de markt worden meegenomen in een inventariserende notitie, die naar verwachting eerste helft 2014 door ons college zal worden vastgesteld. Hierbij willen we uw Staten graag bij betrekken. Gedacht kan worden aan een informerende Statencommissie. Pr. 6 Wat betreft het generieke programma (blz 104) wordt Indien blijkt dat er nog leemten overblijven nadat eerst de specifieke 10

12 geschreven: we hebben gemeend eerst de specifieke speerpunten in het programma uit te werken alvorens een generiek programma op te stellen. : op welke gronden heeft GS dit gemeend. Welke redenen of welke problemen waren er om dit zo te doen. Er zijn naar ons idee minstens even goede argumenten om juist eerst het generieke programma uit te werken en aanvullend daarop de specifieke programma s. En wanneer krijgt PS dit programma nu wel? speerpunten zijn uitgewerkt, dan buigen we ons over de vraag of een generiek programma nodig is. Het had inderdaad ook andersom gekund, maar hier hebben we niet voor gekozen. Een datum voor een generiek programma is nog niet bekend, aangezien we eerst de vraag moeten beantwoorden of een programma nog toegevoegde waarde heef Pr. 6 Gastfrij Fryslan (blz 106). Bij het Friese Meren project bleken de doelen niet gehaald te worden. Ons lijkt de doelstelling om nu 5% meer bezoekers te trekken in 2014 niet realistisch. Bepaalde onderdelen zijn uitgemolken of hebben een verzadigingspunt bereik Andere onderdelen kunnen wel verbeterd en er moet meer diversificatie komen. Op 13 november behandelen uw Staten de nota Gastfrij Fryslân. In deze nota is deze doelstelling nader onderbouwd. Is deze 5% doelstelling overambitieus? Is het niet tijd om dit soort onhaalbare doelen bij te gaan stellen? Wanneer krijgt PS dit uitvoeringsprogramma onder ogen? FNP Hfds Pr. 1 Yn programma 1 (Bestjoer) wurdt melden dat de provinsje meidocht oan it Stip aan de horizon-projekt fan it IPO. => Wannear begjint it Kolleezje oan syn eigen stip, wat ek de bedoeling wie dizze kolleezjeperioade? Tijdens de behandeling van het agendapunt Takediskusje op 19 december 2012 kwamen uw Staten in amendement 4 tot de conclusie dat het opstellen van een toekomstvisie voor Fryslân geschrapt kon worden uit het besluit, omdat hier geen meerwaarde in gezien werd. De combinatie van dit besluit van uw Staten en de al lopende stipdiscussie in IPO-verband hebben ons college ertoe gebracht geen verdere stappen te ondernemen om te komen tot een 11

13 eigen stipdiscussie. Pr. 1/6 Op side 45 wurdt de driging fan folle minder (70%) EFROmiddels befestige. => Wat is de stân fan saken? Hierover is nog geen uitsluitsel. Zie ook het antwoord op de vraag van de CU. Pr. 2 Wy lêze dat de provinsje de aktuele ferkearsûntwikkelingen en de effekten fan t belied yn e gaten hâldt mei in monitoringsprogramma. Ik nim oan dat op grûn dêrfan foarspellings dien wurde kinne dy t in direkte relaasje hawwe mei de finansjele programmearring fan de ynfrastruktuer. Kin it kolleezje oanjaan wat de tolerânsje fan sa n prognoaze is? It monitoringsprogramma lit de ûntwikkelingen en beliedseffekten sjen. Dit binne dus gjin foarspellings. De risseltaten foarmje de basis foar de beleidsprioriteiten. Foar 2014 is dat fan belang foar ús ynset foar de feiligens fan fytsers (Begrutting side 49, Utfieringsprogamma Ferkear en Ferfier, side 7). Pr. 2 Ferline wike wie ús fraksje op in gearkomste /wurkbesite fan in grut tal Pleatslike Belangen fan doarpen oan de Westergoawei tusken Boalsert en Wommels-Noard; it docht bliken, dat hjir al mear as 30 jier mei de provinsje praat wurdt oer it feiliger meitsjen fan in tal krúsings; echte oplossings foar it ferkearsfeiliger meitsjen binne oant no ta útbleaun wylst it tal ûngemakken relatyf heech is. Neffens de deputearre sit it goed oanpakken fan dizze krúsings pas yn 2020 yn de planning. Wat is hjirfan de krekte reden en kin soks ek nei foaren helle wurde? Troch moasjes yn de Steategearkomste fan novimber 2012 en july 2013 binne wer middels beskikber kommen foar lytsskalige ynfrastrukturele projekten, respektyvlik 2 en 10 miljoen. De kadernota omfette dêrnjonken in foarstel foar ynvestearrings mei in grutte fan 8 miljoen. Yn e CDA-moasje fan 2013 binne de projekten foar dit dykfak parkearre oant in ferdjipjend ûndersyk dien is. Dit ûndersyk moat ynsjoch jaan yn de oplossings dy t echt winske binne, oanfoljend op de ferkearskundige fisy fan de N359. Útgongspunt is netlykfliers, sa is al gau in ynvestearring fan 10 oant 12 miljoen euro fanneden. Foar de krúspunten Wommels Noord en Boalsert Noord is gjin oanfoljend ûndersyk fanneden. By Burgwert en Wommels Súd is dit wol needsaaklik. De krúspunten binne gjin ûnderdiel fan it budzjet fan 10 miljoen dat troch middel fan dizze moasje beskikber kom Hjirby binne konkrete projekten neamd yn dy moasje. It projekt Boalsert/A7, makket diel út fan it Kadernotaprogramma fan 8 miljoen. De finansjele dekking fan de oare projekten foar de N359 mis 12

14 Pr. 2 Pr. 2 Pr. 3 Pr. 3 Per wurdt it Ryk eigner fan it PM-kanaal en fiert de provinsje wurk foar it Ryk út; dit is lykwols noch net yn de begrutting ferwurke (side 58) ; werom eins net? Om hokker bedrach / opbringsten giet it dan? It al mar grutter wurdende lânbouferkear easket lanlik sjoen hieltiten mear slachtoffers. Neffens de deputearre meie trekkers wol faker op provinsjale diken ride. Lykwols yn t nije Utfieringsplan F&F 2014 wurdt it lânbouferkear oanhelle as probleem foar de trochstreaming en ferkearsfeiligens. Omdat der te min BDU-jild wêze soe kinne maatregels as fytspaden en passearstroken foar trekkers net oppakt wurde. Hoe ferrint de prioritearing fan de ál beskikbere middels? Der stiet yn de begrutting dat de Twadde keamer yn 2014 de saneamde Deltabeslissingen nimme sil. It kolleezje hat tasein de Fryske easken by de ferskate strategyen yn te bringen. Dy easken en belangen kinne neffens de FNP soms wolris stridich wêze mei de belangen fan oare parten fan t lân. Hoe konkreet binne dy easken en hat Fryslân dêrta al in goede lobbystrategy útwurke? In syn algemienens makket de FNP him soargen oer de fertragings dy t ûntsteane by de útwurking fan wetterbeleid. Oft it no giet om de Wettergebietspannen, de temporisearre oevers en kaden, de ûnwissichheid dy t ûntstiet no t DS it gemaal by Lauwerseach net sitten sjogge of de resinte fertraging by de Feangreide. Wat docht DS der oan om dizze prosessen better yn e fingers te krijen? Tijdens het opstellen van de begroting 2014 waren de overeenkomsten met het Rijk nog niet getekend. Nu de overeenkomsten getekend zijn kunnen de werkzaamheden welke de provincie voor het Rijk gaat verrichten in de begroting worden opgenomen. Deze werkzaamheden worden in programma 10 opgenomen als werken voor derden. De werkzaamheden worden kostendekkend uitgevoerd, het gaat hierbij om circa 4 mln. per jaar. Yn de begrutting is in tydlike subsydzje oankondige foar de feiligens fan fytsen lânbouferkear. (side 49) De dekking komt út de BDU. De prioriteiten yn de BDU lizze by it iepenbier ferfier (trein nei Zwolle) en by fyts- en lânbouferkear (Utfieringsprogramma Ferkear en Ferfier, side 18). Ús ynbring yn it Deltaprogramma is ferwurde yn de brief dy t op 20 maart 2013 troch PS fêststeld is. Doe t yn april/maaie bliken die dat op it mêd fan feiligens en de nije noarmering, de minister net foldwaan woe oan de Fryske easken (nimmen giet der yn feiligens op achterú), is der in lobby fierd om de Fryske belangen nochris dúdlik te meitsjen. Dêr binne de Steaten mei yn de kunde brocht mei ús brief fan 10 septimber. Yn desimber 2013 set in nije konsultaasje útein. De Fryske stânpunten dy t dan ynbrocht wurde, sille wy foarlizze oan de Steaten. Wy rapportearre oer de útfiering fan it wetterbelied yn de Tussenbalans Waterplannen, dy t wy meikoarten tastjoere oan de Steaten. Pr. 4 Leefomjouwing (side 79): de oerheid is ferplicht om ynwenners De Friese gemeenten, de Veiligheidsregio Fryslân en de provincie Fryslân 13

15 Pr. 4 ynsjoch te jaan yn eksterne risiko s. De provinsjale risikokaart is derby in prachtich ynstrumin Sûnt 2010 is de ûnderlinge taakferdieling Veiligheidsregio, RIVM, kolleezje fan DS en gemeenten yn de wet ferankere. Hoe ferrint dit proses en wêr sitte de mooglike knipepunten? FUMO: wat is de lêste stân fan saken mei de ymplemintaasje? Is it op streek? Wêr moatte wy by plustaken oan tinke, sawol ynhâldlik as finansjeel? Wat binne de oerwagings om ekstra werken al sinds 2004 samen aan de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid. Tijdens de uitvoering van het FUEV werd deze samenwerking in 2008 geformaliseerd in een bestuurlijke overeenkomst tussen de EV partners (de Friese gemeenten, de Veiligheidsregio Fryslân en de provincie Fryslân). Deze samenwerkingsovereenkomst regelde tevens de instelling van het Bureau Externe Veiligheid Fryslân (Bureau EVF) dat de bevoegde gezagen ondersteunt bij de uitvoering van een aantal specialistische EV-taken. Het Bureau EVF ondersteunt ook de uitvoering van de wettelijke taken voor de Risicokaar Voor de kwaliteit van de Risicokaart zijn twee onderliggende datasystemen van belang: het Risico Register Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en het Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR). In 2011 bleek dat de kwaliteit van de Risicokaart in Fryslân aanmerkelijk uitstak boven het gemiddelde in Nederland, maar in absolute zin nog steeds onvoldoende was. Daarom is in september 2011 de coördinatie van de risicokaart inclusief het toezicht op de actualiteit ondergebracht bij het Bureau EVF. In 2012 is een grote slag gemaak Einde 2012 heeft 96% van de bevoegde gezagen het RRGS op orde en heeft 81% het ISOR op orde. De situatie is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van einde 2011, toen was 81% van het RRGS en 71% van het ISOR op orde (gemiddeld 76%). De verwachting is dat zowel het RRGS als het ISOR in 2014 volledig actueel zullen zijn. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de Risicokaart goed blijft is er door het EV programmaleidersoverleg in IPO verband een werkstandaard voor het beheer van risico-informatie opgesteld. Verder is er in opdracht van de provincie Fryslân specifiek voor Fryslân het Beheerdocument Risicokaart opgesteld. Deze instrumenten moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van de Risicokaart geborgd word Zowel de IPO-werkstandaard als het Beheerdocument Risicokaart zullen worden gehanteerd bij de overdracht van de werkzaamheden naar de FUMO. De FUMO is mei 1 jannewaris 2014 operasjoneel en it proses leit op skema. De provinsje lit njonken de ferplichte Wabo-taken ek plustaken troch de FUMO útfiere. Dêrby giet it om fergunningferliening en/of tafersjoch op it mêd fan 14

16 Pr. 5 Pr. 5 Pr. 6 aktiviteiten yntern dwaan te litten? De greidfûgellânskippen (side 88): der wurdt ynsetten op lânskippen fan minimaal 250 ha. mar wat as dy lânskippen mei de tiid, troch hokker oarsaak dan ek, lytser wurde? Wurdt sa n lânskip dan wer opheven of ferfalt de fergoeding? Integrale gebiedsprojecten (side 91): der wurdt in protte dien om lânskipseleminten te behâlden en te fersterkjen (û.o. de Fryske Wâlden), mar wat soe DS dwaan wolle om weardefolle eleminten (lykas oarspronklike ferkavelingsstruktueren) bûten de twa nasjonale lânskippen te behâlden? Is DS ree om dit ek op bescheiden schaal te stypjen? Op side 102 ûnderoan stiet dat it de ferwachting is dat de provinsje zich gaat terugtrekken als partner van het Luchtfeart, Fjoerwurk, Ûntgrûnings, Boaiem, Swimwetter, KWO s griene wetten en de provinsjale miljeuferoardering. It giet om alle taken fan de ôfdieling Omjouwingsfergunnings en Tafersjoch. It is net effisjint om dizze taken op te splitsen. Yn april 2014 wolle wy it finansjeel einbyld oan PS presintearje. Greidefûgellânskippen binne sykgebieten foar greidefûgelkerngebieten. Yn sa n kerngebiet fynt ferfolgjens it behear en de ynrjochting plak. De omfang fan greidefûgellânskippen is minimaal 250 ha, mar hat yn de measte gefallen in omfang fan 500 oant 2000 ha. De kerngebieten dy t hjirbinnen lizze binne idealiter 250 ha gru In minimale oerflakte, sa as we dy no ek hantearje foar kerngebieten is 100 ha. At de takomstige greidefûgellânskippen aanst minder grut as 250 ha binne (om hokker reden dan ek), dan hoecht dat gjin problemen op te smiten foar it doel dat we hawwe: in fitale greidefûgelpopulaasje mei in minimaal BTS (bruto territoriaal sukses) fan 65%. Sa lang dizze BTS helle wurdt, hat dit gjin konsekwinsjes foar de fergoeding (dy t 6 jier duorret). Wurdt de 65% net helle by it lytser wurden fan in gebiet, dan moatte der nije ôfspraken makke wurde tusken it kollektief en de provinsje. Mar yn prinsipe makket it dus neat út hoe grut de omfang fan sa n kerngebiet is, at de oanwas mar grutter is as de stjerte. Yn de Nota Natuer en Lânlik gebiet is de kar makke om ynfestearings yn lânskip foaral te dwaan yn yntegrale gebietsprojekten sa as De Sintrale As, N381 en Harns-Frentsjereradiel. Op grûn fan dizze nota binne der ek generike middels beskikber foar werstel fan it lânskip bûten dizze gebietsprojekten om. Yndied op beskieden skaal omdat dit sjoen de kar in stik minder is (fanôf 2014 jierliks ) as yn de jierren foarôfgeand oan Dat jildt ek foar de Nasjonale lânskippen (fanôf 2014 jierliks ). By dizze kar hawwe ek de Ryksbesunigings in grutte rol spile. De útfiering hjirfan programearje wy yn it Útfieringsprogramma Natuer en Lânlik gebiet en sil foaral fia de Streekaginda s ferrinne. Dêrnjonken hawwe we yn it romtlike spoor ynstruminten om it lânskip te behâlden. De klam fan al ús ynspannings leit op de lânskiplike struktueren, wêrûnder ferkavelingsstruktueren, dy t yn de fisy Grutsk op e romte fan provinsjaal belang oanmerkt binne. De provincie is partner in het Ondernemersplein Fan Fryslân tot 31 december Uw vragen gaan over de landelijke samenvoeging van KvK en Syntens. 15

17 Pr. 6 Pr. 6 Pr. 8 Ondernemersplein. => Wy wolle noch graach in taljochting op de lêste stân fan saken mei de Keamer fan Keaphannel, Syntens, de konsintraasje yn Grins fan dy beide ynstellings en it loket yn Grins. Op ynternet fûnen wy bygeand berjocht: => Is Ljouwert dan ien fan de 25 kantoaren dy t sluten wurde sil? Der bliuwe 19 front-offices oer. Wat is de status fan loket? Hoefolle minsken wurkje dêr dan, watfoar tsjinstferliening kin dêr noch dien wurde? Is der no noch in leste mooglikheid dat troch bygelyks druk fanút it bedriuwslibben sels it kantoar Ljouwert in front-office bliuwe kin? Wat is de stân fan saken mei it Fryske toplevel-domein, sis mar de.frl? Oangeande toerisme hawwe wy konstatearre dat de promoasje fan de fytsrûtes fia it ynternet noch better kin. Sjoch hat it Kolleezje (of Beleef Friesland) kontakt mei Nederland fietsland om ek mear Fryske fytsrûtes der op te setten? De tasizzing om de webside fan de provinsje yn beide talen te hawwen is foar it grutste part neikommen. Lykwols wy hawwe begrepen dat mar in lyts part ek echt foar it Fryske part kiest om t jo sykje moatte nei it lytse Fryske flagje rjochtsboppe. Dat moat neffens de FNP oars kinne troch gewoan by it begjin al te freegjen hokker taal de minsken hawwe wolle. => Kin it Kolleezje antwurd jaan op de fraach oft dat technysk mooglik is? Ter informatie is hierover een brief van KvK-Syntens bijgevoegd die hierover naar het IPO is gestuurd. De oanfraach foar.frl sit noch hieltyd yn it beslútfoarmingsproses fan de ICANN. In skoft tebek binne der foar oanfolling en ferdúdliking fragen steld troch de ICANN oer de oanfraach. De lêste berjochten binne, dat binnen in moanne in definityf beslút fan de ICANN mei wurde ferwachte. Der is oerlis tusken de Marrekrite (het recreatieschap Drenthe foar wat Ooststellingwerf oanbelanget) en it fietsplatfoarm oer de online beskikberens dan fietsroutes. Begjin 2014 sille de routes better beskikber wêze. Wat we ek dogge mei it Frysk op de webside, der is in folle minder grut publyk foar as foar it Nederlânsk. We hawwe no alle statyske pagina s yn it Frysk oersetten, de Fryske button is werom op de webside en op fersyk fan de FNP hat de button in Fryske flagge krigen. Dochs bliuwt it persintaazje besikers oan de Fryske side stekken op 1,5 persint, likefolle as foar dizze operaasje. Dat is in logysk gefolch fan hoe t it ynternet wurket: de gebrûker bepaalt dêr sels watfoar taal er brûke wol. Fan de besikers fan komt 40 persint fia Google op de webside. Sy brûke yn Google eins allinnich mar Hollânske sykwurden, sa docht bliken út Google Analytics. Sa komme se dus op de Nederlânsktalige siden ú Wa t fuortendaliks begjint op de webside fan de provinsje brûkt ek sawat allinnich mar Hollânske sykwurden. Boppedat komt de helte fan de besikers fan bûten Fryslân. 16

18 In taaltoets oan it begjin fan it websidebesyk winskje wy ne Ynternetsaakkundigen sjogge dit as tige gebrûksûnfreonlik. It bestjut in ekstra klik foar besikers. It gedoch mei de cookiemelding hat oanjûn dat besikers dêr net fan hâlde. Boppedat hawwe besikers yn it gefal fan it Frysk bygelyks fia Google har taalkar al makke. De webside jout de mooglikheid om Nederlânske (en Fryske) teksten yn it Frysk (of Nederlânsk) oersette te litten. Ek dat ferlet is net gru Dêrfoar binne dit jier seis oanfragen wes Oer it brûken fan it Frysk op de webside binne dit jier fierder hast gjin fragen út de mienskip wes Pr. 8 UC Fryslân: hoe komt it mei de finansiering nei 2014? Hjiroer ha jim Steaten op 18 septimber ll. In beslút naam. Pr. 8 Pr. 8 Pr. 8 Pr. 8 Boppeslach hâldt op tyn Hoe fierder? Krije wy takom jier in útstel? De FNP tinkt benammen oan it yntegrale taalbelied. Mercator, kin de deputearre tasizze dat der foar de kadernota fan 2015 in evaluaasje leit fan de resultaten fan Mercator en in útstel nei PS ta op de fraach hoe fierder? It mediafûns. It CDA hat dêr al fragen oer steld en ek de FNP is wol wat kritysk op de gong fan saken. En dat giet der dan benammen om dat yn de kommisje in tal útspraken en tasizzings troch portefúljehâlder Jorritsma dien binne dy t yn de praktyk net neikommen wurde. Dan bedoele wy ûnder oare op it feit dat troch Jorritsma sein is dat ek ynternetkranten lykas Waldnet of Hús oan Hús blêden yn oanmerking komme foar stipe. De amtlike tsjinst en dêrtroch ek de advyskommisje beskôgje no allinnich de beide kranten, GPTV en de Omrop as mooglike subsidiënten. Mar der is yn de kommisje wat oars ôfpraat, ntl. dat dat rommer soe. => Kin it Kolleezje tasizze dat der by it takennen fan de subsydzjes yn it ferfolch hannele wurdt neffens wat yn de kommisje hjir bepraat en tasein is? Omrop Fryslân: Fraach is hoe t it komt mei diktum twa fan ús moasje oer de dramasearje fan ferline jier (útnoeging oan it Kolleezje hoe t it komme moat mei de lange termyn + finansiering). Yn de beliedsnota Kultuer, Taal en Underwiis Grinzen Oer is it yntegraal taalbelied yn it ûnderwiis regele. Ja Lokale media dêr t jo op doele, kinne fanselssprekkend yn oanmerking komme foar in bydrage út it Mediafûns troch de gearwurking te sykjen wêrtroch hja provinsjaal dekkend wêze kinne. Sa is it bedoeld, sa stiet it yn de regeling en sa is it ek yn de kommisje ôfpraa Dêr hâlde wy ús fansels oan. Der binne troch de amtlike tsjinst oan de lokale media just suggestjes dien mei wat foar ferbannen hja kânsryk wêze kinne. Der is nei de Omrop gien foar de ûntwikkeling fan in dramaserie. Dy wurdt op dit stuit ûntwikkele. It kolleezje komt foar de kadernota 2015 mei in fyzje op e omrop. 17

19 Pr. 9 Par. 9 Par. 9 De foarried oan gemeentlike bedriuwsterreinen en de kostendragers. Bliid dat wy hjirfan in oersjoch krije kinne. Kenlik binne der mei sa n 5 mln noch genôch middels beskikber om gemeenten te ferlieden ta in herstrukturearring. Mar, der komme amper oanfragen binne. Wat binne binne de effekten oant no ta west en is de matige belangstelling by gemeenten foar DS ek reden om de maatregels út it oanfalsplan werstrukturearing by te stellen? Grutte projekten Foar de grutte ynfrastrukturele projekten krije wy gjin priiskompinsaasje mear fan it Ryk, de saneamde IBOI. Wat binne de konkrete gefolgen yn euro s? Op side 249, by it projekt Breedbân-projekt, is te lêzen dat de trochrintiid 5 oant 10 jier is. Betsjut dat, dat foar guon minsken pas yn 2024 rap ynternet beskikber is? Zoals wij in onze brief aan PS van 17 september jl. (nr ) hebben laten weten, merkten wij dat in voorbereiding zijnde projecten mogelijk niet door zouden gaan vanwege de moeilijke financiële situatie bij de gemeenten. Om die reden hebben wij het subsidiepercentage verhoogd. Wij zijn nu met 3 gemeenten in gesprek om een subsidieaanvraag voor te bereiden; van 2 daarvan is er een reële kans dat in 2014 gestart kan worden met de herstructurering. Het overzicht uitgeefbaar terrein per gemeente is toegevoegd. Der is fansels wol priiskompinsaasje jûn foar de grutte ynfrastrukturele wurken. Dit is nammentlik sa ôfspraat yn oerienkomsten dy t ûnder dizze projekten lizze. De priiskompinsaasje yn de RSP-projekten wurdt bepaald konform de IBOI dy t tasein is. Dit is de priiskompinsaasje foar de oerheidsfinânsjen sa t dy alle jierren troch de Minister van Finânsjes fêststeld wurd Dizze komt gewoanwei oerien mei de IBOI. Allinnich it ôfrûne jier wie de IBOI 1,75% en IBOI dy t troch de Minister van Financiën takend is wie 0%. Dizze yndeks hat ynfloed op it part fan de RSP-middels dat wy noch net krigen hawwe: likernôch 430 mln. It ferskil tusken de IBOI en de takende IBOI betsjut in ferskil oan ynkomsten foar de RSP-projekten fan rom 7 mln. Dit ferskil sil ek de kommende jierren, ôffhinklik fan de kasstream noch trochwurkje. Yn it BO- MIRT, it oerlis mei de Minister fan Y&M op oankommende 7 novimber sil dit probleem ûnder de oandacht fan de Minister brocht wurde. It is in probleem dêr t net allinnich Fryslân mei si Alle oare oerheden en ook de Ministearjes hawwe it selde probleem. Itselde jildt foar bygelyks kompinsaasje foar de BTW-ferheging fan 19% nei 21%. Dizze soe fia de IBOI rinne. Mei in takende IBOI fan 0% is hjirfan fansels gjin sprake. De RSP-projekten sille yn it earst oan útgean moatte fan de middels dy t dêrfoar beskikber binne neffens de ôfspraken dy t yn de oerienkomsten makke binne. Wat ús oanbelanget ne Ús stribjen is om yn de simmer fan 2014 in Breedbânfûns operasjoneel te hawwen dat finansiering biedet foar realisaasje fan NGA-netwurken yn de wite gebieten yn Fryslân. Fan dat stuit ôf kinne foar wite gebieten yn Fryslân finansieringsoanfragen yntsjinne wurde. De snelheid fan realisaasje is ôfhinklik fan de yntsjinning en honorearring fan finansieringsoanfragen en it stuit dat op basis dêrfan de bats yn de ferskate wite gebieten yn e grûn kin. Fan it stuit dat de earste bats yn e grûn giet en de 18

20 realisaasje fan it netwurk en alle oanslutings dy t beëage wurde, moat rekken hâlden wurde mei in trochrintiid fan op syn meast 2 jaar, ien en oar ôfhinklik fan de grutte fan it gebie Wy sille as provinsje de saken optimaal finansjeel en fasilitêr stypje troch ús Breedbânfûns en Breedbânloke Mei it each op de snelheid fan yntsjinjen fan finansieringsoanfragen en realisaasje binne wy dus yn wichtige mjitte ôffhinklik fan inisjativen yn de ferskate wite gebieten. GrienLinks Hfds Het voor eens en altijd onthullen van het best bewaarde geheim van Friesland: de koöperaasje Fryslân. Uw staten zijn op 17 oktober jl. per brief geïnformeerd over de Koöperaasje Fryslân. De brief is ook als bijlage opgenomen in de lijst met afgehandelde moties en toezeggingen. In de brief zetten we uiteen hoe het koöperaasjebegrip in de praktijk in een reeks van trajecten zijn beslag krijg Pr. 2 De N31 bij Harlingen wordt tijdelijk afgesloten. Het verkeer wordt deels omgeleid via de N359. Dit kan bij de kruisingen gevaarlijke situaties opleveren. Bent u bereid om reeds de aangekondigde veiligheidsmaatregelen eerder uit te voeren? Tijdens de ombouw van de N31 Traverse Harlingen blijft de wegverbinding nagenoeg altijd open. We verwachten weinig omrijbewegingen via de N359. Verder zijn er qua bouwfasering weinig afsluitingen nodig. We gaan uit van maximaal 4 afsluitingen in het weekend en 12 nachten op een bouwduur van ongeveer 2½ jaar. In de uitvraag naar de aannemer vragen we of hij de hinder nog verder kan terugdringen; dit is een zogenoemde EMVI-criterium. Dit geeft dus geen aanleiding om de maatregelen op de N359 eerder uit te voeren. PvdA 19

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2015 (januari t/m augustus 2015) 11 november 2015 Provinciale Staten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Ontwikkeling van de berap 6 1.2 Leeswijzer 6 2 Samenvatting

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: KfdK en sektaris 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 23 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes konsept Datum DS-gearkomste 28-10-2014 Punt fan e wurklist 2b Geheim nee Tot Beslutelist Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v.

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 17 maart 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst op 20 mei over Samenwerkingsagenda gemeen te Leeuwarden en provincie Fryslân Lwd. KH18

Informatiebijeenkomst op 20 mei over Samenwerkingsagenda gemeen te Leeuwarden en provincie Fryslân Lwd. KH18 provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 b 1 Provinciale Staten van Fryslân www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf.

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf. - Toezegging Oofrvor1 V1 L \ Amendement Agendapunt Paraaf nr. / 1 Indiener(s) 1 GrienUnks f )(4j (7 v Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt. behalve de toezegging

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren Vier jaar lang het maximale uit de mogelijkheden halen Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren REMCO VAN MAURIK We hebben veel gedaan, veel mensen gesproken en ondanks de harde economische tegenwind

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018

Riedsútstel. Underwerp Duurzaamheidsbeleid 2014-2018 Riedsútstel Ried : 22 januari 2015 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 6 november 2014 Agindapunt : 10 Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : mw. R.M.A. van Sonsbeek

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Brief prov Fryslan aan gemeenten.pdf

Brief prov Fryslan aan gemeenten.pdf Leijen van, Aleida Van: Horst, Bart ter Verzonden: vrijdag 12 mei 2017 13:30 Aan: Kemper, Henk Onderwerp: IBT Informatieformulier 2017 Bijlagen: 20170512 Brief prov Fryslan aan

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 9 septimber 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd, provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 t I Provinsjale Steaten fan Fryslân wwwfryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme Ingekomen stukken week 13 2010 Advies Griffie Gemeente Ooststellingwerf over burgerinitiatief REC afschrift brief aan ministerie BZK over financieel toezicht (Kan betrokken worden bij behandeling jaarrekening

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 7 april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde In te vullen door de griffier Amendement nr. / Paraat GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 16 oktober 2013,mrhèi, 7b Stand van zaken Moties en Toezeggingen Toelichting

Nadere informatie

Lijst met afgehandelde moties en toezeggingen t.b.v. PS op 24 september 2014 (peildatum 13-08-2014)

Lijst met afgehandelde moties en toezeggingen t.b.v. PS op 24 september 2014 (peildatum 13-08-2014) ding Motie ingediend door Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling Status Afhandeling Afvoing PS 24 Landbouwagenda 2011 PS 19-01-2011 J. Kram GrienLinks; SP moasje 01B-18 Provinsjale steaten fsykje

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 11 febrewaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7

Beslutelist gearkomste fan D.S. 11 febrewaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 4 febrewaris 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoorden

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : n.v.t. Ôfdieling : Financien Planning en Control Behanneljend amtner : M.C.M. Lubach - van der Elst Tastel : 5596 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009.

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Aanvang: op 4 november 10.00 uur. op 7 novemer: 09.00 uur. Voorzitter: bij beide vergaderingen:

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2014

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2014 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2014 (januari t/m augustus 2014) 12 november 2014 Provinciale Staten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in de 2 e berap 6 1.2

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET GEBRUIK FRIESE TAAL VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015

Eerste bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015 Eerste bestuursrapportage uitvoering begroting 2015 (januari t/m maart 2015) 24 juni 2015 Provinciale Staten 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in de 1 e Berap 6 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b Provincie Fryslân provinsje fryslîn provincie fryslân b Onderwij sprij s Provincie Fryslân 2013-2015 Uitreiking op 23 januari 2015 Provinciehuis T\veebaksmarkt 52 Leeuwarden -2- CED groep educatieve diensten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

Planning PS-stukken 2015-2017

Planning PS-stukken 2015-2017 Planning PSstukken t.b.v. presidium 14 januari Planning PSstukken 2017 De ambtelijke organisatie kan deze onderwerpen op de voorgestelde datum aanleveren, het presidium bepaalt uiteraard wanneer onderwerpen

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 11 februari 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 3 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 jannewaris

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer Beslutelist Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 41 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 30 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld.

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin Fries 1 en Fries 1,2 Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 04 Tijdvak 1 400015-1-2c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris

Nadere informatie

F ry s l â n : i e p e n e n e i g e n Begroting 2010

F ry s l â n : i e p e n e n e i g e n Begroting 2010 F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n Begroting 2010 F ry s l â n: i e p e n e n e i g e n g e d e p u t e e r d e s tat e n va n F ry s l â n 7 s e p t e m b e r 009 F ry s l â n: i e p e n e n e i g

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit, 23 september, De Kanselarij

Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit, 23 september, De Kanselarij Ingekomen stukken week 35, 2015 26 augustus 2015 Motie actieplan schone bodem 26 augustus 2015 Stân fan saken ynfiering Wet natuerbeskerming 27 augustus 2015 Afhandeling motie 1006 jongerenparticipatie

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân

b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân provinsje fryslân provincie fryslân b1 Ç) postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning Strategische personeelsplanning Masterclass SPP Utert maart 2013 Spp een kwestie van lange adem 1 Provincie Fryslân op de kaart: Financieel: Omzet 450 mln euro Inkomsten: -/- 20% tot 2016 Personeel: 830

Nadere informatie

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg.

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg. Gemeentenijs 9 Fytse Wanneer de stinzeplanten beginnen te bloeien en de zomertijd aangebroken is, krijg ik de lentekriebels. Ik wil dan gaan fietsen, en niet alleen een ommetje gaan maken, maar een meerdaagse

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2013

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2013 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2013 (januari t/m augustus 2013) 24 september 2013 Gedeputeerde Staten van Fryslân 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in de 2

Nadere informatie