Jierferslach. Omrop Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jierferslach. Omrop Fryslân"

Transcriptie

1 Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1

2 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2

3 YnhAld 1. Gearstalling organen Omrop Fryslân yn Profyl Bedriuwsfiering Identiteitsdoel Kearngetallen 6 3. Ferslach Ried fan Kommissarissen 7 4. Ferslach Ried fan Offurdigen Wurkwize PBO Programmabelied Fêststelling programmearring Ferslach Undernimmingsried en Redaksjeried Undernimmingsried Redaksjeried Ferslach Direksje De omjouwing fan Omrop Fryslân yn Finansjeel Personielssaken Takomstfisy Ferslach Haadredaksje Matriks fan útgongspunten Identiteit Nije ûntwikkelings Nije Media Radio Fasiliteiten Werstrukturearring Finânsjes Technyk 21 3

4 9. Marketing & Kommunikaasje Krúsmediaal Tema s yn de publisiteit Nije paden Reklame Untjouwings Organisaasje Sosjaal Jierferslach Personalia Besunigings Arbosaken Untwikkeling Sosjaal jierferslach yn sifers Organogram Nederlandse samenvatting Inleiding Profiel Omrop Fryslân Bestuurlijk Financieel Programmering Nieuwe media Faciliteiten Marketing en Communicatie Reclame Personeelszaken Jaarrekening

5 1 GEARSTALLING ORGANEN YN 2010 Ried fan Kommissarissen drs. T. Baas mr. T. Hoogslag frou drs. A. van Gaalen frou drs. A. Dijkman drs. ing. G. Jaarsma (foarsitter) (sekretaris) (fan 1 augustus 2010 ôf) Direksje drs. H. Wondaal (oant 1 maart 2010) J.W. Koster (fan 1 maart 2010 ôf) Haadredaksje R. Tolsma (a.y. haadredakteur oant 1 septimber 2010) J. van Friesland (haadredakteur fan 1 septimber 2010 ôf) Ried fan Offurdigen út namme fan drs. T. Baas foarsitter dr. J. van der Bij Ried fan de Fryske Beweging frou J. Boonstra CNV/FNV P. van den Broek VNO/NCW/MKB drs. A. Dijkstra Fryske Akademy frou A.M. Dijkstra-van der Woude Ried fan Tsjerken yn Fryslân (fan 1 maaie 2010 ôf) J.B. van Elp Stellingwarver Schrieversronte (oant maaie 2010) D. Hoekstra Feriening Freonen Omrop Fryslân frou P. Graafsma Stichting Partoer J.K. Kolhoff Fryske Gea M.F. Koopmans Bibliotheekservice Fryslân G. Kramer Sport Fryslân A. Krikke LTO drs. N. Medema Sûnenssoarch frou G.G. Potyk-Hettinga Fryske Frouljusbûnen A. Sibma St. Friese Ouderenbonden Fryslân (o/m desimber 2010) L. van der Ven Ried fan Tsjerken yn Fryslân (oant maaie 2010) frou drs. R. Waale Stichting Keunstwurk H. Weijer Frysk Boun om Utens (oant maaie 2010) 5

6 2 PROFYL Bedriuwsfiering 2.3 Kearngetallen Stichting Omrop Fryslân is de publike regionale radioen televyzjestjoerder yn Fryslân. It bedriuw is yn 1988 as selsstannich radiostasjon ûntstien. Fanwege de status fan it Frysk as twadde rykstaal makket Omrop Fryslân sûnt 1988 ek dokumintêres, skoalradio- en skoaltelevyzjeprogramma s foar de lanlike publike Omrop. Fan 1994 ôf makket Omrop Fryslân regionale televyzje. Sûnt 2000 beskikt de Omrop oer in webside. Omrop Fryslân Reklame soarget foar de ferkeap fan reklameromte op de stjoerders. Omrop Fryslân is dêrmei in multymediabedriuw. Sûnt 2002 hat de Omrop in bestjoersstruktuer mei in Ried fan Kommissarissen, in programmabeliedsbepalend orgaan (in saneamd PBO) yn de foarm fan de Ried fan Offurdigen en in statutêr direkteur as iennich en algemien bestjoerder. De ûnôfhinklikens fan de (haad)redaksje wurdt yn in redaksjekarbrief garandearre. De regionale Omrop fan Fryslân heart ta de bêst beharke en besjoene regionale publike stasjons yn Nederlân. Omrop Fryslân radio is op ôfstân merklieder yn e provinsje. Understeand yn t koart in tal skaaimerken fan de Omrop: 138 minsken yn fêste tsjinst, 118,7 FTE 150 freelance meiwurkers jieromset fan 15,1 miljoen ynkomsten út e reklame 2,3 miljoen 17 oeren deis radio 24 oeren deis ynternet radio omropnonstop 2 oeren deis regionale televyzje deiberik radio yn trochsneed 30,3% deiberik televyzje yn trochsneed 22,7% wykberik radio 35,2% wykberik televyzje 46,5% 2.2 Identiteitsdoel Omrop Fryslân stiet foar de ambysje om it liedend ynformaasjemedium fan Fryslân te wêzen. De namme Omrop Fryslân hâldt yn: regionaal werkenber, aktueel, ûnôfhinklik, betrouber, tagonklik, ûnderhâldend en fariearre. En: Frysk, fan belang en ynteressant foar elk part fan Fryslân en foar alle Friezen; it poadium foar maatskiplike diskusje yn dizze provinsje; belutsen by en ûnderdiel fan it deistich Fryske libben. 6

7 3 FERSLACH RIED FAN KOMMISSARISSEN De Ried fan Kommissarissen hat yn 2010 acht kear byinoar west. Ek is ien kear oerlein mei de Undernimmingsried. Op it personele flak hat der in tal mutaasjes west. De hearen Harm Wondaal en Titus Hoogslag hawwe de Ried ferlitten. Binnen de Ried is ôfpraat dat foar de beide ûntstiene fakatueres nije leden socht wurde sille mei in spesjalisaasje op it mêd fan finânsjes en (nije) media. Ien fan de fakatueres is ynfolle troch de hear Ger Jaarsma. Syn spesjalisme binnen de Ried leit op it mêd fan finânsjes. De oare fakatuere hat, nettsjinsteande de winnings- en seleksjeproseduere dy t folge is, noch net ta ynfolling laat. Tagelyk is yn 2010 it tydlik foarsitterskip fan de Ried troch de hear Ton Baas omset yn in definityf foarsitterskip. Tagelyk is yn 2009 it advysburo Boer & Croon frege om stipe te jaan by de ûntwikkeling fan in strategysk ûntwikkelplan foar de Omrop. It wurk fan Boer & Croon wie 1 july 2010 dien. Der hat in tige yntinsive gearwurking west by dy aktiviteiten tusken de projektlieding fan it buro, de foarsitter fan de Ried fan Kommissarissen Ton Baas en direkteur Jan Koster. Dat hat derta laat dat op basis fan in djipgeande analyze de rol en posysje fan de Omrop binnen de Fryske mienskip op e nij fêststeld is. Tagelyk binne brûkbere advizen jûn op it mêd fan finânsjes, doelgroepebelied, mediasaken en gearwurking mei tredden. Al dy advizen binne op in spesjale gearkomste fan de Ried op 4 novimber 2010 breed en yngeand bepraat en binne of wurde meinommen yn de takomstplannen foar de Omrop. Yn it jier 2010 is ek it Managementteam binnen de Omrop folslein fernijd. Nei it fuortgean fan Roel Cazemier as direkteur op 1 septimber 2009, hat de hear Wondaal oant 1 maart 2010 dy funksje as ynterimdirekteur ferfolle. Mei yngong fan dy datum is Jan Koster as nije direkteur begûn. Mei yngong fan 1 septimber binne Jan van Friesland en Jouke Algra begûn as respektivelik haadredakteur en haad fasiliteiten. Jouke Algra besette dy funksje al fan 1 maart 2010 ôf as ynterim. De funksje fan haadredakteur is oant 1 septimber 2010 ynfolle troch Rein Tolsma, ek as ynterim. Fêststeld kin wurde dat op 1 septimber 2010 yn formele sin in perioade fan wikselingen en ynterimoplossings binnen it management ôfsletten is. Yn 2009 is it ûndersyksburo Noorderfier frege om in advys te jaan oer de ynrjochting fan de ôfdieling fasiliteiten. It wurk fan Noorderfier wie 1 april 2010 klear. De advizen binne brûkt foar it fêststellen fan de úteinlike rjochting fan de ôfdieling. Yn de hjerst fan 2010 wie de ymplemintaasje klear en is mei troch in dúdlik oanstjoeringsmodel it optimalisearjen fan de ynset fan de meiwurkers foarmjûn. Op 28 april 2010 hat de Ried fan Kommissarissen de jierrekken 2009 goedkard. Op 18 maaie 2010 is de Undernimmingsried yn it jierliks oerlis ynformearre oer de fêststelde jierrekken. Op finansjeel mêd kin konstatearre wurde dat 2010, nei twa jierren fan ferlies, wer in posityf resultaat sjen lit fan goed ,- Dat is it resultaat fan in flinke besuniging fan sirka ,-, in strikte beweitsing fan de kosten en it realisearjen fan de targets op it mêd fan reklame. In komplimint nei de meiwurkers is hjir op syn plak omdat it op alle ôfdielings ek yn it jier fan krapte slagge is om binnen de begruttings te bliuwen. Dêrmei is ek oantoand dat it kostebewustwêzen binnen de organisaasje in goede ferbettering sjen litten hat. De finansjele kaders dy t troch de Ried fan Kommissarissen steld binne, hawwe fertuten dien. Yn de gearkomste fan 22 septimber 2010 hat de Ried fan Kommissarissen de begrutting 2011 goedkard. Op dat stuit koe ien relevant aspekt noch net meinommen wurde yn de ôfwagings. De provinsje Fryslân hat oankundige de oanfoljende ekstra bydrage (yn ,1 miljoen) yn de jierren 2011 en 2012 folslein skrasse te wollen. De definitive beslútfoarming dêrfan waard ferwachte yn novimber Yn novimber hawwe Provinsjale Steaten yndied de oankundige besunigings 7

8 trochset, mei it ferskil dat ien en oar útsmard wurdt oer 4 jier (yn poarsjes fan 25%). Dat betsjut al yn 2011 in reduksje fan in lytse ,- op de oanfoljende ekstra bydrage fan de provinsje. Dat hat derta laat dat de fêststelde begrutting 2011 yn de gearkomste fan 7 desimber 2010 yn sawol de kosten as de baten bysteld is. Ek foar 2011 wurdt in posityf resultaat rûsd. Wat de hark- en sjochsifers oanbelanget bliuwt Omrop Fryslân in regionale omrop dy t poerbêst besjoen en beharke wurdt. De posysje fan de Omrop op dat mêd bliuwt stabyl en sterk. Dat nettsjinsteande it feit dat yn 2010 besunige is op de programmakosten. Der wurdt ynstutsen op in gruttere doelmjittichheid, wêrtroch it nivo fan de programmearring op peil bleaun is. It hat bliken dien dat it motto mear dwaan mei minder suksesfol wie. De rol fan Omrop Fryslân as rampestjoerder hat yn 2010 benammen yn it teken stien fan de fernijing fan it ûnderlizzende konvenant. It is no in oerienkomst wurden mei de Veiligheidsregio Fryslân en net mear mei alle gemeenten ôfsûnderlik. Yn maart 2011 sil it fernijde konvenant tekene wurde yn in feestlike setting. Foar de Ried fan Kommissarissen wie ek 2010 wer in jier mei in grutte belutsenens by it riden en farren fan de Omrop. Sawol op it mêd fan management as finânsjes binne feroarings trochfierd dy t de kontinuïteit fan de Omrop garandearje. De strategyske fisy is op e nij besjoen en fersterke en ferdjippe. De Ried wol de leden Harm Wondaal en Titus Hoogslag, dy t it ôfrûne jier ôfgien binne yn de Ried, tank sizze foar har ynspannings de ôfrûne jierren. Fierder wol de Ried alle meiwurkers tige tank sizze foar har ynset yn it (finansjeel) drege jier Ut namme fan de Ried fan Kommissarissen, Ton Baas, foarsitter Fan links nei rjochts: Ton Baas, Anja Dijkman, Sandra van Gaalen en Ger Jaarsma. Titus Hoogslag ûntbrekt op de foto. 8

9 4 FERSLACH RIED FAN OFFURDIGEN De Ried fan Offurdigen is, lykas foarskreaun yn de Mediawet, it orgaan dat it programmabelied fan Omrop Fryslân fêststelt. De leden wurde oanwiisd troch in grut tal maatskiplike organisaasjes, dat sadwaande wjerspegelet de Ried de Fryske mienskip yn de folle breedte. De Ried hat yn 2010 trije kear in gearkomste hân, regulier op 3 maaie en 16 novimber en in brainstoarmgearkomste op 27 septimber. De gearkomsten binne altyd bywenne troch de algemien direkteur en de haadredakteur. Yn 2010 is ôfskied nommen fan H. Weijer (Frysk Boun om Utens), L. van der Ven (Ried fan Tsjerken) en H.B. van Elp (Stellingwarver Schrieversronte). As nij lid is beneamd frou A.M. Dijkstra-van der Woude (Ried fan Tsjerken). Yn ferbân mei de oergong nei in oare wurkwize mei in lytser tal leden binne de ôfgiene leden yn 2010 net allegear fuortdaliks ferfongen. 4.1 Wurkwize PBO Op alle gearkomsten yn 2010 fan de Ried fan Offurdigen hat it tema fan it eigen funksjonearjen yn besprek west. Yn de lêste gearkomste op 16 novimber hat dit resultearre yn in unanime beslútfoarming oer in bettere wurkwize dy t mear romte biedt oan de belangrykste opdracht dy t de ried neffens it karbrief hat: De stichting hat in ried fan Offurdigen dy t ta taak hat: it - neffens artikel 30 sub c fan de Mediawet - fêststellen fan it omropprogrammabelied Yn de maaiegearkomste 2010 hat de Ried fan Offurdigen in wurkgroep ynsteld mei de opdracht om útstellen te dwaan dy t de wurkwize fan de Ried yn oerienstimming bringt mei de oanbefellings fan de koepelorganisaasje fan de regionale omroppen ROOS (Regionale Omroepen Overleg en Samenwerking). De wurkgroep bestie út de leden Peter van den Broek en Marten Koopmans, algemien direkteur Jan Koster en ynterim haadredakteur Rein Tolsma. Yn de novimbergearkomste is it foarstel fan de wurkgroep wiidweidich bepraat en binne de oanbefellings unanym oannommen. Dat beslút sil yn 2011 liede ta in nij gearstalde Ried fan Offurdigen mei in ûnôfhinklik foarsitter en in dúdlik ôfbeakene haadtaak: it fêststellen en hifkjen fan it media-oanbodbelied neffens de nije Mediawet 2008, binnen de stelde finansjele en organisatoaryske kaders. De Mediawet 2008 skriuwt foar dat by de omroppen in orgaan bestiet dat it media-oanbodbelied fêststelt. De nije namme jout oan dat alle foarmen fan media ûnder dy taak falle. Lykwols bliuwt de mear gebrûklike namme programmabeliedbepalend orgaan (PBO) it meast gongber yn omroplân en sil Omrop Fryslân dy namme ek ynfiere. De haadredaksje stelt ien kear jiers it mediaoanbodbelied op en leit dat foar oan it PBO om fêst te stellen. Ek de missy en de programma-útgongspunten fan in eventueel mearjierrebelied kriget it PBO foarlein om fêst te stellen. It PBO sjocht derop ta dat it fêststelde belied útfierd wurdt en hifket jierliks de programma s op basis fan it fêststelde media-oanbodbelied. It PBO makket jierliks in ferslach fan syn befinings foar it bestjoer fan de Omrop, dat dêrfan in ôfskrift stjoert nei it Commissariaat voor de Media en it provinsjaal bestjoer. It programmabelied moat foar of neidat it PBO dat fêststeld hat, ek akkordearre wêze troch it bestjoer. By Omrop Fryslân waard dy taak ynfolle troch de Ried fan Kommissarissen. Neffens it karbrief is de RfK ek ferantwurdlik foar it oansykjen fan leden foar de Ried fan Offurdigen, it gearroppen fan de leden fan de Ried fan Offurdigen en it lieden fan de gearkomsten. De Ried fan Offurdigen hat by de Omrop, njonken de wetlike taak, noch in tal taken tawiisd krigen neffens it karbrief. Hja beneamt de leden fan de Ried fan Kommissarissen. Yn it modelreglemint PBO fan ROOS is it PBO in orgaan ûnder ferantwurdlikheid fan it bestjoer. Dat wurdt no ek by Omrop Fryslân ynfierd. Ek it Fryske PBO beneamt yn de nije opset út syn fermidden in foarsitter. Der is gjin formele relaasje mear mei de Ried fan Kommissarissen mar mei it bestjoer (c.q. de algemien direkteur). Ek is de oanbefelling fan de wurkgroep oernommen om it tal leden werom te bringen fan 17 nei 11, fan wa t 2 net út namme fan in organisaasje, mar op basis fan 9

10 deskundigens beneamd wurde. Dy twa kandidaten foldogge oan in profylskets wêryn t sjoen wurdt nei oantoanbere kennis fan media of bestjoerlike ûnderfining. Yn de nije gearstalling binne de folgjende sektoaren fertsjintwurdige: 4.2 Programmabelied De Ried fan Offurdigen hat yn syn gearkomste fan novimber de programmatyske útgongspunten foar 2011 besprutsen en fêststeld. De haadpunten binne: natuer en miljeu Fryske taal en kultuer tsjerken en libbensbeskôging ûnderwiis, edukaasje en wolwêzen wurkjouwers wurknimmers agraryske sektor sport en rekreaasje stichting Freonen Omrop Fryslân De represintativiteit fan it PBO wurdt hifke troch de provinsje, dy t dêryn in beweitsjende mar gjin bepalende taak hat. De beneaming fan de leden fan it PBO bliuwt in saak fan Deputearre Steaten fan Fryslân, op binende foardracht fan it bestjoer fan de Omrop. Omrop Fryslân wol yn it eigen gebiet it liedende mediabedriuw wêze, dat de ynwenners in kwalitatyf heechweardich oanbod docht fan nijs, eftergrûnen, kultuer, edukaasje en ferdivedaasje. De Omrop wol njonken radio, televyzje en ynternet ek aktyf wêze by oare en nije foarmen fan ynformaasjefersprieding. De Omrop stribbet nei bining mei de ynwenners troch oanhâldend ferbining te sykjen mei mienskippen en ynstânsjes, fan kultuer oant it midden- en lytsbedriuw. De Omrop stiet midden yn de Fryske mienskip, is der foar pommeranten en strjitmakkers. Mei in eigen foarsitter kriget it PBO fan Omrop Fryslân in sterkere posysje yn de organisaasje, mei in dúdliker taakôfbeakening. It fêststellen fan it programmabelied en it toetsen fan programmafoarstellen oan dat belied stiet sintraal. It bestjoer fan de Omrop is ferantwurdlik foar de fasilitearring fan it PBO. Der komt ek geregeld oerlis tusken de bestjoerders en de PBO-foarsitter en it PBO wurdt belutsen by de Omrop as gehiel troch it foarlizzen en ynformearjen oer begrutting en jierrekken. De Ried fan Offurdigen hat yn syn gearkomste fan 16 novimber ynstimd mei de foarstelde wurkwize. It proses om it karbrief oan te passen is yn 2010 yn gong set, nei goedkarring troch de Ried fan Kommissarissen. De leden fan de Ried fan Offurdigen sjogge foaral in protte foardielen yn it beneamen fan in eigen foarsitter en in takepakket dat him beheint ta de wetlike taak. Yn de diskusje yn de novimbergearkomste waard unanym fêststeld dat de taak fan it PBO by de Omrop sa better ta syn rjocht komt en der mear dúdlikheid komt oer de rol fan it PBO yn ferhâlding ta bestjoer en Ried fan Kommissarissen. De Omrop wol net allinnich in trochsneed leveransier wêze fan ynformaasje, mar wol as publike omrop ek de wearde beneame, útdrage en diele fan wat Fryslân betsjut foar de minsken. De tiden binne ûnwis no t jildkrapte driget. Dat rekket likegoed de programma s as de wurkgelegenheid fan meiwurkers. Tagelyk wurdt fan de publike media ferwachte dat se nije paden ynslaan. Omrop Fryslân sil syn plak as iennich Frysktalich massamedium feilich stelle wolle. Der binne wis kânsen om de unike posysje te fersterkjen. Yn it media-oanbodbelied bliuwt útgongspunt dat wat we bringe syn woartels hâlde moat yn Fryske grûn. De troch it kabinet oankundige nije Taalwet sil soargje foar in wetlike ferankering fan de unike posysje dy t de Omrop hat as grutste promotor fan de Fryske taal. 10

11 4.3 Fêststelling programmearring Simmer- en hjerstprogrammearring 2010 Troch ôffallende ynkomsten wie net te ûntkommen oan yngrepen yn de programmearring. It lange televyzjenijsbulletin fan 19:00 oere is skrast. Yn de sektor fariearre programma s is mear werhelle. De simmeraktiviteiten binne hanthavene, op radio en tv. Yn de hjerstprogrammearring bleau Frysktalige muzyk in spearpunt, lykas it krúsmediaal gearwurkjen mei radio by it projekt Fryske Top 100. De Ried fan Offurdigen stimt yn mei dy beliedskar. Inkelde Offurdigen wize op it belang fan it Frysk taalgebrûk yn de programma s, dat net ûndersnije mei. Fan mear útstjoerings fan it Hollânsktalige RegioNed is bygelyks dan ek gjin ferlet by de Ried. Programmearring Krysttyd en earste helte 2011 De radioprogrammearring wurdt fernijd mei yngong fan jannewaris Hieltyd mear krúsmediale uterings fine har wei yn de programmearring. In nij fêst ûnderdiel is in deistich aktueel tema dat op radio likegoed as fia ynternet lansearre wurdt en wêrby t harkers en lêzers aktyf meidwaan kinne troch te reagearjen. Mear horizontaal wurkje en fersterking fan it Fryske karakter krije stal troch ynfiering fan in deistich radioprogramma mei Frysktalige muzyk fan 18:00 19:00 oere, Radio Froskepôle. Oare nije ûnderdielen binne mear rjochtstreekse ferslachjouwing en nije columnisten. De televyzjeprogrammearring yn 2011 wurdt kenmerke troch in nije wyklikse opfallende talkshow, Need op Freed. Ek de ûntwikkeling fan Deitelevyzje krijt prioriteit yn 2010 en Mei rjochtstreekse ferbinings fia webcams wol de Omrop hieltyd mear dêr wêze wêr t it bart, om sa de bining mei it publyk te fersterkjen. Eksperiminten sa as rjochtstreeks ferslach fan it kampioenskip pealsitten krije in ferfolch yn in opfallende searje Doch it foar dyn Doarp, rjochtstreeks út te stjoeren mei yngong fan april. De skoaltelevyzje kriget yn jannewaris in nije ympuls mei Tsjek, in wykliks aktueel magazine mei as nije presintator Raynaud Ritsma. De Ried fan Offurdigen hat yn syn novimbergearkomste dy programmearring bepraat en fêststeld. Ut namme fan de Ried fan Offurdigen, Ton Baas, foarsitter 11

12 5 FERSLACH UNDERNIMMINGSRIED EN REDAKSJERIED 5.1 Undernimmingsried De UR hat yn 2010 in libben jier meimakke. Net allinnich gie mei yngong fan 1 maart ús nije bestjoerder direkteur Jan Koster oan de slach foar Omrop Fryslân, ek is de Undernimmingsried yn maaie yngripend fernijd. Foar it earst yn jierren moasten der ferkiezings holden wurde, omdat in soad kollega s breed belutsen wêze woenen by it bedriuw troch in sit yn de Undernimmingsried: der wienen seis kandidaten foar trije beskikbere sitten yn de UR. De leden binnen no: Wim Brons (foarsitter), Wytse Vellinga (skriuwer), Ilse Hermanides, Tiete Sijens, Jouke Hosper, Ivo Poelsma en René Dyk mei as ferfangend lid Susan Zwerver. De measte ôfdielings fan it bedriuw binne mei dy leden fertsjintwurdige. De UR hat grutte soarch hân oer en belutsenheid by de meiwurkers fan wa t it tydlike kontrakt beëinige waard yn 2010 yn ferbân mei besunigings. Noch nea yn de skiednis fan de Omrop is der sa pynlik yngrypt. De Undernimmingsried hat de needsaak sjoen fan dy aksje mar fynt it bysûnder tryst dat ôfskied nommen wurde moast fan meiwurkers fan wa t guon hjir al sa n trije jier of sels langer oan it wurk wienen. Fierder hat 2010 oer it algemien ek net in goed jier west foar freelancers by de Omrop en al leit it foar de hân, dochs is it spitich dat ús meast fleksibele krêften op dizze wize as earste troffen wurde moatte troch besunigings. De UR is yn 2010 goed op wei rekke mei it nije team. Mei faasje binne ûnderwerpen behannele as de reorganisaasje fasiliteiten, nije arbotsjinst, beoardielingssyklus en fersomprotokol. De Undernimmingsried stipe de aksje om it syktefersom werom te bringen troch in better en dúdliker protokol mei mear hâldfêst foar elkenien, mar wie tsjin op it feit dat personielsleden al yn de earste wike fan siikwêzen troch de bedriuwsarts belle wurde soenen. Dat lêste is dan ek net trochgien. Punt fan soarch foar de UR bliuwt ek de syklus fan funksjonearrings- en beoardielingspetear. De Omrop set heech yn mei dat systeem, mar der falt noch it ien en oar te ferbetterjen oan de dissipline. Ek yn dit jier is der úteinset mei in eigen nijsbrief foar it personiel ûnder de titel Wêr giet it UR? De reaksjes binne bysûnder posityf. En yn oktober hat de UR in mailaksje nei alle steateleden optúgd (yn gearwurking mei de direksje en redaksjeried) om sa te besykjen de plande besunigings fan 1,1 miljoen euro wat mylder útfalle te litten. De Undernimmingsried is derfan oertsjûge dat de mails dy t in kwart fan it personiel nei de steateleden stjoerd hat deroan bydroegen hawwe dat de besunigings no yn fjouwer jier realisearre wurde en net yn twa jier. De UR is ynnaam mei, en set him ek sels yn foar, de goeie relaasje mei de bestjoerders en oare petearpartners yn de organisaasje. De Undernimmingsried sil trochgeand opkomme foar personielsbelangen, sil kritysk wêze en dat ek bliuwe. It besef dat elk mei syn eigen ferantwurdlikheid sjocht nei de Omrop én tagelyk each hat foar it gehiel, sil ús op in bliuwende goeie basis troch tiden fan besunigings helpe kinne. 5.2 Redaksjeried In nije haadredakteur. Dêr draaide it foar de Redaksjeried om yn It meitinken oer it profyl, it gearstallen fan in sollisitaasjekommisje en it advisearjen oer de te beneamen kandidaat, hold ús aardich yn de besnijing. De ambysje en it entûsjasme spatten derôf yn it earste petear, dus de Ried wie unanym foar en tige wiis mei de beneaming fan Jan van Friesland as nije haadredakteur. De Redaksjeried hat yn 2010 fjouwer kear byelkoar west. De programmearringsfoarstellen foar de simmer, hjerst, feestdagewinter en maitiid binne bepraat. Ek de stân fan saken wat de besunigings oanbelanget, hat yn alle gearkomsten oan de oarder west. Geregeld hat der ek ynformeel oerlis west mei de haadredakteur oer dy besunigings. De Redaksjeried hat by alle oankundige besunigings de haadredaksje derop ferge de kwaliteit fan de programma s te garandearjen. It feit dat in tal 12

13 tydlike kontrakten net ferlinge waard, wie net sûnder gefolgen foar de oanbelangjende redaksjes, mar gelokkich koe de besetting fan de redaksjes yntern oplost wurde. De kwaliteit fan de programma s hat dêr net fan te lijen hân. It foarsitterskip fan de Redaksjeried wie earder altyd yn hannen fan de haadredakteur. Mar om t bliken die dat dit gjin ideale situaasje is, hat de Ried al yn 2009 besletten dêr feroaring yn te bringen. Arjanne Nijp hat de taak fan foarsitter op har nommen. Wol goed te fernimmen wiene it grut tal werhellings yn de televyzjeprogrammearring en de fan bûten oanlutsen produksjes. Dêr sprekt net in protte ambysje út, mar is yn it ljocht fan de finansjele situaasje wol te begripen. Ek koe op televyzje mei dy ynfolling de deikleuring net folhâlden wurde dy t earder ûnder Hans Snijder ynset wie. It ophâlden mei de Lange Hjoed, de ekstra edysje om 19:00 oere, joech de Hjoed-redaksje mear rêst en tiid om ien goeie edysje te meitsjen om 18:00 oere. It behâlden fan de foarútsjoch-buroredaksje, dy t optúgd wie foar de Lange Hjoed, hat in soad fertuten dien. Albert Jensma en Margreet Hiemstra hawwe ein 2010 nei jierren fan trouwe tsjinst ôfskied nommen fan de Redaksjeried. Foar harren yn it plak binne trije nije leden fûn. Omdat der trije oanmeldings wiene en it redaksjestatút de mooglikheid jout om 6 leden te beneamen, hat de Ried dêrfoar keazen. De Redaksjeried bestiet no út Arjanne Nijp, Arjen de Boer, Bart Kingma, Diana de Groot, Eric Ennema en Hayo Bootsma. 13

14 6 FERSLACH DIREKSJE 6.1 de omjouwing fan Omrop Fryslân yn 2010 It jier 2010 kin mei rjocht in transysjejier neamd wurde. Foaral op it mêd fan finânsjes, management en organisaasje binne wichtige stappen set yn it op e nij posysjonearjen fan de Omrop yn de Fryske mienskip. Yn de jierren foar 2010 is in soad ynvestearre yn technyk en fasiliteiten, dat sadwaande dat dy ynfrastruktuer takomstproof is. Op it mêd fan de programmearring wie 2010, as gefolch fan de finansjele situaasje, fanneed in jier fan konsolidaasje. Lykwols binne de hark- en sjochsifers yn 2010 stabyl bleaun. De Omrop wie mei radio en televyzje wer ien fan de bêst beharke en besjoene regionale stjoerders. De programmafisy en missy binne hifke en oanfolle mei op advys fan it buro Boer & Croon. De nij beneamde haadredakteur Jan van Friesland koe dêr mei oan e slach by it opstellen fan de programmaplannen. De fokus op Fryslân, - taal, kultuer en mienskip -, is noch sterker wurden. Mear dêroer yn it ferslach fan de haadredaksje. 6.2 Finansjeel Op finansjeel mêd moast yn 2010 substansjeel ombûgd wurde. De twa foarôfgeande jierren wienen ôfsletten mei in negatyf resultaat. Yn 2009 wie it tekoart oprûn nei ,-. Dy trend nei ûnderen ta moast ombûgd wurde. Dêrneist moast rekken hâlden wurde mei koartingen op de subsydzjes fan de provinsje. Dy soenen trouwens net earder yngean as yn It is slagge mei in ombûging fan sawat ,- de delgong stop te setten en it bedriuw wer út de reade sifers wei te heljen. Dy besuniging is realisearre sûnder in formele reorganisaasje. Der binne tûke maatregels nommen om te besparjen op de kosten en effisjinter te wurkjen. Lykwols wie net te ûntkommen oan in ynkrimping fan it personielsbestân. Tydlike tsjinstferbannen binne opsein en foar freelancers kaam minder wurk. Gefolch fan dy oanpak is dat it jier 2010 ôfsletten wurdt mei in posityf resultaat - nei it brûken fan in bestimmingsreserve - fan goed ,-, konform de opstelde begrutting. De yn 2010 oankundige besunigings fan de provinsje Fryslân sille grutte ynfloed hawwe op de finansjele situaasje fan de Omrop de kommende jierren. Yn e maitiid hawwe Deputearre Steaten oanjûn dat de jierlikse oanfoljende ekstra bydrage foar ús televyzjeprogrammearring fan 1,1 miljoen yn twa jier werombrocht wurdt nei 0,-. Yn 2011 soe in koarting trochfierd wurde fan ,- en yn 2012 nochris ,-. Op dy wize stelt de provinsje, nei in perioade fan 12 jier, gjin eigen jild mear beskikber foar de Omrop. Wat oerbliuwt, is it út de Mediawet wei earmerke subsydzjebedrach. Dêrneist wurde de regels fan de yndeksearring (accres) nei ûnderen bysteld. It sil dúdlik wêze dat sa n koarting ynfloed hat op de kwantiteit en de kwaliteit fan de programmearring. De ekstra stipe makke it krekt mooglik mear fariaasje yn televyzjeprogrammearring oan te bieden. No t dy bydrage foar ferbreding en ferdjipping skrast is driget in fersutering fan de programmearring en komt de stipe foar it brûken fan de Fryske taal en it útdragen fan de Fryske kultuer ûnder grutte druk te stean. Nei yntinsive petearen mei provinsjale bestjoerders, steateleden en amtners hawwe Provinsjale Steaten yn novimber fêststeld dat de koarting fan 1,1 miljoen trochfierd wurde moat. De ynset fan de Omrop hat wol laat ta in oanpassing yn it tempo. Yn stee fan yn twa jier wurdt de koarting no yn fjouwer jier trochfierd. En dat yn fjouwer parten fan 25%. Konklúzje: de besunigings binne in feit wurden, allinnich it tempo jout wat mear romte om ús dêr goed op tariede te kinnen. De ferwachting is dat yn 2011 de earste koarting op te fangen is mar dat nei 2012 mooglik in substansjele werstrukturearring nedich is. 6.3 Personielssaken Op it mêd fan it management hat 2010 ek it jier fan de feroarings west. Fan 1 maart 2010 ôf is Jan Koster as algemien direkteur begûn. Dy funksje wie fan 1 septimber 2009 ôf fakant rekke, omdat de algemien direkteur fan destiids, Roel Cazemier, fuortgien wie. Yn de perioade fan 1 septimber 2009 oant 1 maart 2010 hat 14

15 Harm Wondaal ynterimdirekteur west. Mei yngong fan 1 july 2009 wie Rein Tolsma de ynterimhaadredakteur en sûnt 1 maart 2010 Jouke Algra it ynterimhaad fasiliteiten. Yn 2010 hat de ynfolling fan it managementteam in hege prioriteit krigen. Troch in twatal iepen sollisitaasjeprosedueres is it slagge beide funksje yn te foljen. Jan van Friesland Jouke Algra Jan van Friesland is mei yngong fan 1 septimber 2010 begûn as haadredakteur, feitlik as opfolger fan haadredakteur Hans Snijder dy t yn 2009 fuortgie. Ek mei yngong fan 1 septimber 2010 is Jouke Algra, nei syn ynterimperioade, oansteld as haad fasiliteiten. Dêrmei is it managementteam wer op folle sterkte en liket de kontinuïteit foar de kommende jierren garandearre. In wurd fan tank is hjir op syn plak foar dejingen dy t yn dy perioade fol gloede harren ynterimposysjes ynfolle hawwe. Yn 2010 is de organisaasje yn brede sin ek oanpast op it middenkadernivo. By fasiliteiten binne in seistal earsten oansteld en by de redaksje is de funksje adjunkt-haadredakteur net op e nij ynfolle en krije de einredakteuren in mear passende ferantwurdlikens. By de ôfdieling fasiliteiten hat it advysburo Noorderfier stypjend wurk ferrjochte. Har advizen binne meinommen yn de úteinlike beslútfoarming oer de ynrjochting fan de ôfdieling. De hiele organisaasje bestiet no feitlik út in trijetal lagen: MT, middenkader en útfiering. Yn 2011 sille de lêste puntsjes op de i set wurde by de ynfolling fan de ôfdielings Marketing & Kommunikaasje en de Reklame. No t de organisaasje wer dúdliker stiet, is it fan belang om te ynvestearjen yn de meiwurkers. De ôfdieling P&O hat dy profesjonalisearringsslach hannen en fuotten jûn, ûnder oare troch it ynstellen fan wurkpaadtrajekten binnen in mobiliteitsprogramma dat him ek rjochtet op nije kânsen foar de meiwurkers. It opliedingsplan hat dêr in stypjende funksje by en kriget dêrtroch mear djipgong. De jierren 2011 en 2012 sille nedich wêze om dy ûntjouwingen noch fierder ynhâld te jaan. 6.4 Takomstfisy Last but not least hat 2010 yn it teken stien fan it opstellen fan in strategyske takomstfisy foar Omrop Fryslân. Yn e hjerst fan 2009 hat de Ried fan Kommissarissen it advysburo Boer & Croon frege in foarstel te meitsjen oer sawol oanpak as ynhâld. Op 1 july 2010 hat Boer & Croon syn advyswurk beëinige. Sa as ek al oanjûn yn it ferslach fan de Ried fan Kommissarissen hat der by dy aktiviteiten in tige yntinsive gearwurking west tusken de projektlieding fan Boer & Croon, de foarsitter fan de Ried fan Kommissarissen en de direksje. Boer & Croon hat de Omrop holpen om de rol en posysje fan de Omrop yn de Fryske mienskip by de tiid te bringen mei it each op de hurd feroarjende wrâld om ús hinne. As ambysje is útsprutsen dat Omrop Fryslân it liedend ynformaasjemedium fan Fryslân wêze wol. Dêrneist wol Omrop Fryslân midden yn de Fryske mienskip stean. De Omrop wol der wêze foar elkenien dy t in bân hat mei Fryslân. Dêrneist binne der brûkbere advizen jûn op it mêd fan finânsjes, doelgroepebelied, mediasaken en gearwurking mei tredden. De wichtichste saken op it mêd fan mediasaken binnen de fêststelde merkstrategy binne: Nije media krêftich ûntwikkelje Rasjonalisaasje regionale tv It rinnende belied radio en lanlike tv hanthavenje. Benammen op it mêd fan ynternet is der al in soad dien yn it ôfrûne jier. Us webside is ferbettere en moderner makke. De Omrop hat ek twa web -kanalen yn e loft set: omroplive.nl (tv) en omropnonstop.nl (radio). Der is ek trochgeand wurke oan nije applikaasjes foar mobile dragers. Omrop Fryslân wol ek yn 2011 trochgean mei nije plannen dy t passe binnen de strategy om nije media krêftich te ûntwikkeljen. 15

16 Utsprutsen is dat gearwurking gjin doel op himsels is. Gearwurking mei oare mediabedriuwen is allinnich oan e oarder by fernijing en fergrutsjen fan effisjinsje en effektiviteit. sjogge nei de hark- en sjochsifers en de oantallen besikers op ynternet meie wy de konklúzje lûke dat dat slagge is. En alle dagen binne ús prestaasjes foar elkenien te folgjen! Op in hiel oar mêd wurdt wol in ûndersyk útset nei de mienskiplike ferkeap fan advertinsjes op radio, tv en ynternet troch de trije noardlike regionale omroppen. Op it mêd fan finânsjes binne ferskate maatregels útset yn Oanjûn is al dat der in bedrach fan 0,8 miljoen besunige is. Sa is de delgeande spiraal fan de jierren 2008 en 2009, dêr t negative finansjele resultaten yn boekt binne, trochbrutsen. Wichtich is dat mei yngong fan 2011 finansjele romte kreëarre is foar budzjet foar nije media en tvprogrammearring. Yn 2010 is de Omrop mei entûsjasme nije paden ynslein, yn 2011 rinne wy fleurich fierder! Ljouwert, 11 april 2011 Jan Koster, algemien direkteur Op in spesjale gearkomste fan de Ried fan Kommissarissen op 4 novimber 2010 binne alle advizen yngeand bepraat en is it takomstkader dat hjirboppe beskreaun is, omearme. De Omrop hat no in dúdliker perspektyf, sa is der mear rêst ûntstien binnen de organisaasje. Mooglike ûnrêst en ûnwissens wurde no folle mear útmakke troch eksterne faktoaren. Sintraal dêryn steane mooglike fierdere besunigingsplannen fan provinsje en/of ryk. Al mei al kin konkludearre wurde dat ek 2010 wer in bysûnder jier west hat. Fan belang wie dat nettsjinsteande alle feroarings en ûnwissens elkenien hurd wurke hat oan ús haadtaak: sa goed mooglike programma s meitsje op radio, tv en ynternet. As we Jan Koster 16

17 7 FERSLACH HAADREDAKSJE Omrop Fryslân is mei de programma s op radio, televyzje en ynternet yn 2010 nije paden ynslein. De earste stappen binne set yn in proses om by de tiid te bliuwen en de unike posysje fan de Omrop ek foar de takomst te behâlden. Besunigings wiene nedich, mar tagelyk is romte makke foar nije ûntwikkelings. Sa kaam Omropnonstop op ynternet fan e grûn en is wrâldwiid no 24 oeren deis Fryske muzyk te hearren. Yn de twadde helte fan 2010 hat de televyzje oerdei in nije stimulâns krigen en is der no Omroplive.nl mei faak streekrjocht ferslach fan belangrike eveneminten. Ek is yntinsyf wurke oan in nije radioprogrammearring dy t op 3 jannewaris 2011 los gie. Yn 2010 hat de Omrop ek bedriuwsbreed besletten mei faasje fierder te gean mei de ûntwikkeling fan ynternet en oare nije media. Omrop Fryslân wol syn ynwenners in kwalitatyf heechweardich oanbod dwaan fan nijs, eftergrûnen, kultuer, edukaasje en ferdivedaasje. Njonken radio en televyzje sille ynternet en nije (mobile) foarmen fan ynformaasjefersprieding belangriker wurde. De Omrop stribbet nei bining mei de minsken troch oanhâldend ferbining te sykjen mei mienskippen en ynstânsjes, fan kultuer oant en mei it midden- en lytsbedriuw. De Omrop wol midden yn de maatskippij stean, is der foar pommerant en strjitmakker. De Omrop besiket net allinne in sljochtweihinne leveransier te wêzen fan de ynformaasje, mar wol as publike omrop ek de wearde beneame, útdrage en diele fan wat Fryslân betsjut foar minsken. Omrop Fryslân is in sterk merk, fan betsjutting foar de Fryske mienskip as medium dat de kultuer en mienskipssin yn ús provinsje fersterket. Us missy is: Omrop Fryslân wol yn it eigen gebiet it liedend mediabedriuw wêze en midden yn de Fryske mienskip stean. 17

18 7.1 Matriks fan útgongspunten Rjochtstreeks 24 / gr Fertikaal Hoarizontaal Krúsmediaal Ynformaasje Fielen M & R Rjochtstreeks Safolle mooglik rjochtstreeks op radio en televyzje. Untwikkeljen fan dei-tv. Krúsmediaal Fersterkjen fan it iene boadskip troch it oare, wêrtroch t it iene medium krêftiger wurdt troch it oare. 24 / 7 Betsjut foar de takomst dat wy der altyd wêze moatte en net allinne oerdeis. 360 graden Ut de provinsje (en net allinne út Ljouwert) wei, fan stânplakken ôf in dekkende nijsstream foar alle media, radio, tv, ynternet, omroplive en omroptwitter. Ynformaasje Betrouber ferslach fan it barren. Fielen Oanslute by it mienskipsgefoel en fielen foar Fryslân. Untwikkeljen fan in nije imagostrategy dêr t it gefoel dat de Omrop in wichtige wearde dielt mei syn publyk, diel fan útmakket. Fertikaal De hiele dei lang, fan moarns oant jûns op ferskate platfoarms, fia radio nei ynternet, nei televyzje en werom, sadat harkers en sjoggers de hiele dei troch meinaam wurde. Bygelyks yn De Hite Hei troch de hiele dei hinne. Marketing en Reklame Yn de takomst mear de fokus op M en R en dat útgongspunt as in diminsje sjen by al ús aksjes. Hoarizontaal Safolle mooglik deselde struktuer oanbiede yn e wike. Deselde programma s mei deselde presintatoaren. 18

19 7.2 Identiteit It Frysk wêzen en útstrielen sit de Omrop yn murch en bonken. Wy meitsje diel út fan en stribje nei bining en ferbining, mienskipsgefoel en grutskens. Mei in brede útlis fan kultuer: folkskultuer, skiednis en taal, tichtby de minsken, fan Opera Spanga oant Teake van der Meer. De Omrop is en bliuwt in ûnôfhinklik sjoernalistyk bedriuw, is gjin taalbefoarderingsynstitút, mar leveret de facto wol in bydrage oan passive en aktive befoardering fan it Frysk dy t net mear wei te tinken is. Alle reden om soks ek te boargjen yn in nije Taalwet Frysk dy t it nije kabinet yn 2010 oankundige hat. yn in nij jaske stutsen: FryslânDok is de nije namme dêr t alle lanlike programma s no ûnder falle. Soks fergruttet de werkenberheid en jout in sterkere ban mei it publyk. By skoaltelevyzje is yngeand sjoen nei in oanpassing fan de programma s op basis fan de winsken út de doelgroep. Sa is in ein kommen oan de skoalradio en wurdt no mear ynset op televyzje en ynternet. Yn it nije programma Tsjek, dat ein 2010 taret is en yn jannewaris 2011 de loft yn gien is, is folle mear omtinken foar de aktualiteit. De media-wrâld feroaret hurd troch nije ûntwikkelings en oar mediagedrach. Dêrby komt jildkrapte wat rekket oan programma s en wurkgelegenheid fan meiwurkers. Lykwols moatte publike massamedia sa as ús Omrop nije paden ynslaan. De haadredaksje is fan miening dat yn Fryslân ferlet is fan in omrop mei in eigen karakter, dy t programma s bringt dy t yn ús gebiet passe en autentyk en werkenber binne. Sa Frysk as it mar kin. Tichtby it eigen publyk stean en dy t de regio wei operearje is foar de Omrop in betingst dat ek yn 2010 útgongspunt wie en nochris befêstige waard troch de Ried fan Offurdigen, dy t it programmaoanbodbelied útmakket. 7.3 Nije ûntwikkelings Wat de programmearring oanbelanget hat Omrop Fryslân in goed jier achter de rêch. Wy wienen presint op de grutte eveneminten sa as de PC en it skûtsjesilen en ús hark- en sjochsifers, seker wat de PC oanbelanget, wienen relatyf heech. Op ferskate dielterreinen hat ús Omrop it goed dien: dokumintêres, searjes, nijs, mar ek Hea!, K-rûte, Skoalle-tv. Der is trochwurke oan de ûntwikkeling fan de nije dramasearje Wyn en Wetter yn gearwurking mei Tryater en it Mediafûns. Op radio kaam yn de maitiid Omropnonstop yn de loft, wrâldwiid Fryske muzyk beskikber op ynternet, 24 oeren deis. De fokus op Fryske muzyk krige ek stal yn de Fryske muzykwike en it oparbeidzjen fan radio, televyzje en ynternet yn de suksesfolle Fryske Top Nije media As nij proefprojekt is úteinset mei it rjochtstreeks ferslaan fan eveneminten fia omroplive.nl, ek mei twitter- en sms-ferkear. It sukses dêrfan hat oanlieding west om de deitelevyzje mei faasje te ûntwikkeljen. Folle faker wol de Omrop rjochtstreeks ferslach dwaan fia ynternet en mooglik deitelevyzje. Op in tûke wize dy t net it measte kostet, mar wol soarget foar mear bining mei de minsken. Sa wiene wy yn 2010 al by it pealsitten yn Warns, en by it maratonreedriden yn Earnewâld. Ek de thússide is fernijd mei mear fideo op de side. Der is no in eigen buieradar yn gearwurking mei Piet Paulusma, dy t foar it oare sels ek sintraal stie by al it omtinken foar syn 25-jierrich waarmanskip by de Omrop. Dat ynternet hieltyd mear minsken lûkt is ek te fernimmen yn de besyksifers fan omropfryslan.nl. Der is in groei mei sawat 30% neffens 2009 mei hast oardel miljoen unike besikers. Topdei wie snein 10 jannewaris 2010 mei snieoerlêst en sa n minsken dy t de side rieplachten. Yn 2010 hawwe direksje en haadredaksje de kar makke mear te ynvestearjen yn ynternet om klear te wêzen foar de ferwachte groei de kommende jierren. Ynvestearrings yn minsken en middels binne ferwurke yn de begrutting foar 2011, by in tanimmend tal besikers. De lanlike útstjoerings fan de NOS hat de Omrop yn

20 7.5 Radio De oanskerpe útgongspunten hawwe yn 2010 ek meispile by it opsetten fan in nije radioprogrammearring. Folle mear fertikaal, sadat harkers en sjoggers de hiele dei lang, fan moarns oant jûns, op ferskate platfoarms meinommen wurde. In stelling fan de dei dy t yn de moarnsradio delset wurdt, op ynternet bepraat en yn de neimiddei op e radio wer ôfsletten wurdt. Ynteraktiviteit op ferskate platfoarms, fia radio nei ynternet, nei televyzje en werom; in krúsmediale oanpak dy t oanslút by de wize wêrop t jonge minsken hjoed-de-dei mei media omgeane. Net mear passyf en ôfwachtsjend mar aktyf en belutsen. Mear live op radio en televyzje, wurkje oan in skerper profyl mei minder presintatoaren, fersterking fan de nijsfunksje yn it wykein. De basis bliuwt altyd de ynhâld, it boadskip dat de Omrop as sjoernalistyk bedriuw bringe wol. Lykwols sille wy ús oanpasse wolle oan alle nije wegen dy t der komme om it boadskip ûnder de minsken te bringen. De Omrop is aktyf op twitter, facebook en oare sosjale media. De takomst is oan mobyl, sadat reportaazjes, nijs en eftergrûnen ek oer de telefoan of de IPad by de minsken komt. In omslach dy t ek grutte feroarings meibringt yn de wurkwize fan de redaksjes. Wy binne ûnderweis nei in service oan it publyk fan 24 oeren deis en nei in aktive oanwêzichheid fan de Omrop yn alle nije ûntwikkelingen dy t der ta dogge. De Omrop sil finansjeel mei minder middels ta moatte en tagelyk nije paden ynslaan. In beëage fersterking fan Marketing en Reklame sil bydrage oan fersterking fan de bân tusken publyk en programma s. Yn 2010 is fierders besletten om de radio dei en nacht yn de loft te hâlden. Mei fêste programma s op fêste tiden en nije eleminten lykas Fryske muzyk op wurkdagen fan 18:00 oant 19:00 oere. Merkoandiel TV Tiden 18:00-20:00 23% 17% % 5% 0% Omrop Fryslân Ned 1 Ned 2 Ned 3 RTL 4 RTL 5 RTL 7 RTL 8 SBS 6 Net 5 Veronica Merkoandiel Radio Tiden 07:00-19:00 23% 19% 15% 11% 7% 3% 0% Omrop Fryslân Radio 538 Radio Veronica Radio 2 Sky Radio Radio 1 Q-Music RadioNL Radio 3FM Waterstad FM 100% NL Arrow Totaal Radio 4 20

21 8 Fasiliteiten Foar fasiliteiten stie 2010 yn it teken fan in brede werstrukturearring fan de ôfdieling en de komst fan in nij haad fasiliteiten. Der binne ek maatregels nommen om mear fet te krijen op de kosten en om personiel effisjinter yn te setten. Dêrnjonken is hurd wurke oan it mooglik meitsjen fan in ferskaat oan nije technyske ûntwikkelingen, benammen op it mêd fan ynternet en nije media. ôfdieling planning ynsjoch te jaan yn de tariven fan freelancers en in rol te jaan by it neisjen fan rekkens. Ek is der yn de rin fan it jier belied kaam foar it ynhieren fan freelancers om mear line en dúdlikheid te krijen yn ôfspraken en effisjinter minsken yn te setten. Der hawwe in protte ûnderhannelings west mei freelancers. Mei de measten dêrfan is it slagge oerienstimming te berikken en oanpaste ôfspraken te meitsjen. 8.1 Werstrukturearring 8.3 Technyk Sûnt it fuortgean fan it foarige haad fasiliteiten, Agnes Leemrijse, yn it neijier fan 2009 hie ynterimdirekteur Harm Wondaal tydlik de lieding oer fasiliteiten. By de komst fan de nije direkteur, yn maart 2010, waard Jouke Algra foar in healjier oansteld as ynterimhaad fasiliteiten. Algra wurke dêrfoar as einredakteur by it tv-nijs. Ien fan de belangrykste taken wie om de ôfdieling in oare struktuer te jaan en dêrmei te soargjen foar in bettere oanstjoering. Undersyksburo Noorderfier hat begjin 2010 in rapport makke oer de problemen op de ôfdieling fasiliteiten. Op basis fan dy analyze en nei petearen mei wurknimmers is keazen foar in organisaasjemodel mei ien haad fasiliteiten mei dêrûnder in laach oan liedingjaanden dy t meiwurkjend foarman binne. Dat hat as foardiel dat de lieding tichter by de wurkflier stiet en dat de span of control foar it haad fasiliteiten minder grut is as foarhinne. Ek koe in part fan de besteande struktuer oerein bliuwe, wêrtroch t it in breed droegen en relatyf goedkeape yngreep wie. Nei de simmer is úteinset mei it winnen en selektearjen foar trije nije liedingjaande funksjes. It is slagge om dy posysjes yn te foljen mei geskikte ynterne kandidaten sil in wichtich jier wurde foar de opbou en training fan de earsten. 8.2 Finânsjes Yn in tiid fan finansjele krapte is it belangryk om goed fet te krijen op de kosten. Der is yn 2010 foar keazen om fasilitêre kosten ynsichtliker te meitsjen foar de organisaasje. Bygelyks troch einredakteuren en de Yn 2010 smiet de fernijing fan in grut part fan de tvynfrastruktuer syn frucht op. Sa waard de besteande tvrezjyromte hielendal fernijd, binne der robotkamera s yn de nijsstudio kaam en is der in twadde (lytse) rezjyromte bykaam, de Master Control Room. Dêrtroch kin fleksibeler en effisjinter wurke wurde. Grutte studioprojekten hoege bygelyks net mear stillein te wurden fanwege it nijsprogramma en mei de helte minder technisy kin al in útstjoering fersoarge wurde. Dêrnjonken wiene der mear technyske projekten. Us grutste radiostudio, studio 1, is fernijd en wer hielendal by de tiid brocht. Ek binne belangrike stappen set op wei nei in digitaal argyf. Der is in begjin makke mei it digitalisearjen fan de âlde radio- en tv-bannen en der is in argyfsysteem útsocht dêr t de digitale bestannen yn bewarre wurde sille. Dat sil begjin 2011 oplevere wurde. Foar de iphone is ein 2009 in Omrop-app ûntwikkele dy t yn 2010 in protte downloaden is. Yntusken meitsje sa n 5000 minsken der gebrûk fan en is ek foar Androidtelefoans in soartgelikense app beskikber kaam. Fierder is in soad enerzjy stutsen yn it ferbetterjen fan de technyk achter ynternet. De webside is yn stapkes oanpast, bygelyks om mear besikers oan te kinnen en mear fideo oan te bieden op de thússide. Ek binne der nije digitale kanalen bykaam foar streaming audio en fideo fan hege kwaliteit. Kanalen dy t der altyd binne, lykas omropnonstop.nl en omroplive.nl en kanalen dy t der ynsidinteel binne, lykas live-bylden fan it FK pealsitten en fan de Steategearkomsten. De ûntwikkelingen op dit mêd geane troch mei nije projekten yn 2011, sa as it Koperkanaal mei muzyk fan korpsen en fanfares. 21

22 9 Marketing & Kommunikaasje It jier 2010 wie foar de ôfdieling Marketing & Kommunikaasje in jier fan nije gearwurkingsferbannen en suksesfolle (tema)kampanjes. 9.1 Krúsmediaal By de gemeenteriedsferkiezings yn maart waard in earste ferkenning dien yn de gearwurking mei de Leeuwarder Courant en it Friesch Dagblad op it mêd fan marketing en kommunikaasje. Dat foarpriuwke joech genôch oanknopingspunten foar in folle fierder geande en suksesfolle gearwurking yn 2011 by de ferkiezings foar de Provinsjale Steaten. By in tal oare ûnderwerpen is de gearwurking mei de Leeuwarder Courant ek oppakt. By de nije Omroprige It Paad Werom soarge Marketing & Kommunikaasje alle wiken foar in Omrop-artikel oer de ôflevering op de RTV-pagina fan de krante. Sûnt oktober stiet op dyselde RTV-pagina alle dagen in beskriuwing fan ien fan de programma s fan de Omrop. 9.2 Tema s yn de publisiteit De ôfdieling sjocht op e nij werom op in suksesfolle en drokke simmer mei de kampanje Simmer yn Fryslân. Ut alle reaksjes docht bliken dat Simmer yn Fryslân as merk foar alle simmeraktiviteiten al echt in begryp is by de harkers en sjoggers fan de Omrop. Dat wurdt ek dúdlik as jo sjogge nei it tal reaksjes op de simmerwedstriden fan de Omrop. De Fierljeppool, de Skûtsjepool, de PC-pool en de simmersnipper lutsen hast reaksjes. De Omrop krige der troch it útdielen fan petten boppedat wer in soad ambassadeurs by. By it FK Fierljeppen yn Winsum en op de wâlskanten by it Skûtsjesilen tilde it op fan de blauwe petsjes. Njonken de suksesfolle Simmer yn Fryslân temamoannen wie de Omrop yn 2010 ek suksesfol mei in tal lytsere temawiken. De maitiidswike en benammen de Fryske Muzykwike smieten in soad publisiteit en reaksjes fan harkers en sjoggers op. Twa hits dy t mei Omropmeiwurkers makke binne (It Hea-liet en it liet fan Jûkelburd) kamen sels yn de Fryske top-100 terjochte. Oare aksjes dy t mei help fan Marketing & Kommunikaasje ekstra publisiteit opsmieten foar de Omrop, wiene de start fan Omropnonstop.nl yn maaie, it Pealsitten op Dei-tv yn septimber, it jubileum fan Piet Paulusma yn desimber en de goede doel aksjes fan Fryslân4Warschild en Fryslân foar Haïty. Ek yn 2010 buorke de Omrop Sjop wer goed. Der waarden op e nij mear produkten ferkocht en sa waard hast euro omset. Hieltyd mear minsken witte it paad nei de online-ferkeapmooglikheden fan de Omrop te finen. 9.3 Nije paden Yn 2010 hat Omrop Fryslân in nije direkteur en haadredakteur krigen. Dat betsjutte it begjin fan nije paden foar de organisaasje en dêrmei ek foar de ôfdieling Marketing & Kommunikaasje. De ôfdieling sil yn 2011 in nije wei ynslaan mei in oare opset en in oare rol yn de organisaasje. Mei as doel de Omrop noch better op de Fryske kaart te setten en mear bining mei ús harkers en sjoggers te krijen. Omrop Fryslân yn it hert fan de mienskip. 22

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd,

DEC. provinsje frys1n provincie fryslân v. Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, net provinsje frys1n provincie fryslân v Provinsjale Steaten fan Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Ljouwert, 20 desimber 29 Ferstjoerd, 21 DEC. tismerkteken : 01038174 Ofdieling : Kennis en Ekonomy

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd,

rd) 10 JUNI 2014 provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 Provinsjale Steaten fan Fryslân Ljouwert, 10 juny 2014 Ferstjoerd, provinsje fryslân provincie frys1ân, 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 t I Provinsjale Steaten fan Fryslân wwwfryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b

provinsje fryslân provincie fryslân b provinsje fryslân provincie fryslân b 1 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2017

Correctievoorschrift VWO 2017 Correctievoorschrift VWO 2017 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl.

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl. 11 Gemeentenijs 11 Een ander geluid Als student aan de opleiding Integrale Veiligheid, ben ik momenteel stagiair bij Jacobs Douwe Egberts in Joure. Hier houd ik mij niet zozeer bezig met het produceren

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven Meartaligens yn it deistich libben Hânboek foar meiwurkers fan bernesintra Meertaligheid in het dagelijks leven Handboek voor medewerkers van kindercenta Ynlieding... 3 Blok 1: Folwoeksenen as taalfoarbylden...

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015

Tweede bestuursrapportage. uitvoering begroting 2015 Tweede bestuursrapportage uitvoering begroting 2015 (januari t/m augustus 2015) 11 november 2015 Provinciale Staten 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Ontwikkeling van de berap 6 1.2 Leeswijzer 6 2 Samenvatting

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b

Provincie Fryslân. provinsje fryslîn provincie fryslân b Provincie Fryslân provinsje fryslîn provincie fryslân b Onderwij sprij s Provincie Fryslân 2013-2015 Uitreiking op 23 januari 2015 Provinciehuis T\veebaksmarkt 52 Leeuwarden -2- CED groep educatieve diensten

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren Vier jaar lang het maximale uit de mogelijkheden halen Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren REMCO VAN MAURIK We hebben veel gedaan, veel mensen gesproken en ondanks de harde economische tegenwind

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân 1

provinsje fryslân provincie fryslân 1 provinsje fryslân provincie fryslân 1 Oan de leden fan Provinsjale Steaten postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (050) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 1 www±ryslannl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg.

Gemeentenijs 9. bad) voorbij Ootmarsum en de volgende dag naar Hardenberg. Gemeentenijs 9 Fytse Wanneer de stinzeplanten beginnen te bloeien en de zomertijd aangebroken is, krijg ik de lentekriebels. Ik wil dan gaan fietsen, en niet alleen een ommetje gaan maken, maar een meerdaagse

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Opening Voorzitter Ravestein opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Opsterland, gehouden op maandag 7 november 2011 vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Beetsterzwaag. Aanwezig: de leden: L.J. Andringa

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema NIJSKRANTE Informatie over het project De Centrale As, september 2010 Het woord is aan u. Waarom De Centrale As? Voor de zomervakantie hebben Provinciale Staten ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin Fries 1 en Fries 1,2 Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 04 Tijdvak 1 400015-1-2c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Jrg. 3 2007 Nr. 2 Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Uit de zeventiende eeuw dateert een fraaie kaart van

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf.

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf. - Toezegging Oofrvor1 V1 L \ Amendement Agendapunt Paraaf nr. / 1 Indiener(s) 1 GrienUnks f )(4j (7 v Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt. behalve de toezegging

Nadere informatie

Jrg. 6 2010 Nr. 3. Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16

Jrg. 6 2010 Nr. 3. Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16 Jrg. 6 2010 Nr. 3 Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16 Het sextant van Metius (rechts) gemonteerd op een driepoot, met in het midden een groot astrolabium.

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 14 oktober 2010, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer L. Bijleveld mevrouw T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevrouw A. Dijkstra-Wijbenga

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Jrg. 6 2010 Nr. 2 Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Skriuwer en keunstner Anne Feddema (foto Heleen Haijtema). Sjoch side 6 en 7. 4 Fan de redaksje

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Jaargang 10, 2006. Stifting ArgHis. Klaaikluten. Nijsbrief fan de Stifting ArgHis

Jaargang 10, 2006. Stifting ArgHis. Klaaikluten. Nijsbrief fan de Stifting ArgHis Jaargang 10, 2006 1 Klaaikluten Nijsbrief fan de Stifting ArgHis 1 COLOFON Foarôfwurd Klaaikluten verschijnt enkele malen per jaar en wordt uitgegeven door de Stifting ArgHis: ARGEOLOGYSK-HISTOARYSKE RUNTE

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer Beslutelist Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 41 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 30 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld.

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Ut e skoalle 2. September 24 Nieuwsbrief 2. Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar!

Ut e skoalle 2. September 24 Nieuwsbrief 2. Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar! Ut e skoalle 2 September 24 Nieuwsbrief 2 Oktober 3 Kluszaterdag ouders 4 Dierendag 7 t/m Start Kinderboekenweek Thema: Raar maar waar! 18 7 Jaarvergadering 8 Nieuwsbrief 3 13 Schoolschoonmaakavond 1 15

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de fjirde diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 22 maaie 2013 om 19.30 oere Plak: MFC Het Spectrum, Burdaard Oanwêzich: 43 ynwenners Burdaard,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie