Aanvang: uur de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw A. Toering-Schuurmans (vice-voorzitter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvang: 10.00 uur de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw A. Toering-Schuurmans (vice-voorzitter)"

Transcriptie

1 Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 21 april 2010 Aanvang: uur Voorzitter: Griffier: Afwezig: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, bij agendapunt 03B: mevrouw A. Toering-Schuurmans (vice-voorzitter) de heer O. Bijlsma. de heer H. Korthof (PvdA) 1. a. lepening en meidielings De foarsitter iepenet de gearkomste mei in lokwinsk foar de hear Osinga, dy't hjoed syn jierdei hat en foar mefrou Keizer dy't kommende freed trouwe sil. De hear Boorsma hat witte litten dat er letter komt. De troch de FNP oankundige mûnlinge fragen oer it finansjeel tafersjoch op de gemeente Boarnsterhim binne ynlutsen. b. Fêststellen wurklist - In (skriftlik) útstel fan de PvdA-fraksje om punt 05H (wiziging mienskiplike regeling Marrekrite) fan de wurklist ôf te heljen wurdt oernommen. - De punten 01B en 02B fan de wurklist wurde yn ien kear oan 'e oarder steld. 2. Beslutelist fan de steategearkomste fan 17 maart 2010 De beslutelist wurdt sûnder wizigings fêststeld. 3. Fragenoerke 3a. vragen van de VVD-fractie over de energienorm in de woningbouw De vragen van mevrouw Fokkens worden beantwoord door gedeputeerde Konst. tasizzing: Deputearre Konst seit ta dat er de steaten ynformearje sil as der oer dizze matearje wer in gearkomste belein wurdt mei de Fryske wenteboukorporaasjes. Hy ferwachtet dat dy gearkomste foar de simmerfakânsje plakfine sil. 4. Ynkommen stikken De advizen oangeande it ôfdwaan fan de ynkommen stikken wurde oernaam. HAMMERSTIKKEN / BESPREKPUNTEN 01B Voorstel m.b.t. de opdrachtverlening van de nadere uitwerking 4 e scenario Takendiscussie en Koöperaasje Fryslân Voor ligt het voorstel 'Visie op kernopgaven, rol en taken van de provincie Fryslân. Bij de eerdere behandeling hebben PS enerzijds verzocht om de uitwerking van een additioneel scenario op basis van het uitgangspunt lokaal, tenzij en anderzijds om nader invulling te geven aan de in de rapportage aangegeven koöperaasje-gedachte. Om op heldere wijze te kunnen komen tot het leggen van dwarsverbanden tussen de scenario s is er in dit voorstel voor gekozen het uitgewerkte 4 e scenario op te nemen in de oorspronkelijke versie van de rapportage. De koöperaasje-gedachte is nader aangescherpt in een separate contourenschets. blz. 1

2 voorstel: Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor: Kennis te nemen van de door GS voorbereide Eindrapportage Takendiscussie Provincie Fryslân en zich op basis hiervan uit te spreken voor het 4 e scenario Samen sterk als voorkeursscenario; GS opdracht te geven de implicaties van deze scenariokeuze voor het toekomstige provinciale takenpakket nader uit te werken; Kennis te nemen van de door GS voorbereide Contourenschets Koöperaasje Fryslân; GS opdracht te geven op basis van overleg met de externe partners nader invulling te geven aan de mogelijkheden tot samenwerking (Koöperaasje Fryslân); GS te verzoeken PS van de voortgang ter zake op de hoogte te houden. moties en amendementen: stik nr. 1, moasje FNP mei ûnderskreaun troch CDA, PvdA, VVD, SP, ChristenUnie en GrienLinks. PS sprekke út dat 1) Fryslân as selsstannige provinsje net oantaast wurde mei; 2) de provinsje in eigen belestingdomein en iepen finansjele húshâlding behâlde moat; 3) de provinsje Fryslân ree is om foech oer de Fryske taal oer te nimmen ûnfermindere de ferplichtings fan it ryk datoangeande en op de betingst dat ek de nedige finansjele middels meikomme Fersykje it kolleezje dizze miening en oerwagings mei de sterkst mooglike klam by de Haachske politike partijen, Kabinet, 1e en 2e Keamer en it Europeesk Parlemint yn it omtinken te bringen. De moasje wurdt troch it kolleezje oernommen en by stimming mei algemiene stimmen oannommen. stik nr 2, amendemint FNP, mei ûnderskreaun troch de SP De tekst by Beslute te skrassen en te ferfangen troch it neifolgjende: i. sprekke út om as foarkarsenario oan te stean op de foarming fan in Provinsje Plus; ii. jouwe DS de opdracht om dit yn gearwurking mei de gemeenten en sa mooglik it Wetterskip te beskreppen, wêrby it oppakken fan de provinsjale rezjyrol, de ynfiering fan it koöperaasjemodel en de bestjoerlike opskaling útwurke wurde as ûnderdielen fan it totaal konsept fan de Provinsje Plus; iii. jouwe de opdracht om dêr de folgjende betingsten by te hantearjen: a. de Fryske mienskip hâldt in eigen bestjoerlik hûs; b. der wurde gjin taken oerdroegen of fuortdien as dúdlik is dat gjin inkelde oerheid dy hawwe wol en PS net earst mei dy útkomst en de gefolgen dêrfan konfrontearre binne; c. it Ryk moat ek foech, taken en middels oerdrage; d. DS rapportearret elts fearnsjier oan PS oer de fuortgong fan it proses; iv. jouwe DS opdracht by Den Haach polityk en bestjoerlik nei te gean wat de mooglikheden binne foar in Lex Specialis foar Fryslân, al dan net as proefgebiet fan dit konsept ek foar oare provinsjes; v. de útkomsten fan ii. en iv. foar 1 jannewaris 2011 foar te lizzen oan PS, sadat de útkomsten troch partijen belutsen wurde kinne by de ferkiezings fan maart 2011 en PS dêrnei in beslút oer it totaalpakket nimme kinne. It amendemint wurdt letter ynlutsen. blz. 2

3 stik nr 3, moasje FNP PS sprekke út - dat de provinsje Fryslân ree is om de útfieringsorganisaasje fan it Wetterskip by de provinsje ûnder te bringen en te kommen ta ien bestjoer en folksfertsjintwurdiging; - dat dit by need by wize fan proef al fia in personiele uny stâl jûn wurde kin. - fersykje it kolleezje dizze miening en oerwagings mei de sterkst mooglike klam by it Kabinet en Keamer yn it omtinken te jaan. De moasje wurdt fersmiten mei de stimmen fan de fraksjes fan it CDA, PVDA, VVD en ChristenUnie tsjin. stik nr. 4, moasje FNP, mei ûnderskreaun troch de SP PS sprekke út dat de provinsje Fryslân ien feilichheidsregio bliuwe moat mei de Kommissaris fan de Keninginne oan it haad en fersykje it kolleezje dizze miening en oerwagings mei de sterkst mooglike klam by Kabinet en Keamer yn it omtinken te bringen. De moasje wurdt troch it kolleezje oernommen en by stimming mei algemiene stimmen oannommen. stik nr 5, moasje FNP, mei ûnderskreaun troch de SP. PS sprekke út dat Fryslân as selsstannige provinsje net oantaast wurde mei en sprekke út dat oer dizze miening in referindum organisearre wurde moat foar alle ynwenners fan Fryslân en freegje DS oer de útkomsten te rapportearjen sadat PS dêr in debat oer fiere kin. De moasje wurdt letter troch de yntsjinners ynlutsen. stuk nr. 6, amendement PvdA (letter twa kear wizige) Het vierde punt van het voorgestelde besluit aanvullen met: GS opdracht te geven op basis van overleg met externe partners nader invulling te geven aan de mogelijkheden van samenwerking (Koöperaasje Fryslân), waarbij in de uitwerking rekening wordt gehouden met de argumenten zoals die in het debat zijn ingebracht en in de overwegingen bij het amendement zijn vermeld. Het gewijzigde amendement wordt aangenomen met de stemmen van de fractie van de SP tegen. stuk nr. 7 hoort bij agendapunt 02. stuk nr. 8. motie PvdA PS spreken uit dat - de staten van Fryslân bereid en in staat zijn om op basis van het leidend beginsel 'Lokaal Tenzij' maatwerk te willen leveren in het Friese bestuur, waarbij het kan komen tot een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden tussen gemeenten en provincie; - zij bij deze heroverweging ook rijkstaken en taken van het Wetterskip Fryslân willen betrekken. Verzoeken het college om: - het leidend beginsel 'Lokaal Tenzij' verder uit te werken en andere overheden hierbij te betrekken; - in deze uitwerking ook taakgebieden aan te wijzne waarbij verantwoordelijkheden tussen gemeenten en provincie kunnen verschuiven; - over de eerste uitwerkingsopzet direct na de zomervakantie verslag te doen aan de staten van Fryslân De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. blz. 3

4 stuk nr. 9, motie SP PS spreken als wens uit dat provinciale subsidies voor Fryske non-profit organisaties die daar gebruik van maken, vooralsnog gehandhaafd blijven tot er duidelijkheid bestaat over eventuele verschuivingen van taken en verantwoordelijkheden. De motie wordt later door de indieners ingetrokken. stuk nr. 10, amendement GrienLinks Het tweede bolletje van het besluit aanvullen met: 'en hier het sociale domein onderdeel van uit te laten maken'. Het amendement wordt door het college overgenomen. stuk nr. 11, motie GrienLinks PS verzoeken het college van GS duurzaamheid niet als tijdelijk thema binnen de dynamische beleidsagenda van scenario 4 te benoemen, maar duurzaamheid langdurig als leidend principe te hanteren binnen alle opgaven en daaruit voortvloeiende activiteiten van de provincie. De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. toezeggingen: Deputearre Gelama seit ta dat it tiidskema fan de takediskusje sa gau as mooglik oan de steaten stjoerd wurdt. Besluit van Provinciale Staten Het aldus gewijzigde voorstel wordt, met inachtneming van de gedane toezegging, aangenomen met de stemmen van de fractie van de VVD tegen. 02B Voorstel tot vaststelling van het IPO-document Profiel Provincies De afgelopen maanden is in interprovinciaal verband toegewerkt naar zowel een beleidsinhoudelijk als een financieel aanbod richting het Rijk. Ten aanzien van dit eerste aspect is het document 'Profiel Provincies' opgesteld. Dat document heeft betrekking op de inhoudelijke en strategische positionering van de gezamenlijke provincies als middenbestuur in het Nederlandse bestuurlijk model. voorstel: Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor het interprovinciaal standpunt 'Profiel Provincies' vast te stellen. moties en amendementen: stuk nr. 7, motie PvdA PS spreken uit dat - de greep die de regering doet in het provinciefonds onjuist wordt geacht; - de 'greep uit de kas' teleurstellend is mede gezien het onlangs nog geaccordeerde bestuursakkoord tussen rijk en provincies; - het de vraag oproept wat de waarde is van dergelijke afspraken tussen provincies en rijk; - we ons gezien de politieke realiteit en werkelijkheid helaas moeten neerleggen bij dit besluit van de regering; - het voorstel dat nu is gedaan door de provinciebesturen aan de regering onze instemming heeft omdat het een evenwicht kent tussen de verdeling tussen de provincies (sterkste schouders, zwaarste lasten), een andere verdeling waarbij de hoeveelheid grond beter tot zijn recht komt en de opgelegde korting door de regering Verzoeken het college dat standpunt kenbaar te maken in het overleg met Provincies en Rijk. De motie wordt door het college overgenomen en daarna door de indieners ingetrokken. blz. 4

5 Besluit van Provinciale Staten Het voorstel van het college wordt aangenomen met de stemmen van de fractie van de SP tegen. 03B Voorstel tot instemming met het plan van aanpak Merk Fryslân GS vragen de staten om akkoord te gaan met de uitvoering van het plan van aanpak Merk Fryslân, inclusief de begrotingswijziging, en hiervoor voor het jaar beschikbaar te stellen. voorstel: Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor in te stemmen met de uitvoering van het plan van aanpak merk Fryslân en in te stemmen met de begrotingswijziging. moties en amendementen: stuk nr 1, motie GrienLinks PS spreken als haar mening uit dat de besluitvorming over het vrijgeven van (extra) financiële middelen voor het plan van aanpak Merk Fryslân in het kader van de begroting 2011 moet plaatsvinden. De motie wordt later door de indieners ingetrokken. stuk nr. 2, motie PvdA, mede ondertekend door CDA, VVD en ChristenUnie PS spreken als haar mening uit dat: 1) het project Vermarkting ook financieel breed gedragen moet worden 2) de kosten gedragen moeten worden door marktpartijen en de provincie 3) de provinciale dekking van de kosten gevonden moet worden uit bestaande budgetten 4) de systematiek ten aanzien van structurele personeelskosten als onduidelijk en daarmee als onwenselijk wordt gezien. De motie wordt door het college overgenomen en bij stemming aangenomen met de stemmen van de fractie van de SP tegen toezeggingen: De Commissaris van de Koningin doet de volgende toezeggingen: - het college komt binnenkort met een brief naar de staten over de versnippering van de promotieactiviteiten van de provincie; - het voor de tweede fase bedoelde geld ( ,--) zal niet worden gebruikt voordat het uitvoeringsplan door de staten is geaccordeerd; - er zal worden onderzocht of het mogelijk is Friesland Marketing als paraplu in het project te benoemen; toerisme wordt dan één van de onderdelen onder Fryslân Marketing; - de staten worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de voortgang van het 'Poortenplan'. Besluit van Provinciale Staten Met inachtneming van de gedane toezeggingen wordt het voorstel van het college aangenomen met de stemmen van de fractie van de SP tegen. 04H Voorstel tot vaststelling van het Jaarverslag 2009 en begroting 2011 van de Noordelijke Rekenkamer Konform de mienskiplike regeling foar de Noordelijke Rekenkamer wurdt Provinsjale Steaten frege in réaksje te jaan op de ûntwerpbegrutting en yn te stimmen mei de bestimming fan it resultaat út It fêststelde jierferslach 2009 en de jierrekken 2009 kinne foar kundskip oannommen wurde. It kolleezje is frege har sjenswize te jaan. Dizze is taheakke. blz. 5

6 útstel It presidium fan Provinsjale Steaten stelt út: a. Yn te stimmen mei de ûntwerpbegrutting 2011; b. Yn te stimmen mei de bestimming fan it resultaat út 2009; c. It jierferslach en jierrekken 2009 foar kundskip oan te nimmen. Beslút fan Provinsjale Steaten Sûnder diskusje wurdt it útstel fan it presidium mei algemiene stimmen oannommen. 05H Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling De Marrekrite Het punt is van de agenda afgevoerd. 06B Voorstel tot vaststelling van subsidieverordeningen Natuur- en Landschapsbeheer In de vergadering van 16 september 2009 hebben PS ingestemd met hoofdlijnen van het nieuwe stelsel voor natuur en landschapsbeheer dat per 1 januari 2010 in werking is getreden. De Index natuur en landschap is vastgesteld, evenals de bijbehorende Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer en de Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap. Deze twee subsidieverordeningen zijn gebaseerd op modelverordeningen van het IPO. Nadien heeft het IPO de modelverordeningen op een aantal punten aangepast, waarbij het stelsel vrijwel gehandhaafd is. De nieuwe Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Fryslân 2010 en Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân 2010 worden nu ter vaststelling aangeboden. voorstel: Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor: 1. De Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer Fryslân in te trekken 2. De Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân in te trekken 3. De Subsidieverordening natuur en landschapsbeheer 2010 vast te stellen 4. De Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap 2010 vast te stellen 5. De wijziging van de Procedureverordening bezwaar, beroep en klachten vast te stellen toezeggingen: Deputearre Konst seit ta - dat de steaten skriftlik ynformearre wurde oer de tuskenevaluaasje yn Gaasterlân. - dat er ree is yn de neisimmer de kommisje te ynformearjen oer de stân fan saken oangeande de greidefûgels yn Fryslân - dat er op koarte termyn persoanlik mei it bestjoer fan Bosk en Greide yn petear gean sil. Besluit van Provinciale Staten Met inachtneming van de gedane toezegging wordt het voorstel van het college met algemene stemmen aangenomen. blz. 6

7 stemverklaringen, stemmingen en sluiten van de vergadering. Der wurdt stimferklearring ôflein troch de hear Kramer (FNP), de hear Van Mourik (VVD) en de hear Van de Kolk (SP). Om slút de foarsitter de gearkomste. Fêststeld yn de iepenbiere steategearkomste op 26 maaie 2010,, foarsitter, griffier blz. 7

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst.

3b. fragen fan de PvdA-fraksje oer it ôfsjitten fan guozzen. De fragen fan mefrou Van der Vlugt wurde beäntwurde troch deputearre Konst. Bsluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 17 maart 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma. Afwezig: De

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A.

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010. de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 26-05-2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011

Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Concept besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 16 februari 2011 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: mevrouw G. Kraak,

Nadere informatie

Afwezig: De heer J. From (CDA), mevrouw S. Kromkamp (PvdA), de heer H. Korthof (PvdA)

Afwezig: De heer J. From (CDA), mevrouw S. Kromkamp (PvdA), de heer H. Korthof (PvdA) Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 30 juni 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma, mevrouw G.

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 juny 2012. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 24, 2012. b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 5 juny 2012 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN Complexe Infra Projecten (Poepjes)

Nadere informatie

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma,

de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 10 juni 2009, voortgezet op 16 juni 2009. Aanvang 10 juni: 10.00 uur. 16 juni: 17.00 uur. Voorzitter: Griffier: de commissaris van de Koningin,

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 maaie 2014. Ofwêzich: deputearre frou Schokker. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Schokker 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 21 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009.

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 4 november 2009, voortgezet op 7 november 2009. Aanvang: op 4 november 10.00 uur. op 7 novemer: 09.00 uur. Voorzitter: bij beide vergaderingen:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 22 september 2010

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 22 september 2010 Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten op 22 september 2010 Aanvang: 10.00 uur. Voorzitter: de commissaris van de Koningin, de heer J.A. Jorritsma, Griffier: de heer O. Bijlsma. Afwezig:

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 oktober 2014 Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes konsept Datum DS-gearkomste 28-10-2014 Punt fan e wurklist 2b Geheim nee Tot Beslutelist Ofwêzich: deputearre Kramer, deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v.

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4

Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 13 jannewaris 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam:

De ried hat in syn gearkomste fan 6 novimber 2014 de neikommende besluten naam: Beslutelist Ried Gearkomste : 18 desimber 2014 Agindapunt : 21 Status : Beslútfoarmjend Stuknûmer : S2014-20951 Mei kundskip ôfwêzich : W.A. Meinema-Scheepsma (GrienLinks) en S.I. van der Meulen (PvdA)

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer

Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 oktober Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer Beslutelist Afwêzich: KfdK, deputearre Konst en deputearre Kramer 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 41 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 30 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld.

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 26 maaie 2010 Wurklistnûmer : 06H Beliedsprogramma : Bestjoer Ôfdieling : Steategriffy Behanneljend amtner : G. Kraak Tastel : 5618 Registraasjenûmer : 892187 Primêr

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015

Beslutelist gearkomste fan D.S. 17 maart 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 17 maart 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38

Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 septimber 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 38 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 9 septimber 2014 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 jannewaris 2015. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 11 februari 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 3 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 jannewaris

Nadere informatie

/ /41 FRYSLAN. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

/ /41 FRYSLAN. In te vullen door de griffier. Amendement nr. Paraaf. Agendapunt. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde In te vullen door de griffier FRYSLAN Amendement nr. Paraaf / /41 AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 21 mei 2014 01 B Vaarwegenverordening Fryslân Toelichting op het amendement:

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

Kaders windenergie Súdwest Fryslân

Kaders windenergie Súdwest Fryslân - E i g e n W i n d - Nieuwsb!ef 9 Redactie: Dorpsweg 7, 8753JC Cornwerd. 0515233867 Kattebelletje: Notysje 24 mei 2012 Kaders windenergie Súdwest Fryslân Cornwerd, 18 februari 2014. Open brief aan alle

Nadere informatie

Konsept-beslutelist fan de gearkomste fan Provinsjale Steaten op woansdei 27 novimber 2013 Oanfang: oere

Konsept-beslutelist fan de gearkomste fan Provinsjale Steaten op woansdei 27 novimber 2013 Oanfang: oere Konsept-beslutelist fan de gearkomste fan Provinsjale Steaten op woansdei 27 novimber 2013 Oanfang: 10.00 oere Foarsitter: Griffier: Oanwêzich: Ofwêzich: de kommissaris fan de Kening, J.A. Jorritsma. A.

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 11 febrewaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7

Beslutelist gearkomste fan D.S. 11 febrewaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 4 febrewaris 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoorden

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 febrewaris 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 7 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 3 febrewaris

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 30 septimber 2014. Ofwêzich: KfdK en sektaris. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ofwêzich: KfdK en sektaris 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 23 septimber 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde

GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde In te vullen door de griffier Amendement nr. / Paraat GRIENLINKS AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 16 oktober 2013,mrhèi, 7b Stand van zaken Moties en Toezeggingen Toelichting

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris

Beslutelist gearkomste fan D.S. 10 maart 2015. Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris Beslutelist Ofwêzich: deputearre frou Poepjes en siktaris 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 11,

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Steatekommisje Lan, Loft en Wetter

Steatekommisje Lan, Loft en Wetter Steatekommisje Lan, Loft en Wetter Te behanneljen yn gearkomste: 8 jannewaris 2014 Wurklistpunt: 10 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER Ferslach fan de gearkomste op 4 desimber 2013 yn it Provinsjehûs 20

Nadere informatie

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf.

GRIENLINKS. 1 Indiener(s) 1 GrienUnks. AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde. In te vullen door de griffier. Amendement. nr. Paraaf. - Toezegging Oofrvor1 V1 L \ Amendement Agendapunt Paraaf nr. / 1 Indiener(s) 1 GrienUnks f )(4j (7 v Deze is nog niet afgehandeld en kan daarom niet van de lijst worden geschrapt. behalve de toezegging

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 maaie 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014

Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 maaie 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 20, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 6 maaie 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere) B1. Beantwoording

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 23 augustus Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 23 augustus Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 34 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 12 augustus 2016 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN S&P B1. Stand van

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 jannewaris 2016. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 1. Aktualiteiten en tema s

Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 jannewaris 2016. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 1. Aktualiteiten en tema s Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 jannewaris 2016 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 3 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 12 jannewaris 2016 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. O Partijvoor. 23 septimber 2015. 04. Ynkommen stikken. Brieven Omrop Fryslân

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID. O Partijvoor. 23 septimber 2015. 04. Ynkommen stikken. Brieven Omrop Fryslân moasje nû. paraaf ChristenUnte t4p) Fryslân Yn te foljen troch de griffier nedige budzjet om de brede Frysktalige programmearring mooglik te meitsjen; en c. in struktureel differinsjearre finansiering

Nadere informatie

Fries in het onderwijs:

Fries in het onderwijs: Fries in het onderwijs: meer ruimte, regie en rekenschap voor de provincie Fryslân Advies van de Stuurgroep decentralisatie Friese taal van Rijk naar de provincie Fryslân Fries in het onderwijs: meer ruimte,

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 28 juny ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 26

Beslutelist gearkomste fan D.S. 28 juny ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 26 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 26 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 21 juny 2016 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN IGN (Kramer) B1. Openstellingsbesluit

Nadere informatie

steaten PROVINSJALE Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat LA DRACHTEN Leeuwarden, 30 maart 2017 Verzonden,

steaten PROVINSJALE Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat LA DRACHTEN Leeuwarden, 30 maart 2017 Verzonden, Ons Stichting Ondersteuning Statenfractie Buisman Thijs Rinsemastraat 22 9204 LA DRACHTEN PROVINSJALE steaten postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 96 fax: (058) 292

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Lijst met afgehandelde moties en toezeggingen t.b.v. PS op 24 september 2014 (peildatum 13-08-2014)

Lijst met afgehandelde moties en toezeggingen t.b.v. PS op 24 september 2014 (peildatum 13-08-2014) ding Motie ingediend door Korte inhoud Motie/Toezegging Einddatum Afdeling Status Afhandeling Afvoing PS 24 Landbouwagenda 2011 PS 19-01-2011 J. Kram GrienLinks; SP moasje 01B-18 Provinsjale steaten fsykje

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 5 maart a. Aktiviteitenkalinder wike 10, 2013

Beslutelist gearkomste fan D.S. 5 maart a. Aktiviteitenkalinder wike 10, 2013 Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 10, 2013 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 26 febrewaris 2013 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN Meerdere (allen) B1. Statenvragen

Nadere informatie

Motie Onderwerp Stemming

Motie Onderwerp Stemming Programma 1 Samenleving Motie Onderwerp Stemming P1-M1 P1-M2 P1-M3 Accommodatiebeleid - CDA er tegengestelde zaken staan op blz. 10 ten opzichte van blz. 20 inzake multifunctionele accommodaties een pro-actieve

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 febrewaris 2015 Wurklistnûmer : 09 Ûnderwerp : Verstrekken van Hybride Kapitaal aan de Nederlandse Waterschapsbank Beliedsprogramma : Algemene dekkingsmiddelen,

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 26 jannewaris Ôfwezich: siktaris Van den Berg. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

Beslutelist gearkomste fan D.S. 26 jannewaris Ôfwezich: siktaris Van den Berg. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. Beslutelist Ôfwezich: siktaris Van den Berg 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 17 februari 2016 wurdt wizige fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4 b. Beslutelist

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015)

Lijst met alle openstaande moties en toezeggingen t.b.v. GS op 21 april 2015 (peildatum 02-04-2015) 18 Landbouwagenda 2011-2013 8 Moai Fryslân Cie. 423 Landbouwagenda Presi dium 17 Landbouwagenda 2011-2013 PS 19-01-2011 J. Kramer Tasizzi Deputearre Konst seit ta dat in ljochtplan yn ferbân mei de ljochtemisje

Nadere informatie

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 april 2016 Ofwêzich: sektaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S.

konsept Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 april 2016 Ofwêzich: sektaris ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. konsept Beslutelist Ofwêzich: sektaris 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2016 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 12 april 2016 wurdt wizige fêststeld. BESPREKPUNTEN Concerncontrol

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 jannewaris 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 jannewaris 2014. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 4, 2014 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 14 jannewaris 2014 wurdt ûnferoare fêststeld. B1. Statenvragen geen BESPREKPUNTEN SOBD

Nadere informatie

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl.

Gemeentenijs 11. Jo fine de stikken by dizze punten likernôch twa wiken foar de gearkomste op www.littenseradiel.nl. 11 Gemeentenijs 11 Een ander geluid Als student aan de opleiding Integrale Veiligheid, ben ik momenteel stagiair bij Jacobs Douwe Egberts in Joure. Hier houd ik mij niet zozeer bezig met het produceren

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

Fryslân Amendement n r. Paraaf. Agendapunt

Fryslân Amendement n r. Paraaf. Agendapunt j OPvDA ChristenUnie Fryslân Amendement n r. Paraaf esw 4ei AMENDEMENT, ex artikel 27 Reglement van Orde Statenvergadering 24juni 2015 05 jaarstukken 2014 Korte titel amendement Facilitair personeel in

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 april 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 16, 2015 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 7 april 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN SOBD (meerdere)

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) BESPREKPUNTEN

konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) BESPREKPUNTEN konsept Beslutelist skriftlike omgong fan D.S. 8 july 2014 BESPREKPUNTEN B1. Beantwoording schriftelijke vragen geen SOBD (meerdere) B2. Brieven aan Provinciale Staten De navolgende brief aan PS vast te

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 22 maart ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 22 maart ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Planning PS-stukken t.b.v. presidium 13 april wurdt ûnferoare fêststeld. 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 12 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 15 maart 2016

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 382 Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer

Nadere informatie

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme

Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen. Foar kundskip oannimme Ingekomen stukken week 13 2010 Advies Griffie Gemeente Ooststellingwerf over burgerinitiatief REC afschrift brief aan ministerie BZK over financieel toezicht (Kan betrokken worden bij behandeling jaarrekening

Nadere informatie

MOASJE. Sjoen de presintaasje fan de PowerPoint op yn it NDC gebou yn Ljouwert.

MOASJE. Sjoen de presintaasje fan de PowerPoint op yn it NDC gebou yn Ljouwert. MOASJE Troch de griffy yn te foljen Nr: Nei oanlieding fan agindapunt nr. Underwerp: Moasje oer in net op e wurklist opnommen ûnderwurp De rie fan e gemeente, yn gearsit op. Sjoen de presintaasje fan de

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 23 juni 2010 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : 2. Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : M.E.T. Meijer Tastel : 5305 Registraasjenûmer

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE HERINDELINGSCOMMISSIE VAN FRANEKERADEEL, HET BILDT, LITTENSERADIEL EN MENAMERADIEL Donderdag 4 februari 2016 Aanwezig Voorzitter : de heer G. Krol Griffier : mevrouw W.

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 1 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 1 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. a. Aktualiteiten en tema s b. Moties en toezeggingen, afgehandeld wurdt ûnferoare fêststeld. c. Moties en toezeggingen, voorstel af te voeren wurdt ûnferoare fêststeld. d.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD

BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD BESLUITENLIJST VERGADERING GEMEENTERAAD op donderdag 14 oktober 2010, 19.30 uur in het gemeentehuis. AANWEZIG: de heer L. Bijleveld mevrouw T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevrouw A. Dijkstra-Wijbenga

Nadere informatie

Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus.

Motie nr. Paraaf. Agendapunt. Besluit. maatschappelijke plus. PVDA In te vullen door de griffier Motie nr. 7 O9 MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde Statenvergadering Korte titel motie 20 mei 2015 04.Brief DS fan 20 jannewaris 2015 oer stân fan saken N359 Lemmer

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

1. Iepenjen. De foarsitter iepenet de gearkomste mei it útsprekken fan it amtsgebed en hjit de oanwêzigen wolkom.

1. Iepenjen. De foarsitter iepenet de gearkomste mei it útsprekken fan it amtsgebed en hjit de oanwêzigen wolkom. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 19 jannewaris 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: de froulju

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Beslutelist Riedsgearkomste Beslutelist fan de riedsgearkomste fan 13 septimber 2010 Oanwêzich: foarsitter: leden: Ofwêzich m.k.: griffier: kolleezje: Liemburg Astro, Bakker, De

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken

B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken B&W-vergadering d.d. 24 juli 2012 Besluitenlijst van de paraafstukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van17 juli 2012. Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET GEBRUIK FRIESE TAAL VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Beslutelist gearkomste fan D.S. 29 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid)

Beslutelist gearkomste fan D.S. 29 septimber 2015. Ofwêzich: KfdK. ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. (kolleezjelid) Beslutelist Ofwêzich: KfdK 1. Aktualiteiten en tema s 2. a. Aktiviteitenkalinder wike 40 b. Beslutelist fan gearkomste DS fan 22 septimber 2015 wurdt ûnferoare fêststeld. BESPREKPUNTEN WfF (Kielstra) B1.

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 12 desimber 2013 om 17.00 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju U.C. de Voogd (PvdA), R. van der Meulen

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913;

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering September 2016 Nummer 6913 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Economie, recreatie en toerisme Ôfdieling : Kennis en Ekonomy/Regel en Beheer Behanneljend amtner : R.Zijlstra-Ytsma Tastel : 5599

Nadere informatie

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014

moties/amendementen 2014 Motieboek 2014 Motieboek 2014 1 MOTIEBOEK 2014... 1 19 FEBRUARI 2014... 3 140219 MOTIE PUBLIEKE VERANTWOORDING BIJ REGIONALISERING INGEDIEND DOOR HELE RAAD... 3 Aangenomen... 3 140219 MOTIE MIENSKIPSSOARCH VVD, D66,

Nadere informatie

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016

Besluitenlijst. Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Raadsvergadering : 29 juni 2016 Agendapunt : 2a Nummer : 2016/034 Onderwerp : Besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2016 Aanwezig: Voorzitter De heer F. Veenstra Griffie Mevr. H.A. van Dijk Beekman,

Nadere informatie

P 5 bii.2ol3 YSLAN. (5 ll2o3 cnrrm. 4ede. MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde. In te vullen door de griffier. motie nr. paraaf.

P 5 bii.2ol3 YSLAN. (5 ll2o3 cnrrm. 4ede. MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde. In te vullen door de griffier. motie nr. paraaf. YSLAN o6 (5 ll2o3 cnrrm P 5 bii.2ol3 In te vullen door de griffier 4ede Indiener(s) VVD Klaas Kielstra omtrent de problematiek in Hallum te komen; snel mogelijk met een voorstel bij PS te komen om vertraging

Nadere informatie

Ingekomen stukken week 48 2012

Ingekomen stukken week 48 2012 Ingekomen stukken week 48 2012 28 novimber 2012 Beantwoording vragen Steatekommisje LL&W 3 oktober bodemsanering 29 novimber 2012 Behanneling yntegrale beliedsnota Grinzen oer 29 novimber 2012 Discussienotitie

Nadere informatie